Lägesrapport Lycksele kom m un. Faktisk utveckling Näringslivets utvecklingstrend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport Lycksele kom m un. Faktisk utveckling 1995 2004. Näringslivets utvecklingstrend 2003 2007"

Transkript

1 Lägesrapport Lycksele kom m un Faktisk utveckling Näringslivets utvecklingstrend NÄRI NGSLI VSENHETEN JOHNNY SVENSSON

2 2 INGRESS Lycksele Kommun skiljer sig från många andra kommuner vad gäller strukturen med egen flygplats, akutsjukhus för inlandets behov och ett differentierat näringsliv som speglar de resurser i råvaror och personella kompetenser som verksamheterna efterfrågat. Lycksele är en handels- och kommunikationsstad, som ligger i södra Lappland Historiskt har kommunens resurser nyttjats genom ett modernt och rationellt skogsbruk, genom utbyggnad av vattenkraftspotentialen i de delar som varit tillgängliga samt genom gruvnäringens tillvaratagande av förekommande mineraler i kommunen. Därtill har det förekommit jordbruk i stort sett alla brukbara delar av kommunen. Till detta har behov av andra näringar vuxit fram inom utbildnings -och sjukvårdsområdena samt handel och tjänsteproduktion. Den nuvarande strukturen speglar de satsningar som genomfördes under och 80-talen i form av strategiska lokaliseringsinvesteringar. Tillgången på externt kapital är en avgörande faktor för möjligheterna att fortsättningsvis vara framgångsrik inom området utvecklande näringslivsprogram för Lycksele Kommun. Det finns en stark gemensam önskan bland aktiva Lyckselebor att utveckla Lycksele till en framtidskommun. Många vill vara med och förverkliga en vision där Lycksele är Södra Lapplands utvecklingscentrum i den framtida struktur som kommer att prägla regionen. Hur ser det ut i dagsläget? Rapporten visar faktisk utveckling från 1995 till 2004 med en framskrivning från 2003 till 2007 byggd på de kända fakta som finns vid hand. Se bilaga 2 Utvecklingen av befintliga företag och tillkomsten av nya är viktiga förutsättningar för näringslivets framtida expansion samt att tillgodose företagens behov av utbildad personal. Att hela kommunen fortsätter utvecklas är viktigt för helhetsbilden. Det är självklart att man ska kunna förvänta sig en godtagbar service, oavsett var man bor i kommunen. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 De större arbetsplatserna i Lycksele Kommun Sammanställning av SCB statistik Faktiskt utfall URJQRV² Diagram, exempel på SNI kodning

3 3 %DNJUXQG HISTORISK HANDELSPLATS Lycksele är en handels- och kommunikationsstad, som ligger i svenska Lappland cirka 80 minuters flygresa från Stockholm. Orten har varit en viktig handelsplats ända sedan början av 1600-talet när samer och nybyggare gjorde affärer här. Den första upplagan av Lycksele marknad arrangerades redan 1607 då också första kyrkan anlades. Marknaden blev sedan under lång tid ett viktigt evenemang för södra Lappland. I Lycksele hölls den första stora marknaden Sveriges första motordrivna postdiligenslinje startade 1923 och gick mellan Tvärålund och Lycksele. Skogsbruket har alltid varit en viktig näring och de olika skogsbruksepokerna finns levande återgivna i Skogsmuseet på Gammplatsen. MILSTOLPAR 1607 Lycksele marknad för första gången Första kyrkan invigs Skytteanska skolan Ny kyrka står klar Flottning av timmer påbörjas Näringsfrihet införs Folkskolan står färdig Lycksele municipalsamhälle bildas Järnvägen når Lycksele Stadsrättigheter Djurparken öppnas Lasarettet invigs Reguljärt flyg Lycksele-Stockholm Skogsmuseet invigs Hotell Lappland invigs Ansia Badpark öppnar St:Anna Underjordskyrka invigs 1996 Uppkoppling till AC-net 2001 Start universitetsfilial Nytt resecentrum Handeln expanderar Jysk mfl 2004 Nya gruvor etableras 2006 Biofuelepoken inleds Staden är även på 2000-talet det naturliga handelscentret i södra Lappland med allt vad det innebär. Här finns affärer, nöjesliv och turistattraktioner som lockar besökare från när och fjärran. Flyget har ända sedan 1960-talet spelat en viktig roll för Lyckseles kontakter med omvärlden.

4 4 'DJVOlJHW För närvarande tillämpas och arbetas efter, Handlingsplan för utveckling och tillväxt i Lycksele , Ks , Kf En revidering av gällande handlingsplan pågår och en näringslivsstrategi är under beredning. Våra välfärdspolitiska mål formades i en tid, då industrisamhället var den drivande tillväxtfaktorn i samhället. Det är de mervärden, som skapades i industrisamhället, som utgjorde den ekonomiska basen för välfärdsbygget. Det skapades ett samförstånd mellan kapitalet och de sociala välfärdsbyggarna vid samma tid som målsättningarna formades. Idag har vi ett färdigbyggt välfärdssystem men ett industrisamhälle som inte driver tillväxt i samma omfattning som tidigare. Det finns heller ingen Saltsjöbadsanda. Som en liknelsen kan man säg att; Nu har vi bilen men motorn är urplockad! Och för att fortsätta billiknelsen; En del vägrar hårdnackat att acceptera att motorn är borta, och många tror inte ens att det behövs någon motor!!! Ett ställningstagande bör göras om att det framtida välfärdsarbetet organisatoriskt måste utvecklas till att inkludera tillväxtförutsättningarna. Eller uttryckt på ett annat sätt; det är tillväxtpolitiken, som är den centrala utmaningen. Fokus måste inriktas på att flytta den politiska debatten från en debatt om besparingar inom omsorg och skola ut till en debatt om tillväxt. Alla måste lära sig mer om tillväxtens förutsättningar och villkor. Det måste sättas upp mål som gör att man kan skapa en kompetent organisering av tillväxtarbetet. 3nVDPPDVlWWVRPPDQE\JJWXSSYlOIlUGVDUEHWHWL YULJWPnVWHYLRUJDQLVHUDRFKXWELOGDRVV I UHWWDUEHWHPHGWLOOYl[WHQ Kännetecknande för dom som lyckats utnyttja lokala förutsättningarna (goda som mindre bra) är: 2PYlUOGVRFKLQYlUOGVLQVLNW. $PELWLRQ. /RNDOW6WDGVPDQQDVNDS 9DUXPlUNHVWlQNDQGH.. 6DPYHUNDQ. De känner förändringar i omvärlden och känner sina egna styrkor och svagheter Det finns en vilja att ständigt bli bättre, och en ambition att inte jämföra sig enbart med grannarna. som förmår samla aktörer till gemensamma satsningar. Insikt om att en kommun har stora likheter med ett företag. Det handlar om att bygga och vårda ett varumärke En anda av samarbete som präglar såväl näringslivet som samspelet mellan näringsliv och kommun. Vad de framgångsrika gör är att de skaffar sig ett försprång i såväl tanke som handling på den regionala arenan. Detta utnyttjar de sedan systematiskt för att successivt stärka sin position gentemot andra regioner i landet och Europa. Citat Framtidsbarometer för Sveriges kommuner

5 5 6WDGHQVRPXWYHFNOLQJVEHJUHSS 0 MOLJKHWHU ¾ bygga och utveckla stadens centrum ¾ skapa ett bredare djupare engagemang kring Lycksele stad ¾ sysselsättningsbasen i det moderna samhället ligger i staden ¾ staden är en produktionsmiljö, en handelsplats och en arena för möten mellan människor ¾ Lycksele stad har huvudrollen när det gäller stadens och omlandets fortlevnad ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ bygg Köpmannen; få ett levande centrum ¾ iordningställ Torget ¾ utse ansvarig-a, för centrumutveckling ¾ nya parkeringsmöjligheter i centrum parkeringshus bakom Centrohuset ¾ planering av framtiden för byarna kommunal service mm ¾ utarbeta profil för Lycksele ¾ förstärka kopplingen till vattnet med strandpromenad ¾ gör Lycksele handikappvänligare ¾ lyfta arrangemang i staden ¾ behåll värdet på staden, ekonomiskt och mentalt ¾ utveckla bra ungdomsmiljöer i staden +LQGHU ¾ bristande förståelse och kunskap om villkoren för tillväxt i det moderna samhället ¾ kvardröjande föråldrade planeringsperspektiv ¾ delade meningar om konsekvenserna av att bor man i en by har man valt att pendla ¾ tillbaka till by ungdomens flykt till staden ¾ politisk idyll ekonomisk realitet ¾ kulturella värderingar SURJQRV ¾ bygget att utveckla stadens centrum skapar ett bredare djupare engagemang kring Lycksele stad särskilt bland de yngre medborgarna. ¾ mognadsprosessen att den framtida sysselsättnings-basen i det moderna samhället ligger i staden fördjupas och leder till aktiviteter från samhälle och medborgare för att skapa tillväxt. ¾ insikten att Lycksele stad har huvudrollen när det gäller stadens och omlandets fortlevnad blir mer framträdande och skapar aktivitet.

6 6 7XULVPHQHMVSHFLILFHUDGEUDQFK 0 MOLJKHWHU ¾ stor utvecklingsmöjlighet om man får till ett samarbete mellan befintliga entreprenörer ¾ kan bli Europas Alaska ¾ stark konkurrensförmåga ¾ brett utbud ¾ goda kommunikationer ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Resultatet av pågående Kraftprocess, både lokalt och regionalt ¾ Besöksmål Lycksele stad; utvecklingen för Gammplatsen ¾ Utveckla det vi redan har i form av anläggningar och besöksmål ¾ skapa arrangemang; förädling av befintliga, utveckling av nya ¾ Hur är förhållandet mellan näringslivsenheten och kultur-fritid när det gäller ansvaret för näringen? ¾ Strukturell förändring av näringen +LQGHU ¾ Problemen som finns är brist på kontaktnät, infrastruktur, och marknadsföring av stora koncept. ¾ Ett annat problem är att turismen är ung som näring och dessutom svår att identifiera. Ägandet kommun/privata/organisationer försvårar styrningen. Den kommunala sektorn har inga investeringsmedel. Lycksele är utsatt för ökad konkurrens från övriga entreprenörer i regionen. SURJQRV ¾ En viktig del i detta är den privata konsumtionen som skapar hyggliga förutsättningar för att bidra till att efterfrågan av dessa tjänster blir god de närmaste åren, vilket skapar en växande marknad för hotell. Restauranger, rekreation, kultur, sport och annan service ¾ entreprenörer; Lycksele har väldigt duktiga och drivna entreprenörer idag. Dessa är också i åldern att det finns kvar även för framtiden. Behovet av unga entreprenörer och generationsskiften finns inom en år. Vilka ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter har turismen för Lycksele Resurs AB har på uppdrag av Lycksele kommun, kultur/fritid tagit fram en s.k. TEM rapport för TEM står för Turist Ekonomisk Metod. Sammanfattningsvis visar rapporten att turismen i Lycksele år 2004 omsatte drygt 228 miljoner kronor och gav underlag för sysselsättning till 220 personer på helårsbasis. Rapporten visar också att Lycksele kommuns skatteintäkter från turismen uppgick till totalt 23,3 miljoner varav 8,9 miljoner i s.k. direkta skatteintäkter (från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av turisternas utlägg).

7 7 Jord, skogsbruk och fiske: %UDQVFK-RUGEUXN Antal sysselsatta inom jordbruk , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Faktiskt utfall URJQRV Jordbruk MOLJKHWHU ¾ Samordning av insatser och utveckling av kombinationssysselsättning t e x turism/jakt, boende på lantgård mm. ¾ svenskt närproducerat. ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ ta större del i ULF-projektet ¾ Hur ser utvecklingen ut inom fisket? ¾ Vad händer för alla människor som är hästägare alt intresserade av hästskötsel? +LQGHU ¾ Övergripande hinder är problemet med vikande underlag för traditionellt jordbruk. SURJQRV ¾ Sannolikt kommer en stor del av äldreavgångarna inte att ersättas med nya yrkesverksamma. ¾ var finns de nya bönderna, entreprenörerna? ¾ Nya grödor, energiskogar kan förbättra prognosen %UDQVFK)LVNH Fiske Umlax trend ökande( Norge) 2006 Umskalet 1000 ton per år slaktfisk Antal sysselsatta inom fiske , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Fiske

8 8 %UDQVFK6NRJVEUXN Antal sysselsatta inom skogsbruk , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Skogsbruk MOLJKHWHU ¾ större förädlingsproduktion på lokal nivå ¾ fortsatt hög produktion ¾ nya produkter; ex vis etanoltillverkning ¾ minskat ljud resurs för trötta storstadsbor ¾ Skogsbruk i samverkan med tillvaratagande av restprodukter för energiframställning och produktion av etanol. (Bioenergi ) LQGHU ¾ De problem vi ser är vilande sysselsättningsvolym i förhållande till tidigare. Ökad konkurrens från andra länder. Ökat lönsamhetstryck inom branschen. ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Större kommunal delaktighet i projektet KSN. Vad skall vi som kommun göra för utvecklingen av skogsbruket i Lycksele? ¾ IUC-trä; ta större del i detta projekt som finns placerat i kommunen ¾ analysera utvecklingen för skogen utifrån ökad konkurrens från lågprisländer ¾ ta vara på bärindustrin, jakt, fiske och friluftslivets potential ¾ tillsammans med näringen se över arbetskraftsrekrytering samt utbildning inför framtiden SURJQRV ¾ utvecklingen fortsatt svag vilket ger konsekvenser när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Äldreavgångarna kommer inte att ersättas med nya yrkesverksamma. Ett ökat behov av arbetskraft främst skogsmaskinförare (skördare, skotare) och skogsarbetare (röjning, plantering). ¾ entreprenörer: f n finns ett relativt stort antal skogsmaskinsentreprenörer men många av dessa är äldreavgångar inom den närmaste framtiden. ¾ Sysselsättningen i det nya skogsbruket kan komma att öka i takt med att energi och drivmedel från skogsråvaran ökar.

9 9 7LOOYHUNQLQJVLQGXVWULRFKXWYLQQLQJ Gruvor och mineralutvinning. Gruvnäringen i regionen kommer att investera miljarbelopp närmaste åren. Gruvetableringarna Svartliden och Fäboliden genererar direkta arbetstillfällen därutöver tillskapas indirekta arbetstillfällen inom flygplatsens upptagningsområde. Detta sker under perioden Etableringen Svartliden för med sig investeringar på ca 450 miljoner och Fäboliden ca 1200 miljoner. Därutöver pågår aktiviteter i Skelleftefältet, NAN, Vargbäcken Vindelgransele, Ersmarksberget, Blaiken, Gunnarn, Barsele, ökat resande förväntas,( ledning-tekniker-fack). Bransch: Gruvor Antal sysselsatta i gruvnäring , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Gruvor och mineralutvinning MOLJKHWHU ¾ gruvorna kan skapa en ny positiv utveckling i regionen ¾ med runt 2000 årsarbetstillfällen i år i regionen. ¾ stora effekter på sikt; synergieffekter ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ tillskapa en socioekonomisk utredning; Vad innebär det att avstå? ¾ se över regelverket för gruvnäringen; lokalt, regionalt och nationellt ¾ Georange; gradera upp kommunens delaktighet i projektet ¾ Bättre och allsidigare information till allmänhet om gruvnäringens betydelse och utveckling +LQGHU ¾ Problemen inom gruvnäringen är avsaknad av socioekonomiska utredningar, ¾ och en bristfällig struktur. Finansiering av infrastruktur är ett annat problem. ¾ Konflikterna finns mellan markägare, samer, naturvårdsintressen, fiskevårdsföreningar kontra exploatörer och samhällets intresse av utveckling av gruvnäring SURJQRV ¾ Prognos; fram till 2015 kommer näringen att skapa några hundratal arbetstillfällen inom Lycksele-Malå arbetsmarknadsregion. Källa; AF: Arbetskraftsförsörjning Utblick mot 2015 ¾ entreprenörer; finns för närvarande 8 10 entreprenörer inom transport- & traktorbranschen i enlighet med kommunens företagarregister. ¾ De effekter som gruvnäringen på sikt kan skapa är inom underhåll, reparationer, transporter, handel och mat och logi, ~ sysselsatta.

10 10 %UDQVFK7Ul Trävaruindustrin har en given möjlighet genom närheten till råvaran och de transportmedel som står till förfogande. 10 bra företag som expanderar. Hedlunda snickeri, stor underleverantör till IKEA. Antal sysselsatta inom trä , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Trävaruindustri MOLJKHWHU ¾ bra förutsättningar för trä ¾ bra råvaror ¾ ökad orderingång expansion ¾ avknoppningsföretag ¾ nya företag i branscher som ej finns representerade idag ¾ fler utbildningar ¾ involvera ej positiva politiker ) UVODJWLOOnWJlUGHU Förslag till åtgärder: ¾ eningångsprincipen måste etablera sig för att få till en gemensam resurs för företagandet ¾ tydliggör kommunens kort- och långsiktiga mål när det gäller företagandets villkor ¾ bättre samarbete skola näringsliv; ex vis teknikprogrammen +LQGHU ¾ Industrihus contra övriga fastighetsägare ¾ Mindre skatteintäkter näringsliv contra kommunal service ¾ Personalbrist leder till konkurrens mellan lokala företag ¾ Minskande befolkning sämre möjligheter till lån, brist på arbetskraft ¾ För lite marknadsföring ¾ Politisk oenighet som leder till stillastående ¾ Inga klargjorda kort resp långsiktiga mål SURJQRV ¾ under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 30 personer per år för att ersätta alla åldersavgångar. ¾ Ny teknik medför kontinuerlig efterfrågan på personal med olika kompetenser. ¾ Branschen kommer att få rekryteringsbekymmer om det inte finns en god framförhållning p g a det låga intresset för att utbilda sig på teknikprogrammet.

11 11 %UDQVFK0HWDOO 0DVNLQLQGXVWUL Metallindustrin har genom ägande och struktur en stabil möjlighet att ytterligare expandera. Gävle Vägtrummor expanderar. 10 bra företag som expanderar. Texor AB expanderar. Plymovent AB, Lycksele får en central roll för företagets framtida expansion. Utbildningscentret räknar med 200 besökare per år från hela världen. Assa lås har en stabil utveckling. Antal sysselsatta inom metall & maskin , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Metallindustri Maskinindustri MOLJKHWHU ¾ bra förutsättningar för metallindustri ¾ ökad orderingång expansion ¾ avknoppningsföretag ¾ nya företag i branscher som ej finns representerade idag ¾ fler utbildningar ¾ involvera ej positiva politiker ) UVODJWLOOnWJlUGHU Förslag till åtgärder: ¾ eningångsprincipen måste etableras för att få till en gemensam resurs för företagandet ¾ tydliggör kommunens kort- och långsiktiga mål när det gäller företagandets villkor ¾ bättre samarbete skola näringsliv; ex vis teknikprogrammen ¾ Fler utbildade ingenjörer på mellannivå behövs. +LQGHU ¾ Industrihus, övriga fastighetsägare ¾ Mindre skatteintäkter näringsliv contra kommunal service ¾ Personalbrist leder till konkurrens mellan lokala företag ¾ Minskande befolkning sämre möjligheter till lån, brist på arbetskraft ¾ För lite marknadsföring ¾ Politisk oenighet som leder till stillastående ¾ Inga klargjorda korta resp långa mål SURJQRV ¾ under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 30 personer per år för att ersätta alla åldersavgångar. Ny teknik medför kontinuerlig efterfrågan på personal med olika kompetenser. ¾ Branschen kommer att få rekryteringsbekymmer om det inte finns en god framförhållning p g a det låga intresset för att utbilda sig på teknikprogrammet. ¾ entreprenörer; i många företag pågår en generationsväxling som är positiv för utvecklingen. Det finns många duktiga och etablerade entreprenörer med stor framgång och mycket goda resultat som följd.

12 12 (QHUJLSURGXNWLRQYDWWHQI UV UMQLQJRFKDYIDOOVKDQWHULQJ Energiproduktion har en stor potential i och med att behovet av alternativa bränslen för bilar ökar. En produktionsanläggning för etanol är fullt möjlig. Avfallshanteringens krav ökar genom skärpt lagstiftning som ger möjligheter till nya arbetstillfällen. Beroende på vilken typ av återvinning som väljs och var den geografiskt placeras uppstår dessa i ledet från sortering, återvinning, transporter eller deponi. Norrmiljö, Miljötjänst i Norr expanderar. Antal sysselsatta inom energi/avfall , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik (QHUJLSURGXNWLRQYDWWHQ I UV UMQLQJDYIDOODKDQWHULQJ %\JJYHUNVDPKHW Genom traditionellt stark förvaltning och byggnadsentreprenad finns goda möjligheter att svara upp mot de behov som uppstår inom olika sektorers framtida behov av strukturförändringar i regionen. Arbetspendling förekommer i ökande omfattning. Antal sysselsatta inom bygg , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik %\JJYHUNVDPKHW

13 13 +DQGHORFKNRPPXQLNDWLRQ Genom sitt läge och den infrastruktur som Lycksele har är förutsättningarna goda för en utveckling av handelns möjligheter att stärka och befästa sina positioner i Södra Lappmarken. Dollar Store, Expert, Xan, Dressman och Jysk %UDQVFK+DQGHO Antal sysselsatta inom handel , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Handel med och service av Motorfordon samt bensinst Parti-och agenturhandel Detaljhandel m m MOLJKHWHU ¾ Lycksele är betydelsefull som handelsstad. Med nya tag kan vi få en profilerande handel. ¾ Lycksele är och skall vara ett affärscentrum i inlandet! ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ skapa ett levande centrum ¾ skapa förutsättningar för centrumgruppens arbete ¾ branschutbyte mellan handel och ex vis verkstadsgruppen för att få fart på utvecklingen ¾ se över infarterna till Lycksele centrum; ex vis uppfart fr Shell ¾ eliminera svårigheter att ta sig in till centrum; nivåskillnader Borgarbacken ¾ parkeringsplatser i centrum; bättre skyltning för externa besökare ¾ utveckla handelns utbud ¾ bygg Köpmannen! +LQGHU ¾ ingen satsar på något nytt alla väntar på alla! ¾ Osäkerhet om det är bra eller dåligt med extern handel ¾ Kända kedjor kundunderlag ¾ Lokal konkurrens stora kedjor ¾ Velandet kring kvarteret Köpmannen SURJQRV ¾ den negativa utvecklingen beror på strukturförändring inom näringen samt det minskande befolkningsunderlaget. ¾ Omstrukturering av försäljningsformerna pressar tillbaka personalbehoven. Inga rekryteringsproblem väntas vare sig på kort eller lång sikt. ¾ entreprenörer; Vi behöver en föryngring av handeln i Lycksele när det gäller entreprenörerna.

14 14 %UDQVFK.RPPXQLNDWLRQ WUDQVSRUWHU Transporter och magasinering. Har genom sin placering och framtida behov av nya transportlösningar goda möjligheter att expandera. Kommunikationer buss. Malå flygtaxi. Flygförbindelsen med Arlanda har en central betydelse när det gäller regionens framtida utveckling. Antal sysselsatta inom kommunikation & transporter , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Transport och magasinering Post och tele MOLJKHWHU Möjligheter ¾ Umskalet-tunneln ¾ Samordning av flyget ¾ E 12-status; TEN ¾ Järnvägstrafik på Inlandsbanan ¾ Persontrafik på tvärbanan ¾ Stöd till persontransporter +LQGHU ¾ dyrt transportera människor ¾ vägarna mindre bra ¾ kamp om infrastrukturpengar ¾ medel till upprustning av befintlig infrastruktur ¾ för långt tidsavstånd till Vindeln och Umeå stad ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ förbättra och förändra lokaltrafiken i Lycksele; mera behovsanpassad ¾ 130 km-väg till Vindeln som led i regionförstoring ¾ snabbtåg Lycksele - Botniabanan SURJQRV ¾ Transportnäringen expanderar! Under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 10 pers/år för att ersätta åldersavgångar. ¾ En ökad efterfrågan av chaufförer kommer att ske och det utbildas för få. ¾ Ständiga förändringar inom branschen gör det svårare att få utbildad arbetskraft till ex vis busschaufförsyrket. ¾ entreprenörer; duktiga och erfarna entreprenörer i Lycksele. Bra åldersstruktur!

15 15 )LQDQVLHOOYHUNVDPKHWPHGLDRFKI UHWDJVWMlQVWHU %UDQVFK)DVWLJKHWHU Antal sysselsatta inom fastigheter , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Fastighetsbolag o fastighetsförvaltare MOLJKHWHU ¾ komma fram till gemensamma tag internt i branschen ¾ vinna vinna ¾ 130-vägen till Vindeln/Umeå +LQGHU ¾ sjunkande fastighetsvärden ¾ konflikt mellan större fastighetsägare om tagen ¾ brist på attraktiva boendeformer och miljöer ¾ bristande förståelse för och kunskap om villkoren för tillväxt i det moderna samhället ¾ kvardröjande föråldrade planeringsperspektiv ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ riv bort icke-attraktiva lägen ¾ öppna upp för attraktiva vattennära lägen SURJQRV ¾ AMV:s prognos tar inte upp fastighetsbranschen specifikt. ¾ entreprenörer; I kommunen finns en stark offentlig aktör, LYBO, samt ett antal privata där bl a Franklin Fastigheter AB; Ohlssons Fastigheter, Palmsunda Fastigheter märks.

16 16 %UDQVFK7MlQVWHI UHWDJ De grenar som har den största potentialen finns inom grenen datakonsulter och dataservicebyråer samt inom grenen andra företagstjänster. Qtent, tillväxt, Cartesia, Skandinaviens främsta aktör inom GIS och Spatiala Systemlösningar, med omsättning på 76 miljoner växer starkt i Lycksele. TM konsult, ett ledande konsultföretag i inlandet, reser med flyg för ca. 1 miljoner kr/år. Företaget har idag ca 50 anställda och jobbar på en marknad från Stockholm och norrut. Antal sysselsatta inom tjänsteföretag , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Datakonsulter o dataservicebyråer Andra företagstjänster MOLJKHWHU ¾ ny teknik nya arbetssätt ¾ bättre kommunikationer; data- och persontransporter ¾ lagen om offentlig upphandling ger tillgång till nya marknader ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ utveckla möjligheter till distansarbete i kommunen ¾ projektplatser via Internet; virtuella möten ¾ samordning av marknadsföringsinsatser på nya marknader; låga overheadkostnader ¾ etablering av avdelningar från större företag; typ utvecklingsavdelningar ¾ statliga utlokaliseringar ¾ Lycksele skall ha ett bra ansikte på Internet +LQGHU ¾ marknaden krymper p g a minskad befolkning i regionen ¾ marknad på annat håll ¾ kompetensförsörjning ¾ staden Lycksele måste ses som en attraktivare ort SURJQRV ¾ sysselsättningen inom uppdragsverksamhet ökar. Detta medför stadigt ökande behov av högutbildad personal. ¾ Äldreavgångarna är däremot förhållandevis begränsade p g a yrkeskåren är relativt ung. ¾ entreprenörer; I Lycksele finns många duktiga och aktiva entreprenörer i branschen. Marknaden är ett problem och företagen behöver nå en större marknad för att kunna konkurrera.

17 17 8WELOGQLQJRFKIRUVNQLQJ Behovet av kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte är framgent stort. Med de satsningar som görs inom högskoleområdet tillsammans med kommunens strategiska placering och goda kommunikationer samt kulturella utbud, är potentialen god att möta upp mot de kommande behoven. Det gör vi med, IGIS säkra gruvor, Tannbergsskolan, Cartesia, Zert,Skogsmuseet med flera. Dessutom är kommunen deltagare i projekt som nyttjar FOU till exempel: Academi Norr, Georange Och Biofuel Region. Utbildning-forskning expanderar och området bör särskilt uppmärksammas. Antal sysselsatta inom utbildning & forskning , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 8WELOGQLQJRFKIRUVNQLQJ ) UNODULQJ: Skuttet mellan 2001 o 2002 beror på att förskollärare omdefinierades till lärare i statistiken från och med IIHQWOLJI UYDOWQLQJ Möjlig utveckling genom regionalpolitiska åtgärder i form av utlokalisering av befintlig förvaltning eller etableringar för att möta nya förvaltningsbehov. Antal sysselsatta offentlig förvaltning , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 2IIHQWOLJI UYDOWQLQJPP

18 18 9nUGRFKRPVRUJ Hälso och sjukvård är en näringsgren som bär på en utvecklingspotential för kommunen, där tillgången till ett modernt sjukhus anger en framtida möjlighet för ökad omsättning av patienter med ett hela riket som upptagningsområde. Äldre och handikappomsorg är ett expanderande område med en regional potential för näringsgrenen. Antal sysselsatta inom vård & omsorg , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 9nUGRFKRPVRUJ MOLJKHWHU ¾ största kommunen i inlandet ¾ samordna med kranskommunerna ¾ Lyckseles relativa storlek och position som Lapplands huvudstad ¾ Samordna och lägga ihop verksamheter +LQGHU ¾ Politik ¾ kompetensförsörjning vikande kundunderlag = mindre intäkter och för stor kostym ¾ befolkningsutvecklingen ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ tydligare uppföljning av tagna beslut; upprättande av handlingsplan med ansvar och tidsplan ¾ sätta kunden/brukaren i centrum med åtföljande högre servicenivå ¾ information till allmänhet och företag SURJQRV ¾ entreprenörer: ¾ finns det kommunanställda som vill driva egna företag? ¾ Entreprenader inom vård och omsorg kommer att öka. ¾ lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad

19 19 3HUVRQOLJDRFKNXOWXUHOODWMlQVWHU Rekreation, kultur och sport är en potentiell utvecklingsmöjlighet som med hänsyn taget till kommunens storlek ytmässigt och variationsrika natur med skogar och älvar ger möjligheter. Hotell lappland, Sveriges lönsammaste hotell under ett antal år, investerar 25 miljoner 2004 på utbyggnad av hotellet. Anläggningen anpassas för att klara av konferenser för 600 personer per tillfälle samt SPA-anläggning Fotbollshall planeras, upplevelseanläggningar. Turism Industrin expanderar Ansia, Kattisavan, Björngrottan Julparken, och Guldriket. Antal sysselsatta inom personliga & kulturella tjänster , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 3HUVRQOLJDRNXOWXUHOODWMlQVWHU MOLJKHWHU ¾ stor utvecklingsmöjlighet om man får till ett samarbete mellan befintliga entreprenörer ¾ kan bli Europas Alaska ¾ stark konkurrensförmåga ¾ brett utbud ¾ goda kommunikationer ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Resultatet av pågående Kraftprocess, både lokalt och regionalt ¾ Besöksmål Lycksele stad; utvecklingen för Gammplatsen ¾ Utveckla det vi redan har i form av anläggningar och besöksmål ¾ skapa arrangemang; förädling av befintliga, utveckling av nya ¾ Hur är förhållandet mellan LYAN och kultur-fritid när det gäller ansvaret för näringen? ¾ Strukturell förändring av näringen +LQGHU ¾ Problemen som finns är brist på kontaktnät, infrastruktur, och marknadsföring av stora koncept. ¾ Ett annat problem är att turismen är ung som näring och dessutom svår att identifiera. Ägandet kommun/privata/organisationer ¾ försvårar styrningen. Den kommunala sektorn har inga investeringsmedel. Lycksele är utsatt för ökad konkurrens från övriga entreprenörer i regionen. SURJQRV ¾ prognos; en viktig del i detta är den privata konsumtionen som skapar hyggliga förutsättningar för att bidra till att efterfrågan av dessa tjänster blir god de närmaste åren, vilket skapar en växande marknad för hotell. Restauranger, rekreation, kultur, sport och annan service. ¾ entreprenörer; Lycksele har väldigt duktiga och drivna entreprenörer idag. Dessa är också i åldern att det finns kvar även för framtiden. Behovet av unga entreprenörer och generationsskiften finns inom en år.

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

GNAB budgetåret 2013

GNAB budgetåret 2013 GNAB budgetåret 2013 Den lokala/regionala marknaden en snabb återblick Branschutveckling arbetskraft dag/natt befolkning 2012-2011 2012-2008 2012-2002 Gislaved Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 199 274

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER

ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR JUSEKS UTBILDNINGSGRUPPER Innehållsförteckning Arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper... 2 Juseks medlemsgrupper

Läs mer

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät Bilagor 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät 7 BILAGA 1 Tillfällig beredning Vision 2020:s uppdrag Beredningen ska utarbeta ett sammanhållet

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan

Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Kompetenspla+ormen Västerbo1en Kompetenspla+ormen Västerbo1en - > Modell för branschsamverkan Aurora Pelli Projektledare aurora.pelli@regionvasterbo7en.se Kompetenspla+ormen Västerbo1en Sammanhang: Regeringsuppdrag

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS

FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS Avsedd för Region Dalarna Dokumenttyp Rapport Datum Juli 2012 FRÄMJA KVINNORS FÖ- RETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE KARTLÄGGNING OCH ANALYS Datum 2012/07/02 Utfört av Marcus

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 45 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2001-2002 16-w år Näringsgren 2001 2002 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN MULLSJÖ KOMMUN 24 NÄRINGSLIV Brannan AB (f d Rexor) är ett av industriföretagen som blomstrar i Mullsjö. HUR SER DET UT? Av kommunens drygt 7200 invånare 1998 var ca 3150 yrkesverksamma. Av dessa arbetade

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer