Lägesrapport Lycksele kom m un. Faktisk utveckling Näringslivets utvecklingstrend

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport Lycksele kom m un. Faktisk utveckling 1995 2004. Näringslivets utvecklingstrend 2003 2007"

Transkript

1 Lägesrapport Lycksele kom m un Faktisk utveckling Näringslivets utvecklingstrend NÄRI NGSLI VSENHETEN JOHNNY SVENSSON

2 2 INGRESS Lycksele Kommun skiljer sig från många andra kommuner vad gäller strukturen med egen flygplats, akutsjukhus för inlandets behov och ett differentierat näringsliv som speglar de resurser i råvaror och personella kompetenser som verksamheterna efterfrågat. Lycksele är en handels- och kommunikationsstad, som ligger i södra Lappland Historiskt har kommunens resurser nyttjats genom ett modernt och rationellt skogsbruk, genom utbyggnad av vattenkraftspotentialen i de delar som varit tillgängliga samt genom gruvnäringens tillvaratagande av förekommande mineraler i kommunen. Därtill har det förekommit jordbruk i stort sett alla brukbara delar av kommunen. Till detta har behov av andra näringar vuxit fram inom utbildnings -och sjukvårdsområdena samt handel och tjänsteproduktion. Den nuvarande strukturen speglar de satsningar som genomfördes under och 80-talen i form av strategiska lokaliseringsinvesteringar. Tillgången på externt kapital är en avgörande faktor för möjligheterna att fortsättningsvis vara framgångsrik inom området utvecklande näringslivsprogram för Lycksele Kommun. Det finns en stark gemensam önskan bland aktiva Lyckselebor att utveckla Lycksele till en framtidskommun. Många vill vara med och förverkliga en vision där Lycksele är Södra Lapplands utvecklingscentrum i den framtida struktur som kommer att prägla regionen. Hur ser det ut i dagsläget? Rapporten visar faktisk utveckling från 1995 till 2004 med en framskrivning från 2003 till 2007 byggd på de kända fakta som finns vid hand. Se bilaga 2 Utvecklingen av befintliga företag och tillkomsten av nya är viktiga förutsättningar för näringslivets framtida expansion samt att tillgodose företagens behov av utbildad personal. Att hela kommunen fortsätter utvecklas är viktigt för helhetsbilden. Det är självklart att man ska kunna förvänta sig en godtagbar service, oavsett var man bor i kommunen. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 De större arbetsplatserna i Lycksele Kommun Sammanställning av SCB statistik Faktiskt utfall URJQRV² Diagram, exempel på SNI kodning

3 3 %DNJUXQG HISTORISK HANDELSPLATS Lycksele är en handels- och kommunikationsstad, som ligger i svenska Lappland cirka 80 minuters flygresa från Stockholm. Orten har varit en viktig handelsplats ända sedan början av 1600-talet när samer och nybyggare gjorde affärer här. Den första upplagan av Lycksele marknad arrangerades redan 1607 då också första kyrkan anlades. Marknaden blev sedan under lång tid ett viktigt evenemang för södra Lappland. I Lycksele hölls den första stora marknaden Sveriges första motordrivna postdiligenslinje startade 1923 och gick mellan Tvärålund och Lycksele. Skogsbruket har alltid varit en viktig näring och de olika skogsbruksepokerna finns levande återgivna i Skogsmuseet på Gammplatsen. MILSTOLPAR 1607 Lycksele marknad för första gången Första kyrkan invigs Skytteanska skolan Ny kyrka står klar Flottning av timmer påbörjas Näringsfrihet införs Folkskolan står färdig Lycksele municipalsamhälle bildas Järnvägen når Lycksele Stadsrättigheter Djurparken öppnas Lasarettet invigs Reguljärt flyg Lycksele-Stockholm Skogsmuseet invigs Hotell Lappland invigs Ansia Badpark öppnar St:Anna Underjordskyrka invigs 1996 Uppkoppling till AC-net 2001 Start universitetsfilial Nytt resecentrum Handeln expanderar Jysk mfl 2004 Nya gruvor etableras 2006 Biofuelepoken inleds Staden är även på 2000-talet det naturliga handelscentret i södra Lappland med allt vad det innebär. Här finns affärer, nöjesliv och turistattraktioner som lockar besökare från när och fjärran. Flyget har ända sedan 1960-talet spelat en viktig roll för Lyckseles kontakter med omvärlden.

4 4 'DJVOlJHW För närvarande tillämpas och arbetas efter, Handlingsplan för utveckling och tillväxt i Lycksele , Ks , Kf En revidering av gällande handlingsplan pågår och en näringslivsstrategi är under beredning. Våra välfärdspolitiska mål formades i en tid, då industrisamhället var den drivande tillväxtfaktorn i samhället. Det är de mervärden, som skapades i industrisamhället, som utgjorde den ekonomiska basen för välfärdsbygget. Det skapades ett samförstånd mellan kapitalet och de sociala välfärdsbyggarna vid samma tid som målsättningarna formades. Idag har vi ett färdigbyggt välfärdssystem men ett industrisamhälle som inte driver tillväxt i samma omfattning som tidigare. Det finns heller ingen Saltsjöbadsanda. Som en liknelsen kan man säg att; Nu har vi bilen men motorn är urplockad! Och för att fortsätta billiknelsen; En del vägrar hårdnackat att acceptera att motorn är borta, och många tror inte ens att det behövs någon motor!!! Ett ställningstagande bör göras om att det framtida välfärdsarbetet organisatoriskt måste utvecklas till att inkludera tillväxtförutsättningarna. Eller uttryckt på ett annat sätt; det är tillväxtpolitiken, som är den centrala utmaningen. Fokus måste inriktas på att flytta den politiska debatten från en debatt om besparingar inom omsorg och skola ut till en debatt om tillväxt. Alla måste lära sig mer om tillväxtens förutsättningar och villkor. Det måste sättas upp mål som gör att man kan skapa en kompetent organisering av tillväxtarbetet. 3nVDPPDVlWWVRPPDQE\JJWXSSYlOIlUGVDUEHWHWL YULJWPnVWHYLRUJDQLVHUDRFKXWELOGDRVV I UHWWDUEHWHPHGWLOOYl[WHQ Kännetecknande för dom som lyckats utnyttja lokala förutsättningarna (goda som mindre bra) är: 2PYlUOGVRFKLQYlUOGVLQVLNW. $PELWLRQ. /RNDOW6WDGVPDQQDVNDS 9DUXPlUNHVWlQNDQGH.. 6DPYHUNDQ. De känner förändringar i omvärlden och känner sina egna styrkor och svagheter Det finns en vilja att ständigt bli bättre, och en ambition att inte jämföra sig enbart med grannarna. som förmår samla aktörer till gemensamma satsningar. Insikt om att en kommun har stora likheter med ett företag. Det handlar om att bygga och vårda ett varumärke En anda av samarbete som präglar såväl näringslivet som samspelet mellan näringsliv och kommun. Vad de framgångsrika gör är att de skaffar sig ett försprång i såväl tanke som handling på den regionala arenan. Detta utnyttjar de sedan systematiskt för att successivt stärka sin position gentemot andra regioner i landet och Europa. Citat Framtidsbarometer för Sveriges kommuner

5 5 6WDGHQVRPXWYHFNOLQJVEHJUHSS 0 MOLJKHWHU ¾ bygga och utveckla stadens centrum ¾ skapa ett bredare djupare engagemang kring Lycksele stad ¾ sysselsättningsbasen i det moderna samhället ligger i staden ¾ staden är en produktionsmiljö, en handelsplats och en arena för möten mellan människor ¾ Lycksele stad har huvudrollen när det gäller stadens och omlandets fortlevnad ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ bygg Köpmannen; få ett levande centrum ¾ iordningställ Torget ¾ utse ansvarig-a, för centrumutveckling ¾ nya parkeringsmöjligheter i centrum parkeringshus bakom Centrohuset ¾ planering av framtiden för byarna kommunal service mm ¾ utarbeta profil för Lycksele ¾ förstärka kopplingen till vattnet med strandpromenad ¾ gör Lycksele handikappvänligare ¾ lyfta arrangemang i staden ¾ behåll värdet på staden, ekonomiskt och mentalt ¾ utveckla bra ungdomsmiljöer i staden +LQGHU ¾ bristande förståelse och kunskap om villkoren för tillväxt i det moderna samhället ¾ kvardröjande föråldrade planeringsperspektiv ¾ delade meningar om konsekvenserna av att bor man i en by har man valt att pendla ¾ tillbaka till by ungdomens flykt till staden ¾ politisk idyll ekonomisk realitet ¾ kulturella värderingar SURJQRV ¾ bygget att utveckla stadens centrum skapar ett bredare djupare engagemang kring Lycksele stad särskilt bland de yngre medborgarna. ¾ mognadsprosessen att den framtida sysselsättnings-basen i det moderna samhället ligger i staden fördjupas och leder till aktiviteter från samhälle och medborgare för att skapa tillväxt. ¾ insikten att Lycksele stad har huvudrollen när det gäller stadens och omlandets fortlevnad blir mer framträdande och skapar aktivitet.

6 6 7XULVPHQHMVSHFLILFHUDGEUDQFK 0 MOLJKHWHU ¾ stor utvecklingsmöjlighet om man får till ett samarbete mellan befintliga entreprenörer ¾ kan bli Europas Alaska ¾ stark konkurrensförmåga ¾ brett utbud ¾ goda kommunikationer ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Resultatet av pågående Kraftprocess, både lokalt och regionalt ¾ Besöksmål Lycksele stad; utvecklingen för Gammplatsen ¾ Utveckla det vi redan har i form av anläggningar och besöksmål ¾ skapa arrangemang; förädling av befintliga, utveckling av nya ¾ Hur är förhållandet mellan näringslivsenheten och kultur-fritid när det gäller ansvaret för näringen? ¾ Strukturell förändring av näringen +LQGHU ¾ Problemen som finns är brist på kontaktnät, infrastruktur, och marknadsföring av stora koncept. ¾ Ett annat problem är att turismen är ung som näring och dessutom svår att identifiera. Ägandet kommun/privata/organisationer försvårar styrningen. Den kommunala sektorn har inga investeringsmedel. Lycksele är utsatt för ökad konkurrens från övriga entreprenörer i regionen. SURJQRV ¾ En viktig del i detta är den privata konsumtionen som skapar hyggliga förutsättningar för att bidra till att efterfrågan av dessa tjänster blir god de närmaste åren, vilket skapar en växande marknad för hotell. Restauranger, rekreation, kultur, sport och annan service ¾ entreprenörer; Lycksele har väldigt duktiga och drivna entreprenörer idag. Dessa är också i åldern att det finns kvar även för framtiden. Behovet av unga entreprenörer och generationsskiften finns inom en år. Vilka ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter har turismen för Lycksele Resurs AB har på uppdrag av Lycksele kommun, kultur/fritid tagit fram en s.k. TEM rapport för TEM står för Turist Ekonomisk Metod. Sammanfattningsvis visar rapporten att turismen i Lycksele år 2004 omsatte drygt 228 miljoner kronor och gav underlag för sysselsättning till 220 personer på helårsbasis. Rapporten visar också att Lycksele kommuns skatteintäkter från turismen uppgick till totalt 23,3 miljoner varav 8,9 miljoner i s.k. direkta skatteintäkter (från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av turisternas utlägg).

7 7 Jord, skogsbruk och fiske: %UDQVFK-RUGEUXN Antal sysselsatta inom jordbruk , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Faktiskt utfall URJQRV Jordbruk MOLJKHWHU ¾ Samordning av insatser och utveckling av kombinationssysselsättning t e x turism/jakt, boende på lantgård mm. ¾ svenskt närproducerat. ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ ta större del i ULF-projektet ¾ Hur ser utvecklingen ut inom fisket? ¾ Vad händer för alla människor som är hästägare alt intresserade av hästskötsel? +LQGHU ¾ Övergripande hinder är problemet med vikande underlag för traditionellt jordbruk. SURJQRV ¾ Sannolikt kommer en stor del av äldreavgångarna inte att ersättas med nya yrkesverksamma. ¾ var finns de nya bönderna, entreprenörerna? ¾ Nya grödor, energiskogar kan förbättra prognosen %UDQVFK)LVNH Fiske Umlax trend ökande( Norge) 2006 Umskalet 1000 ton per år slaktfisk Antal sysselsatta inom fiske , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Fiske

8 8 %UDQVFK6NRJVEUXN Antal sysselsatta inom skogsbruk , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Skogsbruk MOLJKHWHU ¾ större förädlingsproduktion på lokal nivå ¾ fortsatt hög produktion ¾ nya produkter; ex vis etanoltillverkning ¾ minskat ljud resurs för trötta storstadsbor ¾ Skogsbruk i samverkan med tillvaratagande av restprodukter för energiframställning och produktion av etanol. (Bioenergi ) LQGHU ¾ De problem vi ser är vilande sysselsättningsvolym i förhållande till tidigare. Ökad konkurrens från andra länder. Ökat lönsamhetstryck inom branschen. ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Större kommunal delaktighet i projektet KSN. Vad skall vi som kommun göra för utvecklingen av skogsbruket i Lycksele? ¾ IUC-trä; ta större del i detta projekt som finns placerat i kommunen ¾ analysera utvecklingen för skogen utifrån ökad konkurrens från lågprisländer ¾ ta vara på bärindustrin, jakt, fiske och friluftslivets potential ¾ tillsammans med näringen se över arbetskraftsrekrytering samt utbildning inför framtiden SURJQRV ¾ utvecklingen fortsatt svag vilket ger konsekvenser när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Äldreavgångarna kommer inte att ersättas med nya yrkesverksamma. Ett ökat behov av arbetskraft främst skogsmaskinförare (skördare, skotare) och skogsarbetare (röjning, plantering). ¾ entreprenörer: f n finns ett relativt stort antal skogsmaskinsentreprenörer men många av dessa är äldreavgångar inom den närmaste framtiden. ¾ Sysselsättningen i det nya skogsbruket kan komma att öka i takt med att energi och drivmedel från skogsråvaran ökar.

9 9 7LOOYHUNQLQJVLQGXVWULRFKXWYLQQLQJ Gruvor och mineralutvinning. Gruvnäringen i regionen kommer att investera miljarbelopp närmaste åren. Gruvetableringarna Svartliden och Fäboliden genererar direkta arbetstillfällen därutöver tillskapas indirekta arbetstillfällen inom flygplatsens upptagningsområde. Detta sker under perioden Etableringen Svartliden för med sig investeringar på ca 450 miljoner och Fäboliden ca 1200 miljoner. Därutöver pågår aktiviteter i Skelleftefältet, NAN, Vargbäcken Vindelgransele, Ersmarksberget, Blaiken, Gunnarn, Barsele, ökat resande förväntas,( ledning-tekniker-fack). Bransch: Gruvor Antal sysselsatta i gruvnäring , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Gruvor och mineralutvinning MOLJKHWHU ¾ gruvorna kan skapa en ny positiv utveckling i regionen ¾ med runt 2000 årsarbetstillfällen i år i regionen. ¾ stora effekter på sikt; synergieffekter ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ tillskapa en socioekonomisk utredning; Vad innebär det att avstå? ¾ se över regelverket för gruvnäringen; lokalt, regionalt och nationellt ¾ Georange; gradera upp kommunens delaktighet i projektet ¾ Bättre och allsidigare information till allmänhet om gruvnäringens betydelse och utveckling +LQGHU ¾ Problemen inom gruvnäringen är avsaknad av socioekonomiska utredningar, ¾ och en bristfällig struktur. Finansiering av infrastruktur är ett annat problem. ¾ Konflikterna finns mellan markägare, samer, naturvårdsintressen, fiskevårdsföreningar kontra exploatörer och samhällets intresse av utveckling av gruvnäring SURJQRV ¾ Prognos; fram till 2015 kommer näringen att skapa några hundratal arbetstillfällen inom Lycksele-Malå arbetsmarknadsregion. Källa; AF: Arbetskraftsförsörjning Utblick mot 2015 ¾ entreprenörer; finns för närvarande 8 10 entreprenörer inom transport- & traktorbranschen i enlighet med kommunens företagarregister. ¾ De effekter som gruvnäringen på sikt kan skapa är inom underhåll, reparationer, transporter, handel och mat och logi, ~ sysselsatta.

10 10 %UDQVFK7Ul Trävaruindustrin har en given möjlighet genom närheten till råvaran och de transportmedel som står till förfogande. 10 bra företag som expanderar. Hedlunda snickeri, stor underleverantör till IKEA. Antal sysselsatta inom trä , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Trävaruindustri MOLJKHWHU ¾ bra förutsättningar för trä ¾ bra råvaror ¾ ökad orderingång expansion ¾ avknoppningsföretag ¾ nya företag i branscher som ej finns representerade idag ¾ fler utbildningar ¾ involvera ej positiva politiker ) UVODJWLOOnWJlUGHU Förslag till åtgärder: ¾ eningångsprincipen måste etablera sig för att få till en gemensam resurs för företagandet ¾ tydliggör kommunens kort- och långsiktiga mål när det gäller företagandets villkor ¾ bättre samarbete skola näringsliv; ex vis teknikprogrammen +LQGHU ¾ Industrihus contra övriga fastighetsägare ¾ Mindre skatteintäkter näringsliv contra kommunal service ¾ Personalbrist leder till konkurrens mellan lokala företag ¾ Minskande befolkning sämre möjligheter till lån, brist på arbetskraft ¾ För lite marknadsföring ¾ Politisk oenighet som leder till stillastående ¾ Inga klargjorda kort resp långsiktiga mål SURJQRV ¾ under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 30 personer per år för att ersätta alla åldersavgångar. ¾ Ny teknik medför kontinuerlig efterfrågan på personal med olika kompetenser. ¾ Branschen kommer att få rekryteringsbekymmer om det inte finns en god framförhållning p g a det låga intresset för att utbilda sig på teknikprogrammet.

11 11 %UDQVFK0HWDOO 0DVNLQLQGXVWUL Metallindustrin har genom ägande och struktur en stabil möjlighet att ytterligare expandera. Gävle Vägtrummor expanderar. 10 bra företag som expanderar. Texor AB expanderar. Plymovent AB, Lycksele får en central roll för företagets framtida expansion. Utbildningscentret räknar med 200 besökare per år från hela världen. Assa lås har en stabil utveckling. Antal sysselsatta inom metall & maskin , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Metallindustri Maskinindustri MOLJKHWHU ¾ bra förutsättningar för metallindustri ¾ ökad orderingång expansion ¾ avknoppningsföretag ¾ nya företag i branscher som ej finns representerade idag ¾ fler utbildningar ¾ involvera ej positiva politiker ) UVODJWLOOnWJlUGHU Förslag till åtgärder: ¾ eningångsprincipen måste etableras för att få till en gemensam resurs för företagandet ¾ tydliggör kommunens kort- och långsiktiga mål när det gäller företagandets villkor ¾ bättre samarbete skola näringsliv; ex vis teknikprogrammen ¾ Fler utbildade ingenjörer på mellannivå behövs. +LQGHU ¾ Industrihus, övriga fastighetsägare ¾ Mindre skatteintäkter näringsliv contra kommunal service ¾ Personalbrist leder till konkurrens mellan lokala företag ¾ Minskande befolkning sämre möjligheter till lån, brist på arbetskraft ¾ För lite marknadsföring ¾ Politisk oenighet som leder till stillastående ¾ Inga klargjorda korta resp långa mål SURJQRV ¾ under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 30 personer per år för att ersätta alla åldersavgångar. Ny teknik medför kontinuerlig efterfrågan på personal med olika kompetenser. ¾ Branschen kommer att få rekryteringsbekymmer om det inte finns en god framförhållning p g a det låga intresset för att utbilda sig på teknikprogrammet. ¾ entreprenörer; i många företag pågår en generationsväxling som är positiv för utvecklingen. Det finns många duktiga och etablerade entreprenörer med stor framgång och mycket goda resultat som följd.

12 12 (QHUJLSURGXNWLRQYDWWHQI UV UMQLQJRFKDYIDOOVKDQWHULQJ Energiproduktion har en stor potential i och med att behovet av alternativa bränslen för bilar ökar. En produktionsanläggning för etanol är fullt möjlig. Avfallshanteringens krav ökar genom skärpt lagstiftning som ger möjligheter till nya arbetstillfällen. Beroende på vilken typ av återvinning som väljs och var den geografiskt placeras uppstår dessa i ledet från sortering, återvinning, transporter eller deponi. Norrmiljö, Miljötjänst i Norr expanderar. Antal sysselsatta inom energi/avfall , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik (QHUJLSURGXNWLRQYDWWHQ I UV UMQLQJDYIDOODKDQWHULQJ %\JJYHUNVDPKHW Genom traditionellt stark förvaltning och byggnadsentreprenad finns goda möjligheter att svara upp mot de behov som uppstår inom olika sektorers framtida behov av strukturförändringar i regionen. Arbetspendling förekommer i ökande omfattning. Antal sysselsatta inom bygg , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik %\JJYHUNVDPKHW

13 13 +DQGHORFKNRPPXQLNDWLRQ Genom sitt läge och den infrastruktur som Lycksele har är förutsättningarna goda för en utveckling av handelns möjligheter att stärka och befästa sina positioner i Södra Lappmarken. Dollar Store, Expert, Xan, Dressman och Jysk %UDQVFK+DQGHO Antal sysselsatta inom handel , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Handel med och service av Motorfordon samt bensinst Parti-och agenturhandel Detaljhandel m m MOLJKHWHU ¾ Lycksele är betydelsefull som handelsstad. Med nya tag kan vi få en profilerande handel. ¾ Lycksele är och skall vara ett affärscentrum i inlandet! ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ skapa ett levande centrum ¾ skapa förutsättningar för centrumgruppens arbete ¾ branschutbyte mellan handel och ex vis verkstadsgruppen för att få fart på utvecklingen ¾ se över infarterna till Lycksele centrum; ex vis uppfart fr Shell ¾ eliminera svårigheter att ta sig in till centrum; nivåskillnader Borgarbacken ¾ parkeringsplatser i centrum; bättre skyltning för externa besökare ¾ utveckla handelns utbud ¾ bygg Köpmannen! +LQGHU ¾ ingen satsar på något nytt alla väntar på alla! ¾ Osäkerhet om det är bra eller dåligt med extern handel ¾ Kända kedjor kundunderlag ¾ Lokal konkurrens stora kedjor ¾ Velandet kring kvarteret Köpmannen SURJQRV ¾ den negativa utvecklingen beror på strukturförändring inom näringen samt det minskande befolkningsunderlaget. ¾ Omstrukturering av försäljningsformerna pressar tillbaka personalbehoven. Inga rekryteringsproblem väntas vare sig på kort eller lång sikt. ¾ entreprenörer; Vi behöver en föryngring av handeln i Lycksele när det gäller entreprenörerna.

14 14 %UDQVFK.RPPXQLNDWLRQ WUDQVSRUWHU Transporter och magasinering. Har genom sin placering och framtida behov av nya transportlösningar goda möjligheter att expandera. Kommunikationer buss. Malå flygtaxi. Flygförbindelsen med Arlanda har en central betydelse när det gäller regionens framtida utveckling. Antal sysselsatta inom kommunikation & transporter , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Transport och magasinering Post och tele MOLJKHWHU Möjligheter ¾ Umskalet-tunneln ¾ Samordning av flyget ¾ E 12-status; TEN ¾ Järnvägstrafik på Inlandsbanan ¾ Persontrafik på tvärbanan ¾ Stöd till persontransporter +LQGHU ¾ dyrt transportera människor ¾ vägarna mindre bra ¾ kamp om infrastrukturpengar ¾ medel till upprustning av befintlig infrastruktur ¾ för långt tidsavstånd till Vindeln och Umeå stad ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ förbättra och förändra lokaltrafiken i Lycksele; mera behovsanpassad ¾ 130 km-väg till Vindeln som led i regionförstoring ¾ snabbtåg Lycksele - Botniabanan SURJQRV ¾ Transportnäringen expanderar! Under de kommande 15 åren behöver branschen ett tillskott på 10 pers/år för att ersätta åldersavgångar. ¾ En ökad efterfrågan av chaufförer kommer att ske och det utbildas för få. ¾ Ständiga förändringar inom branschen gör det svårare att få utbildad arbetskraft till ex vis busschaufförsyrket. ¾ entreprenörer; duktiga och erfarna entreprenörer i Lycksele. Bra åldersstruktur!

15 15 )LQDQVLHOOYHUNVDPKHWPHGLDRFKI UHWDJVWMlQVWHU %UDQVFK)DVWLJKHWHU Antal sysselsatta inom fastigheter , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Fastighetsbolag o fastighetsförvaltare MOLJKHWHU ¾ komma fram till gemensamma tag internt i branschen ¾ vinna vinna ¾ 130-vägen till Vindeln/Umeå +LQGHU ¾ sjunkande fastighetsvärden ¾ konflikt mellan större fastighetsägare om tagen ¾ brist på attraktiva boendeformer och miljöer ¾ bristande förståelse för och kunskap om villkoren för tillväxt i det moderna samhället ¾ kvardröjande föråldrade planeringsperspektiv ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ riv bort icke-attraktiva lägen ¾ öppna upp för attraktiva vattennära lägen SURJQRV ¾ AMV:s prognos tar inte upp fastighetsbranschen specifikt. ¾ entreprenörer; I kommunen finns en stark offentlig aktör, LYBO, samt ett antal privata där bl a Franklin Fastigheter AB; Ohlssons Fastigheter, Palmsunda Fastigheter märks.

16 16 %UDQVFK7MlQVWHI UHWDJ De grenar som har den största potentialen finns inom grenen datakonsulter och dataservicebyråer samt inom grenen andra företagstjänster. Qtent, tillväxt, Cartesia, Skandinaviens främsta aktör inom GIS och Spatiala Systemlösningar, med omsättning på 76 miljoner växer starkt i Lycksele. TM konsult, ett ledande konsultföretag i inlandet, reser med flyg för ca. 1 miljoner kr/år. Företaget har idag ca 50 anställda och jobbar på en marknad från Stockholm och norrut. Antal sysselsatta inom tjänsteföretag , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik Datakonsulter o dataservicebyråer Andra företagstjänster MOLJKHWHU ¾ ny teknik nya arbetssätt ¾ bättre kommunikationer; data- och persontransporter ¾ lagen om offentlig upphandling ger tillgång till nya marknader ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ utveckla möjligheter till distansarbete i kommunen ¾ projektplatser via Internet; virtuella möten ¾ samordning av marknadsföringsinsatser på nya marknader; låga overheadkostnader ¾ etablering av avdelningar från större företag; typ utvecklingsavdelningar ¾ statliga utlokaliseringar ¾ Lycksele skall ha ett bra ansikte på Internet +LQGHU ¾ marknaden krymper p g a minskad befolkning i regionen ¾ marknad på annat håll ¾ kompetensförsörjning ¾ staden Lycksele måste ses som en attraktivare ort SURJQRV ¾ sysselsättningen inom uppdragsverksamhet ökar. Detta medför stadigt ökande behov av högutbildad personal. ¾ Äldreavgångarna är däremot förhållandevis begränsade p g a yrkeskåren är relativt ung. ¾ entreprenörer; I Lycksele finns många duktiga och aktiva entreprenörer i branschen. Marknaden är ett problem och företagen behöver nå en större marknad för att kunna konkurrera.

17 17 8WELOGQLQJRFKIRUVNQLQJ Behovet av kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte är framgent stort. Med de satsningar som görs inom högskoleområdet tillsammans med kommunens strategiska placering och goda kommunikationer samt kulturella utbud, är potentialen god att möta upp mot de kommande behoven. Det gör vi med, IGIS säkra gruvor, Tannbergsskolan, Cartesia, Zert,Skogsmuseet med flera. Dessutom är kommunen deltagare i projekt som nyttjar FOU till exempel: Academi Norr, Georange Och Biofuel Region. Utbildning-forskning expanderar och området bör särskilt uppmärksammas. Antal sysselsatta inom utbildning & forskning , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 8WELOGQLQJRFKIRUVNQLQJ ) UNODULQJ: Skuttet mellan 2001 o 2002 beror på att förskollärare omdefinierades till lärare i statistiken från och med IIHQWOLJI UYDOWQLQJ Möjlig utveckling genom regionalpolitiska åtgärder i form av utlokalisering av befintlig förvaltning eller etableringar för att möta nya förvaltningsbehov. Antal sysselsatta offentlig förvaltning , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 2IIHQWOLJI UYDOWQLQJPP

18 18 9nUGRFKRPVRUJ Hälso och sjukvård är en näringsgren som bär på en utvecklingspotential för kommunen, där tillgången till ett modernt sjukhus anger en framtida möjlighet för ökad omsättning av patienter med ett hela riket som upptagningsområde. Äldre och handikappomsorg är ett expanderande område med en regional potential för näringsgrenen. Antal sysselsatta inom vård & omsorg , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 9nUGRFKRPVRUJ MOLJKHWHU ¾ största kommunen i inlandet ¾ samordna med kranskommunerna ¾ Lyckseles relativa storlek och position som Lapplands huvudstad ¾ Samordna och lägga ihop verksamheter +LQGHU ¾ Politik ¾ kompetensförsörjning vikande kundunderlag = mindre intäkter och för stor kostym ¾ befolkningsutvecklingen ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ tydligare uppföljning av tagna beslut; upprättande av handlingsplan med ansvar och tidsplan ¾ sätta kunden/brukaren i centrum med åtföljande högre servicenivå ¾ information till allmänhet och företag SURJQRV ¾ entreprenörer: ¾ finns det kommunanställda som vill driva egna företag? ¾ Entreprenader inom vård och omsorg kommer att öka. ¾ lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad

19 19 3HUVRQOLJDRFKNXOWXUHOODWMlQVWHU Rekreation, kultur och sport är en potentiell utvecklingsmöjlighet som med hänsyn taget till kommunens storlek ytmässigt och variationsrika natur med skogar och älvar ger möjligheter. Hotell lappland, Sveriges lönsammaste hotell under ett antal år, investerar 25 miljoner 2004 på utbyggnad av hotellet. Anläggningen anpassas för att klara av konferenser för 600 personer per tillfälle samt SPA-anläggning Fotbollshall planeras, upplevelseanläggningar. Turism Industrin expanderar Ansia, Kattisavan, Björngrottan Julparken, och Guldriket. Antal sysselsatta inom personliga & kulturella tjänster , dagbefolkning 16 år -. Källa: SCB statistik 3HUVRQOLJDRNXOWXUHOODWMlQVWHU MOLJKHWHU ¾ stor utvecklingsmöjlighet om man får till ett samarbete mellan befintliga entreprenörer ¾ kan bli Europas Alaska ¾ stark konkurrensförmåga ¾ brett utbud ¾ goda kommunikationer ) UVODJWLOOnWJlUGHU ¾ Resultatet av pågående Kraftprocess, både lokalt och regionalt ¾ Besöksmål Lycksele stad; utvecklingen för Gammplatsen ¾ Utveckla det vi redan har i form av anläggningar och besöksmål ¾ skapa arrangemang; förädling av befintliga, utveckling av nya ¾ Hur är förhållandet mellan LYAN och kultur-fritid när det gäller ansvaret för näringen? ¾ Strukturell förändring av näringen +LQGHU ¾ Problemen som finns är brist på kontaktnät, infrastruktur, och marknadsföring av stora koncept. ¾ Ett annat problem är att turismen är ung som näring och dessutom svår att identifiera. Ägandet kommun/privata/organisationer ¾ försvårar styrningen. Den kommunala sektorn har inga investeringsmedel. Lycksele är utsatt för ökad konkurrens från övriga entreprenörer i regionen. SURJQRV ¾ prognos; en viktig del i detta är den privata konsumtionen som skapar hyggliga förutsättningar för att bidra till att efterfrågan av dessa tjänster blir god de närmaste åren, vilket skapar en växande marknad för hotell. Restauranger, rekreation, kultur, sport och annan service. ¾ entreprenörer; Lycksele har väldigt duktiga och drivna entreprenörer idag. Dessa är också i åldern att det finns kvar även för framtiden. Behovet av unga entreprenörer och generationsskiften finns inom en år.

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

STARK, UNIK OCH LOVANDE

STARK, UNIK OCH LOVANDE Svensk sammanfattning STARK, UNIK OCH LOVANDE Mot en vision för Europas glest befolkade norr (NSPA) år 2020 Inledning Europas nordligaste och mest glest befolkade regioner har speciella förutsättningar

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Länsstyrelsen 2006-10-31 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

En faktor att räkna med. Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix

En faktor att räkna med. Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix En faktor att räkna med Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix 2 (53) Förord... 4 1. Inledning... 5 2. Leader Polaris Avgränsning och beskrivning... 6 2.1 Kiruna... 7 2.2 Gällivare... 8 2.3 Överkalix...

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Bilaga 6 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Läs mer

En tillväxtmotor för Sverige

En tillväxtmotor för Sverige Vision för Norrland En tillväxtmotor för Sverige Innehåll 5 Norrland från dåtid till framtid 6 Vår vision attraktiva städer, tillväxt och krympande avstånd 9 Stadsutveckling för attraktiva städer Umeå

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling ALLA BEHÖVS 1 Alla behövs Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling 2 ALLA BEHÖVS Tillägnad Pelle och Kristina Lantz ALLA BEHÖVS 3 Innehåll Inledning 5 Den globala specialiseringen

Läs mer