3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar"

Transkript

1 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter till svenska staten dock inom ramen för socialt ansvarstagande. Att maximera vinsten är inte ett mål, då avkall på samhällsansvar ej får göras. Det svenska spelmonopolet har utsatts för kritik från EU, utländska spelbolag, opinionen m.fl. Samtidigt finns det individer och organisationer som värnar om en reglerad spelmarknad och vittnar om de sociala problem som kan kopplas till missbruk av spel. Svenska Spel År 2004 spelade svenska folket för 36 mrd kr 1, av vilka Svenska Spels produkter utgjorde drygt hälften. Svenska staten erhåller, i egenskap av ägare till Svenska Spel AB, betydande intäkter från spelverksamhet. I Sverige är spelverksamhet reglerad genom det statliga monopolet. För att få bedriva spelverksamhet krävs tillstånd från regeringen. Det pågår intensiva debatter om det statliga monopolets vara eller icke vara. Dels förekommer liberala tongångar, som önskar avskaffa det statliga monopolet och ge möjlighet åt nationella och internationella företag att bedriva spelverksamhet i Sverige, dels förekommer förespråkare av en statligt reglerad spelmarknad, som framför allt argumenterar utifrån de sociala risker spel kan medföra. Spelinstitutet 2 pekar på fyra förändringar på den svenska spelmarknaden, som alla bidrar till ökad risk för spelmissbruk: ökad tillgänglighet för spel via nya distributionskanaler, ökat utbud av spelprodukter, ökade reklamsatsningar och en alltmer tillåtande attityd till spel. Om Svenska Spel Statligt ägda Svenska Spel AB bildades 1997 genom samgåendet av bolagen Tipstjänst och Penninglotteriet. Bolagets huvudkontor är förlagt till Visby, men det finns även betydande verksamhet i Sundbyberg. Svenska Spel sysselsätter ca personer. År 2004 omsatte koncernen totalt sett 20,2 mrd kr och uppnådde ett resultat på 4,8 mrd kr. Svenska Spels omsättnings- och resultatutveckling framgår av diagrammen på applenästa sidaapple. Verksamheten är indelad i fem affärsområden, inom vilka produkter och produktvarumärken utvecklas och förvaltas (se även bilagt utdrag ur årsredovisningen sid 4): Sportspel. Produkterna inom affärsområdet har alla någon form av anknytning till idrott och bygger på olika slags vadslagning om utfall i sportrelaterade tävlingar och matcher. Några välkända produktvarumärken som ligger 1 Lotteriinspektionen uppskattade den svenska reglerade spelomsättningen (före utbetalda vinster) till drygt 36 mrd kr Av dessa representerade Svenska Spel drygt 20, ATG drygt 10, Folkrörelsernas spel och lotterier (däribland Bingo, Bingolotto) drygt 4 och övriga Restaurangkasino ca 1 mrd kr. 2 Spelinstitutet är ett privatägt företag som utreder, utbildar, handleder och informerar om spelberoende. Författarna och Studentlitteratur

2 Omsättning (före utbetalda vinster) (mkr) Resultat (mkr) inom affärsområdet är Oddset och Stryktipset. Sportspel omfattar inte enbart idrotter, såsom exempelvis fotboll och ishockey Greyhound Racing, en form av hundkapplöpning, är också ett starkt produktvarumärke inom Sportspel. Ytterligare ett exempel på den vida bemärkelsen av sport och idrott är att Oddset för första gången 2004 erbjöd vadslagning om utfallet i svenska Melodifestivalen. Samtliga produkter kännetecknas av att spelarna utgår från tillgänglig information, uppfattningar och dylikt vid val av spel. Affärsområdet representerar ungefär en femtedel av Svenska Spels omsättning och en sjundedel av resultatet. Turspel. Till skillnad från att spela genom någon av produkterna inom Sportspel bygger produkterna inom affärsområdet Turspel på slumpen. Keno, Lotto och Triss är tre exempel på välkända produktvarumärken inom Turspel. 40 % av koncernens omsättning och 60 % av resultatet genereras inom affärsområdet Turspel. Under affärsområdet Restaurangspel ligger de fysiska värdeautomater (spelterminaler) som finns uppsatta i restaurangmiljöer och i bingohallar. Det finns två huvudvarianter av värdeautomater: Jack Vegas (i restauranger) och Miss Vegas (i bingohallar). Antalet är begränsat till högst värdeautomater på restauranger och till 500 i bingohallarna. Bland de länder i världen som tillåter spel på värdeautomater har Sverige det lägsta antalet automater per invånare. Restaurangspel utgör en dryg tredjedel av koncernens omsättning och en femtedel av resultatet. Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag till Svenska Spel, med ensamrätt att driva kasinon i Sverige. Verksamheten bedrivs på fyra orter i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Kasinona erbjuder såväl bordspel som automatspel och driver även restaurang- och barverksamhet. Nästan gäster besökte sammantaget Kasinona under I december 2004 fattade Svenska Spels styrelse beslut att bilda affärsområdet International. Affärsområdets verksamhet är under uppbyggnad och därför genereras här ännu inga intäkter. Ambitionen är att den internationella verksamheten på sikt skall stärka Svenska Spels resultat och konkurrenskraft. Svenska Spel uttrycker sin affärsidé, vision och sina mål på följande sätt: Affärsidé: Att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vision: Vi ska på ett ansvarsfullt och säkert sätt skapa de mest attraktiva spelen, till glädje för spelarna och till nytta för samhället. Mål: På tio års sikt ska Svenska Spel, oaktat regleringsform, fortsatt vara Sveriges största och mest lönsamma spel- och lotteriföretag och som sådant årligen dela ut minst lika stora vinster till samhällsnyttiga ändamål som under Författarna och Studentlitteratur 2005

3 Svenska Spels vinst 2004 uppgick till 4,8 mrd kr. Vinsten delades ut på följande sätt: Riksidrottsförbundet Ungdomsstyrelsen Kulturändamål Svenska staten Totalt mkr 154 mkr 0,7 mkr mkr mkr I årsredovisningen 2004 står att läsa att Ansvar går före vinst. Ett konkret exempel på hur detta kan uttrycka sig är avvecklingen av 200 automater från restauranger som inte lever upp till Svenska Spels krav eller där spel blivit ett alltför dominerade inslag. Svenska Spel redovisar att deras utförda undersökningar påvisar att svenska folket klart stödjer en fortsatt reglerad spelmarknad (se bild nästa sida). Svenska Spels uppdrag och krav Svenska Spel ägs av svenska staten och sorterar under finansdepartementet. Bolagets tillstånd att bedriva lotterier, nummerspel, vadhållningar, värdeautomater m.m. ges av regeringen. Den verksamhet som Svenska Spel skall bedriva framgår av propositionen 1995/96:169. I propositionen framgår att statens ambition är att verka för att spelmarknaden utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för socialt ansvarstagande, god service och hög säkerhet i hanteringen. Detta skall ske med bibehållande och utveckling av en god lönsamhet för såväl föreningslivet som staten. Svenska staten har inte fastställt och kvantifierat avkastningskrav på Svenska Spel. Svenska Spels ekonomiska mål, att bolagets vinst framöver skall vara minst lika stor som 2004, har fastställts av bolagets styrelse. Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Inspektionen är tillika tillståndsmyndighet, vilket innebär att den säkerställer att lotterilagen levs upp till av de aktörer som erhållit regeringens tillstånd att bedrivs spel. Lotteriinspektionen har också i uppgift att följa upp och avrapportera utvecklingen på den nationella och internationella spel- och lotterimarknaden för regeringen. EU:s syn på spelmonopol Som medlemsland i EU är det långt ifrån självklart att få bedriva olika slags monopol. Det svenska spelmonopolet, såväl som sprit- och apoteksmonopolet, har utsatts för både granskning och kritik. Sveriges regering, liksom ett flertal andra europeiska regeringar i länder med spelmonopol, har gett utländska spelföretag avslag på begäran att få bedriva spelverksamhet i landet. Det menar många, däribland engelska spelföretaget Ladbrokes, står i strid mot EG-rätten. EG-rätten gör gällande att det ej är tillåtet att bedriva monopol med primärt syfte att tjäna pengar. Förespråkarna för spelmonopol menar dock att det primära syftet är att skydda medborgarna från spelmissbruk, förhindra brott och bevara ordningen i samhället. EG-domstolen fastställde i en dom att det italienska spelmonopolet inte primärt syftade till att skydda landets medborgare och således stod i strid med EG-rätten. Domstolen gjorde också i sin dom klart att om ett land skall få undantag från regeln om frihet för tjänster och varor, skall det kunna styrka att det på ett tydligt, sammanhängande och systematiskt sätt arbetar för att begränsa spelutbudet. Danmark och Sverige har anmälts till EU-kommissionen och blivit föremål för granskning (Ladbrokes var en av partnerna bakom anmälan). EU-kommissionen har i båda fallen riktat kritik mot och ifrågasatt monopolens motiv (inte minst Författarna och Studentlitteratur

4 4 Författarna och Studentlitteratur 2005

5 mot bakgrund av de omfattande reklamsatsningar som görs). Regeringsrätten slog dock fast i en dom att regeringens avslag på Ladbrokes begäran om att få bedriva spelverksamhet i Sverige inte står i strid mot EG-rätten. Svenska Spels utveckling Svenska Spel utsätts för allt hårdare internationell konkurrens. Branschförbundet Spel- och Servicehandlarnas Riksförbund (SoSR) redogör i ett pressmeddelande, baserat på VDs för Svenska Spel anförande vid bolagets bolagsstämma 2005, att nu gällande lagstiftning och regler bakbinder Svenska Spel genom att förhindra och begränsa utveckling av nya spelprodukter. I väntan på nya regler, vilka bedöms träda i kraft först 2007, riskerar Svenska Spel att, relativt de utländska spelföretagen, hamna på efterkälken. Konkret varnar Svenska Spels VD att detta kan medföra halverad omsättning för Svenska Spel. Det främsta argument för större frihet för Svenska Spel att utveckla produkter är den kontroll och de säkerhetsföreskrifter som Svenska Spel, till skillnad från flertalet av deras utländska konkurrenter, lever efter. Som illustrativt exempel lyfts fram fall där barn och ungdomar spelat via utländska Internetbaserade spel med föräldrars bankkort något som enligt utsago inte skulle kunna inträffa inom spelverksamheter Svenska Spel bedriver. Spelberoende och spelmissbruk Spel kan leda till spelberoende och spelmissbruk. Åtskilliga spelare har sett sina tillgångar försvinna och dragit på sig skulder de är oförmögna att återbetala. Det finns ett antal organisationer som verkar för att förebygga och avhjälpa spelmissbruk samt bistå människor i spelberoende. En av dessa organisationer är Spelberoendes Riksförbund (SBRF). SBRF verkar genom informationsgivning, att kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer (framför allt riktade mot barn och ungdomar) samt genom att följa och vara initiativtagare till forskning och behandling inom området spelberoende. För att lyckas driva dessa frågor lierar sig SBRF med berörda förbund och organisationer. Ett sådant exempel är viss % målet, ett projekt som bedrevs i samarbete med Svenska kommunförbundet och som resulterade i en gemensam regeringsskrivelse. I skrivelsen framhölls önskemål om en översyn av hur statens intäkter från spel skall disponeras. De författande parternas uppfattning var att det bör avsättas en viss procent av vinsten åt aktiviteter för att motverka spelberoende. Perioden , dvs. innan Internetspelens genombrott, gjordes en undersökning som påvisade att ca svenskar lider allvarligt av sitt spelande, varav är i behov av vård. Det finns också exempel på privatägda företag som arbetar med hantering av spelmissbruk. Spelinstitutet har specialiserat sig på spel och dess negativa konsekvenser för individen, familjen och samhället. På uppdrag av Folkhälsoinstitutet bemannar Spelinstitutet (via telefon) en hjälp- och stödlinje för spelare och anhöriga. Folkhälsoinstitutet skriver i en rapport, baserad på forskningsresultat, att spelreklam inte skapar spelmissbrukare, men att det dock finns tecken på att de som försöker minska sitt spelande eller redan är missbrukare påverkas av reklamen. Opinionens syn på spel och spelmonopol Spelmonopolet debatteras flitigt i media. Bland annat debatteras förekomsten av spel överhuvudtaget och huruvida spel bör bedrivas i statens regi eller ej. En av de kritiska rösterna till statligt monopol kommer från Svenska Pokerförbundet. Företrädare för denna kortspelsförening kräver att pokerspel i tävlingsform skall legaliseras. De representerar med sina krav uppskattningsvis Författarna och Studentlitteratur

6 svenska pokerspelare. Varje gång en pokertävling arrangeras riskerar arrangören att bli utsatt för en av Lotteriinspektionens razzior, varpå arrangören riskerar att dömas till böter som påföljd. Denna risk lever också övriga ca 50 svenska pokerföreningar med. För att undvika att uppmärksamhet riktas mot föreningarna annonseras och organiseras tävlingar via anonyma e-postadresser. Oaktat monopol eller icke monopol debatteras även spelföretagens reklamsatsningar i media. Svenska Spel satsar årligen ca 800 mkr på reklam och marknadsföring medan endast mkr öronmärks och delas ut till missbrukarvård, vilket har ifrågasatts i debatter i massmedia. Är det förenligt, med utgångspunkt i Svenska Spels uppdrag, att investera sådana belopp i reklam och marknadsföring inom ramen för socialt ansvarstagande? Lotteriinspektionen har, ännu utan framgång, framfört önskemål till kvällstidningar och tv-kanaler att upphöra publicera utländska spelbolags odds. Uppgifter 1. Vilket är Svenska Spels uppdrag? Vilka är Svenska Spels mål? 2. Vilka är Svenska Spels intressenter? Hur ser Svenska Spels beroende av de olika intressenterna ut? 3. Finns konflikter i Svenska Spels uppdrag och mål? Motivera din/gruppens uppfattning! 4. Anser du/gruppen att ett företag av den typ som Svenska Spel representerar bör ha företagsekonomiska mål? Motivera din/gruppens uppfattning! 5. Är enligt din/gruppens uppfattning Svenska Spels målbild en bra kompromiss? Motivera din/gruppens uppfattning! 6. Vilka möjligheter och problem är förknippade med att mäta ekonomiska och övriga slags mål för ett företag av Svenska Spels typ? 6 Författarna och Studentlitteratur 2005

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001

www.svenskaspel.se 15.6 miljarder Omsättning Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 www.svenskaspel.se Skrapa här! Årets koncernresultat 3 841 587 119 kronor Verksamhetsberättelse 2001 Omsättning AB Svenska Spel 621 80 Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: 0498-26 35 00 Fax: 0498-26

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden 2003:028 SHU EXAMENSARBETE Den svenska spelmarknaden En fallstudie av AB Svenska Spel HENRIK GÅVERUD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

högvinst eller nitlott?

högvinst eller nitlott? Idrottsrörelsen och spelpengarna högvinst eller nitlott? Sedan början av 1990-talet har idrottsrörelsen blivit allt mer beroende av intäkter från den svenska spelmarknaden. De faktiska beloppen är minst

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Andra spelmarknader Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund

Läs mer

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma Betsson årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Händelser inom Betssonkoncernen 03 vd har ordet 04 Aktien och ägare 06 Verksamheten: Roligt, snabbt och enkelt med få steg till spel 08 Marknaden:

Läs mer

bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision

bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision bet net Affärsidé Bet.net skall erbjuda en spännande kombination av Internetbaserade spel där människor från hela världen kan mötas för att spela om pengar. Mål och Vision Vi ska sträva efter att vara

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB.....................................................

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT Omslag separatårsredovisning 2007 levande både idag och imorgon ATGs passion och breda förankring i hästnäringen garanterar en levande hästsport, vilket är en förutsättning för

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT ÅRSREDOVISNING 2006 x x x Nu ger vi allt tillsammans 3 Från ord till handling 4 Affärsidé 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Ordförande har ordet 10 Spelmarknad 11 ATG och hästsporten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH PSISpelinvest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 Generell

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet 2006 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra

Läs mer

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN 2003-08-12 372/2003 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer