Lägesrapport Lycksele kom m un. Faktisk utveckling Näringslivets utvecklingstrend

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport Lycksele kom m un. Faktisk utveckling 1995 2004. Näringslivets utvecklingstrend 2003 2007"

Transkript

1 Lägesrapport Lycksele kom m un Faktisk utveckling Näringslivets utvecklingstrend NÄRI NGSLI VSENHETEN JOHNNY SVENSSON

2 2 INGRESS Lycksele Kommun skiljer sig från många andra kommuner vad gäller strukturen med egen flygplats, akutsjukhus för inlandets behov och ett differentierat näringsliv som speglar de resurser i råvaror och personella kompetenser som verksamheterna efterfrågat. Lycksele är en handels- och kommunikationsstad, som ligger i södra Lappland Historiskt har kommunens resurser nyttjats genom ett modernt och rationellt skogsbruk, genom utbyggnad av vattenkraftspotentialen i de delar som varit tillgängliga samt genom gruvnäringens tillvaratagande av förekommande mineraler i kommunen. Därtill har det förekommit jordbruk i stort sett alla brukbara delar av kommunen. Till detta har behov av andra näringar vuxit fram inom utbildnings -och sjukvårdsområdena samt handel och tjänsteproduktion. Den nuvarande strukturen speglar de satsningar som genomfördes under och 80-talen i form av strategiska lokaliseringsinvesteringar. Tillgången på externt kapital är en avgörande faktor för möjligheterna att fortsättningsvis vara framgångsrik inom området utvecklande näringslivsprogram för Lycksele Kommun. Det finns en stark gemensam önskan bland aktiva Lyckselebor att utveckla Lycksele till en framtidskommun. Många vill vara med och förverkliga en vision där Lycksele är Södra Lapplands utvecklingscentrum i den framtida struktur som kommer att prägla regionen. Hur ser det ut i dagsläget? Rapporten visar faktisk utveckling från 1995 till 2004 med en framskrivning från 2003 till 2007 byggd på de kända fakta som finns vid hand. Se bilaga 2 Utvecklingen av befintliga företag och tillkomsten av nya är viktiga förutsättningar för näringslivets framtida expansion samt att tillgodose företagens behov av utbildad personal. Att hela kommunen fortsätter utvecklas är viktigt för helhetsbilden. Det är självklart att man ska kunna förvänta sig en godtagbar service, oavsett var man bor i kommunen. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 De större arbetsplatserna i Lycksele Kommun Sammanställning av SCB statistik Faktiskt utfall URJQRV² Diagram, exempel på SNI kodning

3 3 %DNJUXQG HISTORISK HANDELSPLATS Lycksele är en handels- och kommunikationsstad, som ligger i svenska Lappland cirka 80 minuters flygresa från Stockholm. Orten har varit en viktig handelsplats ända sedan början av 1600-talet när samer och nybyggare gjorde affärer här. Den första upplagan av Lycksele marknad arrangerades redan 1607 då också första kyrkan anlades. Marknaden blev sedan under lång tid ett viktigt evenemang för södra Lappland. I Lycksele hölls den första stora marknaden Sveriges första motordrivna postdiligenslinje startade 1923 och gick mellan Tvärålund och Lycksele. Skogsbruket har alltid varit en viktig näring och de olika skogsbruksepokerna finns levande återgivna i Skogsmuseet på Gammplatsen. MILSTOLPAR 1607 Lycksele marknad för första gången Första kyrkan invigs Skytteanska skolan Ny kyrka står klar Flottning av timmer påbörjas Näringsfrihet införs Folkskolan står färdig Lycksele municipalsamhälle bildas Järnvägen når Lycksele Stadsrättigheter Djurparken öppnas Lasarettet invigs Reguljärt flyg Lycksele-Stockholm Skogsmuseet invigs Hotell Lappland invigs Ansia Badpark öppnar St:Anna Underjordskyrka invigs 1996 Uppkoppling till AC-net 2001 Start universitetsfilial Nytt resecentrum Handeln expanderar Jysk mfl 2004 Nya gruvor etableras 2006 Biofuelepoken inleds Staden är även på 2000-talet det naturliga handelscentret i södra Lappland med allt vad det innebär. Här finns affärer, nöjesliv och turistattraktioner som lockar besökare från när och fjärran. Flyget har ända sedan 1960-talet spelat en viktig roll för Lyckseles kontakter med omvärlden.

4 4 'DJVOlJHW För närvarande tillämpas och arbetas efter, Handlingsplan för utveckling och tillväxt i Lycksele , Ks , Kf En revidering av gällande handlingsplan pågår och en näringslivsstrategi är under beredning. Våra välfärdspolitiska mål formades i en tid, då industrisamhället var den drivande tillväxtfaktorn i samhället. Det är de mervärden, som skapades i industrisamhället, som utgjorde den ekonomiska basen för välfärdsbygget. Det skapades ett samförstånd mellan kapitalet och de sociala välfärdsbyggarna vid samma tid som målsättningarna formades. Idag har vi ett färdigbyggt välfärdssystem men ett industrisamhälle som inte driver tillväxt i samma omfattning som tidigare. Det finns heller ingen Saltsjöbadsanda. Som en liknelsen kan man säg att; Nu har vi bilen men motorn är urplockad! Och för att fortsätta billiknelsen; En del vägrar hårdnackat att acceptera att motorn är borta, och många tror inte ens att det behövs någon motor!!! Ett ställningstagande bör göras om att det framtida välfärdsarbetet organisatoriskt måste utvecklas till att inkludera tillväxtförutsättningarna. Eller uttryckt på ett annat sätt; det är tillväxtpolitiken, som är den centrala utmaningen. Fokus måste inriktas på att flytta den politiska debatten från en debatt om besparingar inom omsorg och skola ut till en debatt om tillväxt. Alla måste lära sig mer om tillväxtens förutsättningar och villkor. Det måste sättas upp mål som gör att man kan skapa en kompetent organisering av tillväxtarbetet. 3nVDPPDVlWWVRPPDQE\JJWXSSYlOIlUGVDUEHWHWL YULJWPnVWHYLRUJDQLVHUDRFKXWELOGDRVV I UHWWDUEHWHPHGWLOOYl[WHQ Kännetecknande för dom som lyckats utnyttja lokala förutsättningarna (goda som mindre bra) är: 2PYlUOGVRFKLQYlUOGVLQVLNW. $PELWLRQ. /RNDOW6WDGVPDQQDVNDS 9DUXPlUNHVWlQNDQGH.. 6DPYHUNDQ. De känner förändringar i omvärlden och känner sina egna styrkor och svagheter Det finns en vilja att ständigt bli bättre, och en ambition att inte jämföra sig enbart med grannarna. som förmår samla aktörer till gemensamma satsningar. Insikt om att en kommun har stora likheter med ett företag. Det handlar om att bygga och vårda ett varumärke En anda av samarbete som präglar såväl näringslivet som samspelet mellan näringsliv och kommun. Vad de framgångsrika gör är att de skaffar sig ett försprång i såväl tanke som handling på den regionala arenan. Detta utnyttjar de sedan systematiskt för att successivt stärka sin position gentemot andra regioner i landet och Europa. Citat Framtidsbarometer för Sveriges kommuner

5 5 6WDGHQVRPXWYHFNOLQJVEHJUHSS 0 MOLJKHWHU ¾ bygga och utveckla stadens centrum ¾ skapa ett bredare djupare engagemang kring Lycksele stad ¾ sysselsättningsbasen i det moderna samhället ligger i staden ¾ staden är en produktionsmiljö, en handelsplats och en arena för möten mellan människor ¾ Lycksele stad har huvudrollen när det gäller stadens och omlandets fortlevnad ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ bygg Köpmannen; få ett levande centrum ¾ iordningställ Torget ¾ utse ansvarig-a, för centrumutveckling ¾ nya parkeringsmöjligheter i centrum parkeringshus bakom Centrohuset ¾ planering av framtiden för byarna kommunal service mm ¾ utarbeta profil för Lycksele ¾ förstärka kopplingen till vattnet med strandpromenad ¾ gör Lycksele handikappvänligare ¾ lyfta arrangemang i staden ¾ behåll värdet på staden, ekonomiskt och mentalt ¾ utveckla bra ungdomsmiljöer i staden +LQGHU ¾ bristande förståelse och kunskap om villkoren för tillväxt i det moderna samhället ¾ kvardröjande föråldrade planeringsperspektiv ¾ delade meningar om konsekvenserna av att bor man i en by har man valt att pendla ¾ tillbaka till by ungdomens flykt till staden ¾ politisk idyll ekonomisk realitet ¾ kulturella värderingar SURJQRV ¾ bygget att utveckla stadens centrum skapar ett bredare djupare engagemang kring Lycksele stad särskilt bland de yngre medborgarna. ¾ mognadsprosessen att den framtida sysselsättnings-basen i det moderna samhället ligger i staden fördjupas och leder till aktiviteter från samhälle och medborgare för att skapa tillväxt. ¾ insikten att Lycksele stad har huvudrollen när det gäller stadens och omlandets fortlevnad blir mer framträdande och skapar aktivitet.

6 6 7XULVPHQHMVSHFLILFHUDGEUDQFK 0 MOLJKHWHU ¾ stor utvecklingsmöjlighet om man får till ett samarbete mellan befintliga entreprenörer ¾ kan bli Europas Alaska ¾ stark konkurrensförmåga ¾ brett utbud ¾ goda kommunikationer ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Resultatet av pågående Kraftprocess, både lokalt och regionalt ¾ Besöksmål Lycksele stad; utvecklingen för Gammplatsen ¾ Utveckla det vi redan har i form av anläggningar och besöksmål ¾ skapa arrangemang; förädling av befintliga, utveckling av nya ¾ Hur är förhållandet mellan näringslivsenheten och kultur-fritid när det gäller ansvaret för näringen? ¾ Strukturell förändring av näringen +LQGHU ¾ Problemen som finns är brist på kontaktnät, infrastruktur, och marknadsföring av stora koncept. ¾ Ett annat problem är att turismen är ung som näring och dessutom svår att identifiera. Ägandet kommun/privata/organisationer försvårar styrningen. Den kommunala sektorn har inga investeringsmedel. Lycksele är utsatt för ökad konkurrens från övriga entreprenörer i regionen. SURJQRV ¾ En viktig del i detta är den privata konsumtionen som skapar hyggliga förutsättningar för att bidra till att efterfrågan av dessa tjänster blir god de närmaste åren, vilket skapar en växande marknad för hotell. Restauranger, rekreation, kultur, sport och annan service ¾ entreprenörer; Lycksele har väldigt duktiga och drivna entreprenörer idag. Dessa är också i åldern att det finns kvar även för framtiden. Behovet av unga entreprenörer och generationsskiften finns inom en år. Vilka ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter har turismen för Lycksele Resurs AB har på uppdrag av Lycksele kommun, kultur/fritid tagit fram en s.k. TEM rapport för TEM står för Turist Ekonomisk Metod. Sammanfattningsvis visar rapporten att turismen i Lycksele år 2004 omsatte drygt 228 miljoner kronor och gav underlag för sysselsättning till 220 personer på helårsbasis. Rapporten visar också att Lycksele kommuns skatteintäkter från turismen uppgick till totalt 23,3 miljoner varav 8,9 miljoner i s.k. direkta skatteintäkter (från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av turisternas utlägg).

7 7 Jord, skogsbruk och fiske: %UDQVFK-RUGEUXN Antal sysselsatta inom jordbruk , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Faktiskt utfall URJQRV Jordbruk MOLJKHWHU ¾ Samordning av insatser och utveckling av kombinationssysselsättning t e x turism/jakt, boende på lantgård mm. ¾ svenskt närproducerat. ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ ta större del i ULF-projektet ¾ Hur ser utvecklingen ut inom fisket? ¾ Vad händer för alla människor som är hästägare alt intresserade av hästskötsel? +LQGHU ¾ Övergripande hinder är problemet med vikande underlag för traditionellt jordbruk. SURJQRV ¾ Sannolikt kommer en stor del av äldreavgångarna inte att ersättas med nya yrkesverksamma. ¾ var finns de nya bönderna, entreprenörerna? ¾ Nya grödor, energiskogar kan förbättra prognosen %UDQVFK)LVNH Fiske Umlax trend ökande( Norge) 2006 Umskalet 1000 ton per år slaktfisk Antal sysselsatta inom fiske , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Fiske

8 8 %UDQVFK6NRJVEUXN Antal sysselsatta inom skogsbruk , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Skogsbruk MOLJKHWHU ¾ större förädlingsproduktion på lokal nivå ¾ fortsatt hög produktion ¾ nya produkter; ex vis etanoltillverkning ¾ minskat ljud resurs för trötta storstadsbor ¾ Skogsbruk i samverkan med tillvaratagande av restprodukter för energiframställning och produktion av etanol. (Bioenergi ) LQGHU ¾ De problem vi ser är vilande sysselsättningsvolym i förhållande till tidigare. Ökad konkurrens från andra länder. Ökat lönsamhetstryck inom branschen. ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Större kommunal delaktighet i projektet KSN. Vad skall vi som kommun göra för utvecklingen av skogsbruket i Lycksele? ¾ IUC-trä; ta större del i detta projekt som finns placerat i kommunen ¾ analysera utvecklingen för skogen utifrån ökad konkurrens från lågprisländer ¾ ta vara på bärindustrin, jakt, fiske och friluftslivets potential ¾ tillsammans med näringen se över arbetskraftsrekrytering samt utbildning inför framtiden SURJQRV ¾ utvecklingen fortsatt svag vilket ger konsekvenser när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Äldreavgångarna kommer inte att ersättas med nya yrkesverksamma. Ett ökat behov av arbetskraft främst skogsmaskinförare (skördare, skotare) och skogsarbetare (röjning, plantering). ¾ entreprenörer: f n finns ett relativt stort antal skogsmaskinsentreprenörer men många av dessa är äldreavgångar inom den närmaste framtiden. ¾ Sysselsättningen i det nya skogsbruket kan komma att öka i takt med att energi och drivmedel från skogsråvaran ökar.

9 9 7LOOYHUNQLQJVLQGXVWULRFKXWYLQQLQJ Gruvor och mineralutvinning. Gruvnäringen i regionen kommer att investera miljarbelopp närmaste åren. Gruvetableringarna Svartliden och Fäboliden genererar direkta arbetstillfällen därutöver tillskapas indirekta arbetstillfällen inom flygplatsens upptagningsområde. Detta sker under perioden Etableringen Svartliden för med sig investeringar på ca 450 miljoner och Fäboliden ca 1200 miljoner. Därutöver pågår aktiviteter i Skelleftefältet, NAN, Vargbäcken Vindelgransele, Ersmarksberget, Blaiken, Gunnarn, Barsele, ökat resande förväntas,( ledning-tekniker-fack). Bransch: Gruvor Antal sysselsatta i gruvnäring , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Gruvor och mineralutvinning MOLJKHWHU ¾ gruvorna kan skapa en ny positiv utveckling i regionen ¾ med runt 2000 årsarbetstillfällen i år i regionen. ¾ stora effekter på sikt; synergieffekter ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ tillskapa en socioekonomisk utredning; Vad innebär det att avstå? ¾ se över regelverket för gruvnäringen; lokalt, regionalt och nationellt ¾ Georange; gradera upp kommunens delaktighet i projektet ¾ Bättre och allsidigare information till allmänhet om gruvnäringens betydelse och utveckling +LQGHU ¾ Problemen inom gruvnäringen är avsaknad av socioekonomiska utredningar, ¾ och en bristfällig struktur. Finansiering av infrastruktur är ett annat problem. ¾ Konflikterna finns mellan markägare, samer, naturvårdsintressen, fiskevårdsföreningar kontra exploatörer och samhällets intresse av utveckling av gruvnäring SURJQRV ¾ Prognos; fram till 2015 kommer näringen att skapa några hundratal arbetstillfällen inom Lycksele-Malå arbetsmarknadsregion. Källa; AF: Arbetskraftsförsörjning Utblick mot 2015 ¾ entreprenörer; finns för närvarande 8 10 entreprenörer inom transport- & traktorbranschen i enlighet med kommunens företagarregister. ¾ De effekter som gruvnäringen på sikt kan skapa är inom underhåll, reparationer, transporter, handel och mat och logi, ~ sysselsatta.

10 10 %UDQVFK7Ul Trävaruindustrin har en given möjlighet genom närheten till råvaran och de transportmedel som står till förfogande. 10 bra företag som expanderar. Hedlunda snickeri, stor underleverantör till IKEA. Antal sysselsatta inom trä , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Trävaruindustri MOLJKHWHU ¾ bra förutsättningar för trä ¾ bra råvaror ¾ ökad orderingång expansion ¾ avknoppningsföretag ¾ nya företag i branscher som ej finns representerade idag ¾ fler utbildningar ¾ involvera ej positiva politiker ) UVODJWLOOnWJlUGHU Förslag till åtgärder: ¾ eningångsprincipen måste etablera sig för att få till en gemensam resurs för företagandet ¾ tydliggör kommunens kort- och långsiktiga mål när det gäller företagandets villkor ¾ bättre samarbete skola näringsliv; ex vis teknikprogrammen +LQGHU ¾ Industrihus contra övriga fastighetsägare ¾ Mindre skatteintäkter näringsliv contra kommunal service ¾ Personalbrist leder till konkurrens mellan lokala företag ¾ Minskande befolkning sämre möjligheter till lån, brist på arbetskraft ¾ För lite marknadsföring ¾ Politisk oenighet som leder till stillastående ¾ Inga klargjorda kort resp långsiktiga mål SURJQRV ¾ under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 30 personer per år för att ersätta alla åldersavgångar. ¾ Ny teknik medför kontinuerlig efterfrågan på personal med olika kompetenser. ¾ Branschen kommer att få rekryteringsbekymmer om det inte finns en god framförhållning p g a det låga intresset för att utbilda sig på teknikprogrammet.

11 11 %UDQVFK0HWDOO 0DVNLQLQGXVWUL Metallindustrin har genom ägande och struktur en stabil möjlighet att ytterligare expandera. Gävle Vägtrummor expanderar. 10 bra företag som expanderar. Texor AB expanderar. Plymovent AB, Lycksele får en central roll för företagets framtida expansion. Utbildningscentret räknar med 200 besökare per år från hela världen. Assa lås har en stabil utveckling. Antal sysselsatta inom metall & maskin , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Metallindustri Maskinindustri MOLJKHWHU ¾ bra förutsättningar för metallindustri ¾ ökad orderingång expansion ¾ avknoppningsföretag ¾ nya företag i branscher som ej finns representerade idag ¾ fler utbildningar ¾ involvera ej positiva politiker ) UVODJWLOOnWJlUGHU Förslag till åtgärder: ¾ eningångsprincipen måste etableras för att få till en gemensam resurs för företagandet ¾ tydliggör kommunens kort- och långsiktiga mål när det gäller företagandets villkor ¾ bättre samarbete skola näringsliv; ex vis teknikprogrammen ¾ Fler utbildade ingenjörer på mellannivå behövs. +LQGHU ¾ Industrihus, övriga fastighetsägare ¾ Mindre skatteintäkter näringsliv contra kommunal service ¾ Personalbrist leder till konkurrens mellan lokala företag ¾ Minskande befolkning sämre möjligheter till lån, brist på arbetskraft ¾ För lite marknadsföring ¾ Politisk oenighet som leder till stillastående ¾ Inga klargjorda korta resp långa mål SURJQRV ¾ under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 30 personer per år för att ersätta alla åldersavgångar. Ny teknik medför kontinuerlig efterfrågan på personal med olika kompetenser. ¾ Branschen kommer att få rekryteringsbekymmer om det inte finns en god framförhållning p g a det låga intresset för att utbilda sig på teknikprogrammet. ¾ entreprenörer; i många företag pågår en generationsväxling som är positiv för utvecklingen. Det finns många duktiga och etablerade entreprenörer med stor framgång och mycket goda resultat som följd.

12 12 (QHUJLSURGXNWLRQYDWWHQI UV UMQLQJRFKDYIDOOVKDQWHULQJ Energiproduktion har en stor potential i och med att behovet av alternativa bränslen för bilar ökar. En produktionsanläggning för etanol är fullt möjlig. Avfallshanteringens krav ökar genom skärpt lagstiftning som ger möjligheter till nya arbetstillfällen. Beroende på vilken typ av återvinning som väljs och var den geografiskt placeras uppstår dessa i ledet från sortering, återvinning, transporter eller deponi. Norrmiljö, Miljötjänst i Norr expanderar. Antal sysselsatta inom energi/avfall , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik (QHUJLSURGXNWLRQYDWWHQ I UV UMQLQJDYIDOODKDQWHULQJ %\JJYHUNVDPKHW Genom traditionellt stark förvaltning och byggnadsentreprenad finns goda möjligheter att svara upp mot de behov som uppstår inom olika sektorers framtida behov av strukturförändringar i regionen. Arbetspendling förekommer i ökande omfattning. Antal sysselsatta inom bygg , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik %\JJYHUNVDPKHW

13 13 +DQGHORFKNRPPXQLNDWLRQ Genom sitt läge och den infrastruktur som Lycksele har är förutsättningarna goda för en utveckling av handelns möjligheter att stärka och befästa sina positioner i Södra Lappmarken. Dollar Store, Expert, Xan, Dressman och Jysk %UDQVFK+DQGHO Antal sysselsatta inom handel , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Handel med och service av Motorfordon samt bensinst Parti-och agenturhandel Detaljhandel m m MOLJKHWHU ¾ Lycksele är betydelsefull som handelsstad. Med nya tag kan vi få en profilerande handel. ¾ Lycksele är och skall vara ett affärscentrum i inlandet! ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ skapa ett levande centrum ¾ skapa förutsättningar för centrumgruppens arbete ¾ branschutbyte mellan handel och ex vis verkstadsgruppen för att få fart på utvecklingen ¾ se över infarterna till Lycksele centrum; ex vis uppfart fr Shell ¾ eliminera svårigheter att ta sig in till centrum; nivåskillnader Borgarbacken ¾ parkeringsplatser i centrum; bättre skyltning för externa besökare ¾ utveckla handelns utbud ¾ bygg Köpmannen! +LQGHU ¾ ingen satsar på något nytt alla väntar på alla! ¾ Osäkerhet om det är bra eller dåligt med extern handel ¾ Kända kedjor kundunderlag ¾ Lokal konkurrens stora kedjor ¾ Velandet kring kvarteret Köpmannen SURJQRV ¾ den negativa utvecklingen beror på strukturförändring inom näringen samt det minskande befolkningsunderlaget. ¾ Omstrukturering av försäljningsformerna pressar tillbaka personalbehoven. Inga rekryteringsproblem väntas vare sig på kort eller lång sikt. ¾ entreprenörer; Vi behöver en föryngring av handeln i Lycksele när det gäller entreprenörerna.

14 14 %UDQVFK.RPPXQLNDWLRQ WUDQVSRUWHU Transporter och magasinering. Har genom sin placering och framtida behov av nya transportlösningar goda möjligheter att expandera. Kommunikationer buss. Malå flygtaxi. Flygförbindelsen med Arlanda har en central betydelse när det gäller regionens framtida utveckling. Antal sysselsatta inom kommunikation & transporter , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Transport och magasinering Post och tele MOLJKHWHU Möjligheter ¾ Umskalet-tunneln ¾ Samordning av flyget ¾ E 12-status; TEN ¾ Järnvägstrafik på Inlandsbanan ¾ Persontrafik på tvärbanan ¾ Stöd till persontransporter +LQGHU ¾ dyrt transportera människor ¾ vägarna mindre bra ¾ kamp om infrastrukturpengar ¾ medel till upprustning av befintlig infrastruktur ¾ för långt tidsavstånd till Vindeln och Umeå stad ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ förbättra och förändra lokaltrafiken i Lycksele; mera behovsanpassad ¾ 130 km-väg till Vindeln som led i regionförstoring ¾ snabbtåg Lycksele - Botniabanan SURJQRV ¾ Transportnäringen expanderar! Under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 10 pers/år för att ersätta åldersavgångar. ¾ En ökad efterfrågan av chaufförer kommer att ske och det utbildas för få. ¾ Ständiga förändringar inom branschen gör det svårare att få utbildad arbetskraft till ex vis busschaufförsyrket. ¾ entreprenörer; duktiga och erfarna entreprenörer i Lycksele. Bra åldersstruktur!

15 15 )LQDQVLHOOYHUNVDPKHWPHGLDRFKI UHWDJVWMlQVWHU %UDQVFK)DVWLJKHWHU Antal sysselsatta inom fastigheter , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Fastighetsbolag o fastighetsförvaltare MOLJKHWHU ¾ komma fram till gemensamma tag internt i branschen ¾ vinna vinna ¾ 130-vägen till Vindeln/Umeå +LQGHU ¾ sjunkande fastighetsvärden ¾ konflikt mellan större fastighetsägare om tagen ¾ brist på attraktiva boendeformer och miljöer ¾ bristande förståelse för och kunskap om villkoren för tillväxt i det moderna samhället ¾ kvardröjande föråldrade planeringsperspektiv ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ riv bort icke-attraktiva lägen ¾ öppna upp för attraktiva vattennära lägen SURJQRV ¾ AMV:s prognos tar inte upp fastighetsbranschen specifikt. ¾ entreprenörer; I kommunen finns en stark offentlig aktör, LYBO, samt ett antal privata där bl a Franklin Fastigheter AB; Ohlssons Fastigheter, Palmsunda Fastigheter märks.

16 16 %UDQVFK7MlQVWHI UHWDJ De grenar som har den största potentialen finns inom grenen datakonsulter och dataservicebyråer samt inom grenen andra företagstjänster. Qtent, tillväxt, Cartesia, Skandinaviens främsta aktör inom GIS och Spatiala Systemlösningar, med omsättning på 76 miljoner växer starkt i Lycksele. TM konsult, ett ledande konsultföretag i inlandet, reser med flyg för ca. 1 miljoner kr/år. Företaget har idag ca 50 anställda och jobbar på en marknad från Stockholm och norrut. Antal sysselsatta inom tjänsteföretag , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Datakonsulter o dataservicebyråer Andra företagstjänster MOLJKHWHU ¾ ny teknik nya arbetssätt ¾ bättre kommunikationer; data- och persontransporter ¾ lagen om offentlig upphandling ger tillgång till nya marknader ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ utveckla möjligheter till distansarbete i kommunen ¾ projektplatser via Internet; virtuella möten ¾ samordning av marknadsföringsinsatser på nya marknader; låga overheadkostnader ¾ etablering av avdelningar från större företag; typ utvecklingsavdelningar ¾ statliga utlokaliseringar ¾ Lycksele skall ha ett bra ansikte på Internet +LQGHU ¾ marknaden krymper p g a minskad befolkning i regionen ¾ marknad på annat håll ¾ kompetensförsörjning ¾ staden Lycksele måste ses som en attraktivare ort SURJQRV ¾ sysselsättningen inom uppdragsverksamhet ökar. Detta medför stadigt ökande behov av högutbildad personal. ¾ Äldreavgångarna är däremot förhållandevis begränsade p g a yrkeskåren är relativt ung. ¾ entreprenörer; I Lycksele finns många duktiga och aktiva entreprenörer i branschen. Marknaden är ett problem och företagen behöver nå en större marknad för att kunna konkurrera.

17 17 8WELOGQLQJRFKIRUVNQLQJ Behovet av kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte är framgent stort. Med de satsningar som görs inom högskoleområdet tillsammans med kommunens strategiska placering och goda kommunikationer samt kulturella utbud, är potentialen god att möta upp mot de kommande behoven. Det gör vi med, IGIS säkra gruvor, Tannbergsskolan, Cartesia, Zert,Skogsmuseet med flera. Dessutom är kommunen deltagare i projekt som nyttjar FOU till exempel: Academi Norr, Georange Och Biofuel Region. Utbildning-forskning expanderar och området bör särskilt uppmärksammas. Antal sysselsatta inom utbildning & forskning , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 8WELOGQLQJRFKIRUVNQLQJ ) UNODULQJ: Skuttet mellan 2001 o 2002 beror på att förskollärare omdefinierades till lärare i statistiken från och med IIHQWOLJI UYDOWQLQJ Möjlig utveckling genom regionalpolitiska åtgärder i form av utlokalisering av befintlig förvaltning eller etableringar för att möta nya förvaltningsbehov. Antal sysselsatta offentlig förvaltning , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 2IIHQWOLJI UYDOWQLQJPP

18 18 9nUGRFKRPVRUJ Hälso och sjukvård är en näringsgren som bär på en utvecklingspotential för kommunen, där tillgången till ett modernt sjukhus anger en framtida möjlighet för ökad omsättning av patienter med ett hela riket som upptagningsområde. Äldre och handikappomsorg är ett expanderande område med en regional potential för näringsgrenen. Antal sysselsatta inom vård & omsorg , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 9nUGRFKRPVRUJ MOLJKHWHU ¾ största kommunen i inlandet ¾ samordna med kranskommunerna ¾ Lyckseles relativa storlek och position som Lapplands huvudstad ¾ Samordna och lägga ihop verksamheter +LQGHU ¾ Politik ¾ kompetensförsörjning vikande kundunderlag = mindre intäkter och för stor kostym ¾ befolkningsutvecklingen ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ tydligare uppföljning av tagna beslut; upprättande av handlingsplan med ansvar och tidsplan ¾ sätta kunden/brukaren i centrum med åtföljande högre servicenivå ¾ information till allmänhet och företag SURJQRV ¾ entreprenörer: ¾ finns det kommunanställda som vill driva egna företag? ¾ Entreprenader inom vård och omsorg kommer att öka. ¾ lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad

19 19 3HUVRQOLJDRFKNXOWXUHOODWMlQVWHU Rekreation, kultur och sport är en potentiell utvecklingsmöjlighet som med hänsyn taget till kommunens storlek ytmässigt och variationsrika natur med skogar och älvar ger möjligheter. Hotell lappland, Sveriges lönsammaste hotell under ett antal år, investerar 25 miljoner 2004 på utbyggnad av hotellet. Anläggningen anpassas för att klara av konferenser för 600 personer per tillfälle samt SPA-anläggning Fotbollshall planeras, upplevelseanläggningar. Turism Industrin expanderar Ansia, Kattisavan, Björngrottan Julparken, och Guldriket. Antal sysselsatta inom personliga & kulturella tjänster , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 3HUVRQOLJDRNXOWXUHOODWMlQVWHU MOLJKHWHU ¾ stor utvecklingsmöjlighet om man får till ett samarbete mellan befintliga entreprenörer ¾ kan bli Europas Alaska ¾ stark konkurrensförmåga ¾ brett utbud ¾ goda kommunikationer ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Resultatet av pågående Kraftprocess, både lokalt och regionalt ¾ Besöksmål Lycksele stad; utvecklingen för Gammplatsen ¾ Utveckla det vi redan har i form av anläggningar och besöksmål ¾ skapa arrangemang; förädling av befintliga, utveckling av nya ¾ Hur är förhållandet mellan LYAN och kultur-fritid när det gäller ansvaret för näringen? ¾ Strukturell förändring av näringen +LQGHU ¾ Problemen som finns är brist på kontaktnät, infrastruktur, och marknadsföring av stora koncept. ¾ Ett annat problem är att turismen är ung som näring och dessutom svår att identifiera. Ägandet kommun/privata/organisationer ¾ försvårar styrningen. Den kommunala sektorn har inga investeringsmedel. Lycksele är utsatt för ökad konkurrens från övriga entreprenörer i regionen. SURJQRV ¾ prognos; en viktig del i detta är den privata konsumtionen som skapar hyggliga förutsättningar för att bidra till att efterfrågan av dessa tjänster blir god de närmaste åren, vilket skapar en växande marknad för hotell. Restauranger, rekreation, kultur, sport och annan service. ¾ entreprenörer; Lycksele har väldigt duktiga och drivna entreprenörer idag. Dessa är också i åldern att det finns kvar även för framtiden. Behovet av unga entreprenörer och generationsskiften finns inom en år.

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Storumans kommun. Socioekonomi. Sammanställd av Ralph Johansson 2011-09-27

Storumans kommun. Socioekonomi. Sammanställd av Ralph Johansson 2011-09-27 Storumans kommun Socioekonomi Sammanställd av Ralph Johansson 2011-09-27 1 Socioekonomisk analys Rönnbäcken Geografisk avgränsning Storumans kommun är en utpräglad glesbygdskommun i Västerbottens inland.

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

SLU-doktorernas arbetsmarknad

SLU-doktorernas arbetsmarknad Ledningskansliet 2009-09-17 Olof Ingesson Lotta Hansson SLU-doktorernas arbetsmarknad Bakgrund Under åren 1996-2006 har 1520 personer tagit en doktorsexamen vid SLU. I syfte att ta reda på inom vilken

Läs mer

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri

Västernorrland. 24 700 Verkstadsindustri. 19 300 Metallindustri. 11 100 Gruvbaserad industri. 3 100 Övrig industriustri Industrins nettoexportvärde per bransch översiktligt fördelad per län Nettoexport Mkr Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Norrland Skogsbaserad industri 8 000 9 600 1 000 2 700 3

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007 Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Utgångspunkter Att på ett övergripande plan knyta kommunernas fysiska planering

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Branschstrukturen Västerbottens län

Branschstrukturen Västerbottens län Branschstrukturen Västerbottens län Stor manlig överrepresentationen i byggindustrin och jord- och skogsbrukssektorn - Störst andel kvinnor finns inom hotell och restaurangbranschen samt parti- och detaljhandeln

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

3. N Ä R I N G S L I V / T U R I S M

3. N Ä R I N G S L I V / T U R I S M 3. N Ä R I N G S L I V / T U R I S M Mål En fungerande plattform för näringslivsutveckling i kommunen. En ökad affärsutveckling och företagsetablering i Tingsryds kommun. Utvecklade varumärken Tingsryds

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006. Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006. Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning UF 84 SM 0801 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006 Educational attainment and employment of the population 2006 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Verkstadsindustrins (BAE) betydelse för övrig sysselsättning

Verkstadsindustrins (BAE) betydelse för övrig sysselsättning Verkstadsindustrins (BAE) betydelse för övrig sysselsättning Industrins efterfrågan: Mekaniska företag El- och byggföretag Övriga entreprenadföretag Lokala underleverantörer Styr- och reglerföretag Tekniska

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin 2012-11-12 Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin Utveckling av antalet arbetstillfällen 1990-2010 Index (1990=100) 140 130 120 110 100

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer