EPP06 Patientinformation, Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EPP06 Patientinformation, Version"

Transkript

1 Enrolleringsnummer: Initialer: Information till försökspersonerna (Enkel/Multipel stigande dos) Säkerhet och tolerabilitet av lokalt applicerad EP0003 kräm 0.45 % hos friska frivilliga försökspersoner och patienter med rosacea Du är tillfrågad om att delta i en studie där vi ska pröva ett nytt läkemedel, en kräm, som avser mildra besvären av rosacea, vilken är en relativt vanlig hudsjukdom. Krämen är tidigare ej prövad på människa och i denna studie är det första gången som krämen ska prövas på människa. Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden i Göteborg Bakgrund Rosacea drabbar ca 2-10 % av vuxna personer över 30 år och huvudsakligen centralt i ansiktet såsom pannan, kinderna och hakan med ytliga blodkärl, röd hud, knottror, små varblåsor och ibland sveda. Det är oklart vad rosacea beror på, men sjukdomen är en inflammatorisk hudsjukdom som inte beror på bakterier och som inte är smittsam. Det finns flera olika förklaringar till uppkomsten av rosacea men ingen är allmänt accepterad. Ofta kan en försämring provoceras av sol, värme, kyla, blåst, starka kryddor, heta drycker, alkohol, stress eller olika irriterande kemikalier på huden (ibland även av vanliga hudkrämer). Dagens behandlingar innefattar krämer och geler som innehåller metronidazol, azelainsyra, ivermektin eller brimonidine. De har antibakteriella, antiinflammatoriska eller kärlsammandragande egenskaper. Det tar ofta flera veckor innan symptomen försvinner, effekten är kortvarig och efter avslutad behandling kommer symptomen oftast tillbaka. Tetracyklin i tablettform användas ibland när ovan preparat inte hjälper. Det finns ett medicinskt behov för en mer effektiv behandling, ett snabbare anslag och kortare behandlingsperioder. Syftet med studien är att pröva en ny substans (EP0003 kräm 0,45 %) som fungerar på ett annat vis än befintliga mediciner. EP0003 är ett blödningshämmande medel som hindrar effekten av det enzym som löser upp blodkoagel och tros kunna ha positiva effekter på rosacea. Hur går studien till? Både friska frivilliga personer och personer med rosacea ingår i studien som består av två delar, Enkel dos respektive Multipel dos, och omfattar totalt 5 besök på kliniken. Första besöket: Vi kommer att ställa frågor om ålder, tidigare och nuvarande sjukdomar, nikotinoch alkoholvanor samt vilka mediciner du tar. Hälsoundersökning genomförs och blodprover, EKG och blodtryck tas. På kvinnor i fertil ålder görs ett graviditetstest som upprepas på studiedag 1 och 2. Besöket tar ca 60 minuter. Om du uppfyller kriterierna för att kunna delta sätter vi upp tid till den första studiedagen. Studiedag 1, Enkel dos, ca 9 timmar: Sjuksköterskan applicerar studiekrämen på höger och vänster kind samt höger och vänster underarm. På ena ansiktshalvan och ena underarmen får du kräm med EP0003 och på andra sidan/underarmen får du kräm utan tillsats av EP0003 (placebo). Detta sker på ett dubbel-blint sätt vilket betyder att varken du eller vi vet vilken sida som får aktiv substans respektive placebo. Koden bryts efter studiens slut. 1

2 Under dagens lopp görs följande undersökningar: Puls och Blodtryck Blodprover tas under dagen ur en kanyl som sätts på morgonen när du kommer. Dessa prover kommer analyseras med avseende koncentrationen av EP0003 i blodet. Du samlar urin under hela dagen. På eftermiddagen får du med dig en plastflaska för att fortsätta samla urin i hemmet ända tills nästa morgon (=24 timmars-urin). Hudområdet på kinderna och underarmarna fotograferas vid totalt 4 tillfällen Huden bedöms av läkaren enligt en 5-gradig skala Vi registrerar biverkningar som eventuellt uppstår Studiedag 2, Enkel dos, ca 3 timmar Under förmiddagen görs följande undersökningar: Puls och Blodtryck Blodprov för koncentration av EP0003 i blodet och för fortsatt kontroll av dina blodvärden Fotografering av hudområdet på kinderna och underarmarna. Huden bedöms av läkare enligt en 5-gradig skala Vi registrerar eventuella biverkningar Studiedag 1, Multipel dos, ca 9 timmar: Efter några veckor kommer Du tillbaka till kliniken för en ny studiedag med samma upplägg som förra gången men med den skillnaden att krämen appliceras två gånger under dagen. Samma undersökningar som ovan förutom urinsamlingen. Du får med dig 2 olika slags tuber kräm hem som du själv skall applicera morgon och kväll under 7 dagar. Du får även med dig en dagbok för att fylla i tidpunkterna när du applicerar krämen och för att registrera hur huden ser ut och om du får några biverkningar. Studiedag 8, Multipel dos, ca 9 timmar: Efter 7 dagars behandling hemma morgon och kväll kommer du till kliniken en sista gång och undersökningarna upprepas återigen. Du kommer att få samla urin igen med start kvällen före besöket (du får med dig en plastflaska hem). Ytterligare blod tas för att se att dina värden fortfarande är normala. Telefonuppföljning. Cirka en vecka efter studiedag 1 Enkel dos och studiedag 8 Multipel dos ringer vi upp dig för att höra att allt är bra. Att tänka på Undvik följande under hela studieperiodens aktiva dagar: lotions, krämer, geler och parfym i ansiktet och på armarna alla typer av sminkprodukter i ansiktet t.ex. krämer, brunkrämer, puder, ögonskugga solexponering. Använd solhatt eller keps utomhus kryddad mat bastu alkohol och tobak från kl. 22:00 dagen före en studiedag på kliniken mediciner som innehåller: tretinoin, adapalene, antibiotika eller kortison du tar/tagit före och under studien. informera doktorn vilka mediciner 2

3 Vi ber dig vara noggrann med handhygien. Tvätta alltid händerna varje gång efter du har använt krämen. Gäller efter var och en av tuberna! Eventuella biverkningar, risker och obehag Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Biverkningar som man idag inte känner till kan uppkomma under studien. Denna studie tar hänsyn till detta och substansen kommer att prövas försiktigt i mycket små doser som långsamt ökas. På så vis kan man fånga upp eventuella biverkningar samt lokala hudreaktioner under kontrollerade former. De möjliga risker som kan kopplas till studieprodukten bedöms som små. Studien genomförs enligt protokoll med höga säkerhetsmarginaler. Gedigna tester på själva den aktiva substansen är gjorda. Det har också gjorts undersökningar med krämen på kaninöron utan att några uppenbara biverkningar har uppstått. Sticket när kanylen sätts på plats kan upplevas som obehagligt och ger ibland ett blåmärke och en ömhet som kan kvarstå ett par dagar. Maximalt 75 ml blod kommer att tas under hela studien, vilket kan jämföras med 450 ml som normalt tas vid en vanlig blodgivning. Finns det några fördelar med att delta? Det är inte säkert att det innebär några omedelbara fördelar för dig att medverka i denna studie förutom att du får genomgå en läkarundersökning och blodprovsanalys vid tre tillfällen. För patienterna kan lokalbehandlingen av hudsjukdom eventuellt ge positiva effekter. I förlängningen kan vidareutveckling av EP0003 leda till en godkänd och effektiv behandling av hudsjukdomar av typen rosacea. Kostnader, Ersättning och Försäkringsskydd Att vara med i studien medför inga kostnader för dig. Deltagare i studien ersätts med ett skattepliktigt belopp, kr. Om du avbryter studien i förtid ersätts du i förhållande till ditt deltagande. Beloppet är skattepliktigt. Liksom inom sjukvården i övrigt omfattas du av Läkemedelsförsäkringen och Patientförsäkringen. Hantering av personuppgifter och sekretess Under studien kommer vi att samla in data såsom födelsedatum, kön, hälsodata samt resultat av undersökningar i studien. Detta noteras i ett särskilt studieprotokoll. En person utsedd av kliniken eller en myndighetsperson kan komma att jämföra insamlad studiedata med din medicinska journal i kvalitetssyfte för att se om studien blivit rätt genomförd. Dessa personer måste underteckna en sekretessförbindelse innan de får tillgång till dina data. Personuppgifterna lagras i en databas och registreras i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Information kopplad till undersökningarna och behandlingen lagras i din journal enligt patientjournallagen (SoSFS 1993:20). Utförarstyrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig och få utdrag av dessa. Vid ev. frågor kan du kontakta ansvarig läkare för studien. Du kan även vända dig till personuppgiftsombudet på sjukhuset: Susan Lindahl, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Torggatan 1, Mölndal. Tel

4 Datahantering Studiedata (personuppgifter, provsvar och resultat från mätningar) kommer att förses med en kodsiffra som är specifik för dig. Insamlade uppgifter överlämnas till företaget som tillverkar substansen utan ditt namn eller personnummer. Ansvarig läkare ansvarar för den kodnyckel med vilken det går att koppla uppgifterna till just dig och som sparas i ett lösenordskyddat datordokument på sjukhuset. Signerade samtycken och data som genereras i studien lagras i minst 10 år och behandlas så att obehöriga inte har åtkomst. Endast läkare och sjuksköterskor involverade i studien har tillgång till studiedata. Resultaten kommer att presenteras och publiceras på vetenskapliga möten och i vetenskapliga tidskrifter. En sammanfattning av studien kommer att lämnas till läkemedelsverket. Resultaten redovisas endast på statistisk gruppnivå och kan inte kopplas till någon enskild individ Hantering av blod- och urinprover Rutinproverna analyseras på Sahlgrenska sjukhusets laboratorium. Blodet för att bestämma koncentrationen av läkemedlet i blodet analyseras av ett svenskt laboratorium som är förlagt till AstraZenecas lokaler i Mölndal. Prover kommer att tillhöra Sahlgrenska Biobank nr 890 under tiden tills dess att analyserna är genomförda och proverna förvaras och hanteras i kodad form liksom övriga studiedata. Samtliga prover kommer att förstöras i analysprocessen och kommer därmed inte att sparas för framtida bruk. Frivillighet Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande. Ett sådant beslut påverkar inte omhändertagande eller behandling av din grundsjukdom. Om du väljer att avbryta ditt deltagande är det önskvärt att du kommer på ett avslutande besök. Hur får jag information om mina resultat? Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och presenteras på vetenskapliga möten. Enbart statistik kommer att presenteras och ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Kontaktpersoner Ansvarig läkare för studien är Dr. Dan Curiac på Gothia Forum, Sahlgrenska sjukhuset. Har Du några frågor angående studien, vänligen kontakta: Ingrid Hedenquist, studiesköterska på telefonnummer: Tel

5 Skriftligt samtycke Jag har muntligen informerats om ovanstående studie och läst bifogad skriftlig information. Jag har fått tillfälle att ställa frågor och fått eventuella frågor besvarade. Jag känner till att mitt deltagande är helt frivilligt. Jag är medveten om att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mitt framtida omhändertagande. Jag samtycker till: Att delta i studien Att studiedata (mina personuppgifter) får behandlas som beskrivits Att mina prover får användas som beskrivits Att en person utsedd av kliniken eller en myndighetsperson får jämföra insamlade Studiedata med information i min medicinska journal. Detta får ske under förbehåll av sekretess. Datum (ifylls av patienten) Patientens underskrift Behandlingsansvarig Namnförtydligande Jag har informerat patienten om studien och patienten har fått tillfälle att ställa frågor. Patienten har lämnat sitt samtycke till att delta. Läkarens namn Datum Underskrift En kopia av denna signerade patientinformation ges till patienten 5