Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart"

Transkript

1 , Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart Författare: Niklas Wernersson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå: C-nivå Termin: VT-2009 Handelshögskolan BBS

2 FÖRORD Att skriva uppsats är en mödosam och tidskrävande process, där resultatet ofta avviker från den initiala tanken. Den här examinerades under vårterminen 2009 vid den internationella Handelshögskolan Baltic Business School i Kalmar, inom ämnesområdet företagsekonomi, och är skriven av en författare med tjugo års personlig spelerfarenhet inom gebitet. Arbetsgången har pendlat mellan ansenlig förtvivlan och livlig upprymdhet. Det valda ämnet ligger i tiden, vilket utmärks av den massmediala exponeringen. Jag vill först och främst tacka min handledare Thomas Karlsson, som godkänt ämnesvalet och under utdragna samtal tillfört nya infallsvinklar och därmed breddat uppsatsens innehåll. Vidare vill jag även tillägna en uppskattning till arbetsseminariernas och slutseminariets opponenter, vilka genom en konstruktiv kritik har medverkat till uppsatsens utformning. Ann-Mari Svensson och Ulla Strumpel, på Högskolebibliotekets Textverkstad, förtjänar fina lovord för att de förbättrat den svenska textens kvalitet och Thor Truelson är också värd en rejäl eloge för att han korrigerat den engelska sammanfattningen. Sist men inte minst önskar jag dessutom ge beröm till de hjälpsamma respondenter, som ställt upp på arbetets enkätundersökning. Tack igen allesammans, utan alla er hade uppsatsen inte kommit till stånd. Kalmar, juni Niklas Wernersson II

3 SAMMANFATTNING TITEL FÖRFATTARE HANDLEDARE ÄMNE BAKGRUND PROBLEM- FORMULERING SYFTE METOD SLUTSATS NYCKELORD Hur ökar spelandet? en kartläggning av speldjävulens framfart Niklas Wernersson, E-post: Thomas Karlsson Företagsekonomi, C-nivå, VT-2009 Mänskligheten har, sedan urminnes tider, ägnat sig åt spel om pengar och i vår tid har omfattningen expanderat. Under året 2006 genererade den globala spelmarknaden cirka miljarder kronor netto, vilket kan jämföras med Sveriges bruttonationalprodukt, som motsvarande år uppgick till summan miljarder kronor. På den totala svenska spelmarknaden omsattes detta år omkring 54 miljarder kronor brutto. Hasardspel är således en bred mondial företeelse, som är intressant att studera därför att den har en stor influens på många individers liv och ligger i tiden, vilket också återspeglas av det massmediala intresset. Uppsatsens huvudsakliga målsättning är att klarlägga hur spelandet har ökat under inledningen av det nya millenniet. De underliggande frågorna syftar till att förklara hur denna spelomsättningsökning är fördelad mellan marknadens aktörer och spelformer, samt i vilken utsträckning spelomsättningsökningen har genererats av den tekniska och den ekonomiska utvecklingen jämte spelbolagens marknadsföring. Syftet är att utreda hur hasardspelandet har ökat i Sverige under inledningen av det nya millenniet samt en ambition att öka läsarnas bildningsgrad av det svenska och mondiala fenomenet hasardspel. Data har insamlats genom en induktiv och huvudsakligen kvantitativ metod, där utvalda teorier från genomgången kurslitteratur samt egna tillämpningar av dessa presenteras i de båda kapitlen om teori, medan svar från enkätundersökningar sammanställs i avsnittet om empiri. De olika delarnas innehåll sammanvävs i analysen till en konkret slutsats. Årsomsättningen på den totala svenska spelmarknaden har från år 1999 till år 2006 stigit med omkring 17,4 miljarder kronor eller 48 procent. Nytillkomna aktörer, befintliga spelformers ökning och nya spelobjekt har tillsammans med den tekniska utvecklingen och den upptrappade marknadsföringen medverkat till denna omsättningsökning, som även är reell. Spelomsättningsökningen bör, trots att den svenska har varit och enligt mig fortsättningsvis kommer att vara större än den globala, beskrivas såsom en bred internationell trend. Spelomsättningsökning, hasardspelare, Aktiebolaget Svenska Spel, poker och kasino. III

4 ABSTRACT TITLE AUTHOR TUTOR, SUBJECT BACKGROUND ISSUE PURPOSE METHOD CONCLUSION KEY WORDS How is gambling increasing? a survey of the spread of the evils of gambling Niklas Wernersson, Thomas Karlsson, Business Economics, Level C, Spring 2009 Since time immemorial, mankind has engaged in playing different games for money and nowadays the scale of such has greatly expanded. In 2006, the global gambling market generated a net of approximately USD million, while the Swedish domestic gambling market grossed approximately USD million. Gambling is thus a very widespread, global phenomenon which is interesting to study because it has a big influence on many individuals lives and is actual, which is also reflected by the interest of the mass media. This essay s main goal is to clarify how gambling has increased in the beginning of this millennium. Some of the underlying questions aim to explain how this increase in gambling activity is divided between the gambling companies and gambling forms, as well as to what extent this increase in gambling activity has been spurred by economic and technical development, together with more intensive marketing campaigns by the gambling companies. The purpose of this essay is to investigate how gambling has increased in Sweden in the beginning of this millennium, as well as an ambition to increase the reader s knowledge of both the Swedish and the global gambling phenomena. Data has been collected by inductive and mainly quantitative methods. Selected theories along with my own applications of these are plainly presented in the chapters on theory, while answers from inquiries have been compiled in the empirical chapter. The content of the various sections is woven together in the analysis for a concrete conclusion. From 1999 until 2006, the annual volume for the Swedish gambling market has increased by USD million, or 48 percentage. Fresh gambling companies, an increase in existing gambling forms and new games of chance, together with technical development and additional intensive marketing contributed to this increase in volume, which are indeed real. This increase is a widespread, international trend, despite the fact that the Swedish gambling increase has been, and in my own opinion will continue to be, greater than the global increase. Gambling turnover increase, gambler, Aktiebolaget Svenska Spel, poker and casino. IV

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord II Sammanfattning..... III Abstract..... IV Innehållsförteckning V Figurförteckning och citatförteckning VI 1 INLEDNING Bakgrund Problemformulering Syfte METOD Valda metoder Metodkritik SPELANDETS URSPRUNG OCH UTVECKLING Hasardspelandets historia Den moderna tekniska utvecklingen Den moderna ekonomiska utvecklingen Hofstedes kulturdimensioner Casino Foxwoods VM i poker DEN SVENSKA SPELMARKNADENS UTSEENDE Intressentmodell Spelaktörernas marknadsföring Hasardspelarnas spelmotiv Spelproblem EMPIRI ANALYS SLUTSATS Förslag till fortsatta studier REFERENSLISTA BILAGOR Bilaga 1, Frågeformulär till enskilda spelare Bilaga 2, Frågeformulär till företrädare för privata utländska spelbolag Bilaga 3, Frågeformulär till företrädare för behandlingshem av missbrukare Bilaga 4, Frågeformulär till företrädare för Kronofogdemyndigheten Bilaga 5, Frågeformulär till företrädare för Aktiebolaget Svenska Spel V

6 FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Teckning av djävul från Internetsidan Framsida Figur 2: Fotografi av spelkort från Internetsidan Framsida Figur 3: Fotografi av speltärningar från Internetsidan Framsida Figur 4: Tabell visande Hofstedes dimensioner i kombination med GBGC:s spelstatistik Figur 5: Diagram visande Hofstedes kulturdimensioner individualism och maktdistans.. 16 Figur 6: Diagram visande Hofstedes dimensioner struktureringsbehov och maskulinitet. 16 Figur 7: Fotografi på Foxwoods exteriör från Internetsidan 17 Figur 8: Fotografi på Foxwoods interiör från Internetsidan 17 Figur 9: Fotografi från VM i poker år 2003 från Internetsidan 19 Figur 10: Fotografi över spelstaden Las Vegas från sidan 19 Figur 11: Spelmarknadsspecifik intressentmodell Figur 12: Modell av The Growth Share Matrix Figur 13: Svenska Spels företagsspecifika Bostonmatris Figur 13A: Oddsets logotyp från spelbutiken Cardellens sida 25 Figur 13B: Pokers logotyp från Svenska Spels Hemsida 25 Figur 13C: Tias logotyp från spelbutiken Vallhamras sida 25 Figur 13D: Jack Vegas logotyp från krogen Ladans Hemsida 25 Figur 14: Modell av The Product/Market Expansion Grid. 26 Figur 15: Svenska Spels företagsspecifika tillväxtstrategimodell Figur 15A: Miss Vegas logotyp från Centrumbingos sida 27 Figur 15B: Stryktipsets logotyp från spelinformationssidan Spelnet 27 Figur 15C: Casino Cosmopols logotyp från sidan 27 Figur 16: Modell av Maslows behovshierarki Figur 17: Diagram på Lafferkurvan utvisande statens nominella skatteintäkt Figur 18: Diagram på kurva utvisande spelbolagens nominella spelöverskott Figur 19: Tabell utvisande de största aktörernas spelomsättningar Figur 20: Tabell utvisande några av de största spelformernas omsättningar CITATFÖRTECKNING Citat 1: Spelordspråk återgivet i Spelhandboken Citat 2: Citat av Friedrich Nietzsche återgivet i Spelhandboken Citat 3: Citat av Thomas Jefferson återgivet i Spelhandboken Citat 4: Citat av Bob Martin återgivet i Spelhandboken Citat 5: Citat av Damon Runyon återgivet i Spelhandboken Citat 6: Citat av Rickard Fagerlund återgivet i Spelhandboken Citat 7: Citat i tipstidningen The Gold Sheet återgivet i Spelhandboken VI

7 1 INLEDNING Jag inleder detta kapitel med att berätta om bakgrunden till hasardspel, fortsätter sedan med att beskriva problemformuleringen, för att slutligen avsluta kapitlet med uppsatsens syfte. 1.1 Bakgrund Mänskligheten har ägnat sig åt spel om penningar sedan urminnes tider. Tärningar omnämns redan i Bibelns Gamla Testamente och alla har väl hört den romerske kejsaren Julius Caesars beryktade citat Alea iacta est eller på svenska Tärningen är kastad, vilket fälldes då han år 50 före Kristus passerade floden Rubicon på sin väg mot Rom (Bra Böckers Lexikon, 1983). Jag kommer att belysa hasardspelandets historia, det vill säga berättelsen om olika spel med penninginsats där utfallet helt eller delvis är lämnat åt tillfälligheter, närmare i delkapitel 3.1. Jag anser att tärningsspel är ett av de främsta exemplen på ett hasardspel, där utgången helt eller företrädesvis bestäms av slumpen. Andra exempel på svenska slumpspel är lottsedlarna Triss och Penninglott samt nummerspelen Bingolotto, Joker och Keno. Till de hasardspel, där skickligheten, enligt mig, har en större påverkan kan nämnas de flesta kortspel, idrottsspelen Stryktips och Lången samt travspel i form av Dagens Dubbel, Trio, Tvilling, V65 och V75. Under verksamhetsåret 2006 genererade den globala spelmarknaden nettointäkter på ungefär miljarder kronor (Global Betting and Gaming Consultants uppgifter återgivna i Unibets årsredovisning 2006), som nästan är i nivå med Sveriges bruttonationalprodukt, vilken samma år uppgick till miljarder kronor (Statistiska Centralbyråns Hemsida). Världsdelen Europa stod detta år för ungefär en tredjedel av världens nämnda spelomsättning (Redbets Hemsida). Min egen empiriska erfarenhet av hasardspel kan sammanfattas till att jag, under somliga tidsperioder, spelat regelbundet och konstruerat system för Stryktips samt, i en tidigare kurs i Affärsengelska, hållit en 15-minuters föreläsning om Bookmaking. Hasardspel är ett mycket intressant område att studera därför att det är ett aktuellt ämne, som ligger i tiden, vilket även återspeglas av det enorma massmediala intresset. Enskilda spelare, företrädare från Svenska Spel och utländska privata spelbolag, representanter för behandlingshem av spelmissbrukare samt lärare på skolan har i enkäten eller på annat sätt angett att de alla önskar få den färdiga uppsatsen hemsänd, vilket understryker att dessa visar ett stort intresse för uppsatsens resultat

8 1.2 Problemformulering Det totala beloppet, som avsätts till hasardspelande i Sverige, har ökat under de senaste åren. En nyfiken observatör av detta fenomen frågar sig då vad denna spelökning är orsakad av. En omsättningsökning kan ju vara en följd av många faktorer. Det kan ha tillkommit fler spelande människor, den genomsnittliga spelsumman per speltillfälle eller spelfrekvensen, kan bådadera ha ökat. Omsättningsökningen kan även vara nominell, procentuell eller reell, det vill säga relateras till vår inhemska penningvärdesförändring, i form av termerna inflation eller deflation. Det går även att mäta hur stor andel av hushållens totala disponibla inkomst, som används till spelande och sedan mäta om denna andel har förändrats i tiden. Underliggande frågeställningar, som också uppkommer, är om det spelas mer eller mindre i Sverige än utomlands och vad det i så fall kan finnas för olika orsaker till denna spelskillnad. Är spelökningen bara en specifik svensk företeelse eller i stället en bred internationell trend? Det går även att fråga sig varför människor spelar mer. Har den tekniska utvecklingen, främst i form av Internet, ökat spelomsättningen genom att öka tillgängligheten eller har det enbart ägt rum en spelmässig omfördelning från befintliga otillgängliga spelformer, till nytillkomna spelformer med större tillgänglighet? Kanske har perioden med kärvare ekonomiskt klimat, vilket medförde större arbetslöshet, ökat spelandet genom att generera fler yrkesspelare och kanske också fler spelmissbrukare. Har det tillkommit nya spelaktörer eller spelformer på spelmarknaden, som har dragit till sig nya spelare, vilka tidigare inte spelat, eller har dessa eventualiteter enbart ökat spelomsättningen hos de redan befintliga spelarna? I Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall har, under det senaste decenniet, rena spelhus etablerats i form av statliga kasinoverksamheten Casino Cosmopol (Svenska Spels årsredovisning 2006). Hur mycket påverkar dessa den samlade svenska spelomsättningen? Jag hoppas att uppsatsen ska kunna ge svar och en ökad förståelse för samtliga dessa angivna frågeställningar. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att utreda hur hasardspelandet har ökat i Sverige under inledningen av det nya millenniet samt en ambition att öka läsarnas bildningsgrad av det svenska och det mondiala fenomenet hasardspel

9 2 METOD Den huvudsakliga avsikten med detta metodavsnitt är att ge läsarna en större förståelse för hur uppsatsen har kommit till stånd. Jag börjar detta kapitel genom att beskriva vilka metoder, som har använts under uppsatsskrivandet och avslutar sedan självkritiskt kapitlet med att framföra en konstruktiv metodkritik. 2.1 Valda metoder Förfaringssättet, som jag har använt är induktiv metod. Med andra ord, så har jag utgått från fenomenet och därefter insamlat både tillgänglig data och empiri, för att kunna skapa en egen hypotes och en självständig teori. (Holmberg 1987, återgivet av Andersen 1998) Metoden, som använts måste huvudsakligen anses vara kvantitativ på grund av den ansenliga användningen av statistisk matematik (Holme och Solvang 1987, återgivet av Andersen 1998) samt att uppsatsens främsta målsättning är att förklara hur fenomenet hasardspelande har ökat. Även den utförda enkätundersökningen och insamlandet av numerär information från källor på Internet måste, enligt mig, också betraktas såsom huvudsakligen kvantitativa metoder. De fördjupade frågeställningarna, som åsyftar varför spelandet har ökat, anknyter emellertid enligt min åsikt mer till kvalitativ metod, där den kvalitativa forskningen är baserad på författarens tolkning av den teoretiska referensramen (Ibidem). Den textinformation, vilken ligger till grund för uppsatsen, kan med hänsyn till materialets insamlingsförfarande, indelas i de båda skilda begreppen sekundärdata och primärdata. Den sekundärdata, det vill säga data insamlad av någon annan (Andersen, 1998), som har använts är Aktiebolaget Svenska Spels årsredovisningar från verksamhetsåren , Unibets årsredovisning från 2006, Aktiebolaget Trav & Galopps årsredovisningar från 2003 och 2006, Hemsidor från företag och organisationer inom spelbranschen, tidningsartiklar, reseprogram och dokumentär från televisionen, fackbok inom uppsatsens ämnesområde, handböcker för uppsatsskrivande och enkätundersökningar, engelska och svenska ordböcker, uppslagsverk, information från Internet samt tidigare genomgången kurslitteratur. Dessa informationskällor har utsetts på följande grunder. Årsredovisningarna har valts av den enkla anledningen att de är ursprungskällor, som dessutom är kontrollerade med godkänt resultat. De övriga källorna har utvalts därför att de är tillförlitliga samt att de innehåller den mest relevanta informationen

10 Uppsatsens primärdata, vilken kännetecknas av att uppsatsskrivaren själv har insamlat den (Ibidem), består av resultat från enkätundersökningar och förfrågningar till branschfolk via E-post, egna tillämpningar av teorier i tidigare genomgången kurslitteratur samt självständiga kontinuerliga observationer av ämnet ifråga. Enkätundersökningen har utförts genom att olika frågeformulär, med vanliga postbrev, har utskickats till fem olika företrädare av Aktiebolaget Svenska Spel och sex privata spelbolag samt också till sex representanter för behandlingshem av spelmissbrukare och en företrädare för en kamratförening med samma inriktning. Frågeformulär har även skickats till de statliga myndigheterna, Lotteriinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och Kronofogdemyndighetens tre största lokala kontor. Beträffande Aktiebolaget Svenska Spel, så besvarades det nämnda frågeformuläret av två av de sammanlagt fem tillfrågade företrädarna. När det gäller de sex privata spelbolagen, så har två besvarat enkäten, en skickade företagets årsredovisning utan att besvara frågorna och de tre övriga avböjde, varav en angav tidsbrist på grund av dubbla tjänster såsom orsak. Tre av de tillfrågade sex representanterna för behandlingshem av spelmissbrukare samt företrädaren från kamratföreningen med samma inriktning har svarat detaljerat på enkätens frågeformulär. Representanterna för Statens folkhälsoinstitut och Lotteriinspektionen har båda diariefört mitt frågeformulärsbrev, där den förstnämnda organisationsföreträdaren har besvarat frågorna och den sistnämnda anser att organisationen, i egenskap av myndighet, inte kan besvara frågorna. Företrädaren för Kronofogdemyndigheten i Malmö anser också att de, av samma anledning, inte har möjlighet att besvara frågorna och anser sig då även tala för organisationens kontor i Göteborg. Kronofogdemyndighetens Malmökontor önskar dock, trots att även de inte anser sig kunna besvara frågorna på grund av att de utgör en myndighet, ändå kommentera några saker, som gäller spelskulder. Då deras synpunkter inte direkt besvarar formulärets frågor, så har jag funnit det lämpligast att placera kronofogdemyndighetens uppfattningar sist i kapitlet om empiri, avskilt från det övriga materialet i denna del. Kronofogdemyndighetens kontor i Stockholm har dock, trots Malmökontorets invändningar, besvarat enkäten ganska bristfälligt. Frågeformulär har även, efter förfrågan med efterföljande positivt svar av respektive forums ansvarige, utlagts på åtta olika spelforum på Internet. Ett spelforum är en mötesplats på nätet där spelare, från olika regioner eller med olika idrottskunskaper, samspråkar genom att utbyta tips, för att därigenom förbättra det ekonomiska utfallet av sitt eget spelande

11 Av de åtta spelforum där formuläret utlagts är Spelforum.com, Spelzonen.com, Spelanalys.nu samt Spelombudsmannen.com inriktade på idrottsspel medan Pokerforum.nu, Pokerforum.se, Cardwolves.com och Pokerforum.com, precis såsom deras namn antyder, är specialiserade på poker. På tre forum, där det diskuteras travspel, var resultatet av mina förfrågningar emellertid inte lika positivt. Jag fick ej lägga ut mitt frågeformulär på ett hästforum vid namn Bukefalos och på Travronden.se tilläts jag endast att hänvisa till min egen E-post adress, för att sedan i nästa steg sända formuläret till de intresserade respondenter, som efterfrågat detta. En av de ansvariga på Norrlandstravet.com utlovade sig att återuppta kontakten efter någon vecka, för att då ge besked om eventuell utläggning av frågeformuläret på forumet men något slutgiltigt utläggningstillstånd erhölls aldrig. På Internets forum har sammanlagt tjugo respondenter besvarat frågorna. Det går dock inte att avgöra hur många spelare, som har läst mina frågor på Internets tidigare beskrivna spelforum. Jag vet inte heller exakt respondenternas fördelning mellan de olika forumen, även om jag av svaren oftast kan avläsa vilken huvudsaklig inriktning på sitt spelande, som respondenten har. Med anledning av att de spelare, som är aktiva på ett spelforum, spelar för större belopp och lägger ner mer tid på sitt spelande än vad genomsnittsspelaren gör, så har frågeenkäten även utdelats till fyra småspelare inom den personliga umgängeskretsen, vilket innebär att enkätens underrepresentation av denna spelgrupp har reducerats. Sammanlagt har alltså frågeformuläret besvarats av tjugofyra enskilda spelare, vilka jag därefter har uppdelat i tio småspelare och fjorton storspelare. Av småspelarna är två helt inriktade på slumpspel, fem på idrottsspel och de övriga tre på hästspel medan nio av storspelarna har specialiserat sig på idrottsspel och de återstående fem på pokerspel. Gränsen mellan småspelare och storspelare har dragits vid en största förlust på en speldag av kronor. Den maximala förlusten på en enskild speldag anser jag är ett mer adekvat mått för att kategorisera spelare än den största vinsten per dag, då även småspelare med tillräcklig tur kan vinna en stor klumpsumma med endast en mindre begränsad insats. Det avgörande motivet till att just metoden enkätundersökningar på olika Internetforum, där läsarna utser sig själva till respondenter, valdes för enskilda spelare är att jag anser att denna utfrågningsmetod är den mest anonyma. Detta ökar möjligheterna att få fram sanningsenliga svar, då personliga frågor om hasardspelande och spelmissbruk i allmänhet brukar betraktas såsom ganska känsliga ämnen

12 Med avsikt att hitta teorier, som kan vara behjälpliga för att uppfylla uppsatsens syfte, så har jag genomläst all tidigare genomgången kurslitteratur inom ämnesområdena Företagsekonomi på nivå A, B och C samt Nationalekonomi, Statistik och Värdepapperskunskap på nivå A, då dessa ämnen ingår i min examen till Filosofie Kandidat vid Högskolan i Kalmar. De egna applikationerna av teorier i tidigare genomgången kurslitteratur består av följande: Intressentmodellen, som här visar de olika aktörerna, vilka för närvarande verkar på den svenska spelmarknaden och åskådliggör den enskilde spelarens utbyte med dessa. Bostonmatrisen samt olika former av tillväxtstrategier används här för att analysera spelomsättningen hos några av Aktiebolaget Svenska Spels spelformer. Hasardspelarnas skilda motiv klargörs med hjälp av Abraham Maslows behovshierarki. Diagram över Lafferkurvan, som inom nationalekonomin eftersträvar att utvisa vilken genomsnittlig procentuell inkomstskatt, som medför högst nominell skatteintäkt till staten (Laffer 1974, återgiven av Eklund 2001), försöker här utreda vilken återbäring till spelarna, som medför högst nominellt spelöverskott till spelbolagen respektive förorsakar högst risk för spelmissbruk. Analys om eventuellt rådande samband mellan Hofstedes kulturdimensioner och olika omsättningsnivåer av hasardspelande bland befolkningen i respektive nationer eller med andra ord, populationernas skiftande spelbenägenhet. Dessa tillämpningar har valts därför att de alla harmonierar med uppsatsens syftesformulering, vilken är att utreda hur spelandet har ökat samt även en eftersträvan att öka läsarnas bildning av fenomenet hasardspel. Aktiebolaget Svenska Spels huvudkontor är beläget i Visby. På grund av det geografiska avståndet till uppsatsens stationeringsort och fastlandets kommunikationsmöjligheter med Gotland, så har företrädarna från detta företag utfrågats med hjälp av frågeformulär i stället för personlig intervju. Detta förfaringssätt innebär också att samtliga utfrågade respondenter har behandlats likartat, vilket jag anser förbättrar uppsatsens opartiskhet. Respondenternas inskickade svar från de nämnda enkätundersökningarna har sammanställts i uppsatsens kapitel om empiri. I analysen utvärderas sedan de olika framtagna delarna från kapitlen om teori tillsammans med de inkomna svaren från frågeformulären

13 Harvardmetoden har i allmänhet tillämpats för källangivelser, förutom där jag ansett att denna metod i alltför hög grad medfört inskränkningar i att få den löpande texten att flyta naturligt, vilket i hög utsträckning gäller för de delar, som behandlar spelproblem och empiri. En helt komplett referenslista med samtliga använda källor medföljer också i slutet av uppsatsen. Med en hög validitet avses att en undersökning verkligen mäter det, som den är avsedd att mäta (Halvorsen 1992, återgivet av Andersen 1998). Jag anser att den här uppsatsen med säkerhet kan sägas hålla en hög validitet, därför att undersökningsområdet är väl avgränsat från närliggande verksamhetsområden och problemformuleringen är både distinkt och precis. En hög reliabilitet innebär en stor tillförlitlighet i undersökningens resultat (Ibidem). Enligt mig så får begreppet hög reliabilitet följande innebörd för den här uppsatsen. Om många olika studenter, fullständigt oberoende av varandra, skulle skriva sina respektive uppsatser med en identisk problemformulering, så skulle uppsatsernas svar på problemfrågan bli närbesläktade. När det ligger i uppsatsskrivandets natur att en ny problemformulering utformas specifikt för varje enskild uppsats, så anser jag att det i största allmänhet är svårt att bedöma reliabiliteten för dessa. Denna uppsats, som behandlar ett ovanligt ämne och där delar av referensramen inbjuder till individuella tolkningar, är därför särskilt svårbedömbar i reliabilitetshänseende. Framtiden får utvisa denna uppsats reliabilitet om någon annan uppsatsskrivare, mot sannolik förmodan, senare skulle välja en likalydande problemformulering under samma tidsperiod. Alla valutaomräkningar i uppsatsen är konsekvent utförda enligt rådande valutakurser från den 28 december 2007, det vill säga detta års sista bankdag, då 1 United States Dollar motsvarade 6,47 svenska kronor och 1 Euro matchade 9,47 svenska kronor (Sveriges Riksbanks Hemsida). På uppsatsens lediga utrymmen har spelcitat, med anknytning till sidans övriga text, hämtats från Spelhandboken och därefter infogats med avsikt att öka uppsatsens underhållningsvärde. Uppsatsen inleds med ett förord där de personer, som varit behjälpliga vid arbetets utformning tackas. Efter detta följer den obligatoriska sammanfattningen på svenska, som i abstract även presenteras på engelska, för att understödja utländska läsare. Sedan framförs den föreskrivna innehållsförteckningen, som kompletteras med en figurförteckning och en citatförteckning för att ytterligare underlätta läsandet. Efter själva kärnan i uppsatsarbetet, så medföljer sedan de fem olika frågeformulären, med inbördes gruppspecifika frågor, allra sist i form av bilagor

14 2.2 Metodkritik De texterna och det numerära material, som studerats i både Svenska Spels, Unibets och ATG:s årsredovisningar är inte, trots att de är kontrollerade och godkända, helt objektiva utan givetvis till viss del subjektiva, för att ge en så positiv bild som möjligt av dessa företag. Urvalet av respondenter kan också kritiseras. Den utförda enkätundersökningen till enskilda spelare på Internet vänder sig enbart till utövare som är aktiva på något spelforum, vilket innebär att småspelare inte nås i någon större omfattning. De använder sig sällan av detta medium, då de enbart spelar för nöjes skull och inte vill lägga ned så stor tid på sitt spelande. Denna kritik mildras dock av att enkäten i efterhand även har utdelats till några småspelare, vilket utjämnar respondentgruppens sammansättning i detta avseende. Enkätundersökningen lider även av en kvinnlig underrepresentation, sannolikt beroende på könets ringa förekomst i de spelforum, som behandlar idrottsspel, hästspel och poker. Kvinnor är dock, enligt Statens folkhälsoinstitut, överrepresenterade inom flera slumpspel, vilka emellertid saknar spelforum. Enkätundersökningens utformning på Internet leder också till att de som är positivt inställda till frågeformuläret, automatiskt utser sig själva till respondenter, vilket gör att svarsresultaten inte representerar alla spelarnas åsikter på forumet. Jag tror själv att de spelare, som går med ekonomisk vinst eller i övrigt har mer positiva erfarenheter av sitt spelande överrepresenteras och att de, vilka själva anser att deras spelande för med sig vissa problem underrepresenteras. Ibland är det nog även så att omgivningen anser att spelaren har ett större problem med sitt spelande än vad denne själv är villig att medge. Antalet ingående respondenter i enkätundersökningen kan tyckas vara lågt. Den huvudsakliga avsikten med enkätens medverkan är dock inte att den ska bevisa, utan företrädesvis i stället styrka orsakerna till förändringarna av de mer exakta omsättningssiffrorna, som inhämtats till uppsatsens övriga delar. Holländaren Geert Hofstede utförde sina studier av olika värderingsskillnader inom arbetslivet redan i början av 1970-talet. Med anledning av utveckling, nativitet, mortalitet, immigration och emigration, så kan nationernas fastställda kulturdimensioner ha förändrats sedan dess. Då den huvudsakliga uppsatsfrågan dessutom avser en viss bestämd tidsperiod, så vore två olika separata studier av värderingsskillnader, utförda i början respektive i slutet av den studerade perioden optimalt, sett ur uppsatsens synvinkel

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST Kandidatuppsats i Företagsekonomi, EFO225-01-13 All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i Handledare: Claes Jonsson Författare: Joacim

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Författare: Malene Di Febbraro Sandra Mattsson Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Räntebeläggning av periodiseringsfonder

Räntebeläggning av periodiseringsfonder Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID 10 poäng LUNDS UNIVERSITET Januari 2006 Räntebeläggning av periodiseringsfonder Handledare: Maria Gårdängen Göran Anderson Författare:

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden En branschanalys av den svenska mobilmarknaden Strategi, konkurrenssituationen och 4G:s påverkan Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats Vårterminen

Läs mer

Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden

Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden Ur konsumenternas synvinkel Johan Sandberg Joel Byström 2012 Kursnamn Examensarbete, C- nivå, 15hp Examensarbete i Företagsekonomi, kandidatkurs Ekonomiprogrammet

Läs mer

Förändringar är bra om det inte gäller en själv -

Förändringar är bra om det inte gäller en själv - Örebro Universitet Handelshögskolan C-uppsats, Företagsekonomi Handledare: Peter Langlott & Owe L. Johansson Examinator: Conny Johanzon Förändringar är bra om det inte gäller en själv - En komparativ studie

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström Institutionen för ekonomi Titel: Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Författare: Niklas Eklund och Viktor Sandström Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag En studie om vilken information och vilka faktorer som påverkar kreditbedömarens beslut Kandidatuppsats i Externredovisning HT 2013 Handelshögskolan vid

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer