Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré"

Transkript

1 Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Vill du vara med i en studie där vi prövar ett nytt drickbart vaccin mot diarré som orsakas av så kallade ETEC-bakterier? I så fall kan du läsa mer om studien nedan. Bakgrund: Infektion med enterotoxinbildande E. coli bakterier (ETEC) är en av de vanligaste orsakerna till diarré hos barn i u-länder och så kallad turistdiarré, men trots detta finns ännu inget vaccin mot denna infektion. Vår forskargrupp arbetar sedan många år med att utveckla nya vacciner mot ETEC-diarré och kolera. Arbetet har resulterat i ett drickbart koleravaccin (Dukoral ) som nu är ett registrerat läkemedel i Sverige och i många andra länder. Vi har också utvecklat ett vaccin mot ETEC-infektion. Både ETECoch koleravaccinerna består av döda bakterier och ett protein från bakterien (toxoidkomponent) och ges som en dryck. Vaccination med ETEC-vaccinet ger upphov till ett immunsvar utan att orsaka sjukdom. En första variant av vårt ETEC-vaccin har testats på flera tusen individer runt om i världen. Det har visat sig ge ett visst skydd mot ETEC-diarré hos vuxna, men har inte fungerat hos små barn i fattiga länder. Eftersom mer än barn dör av ETEC-diarré varje år är det viktigt att försöka förbättra ETECvaccinet så att det kan ge ett starkt skydd hos barn. Vår forskargrupp har nu i samverkan med ETVAX AB i Stockholm utvecklat ett nytt ETEC-vaccin som liknar det tidigare vaccinet. Det nya vaccinet innehåller döda E. coli bakterier som på sin yta har en större mängd proteiner som är viktiga för att utlösa immunsvar, än det tidigare vaccinet. Det nya vaccinet innehåller också en toxoidkomponent som är mycket lik den som finns i koleravaccinet Dukoral, men vars struktur förändrats något för att ge upphov till starka immunsvar mot ETEC. Vi har nyligen testat en variant av det nya vaccinet i en studie på människa i Göteborg. Vi fann att detta vaccin gav mycket få, och i förekommande fall milda och snabbt övergående biverkningar. Samtidigt hade vaccinet förmåga att ge upphov till immunsvar mot flera komponenter av vaccinet. Nu har vi tagit fram ett mer komplett vaccin som innehåller flera varianter av ETECbakterier. De har alla höga nivåer av de proteiner som är viktiga för att utlösa immunsvar på sin yta. Vi tror att dessa proteiner kommer att ge upphov till starka immunsvar och att vaccinet kan skydda mot de flesta varianter av ETEC-bakterier som förekommer runt om i världen. Det nya vaccinet innehåller också den toxoidkomponent som ingick i den vaccinvariant som vi nyligen testat. Det nya vaccinet kommer att kombineras med ett protein (dmlt) som fungerar som ett vaccinadjuvans, det vill säga kan hjälpa vaccinet att stimulera starkare immunsvar. Syfte: Vi ska regelbundet utvärdera hur försökspersonerna mår under hela studieperioden för att säkerställa att det nya vaccinet inte ger några biverkningar. Vi ska också studera förmågan hos det nya ETEC-vaccinet att framkalla ett immunsvar. Vi kommer även att 1

2 undersöka om vaccinet ger upphov till starkare immunsvar om det kombineras med adjuvans. Förfrågan om deltagande: För att kunna vara med i studien ska du vara år och helt frisk. Du får inte ha vaccinerats mot kolera eller ETEC-diarré tidigare. Under de senaste 3 åren får du inte ha rest till något land där kolera eller ETEC-diarré är vanligt förekommande (framför allt många länder i Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika). Du får inte heller vara uppvuxen i eller ha vistats en längre tid i ett sådant land under de senaste tio åren. Du får inte vara gravid, planera att bli gravid under studieperioden, eller amma. Hur går studien till: Vaccinet ges som en dryck efter spädning i en vaccinbuffert (bikarbonatlösning). Deltagarna i studien kommer slumpvis att delas in i fyra olika grupper som vaccineras med olika vaccinkombinationer eller enbart vaccinbuffert: Grupp 1: Enbart buffert (placebo) Grupp 2: Enbart vaccin Grupp 3: Vaccin + en lägre dos vaccinadjuvans (10 µg) Grupp 4: Vaccin + en högre dos vaccinadjuvans (25 µg) Om du är intresserad av att delta i studien får du fylla i en intresseanmälan med frågor om din hälsa. Du kallas därefter till en informationsträff. Efter given information, både muntligen och skriftligen, får du skriva på ett informerat samtycke om du vill delta i studien. Därefter får du genomgå en läkarundersökning och lämna blodprover för laboratorieanalys (blodvärde mm). Om vi finner att du är helt frisk och lämplig att delta i studien får du dricka vaccin eller buffert vid två tillfällen med två veckors mellanrum. Vid studiens slut får du genomgå ytterligare en läkarundersökning. Totalt får du besöka vaccinationsenheten 7-8 gånger under 7-10 veckors tid för att lämna blodprover (7-8 tillfällen) och avföringsprover (5-6 tillfällen). Besöken tar minuter (det första besöket kan ta något längre tid) och kommer att genomföras på morgonen eller förmiddagen. Det är mycket viktigt att du kan komma på alla inbokade besök. Den blodvolym som tas i studien (10-75 ml per besök, maximal total volym 330 ml) är relativt liten i jämförelse med vad en blodgivare lämnar vid ett enda blodgivningstillfälle (450 ml). Kvinnor kommer att få genomföra ett graviditetstest (urintest) vid tre tillfällen under studien. Under hela studien kommer du föra en dagbok där du rapporterar hur du mår och om du tar några mediciner. Risker: Studier av tidigare vacciner mot ETEC-diarré och vaccinadjuvanset dmlt har visat att de mycket sällan ger några biverkningar hos vuxna. De biverkningar som förekommit i mycket låg frekvens är mild diarré, illamående, ensaka kräkningar och uppspändhet och smärtor i buken. Dessa har alla varit av snabbt övergående natur. Vid djurstudier har inga biverkningar kunnat noteras i samband med vaccination med det nya vaccinet, med eller utan adjuvans. Inga biverkningsdata finns dock ännu från vaccination med det nya kompletta ETEC-vaccinet eller kombinationen av vaccin och adjuvans hos människa. Baserat på resultat från tidigare studier med liknande vacciner och adjuvans förväntas dock biverkningarna vara få och i förekommande fall milda och kortvariga. 2

3 Fördelar: Deltagande i studien innebär att du får en kostnadsfri hälsokontroll. Personer som får vaccin kommer eventuellt att få ett visst skydd mot ETEC- och kolerainfektion, men detta är i nuläget ej säkert. Din medverkan bidrar till utvecklingen av ett nytt vaccin som förhoppningsvis kan minska risken att både barn och vuxna drabbas av ETEC-diarré i framtiden. Vad händer om jag inte vill vara med?: Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst dra dig ur studien utan att uppge några skäl. Försäkring och ekonomisk ersättning: Du är försäkrad vid deltagande i studien via Patientförsäkringen. Om du deltar i studien får du ersättning för varje genomfört besök och provtagning; sammanlagt upp till kr. Deltagare som genomför samtliga besök och provtagningar får ytterligare 1000 kr i ersättning, dvs totalt kr. Ersättningen är skattepliktig och betalas ut efter det sista genomförda besöket. Hantering av data och sekretess: Dina personuppgifter kommer att lagras i en journal och en databas vid Centrum för klinisk prövning (CTC), Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dina uppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid databearbetning och redovisning av resultat kommer ditt namn och personnummer att ersättas med en kod så att en enskild individ inte kan urskiljas. Endast forskare ansvariga för studien och forskningssköterska/läkare har tillgång till personuppgifterna. Studierelaterade uppgifter kan också komma att bli granskade av oberoende granskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Läkemedelsverket, den amerikanska enhet som äger rättigheterna för dmlt adjuvans (PATH Vaccine Solutions) samt en amerikansk etikgranskningsnämnd (Western Institutional Review Board). Alla personer som granskar personuppgifter måste underteckna ett sekretessintyg innan granskningen startar. Hanteringen av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204). Göteborgs universitet är ansvarig för dina uppgifter. Du kan vända dig till personuppgiftsombud Kristina Ullgren om du har några frågor angående vilka uppgifter som registrerats eller hur dessa hanteras (Göteborgs universitet, Box 100, Göteborg, tel ). Provhantering: Insamlade prover kommer att ingå i en biobank vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De prover som har med din hälsa att göra (blodvärde mm) kommer att analyseras på laboratoriet för Klinisk Kemi på Sahlgrenska sjukhuset. De kommer enligt sjukhusets rutiner att vara märkta med namn och personnummer och överblivna prover kommer att kastas. Immunsvaret mot vaccinet (antikroppsmängd mm) kommer att analyseras på Avd. för mikrobiologi och immunologi vid Göteborgs universitet. Dessa prover är kodade vilket innebär att de inte direkt kan härledas till dig som person. Proverna och kodnyckeln förvaras på ett säkert ställe och åtskilda. Proverna får endast användas på det sätt som du givit samtycke till. De kan endast bli aktuella för ett nytt forskningsprojekt efter att du lämnat ett nytt samtycke och projektet granskats och godkänts av etikprövningsnämnd. Du har full rätt att begära att dina prover ska förstöras eller avidentifieras. 3

4 Ansvariga, ytterligare information (se kontaktlista på nästa sida): Du kan ta del av mera detaljerad praktisk information på studiens hemsida. Om du har frågor om ditt deltagande i studien, kontakta ansvarig läkare (Marianne Hartford) eller studiesköterska. Om du har några frågor om utvecklingen av vaccinet eller tidigare erfarenheter från studier av andra ETEC-vacciner, kontakta ansvariga forskare (Anna Lundgren eller Ann- Mari Svennerholm). Om du blir akut sjuk under studien kan du nå en studiesköterska dygnet runt. Om du upplever att du på något sätt fått medicinska besvär genom ditt deltagande i studien kommer ansvarig läkare att hjälpa dig att få medicinsk vård. Du kan också kontakta den kommitté som ansvarar för oberoende granskning av eventuella biverkningar i studien. En sammanställning av resultaten från studien kommer att finnas på studiens hemsida då studien avslutats. Du kan också kontakta ansvariga forskare för att ta del av dina individuella resultat. Kontaktlista för ETEC-vaccinstudien Ansvarig läkare: Docent, leg läk, Marianne Hartford, tel: Ansvariga forskare: Docent Anna Lundgren, tel: Professor, leg läk, Ann-Mari Svennerholm, tel: Avd. för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet Studiesköterska: Studiehemsida: Besöksadress: Terese Schagerlind (dagtid, kvällar och helger) Centrum för klinisk prövning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna stråket 12, plan 0, Göteborg Postadress: Centrum för klinisk prövning, ETEC-studien, Gröna stråket 12, plan 0, Göteborg Gransknings- Docent, leg läk, Per-Anders Jansson, tel: kommitté: 4

5 Ifylles av studiepersonalen Enrollment number: OEV-121/EudraCT: Randomization number: Samtycke till deltagande i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av den skriftliga informationen och fått tillfälle att ställa frågor. Jag samtycker till att delta i studien och att prover sparas i en biobank samt att personuppgifter och prover bearbetas i enlighet med den givna informationen. Jag godkänner även att oberoende granskare får ta del av personuppgifterna och analysresultaten efter undertecknande av sekretessintyg i enlighet med den givna informationen. Jag samtycker till att mina studiedata får behandlas som beskrivits. Jag känner till att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan bryta mitt deltagande och begära att de prover som finns sparade förstörs. Jag lämnar härmed mitt samtycke att delta i studien: Namnteckning Datum Namnförtydligande Personnr. Jag har informerat ovanstående person om studien och gett tillfälle att ställa frågor. Personen har lämnat sitt samtycke till att delta i studien. Informerande läkare Namnteckning Datum Namnförtydligande 5

Information till forskningsperson

Information till forskningsperson Information till forskningsperson En dosundersökande studie i två delar utförd på friska forskningspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekter med LMW-DS infusionslösning efter

Läs mer

Information till deltagare i forskningsstudien:

Information till deltagare i forskningsstudien: Information till deltagare i forskningsstudien: En single-center studie för utvärdering av ViscoGels säkerhet samt dess säkerhet och effekt som adjuvans i Act-HIB vaccinet administrerat intramuskulärt

Läs mer

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa)

Läs mer

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Vill du delta i en undersökning om matvanor? Till ungdomar i åk 2 på gymnasiet Vill du delta i en undersökning om matvanor? Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket behöver

Läs mer

Syftet med det planerade försöket är att ta reda på hur kroppen påverkas vid belastning av en vikt, i det här fallet en viktväst.

Syftet med det planerade försöket är att ta reda på hur kroppen påverkas vid belastning av en vikt, i det här fallet en viktväst. Forskningspersonsinformation och samtycke Du tillfrågas härmed att frivilligt delta i följande studie: Effekten av viktvästar på kroppsvikt hos överviktiga individer Syfte Syftet med det planerade försöket

Läs mer

Patientinformation & Informerat samtycke PATIENTINFORMATION

Patientinformation & Informerat samtycke PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Klinisk läkemedelsstudie ASA-CRCLM-2014 En multi-center, dubbel-blind, placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo

Läs mer

Tillsammans för bättre hälsa

Tillsammans för bättre hälsa Tillsammans för bättre hälsa Vår vision är ett samhälle där alla får leva ett så friskt liv som möjligt.vi jobbar långsiktigt och brett för att kunna hjälpa forskare i deras strävan efter bättre hälsa

Läs mer

EPP06 Patientinformation, Version

EPP06 Patientinformation, Version Enrolleringsnummer: Initialer: Information till försökspersonerna (Enkel/Multipel stigande dos) Säkerhet och tolerabilitet av lokalt applicerad EP0003 kräm 0.45 % hos friska frivilliga försökspersoner

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Försökspersonsinformation och Samtycke

Försökspersonsinformation och Samtycke Försökspersonsinformation och Samtycke Titel BUP1502: En öppen studie som har för avsikt att bekräfta att farmakokinetiken av plåster innehållandes buprenorfin är liknande hos äldre och yngre personer.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:.

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:. PATIENTINFORMATION En placebo-kontrollerad, dubbel-blindad, randomiserad studie på patienter med typ 2-diabetes för att utvärdera om läkemedlen Epanova och dapagliflozin kan minska andelen fett i levern.

Läs mer

Information om undersökningen Riksmaten ungdom

Information om undersökningen Riksmaten ungdom Till vårdnadshavare för ungdomar i åk 5 eller åk 8 Information om undersökningen Riksmaten ungdom Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket

Läs mer

Patientinformation. Bakgrund och studiemål

Patientinformation. Bakgrund och studiemål Patientinformation I PsAer-IgY studien kommer vi att undersöka om långtidsanvändning av en ny medicin mot Pseudomonas-bakterien har möjlighet att förlänga tiden till återfall av Pseudomonasinfektion hos

Läs mer

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML FORSKNINGSPERSONINFORMATION Du tillfrågas härmed om du vill delta i studie angående Kronisk Myeloisk Leukemi, KML, och kan tänka dig att lämna extra

Läs mer

Några minuter idag. Många liv i morgon.

Några minuter idag. Många liv i morgon. Några minuter idag. Många liv i morgon. Karma Kamera www.karmakamera.se Karolinska Institutet genomför under hösten 2013 forskningsstudien Karma Kamera i samarbete med Södersjukhuset. Vi ställer nu frågan

Läs mer

En studie av ett nytt kikhostevaccin

En studie av ett nytt kikhostevaccin En studie av ett nytt kikhostevaccin Sveriges expertmyndighet för smittskydd (Smittskyddsinstitutet, SMI) har tillsammans med INSERM, French Health and Medical Research National Institute (som är sponsor

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Vill du vara med i forskningsstudien ALASCCA?

Vill du vara med i forskningsstudien ALASCCA? Vill du vara med i forskningsstudien ALASCCA? Du tillfrågas härmed om du vill delta i forskningsstudien ALASCCA. Läs igenom denna information noggrant och i lugn och ro innan du bestämmer dig för om du

Läs mer

Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!?

Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!? Får du ofta fästingbett och vill delta i denna studie!? Förfrågan om deltagande i studie Hur vanlig är de fästingburna smittorna Babesios och TBE hos människor i Sydsverige? Se information nedan och kontakta

Läs mer

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Vill du delta i en undersökning om matvanor? Till ungdomar i åk 5 eller åk 8 Vill du delta i en undersökning om matvanor? Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket behöver

Läs mer

Till dig som ska föda ditt första barn

Till dig som ska föda ditt första barn Till dig som ska föda ditt första barn Ett forskningsprojekt pågår om akupunktur som smärtlindring under förlossning. Vi vill undersöka vilken typ av akupunkturbehandling som ger bäst smärtlindring. Resultaten

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter.

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter. Patientinformation En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter, klinisk fas IV-studie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av myrsyra på patienter med vårtor på händer,

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning Innehåll Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk prövning?

Läs mer

Information till deltagaren

Information till deltagaren Information till deltagaren Bakgrund Är du i åldern 60 75 år? Har du funderingar om din hälsa och då specifikt kring övervikt, diabetes, högt blodtryck eller depression? Vill du veta mer om hur din livsstil

Läs mer

Patientinformation för Hälso- och livsstilsverktyg

Patientinformation för Hälso- och livsstilsverktyg Patientinformation för Hälso- och livsstilsverktyg Vi skriver till Dig som vill förbättra Din hälsa, Dina levnadsvanor och Ditt mående. Du inbjuds härmed att delta i en forskningsstudie om ett Hälso- och

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

STUDIEINFORMATION. Karisma pilotstudie. Några minuter idag. Många liv i morgon.

STUDIEINFORMATION. Karisma pilotstudie. Några minuter idag. Många liv i morgon. STUDIEINFORMATION Karisma pilotstudie Några minuter idag. Många liv i morgon. Karolinska Institutet genomför, med start 2015, forskningsstudien Karisma i samarbete med Södersjukhuset. Vad är Karisma? Sammanfattning

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit

Läs mer

Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer

Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer Sidan 1 av 5 Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer Bakgrund och syfte Förmaksflimmer är en vanlig hjärtsjukdom som beror på en störd elektrisk

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans.

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Bästa förälder! Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Studiens syfte är att ta reda på hur vanligt det är med glutenintolerans och om det finns sätt att förebygga sjukdomen. Läsåret

Läs mer

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder En studie om barns hälsa i Västerbotten Inbjudan till dig som blivande förälder Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande

Läs mer

Forskningspersonsinformation till frisk frivillig kontroll

Forskningspersonsinformation till frisk frivillig kontroll BILAGA 4 Version 4.0 2018-06-13 1(5) Forskningspersonsinformation till frisk frivillig kontroll Bakgrund och syfte Inflammation har tilldragit sig ett växande intresse som tänkbar mekanism bakom depression,

Läs mer

INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE

INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE Information om studie gällande interaktioner mellan hjärna och tarm efter probiotiskt kosttillskott till friska personer Förfrågan om deltagande i forskningsstudie Du tillfrågas

Läs mer

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten)

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten) Sid: 1 / 5 Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten) Vad är Born into Life? I studien har vi följt dig och ditt barn med frågeformulär

Läs mer

Patientinformationsblad för studien PPL07

Patientinformationsblad för studien PPL07 Prövningstitel: Studie för att utvärdera effekten av kontinuerlig infusion av tafoxiparin för behandling av långsamt eller avstannat värkarbete hos fullgångna förstföderskor. Du tillfrågas om att vara

Läs mer

INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE

INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE Information om studie gällande interaktioner mellan hjärna och tarm efter probiotiskt kosttillskott till friska personer Förfrågan om deltagande i forskningsstudie Du tillfrågas

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder En studie om barns hälsa i Västerbotten Inbjudan till dig som blivande förälder Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande

Läs mer

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder En studie om barns hälsa i Västerbotten Inbjudan till dig som blivande förälder Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Några minuter idag. Många liv i morgon.

Några minuter idag. Många liv i morgon. Broschyr Karma Kamera Studiefas 20141208.docx Några minuter idag. Många liv i morgon. Karma Kamera www.karmakamera.se Karolinska Institutet genomför forskningsstudien Karma Kamera i samarbete med Södersjukhuset.

Läs mer

PATIENTINFORMATION OCH SAMTYCKE TILL ATT DELTA I EN FORSKNINGSSTUDIE

PATIENTINFORMATION OCH SAMTYCKE TILL ATT DELTA I EN FORSKNINGSSTUDIE PATIENTINFORMATION OCH SAMTYCKE TILL ATT DELTA I EN FORSKNINGSSTUDIE Namn på forskningsstudien: Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat

Läs mer

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter.

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter. Patientinformation En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter, klinisk fas IV-studie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av myrsyra på patienter med vårtor på händer,

Läs mer

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.:

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.: Titel: En randomiserad, dubbelblind studie, med syfte att utvärdera effekten av 52 veckors behandling med inhalation Olodaterol + Tiotropium i fast doskombination en gång per dag, jämfört med behandling

Läs mer

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout 2 08-01-21 09.14 Sida 1 Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout

Läs mer

Har du svårt att sova?

Har du svårt att sova? Till äldre ungdomar, 15-18 år, och deras vårdnadshavare: Har du svårt att sova? Är du mellan 15-18 år? Har du haft svårt att sova åtminstone tre av veckans dagar de senaste tre månaderna? Stämmer något

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit till 40 fulla graviditetsveckor.

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Dukoral suspension och brusgranulat för oral suspension Vaccin mot kolera (inaktiverat, oralt) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta vaccin.

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet

Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss!

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar* som framgår av bilageförteckningen.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett)

PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) PATIENTINFORMATION Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) Bakgrund och syfte Du tillfrågas om att delta i denna forskningsstudie eftersom du har hösnuva och är allergisk

Läs mer

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt 1 Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt Ändtarmscancer: operation med stomi där anus lämnas kvar eller tas bort. (Hartmann eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer:

Läs mer

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt Ändtarmscancer: operation med stomi där anus lämnas kvar eller tas bort. (Hartmann eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer:

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit till 40 fulla

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner.

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner. Ett eget Vårdkonto Det finns många patienter som i lugn och ro skulle vilja ta del av sina egna data som finns lagrade inom Hälso- och sjukvården. Orsakerna kan vara flera: - Man har glömt vad man fick

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par.

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning som Väktare och eller Ordningsvakt hos oss!

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning som Väktare och eller Ordningsvakt hos oss! Tack för att du har visat intresse för att söka anställning som Väktare och eller Ordningsvakt hos oss! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar

Läs mer

PATIENTINFORMATION Information om studie gällande interaktioner mellan hjärna och tarm efter

PATIENTINFORMATION Information om studie gällande interaktioner mellan hjärna och tarm efter PATIENTINFORMATION Information om studie gällande interaktioner mellan hjärna och tarm efter probiotiskt kosttillskott till personer med IBS, Irritable Bowel Syndrome. Förfrågan om deltagande i forskningsstudie

Läs mer

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION FORSKNINGSPERSONSINFORMATION Du tillfrågas härmed om medverkan i U-CAN. Denna fråga ställs till patienter som antingen har en konstaterad tumörsjukdom eller som genomgår en utredning där tumörsjukdom ännu

Läs mer

Forskningspersonsinformation och Samtycke

Forskningspersonsinformation och Samtycke Titel: Disulfiram som tillägg till kemoterapibehandling vid recidiv av glioblastom; en randomiserad, kontrollerad studie. Vi tillfrågar dig som behandlas för en hjärntumör om du vill medverka i en forskningsstudie

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Mall för information om kliniska läkemedelsprövningar

Mall för information om kliniska läkemedelsprövningar Information om forskning 1(5) Mall för information om kliniska läkemedelsprövningar Allmänt Eventuella försökspersoner nias vanligen. Tilltalsformen varierar dock beroende på målgrupp. Informationen får

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Anställningsansökan PD-Bevakning AB

Anställningsansökan PD-Bevakning AB Anställningsansökan PD-Bevakning AB Har du väktarutbildning? Ja Nej Jag söker följande tjänst/tjänster. Heltid Deltid Behov Vikarie Jag kan arbeta på följande tider. Dag Natt Kväll Helg Efternamn Samtliga

Läs mer

En informationsbroschyr om EpiHealth

En informationsbroschyr om EpiHealth En informationsbroschyr om EpiHealth Information finns även på Vad är EpiHealth? EpiHealth (Epidemiologi för hälsa) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren ditekibooster injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (acellulär komponent) (adsorberat, reducerat antigeninnehåll)

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vivotif hårda enterokapslar Salmonella Typhi Ty21a

Bipacksedel: Information till användaren. Vivotif hårda enterokapslar Salmonella Typhi Ty21a Bipacksedel: Information till användaren Vivotif hårda enterokapslar Salmonella Typhi Ty21a Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 Innan du bestämmer dig för om du vill delta i det här projektet är det viktigt

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan ska fyllas i av den person som vill delta och de - minst två - myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne 1. Ansökan kommer att behandlas i en grupp

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 4, beslut den 28 maj 2008 Dnr 2008/677-31/4

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 4, beslut den 28 maj 2008 Dnr 2008/677-31/4 : 0S l Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) - ^ ^ " C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dnr O 21-2008 2008-09-17 KLAGANDE Stockholms läns landsting Karolinska Institutet Hudkliniken

Läs mer

Information/Informerat samtycke -ebup-sömn implementering. Till vårdnadshavare: Behandling för ungdomar med sömnproblem

Information/Informerat samtycke -ebup-sömn implementering. Till vårdnadshavare: Behandling för ungdomar med sömnproblem Information/Informerat samtycke -ebup-sömn implementering Till vårdnadshavare: Behandling för ungdomar med sömnproblem Nu har ungdomar mellan 13-18 år möjlighet att delta i en forskningsstudie och få internetförmedlad

Läs mer

Till Dig som ska eller har vaccinerats med

Till Dig som ska eller har vaccinerats med Till Dig som ska eller har vaccinerats med Vaccination mot HPV-relaterad cancer och sjukdom Information om GARDASIL9 till patienter Information till dig som ska eller har vaccinerats med GARDASIL 9. Du

Läs mer