Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart"

Transkript

1 , Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart Författare: Niklas Wernersson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå: C-nivå Termin: VT-2009 Handelshögskolan BBS

2 FÖRORD Att skriva uppsats är en mödosam och tidskrävande process, där resultatet ofta avviker från den initiala tanken. Den här examinerades under vårterminen 2009 vid den internationella Handelshögskolan Baltic Business School i Kalmar, inom ämnesområdet företagsekonomi, och är skriven av en författare med tjugo års personlig spelerfarenhet inom gebitet. Arbetsgången har pendlat mellan ansenlig förtvivlan och livlig upprymdhet. Det valda ämnet ligger i tiden, vilket utmärks av den massmediala exponeringen. Jag vill först och främst tacka min handledare Thomas Karlsson, som godkänt ämnesvalet och under utdragna samtal tillfört nya infallsvinklar och därmed breddat uppsatsens innehåll. Vidare vill jag även tillägna en uppskattning till arbetsseminariernas och slutseminariets opponenter, vilka genom en konstruktiv kritik har medverkat till uppsatsens utformning. Ann-Mari Svensson och Ulla Strumpel, på Högskolebibliotekets Textverkstad, förtjänar fina lovord för att de förbättrat den svenska textens kvalitet och Thor Truelson är också värd en rejäl eloge för att han korrigerat den engelska sammanfattningen. Sist men inte minst önskar jag dessutom ge beröm till de hjälpsamma respondenter, som ställt upp på arbetets enkätundersökning. Tack igen allesammans, utan alla er hade uppsatsen inte kommit till stånd. Kalmar, juni Niklas Wernersson II

3 SAMMANFATTNING TITEL FÖRFATTARE HANDLEDARE ÄMNE BAKGRUND PROBLEM- FORMULERING SYFTE METOD SLUTSATS NYCKELORD Hur ökar spelandet? en kartläggning av speldjävulens framfart Niklas Wernersson, E-post: Thomas Karlsson Företagsekonomi, C-nivå, VT-2009 Mänskligheten har, sedan urminnes tider, ägnat sig åt spel om pengar och i vår tid har omfattningen expanderat. Under året 2006 genererade den globala spelmarknaden cirka miljarder kronor netto, vilket kan jämföras med Sveriges bruttonationalprodukt, som motsvarande år uppgick till summan miljarder kronor. På den totala svenska spelmarknaden omsattes detta år omkring 54 miljarder kronor brutto. Hasardspel är således en bred mondial företeelse, som är intressant att studera därför att den har en stor influens på många individers liv och ligger i tiden, vilket också återspeglas av det massmediala intresset. Uppsatsens huvudsakliga målsättning är att klarlägga hur spelandet har ökat under inledningen av det nya millenniet. De underliggande frågorna syftar till att förklara hur denna spelomsättningsökning är fördelad mellan marknadens aktörer och spelformer, samt i vilken utsträckning spelomsättningsökningen har genererats av den tekniska och den ekonomiska utvecklingen jämte spelbolagens marknadsföring. Syftet är att utreda hur hasardspelandet har ökat i Sverige under inledningen av det nya millenniet samt en ambition att öka läsarnas bildningsgrad av det svenska och mondiala fenomenet hasardspel. Data har insamlats genom en induktiv och huvudsakligen kvantitativ metod, där utvalda teorier från genomgången kurslitteratur samt egna tillämpningar av dessa presenteras i de båda kapitlen om teori, medan svar från enkätundersökningar sammanställs i avsnittet om empiri. De olika delarnas innehåll sammanvävs i analysen till en konkret slutsats. Årsomsättningen på den totala svenska spelmarknaden har från år 1999 till år 2006 stigit med omkring 17,4 miljarder kronor eller 48 procent. Nytillkomna aktörer, befintliga spelformers ökning och nya spelobjekt har tillsammans med den tekniska utvecklingen och den upptrappade marknadsföringen medverkat till denna omsättningsökning, som även är reell. Spelomsättningsökningen bör, trots att den svenska har varit och enligt mig fortsättningsvis kommer att vara större än den globala, beskrivas såsom en bred internationell trend. Spelomsättningsökning, hasardspelare, Aktiebolaget Svenska Spel, poker och kasino. III

4 ABSTRACT TITLE AUTHOR TUTOR, SUBJECT BACKGROUND ISSUE PURPOSE METHOD CONCLUSION KEY WORDS How is gambling increasing? a survey of the spread of the evils of gambling Niklas Wernersson, Thomas Karlsson, Business Economics, Level C, Spring 2009 Since time immemorial, mankind has engaged in playing different games for money and nowadays the scale of such has greatly expanded. In 2006, the global gambling market generated a net of approximately USD million, while the Swedish domestic gambling market grossed approximately USD million. Gambling is thus a very widespread, global phenomenon which is interesting to study because it has a big influence on many individuals lives and is actual, which is also reflected by the interest of the mass media. This essay s main goal is to clarify how gambling has increased in the beginning of this millennium. Some of the underlying questions aim to explain how this increase in gambling activity is divided between the gambling companies and gambling forms, as well as to what extent this increase in gambling activity has been spurred by economic and technical development, together with more intensive marketing campaigns by the gambling companies. The purpose of this essay is to investigate how gambling has increased in Sweden in the beginning of this millennium, as well as an ambition to increase the reader s knowledge of both the Swedish and the global gambling phenomena. Data has been collected by inductive and mainly quantitative methods. Selected theories along with my own applications of these are plainly presented in the chapters on theory, while answers from inquiries have been compiled in the empirical chapter. The content of the various sections is woven together in the analysis for a concrete conclusion. From 1999 until 2006, the annual volume for the Swedish gambling market has increased by USD million, or 48 percentage. Fresh gambling companies, an increase in existing gambling forms and new games of chance, together with technical development and additional intensive marketing contributed to this increase in volume, which are indeed real. This increase is a widespread, international trend, despite the fact that the Swedish gambling increase has been, and in my own opinion will continue to be, greater than the global increase. Gambling turnover increase, gambler, Aktiebolaget Svenska Spel, poker and casino. IV

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord II Sammanfattning..... III Abstract..... IV Innehållsförteckning V Figurförteckning och citatförteckning VI 1 INLEDNING Bakgrund Problemformulering Syfte METOD Valda metoder Metodkritik SPELANDETS URSPRUNG OCH UTVECKLING Hasardspelandets historia Den moderna tekniska utvecklingen Den moderna ekonomiska utvecklingen Hofstedes kulturdimensioner Casino Foxwoods VM i poker DEN SVENSKA SPELMARKNADENS UTSEENDE Intressentmodell Spelaktörernas marknadsföring Hasardspelarnas spelmotiv Spelproblem EMPIRI ANALYS SLUTSATS Förslag till fortsatta studier REFERENSLISTA BILAGOR Bilaga 1, Frågeformulär till enskilda spelare Bilaga 2, Frågeformulär till företrädare för privata utländska spelbolag Bilaga 3, Frågeformulär till företrädare för behandlingshem av missbrukare Bilaga 4, Frågeformulär till företrädare för Kronofogdemyndigheten Bilaga 5, Frågeformulär till företrädare för Aktiebolaget Svenska Spel V

6 FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Teckning av djävul från Internetsidan Framsida Figur 2: Fotografi av spelkort från Internetsidan Framsida Figur 3: Fotografi av speltärningar från Internetsidan Framsida Figur 4: Tabell visande Hofstedes dimensioner i kombination med GBGC:s spelstatistik Figur 5: Diagram visande Hofstedes kulturdimensioner individualism och maktdistans.. 16 Figur 6: Diagram visande Hofstedes dimensioner struktureringsbehov och maskulinitet. 16 Figur 7: Fotografi på Foxwoods exteriör från Internetsidan 17 Figur 8: Fotografi på Foxwoods interiör från Internetsidan 17 Figur 9: Fotografi från VM i poker år 2003 från Internetsidan 19 Figur 10: Fotografi över spelstaden Las Vegas från sidan 19 Figur 11: Spelmarknadsspecifik intressentmodell Figur 12: Modell av The Growth Share Matrix Figur 13: Svenska Spels företagsspecifika Bostonmatris Figur 13A: Oddsets logotyp från spelbutiken Cardellens sida 25 Figur 13B: Pokers logotyp från Svenska Spels Hemsida 25 Figur 13C: Tias logotyp från spelbutiken Vallhamras sida 25 Figur 13D: Jack Vegas logotyp från krogen Ladans Hemsida 25 Figur 14: Modell av The Product/Market Expansion Grid. 26 Figur 15: Svenska Spels företagsspecifika tillväxtstrategimodell Figur 15A: Miss Vegas logotyp från Centrumbingos sida 27 Figur 15B: Stryktipsets logotyp från spelinformationssidan Spelnet 27 Figur 15C: Casino Cosmopols logotyp från sidan 27 Figur 16: Modell av Maslows behovshierarki Figur 17: Diagram på Lafferkurvan utvisande statens nominella skatteintäkt Figur 18: Diagram på kurva utvisande spelbolagens nominella spelöverskott Figur 19: Tabell utvisande de största aktörernas spelomsättningar Figur 20: Tabell utvisande några av de största spelformernas omsättningar CITATFÖRTECKNING Citat 1: Spelordspråk återgivet i Spelhandboken Citat 2: Citat av Friedrich Nietzsche återgivet i Spelhandboken Citat 3: Citat av Thomas Jefferson återgivet i Spelhandboken Citat 4: Citat av Bob Martin återgivet i Spelhandboken Citat 5: Citat av Damon Runyon återgivet i Spelhandboken Citat 6: Citat av Rickard Fagerlund återgivet i Spelhandboken Citat 7: Citat i tipstidningen The Gold Sheet återgivet i Spelhandboken VI

7 1 INLEDNING Jag inleder detta kapitel med att berätta om bakgrunden till hasardspel, fortsätter sedan med att beskriva problemformuleringen, för att slutligen avsluta kapitlet med uppsatsens syfte. 1.1 Bakgrund Mänskligheten har ägnat sig åt spel om penningar sedan urminnes tider. Tärningar omnämns redan i Bibelns Gamla Testamente och alla har väl hört den romerske kejsaren Julius Caesars beryktade citat Alea iacta est eller på svenska Tärningen är kastad, vilket fälldes då han år 50 före Kristus passerade floden Rubicon på sin väg mot Rom (Bra Böckers Lexikon, 1983). Jag kommer att belysa hasardspelandets historia, det vill säga berättelsen om olika spel med penninginsats där utfallet helt eller delvis är lämnat åt tillfälligheter, närmare i delkapitel 3.1. Jag anser att tärningsspel är ett av de främsta exemplen på ett hasardspel, där utgången helt eller företrädesvis bestäms av slumpen. Andra exempel på svenska slumpspel är lottsedlarna Triss och Penninglott samt nummerspelen Bingolotto, Joker och Keno. Till de hasardspel, där skickligheten, enligt mig, har en större påverkan kan nämnas de flesta kortspel, idrottsspelen Stryktips och Lången samt travspel i form av Dagens Dubbel, Trio, Tvilling, V65 och V75. Under verksamhetsåret 2006 genererade den globala spelmarknaden nettointäkter på ungefär miljarder kronor (Global Betting and Gaming Consultants uppgifter återgivna i Unibets årsredovisning 2006), som nästan är i nivå med Sveriges bruttonationalprodukt, vilken samma år uppgick till miljarder kronor (Statistiska Centralbyråns Hemsida). Världsdelen Europa stod detta år för ungefär en tredjedel av världens nämnda spelomsättning (Redbets Hemsida). Min egen empiriska erfarenhet av hasardspel kan sammanfattas till att jag, under somliga tidsperioder, spelat regelbundet och konstruerat system för Stryktips samt, i en tidigare kurs i Affärsengelska, hållit en 15-minuters föreläsning om Bookmaking. Hasardspel är ett mycket intressant område att studera därför att det är ett aktuellt ämne, som ligger i tiden, vilket även återspeglas av det enorma massmediala intresset. Enskilda spelare, företrädare från Svenska Spel och utländska privata spelbolag, representanter för behandlingshem av spelmissbrukare samt lärare på skolan har i enkäten eller på annat sätt angett att de alla önskar få den färdiga uppsatsen hemsänd, vilket understryker att dessa visar ett stort intresse för uppsatsens resultat

8 1.2 Problemformulering Det totala beloppet, som avsätts till hasardspelande i Sverige, har ökat under de senaste åren. En nyfiken observatör av detta fenomen frågar sig då vad denna spelökning är orsakad av. En omsättningsökning kan ju vara en följd av många faktorer. Det kan ha tillkommit fler spelande människor, den genomsnittliga spelsumman per speltillfälle eller spelfrekvensen, kan bådadera ha ökat. Omsättningsökningen kan även vara nominell, procentuell eller reell, det vill säga relateras till vår inhemska penningvärdesförändring, i form av termerna inflation eller deflation. Det går även att mäta hur stor andel av hushållens totala disponibla inkomst, som används till spelande och sedan mäta om denna andel har förändrats i tiden. Underliggande frågeställningar, som också uppkommer, är om det spelas mer eller mindre i Sverige än utomlands och vad det i så fall kan finnas för olika orsaker till denna spelskillnad. Är spelökningen bara en specifik svensk företeelse eller i stället en bred internationell trend? Det går även att fråga sig varför människor spelar mer. Har den tekniska utvecklingen, främst i form av Internet, ökat spelomsättningen genom att öka tillgängligheten eller har det enbart ägt rum en spelmässig omfördelning från befintliga otillgängliga spelformer, till nytillkomna spelformer med större tillgänglighet? Kanske har perioden med kärvare ekonomiskt klimat, vilket medförde större arbetslöshet, ökat spelandet genom att generera fler yrkesspelare och kanske också fler spelmissbrukare. Har det tillkommit nya spelaktörer eller spelformer på spelmarknaden, som har dragit till sig nya spelare, vilka tidigare inte spelat, eller har dessa eventualiteter enbart ökat spelomsättningen hos de redan befintliga spelarna? I Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall har, under det senaste decenniet, rena spelhus etablerats i form av statliga kasinoverksamheten Casino Cosmopol (Svenska Spels årsredovisning 2006). Hur mycket påverkar dessa den samlade svenska spelomsättningen? Jag hoppas att uppsatsen ska kunna ge svar och en ökad förståelse för samtliga dessa angivna frågeställningar. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att utreda hur hasardspelandet har ökat i Sverige under inledningen av det nya millenniet samt en ambition att öka läsarnas bildningsgrad av det svenska och det mondiala fenomenet hasardspel

9 2 METOD Den huvudsakliga avsikten med detta metodavsnitt är att ge läsarna en större förståelse för hur uppsatsen har kommit till stånd. Jag börjar detta kapitel genom att beskriva vilka metoder, som har använts under uppsatsskrivandet och avslutar sedan självkritiskt kapitlet med att framföra en konstruktiv metodkritik. 2.1 Valda metoder Förfaringssättet, som jag har använt är induktiv metod. Med andra ord, så har jag utgått från fenomenet och därefter insamlat både tillgänglig data och empiri, för att kunna skapa en egen hypotes och en självständig teori. (Holmberg 1987, återgivet av Andersen 1998) Metoden, som använts måste huvudsakligen anses vara kvantitativ på grund av den ansenliga användningen av statistisk matematik (Holme och Solvang 1987, återgivet av Andersen 1998) samt att uppsatsens främsta målsättning är att förklara hur fenomenet hasardspelande har ökat. Även den utförda enkätundersökningen och insamlandet av numerär information från källor på Internet måste, enligt mig, också betraktas såsom huvudsakligen kvantitativa metoder. De fördjupade frågeställningarna, som åsyftar varför spelandet har ökat, anknyter emellertid enligt min åsikt mer till kvalitativ metod, där den kvalitativa forskningen är baserad på författarens tolkning av den teoretiska referensramen (Ibidem). Den textinformation, vilken ligger till grund för uppsatsen, kan med hänsyn till materialets insamlingsförfarande, indelas i de båda skilda begreppen sekundärdata och primärdata. Den sekundärdata, det vill säga data insamlad av någon annan (Andersen, 1998), som har använts är Aktiebolaget Svenska Spels årsredovisningar från verksamhetsåren , Unibets årsredovisning från 2006, Aktiebolaget Trav & Galopps årsredovisningar från 2003 och 2006, Hemsidor från företag och organisationer inom spelbranschen, tidningsartiklar, reseprogram och dokumentär från televisionen, fackbok inom uppsatsens ämnesområde, handböcker för uppsatsskrivande och enkätundersökningar, engelska och svenska ordböcker, uppslagsverk, information från Internet samt tidigare genomgången kurslitteratur. Dessa informationskällor har utsetts på följande grunder. Årsredovisningarna har valts av den enkla anledningen att de är ursprungskällor, som dessutom är kontrollerade med godkänt resultat. De övriga källorna har utvalts därför att de är tillförlitliga samt att de innehåller den mest relevanta informationen

10 Uppsatsens primärdata, vilken kännetecknas av att uppsatsskrivaren själv har insamlat den (Ibidem), består av resultat från enkätundersökningar och förfrågningar till branschfolk via E-post, egna tillämpningar av teorier i tidigare genomgången kurslitteratur samt självständiga kontinuerliga observationer av ämnet ifråga. Enkätundersökningen har utförts genom att olika frågeformulär, med vanliga postbrev, har utskickats till fem olika företrädare av Aktiebolaget Svenska Spel och sex privata spelbolag samt också till sex representanter för behandlingshem av spelmissbrukare och en företrädare för en kamratförening med samma inriktning. Frågeformulär har även skickats till de statliga myndigheterna, Lotteriinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och Kronofogdemyndighetens tre största lokala kontor. Beträffande Aktiebolaget Svenska Spel, så besvarades det nämnda frågeformuläret av två av de sammanlagt fem tillfrågade företrädarna. När det gäller de sex privata spelbolagen, så har två besvarat enkäten, en skickade företagets årsredovisning utan att besvara frågorna och de tre övriga avböjde, varav en angav tidsbrist på grund av dubbla tjänster såsom orsak. Tre av de tillfrågade sex representanterna för behandlingshem av spelmissbrukare samt företrädaren från kamratföreningen med samma inriktning har svarat detaljerat på enkätens frågeformulär. Representanterna för Statens folkhälsoinstitut och Lotteriinspektionen har båda diariefört mitt frågeformulärsbrev, där den förstnämnda organisationsföreträdaren har besvarat frågorna och den sistnämnda anser att organisationen, i egenskap av myndighet, inte kan besvara frågorna. Företrädaren för Kronofogdemyndigheten i Malmö anser också att de, av samma anledning, inte har möjlighet att besvara frågorna och anser sig då även tala för organisationens kontor i Göteborg. Kronofogdemyndighetens Malmökontor önskar dock, trots att även de inte anser sig kunna besvara frågorna på grund av att de utgör en myndighet, ändå kommentera några saker, som gäller spelskulder. Då deras synpunkter inte direkt besvarar formulärets frågor, så har jag funnit det lämpligast att placera kronofogdemyndighetens uppfattningar sist i kapitlet om empiri, avskilt från det övriga materialet i denna del. Kronofogdemyndighetens kontor i Stockholm har dock, trots Malmökontorets invändningar, besvarat enkäten ganska bristfälligt. Frågeformulär har även, efter förfrågan med efterföljande positivt svar av respektive forums ansvarige, utlagts på åtta olika spelforum på Internet. Ett spelforum är en mötesplats på nätet där spelare, från olika regioner eller med olika idrottskunskaper, samspråkar genom att utbyta tips, för att därigenom förbättra det ekonomiska utfallet av sitt eget spelande

11 Av de åtta spelforum där formuläret utlagts är Spelforum.com, Spelzonen.com, Spelanalys.nu samt Spelombudsmannen.com inriktade på idrottsspel medan Pokerforum.nu, Pokerforum.se, Cardwolves.com och Pokerforum.com, precis såsom deras namn antyder, är specialiserade på poker. På tre forum, där det diskuteras travspel, var resultatet av mina förfrågningar emellertid inte lika positivt. Jag fick ej lägga ut mitt frågeformulär på ett hästforum vid namn Bukefalos och på Travronden.se tilläts jag endast att hänvisa till min egen E-post adress, för att sedan i nästa steg sända formuläret till de intresserade respondenter, som efterfrågat detta. En av de ansvariga på Norrlandstravet.com utlovade sig att återuppta kontakten efter någon vecka, för att då ge besked om eventuell utläggning av frågeformuläret på forumet men något slutgiltigt utläggningstillstånd erhölls aldrig. På Internets forum har sammanlagt tjugo respondenter besvarat frågorna. Det går dock inte att avgöra hur många spelare, som har läst mina frågor på Internets tidigare beskrivna spelforum. Jag vet inte heller exakt respondenternas fördelning mellan de olika forumen, även om jag av svaren oftast kan avläsa vilken huvudsaklig inriktning på sitt spelande, som respondenten har. Med anledning av att de spelare, som är aktiva på ett spelforum, spelar för större belopp och lägger ner mer tid på sitt spelande än vad genomsnittsspelaren gör, så har frågeenkäten även utdelats till fyra småspelare inom den personliga umgängeskretsen, vilket innebär att enkätens underrepresentation av denna spelgrupp har reducerats. Sammanlagt har alltså frågeformuläret besvarats av tjugofyra enskilda spelare, vilka jag därefter har uppdelat i tio småspelare och fjorton storspelare. Av småspelarna är två helt inriktade på slumpspel, fem på idrottsspel och de övriga tre på hästspel medan nio av storspelarna har specialiserat sig på idrottsspel och de återstående fem på pokerspel. Gränsen mellan småspelare och storspelare har dragits vid en största förlust på en speldag av kronor. Den maximala förlusten på en enskild speldag anser jag är ett mer adekvat mått för att kategorisera spelare än den största vinsten per dag, då även småspelare med tillräcklig tur kan vinna en stor klumpsumma med endast en mindre begränsad insats. Det avgörande motivet till att just metoden enkätundersökningar på olika Internetforum, där läsarna utser sig själva till respondenter, valdes för enskilda spelare är att jag anser att denna utfrågningsmetod är den mest anonyma. Detta ökar möjligheterna att få fram sanningsenliga svar, då personliga frågor om hasardspelande och spelmissbruk i allmänhet brukar betraktas såsom ganska känsliga ämnen

12 Med avsikt att hitta teorier, som kan vara behjälpliga för att uppfylla uppsatsens syfte, så har jag genomläst all tidigare genomgången kurslitteratur inom ämnesområdena Företagsekonomi på nivå A, B och C samt Nationalekonomi, Statistik och Värdepapperskunskap på nivå A, då dessa ämnen ingår i min examen till Filosofie Kandidat vid Högskolan i Kalmar. De egna applikationerna av teorier i tidigare genomgången kurslitteratur består av följande: Intressentmodellen, som här visar de olika aktörerna, vilka för närvarande verkar på den svenska spelmarknaden och åskådliggör den enskilde spelarens utbyte med dessa. Bostonmatrisen samt olika former av tillväxtstrategier används här för att analysera spelomsättningen hos några av Aktiebolaget Svenska Spels spelformer. Hasardspelarnas skilda motiv klargörs med hjälp av Abraham Maslows behovshierarki. Diagram över Lafferkurvan, som inom nationalekonomin eftersträvar att utvisa vilken genomsnittlig procentuell inkomstskatt, som medför högst nominell skatteintäkt till staten (Laffer 1974, återgiven av Eklund 2001), försöker här utreda vilken återbäring till spelarna, som medför högst nominellt spelöverskott till spelbolagen respektive förorsakar högst risk för spelmissbruk. Analys om eventuellt rådande samband mellan Hofstedes kulturdimensioner och olika omsättningsnivåer av hasardspelande bland befolkningen i respektive nationer eller med andra ord, populationernas skiftande spelbenägenhet. Dessa tillämpningar har valts därför att de alla harmonierar med uppsatsens syftesformulering, vilken är att utreda hur spelandet har ökat samt även en eftersträvan att öka läsarnas bildning av fenomenet hasardspel. Aktiebolaget Svenska Spels huvudkontor är beläget i Visby. På grund av det geografiska avståndet till uppsatsens stationeringsort och fastlandets kommunikationsmöjligheter med Gotland, så har företrädarna från detta företag utfrågats med hjälp av frågeformulär i stället för personlig intervju. Detta förfaringssätt innebär också att samtliga utfrågade respondenter har behandlats likartat, vilket jag anser förbättrar uppsatsens opartiskhet. Respondenternas inskickade svar från de nämnda enkätundersökningarna har sammanställts i uppsatsens kapitel om empiri. I analysen utvärderas sedan de olika framtagna delarna från kapitlen om teori tillsammans med de inkomna svaren från frågeformulären

13 Harvardmetoden har i allmänhet tillämpats för källangivelser, förutom där jag ansett att denna metod i alltför hög grad medfört inskränkningar i att få den löpande texten att flyta naturligt, vilket i hög utsträckning gäller för de delar, som behandlar spelproblem och empiri. En helt komplett referenslista med samtliga använda källor medföljer också i slutet av uppsatsen. Med en hög validitet avses att en undersökning verkligen mäter det, som den är avsedd att mäta (Halvorsen 1992, återgivet av Andersen 1998). Jag anser att den här uppsatsen med säkerhet kan sägas hålla en hög validitet, därför att undersökningsområdet är väl avgränsat från närliggande verksamhetsområden och problemformuleringen är både distinkt och precis. En hög reliabilitet innebär en stor tillförlitlighet i undersökningens resultat (Ibidem). Enligt mig så får begreppet hög reliabilitet följande innebörd för den här uppsatsen. Om många olika studenter, fullständigt oberoende av varandra, skulle skriva sina respektive uppsatser med en identisk problemformulering, så skulle uppsatsernas svar på problemfrågan bli närbesläktade. När det ligger i uppsatsskrivandets natur att en ny problemformulering utformas specifikt för varje enskild uppsats, så anser jag att det i största allmänhet är svårt att bedöma reliabiliteten för dessa. Denna uppsats, som behandlar ett ovanligt ämne och där delar av referensramen inbjuder till individuella tolkningar, är därför särskilt svårbedömbar i reliabilitetshänseende. Framtiden får utvisa denna uppsats reliabilitet om någon annan uppsatsskrivare, mot sannolik förmodan, senare skulle välja en likalydande problemformulering under samma tidsperiod. Alla valutaomräkningar i uppsatsen är konsekvent utförda enligt rådande valutakurser från den 28 december 2007, det vill säga detta års sista bankdag, då 1 United States Dollar motsvarade 6,47 svenska kronor och 1 Euro matchade 9,47 svenska kronor (Sveriges Riksbanks Hemsida). På uppsatsens lediga utrymmen har spelcitat, med anknytning till sidans övriga text, hämtats från Spelhandboken och därefter infogats med avsikt att öka uppsatsens underhållningsvärde. Uppsatsen inleds med ett förord där de personer, som varit behjälpliga vid arbetets utformning tackas. Efter detta följer den obligatoriska sammanfattningen på svenska, som i abstract även presenteras på engelska, för att understödja utländska läsare. Sedan framförs den föreskrivna innehållsförteckningen, som kompletteras med en figurförteckning och en citatförteckning för att ytterligare underlätta läsandet. Efter själva kärnan i uppsatsarbetet, så medföljer sedan de fem olika frågeformulären, med inbördes gruppspecifika frågor, allra sist i form av bilagor

14 2.2 Metodkritik De texterna och det numerära material, som studerats i både Svenska Spels, Unibets och ATG:s årsredovisningar är inte, trots att de är kontrollerade och godkända, helt objektiva utan givetvis till viss del subjektiva, för att ge en så positiv bild som möjligt av dessa företag. Urvalet av respondenter kan också kritiseras. Den utförda enkätundersökningen till enskilda spelare på Internet vänder sig enbart till utövare som är aktiva på något spelforum, vilket innebär att småspelare inte nås i någon större omfattning. De använder sig sällan av detta medium, då de enbart spelar för nöjes skull och inte vill lägga ned så stor tid på sitt spelande. Denna kritik mildras dock av att enkäten i efterhand även har utdelats till några småspelare, vilket utjämnar respondentgruppens sammansättning i detta avseende. Enkätundersökningen lider även av en kvinnlig underrepresentation, sannolikt beroende på könets ringa förekomst i de spelforum, som behandlar idrottsspel, hästspel och poker. Kvinnor är dock, enligt Statens folkhälsoinstitut, överrepresenterade inom flera slumpspel, vilka emellertid saknar spelforum. Enkätundersökningens utformning på Internet leder också till att de som är positivt inställda till frågeformuläret, automatiskt utser sig själva till respondenter, vilket gör att svarsresultaten inte representerar alla spelarnas åsikter på forumet. Jag tror själv att de spelare, som går med ekonomisk vinst eller i övrigt har mer positiva erfarenheter av sitt spelande överrepresenteras och att de, vilka själva anser att deras spelande för med sig vissa problem underrepresenteras. Ibland är det nog även så att omgivningen anser att spelaren har ett större problem med sitt spelande än vad denne själv är villig att medge. Antalet ingående respondenter i enkätundersökningen kan tyckas vara lågt. Den huvudsakliga avsikten med enkätens medverkan är dock inte att den ska bevisa, utan företrädesvis i stället styrka orsakerna till förändringarna av de mer exakta omsättningssiffrorna, som inhämtats till uppsatsens övriga delar. Holländaren Geert Hofstede utförde sina studier av olika värderingsskillnader inom arbetslivet redan i början av 1970-talet. Med anledning av utveckling, nativitet, mortalitet, immigration och emigration, så kan nationernas fastställda kulturdimensioner ha förändrats sedan dess. Då den huvudsakliga uppsatsfrågan dessutom avser en viss bestämd tidsperiod, så vore två olika separata studier av värderingsskillnader, utförda i början respektive i slutet av den studerade perioden optimalt, sett ur uppsatsens synvinkel

15 3 SPELANDETS URSPRUNG OCH UTVECKLING I detta kapitel beskrivs den första delen av den teoretiska referensramen, som behandlar spelandets ursprung och kontinuerliga utveckling fram till den svenska spelmarknadens nuvarande utseende, vilken skildras först i efterföljande kapitel. Inledningsvis börjar jag med att berätta översiktligt om hasardspelandets fängslande historia. Sedan beskrivs den senare tidens utveckling från både en teknisk och en ekonomisk synvinkel. Efter detta framställs Hofstedes kulturdimensioner med hjälp av diagram och avslutningsvis skildrar jag fenomenen Casino Foxwoods och världsmästerskapet i poker, vilka enligt mig är världsledande företeelser inom sina respektive områden. Medtagandet av dessa nämnda teoridelar motiveras härefter på denna och efterföljande sida. Att känna till spelandets uppkomst och historiska utveckling fram till modern tid underlättar, enligt mig, förståelsen för hur spelmarknaden fungerar i dag. Det känns därför naturligt att inleda teorin med en översikt om hasardspelets vagga, som dessutom, precis såsom samtliga medtagna teoridelar, ökar läsarnas insikter i fenomenet hasardspel, vilket är uppsatsens syfte. Jag bedömer att den tekniska utvecklingen har ökat spelarnas tillgänglighet för många olika spelformer och därmed kanske även ökat rekryteringsbasen för dessa spelobjekt. Jag anser att det specifika för just spelformen idrottsspel är att det tekniska framåtskridandet har förbättrat informationsförsörjningen för både spelbolagen och spelarna, det vill säga båda spelparterna. Olika teknologiska framsteg har också underlättat samarbetsmöjligheterna mellan spelarna. Beträffande de spelformer som erbjuds på Internet, så tycker jag att säkerheten har förbättrats och att gränssnittet har blivit mer lätthanterligt, vilket tillsammans medfört en avsevärt större användarvänlighet, med potential att öka spelfrekvensen. Den tekniska utvecklingen besitter alltså, enligt mig, möjlighet att påverka både den totala spelomsättningen och spelbolagens återbetalningsprocent, vilka båda är centrala delar i uppsatsens frågeställning. Den moderna ekonomiska utvecklingen påverkar direkt spelarnas disponibla inkomster. Både de ekonomiska konjunkturernas och inkomstförändringarnas eventuella påverkningar av den samlade spelomsättningen, på den kända reglerade, på den beräknade oreglerade och på den uppskattade svarta spelmarknaden, måste därför behandlas i uppsatsen

16 Jag tycker att kasinobranschen är den spelverksamhet, som i modern tid skildrats intensivast på film såväl som i böcker och motsvarar därigenom sinnebilden av hasardspel i ett stort antal människors medvetande. Casino Foxwoods är ett av världens största kasinon, vilket motiverar dess plats i en uppsats av detta slag och jag har fått intryck av att denna typ av spelhus också har fungerat såsom en förebild för den, sedan millennieskiftet nyligen uppstartade, inhemska kasinoverksamheten Casino Cosmopol. Jag tycker även att hela den totala turistanläggningen Foxwoods dessutom är ett utmärkt exempel på de moderna hasardspelsaktörernas förmåga att, genom ett komplett nöjeskoncept, maximera sin omsättning genom att tillgodose så många av de mänskliga behoven som möjligt, vilka även beskrivs av Abraham Maslows behovstrappa, som presenteras på sidan 37. Jag menar då att de kända fysiologiska behoven hunger och törst tillfredsställs i restaurangerna och att skönsömnen uppfylls på de komfortabla hotellrummen, medan underhållning i form av sång och dans tillgodoser de sociala behoven. En elegant och exklusiv miljö medför dessutom att besökarna förnimmer ett visst mått av status och prestige. De riktigt lyckosamma, vilka förmår att kamma hem högvinsterna, som på enarmade banditer kan uppgå till flera miljoner dollar, känner säkert också ett stort inslag av självförverkligande. Den enda komponenten i Maslows behovshierarki, som jag helt saknar är trygghetsbehovet. Men vem vill känna fullständig trygghet i ett kasino? Det är ju, enligt mig, hasardspelets eget inbyggda spänningsmoment, som utgör den största dragningskraften för de flesta av spelarna. Enligt min bedömning så är poker den spelform, vars exponering i massmedia tilltagit mest sedan millennieskiftet och poker har också potential att tillhöra de enskilda spelformer, som ökat i spelomsättning. Därför känns det näst intill oundvikligt att inte behandla den omtalade turneringen VM i poker, vilket jag uppskattar utgör världens största evenemang inom gebitet. Det stora flertalet av de cirka 200 deltagande svenska pokerspelarna har dessutom erlagt den stipulerade startavgiften på omkring kronor (Austen, 2005, Dokumentär i televisionen, Pokerlandet - det är gambling helt enkelt), vilket innebär att denna globala tillställning i viss utsträckning är finansierad med hjälp av svenska spelpengar. Spel, kvinnor och sång leder mannen leende till fattighuset. Citat 1: Gammalt spelordspråk, som har hämtats från Spelhandboken

17 3.1 Hasardspelandets historia Enligt antropologer har hasardspelandet utvecklats ur olika ritualer, där utövarna har försökt att utröna sina framtida öden, genom att avläsa hur kastade föremål placerar sig på marken. Därifrån är inte steget långt till att satsa på, hur de på förhand tror, att stickan eller pilspetsen kommer att falla vid nästa kast. (Glimne 2001, återgivet på Knutsson Holdings Hemsida) De allra äldsta kända föremålen, som använts till spel, har påträffats i år gamla gravar i Medelhavsområdet och olika hasardspel omnämns även på textade lertavlor från Sumer och Babylon samt i egyptiska papyrusrullar. (Ibidem) Under vikingatiden var tärningsspelet vida utbrett i Norden och år 1019 fick det till och med konsekvenser för landsgränserna. Den norske kungen Olav Haraldson hade då mer lycka med tärningarna än den svenske dito, Olof Skötkonung och kunde därmed vinna äganderätten till ön Hisingen utanför Göteborg. (Ibidem) Slumpen var länge ett okänt begrepp i människans sinnebild. I stället härskade föreställningen att antingen gud, makterna eller ödet styrde alla händelser. Svenska domstolar använde sig i bland därför, så sent som år 1803, av tärningskast för att peka ut den skyldige. (Ibidem) De första kasinona, det vill säga lokaler specifikt utformade för ständigt pågående hasardspel, växte på 1600-talet fram i de italienska städerna Venedig och Padua. Under 1700-talet spreds sedan kasinorörelsen vidare till de europeiska kurorterna Spa, Baden Baden och Bath. I dag finns det cirka kasinon, vilka är utspridda över större delen av världens länder. (Ibidem) Idrottsspelets historia, det vill säga spel med pengar på idrottshändelser, började cirka 700 år före Kristus i den antika grekiska staden Olympia, där åskådarna ägnade sig åt vadslagning på diverse kapplöpningstävlingar med hästdragna ekipage. Senare arrangerades även vadslagning i samband med de välkända gladiatorspelen i Colosseum. (Vuoksenmaa med flera, 1999) Det är svårt att helt lagstifta bort befolkningens spelintresse. Myndigheterna har ofta, under historiens gång, försökt att förbjuda hasardspel, med den negativa följden att folkets illegala spelande alltid ökat. Nu försöker de flesta nationer i stället att kontrollera spelandet genom legalisering och organisering. (Glimne 2001, återgivet på Knutsson Holdings Hemsida)

18 3.2 Den moderna tekniska utvecklingen Det senaste decenniet har den tekniska utvecklingen, enligt mig, ökat spelarnas tillgänglighet för ett stort antal spelformer. Om tillgängligheten för en produkt ökar så tilltar i allmänhet också konsumtionen av densamma, då lagen om utbud och efterfrågan är en beprövad klassisk ekonomisk teori, som brukar kunna tillämpas på de flesta varor och tjänster (Eklund, 2001). På grund av teknologiska begränsningar, så utgör spel via mobiltelefon ännu så länge endast en mindre del av det totala spelandet (Svenska Spels årsredovisning 2006). Med de ansenliga tekniska innovationer, som mobilen har genomgått de senaste åren, så bedömer jag dock att det endast är en tidsfråga innan även dessa funktionsmässiga spelproblem är lösta. Vi kommer då att få se en ökning av spelandet via detta praktiska spelhjälpmedel, som jag har noterat att de allra flesta åskådare nuförtiden medtar på alla publika idrottsevenemang. Jag har också märkt att Internets utveckling i kombination med en allmänt större massmedial bevakning av samtliga idrottsevenemang, tillsammans medfört att informationsförsörjningen för idrottsspel har mångfaldigats och snabbats upp för både spelbolag och spelare. Med hjälp av olika spelforum på nätet kan spelarna nuförtiden förse varandra med adekvat information. Exempelvis kan en spelare från Sundsvall få kännedom om vilken målvakt, som fotbollslaget Nickebo utanför Kalmar, ställer upp med i division 4. Enligt mig så har den moderna tekniska utvecklingen alltså ökat informationsunderlaget men inte förenklat själva beslutsprocessen, då merparten av spelarens beslut fortfarande måste vara korrekta för att generera långsiktig vinst. Jag har sett att den tekniska utvecklingen har möjliggjort att spelformerna bingo, lotter och roulett nuförtiden finns representerade på Internet. Svenska Spel erbjöd redan år 2000 sina kunder möjlighet att tippa både Lången, Stryktipset, Italienska Stryktipset, Keno, Lotto och Joker via Internet (Svenska Spels årsredovisning 2000), medan skraplotter lanserades tre år senare på samma medium (Svenska Spels årsredovisning 2003). Tidigare var alla tippare av dessa spelformer tvingade att lämna in sina spelkuponger hos något av Svenska Spels ombud. Numera finns det alltså även en möjlighet att, i hemmets lugna vrå, fylla i dessa kuponger på nätet. Tack vare denna tekniska innovation, har dessa spelformer, enligt mig, möjliggjorts för en ny kundgrupp, som tidigare inte spelat på grund av låg tillgänglighet på spelombud. Den tekniska utvecklingen, som möjliggör spel via Internet, ökar alltså tillgängligheten för olika spelformer och jag vill även påpeka att den också ökar miljövänligheten, då dessa lotter och kuponger vare sig behöver tryckas, fraktas eller kastas

19 3.3 Den moderna ekonomiska utvecklingen Vilken är den ekonomiska utvecklingens inverkan på den totala svenska spelomsättningen? Den ekonomiska utvecklingen påverkar både arbetstagarnas inkomst och antalet arbetslösa. Jag anser därför att hushållens sammanlagda disponibla inkomster borde vara ett lämpligt mått för att undersöka hur den ekonomiska utvecklingen påverkar spelomsättningen, med anledning av att denna måttenhet påverkas av båda dessa tidigare nämnda parametrar. De svenska hushållens sammanlagda disponibla inkomster ökade från miljarder kronor under år 1999 till miljarder kronor under år 2006 (Statistiska Centralbyråns Hemsida), där ökningen lyder på 359 miljarder kronor eller 35 procent. Konsumentprisindex har under samma tidsperiod stigit med 10 procent (Ibidem), vilket innebär att svenskarnas reallöner har stegrats och köpkraften avsevärt förbättrats under uppsatsens studerade tidsperiod. Under denna tidsperiod har svenskarnas spelsatsningar på den kända reglerade spelmarknaden tilltagit från 31,5 miljarder kronor till 36,6 miljarder kronor (Lotteriinspektionens Hemsida), där ökningen motsvarar 5,1 miljarder kronor eller 16 procent. Dessa siffror gäller dock enbart för den reglerade marknaden. Den totala svenska spelmarknaden omfattar dock tre olika delar, vilka jag benämner som den kända reglerade, den beräknade oreglerade och den uppskattade svarta marknaden. Alla dessa tre komponenter bör, enligt mig, medräknas för att erhålla ett verklighetstroget resultat. De utländska spelbolagen, vilka tillsammans utgör den oreglerade marknaden, approximerades årligen omsätta högst 1 miljard kronor fram till millennieskiftet (Svenska Spels årsredovisning 2000). Deras verksamhet har dock därefter eskalerat rejält och kalenderåret 2006 beräknades omsättningen sammanlagt uppgå till cirka 13,3 miljarder kronor (Gotlands Allehanda den 7 juli 2007). Den svarta marknaden uppskattas kontinuerligt omsätta omkring 4 miljarder kronor (Svenska Spels årsredovisning 2002 och 2006). Detta innebär att under kalenderåret 1999 uppgick omsättningen på den ovan beskrivna totala spelmarknaden till 31, = 36,5 miljarder kronor och under verksamhetsåret 2006 uppgår motsvarande siffror till 36,6 + 13,3 + 4 = 53,9 miljarder kronor. Den totala marknaden har alltså ökat med 17,4 miljarder kronor eller 48 procent, vilket innebär att omsättningen stigit mer än hushållens disponibla inkomster. Vid en internationell jämförelse, så uppvisar alla världsdelar en ökning och hela världens totala bruttospelande, det vill säga the Global Effective Gambling Turnover, har under ungefär samma tidsperiod, från kalenderår 1999 till kalenderår 2004, ökat från en omsättning av miljarder kronor till en slutlig omsättningsnivå på miljarder kronor (Global Betting and Gaming Consultants uppgifter återgivna på Betting Promotions Hemsida)

20 Det går också att härleda den ekonomiska utvecklingens påverkan av svenskarnas spelande, genom att studera hur stor andel av hushållens disponibla inkomst, som använts till spelande. Om jag enbart beaktar den inhemska reglerade marknaden så har, under uppsatsens studerade tidsperiod, svenskarnas satsningar på spel sänkts från 3,09 procent till 2,65 procent av den disponibla inkomsten, således en sänkning med 0,44 procentenheter eller 14 procent. Svenskarnas ekonomiska spelförluster på den inhemska reglerade marknaden har under den här tidsperioden minskat från 1,30 procent till 1,10 procent av hushållens disponibla inkomst (Statistiska Centralbyråns Hemsida), det vill säga nedbringats med 0,20 procentenheter eller 15 procent. Det faktum att spelarnas förluster, procentuellt sett, har minskat mer än gruppens satsningar beror på att de svenska spelarna successivt övergår till spelformer med en högre återbetalningsgrad, även om vi enbart ser till spelandet på den inhemska reglerade marknaden. Denna trend förstärks givetvis på den totala svenska spelmarknaden. Motsvarande siffror för den totala svenska spelmarknaden utvisar att under år 1999 satsade spelarna 3,58 procent av sina disponibla inkomster och under år 2006 uppgick insatserna till 3,91 procent. Spelsatsningarna har alltså tilltagit med 0,33 procentenheter eller 9,2 procent. Svenskarnas samlade ekonomiska förlust på den totala spelmarknaden går ej att beräkna, då alla uppgifter inte finns tillgängliga. De utländska spelbolagen erbjuder dock en i genomsnitt högre återbetalningsprocent till spelarna, vilket för med sig att differensen mellan de svenska spelarnas satsningar och förluster blir högre på den totala spelmarknaden än på den reglerade. Sett i ett längre tidsperspektiv, har den svenska befolkningen kontinuerligt de senaste 30 åren, satsat ungefär 3 procent av sin disponibla inkomst på den svenska reglerade spelmarknaden (Svenska Spels årsredovisning 2002). Då de utländska aktörerna tillsammans årligen beräknas ha omsatt högst 1 miljard kronor fram till och med år 1999 och den svarta marknaden hela tiden uppskattats som relativt konstant, så innebär det enligt mig, att även spelsummans andel av den disponibla inkomsten på den totala svenska spelmarknaden varit relativt konstant fram till millennieskiftet. Under denna nämnda långa tidsperiod har Sveriges befolkning genomlevt åtskilliga lågkonjunkturer och högkonjunkturer, där spelomsättningen hela tiden följt med de uppkomna inkomstökningarna men inte påverkats nämnvärt av de återkommande kortsiktiga konjunktursvängningarna. Sedan millennieskiftet, då de privata utländska bolagens expansion på den inhemska svenska spelmarknaden inleddes, har dock spelomsättningen ökat mer än befolkningens inkomster

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Implicita odds och omvända implicita odds

Implicita odds och omvända implicita odds Kapitel sju Implicita odds och omvända implicita odds Under de tidiga satsningsrundorna och satsningsrundorna i mitten sänks vanligtvis pottoddset avsevärt om du behöver syna framtida satsningar, och du

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Unit testing methodology

Unit testing methodology Department of Computer Science Per Hurtig Stefan Lindberg & Fredrik Strandberg Unit testing methodology Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Övergripande utvärdering Helhetsintrycket av uppsatsen är

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet under perioden september 1997 till september 1998 FÖRORD I februari 1999 skickade Arbetsgivarverket ut en enkät till samtliga myndigheter med fler

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Omfattningsundersökning år 2007

Omfattningsundersökning år 2007 Omfattningsundersökning år 2007 En kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som anordnas utan erforderligt tillstånd 1(22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer