Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart"

Transkript

1 , Hur ökar spelandet? - en kartläggning av speldjävulens framfart Författare: Niklas Wernersson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå: C-nivå Termin: VT-2009 Handelshögskolan BBS

2 FÖRORD Att skriva uppsats är en mödosam och tidskrävande process, där resultatet ofta avviker från den initiala tanken. Den här examinerades under vårterminen 2009 vid den internationella Handelshögskolan Baltic Business School i Kalmar, inom ämnesområdet företagsekonomi, och är skriven av en författare med tjugo års personlig spelerfarenhet inom gebitet. Arbetsgången har pendlat mellan ansenlig förtvivlan och livlig upprymdhet. Det valda ämnet ligger i tiden, vilket utmärks av den massmediala exponeringen. Jag vill först och främst tacka min handledare Thomas Karlsson, som godkänt ämnesvalet och under utdragna samtal tillfört nya infallsvinklar och därmed breddat uppsatsens innehåll. Vidare vill jag även tillägna en uppskattning till arbetsseminariernas och slutseminariets opponenter, vilka genom en konstruktiv kritik har medverkat till uppsatsens utformning. Ann-Mari Svensson och Ulla Strumpel, på Högskolebibliotekets Textverkstad, förtjänar fina lovord för att de förbättrat den svenska textens kvalitet och Thor Truelson är också värd en rejäl eloge för att han korrigerat den engelska sammanfattningen. Sist men inte minst önskar jag dessutom ge beröm till de hjälpsamma respondenter, som ställt upp på arbetets enkätundersökning. Tack igen allesammans, utan alla er hade uppsatsen inte kommit till stånd. Kalmar, juni Niklas Wernersson II

3 SAMMANFATTNING TITEL FÖRFATTARE HANDLEDARE ÄMNE BAKGRUND PROBLEM- FORMULERING SYFTE METOD SLUTSATS NYCKELORD Hur ökar spelandet? en kartläggning av speldjävulens framfart Niklas Wernersson, E-post: Thomas Karlsson Företagsekonomi, C-nivå, VT-2009 Mänskligheten har, sedan urminnes tider, ägnat sig åt spel om pengar och i vår tid har omfattningen expanderat. Under året 2006 genererade den globala spelmarknaden cirka miljarder kronor netto, vilket kan jämföras med Sveriges bruttonationalprodukt, som motsvarande år uppgick till summan miljarder kronor. På den totala svenska spelmarknaden omsattes detta år omkring 54 miljarder kronor brutto. Hasardspel är således en bred mondial företeelse, som är intressant att studera därför att den har en stor influens på många individers liv och ligger i tiden, vilket också återspeglas av det massmediala intresset. Uppsatsens huvudsakliga målsättning är att klarlägga hur spelandet har ökat under inledningen av det nya millenniet. De underliggande frågorna syftar till att förklara hur denna spelomsättningsökning är fördelad mellan marknadens aktörer och spelformer, samt i vilken utsträckning spelomsättningsökningen har genererats av den tekniska och den ekonomiska utvecklingen jämte spelbolagens marknadsföring. Syftet är att utreda hur hasardspelandet har ökat i Sverige under inledningen av det nya millenniet samt en ambition att öka läsarnas bildningsgrad av det svenska och mondiala fenomenet hasardspel. Data har insamlats genom en induktiv och huvudsakligen kvantitativ metod, där utvalda teorier från genomgången kurslitteratur samt egna tillämpningar av dessa presenteras i de båda kapitlen om teori, medan svar från enkätundersökningar sammanställs i avsnittet om empiri. De olika delarnas innehåll sammanvävs i analysen till en konkret slutsats. Årsomsättningen på den totala svenska spelmarknaden har från år 1999 till år 2006 stigit med omkring 17,4 miljarder kronor eller 48 procent. Nytillkomna aktörer, befintliga spelformers ökning och nya spelobjekt har tillsammans med den tekniska utvecklingen och den upptrappade marknadsföringen medverkat till denna omsättningsökning, som även är reell. Spelomsättningsökningen bör, trots att den svenska har varit och enligt mig fortsättningsvis kommer att vara större än den globala, beskrivas såsom en bred internationell trend. Spelomsättningsökning, hasardspelare, Aktiebolaget Svenska Spel, poker och kasino. III

4 ABSTRACT TITLE AUTHOR TUTOR, SUBJECT BACKGROUND ISSUE PURPOSE METHOD CONCLUSION KEY WORDS How is gambling increasing? a survey of the spread of the evils of gambling Niklas Wernersson, Thomas Karlsson, Business Economics, Level C, Spring 2009 Since time immemorial, mankind has engaged in playing different games for money and nowadays the scale of such has greatly expanded. In 2006, the global gambling market generated a net of approximately USD million, while the Swedish domestic gambling market grossed approximately USD million. Gambling is thus a very widespread, global phenomenon which is interesting to study because it has a big influence on many individuals lives and is actual, which is also reflected by the interest of the mass media. This essay s main goal is to clarify how gambling has increased in the beginning of this millennium. Some of the underlying questions aim to explain how this increase in gambling activity is divided between the gambling companies and gambling forms, as well as to what extent this increase in gambling activity has been spurred by economic and technical development, together with more intensive marketing campaigns by the gambling companies. The purpose of this essay is to investigate how gambling has increased in Sweden in the beginning of this millennium, as well as an ambition to increase the reader s knowledge of both the Swedish and the global gambling phenomena. Data has been collected by inductive and mainly quantitative methods. Selected theories along with my own applications of these are plainly presented in the chapters on theory, while answers from inquiries have been compiled in the empirical chapter. The content of the various sections is woven together in the analysis for a concrete conclusion. From 1999 until 2006, the annual volume for the Swedish gambling market has increased by USD million, or 48 percentage. Fresh gambling companies, an increase in existing gambling forms and new games of chance, together with technical development and additional intensive marketing contributed to this increase in volume, which are indeed real. This increase is a widespread, international trend, despite the fact that the Swedish gambling increase has been, and in my own opinion will continue to be, greater than the global increase. Gambling turnover increase, gambler, Aktiebolaget Svenska Spel, poker and casino. IV

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord II Sammanfattning..... III Abstract..... IV Innehållsförteckning V Figurförteckning och citatförteckning VI 1 INLEDNING Bakgrund Problemformulering Syfte METOD Valda metoder Metodkritik SPELANDETS URSPRUNG OCH UTVECKLING Hasardspelandets historia Den moderna tekniska utvecklingen Den moderna ekonomiska utvecklingen Hofstedes kulturdimensioner Casino Foxwoods VM i poker DEN SVENSKA SPELMARKNADENS UTSEENDE Intressentmodell Spelaktörernas marknadsföring Hasardspelarnas spelmotiv Spelproblem EMPIRI ANALYS SLUTSATS Förslag till fortsatta studier REFERENSLISTA BILAGOR Bilaga 1, Frågeformulär till enskilda spelare Bilaga 2, Frågeformulär till företrädare för privata utländska spelbolag Bilaga 3, Frågeformulär till företrädare för behandlingshem av missbrukare Bilaga 4, Frågeformulär till företrädare för Kronofogdemyndigheten Bilaga 5, Frågeformulär till företrädare för Aktiebolaget Svenska Spel V

6 FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Teckning av djävul från Internetsidan Framsida Figur 2: Fotografi av spelkort från Internetsidan Framsida Figur 3: Fotografi av speltärningar från Internetsidan Framsida Figur 4: Tabell visande Hofstedes dimensioner i kombination med GBGC:s spelstatistik Figur 5: Diagram visande Hofstedes kulturdimensioner individualism och maktdistans.. 16 Figur 6: Diagram visande Hofstedes dimensioner struktureringsbehov och maskulinitet. 16 Figur 7: Fotografi på Foxwoods exteriör från Internetsidan 17 Figur 8: Fotografi på Foxwoods interiör från Internetsidan 17 Figur 9: Fotografi från VM i poker år 2003 från Internetsidan 19 Figur 10: Fotografi över spelstaden Las Vegas från sidan 19 Figur 11: Spelmarknadsspecifik intressentmodell Figur 12: Modell av The Growth Share Matrix Figur 13: Svenska Spels företagsspecifika Bostonmatris Figur 13A: Oddsets logotyp från spelbutiken Cardellens sida 25 Figur 13B: Pokers logotyp från Svenska Spels Hemsida 25 Figur 13C: Tias logotyp från spelbutiken Vallhamras sida 25 Figur 13D: Jack Vegas logotyp från krogen Ladans Hemsida 25 Figur 14: Modell av The Product/Market Expansion Grid. 26 Figur 15: Svenska Spels företagsspecifika tillväxtstrategimodell Figur 15A: Miss Vegas logotyp från Centrumbingos sida 27 Figur 15B: Stryktipsets logotyp från spelinformationssidan Spelnet 27 Figur 15C: Casino Cosmopols logotyp från sidan 27 Figur 16: Modell av Maslows behovshierarki Figur 17: Diagram på Lafferkurvan utvisande statens nominella skatteintäkt Figur 18: Diagram på kurva utvisande spelbolagens nominella spelöverskott Figur 19: Tabell utvisande de största aktörernas spelomsättningar Figur 20: Tabell utvisande några av de största spelformernas omsättningar CITATFÖRTECKNING Citat 1: Spelordspråk återgivet i Spelhandboken Citat 2: Citat av Friedrich Nietzsche återgivet i Spelhandboken Citat 3: Citat av Thomas Jefferson återgivet i Spelhandboken Citat 4: Citat av Bob Martin återgivet i Spelhandboken Citat 5: Citat av Damon Runyon återgivet i Spelhandboken Citat 6: Citat av Rickard Fagerlund återgivet i Spelhandboken Citat 7: Citat i tipstidningen The Gold Sheet återgivet i Spelhandboken VI

7 1 INLEDNING Jag inleder detta kapitel med att berätta om bakgrunden till hasardspel, fortsätter sedan med att beskriva problemformuleringen, för att slutligen avsluta kapitlet med uppsatsens syfte. 1.1 Bakgrund Mänskligheten har ägnat sig åt spel om penningar sedan urminnes tider. Tärningar omnämns redan i Bibelns Gamla Testamente och alla har väl hört den romerske kejsaren Julius Caesars beryktade citat Alea iacta est eller på svenska Tärningen är kastad, vilket fälldes då han år 50 före Kristus passerade floden Rubicon på sin väg mot Rom (Bra Böckers Lexikon, 1983). Jag kommer att belysa hasardspelandets historia, det vill säga berättelsen om olika spel med penninginsats där utfallet helt eller delvis är lämnat åt tillfälligheter, närmare i delkapitel 3.1. Jag anser att tärningsspel är ett av de främsta exemplen på ett hasardspel, där utgången helt eller företrädesvis bestäms av slumpen. Andra exempel på svenska slumpspel är lottsedlarna Triss och Penninglott samt nummerspelen Bingolotto, Joker och Keno. Till de hasardspel, där skickligheten, enligt mig, har en större påverkan kan nämnas de flesta kortspel, idrottsspelen Stryktips och Lången samt travspel i form av Dagens Dubbel, Trio, Tvilling, V65 och V75. Under verksamhetsåret 2006 genererade den globala spelmarknaden nettointäkter på ungefär miljarder kronor (Global Betting and Gaming Consultants uppgifter återgivna i Unibets årsredovisning 2006), som nästan är i nivå med Sveriges bruttonationalprodukt, vilken samma år uppgick till miljarder kronor (Statistiska Centralbyråns Hemsida). Världsdelen Europa stod detta år för ungefär en tredjedel av världens nämnda spelomsättning (Redbets Hemsida). Min egen empiriska erfarenhet av hasardspel kan sammanfattas till att jag, under somliga tidsperioder, spelat regelbundet och konstruerat system för Stryktips samt, i en tidigare kurs i Affärsengelska, hållit en 15-minuters föreläsning om Bookmaking. Hasardspel är ett mycket intressant område att studera därför att det är ett aktuellt ämne, som ligger i tiden, vilket även återspeglas av det enorma massmediala intresset. Enskilda spelare, företrädare från Svenska Spel och utländska privata spelbolag, representanter för behandlingshem av spelmissbrukare samt lärare på skolan har i enkäten eller på annat sätt angett att de alla önskar få den färdiga uppsatsen hemsänd, vilket understryker att dessa visar ett stort intresse för uppsatsens resultat

8 1.2 Problemformulering Det totala beloppet, som avsätts till hasardspelande i Sverige, har ökat under de senaste åren. En nyfiken observatör av detta fenomen frågar sig då vad denna spelökning är orsakad av. En omsättningsökning kan ju vara en följd av många faktorer. Det kan ha tillkommit fler spelande människor, den genomsnittliga spelsumman per speltillfälle eller spelfrekvensen, kan bådadera ha ökat. Omsättningsökningen kan även vara nominell, procentuell eller reell, det vill säga relateras till vår inhemska penningvärdesförändring, i form av termerna inflation eller deflation. Det går även att mäta hur stor andel av hushållens totala disponibla inkomst, som används till spelande och sedan mäta om denna andel har förändrats i tiden. Underliggande frågeställningar, som också uppkommer, är om det spelas mer eller mindre i Sverige än utomlands och vad det i så fall kan finnas för olika orsaker till denna spelskillnad. Är spelökningen bara en specifik svensk företeelse eller i stället en bred internationell trend? Det går även att fråga sig varför människor spelar mer. Har den tekniska utvecklingen, främst i form av Internet, ökat spelomsättningen genom att öka tillgängligheten eller har det enbart ägt rum en spelmässig omfördelning från befintliga otillgängliga spelformer, till nytillkomna spelformer med större tillgänglighet? Kanske har perioden med kärvare ekonomiskt klimat, vilket medförde större arbetslöshet, ökat spelandet genom att generera fler yrkesspelare och kanske också fler spelmissbrukare. Har det tillkommit nya spelaktörer eller spelformer på spelmarknaden, som har dragit till sig nya spelare, vilka tidigare inte spelat, eller har dessa eventualiteter enbart ökat spelomsättningen hos de redan befintliga spelarna? I Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall har, under det senaste decenniet, rena spelhus etablerats i form av statliga kasinoverksamheten Casino Cosmopol (Svenska Spels årsredovisning 2006). Hur mycket påverkar dessa den samlade svenska spelomsättningen? Jag hoppas att uppsatsen ska kunna ge svar och en ökad förståelse för samtliga dessa angivna frågeställningar. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att utreda hur hasardspelandet har ökat i Sverige under inledningen av det nya millenniet samt en ambition att öka läsarnas bildningsgrad av det svenska och det mondiala fenomenet hasardspel

9 2 METOD Den huvudsakliga avsikten med detta metodavsnitt är att ge läsarna en större förståelse för hur uppsatsen har kommit till stånd. Jag börjar detta kapitel genom att beskriva vilka metoder, som har använts under uppsatsskrivandet och avslutar sedan självkritiskt kapitlet med att framföra en konstruktiv metodkritik. 2.1 Valda metoder Förfaringssättet, som jag har använt är induktiv metod. Med andra ord, så har jag utgått från fenomenet och därefter insamlat både tillgänglig data och empiri, för att kunna skapa en egen hypotes och en självständig teori. (Holmberg 1987, återgivet av Andersen 1998) Metoden, som använts måste huvudsakligen anses vara kvantitativ på grund av den ansenliga användningen av statistisk matematik (Holme och Solvang 1987, återgivet av Andersen 1998) samt att uppsatsens främsta målsättning är att förklara hur fenomenet hasardspelande har ökat. Även den utförda enkätundersökningen och insamlandet av numerär information från källor på Internet måste, enligt mig, också betraktas såsom huvudsakligen kvantitativa metoder. De fördjupade frågeställningarna, som åsyftar varför spelandet har ökat, anknyter emellertid enligt min åsikt mer till kvalitativ metod, där den kvalitativa forskningen är baserad på författarens tolkning av den teoretiska referensramen (Ibidem). Den textinformation, vilken ligger till grund för uppsatsen, kan med hänsyn till materialets insamlingsförfarande, indelas i de båda skilda begreppen sekundärdata och primärdata. Den sekundärdata, det vill säga data insamlad av någon annan (Andersen, 1998), som har använts är Aktiebolaget Svenska Spels årsredovisningar från verksamhetsåren , Unibets årsredovisning från 2006, Aktiebolaget Trav & Galopps årsredovisningar från 2003 och 2006, Hemsidor från företag och organisationer inom spelbranschen, tidningsartiklar, reseprogram och dokumentär från televisionen, fackbok inom uppsatsens ämnesområde, handböcker för uppsatsskrivande och enkätundersökningar, engelska och svenska ordböcker, uppslagsverk, information från Internet samt tidigare genomgången kurslitteratur. Dessa informationskällor har utsetts på följande grunder. Årsredovisningarna har valts av den enkla anledningen att de är ursprungskällor, som dessutom är kontrollerade med godkänt resultat. De övriga källorna har utvalts därför att de är tillförlitliga samt att de innehåller den mest relevanta informationen

10 Uppsatsens primärdata, vilken kännetecknas av att uppsatsskrivaren själv har insamlat den (Ibidem), består av resultat från enkätundersökningar och förfrågningar till branschfolk via E-post, egna tillämpningar av teorier i tidigare genomgången kurslitteratur samt självständiga kontinuerliga observationer av ämnet ifråga. Enkätundersökningen har utförts genom att olika frågeformulär, med vanliga postbrev, har utskickats till fem olika företrädare av Aktiebolaget Svenska Spel och sex privata spelbolag samt också till sex representanter för behandlingshem av spelmissbrukare och en företrädare för en kamratförening med samma inriktning. Frågeformulär har även skickats till de statliga myndigheterna, Lotteriinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och Kronofogdemyndighetens tre största lokala kontor. Beträffande Aktiebolaget Svenska Spel, så besvarades det nämnda frågeformuläret av två av de sammanlagt fem tillfrågade företrädarna. När det gäller de sex privata spelbolagen, så har två besvarat enkäten, en skickade företagets årsredovisning utan att besvara frågorna och de tre övriga avböjde, varav en angav tidsbrist på grund av dubbla tjänster såsom orsak. Tre av de tillfrågade sex representanterna för behandlingshem av spelmissbrukare samt företrädaren från kamratföreningen med samma inriktning har svarat detaljerat på enkätens frågeformulär. Representanterna för Statens folkhälsoinstitut och Lotteriinspektionen har båda diariefört mitt frågeformulärsbrev, där den förstnämnda organisationsföreträdaren har besvarat frågorna och den sistnämnda anser att organisationen, i egenskap av myndighet, inte kan besvara frågorna. Företrädaren för Kronofogdemyndigheten i Malmö anser också att de, av samma anledning, inte har möjlighet att besvara frågorna och anser sig då även tala för organisationens kontor i Göteborg. Kronofogdemyndighetens Malmökontor önskar dock, trots att även de inte anser sig kunna besvara frågorna på grund av att de utgör en myndighet, ändå kommentera några saker, som gäller spelskulder. Då deras synpunkter inte direkt besvarar formulärets frågor, så har jag funnit det lämpligast att placera kronofogdemyndighetens uppfattningar sist i kapitlet om empiri, avskilt från det övriga materialet i denna del. Kronofogdemyndighetens kontor i Stockholm har dock, trots Malmökontorets invändningar, besvarat enkäten ganska bristfälligt. Frågeformulär har även, efter förfrågan med efterföljande positivt svar av respektive forums ansvarige, utlagts på åtta olika spelforum på Internet. Ett spelforum är en mötesplats på nätet där spelare, från olika regioner eller med olika idrottskunskaper, samspråkar genom att utbyta tips, för att därigenom förbättra det ekonomiska utfallet av sitt eget spelande

11 Av de åtta spelforum där formuläret utlagts är Spelforum.com, Spelzonen.com, Spelanalys.nu samt Spelombudsmannen.com inriktade på idrottsspel medan Pokerforum.nu, Pokerforum.se, Cardwolves.com och Pokerforum.com, precis såsom deras namn antyder, är specialiserade på poker. På tre forum, där det diskuteras travspel, var resultatet av mina förfrågningar emellertid inte lika positivt. Jag fick ej lägga ut mitt frågeformulär på ett hästforum vid namn Bukefalos och på Travronden.se tilläts jag endast att hänvisa till min egen E-post adress, för att sedan i nästa steg sända formuläret till de intresserade respondenter, som efterfrågat detta. En av de ansvariga på Norrlandstravet.com utlovade sig att återuppta kontakten efter någon vecka, för att då ge besked om eventuell utläggning av frågeformuläret på forumet men något slutgiltigt utläggningstillstånd erhölls aldrig. På Internets forum har sammanlagt tjugo respondenter besvarat frågorna. Det går dock inte att avgöra hur många spelare, som har läst mina frågor på Internets tidigare beskrivna spelforum. Jag vet inte heller exakt respondenternas fördelning mellan de olika forumen, även om jag av svaren oftast kan avläsa vilken huvudsaklig inriktning på sitt spelande, som respondenten har. Med anledning av att de spelare, som är aktiva på ett spelforum, spelar för större belopp och lägger ner mer tid på sitt spelande än vad genomsnittsspelaren gör, så har frågeenkäten även utdelats till fyra småspelare inom den personliga umgängeskretsen, vilket innebär att enkätens underrepresentation av denna spelgrupp har reducerats. Sammanlagt har alltså frågeformuläret besvarats av tjugofyra enskilda spelare, vilka jag därefter har uppdelat i tio småspelare och fjorton storspelare. Av småspelarna är två helt inriktade på slumpspel, fem på idrottsspel och de övriga tre på hästspel medan nio av storspelarna har specialiserat sig på idrottsspel och de återstående fem på pokerspel. Gränsen mellan småspelare och storspelare har dragits vid en största förlust på en speldag av kronor. Den maximala förlusten på en enskild speldag anser jag är ett mer adekvat mått för att kategorisera spelare än den största vinsten per dag, då även småspelare med tillräcklig tur kan vinna en stor klumpsumma med endast en mindre begränsad insats. Det avgörande motivet till att just metoden enkätundersökningar på olika Internetforum, där läsarna utser sig själva till respondenter, valdes för enskilda spelare är att jag anser att denna utfrågningsmetod är den mest anonyma. Detta ökar möjligheterna att få fram sanningsenliga svar, då personliga frågor om hasardspelande och spelmissbruk i allmänhet brukar betraktas såsom ganska känsliga ämnen

12 Med avsikt att hitta teorier, som kan vara behjälpliga för att uppfylla uppsatsens syfte, så har jag genomläst all tidigare genomgången kurslitteratur inom ämnesområdena Företagsekonomi på nivå A, B och C samt Nationalekonomi, Statistik och Värdepapperskunskap på nivå A, då dessa ämnen ingår i min examen till Filosofie Kandidat vid Högskolan i Kalmar. De egna applikationerna av teorier i tidigare genomgången kurslitteratur består av följande: Intressentmodellen, som här visar de olika aktörerna, vilka för närvarande verkar på den svenska spelmarknaden och åskådliggör den enskilde spelarens utbyte med dessa. Bostonmatrisen samt olika former av tillväxtstrategier används här för att analysera spelomsättningen hos några av Aktiebolaget Svenska Spels spelformer. Hasardspelarnas skilda motiv klargörs med hjälp av Abraham Maslows behovshierarki. Diagram över Lafferkurvan, som inom nationalekonomin eftersträvar att utvisa vilken genomsnittlig procentuell inkomstskatt, som medför högst nominell skatteintäkt till staten (Laffer 1974, återgiven av Eklund 2001), försöker här utreda vilken återbäring till spelarna, som medför högst nominellt spelöverskott till spelbolagen respektive förorsakar högst risk för spelmissbruk. Analys om eventuellt rådande samband mellan Hofstedes kulturdimensioner och olika omsättningsnivåer av hasardspelande bland befolkningen i respektive nationer eller med andra ord, populationernas skiftande spelbenägenhet. Dessa tillämpningar har valts därför att de alla harmonierar med uppsatsens syftesformulering, vilken är att utreda hur spelandet har ökat samt även en eftersträvan att öka läsarnas bildning av fenomenet hasardspel. Aktiebolaget Svenska Spels huvudkontor är beläget i Visby. På grund av det geografiska avståndet till uppsatsens stationeringsort och fastlandets kommunikationsmöjligheter med Gotland, så har företrädarna från detta företag utfrågats med hjälp av frågeformulär i stället för personlig intervju. Detta förfaringssätt innebär också att samtliga utfrågade respondenter har behandlats likartat, vilket jag anser förbättrar uppsatsens opartiskhet. Respondenternas inskickade svar från de nämnda enkätundersökningarna har sammanställts i uppsatsens kapitel om empiri. I analysen utvärderas sedan de olika framtagna delarna från kapitlen om teori tillsammans med de inkomna svaren från frågeformulären

13 Harvardmetoden har i allmänhet tillämpats för källangivelser, förutom där jag ansett att denna metod i alltför hög grad medfört inskränkningar i att få den löpande texten att flyta naturligt, vilket i hög utsträckning gäller för de delar, som behandlar spelproblem och empiri. En helt komplett referenslista med samtliga använda källor medföljer också i slutet av uppsatsen. Med en hög validitet avses att en undersökning verkligen mäter det, som den är avsedd att mäta (Halvorsen 1992, återgivet av Andersen 1998). Jag anser att den här uppsatsen med säkerhet kan sägas hålla en hög validitet, därför att undersökningsområdet är väl avgränsat från närliggande verksamhetsområden och problemformuleringen är både distinkt och precis. En hög reliabilitet innebär en stor tillförlitlighet i undersökningens resultat (Ibidem). Enligt mig så får begreppet hög reliabilitet följande innebörd för den här uppsatsen. Om många olika studenter, fullständigt oberoende av varandra, skulle skriva sina respektive uppsatser med en identisk problemformulering, så skulle uppsatsernas svar på problemfrågan bli närbesläktade. När det ligger i uppsatsskrivandets natur att en ny problemformulering utformas specifikt för varje enskild uppsats, så anser jag att det i största allmänhet är svårt att bedöma reliabiliteten för dessa. Denna uppsats, som behandlar ett ovanligt ämne och där delar av referensramen inbjuder till individuella tolkningar, är därför särskilt svårbedömbar i reliabilitetshänseende. Framtiden får utvisa denna uppsats reliabilitet om någon annan uppsatsskrivare, mot sannolik förmodan, senare skulle välja en likalydande problemformulering under samma tidsperiod. Alla valutaomräkningar i uppsatsen är konsekvent utförda enligt rådande valutakurser från den 28 december 2007, det vill säga detta års sista bankdag, då 1 United States Dollar motsvarade 6,47 svenska kronor och 1 Euro matchade 9,47 svenska kronor (Sveriges Riksbanks Hemsida). På uppsatsens lediga utrymmen har spelcitat, med anknytning till sidans övriga text, hämtats från Spelhandboken och därefter infogats med avsikt att öka uppsatsens underhållningsvärde. Uppsatsen inleds med ett förord där de personer, som varit behjälpliga vid arbetets utformning tackas. Efter detta följer den obligatoriska sammanfattningen på svenska, som i abstract även presenteras på engelska, för att understödja utländska läsare. Sedan framförs den föreskrivna innehållsförteckningen, som kompletteras med en figurförteckning och en citatförteckning för att ytterligare underlätta läsandet. Efter själva kärnan i uppsatsarbetet, så medföljer sedan de fem olika frågeformulären, med inbördes gruppspecifika frågor, allra sist i form av bilagor

14 2.2 Metodkritik De texterna och det numerära material, som studerats i både Svenska Spels, Unibets och ATG:s årsredovisningar är inte, trots att de är kontrollerade och godkända, helt objektiva utan givetvis till viss del subjektiva, för att ge en så positiv bild som möjligt av dessa företag. Urvalet av respondenter kan också kritiseras. Den utförda enkätundersökningen till enskilda spelare på Internet vänder sig enbart till utövare som är aktiva på något spelforum, vilket innebär att småspelare inte nås i någon större omfattning. De använder sig sällan av detta medium, då de enbart spelar för nöjes skull och inte vill lägga ned så stor tid på sitt spelande. Denna kritik mildras dock av att enkäten i efterhand även har utdelats till några småspelare, vilket utjämnar respondentgruppens sammansättning i detta avseende. Enkätundersökningen lider även av en kvinnlig underrepresentation, sannolikt beroende på könets ringa förekomst i de spelforum, som behandlar idrottsspel, hästspel och poker. Kvinnor är dock, enligt Statens folkhälsoinstitut, överrepresenterade inom flera slumpspel, vilka emellertid saknar spelforum. Enkätundersökningens utformning på Internet leder också till att de som är positivt inställda till frågeformuläret, automatiskt utser sig själva till respondenter, vilket gör att svarsresultaten inte representerar alla spelarnas åsikter på forumet. Jag tror själv att de spelare, som går med ekonomisk vinst eller i övrigt har mer positiva erfarenheter av sitt spelande överrepresenteras och att de, vilka själva anser att deras spelande för med sig vissa problem underrepresenteras. Ibland är det nog även så att omgivningen anser att spelaren har ett större problem med sitt spelande än vad denne själv är villig att medge. Antalet ingående respondenter i enkätundersökningen kan tyckas vara lågt. Den huvudsakliga avsikten med enkätens medverkan är dock inte att den ska bevisa, utan företrädesvis i stället styrka orsakerna till förändringarna av de mer exakta omsättningssiffrorna, som inhämtats till uppsatsens övriga delar. Holländaren Geert Hofstede utförde sina studier av olika värderingsskillnader inom arbetslivet redan i början av 1970-talet. Med anledning av utveckling, nativitet, mortalitet, immigration och emigration, så kan nationernas fastställda kulturdimensioner ha förändrats sedan dess. Då den huvudsakliga uppsatsfrågan dessutom avser en viss bestämd tidsperiod, så vore två olika separata studier av värderingsskillnader, utförda i början respektive i slutet av den studerade perioden optimalt, sett ur uppsatsens synvinkel

15 3 SPELANDETS URSPRUNG OCH UTVECKLING I detta kapitel beskrivs den första delen av den teoretiska referensramen, som behandlar spelandets ursprung och kontinuerliga utveckling fram till den svenska spelmarknadens nuvarande utseende, vilken skildras först i efterföljande kapitel. Inledningsvis börjar jag med att berätta översiktligt om hasardspelandets fängslande historia. Sedan beskrivs den senare tidens utveckling från både en teknisk och en ekonomisk synvinkel. Efter detta framställs Hofstedes kulturdimensioner med hjälp av diagram och avslutningsvis skildrar jag fenomenen Casino Foxwoods och världsmästerskapet i poker, vilka enligt mig är världsledande företeelser inom sina respektive områden. Medtagandet av dessa nämnda teoridelar motiveras härefter på denna och efterföljande sida. Att känna till spelandets uppkomst och historiska utveckling fram till modern tid underlättar, enligt mig, förståelsen för hur spelmarknaden fungerar i dag. Det känns därför naturligt att inleda teorin med en översikt om hasardspelets vagga, som dessutom, precis såsom samtliga medtagna teoridelar, ökar läsarnas insikter i fenomenet hasardspel, vilket är uppsatsens syfte. Jag bedömer att den tekniska utvecklingen har ökat spelarnas tillgänglighet för många olika spelformer och därmed kanske även ökat rekryteringsbasen för dessa spelobjekt. Jag anser att det specifika för just spelformen idrottsspel är att det tekniska framåtskridandet har förbättrat informationsförsörjningen för både spelbolagen och spelarna, det vill säga båda spelparterna. Olika teknologiska framsteg har också underlättat samarbetsmöjligheterna mellan spelarna. Beträffande de spelformer som erbjuds på Internet, så tycker jag att säkerheten har förbättrats och att gränssnittet har blivit mer lätthanterligt, vilket tillsammans medfört en avsevärt större användarvänlighet, med potential att öka spelfrekvensen. Den tekniska utvecklingen besitter alltså, enligt mig, möjlighet att påverka både den totala spelomsättningen och spelbolagens återbetalningsprocent, vilka båda är centrala delar i uppsatsens frågeställning. Den moderna ekonomiska utvecklingen påverkar direkt spelarnas disponibla inkomster. Både de ekonomiska konjunkturernas och inkomstförändringarnas eventuella påverkningar av den samlade spelomsättningen, på den kända reglerade, på den beräknade oreglerade och på den uppskattade svarta spelmarknaden, måste därför behandlas i uppsatsen

16 Jag tycker att kasinobranschen är den spelverksamhet, som i modern tid skildrats intensivast på film såväl som i böcker och motsvarar därigenom sinnebilden av hasardspel i ett stort antal människors medvetande. Casino Foxwoods är ett av världens största kasinon, vilket motiverar dess plats i en uppsats av detta slag och jag har fått intryck av att denna typ av spelhus också har fungerat såsom en förebild för den, sedan millennieskiftet nyligen uppstartade, inhemska kasinoverksamheten Casino Cosmopol. Jag tycker även att hela den totala turistanläggningen Foxwoods dessutom är ett utmärkt exempel på de moderna hasardspelsaktörernas förmåga att, genom ett komplett nöjeskoncept, maximera sin omsättning genom att tillgodose så många av de mänskliga behoven som möjligt, vilka även beskrivs av Abraham Maslows behovstrappa, som presenteras på sidan 37. Jag menar då att de kända fysiologiska behoven hunger och törst tillfredsställs i restaurangerna och att skönsömnen uppfylls på de komfortabla hotellrummen, medan underhållning i form av sång och dans tillgodoser de sociala behoven. En elegant och exklusiv miljö medför dessutom att besökarna förnimmer ett visst mått av status och prestige. De riktigt lyckosamma, vilka förmår att kamma hem högvinsterna, som på enarmade banditer kan uppgå till flera miljoner dollar, känner säkert också ett stort inslag av självförverkligande. Den enda komponenten i Maslows behovshierarki, som jag helt saknar är trygghetsbehovet. Men vem vill känna fullständig trygghet i ett kasino? Det är ju, enligt mig, hasardspelets eget inbyggda spänningsmoment, som utgör den största dragningskraften för de flesta av spelarna. Enligt min bedömning så är poker den spelform, vars exponering i massmedia tilltagit mest sedan millennieskiftet och poker har också potential att tillhöra de enskilda spelformer, som ökat i spelomsättning. Därför känns det näst intill oundvikligt att inte behandla den omtalade turneringen VM i poker, vilket jag uppskattar utgör världens största evenemang inom gebitet. Det stora flertalet av de cirka 200 deltagande svenska pokerspelarna har dessutom erlagt den stipulerade startavgiften på omkring kronor (Austen, 2005, Dokumentär i televisionen, Pokerlandet - det är gambling helt enkelt), vilket innebär att denna globala tillställning i viss utsträckning är finansierad med hjälp av svenska spelpengar. Spel, kvinnor och sång leder mannen leende till fattighuset. Citat 1: Gammalt spelordspråk, som har hämtats från Spelhandboken

17 3.1 Hasardspelandets historia Enligt antropologer har hasardspelandet utvecklats ur olika ritualer, där utövarna har försökt att utröna sina framtida öden, genom att avläsa hur kastade föremål placerar sig på marken. Därifrån är inte steget långt till att satsa på, hur de på förhand tror, att stickan eller pilspetsen kommer att falla vid nästa kast. (Glimne 2001, återgivet på Knutsson Holdings Hemsida) De allra äldsta kända föremålen, som använts till spel, har påträffats i år gamla gravar i Medelhavsområdet och olika hasardspel omnämns även på textade lertavlor från Sumer och Babylon samt i egyptiska papyrusrullar. (Ibidem) Under vikingatiden var tärningsspelet vida utbrett i Norden och år 1019 fick det till och med konsekvenser för landsgränserna. Den norske kungen Olav Haraldson hade då mer lycka med tärningarna än den svenske dito, Olof Skötkonung och kunde därmed vinna äganderätten till ön Hisingen utanför Göteborg. (Ibidem) Slumpen var länge ett okänt begrepp i människans sinnebild. I stället härskade föreställningen att antingen gud, makterna eller ödet styrde alla händelser. Svenska domstolar använde sig i bland därför, så sent som år 1803, av tärningskast för att peka ut den skyldige. (Ibidem) De första kasinona, det vill säga lokaler specifikt utformade för ständigt pågående hasardspel, växte på 1600-talet fram i de italienska städerna Venedig och Padua. Under 1700-talet spreds sedan kasinorörelsen vidare till de europeiska kurorterna Spa, Baden Baden och Bath. I dag finns det cirka kasinon, vilka är utspridda över större delen av världens länder. (Ibidem) Idrottsspelets historia, det vill säga spel med pengar på idrottshändelser, började cirka 700 år före Kristus i den antika grekiska staden Olympia, där åskådarna ägnade sig åt vadslagning på diverse kapplöpningstävlingar med hästdragna ekipage. Senare arrangerades även vadslagning i samband med de välkända gladiatorspelen i Colosseum. (Vuoksenmaa med flera, 1999) Det är svårt att helt lagstifta bort befolkningens spelintresse. Myndigheterna har ofta, under historiens gång, försökt att förbjuda hasardspel, med den negativa följden att folkets illegala spelande alltid ökat. Nu försöker de flesta nationer i stället att kontrollera spelandet genom legalisering och organisering. (Glimne 2001, återgivet på Knutsson Holdings Hemsida)

18 3.2 Den moderna tekniska utvecklingen Det senaste decenniet har den tekniska utvecklingen, enligt mig, ökat spelarnas tillgänglighet för ett stort antal spelformer. Om tillgängligheten för en produkt ökar så tilltar i allmänhet också konsumtionen av densamma, då lagen om utbud och efterfrågan är en beprövad klassisk ekonomisk teori, som brukar kunna tillämpas på de flesta varor och tjänster (Eklund, 2001). På grund av teknologiska begränsningar, så utgör spel via mobiltelefon ännu så länge endast en mindre del av det totala spelandet (Svenska Spels årsredovisning 2006). Med de ansenliga tekniska innovationer, som mobilen har genomgått de senaste åren, så bedömer jag dock att det endast är en tidsfråga innan även dessa funktionsmässiga spelproblem är lösta. Vi kommer då att få se en ökning av spelandet via detta praktiska spelhjälpmedel, som jag har noterat att de allra flesta åskådare nuförtiden medtar på alla publika idrottsevenemang. Jag har också märkt att Internets utveckling i kombination med en allmänt större massmedial bevakning av samtliga idrottsevenemang, tillsammans medfört att informationsförsörjningen för idrottsspel har mångfaldigats och snabbats upp för både spelbolag och spelare. Med hjälp av olika spelforum på nätet kan spelarna nuförtiden förse varandra med adekvat information. Exempelvis kan en spelare från Sundsvall få kännedom om vilken målvakt, som fotbollslaget Nickebo utanför Kalmar, ställer upp med i division 4. Enligt mig så har den moderna tekniska utvecklingen alltså ökat informationsunderlaget men inte förenklat själva beslutsprocessen, då merparten av spelarens beslut fortfarande måste vara korrekta för att generera långsiktig vinst. Jag har sett att den tekniska utvecklingen har möjliggjort att spelformerna bingo, lotter och roulett nuförtiden finns representerade på Internet. Svenska Spel erbjöd redan år 2000 sina kunder möjlighet att tippa både Lången, Stryktipset, Italienska Stryktipset, Keno, Lotto och Joker via Internet (Svenska Spels årsredovisning 2000), medan skraplotter lanserades tre år senare på samma medium (Svenska Spels årsredovisning 2003). Tidigare var alla tippare av dessa spelformer tvingade att lämna in sina spelkuponger hos något av Svenska Spels ombud. Numera finns det alltså även en möjlighet att, i hemmets lugna vrå, fylla i dessa kuponger på nätet. Tack vare denna tekniska innovation, har dessa spelformer, enligt mig, möjliggjorts för en ny kundgrupp, som tidigare inte spelat på grund av låg tillgänglighet på spelombud. Den tekniska utvecklingen, som möjliggör spel via Internet, ökar alltså tillgängligheten för olika spelformer och jag vill även påpeka att den också ökar miljövänligheten, då dessa lotter och kuponger vare sig behöver tryckas, fraktas eller kastas

19 3.3 Den moderna ekonomiska utvecklingen Vilken är den ekonomiska utvecklingens inverkan på den totala svenska spelomsättningen? Den ekonomiska utvecklingen påverkar både arbetstagarnas inkomst och antalet arbetslösa. Jag anser därför att hushållens sammanlagda disponibla inkomster borde vara ett lämpligt mått för att undersöka hur den ekonomiska utvecklingen påverkar spelomsättningen, med anledning av att denna måttenhet påverkas av båda dessa tidigare nämnda parametrar. De svenska hushållens sammanlagda disponibla inkomster ökade från miljarder kronor under år 1999 till miljarder kronor under år 2006 (Statistiska Centralbyråns Hemsida), där ökningen lyder på 359 miljarder kronor eller 35 procent. Konsumentprisindex har under samma tidsperiod stigit med 10 procent (Ibidem), vilket innebär att svenskarnas reallöner har stegrats och köpkraften avsevärt förbättrats under uppsatsens studerade tidsperiod. Under denna tidsperiod har svenskarnas spelsatsningar på den kända reglerade spelmarknaden tilltagit från 31,5 miljarder kronor till 36,6 miljarder kronor (Lotteriinspektionens Hemsida), där ökningen motsvarar 5,1 miljarder kronor eller 16 procent. Dessa siffror gäller dock enbart för den reglerade marknaden. Den totala svenska spelmarknaden omfattar dock tre olika delar, vilka jag benämner som den kända reglerade, den beräknade oreglerade och den uppskattade svarta marknaden. Alla dessa tre komponenter bör, enligt mig, medräknas för att erhålla ett verklighetstroget resultat. De utländska spelbolagen, vilka tillsammans utgör den oreglerade marknaden, approximerades årligen omsätta högst 1 miljard kronor fram till millennieskiftet (Svenska Spels årsredovisning 2000). Deras verksamhet har dock därefter eskalerat rejält och kalenderåret 2006 beräknades omsättningen sammanlagt uppgå till cirka 13,3 miljarder kronor (Gotlands Allehanda den 7 juli 2007). Den svarta marknaden uppskattas kontinuerligt omsätta omkring 4 miljarder kronor (Svenska Spels årsredovisning 2002 och 2006). Detta innebär att under kalenderåret 1999 uppgick omsättningen på den ovan beskrivna totala spelmarknaden till 31, = 36,5 miljarder kronor och under verksamhetsåret 2006 uppgår motsvarande siffror till 36,6 + 13,3 + 4 = 53,9 miljarder kronor. Den totala marknaden har alltså ökat med 17,4 miljarder kronor eller 48 procent, vilket innebär att omsättningen stigit mer än hushållens disponibla inkomster. Vid en internationell jämförelse, så uppvisar alla världsdelar en ökning och hela världens totala bruttospelande, det vill säga the Global Effective Gambling Turnover, har under ungefär samma tidsperiod, från kalenderår 1999 till kalenderår 2004, ökat från en omsättning av miljarder kronor till en slutlig omsättningsnivå på miljarder kronor (Global Betting and Gaming Consultants uppgifter återgivna på Betting Promotions Hemsida)

20 Det går också att härleda den ekonomiska utvecklingens påverkan av svenskarnas spelande, genom att studera hur stor andel av hushållens disponibla inkomst, som använts till spelande. Om jag enbart beaktar den inhemska reglerade marknaden så har, under uppsatsens studerade tidsperiod, svenskarnas satsningar på spel sänkts från 3,09 procent till 2,65 procent av den disponibla inkomsten, således en sänkning med 0,44 procentenheter eller 14 procent. Svenskarnas ekonomiska spelförluster på den inhemska reglerade marknaden har under den här tidsperioden minskat från 1,30 procent till 1,10 procent av hushållens disponibla inkomst (Statistiska Centralbyråns Hemsida), det vill säga nedbringats med 0,20 procentenheter eller 15 procent. Det faktum att spelarnas förluster, procentuellt sett, har minskat mer än gruppens satsningar beror på att de svenska spelarna successivt övergår till spelformer med en högre återbetalningsgrad, även om vi enbart ser till spelandet på den inhemska reglerade marknaden. Denna trend förstärks givetvis på den totala svenska spelmarknaden. Motsvarande siffror för den totala svenska spelmarknaden utvisar att under år 1999 satsade spelarna 3,58 procent av sina disponibla inkomster och under år 2006 uppgick insatserna till 3,91 procent. Spelsatsningarna har alltså tilltagit med 0,33 procentenheter eller 9,2 procent. Svenskarnas samlade ekonomiska förlust på den totala spelmarknaden går ej att beräkna, då alla uppgifter inte finns tillgängliga. De utländska spelbolagen erbjuder dock en i genomsnitt högre återbetalningsprocent till spelarna, vilket för med sig att differensen mellan de svenska spelarnas satsningar och förluster blir högre på den totala spelmarknaden än på den reglerade. Sett i ett längre tidsperspektiv, har den svenska befolkningen kontinuerligt de senaste 30 åren, satsat ungefär 3 procent av sin disponibla inkomst på den svenska reglerade spelmarknaden (Svenska Spels årsredovisning 2002). Då de utländska aktörerna tillsammans årligen beräknas ha omsatt högst 1 miljard kronor fram till och med år 1999 och den svarta marknaden hela tiden uppskattats som relativt konstant, så innebär det enligt mig, att även spelsummans andel av den disponibla inkomsten på den totala svenska spelmarknaden varit relativt konstant fram till millennieskiftet. Under denna nämnda långa tidsperiod har Sveriges befolkning genomlevt åtskilliga lågkonjunkturer och högkonjunkturer, där spelomsättningen hela tiden följt med de uppkomna inkomstökningarna men inte påverkats nämnvärt av de återkommande kortsiktiga konjunktursvängningarna. Sedan millennieskiftet, då de privata utländska bolagens expansion på den inhemska svenska spelmarknaden inleddes, har dock spelomsättningen ökat mer än befolkningens inkomster

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Spelregler Pick n Click

Spelregler Pick n Click Spelregler Pick n Click Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...3

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Implicita odds och omvända implicita odds

Implicita odds och omvända implicita odds Kapitel sju Implicita odds och omvända implicita odds Under de tidiga satsningsrundorna och satsningsrundorna i mitten sänks vanligtvis pottoddset avsevärt om du behöver syna framtida satsningar, och du

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Nulägesbeskrivning läsåret

Nulägesbeskrivning läsåret UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Nulägesbeskrivning läsåret 2004 2005 I jämställdhetsplanen för år 2000 2001 ingick en s.k. nulägesbeskrivning som redovisade fördelningen mellan kvinnor

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Utresande studenter statistikutveckling

Utresande studenter statistikutveckling Norra Tjärngatan 2, SE-851 82 Sundsvall, Sweden Tfn/Phone: +46 60 18 60 00 Fax: +46 60 18 61 93 csn@csn.se, www.csn.se Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403 Spelskatt, Avsnitt 8 403 8 Spelskatt 8.1 Författningar m.m. Lag (1972:820) om skatt på spel, prop. 1972:128, SkU 1972:66 Lagändringar SFS 1973:319 ändr. 1 SkU 1973:37 SFS 1975:145 ändr. författningsrubr,

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Spelregler Keno och Kung Keno

Spelregler Keno och Kung Keno Spelregler Keno och Kung Keno Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Keno och Kung Keno...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Kapitlet är främst en introduktion till följande kapitel. Avsnitt 9-1, 9-2, 9-4 och 9-5 ingår i kursen.

Kapitlet är främst en introduktion till följande kapitel. Avsnitt 9-1, 9-2, 9-4 och 9-5 ingår i kursen. Kurs 407, VT 2010 Martin Flodén Läsanvisningar för föreläsning 9 15 Vi kommer inte att följa lärobokens kapitel 9 12 till fullo. Boken introducerar inledningsvis (i kapitel 10) den s k LM-kurvan som utgår

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Spel på Internet En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Om undersökningen Ämne: Spel på Internet en undersökning bland allmänheten Projektnummer:

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Februari 2011 Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Rapport från Soliditet Sammanfattande resultat Den genomsnittlige VD:n hade 2009 en inkomst av tjänst på 432 132 kr, vilket var 1,6 gånger mer än

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer