E-betaltjänster - delrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-betaltjänster - delrapport"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete

2

3 Förord Förord Regeringen gav i december 2002 Post- och telestyrelsen (PTS) ett uppdrag att analysera situationen kring elektroniska betalningslösningar som erbjuds till företag och konsumenter för betalning av varor och tjänster via trådbunden eller trådlös elektronisk kommunikation. Föreliggande rapport utgör en delredovisning av uppdraget. I rapporten redovisas en delstudie som har genomförts av PTS, vilken behandlar konsumenternas inställning till och behov av elektroniska betalningslösningar, e-betaltjänster. Rapporten har utarbetats av Teresia Widigs Ahlin. Stockholm i oktober 2003 Nils Gunnar Billinger Generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning Inledning Uppdraget Avgränsning Syfte Metod Ord och begrepp Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster Betaltjänster vid traditionell handel Betaltjänster vid e-handel Säkerhet och tillit Idag råder ett begränsat behov av nya betaltjänster Analys Kunskap - begränsad kännedom om betaltjänster Nytta - etablerade betaltjänster duger för närvarande Användarvänlighet - betaltjänsterna måste vara lätta att använda Tillit - e-betaltjänster och de som erbjuder dem måste inge trygghet Slutsatser Det fortsatta arbetet inom uppdraget Bilagor Betaltjänster Diskussionsguide fokusgruppsdiskussioner Post- och telestyrelsen 1

6

7 Sammanfattning Sammanfattning Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att analysera situationen kring elektroniska betalningslösningar som erbjuds till företag och konsumenter för betalning av varor och tjänster via trådbunden eller trådlös elektronisk kommunikation. Rapporteringen bör innehålla en redogörelse för eventuella hinder mot en ökad användning av elektroniska betalningslösningar samt förslag till åtgärder för att undanröja dessa. Uppdraget skall redovisas senast i samband med årsredovisningen för En delrapport skall redovisas senast den 15 oktober Föreliggande rapport utgör delrapporten i enlighet med uppdraget. Den redovisar en delstudie som genomförts inom ramen för utförandet av uppdraget samt beskriver fortsatt arbete. En sammanvägd analys av de olika delstudierna kommer att göras i en slutrapport. Där kommer övergripande slutsatser och förslag till åtgärder att redovisas. Dagens konsumenter som utnyttjar e-handel, köper företrädesvis böcker, filmer, skivor, biobiljetter, mjukvaror och resor via Internet. De vanligaste betalsätten vid e-handel är girobetalning mot faktura (ofta via internetbank), postförskott och betalning med kort. Fyra områden är av stor betydelse för konsumenternas acceptans och användning av betaltjänster vid e-handel: kunskap, nytta, användarvänlighet och tillit. Kunskap: Hos många konsumenter finns idag en låg kunskap om nya betaltjänster som e-plånbok eller kortbetalningar med ökad säkerhet, och det råder även kunskapsbrist avseende hur etablerade betaltjänster fungerar, t.ex. vem som står risken vid kortköp. Nytta: En stor del av konsumenterna upplever att det för närvarande inte finns några direkta incitament för börja använda nya betaltjänster. Etablerade betalsätt erbjuds av de flesta webbutiker idag och fungerar ur konsumentens perspektiv tillräckligt bra. Vad gäller mikrobetalningar vid e-handel, d.v.s. betalningar av små belopp, krävs det en större mängd tjänster och produkter, som upplevs som tillräckligt intressanta för att kunden ska finna mödan värd att ansluta sig till en ny betaltjänst som hanterar denna typ av betalningar. Användarvänlighet: Betaltjänsterna ska vara lätta att förstå, att använda och att komma igång med. Även de webbutiker där betaltjänsterna kan användas måste ha välutformade gränssnitt. Tillit: Vid konsumentens val av betaltjänst är det viktigt att välkända företag står bakom tjänsten. Många webbutiker måste kunna acceptera betalsättet, och bland dem måste finnas välkända företag för att inge förtroende hos konsumenten. Konsumenterna vill också ha referenser, t.ex. att vänner och bekanta har utnyttjat tjänsten. Det är positivt att stå under statlig tillsyn, i vilket konsumenter upplever en trygghet. Bankerna åtnjuter ett stort förtroende bland allmänheten, och kortföretagen är också välkända och har konsumenternas förtroende. Post- och telestyrelsen 3

8

9 Inledning 1 Inledning 1.1 Uppdraget Regeringen beslutade den 12 december 2002 (beslut N2002/11358/ITFoU) att ge Post- och telestyrelsen ett uppdrag att analysera situationen kring elektroniska betalningslösningar: Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att analysera situationen kring elektroniska betalningslösningar som erbjuds till företag och konsumenter för betalning av varor och tjänster via trådbunden eller trådlös elektronisk kommunikation. Rapporteringen bör innehålla en redogörelse för eventuella hinder mot en ökad användning av elektroniska betalningslösningar samt förslag till åtgärder för att undanröja dessa. Uppdraget skall redovisas senast i samband med årsredovisningen för En delrapport skall redovisas senast den 15 oktober Bakgrunden som angavs var: I propositionen Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86) bedömer regeringen att elektronisk handel är ett viktigt medel för att öka tillväxten. En anledning till att e-handel inte har ökat i den takt som beräknats, kan vara att elektroniska betalningar ännu inte används i någon större utsträckning. Tillräckliga effektiviseringsvinster med e- handel kan därmed inte uppnås och den fulla nyttan med e-handel synliggörs inte. Det är därför av stor vikt att situationen kring elektroniska betalningslösningar analyseras för att identifiera eventuella hinder mot en ökad användning av elektroniska betalningar och e-handel. Riksdagen delade regeringens bedömning (bet. 1999/2000:TU9 rskr 1999/2000:256). 1.2 Avgränsning I bakgrunden till uppdraget ligger fokus på e-handel, där elektroniska betalningslösningar ses som en kritisk faktor för denna typ av handel. Vid genomförandet av uppdraget fokuseras på e-betaltjänster för e-handel via Internet, där små och medelstora företag säljer via Internet och privatpersoner är kunder. Detta motiveras med att handel mellan företag ofta innefattar väl utvecklade rutiner för fakturering och betalning, inte sällan reglerat i avtal. Det rör sig i allmänhet om större belopp än vid konsumenthandel, något som kan motivera mer omfattande kontroller av motparten vid behov, t.ex. vid etablering av nya affärsrelationer. Vid konsumenthandel över Internet är situationen annorlunda, och både det säljande företaget och kunden är mer utsatta. Relationen inte är etablerad på samma sätt som ofta är fallet mellan företag. Identiteten hos den som utger sig för att vara säljare/köpare kan vara okänd, men försäljning/inköp för mindre belopp motiverar inte mer omfattande åtgärder för kontroll av motpartens identitet och seriositet. Detta medför ett risktagande för såväl konsument som webbutik. 1.3 Syfte Syftet med denna rapport är att delredovisa ovan beskrivna regeringsuppdrag. Detta sker genom att redovisa resultat från ett delprojekt inom uppdraget, vilket har genererat kunskap om konsumenters förhållningssätt och attityder till olika företeelser som är knutna till tjänster för e-betalningar, genom att bl.a. belysa hinder och problem samt vilka behov dessa tjänster kan tillgodose. Ett syfte är också att kortfattat beskriva det fortsatta arbetet. Rapporten utgör en del i en Post- och telestyrelsen 5

10 Inledning större helhet, och det bör understrykas att det endast är konsumenternas perspektiv som redovisas i denna rapport. 1.4 Metod Med undantag av internetbankernas tjänster och kortbetalning vid e-handel 1, har nya e-betaltjänster en begränsad spridning bland konsumenter och endast en liten andel av befolkningen har provat på dessa tjänster. Därför är det svårt att få en uppfattning om allmänhetens attityder till t.ex. e-plånböcker eller e-kontanter, helt enkelt därför att de flesta konsumenter inte har hunnit skaffa sig erfarenhet eller har bildat sig en uppfattning om tjänsterna. Därför valdes att genomföra en fokusgruppsundersökning, vilket innebär en kombination av intervjuer och diskussion. Syftet är att låta människor dela med sig av sina åsikter, samt att föra en diskussion kring vissa förutbestämda frågor. På uppdrag av och i samarbete med PTS genomförde AB Stelacon två fokusgruppsdiskussioner i maj Urvalet gjordes bland myndiga konsumenter i Storstockholm utifrån variabler som exempelvis kön, inkomst, tillgång till Internetbank och tillgång till bredband. Deltagarna fördelades i grupperna efter erfarenhet. I gruppen vana användare placerades de som någon gång hade betalat med kort och/eller e-faktura/e-giro, medan de som vid e-handel endast hade betalat med faktura och/eller postförskott placerades i gruppen ovana användare. Jämförelser mellan de båda grupperna kunde då göras, men slutsatserna bör inte generaliseras till att gälla majoriteten av individer som skulle kunna hänföras till de respektive grupperna. De användare som är mycket vana att använda e-betaltjänster, främst ungdomar som i hög utsträckning använder s.k. community-tjänster (umgås över nätet, deltar i spel etc.) fanns inte representerade i grupperna. I en kommande enkätstudie kommer ålder att kopplas till användning av e-betaltjänster, där de som besvarar enkäten är mellan 16 och 75 år. Det går inte att säga hur representativa intervjupersonernas åsikter är eller att dra statistiskt säkerställda slutsatser utifrån det som framkommer i fokusgruppsundersökningarna. Däremot täcker två fokusgrupper många av de attityder som konsumenter har till en företeelse och ger en god bild av existerande problemområden och vilka frågor som är relevanta. I studien ingår även frågor om hur fokusgruppsdeltagarna betalar i andra situationer än vid e-handel, som jämförelse med hur deltagarna resonerar kring e-betaltjänster. Se bilaga Diskussionsguide, där de frågor som utgjorde underlaget vid diskussionerna finns redovisade. 1.5 Ord och begrepp Vissa av begreppen som används i rapporten är inte entydiga och de kan ges olika definitioner beroende på i vilket sammanhang och av vem de används. I denna rapport görs ingen problematisering av begreppen. De används med den betydelse som nedan anges. 1 Enligt undersökningar från PTS använde i februari procent Internetbank för att betala räkningar och drygt 20 procent hade hösten 2002 någon gång betalat med kort vid e-handel. 6 Post- och telestyrelsen

11 Inledning Betalning. En betalning är en rättshandling som innebär att ett fordringsförhållande helt eller delvis upphör, genom att betalningsmottagaren får det som betalaren har åtagit sig att prestera. 2 Betaltjänst. En tjänst där betalningsförmedlare åtar sig att förmedla betalningen mellan betalare och betalningsmottagare. Se bilaga Betaltjänster för en kortfattad genomgång av betaltjänster. E-betaltjänst. Elektronisk betalningslösning och e-betaltjänst är här synonymer. Med e-betaltjänst avses betaltjänster riktade mot konsumenter där betalaren via trådlös eller trådbunden förbindelse initierar eller fullgör en betalning. Kortbetalning. Betalning med betalkort, kreditkort och bankkort förkortas till kort respektive kortbetalning överallt där de olika kortens specifika egenskaper inte är av betydelse. Det bör betonas att det är de tjänster som är knutna till respektive kort, och som regleras i avtalet mellan kunden och bank/kortföretaget som är av betydelse, snarare än det fysiska kortet. Konsument. Privatperson i sin roll som kund. E-handel. Konsumenthandel via Internet. Traditionell handel. Konsumenthandel som inte är e-handel enligt ovan. Mikrobetalning. Betalning av små belopp (upp till ca 40 kronor), via t.ex. elektroniska plånböcker eller via räkningen för mobiltelefoni eller fast telefoni. E-tjänster. Ett samlingsbegrepp som används om tjänster tillgängliga via Internet och som erbjuds av t.ex. kommersiella aktörer eller myndigheter. Kommersiella e- tjänster faller här under begreppet e-handel. Vana användare. Early adopters, de konsumenter som har provat eller regelbundet använder e-betaltjänster. Ovana användare. De konsumenter som inte har provat eller regelbundet använder e-betaltjänster. 2 SOU 1998:14 E-pengar näringsrättsliga frågor Post- och telestyrelsen 7

12 Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster 2 Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster De två fokusgrupperna, benämnda vana respektive ovana användare, skiljer sig åt med avseende på erfarenhet av olika typer av betaltjänster. Där det har relevans eller där grupperna på ett tydligt sätt skiljer sig åt, skrivs gruppernas beteckningar ut, annars inte. Se bilaga för beskrivning av betaltjänster. 2.1 Betaltjänster vid traditionell handel Enkelhet och snabbhet viktigast Vid traditionell handel använder intervjupersonerna kort eller betalar med kontanter. Check utnyttjas inte av någon av intervjupersonerna. Det s.k. cashkortet nämndes som ett i teorin bra alternativ till kontanter, men det hade inte utnyttjats av deltagarna. Det största problemet ansågs vara att för få butiker var anslutna till systemet, men även att rutiner för bl.a. påfyllning av korten upplevdes som omständliga. De övergripande motiven till varför man väljer kort respektive kontanter i olika situationer var gemensamma för bägge grupperna. Det ska gå snabbt och vara enkelt att betala. Det är i huvudsak storleken på beloppet samt om det är ett planerat eller oplanerat inköp, som avgör vilket betalsätt man föredrar. Vid större belopp eller oplanerade inköp, används helst kort. Vid mindre belopp föredras kontanter, eftersom de anses vara enklare att betala med. I båda fokusgrupperna menade deltagarna att anledningen till att de väljer att betala med kontanter t.ex. när de åker taxi, är att det går snabbare att betala. Ingen uttryckte oro för att lämna från sig kortet till taxichauffören. Flera intervjupersoner nämnde att det är bekvämt att betala med kort utomlands. Fördelen med att ha ett fåtal kort som fungerar i nästan hela världen togs upp, liksom det bekväma i att slippa växla pengar. Samtidigt var somliga av intervjupersonerna mer återhållsamma med att använda kort utomlands, eftersom de inte alltid känner fullt förtroende för säljarna Bonus och poäng betydelsefullt Frekvensen av kortbetalningar eller valet av vilket kort som används, styrs till viss del av om det finns lojalitetserbjudanden som förmåner, bonus eller försäkringar, knutna till användningen av kortet. Flera personer berättade att de använder kort när de betalar resor, eftersom det är en reseförsäkring kopplad till kortet Alla vill ha överblick och kontroll över ekonomin men med olika metoder Individuella preferenser avseende hur man vill sköta sin ekonomi är en viktig faktor för hur konsumenten vill betala. Gemensamt för intervjupersonerna var att 8 Post- och telestyrelsen

13 Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster eftersträvade enkelhet och överblick. Vad som ansågs vara enkelt skiljde sig emellertid åt. Skillnader i synen på kort och kontanter visade sig mellan de bägge fokusgrupperna: I gruppen ovana användare uttrycktes åsikten att det är svårare att hålla i pengarna om man använder kort. 3 Gruppen vana användare ansåg tvärtom att de har bättre kontroll över sina pengar när de betalar med kort Betaltjänster vid e-handel Intervjupersonernas e-handelsvanor Tidsbesparing och bekvämlighet var de fördelar som genomgående togs upp under diskussionen kring e-handel. En person kommenterade tillgängligheten vid e-handel, och påpekade att denna ökar i och med att paket numera kan hämtas ut hos ombud som ofta har öppet sent på kvällen. Andra fördelar som nämndes med att e-handla var: Det är ofta billigare på Internet. Det är öppet dygnet runt. Det erbjuds unika produkter och tjänster. Det är enkelt att jämföra priser och erbjudanden. Det är ingen kö till kassan. De varor och tjänster som fokusgrupperna hade handlat via Internet skiljde sig inte åt mellan de två grupperna vana respektive ovana användare. I båda grupperna hade inköp av böcker, filmer, skivor, biobiljetter samt mjukvaror som brandvägg och virusprogram gjorts. Vidare hade många bokat resor via Internet, dels för att det var bekvämt, dels för att det ofta gav någon form av förmån, t.ex. en reseförsäkring eller ett rabatterat pris. Inköp av kapitalvaror visade sig vara ovanligt, liksom inköp av kläder och skor Begränsad erfarenhet av nya e-betaltjänster Faktura, postförskott samt kortbetalningar var för deltagarna beprövade och/eller välkända betalsätt vid e-handel. Däremot var bl.a. direktbetalning, e-kort, e-giro /e-faktura, betalning via mobiltelefonen och e-plånböcker okända för många, speciellt i ovana användare. Kunskapen kring sistnämnda tjänster var högre i gruppen vana användare. 3 Pengar har ett visst värde, mer konkret, t.ex. för barn. (Kvinna, runt 30 år, massmarknad) När papperslappen tar slut ser jag det, det ser jag inte med kortet. (Kvinna, runt 40 år, massmarknad) 4 En massa pengar på fickan bränner mycket. (Kvinna, runt 30 år, van användare) Post- och telestyrelsen 9

14 Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster Faktura och kortbetalningar Deltagarna hade olika syn på vad som var mest praktiskt, girobetalning mot faktura eller betalning med kort. En kvinna som alltid betalade mot faktura, menade att det var enkelt att betala alla fakturor via giro i slutet av månaden, oberoende av om det var fakturor från e-handel eller andra typer av räkningar. En fördel med fakturor som angavs, var också att slippa ligga ute med pengar, eftersom betalningen äger rum först på förfallodagen. 5 Andra menade att det är enkelt och överskådligt att överföringen sker direkt, och att betalningen är avklarad. Trots att det inte fanns några erfarenheter av bedrägerier eller liknande i någon av grupperna, var skillnaden tydlig mellan de båda gruppernas förtroende för olika betalsätt. De personer som hade valt att betala med faktura menade att de hade gjort ett aktivt val för att känna sig trygga, och samtliga i ovana användare ansåg att faktura är säkrare än kort vid e-handel 6. I gruppen vana användare var förtroendet för att använda kort vid e-handel mycket större. 7 Ingen direkt osäkerhet med betalningssättet upplevdes, under förutsättning att man kände förtroende för säljaren. Alla i vana användare var överens om att det är säkrare att betala med kort över Internet, än att lämna ifrån sig det på en restaurang. Vid e-handel valde man att betala med kort för bekvämlighetens skull. Dock hade några vidtagit mått och steg för att öka säkerheten. En person hade t.ex. skaffat sig ett kontokort som han enbart använde vid Internethandel. 8 Andra deltagare nämnde att de hellre använder kreditkort än bankkort när de handlar via Internet. Att kreditkort upplevdes som tryggare motiverades med att det är någon annan som står för risken och att felaktiga belopp inte dras från användarens konto Direktbetalning Direktbetalning och de marknadsplatser som erbjuds via en del internetbanker var relativt okända företeelser för deltagarna i fokusgrupperna. Det var ingen som hade handlat från något av de företag som finns representerade på bankernas marknadsplatser. Däremot hade en person i gruppen vana användare använt sig 5 Det är möjligt att den typen av kort som ger en sammanställd faktura i slutet av månaden var okända för intervjupersonerna. 6 Det finns alltid en risk med kort, alltid något som kan gå fel. (Kvinna, 30 år, massmarknad) 7 De är så tillförlitliga de kan bli. Man tar ingen större risk på nätet än någon annanstans. (Man, 26 år, van användare) 8 Jag använder inte mitt konto där jag har alla mina pengar. Det är så enkelt att föra över pengar idag så då kan jag föra över pengar när jag ska handla med kortet på nätet. (Man, 44 år, ovan användare) 9 Då vet jag att någon annan har ansvaret under tiden jag använder krediten, pengarna försvinner inte med en gång. Därför använder jag ofta kreditkortet när jag handlar på nätet, en del osäkerhet ligger tyvärr kvar, fast det inte borde vara så. (Man, runt 35 år, van användare) Jag tycker det är lite säkrare att använda kreditkort på nätet. (Man, runt 35 år, van användare) 10 Post- och telestyrelsen

15 Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster av direktbetalning vid e-handel i en annan butik, d.v.s. loggat in sig på internetbanken under inköpsprocessens gång och godkänt att debiterat belopp drogs från bankkontot direkt E-kort I gruppen vana användare fanns erfarenhet av att använda e-kort, en metod för att göra säkrare kortbetalningar över Internet. En kvinna berättade om fördelarna med att inte behöva lämna ifrån sig sitt verkliga kortnummer till okända säljare på Internet. I ovana användare reflekterade en man över vad företagen egentligen ger för signaler till marknaden när de lanserar speciella e-kort E-giro / e-faktura I gruppen vana användare förde deltagarna en diskussion kring e-giro /efaktura. Fördelen deltagarna såg, var att inte behöva knappa in långa OCRnummer. Nackdelen ansågs vara att få företag var anslutna till lösningen. Att betaltjänster kan användas på ett flertal ställen var något som båda fokusgrupperna efterfrågade. 11 De som idag utnyttjade e-giro upplevde dessutom att det fanns en viss risk att, om användaren inte går in på sin internetbank, kan denne glömma att betala någon räkning. Ett förslag som gavs var att en påminnelse skulle kunna skickas via e-post eller SMS när användaren fått en faktura till sin Internetbank. Trots nackdelarna hade båda grupperna en positiv inställning till e-giro/e-faktura Mikrobetalningar Av deltagarna i fokusgrupperna var det ett fåtal personer som tidigare hade varit anslutna till en tjänst för att betala parkeringsavgifter via mobiltelefonen. Ingen av dessa hade dock förstått hur tjänsterna fungerade och hade aldrig testat dem. Av övriga i grupperna, hade några hade hört talas om dessa tjänster, men inte alla. Fördelen som deltagarna såg med tjänsten var att de enbart skulle betala för den tid de verkligen stod parkerade. Några personer upplevde en rädsla för att glömma att logga ut sig, vilket skulle innebära en för hög avgift. Intervjupersonerna saknade erfarenhet av e-plånböcker Intervjupersonerna upplever sig välja betalsätt Överlag menade intervjupersonerna i bägge grupperna, att det var de själva som valde betalsätt när de e-handlade. De upplevde inte att det är webbutiken som styr hur kunden ska betala. Endast ett fåtal hade upplevt att de sätt att betala som hade erbjudits, inte hade tilltalat dem. En person var vid ett tillfälle missnöjd med att 10 Jag tycker att det är lite oroande, det underblåser den skepticism som finns att kreditkortsbolagen lanserar speciella kort för Internethandel. (Man, 34 år, massmarknad) 11 Problemet med e-giro är att man själv aktivt måste söka upp företagen då det är få som erbjuder tjänsten idag. (Man, runt 30 år, van användare) Post- och telestyrelsen 11

16 Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster enbart fakturabetalning hade erbjudits kunden. En annan person erbjöds endast möjligheten att betala via en e-plånbok. Personen ifråga tackade nej till att ansluta sig till e-plånboken och valde att handla via en annan webbutik. Beslutet fattade han eftersom betaltjänsten inte skulle kunna användas på mer än ett fåtal webbutiker. I ett annat sammanhang beskrev deltagarna hur de upplevde sig tvingade att ansluta sig till en Internetbank, eftersom alternativen blev dyrare. 2.3 Säkerhet och tillit Ingen av deltagarna i någon av fokusgrupperna hade råkat ut för bedrägeri eller liknande vid e-handel, och ingen kände heller någon som hade råkat illa ut Medias påverkan Deltagarna upplevde att media inte påverkade dem i någon större utsträckning, genom generella larmrapporter om risker med e-handel eller elektroniska transaktioner. Däremot skulle de uppmärksamma information om specifika företag, om dessa hade gjort något olagligt eller felaktigt Betalningsmottagaren viktigast I båda grupperna menade deltagarna att det viktigaste vid e-handel är vem mottagaren av betalningarna är. Innan deltagarna i fokusgrupperna handlar via Internet brukar de ta hänsyn till ett eller flera av följande kriterier: att företaget är välkänt, att företaget funnits på marknaden ett bra tag, att hemsidan är proffsigt utformad, att vänner och bekanta handlat av företaget samt att det finns adress och telefonnummer till företaget Ingen kontroll av om förbindelsen är krypterad Ett fåtal av deltagarna kontrollerar om förbindelsen till den besökta hemsidan är krypterad, så att ingen annan kan se den information som skickas till hemsidan. En krypterad förbindelse markeras t.ex. genom att adressfältet inleds med https eller att en symbol med ett låst hänglås visas i webbläsarens nedre kant. Varningar, som dyker upp på datorskärmen när internetanvändaren lämnar en krypterad förbindelse, var det få som reagerade för. I vana användare nämnde en person att han nog skulle reagera om någon slags varning dök upp i samband med att han skulle betala med sitt kort, men inte annars Stort förtroende för bankerna Diskussionen visade att grupperna hade stort förtroende för bankerna, och att man litar på att konsumenterna hålls skadeslösa vid eventuella bedrägerier. Dessutom uppfattades det som positivt att bankerna står under statlig tillsyn. I 12 Post- och telestyrelsen

17 Studiens resultat - intervjupersonernas attityder, vanor, behov och krav avseende betaltjänster framtiden skulle gruppen ovana användare kunna tänka sig bankerna som en leverantör av nya tjänster, som exempelvis e-plånböcker för e-handel. 2.4 Idag råder ett begränsat behov av nya betaltjänster Båda grupperna var nöjda med de betaltjänstföretag som de anlitade idag, och med de tjänster som erbjuds. För att deltagarna ska börja pröva nya betaltjänster, måste betaltjänsten innebära ett mervärde, vara lätt att förstå och att använda. 12, samt kunna användas på många ställen. Om en avgift är knuten till betaltjänsten, måste mervärdet uppväga kostnaderna. En farhåga som deltagarna hade, var att om det blir för många företag som erbjuder betaltjänster, löper man risken att det saknas en lösning som fungerar överallt. 13 Samtliga deltagare i fokusgrupperna föredrar kontanter framför kort vid inköp av varor för lägre belopp vid traditionell handel. I gruppen vana användare var deltagarna mer öppna för ett samhälle helt utan kontanter. För att ersätta kontantbetalning var grupperna dock överens om att det måste gå snabbare att betala med kort. Gruppen ovana användare såg överlag fler fördelar med att behålla kontanter som betalsätt, men var samtidigt mer öppen för nya sätt att betala, liksom för eventuella avgifter knutna till användandet av betaltjänsterna. Vana användare kände i stort sett inget behov av nya, alternativa lösningar, som t.ex. e-plånböcker eller betalning via mobiltelefon, eftersom de var nöjda med sina kort, som de ansåg fungerade väl. 14 Vana användare var också i grunden negativt inställda till avgifter för nya betalningssätt, men skulle möjligen kunna tänka sig att betala en avgift om det innebar fördelar som uppvägde kostnaderna. En person i vana användare menade, att först den dag då det erbjuds fler tjänster som kräver mikrobetalningar via Internet, uppstår ett behov av företag som erbjuder e-plånböcker och liknande. 12 Jag vet precis hur man lägger i mynt i en automat. (Man, runt 30 år, ovan användare) 13 Det krävs ett system, kanske till och med ett monopol för att det ska fungera. (Man, 61 år, ovan användare) 14 Det känns som ett onödigt steg. (Man, runt 30 år, van användare) Det finns ju betalningssätt som fungerar idag. (Man, runt 35 år, van användare) Post- och telestyrelsen 13

18 Analys 3 Analys Nedan redovisas de fyra områden som enligt undersökningen är mest betydelsefulla för konsumenters relation till e-betaltjänster. 3.1 Kunskap - begränsad kännedom om betaltjänster Kännedomen om e-tjänster och e-betaltjänster var högre i vana användare än i ovana användare. Rent allmänt hade dock deltagarna i bägge fokusgrupperna en begränsad kunskap om såväl nya alternativa betaltjänster och deras egenskaper, som om vad de kan användas till. Även vad gäller traditionella betalsätt fanns kunskapsluckor och missförstånd, bl.a. kring vem som står risken vid användning av kort i olika situationer. T.ex. förutsattes att det är banker och/eller kortföretag som står risken vid kortbetalning, när det i själva verket är butiken där inköpet sker. I diskussionerna reflekterades det inte heller över att traditionella kortbetalningar inte är ett alternativ för betalning av små belopp, eftersom avgiften för transaktionen är för hög. Tvärtom associerades nya betalsätt främst till ökad användning av traditionella kort i fler och nya situationer. Detta behöver inte tolkas som ett ointresse för alternativa betalsätt. Den låga kännedomen om nya e-betaltjänster, beror sannolikt på att man aldrig har upplevt något behov av dem och det är svårt att föreställa sig företeelser och situationer som man saknar erfarenhet av. 3.2 Nytta - etablerade betaltjänster duger för närvarande E-giro/e-faktura var ett betalsätt som tilltalade båda grupperna, och som upplevdes som nyttig, och deltagarna skulle uppskatta om den erbjöds av fler säljande företag. Detta trots att det var få som hade egen erfarenhet av tjänsten. I övrigt var tveksamheten stor. Alla i fokusgrupperna är aktiva e-handlare och betalning av de tjänster och produkter som efterfrågas av en stor del av konsumenterna, kan göras med etablerade betaltjänster. Dessa fungerar tillräckligt bra, för att det ska finnas några starka incitament för att byta till nya betaltjänster. Det fokusgruppsdeltagarna till största del handlar är böcker, filmer, skivor, biobiljetter samt mjukvaror och resor. Då det har funnits traditionella betalsätt att använda, har man föredragit det, eller valt en annan säljare som accepterar önskat betalsätt. Deltagarna hade ingen erfarenhet av mikrobetalningar på Internet och hade inte kommit i kontakt med tjänster som har krävt t.ex. betalning via mobiltelefon som enda alternativ. Då det på Internet fortfarande är få tjänster eller produkter som betingar små belopp, finns inget behov av en särskild e-betaltjänst för detta, ansåg de. Deltagarna upplevde att kontanter är det enda alternativet för små inköp i butik. Så länge det inte finns något användarvänligt alternativ för snabb betalning av små belopp, menade deltagarna att kontanter är oersättligt. 14 Post- och telestyrelsen

19 Analys Olika typer av bonuspoäng och kringtjänster var något som deltagarna var intresserade av när de valde betaltjänst, och som upplevdes öka nyttan. Viljan att betala för nya betaltjänster varierade från avvaktande attityd till direkt avvisande. Däremot kan den relativa nyttan med nya alternativ öka, genom att de väletablerade alternativen försämras, t.ex. genom avgifter eller minskad tillgänglighet. 3.3 Användarvänlighet - betaltjänsterna måste vara lätta att använda Nya betaltjänster måste vara lätta att förstå, att lära sig och att komma igång med. Det krävs en professionellt utformad hemsida med väldesignat användargränssnitt, både vad gäller det företag som erbjuder själva betaltjänsten, men även vad gäller den webbutik som utnyttjar betaltjänsten för att ta betalt. Kontaktinformation ska finnas lättillgängligt på hemsidorna. Även informationen kring tjänsten, som avtal och bruksanvisningar, måste vara tydlig, fullständig och lätt att ta till sig. En väl fungerande kundtjänst torde också vara av stor betydelse. 3.4 Tillit - e-betaltjänster och de som erbjuder dem måste inge trygghet Tillit är viktigare än faktisk säkerhet bland fokusgruppsdeltagarna, även om enstaka personer vidtog försiktighetsåtgärder. Tilliten var viktig i flera led: Att webbutiken är förtroendeingivande är det viktigaste. Däremot var det ovanligt att deltagarna noterade om förbindelsen till webbutiken var krypterad eller ej. Bland dem som lämnade ut sitt kortnummer på webben, rådde en generell uppfattning om att det var mer riskabelt att använda sitt kort i vanliga butiker och restauranger, än att lämna ut det på Internet. Några andra hade skaffat särskilda kort för e-handel. Det finns ett stort behov av att känna till företaget som erbjuder betaltjänsten, att uppleva att det är seriöst och pålitligt. Många e-handlare måste acceptera betaltjänsten, och välkända e-handlare som utnyttjar den för att ta betalt, måste finnas för att inge förtroende hos konsumenten. Deltagarna vill gärna ha referenser, att vänner och bekanta har utnyttjat tjänsten. Det är viktigt att känna tillit till att betaltjänsten är ett tillförlitligt verktyg som inte försätter konsumenten i besvärliga situationer, med t.ex. extra kostnader eller betalningsanmärkningar som följd. Det fanns hos deltagarna en avvaktande attityd till att vara tvungen att sätta in pengar i förskott hos en tredje part, som kanske inte står under myndighets tillsyn och som dessutom inte är känd på marknaden. Bankerna som står under Finansinspektionens tillsyn, åtnjuter ett stort förtroende bland konsumenterna, och dominerar när det gäller betaltjänster. Kortföretagen står inte under statlig tillsyn, men har ändå byggt upp ett förtroende hos konsumenterna. Post- och telestyrelsen 15

20 Analys Fokusgruppsdeltagare som utnyttjade kort hyste inte någon stor oro för att något skulle gå snett, och förmodligen upplever de heller inte behov av en mellanhand som ökar säkerheten. Man litade på att kortföretag och banker skulle träda in vid eventuella bedrägerier, när det i själva verket är webbutiken som står risken, vilket är ett exempel på att det råder kunskapsbrist inom området. Ovana användare, som inte trivs med att använda kort vid e-handel, visade mer intresse för nya alternativ. En tolkning är att faktura och postförskott trots allt upplevs medföra vissa nackdelar, och att gruppen ovana användare kan vara intresserad av vad de uppfattar vara säkrare alternativ till kortbetalning via Internet, om det samtidigt ger den kontroll och överblick de önskar. 3.5 Slutsatser Nya e-betaltjänster har inte fått ett så stort genomslag som förutspåddes under IT-boomen. Nya e-betaltjänster och e-betaltjänsteleverantörer/-förmedlare har ett antal hinder framför sig. Konsumenternas bristande kunskap om nya aktörer och nya betaltjänster, deras behov av att känna tillit till betaltjänsteleverantören genom referenser, samt att tjänsten ska kunna användas på många ställen, utgör trösklar för nyetablerade betaltjänsteförmedlare. Att dessa ofta inte står under statlig tillsyn, minskar ur många konsumenters perspektiv tilliten. Konsumenterna är också ofta ovetande om vem som står den ekonomiska risken vid transaktioner över Internet och om säkerhetsrisker. Säkerhet är för konsumenten viktigt, men många vet inte vilka krav som bör ställas på motparterna, betaltjänsteleverantörer och webbutiker. Tilliten till dessa är mycket viktig. Etablerade alternativ fungerar för större belopp och nischen för mikrobetalningar är inte ännu tillräckligt stor utbudet av varor och tjänster att betala för är för begränsat. Betaltjänsteleverantörerna har inte lyckats nå ut med ett budskap om mervärde med de nya betaltjänsterna. En stor del av konsumenterna upplever att fördelarna med nya e-betaltjänster i förhållande till traditionella alternativ idag inte är tillräckligt stora, för att de ska orka eller vilja lära sig nya e-betaltjänster och eventuellt också att betala för dem. Detta i synnerhet som få inköpsställen är anslutna till respektive e-betaltjänst. Det går inte på basis av studien att säga om konsumenter skulle e-handla mer eller ej, om fler effektivare betaltjänster som innebär större nytta för kunderna var i utbrett bruk. En van grupp av användare av e-betaltjänster, ungdomar anslutna till s.k. community-tjänster, kan komma att utgöra en drivkraft för e-betaltjänster. En enkätstudie där bl.a. användning av olika typer av betaltjänster efter ålder, kommer att redovisas inom ramen för uppdraget, se 4 Fortsatt arbete. Det bör betonas att denna delrapport endast redovisar en delstudie inom utredningsuppdraget och att en sammanvägd analys av de olika delstudierna kommer att göras i slutrapporten. Där kommer övergripande slutsatser och förslag till åtgärder att redovisas. 16 Post- och telestyrelsen

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass. alternativa betaltjänster

BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass. alternativa betaltjänster BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass alternativa betaltjänster E-HANDELN FORTSÄTTER ATT REVOLUTIONERA VÅR VARDAG I dag utmanas många etablerade branscher av uppstickare. Spotify och

Läs mer

Så här betalar du med kort

Så här betalar du med kort Så här betalar du med kort 1. Klicka på Betalningsavisering 2. och välj sedan mellan Betalningsavier och Kommande betalningsavier. 3. Klicka på avinumret för en obetald avi. 4. Klicka på Egna domännamn

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen

payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen payex Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

Kapitel 7 Betala räkningar

Kapitel 7 Betala räkningar ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 7 Betala räkningar Film 1: Inledning En man pratar med sin fru De sitter hemma i vardagsrummet Mannen ska betala räkningar Han tycker att det tar tid Frun

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

WyWallet Produktbeskrivning

WyWallet Produktbeskrivning 4t Sverige AB WyWallet Produktbeskrivning Stockholm 2012.03.13 2 Inledning 4T Sverige AB är ett nyetablerat bolag för mobil betalningsförmedling i Sverige. Bolaget ägs av de fyra mobiloperatörerna Telia,

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år

c. Ett par gånger per månad b. Ett par gånger per år Kön Ålder Utbildning Postnummer Äger mobiltelefon (nej/ja iphone/ ja android, ja annan) Huvudsysselsättning (student, pensionär etc 1. Hur ofta använder du följande betalmetoder? a. Aldrig b. per år c.

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering.

Användningen av elektronisk identifiering. DATUM RAPPORTNUMMER 19 september 2003 PTS-ER-2003:35 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering. Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Delrapport till regeringen

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

PAYEX. Så skapar du ett PayEx-konto. IT-avdelningen

PAYEX. Så skapar du ett PayEx-konto. IT-avdelningen PAYEX Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Undersökning Wallit/Payex Rapporten skapad: :50:07 Typ av inloggning:

Undersökning Wallit/Payex Rapporten skapad: :50:07 Typ av inloggning: Undersökning Wallit/Payex 2005 Rapporten skapad: 2005-04-24 12:50:07 Typ av inloggning: Antal frågor: 22 Antal påbörjade svar: 1089 Antal kompletta svar: 1039 Q1 Har du handlat på nätet någon gång under

Läs mer

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved Framtiden & Säkerhet Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder Logica 2008. All rights reserved Betalningsmedel Mynt Sedlar Bankbok Faktura, e-faktura, autogiro... Check Giro Betalkort Wap Telebank Internetbank

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

Hur handlar jag på nätet?

Hur handlar jag på nätet? Hur handlar jag på nätet? Här är en liten guide till hur du handlar på Internet, t.ex www.blocket.se, www.tradera.se, www.cdon.se etc: Om det är första gången du vill köpa eller sälja behöver du ibland

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Mamut Enterprise DIBS Med Mamut Enterprise DIBS får du en betalningslösning som gör det säkert för kunden att betala och säkert för dig att få

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Mamut Enterprise DebiTech

Mamut Enterprise DebiTech Mamut Enterprise DebiTech Med Mamut Enterprise DebiTech får du en betalningslösning som gör det säkert för kunden att betala och säkert för dig att få dina pengar. Allt fler mindre företag säljer sina

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Betalning med mobiltelefon

Betalning med mobiltelefon Betalning med mobiltelefon Utvärdering enkät till användare Meddelande 9:2005 2005-09-14 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Sedan Trafiknämnden under 2003 införde möjligheten att betala för parkering på

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel Bra att veta: Om du ska använda sprutan efter 26 november 2016 måste du ha fått ett beslut från Jordbruksverket

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri Är det för bra för att vara sant - är det troligtvis det! Förvara bankkortet som en värdehandling, aldrig kort och kod tillsammans. Var vaksam vid bankomaten

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf

Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster. Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Nytt ramavtal för kort- och resekontotjänster Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda Bakgrund, strategin, anbudsgivare och resultatet Genomgång av de nya funktioner och de olika tjänsterna Instruktion

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2009-12-22 705-2009 Systembolaget AB 103 84 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet. Redogörelse för

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

RAPPORTNUMMER 2004-02-06 PTS-ER-2004:2 ISSN 1650-9862. E-betaltjänster. Situationen på marknaden Hinder för ökad användning och möjliga åtgärder

RAPPORTNUMMER 2004-02-06 PTS-ER-2004:2 ISSN 1650-9862. E-betaltjänster. Situationen på marknaden Hinder för ökad användning och möjliga åtgärder DATUM RAPPORTNUMMER 2004-02-06 PTS-ER-2004:2 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster Situationen på marknaden Hinder för ökad användning och möjliga åtgärder Förord Förord Regeringen gav i december 2002 Post-

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Produkt beskrivning. - pay the safe way

Produkt beskrivning. - pay the safe way Produkt beskrivning Öka försäljningen - minska administrationen Nätet är en försäljningskanal att räkna med och distanshandel är i sig inget nytt. Postorderföretagen har sålt på distans i över 100 år och

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer