Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar informationen till protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar informationen till protokollet."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer HNH1511 Förvaltning Verksamhet/avdelning Angelica Eriksson Nämndtjänsteman Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Indikatorer i hemsjukvården november 216 Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning Antal hallänningar som är inskrivna i hemsjukvård ligger konstant på runt sedan överenskommelsen om hemsjukvård trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan. Likaså har åldersstrukturen på inskrivna hallänningar i hemsjukvården legat stabilt under mer än ett år: 3 av 5 > 8 år 1 av år 1 av 5 < 65 år Skillnaden kommunerna emellan beror mer på demografiska skillnader, till exempel yngre befolkning i Kungsbacka, än på olika bedömningar. Patientomsättningen, inskrivningar per månad, ligger på ca 4 procent, cirka 17 patienter, och har gjort så senaste halvåret. Vi ser en minskning av det totala antalet enstaka hembesök över tid, trots att antalet patienter är konstant. Detta talar för en mer likvärdig bedömning. Mer kan göras för att samordna rutiner och bedömningar över hela Halland, och detta är något genomförandegruppen kommer att fokusera på under december och januari. Sammanfattningsvis menar genomförandegruppen att en riktigt kraftfull analys kan göras först när det finns möjlighet att per indikator, framförallt gällande "utskrivningsklara" och "oplanerad återinskrivning", särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården. Den palliativa förvaltargruppen kommer att fokusera mer på erfarenhetsutbyten mellan kommuner och verksamheter i fortsättningen, då det kan konstateras att resultaten för palliativ vård har ganska stora variationer kommuner emellan.

2 TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Magdalena Barkström Nämndtjänsteman Bilaga: Indikatorrapport hemsjukvården i Halland november 216 Beslutet ska skickas till Strategiska gruppen Laholms kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Falkenberg kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun

3 nov 216 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) 9 dec SAMMANFATTANDE ANALYS: Totala antalet inskrivna hallänningar variera endast lite över tid. Drygt 1,3% av hallänningarna eller patienter har varit inskrivna varje månad senaste halvåret. Likaså har åldersstrukturen på inskrivna hallänningar i hemsjukvården legat stabilt under mer än ett år: 3 av 5 > 8 år 1 av år 1 av 5 < 65 år Skillnaden kommunerna emellan beror mer på demografiska skillnader (t ex yngre befolkning i Kungsbacka) än på olika bedömningar. Patientomsättningen, inskrivningar per månad, ligger på ca 4% (ca 17 pat) och har gjort så senaste halvåret. Vi ser en minskning av totala antalet enstaka hembesök över tid, trots att antalet patienter är konstant. Detta talar för en mer likvärdig bedömning. Mer kan dock göras för att samordna rutiner och bedömningar över hela Halland, och detta är något genomförandegruppenkommer att fokusera på under december och januari. Sammanfattningsvis menar genomförandegruppen att den riktigt kraftfull analyskan göras först när det finns möjlighet att per indikato r- framförallt "utskrivningsklara" och "oplanerad återinskrivning"- särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter (som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården). Den palliativa förvaltargruppen kommer att fokusera än mer på erfarenhetsutbyten mellan kommuner och verksamheter framgent, då det kan konstateras att resultaten för palliativ vård har ganska stora variationer kommuner emellan. version behandlad i Indikatorgruppen 18 okt - behandlad i Genomförandegruppen 9 nov - info Strategisk grupp 18 nov

4 juni - juli aug sept okt nov dec jan -16 feb mar apr maj juni juli aug sep okt Inskrivna i hemsjukvård Det översta diagrammet visar inskrivna invånare i förhållande till befolkningsantal, där antal personer med hemsjukvård dividerats med totalt antal personer i resp. kommun. Det nedersta diagrammet visar fördelningen för inskrivna i hemsjukvård inom olika ålderskategorier aktuell månad. Andel av befolkning 2,% Inskrivna i hemsjukvård Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommentar/Analys: Total antal inskrivna: Ligger stabilt på runt 1,3 % av hallänningarna. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,%,8% Flödet av patienter ("patientomsättning") är något högre än vid punktmätningar maj och aug, då flödet var ca 4% (ca inskrivningar) vid båda tillfällena. För september är siffran 4,6% eller nästan 2 inskrivningar. Varberg utmärker sig med ett högt flöde och tycks vara den kommun som drar upp snittet. (i oktober har omsättningen sjunkit till 4% igen) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Åldersfördelning okt Falkenberg 5 Halmstad Hylte 2 Kungsbacka 2 Laholm 1 Varberg Åldersstrukturen i kommunerna påverkar: Kungsbacka utmärker sig markant demografiskt genom en yngre befolkning och färre andel i ffa 8+ än övriga kommuner. Om man "rensar" för denna strukturella skillnad utmärker sig inte Kungsbacka med lägre andel inskrivna i hemsjukvård eller färre enstaka hembesök. (not: just vid punktmätning 1 okt var Kba den kommun som hade högst andel av sina 8+-invånare inskrivna)

5 Inskrivna i hemsjukvård 1% Åldersindelning inskrivna - förändring över tid 8% 6% 4% 2% % maj 215 aug 215 nov 215 feb 216 maj 216 aug 216 okt 216 Ålder Halland maj 215,8% 15,6% 2,9% 62,7% 1,% aug 215 1,2% 17,8% 22,9% 58,1% 1,% nov 215 1,% 17,9% 23,7% 57,4% 1,% feb 216 1,% 17,4% 23,5% 58,% 1,% maj 216,8% 17,4% 23,5% 58,4% 1,% aug 216,3% 17,% 23,9% 58,8% 1,% okt 216,3% 17,4% 24,3% 58,% 1,% Kommentar/Analys: Ålder på inskrivna i hemsjukvård: Åldersstrukturen på inskrivna hallänningar totalt sett har legat väldigt stabilt hela 216.

6 Maj -15 Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan -16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Enstaka hembesök Diagrammet visar antal invånare med enstaka hembesök per 1. invånare i resp kommun. Det avser beställning från både vårdcentral och kommun. Tabellen visar antal invånare med enstaka hembesök för respektive kommun. Antal per Invånare med enstaka hembesök Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Kommentar/Analys: Invånare med enstaka hembesök: Inga trendbrott på totalen vad gäller antal invånare. Åldersstrukturen i kommunerna påverkar: Se kommentar på föregående sida. 1 5 Not diagrammet: Liten folkmängd = större variationer: Att Hylte är en liten kommun är det som ger stora variationer i diagrammet, snarare än faktiska förändringar vad gäller enstaka. Not: Räkning av enstaka hembesök görs på vissa håll för hand. Det lyfts fram att manuell hantering alltid medför viss osäkerhet. Antal invånare med enstaka hembesök i respektive kommun Kommun Maj -15 Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan - 16 feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland

7 Aug - 15 Sep Okt Nov Dec Jan - 16 Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Enstaka hembesök Det övre diagrammet visar ett snitt för antal enstaka hembesök per unik patient med enstaka hembesök under månaden. Det totala antalet enstaka hembesök divideras med antal unika patienter med enstaka hembesök. Det nedre diagrammet visar max antal enstaka hembesök för den patient som haft flest enstaka hembesök under månaden. Antal Enstaka hembesök per unik patient med enstaka hembesök (snitt) Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Max antal enstaka hembesök för en unik patient Antal enstaka hembesök Nov - 15 Dec Jan - 16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommentar/Analys: Enstaka hembesök per patient: Notera att det finns ytterfall i form av enstaka patient (ex Hylte juni och juli och Halmstad aug och sep) med väldigt många besök som tillfälligt drar upp genomsnittet. Det handlar då alltså snarare om undantag än förändrar bedömning generellt. Genomförandegruppen gör översyn av enstaka hemseök: Det förefaller till viss del finnas olika rutiner i kommunerna avseende enstaka hembesök. För att säkra likvärdig bedömning och därigenom likvärdig vård för hallänningen, kommer genomförandegruppen att under december-januari gå igenom kommunspecifika rutiner och se vad som kan samordnas. Genomförandegruppen har även diskuterat att viss andel av de enstaka hembesök som sker inför planerad operation skulle kunna undvikas. Egenvård skulle eventuellt kunna bedömas i större utsträckning genom att förbereda med bättre information och checklistor till patient.

8 Aug -15 Sep Okt Nov Dec Jan -16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Enstaka hembesök Diagrammet visar totala antalet enstaka hembesök per månad per 1. invånare för respektive kommun. Tabellen visare det totala antal enstaka hembesök under månaden. Kommentar/Analys: Totalt antal enstaka hembesök "per 1 invånare" Falkenberg Halmstad Totalt antal enstaka hembesök i respektive kommun Kommun Aug -15 Sep Okt Nov Dec Jan -16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Totala antalet hembesök: Eftersom antal invånare (per 1) med enstaka hembesök ligger konstant (föregående diagram) men totala antalet besök (per 1) har en nedåtgående trend (diagram på denna sida), kan man dra slutsatsen att det generellt sett blir vanligare att skriva in i hemsjukvård om patient behöver mkt hjälp. Not diagrammet: Enstaka unika patienter med väldigt många hembesök ger mkt utslag när man använder medelvärde. (för Hylte juni-juli är det just enstaka patient i kombination med en liten kommun

9 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 4,24 4,1 3,28 4,11 4,63 4,47 4, 5,21 4,65 4,72 3,72 3,88 4,44 4,31 3,71 4,2 4,15 4,78 4,46 4,87 4,17 4,9 3,89 4,62 4,36 3,56 3,62 3,78 Utskrivningsklara Tabellen visar antal vårdtillfällen där det dröjt en eller fler dagar från det att en läkare bedömt patienten utskrivningsklar tills utskrivning skett. I det nedre diagrammet redovisas genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle där det dröjt en eller flera dagar efter utskrivningsklar tills utskrivning har skett. Uppgifterna gäller både personer i ordinärt och särskilt boende. Antal vtf maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Antal dagar 7 6 Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle efter bedömd utskrivningsklar Halland Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Betalningsansvar Riket Kommentar/Analys: Bra siffror i aug-sep! Jämför man hela sista tertialet juni-sep med motsvarande period ifjol ses en nedgång med 16%. Halland även lägre än riket för denna period och avsevärt under gränsen för betalningsansvar (igenomsnitt). Genomförandegruppen påpekar att en kraftfull analys kan göras först när det finns möjlighet särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter (som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården). Än så länge är man beroende att räkna manuellt om man vil fördjupa sig i någon del, vilket är mycket tidsödande.

10 Oplanerad återinskrivning inom 1-3 dagar Tabellen visar antal oplanerade återinskrivningar där patienten redan varit inskriven i slutenvården de senaste 3 dagarna. Diagrammet visar hur stor andel av alla oplanerade inskrivningar som är återinskrivningar inom 1-3 dagar. Diagrammet visar både ordinärt och särskilt boende. Antal återinskr. apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Andel i % 25 Halland Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Riket ,7 17, 17,2 17,7 15,5 17,2 17,3 17,8 17,1 16,6 17,9 15,8 15,9 16,2 18,1 17, 17,3 17,3 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Kommentar/Analys: Totalt sett - omvänt från utskrivningsklara: Halland sämre än riket under längre period. Genomförandegruppen påpekar att en kraftfull analys kan göras först när det finns möjlighet särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter (som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården). Än så länge är man beroende att räkna manuellt om man vil fördjupa sig i någon del, vilket är mycket tidsödande.

11 Palliativ vård Diagrammet visar måluppfyllelse för Halland på socialstyrelsens sju indikatorer för palliativ vård. I diagrammet visas två år under samma period. Det gröna fältet visar målvärdet, den streckade linjen visar resultatet för det senaste året (=senaste 4 kvartilerna, Q) och det röda fältet visar resultat för året dessförinnan. Diagramen avser enbart ordinärt boende. Andel med dokumenterad smärtskattning Andel ordinerade injektionsläkemedel mot ångest Andel med dokumenterad munhälsa Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 Kommentar/Analys: Not: Fr o m denna rapport följer vi 4 indikatorer, istället för 7. Detta för att få samstämmighet mellan denna uppföljning och Palliativa förvaltargruppens samt Strategisk grupps Mål & Handlingsplan där just dessa 4 indikatorer följs. Förändringar totalt sett: 2 av 4 indikatorer (munhälsa och smärtskattning) förbättrade jfr med föregående år. Därför är det svårt att dra några slutsatser om generellt förbättring avseende palliativ vård. Andel med dokumenterat brytpunktsamtal Resultat 214 Resultat 215 Q4 Kvalitetsindikator Målvärd Q4-215 Q3-216 Q3 diff Andel ordinerade injektionsläkemedel mot ångest 1 93,6 89,2-4,4 Andel med dokumenterad munhälsa 1 33,5 46,2 12,7 Andel med dokumenterat brytpunktsamtal 1 81,3 78,9-2,4 Andel med dokumenterad smärtskattning 1 4,2 46,2 6, Antal vårdtillfällen i urvalet: Munhälsa är den enskilda indikatorn som förändrats mest, i positiv riktning. Det finns relativt stora variationer kommunerna emellan (se nästa sida) vilket borde ge utrymme för erfarenhetsutbyten. Se även separat analys från palliativ förvaltargrupp - bilaga. Laholm är den kommun som utmärker sig mest i positiv bemärkelse både sett till totalt resultat och till vilka förbättringar man gjort sedan ifjol.

12 Bilaga - analys från palliativa förvaltargruppen Palliativ vård Analys/ tankar kring materialet kring palliativregistret Palliativgruppen konstaterade att det är ett fåtal personer som avlider i hemmet och detta gör ju då att vid ett litet urval så kan skillnaderna bli väldigt stora i samband med analys. Endast ca 1 % avlider i hemmet. Gruppen pratade kring hur vi måste öka samverkan mellan vårdavdelningar och hemsjukvård för att fler ska få möjlighet att vårdas hemma i livets slut. Genom att öka förståelsen och kunskapen för vad kommunen kan erbjuda kan vi öka antalet personer som ges möjlighet att vara hemma. Vi har sett att det skiljer sig i resultaten både kommunvis och vilken vårdform som gäller och har vid senaste mötet plockat ut de goda exemplen som framkommit för att arbeta vidare med hur vi ska kunna få detta att komma alla tillgodo. Inför nästa möte ska representanterna från Varberg identifiera vad det är som gjort att munhälsan förbättrats där, Kungsbacka identifiera kring ökandet av brytpunktssamtal samt Hylte kring smärtskattning. Utifrån dessa resultat tänker vi att komma vidare genom våra grupper att sprida information/ utbildning eller vad det kan vara till övriga Halland. Det som pågår nu är utbildningsinsatserna som det Palliativa konsultteamet bedriver över hela Halland både för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Hylte kommun har utvecklat ett utbildningsmaterial för hemsjukvårdens personal som revideras och delges de övriga kommunerna. Vi håller också på att delge varandra omvårdnadsprogram, checklistor som underlättar i det vardagliga arbetet att kunna användas. I slutet av september anordnades en workshop i Palliativ vård med representanter för Närsjukvården, Hallands sjukhus, Hallands kommuner, Regionkontoret och politiker för en gemensam dag där vi såg över hur den Palliativa vården bedrivs. Detta ligger också till grund för regionens fortsatta arbete med den palliativa vården. Eva Hedbrandh, samordnare, palliativa förvaltargruppen 1615

13 Palliativ vård Diagrammet visar måluppfyllelse för Halland på socialstyrelsens sju indikatorer för palliativ vård. I diagrammet visas två år under samma period. Det gröna fältet visar målvärdet, den streckade linjen visar resultatet för det senaste året (=senaste 4 kvartilerna, Q) och det röda fältet visar resultat för året dessförinnan. SMÄRTSKATTNIN G 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Falkenberg Målvärde 5 Resultat 214 Q4-215 Q3 SMÄRTSKATTNIN Resultat 215 Q4-216 Q3 G 1 ÅNGEST MUNHÄLSA Kungsbacka Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 BRYTPUNKTSAMT AL BRYTPUNKTSAM TAL SMÄRTSKATTNIN G 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Halmstad Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 SMÄRTSKATTNIN G 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Laholm Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 BRYTPUNKTSAMT AL BRYTPUNKTSAM TAL SMÄRTSKATTNI NG 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Hylte Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 SMÄRTSKATTNING 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Varberg Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 BRYTPUNKTSA MTAL BRYTPUNKTSAMTAL

14 Definitioner Indikator Källa Definition Personer inskrivna i Inrapportering från Antal inskrivna patienter, exkl personer med korttidsvistelse enligt LSS. hemsjukvård kommunerna Enstaka hembesök Inrapportering från kommunerna Hembesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, avser unika individer och beställning från både vårdcentral och kommun. Dessutom redovisas det totala antalet enstaka hembesök under månaden. Utskrivningsklar Kvalitetsportalen //MEDDIX Antal vårdtillfällen där det dröjt en eller flera dagar från det att läkare bedömt patienten som utskrivningsklar tills utskrivning har skett, hur många sådana vårddygn som förflutit samt vilken kommun som patienten är folkbokförd i. Observera att beräkningen redovisas per utskrivningsmånad vilket kan ge en falskt för hög siffra om en patient ligger kvar som utskrivningsklar över ett månadsskifte. Tabellen visar antal utskrivningsklara vårdtillfällen, i diagrammet visas genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle. Återinskrivningar Kvalitetsportalen Rapporten bygger på de slutenvårdsregistreringar som rapporteras till Kvalitetsportalen, vårdtillfälle för vårdtillfälle. Varje gång ett oplanerat vårdtillfälle rapporteras så undersöks om det i samma landsting finns ett föregående vårdtillfälle för samma individ oavsett om det är planerat eller oplanerat. Om det finns ett sådant och om det har gått mellan 1 och 3 dagar mellan föregående utskrivning och den aktuella inskrivningen så räknas detta som Oplanerad återinskrivning. Diagrammet visar antalet Oplanerade återinskrivningar delat med alla oplanerade vårdtillfällen för samma tidsperiod. Palliativ vård: Pallaitivregistret Rapporten bygger på registreringar i kvalitetsregister och statistiken är hämtad ur palliativ.se. Det visar måluppfyllelse för fyra indikatorer som är framtagna av socialstyrelsen. I urvalet har följande dödsplatser exkluderats: Särskilt boende, Korttidsplats, Sjukhusavdelning, Hospice / Slutenvård. Därmed räknar man endast dem som avlider hemma, i ordinärt boende.

7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011

7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011 7 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH1511 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna informationen till protokollet. Ärendet Antal hallänningar

Läs mer

Äldresatsningen i Göteborgsområdet.

Äldresatsningen i Göteborgsområdet. Västra Götalandsregionen Resultattavlor Äldresatsningen i Göteborgsområdet 1 oktober till 30 september Uppdaterad -11-26 www.samverkanstorget. I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs

Läs mer

GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL

GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL Kallelse/föredragningslista 2017-06-08 GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL Tid: kl. 09:00-12:30 Plats: Borgsalen Ledamöter Kristina Karlsson (C) Lena Persson (L) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Läs mer

12 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011

12 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011 12 Utvärdering av indikatorer i hemsjukvården HNH150011 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna informationen till protokollet. Ärendet Mer än ett år

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 216-8-18 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Förbättrad vård i livets slutskede

Läs mer

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad Qulturum, Marina Sumanosova Uppdaterad 17-1-7 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel

Läs mer

Resultattavlor. Äldresatsningen i Sjuhärad/Södra Älvsborg Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Västra Götalandsregionen

Resultattavlor. Äldresatsningen i Sjuhärad/Södra Älvsborg Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Resultattavlor Äldresatsningen i Sjuhärad/Södra Älvsborg 1 oktober till 30 september -07-30 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Förklaring till resultattavlorna i Bättre liv för sjuka

Läs mer

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. En kvalitets- och utvecklingsnämnd

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. En kvalitets- och utvecklingsnämnd Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel En kvalitets- och utvecklingsnämnd Bakgrund Projektet framtidens hemsjukvård bedrevs mellan Hallands kommuner och Region Halland under 2012-2013 Syftet med

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 18-11- Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Palliativ

Läs mer

Måltavlor för kommuner i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Statistiken är hämtad ur Kvalitetsportalen

Måltavlor för kommuner i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Statistiken är hämtad ur Kvalitetsportalen Måltavlor för kommuner i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Statistiken är hämtad ur Kvalitetsportalen -04-19 Innehållsförteckning Översikt Södra Älvsborg 1 Alingsås 6 Bollebygd 9 Borås 12 Herrljunga 15

Läs mer

Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.

Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Fredagen den 26 aug 2016 Strategisk nivå 09.00-12.00 Plats: Upplevelsen, Falkenbergs stadshus Närvarande:

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 19-1- Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Palliativ - Kvalitetsindikatorer

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 18-11- Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Palliativ

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 218-11-2 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 18-11- Indikatorer: Återinläggningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Olämpliga antipsykotiska läkemedel Palliativ

Läs mer

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse/föredragningslista 2016-09-02 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid fredagen den 2 september 2016, kl. 09:00 Plats Konferensrum Se & Hör i paviljongen, Kungsbacka, ingång 8 Hjälpmedelscentrum,

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Tid: kl. 09:00-12:00 Plats: Mötesplats Mölle samt Rådhuset, Falkenberg Ledamöter Kristina Karlsson (C) Lena Persson (L) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) Mikael

Läs mer

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse Sammanträdesdatum 2015-12-11 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 11 december 2015, kl. 08:45 08:55 Lussefika vid Borgsalen 12.30 Lunch tillsammans i Café utsikten

Läs mer

RESULTTAVLA KVALITETSREGISTER SÖDRA ÄLVSBORG BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG DATA Elisabeth Jonsson Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

RESULTTAVLA KVALITETSREGISTER SÖDRA ÄLVSBORG BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG DATA Elisabeth Jonsson Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund RESULTTAVLA KVALITETSREGISTER SÖDRA ÄLVSBORG BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG DATA -11-12 Elisabeth Jonsson Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Läsinstruktion Denna rapport baseras på tillgänglig data i Kvalitetsportalen

Läs mer

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Utredning Göran Stiernstedt SOU 2015:20 Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av den nya lagen 1 januari 2018 Gemensam

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Måluppfyllelse indikatorer för de mest sjuka äldre 2012/2013

Måluppfyllelse indikatorer för de mest sjuka äldre 2012/2013 uppfyllelse indikatorer för de mest sjuka äldre 2012/2013 Utvecklingsledaren Charlotte Bliesener, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdskansliet Alingsås och Lerum ingår inte i detta resultat.

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse/föredragningslista 2016-12-09 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid fredagen den 9 december 2016, kl. 09:00-12:00 Plats Borgsalen, Södravägen 9, Regionens Hus Meddela mig angelica.eriksson@regionhalland.se

Läs mer

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018 Årsrapport Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Tre planer som hänger ihop 5 gemensamma fokusområden 1.1. SIP- samordnad

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare Data från mars 2018

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare Data från mars 2018 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Uppföljning och analys utifrån WebCare Data från mars 218 Innehåll Metodbeskrivning Sammanfattning Utskrivningsklara dagar Betalningsansvarsdagar

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Måluppfyllelse indikatorer för de mest sjuka äldre 2012/2013

Måluppfyllelse indikatorer för de mest sjuka äldre 2012/2013 uppfyllelse indikatorer för de mest sjuka äldre 2012/ Utvecklingsledaren Charlotte Bliesener, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdskansliet Denna mätning avser 1 okt 2012 31 augusti. Alingsås

Läs mer

5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002

5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002 5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002 Ärendet Nämnden ska varje år upprätta en uppföljningsrapport efter tre månader. Presidiets förslag Nämnden beslutar att - Fastställa upprättad uppföljningsrapport - Överlämna

Läs mer

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Utredning Göran Stiernstedt SOU 2015:20 Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av den nya lagen 1 januari 2018 Gemensam

Läs mer

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017 Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 Uppföljning 2017 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 är den tredje handlingsplanen för

Läs mer

RESULTATTAVLA KVALITETSREGISTER NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG DATA

RESULTATTAVLA KVALITETSREGISTER NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG DATA RESULTATTAVLA KVALITETSREGISTER NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG BASERAD PÅ TILLGÄNGLIG DATA -10-07 Elisabeth Jonsson Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Läsinstruktion Denna rapport baseras på tillgänglig

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad -- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Landstingsstyrelsen 2018-03-21 Fokusområden Ltkalmar.se Tillgänglighet Framtidens hälso- och sjukvård Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se 1177 Vårdguiden - 1177 på

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare - Kortversion December 2018

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning och analys utifrån WebCare - Kortversion December 2018 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Uppföljning och analys utifrån WebCare - Kortversion December 2018 Metodbeskrivning WebCare-data Detta material omfattar vårdtillfällen i WebCare

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

13:40 Processen för Trygg och effektiv utskrivning, SIP och IT-stödet Lifecare

13:40 Processen för Trygg och effektiv utskrivning, SIP och IT-stödet Lifecare Utbildningar november/december/ 2017 Program 13:30 Inledning 13:40 Processen för Trygg och effektiv utskrivning, SIP och IT-stödet Lifecare 14:30 Fika 14:45 Fortsättning utskrivningsprocessen. Processen

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Landstingsstyrelsen 2018-02-05 Fokusområden Ltkalmar.se Hur mycket betalar vi för hälso-och sjukvården? Har vi tillgång till hälso-och sjukvård när vi behöver? Hur

Läs mer

Månadsrapport juni/juli 2018

Månadsrapport juni/juli 2018 Månadsrapport juni/juli 2018 KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Samgranskning Hemsjukvården

Samgranskning Hemsjukvården www.pwc.se Revisionsrapport Samgranskning Hemsjukvården i Halland Projektledare Margaretha Larsson My Nyström Martin Hassel Malou Olsson Josefine Palmqvist Schultz Januari 2017 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018

Månadsrapport augusti 2018 Månadsrapport augusti KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel samt med

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan. Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan. Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län Strategi och handlingsplan 2019 2020 Samordnande äldregrupp

Läs mer

Palliativregistrets värdegrund

Palliativregistrets värdegrund Palliativregistrets värdegrund Jag och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Borgsalen, klockan 09:00-12:30 Ledamöter Ersättare Övriga Kristina Karlsson (C) Lena Persson (L) Rie Boulund (M) ersätter Ulrika Jörgensen (M) (ordförande) Kerstin Zander (S) ersätter Lise-Lotte

Läs mer

Slutrapport- Regionala genomförandegruppen - kvarvarande frågeställningar inför kommunernas övertagande av hemsjukvårdsansvaret

Slutrapport- Regionala genomförandegruppen - kvarvarande frågeställningar inför kommunernas övertagande av hemsjukvårdsansvaret 1(9) Planerat startdatum: 141121 Planerat slutdatum: 141215 Beställare: Politisk styrgrupp/gemensamma nämnden för hemsjukvård/ Kontaktperson Magdalena Barkström Projektledare: Gunilla Velin, projektledare,

Läs mer

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2017

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2017 Årsrapport Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2017 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Tre planer som hänger ihop 5 gemensamma fokusområden SIP- samordnad individuell

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Samverkan vid utskrivning från slutenvård Samverkan vid utskrivning från slutenvård Projektplan Hösten 2018-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 4 2 MÅL 4 2.1 Effektmål 4 2.2 Projektmål 4 3 AKTIVITETER

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH

Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH 170310 Lagförslag Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Ska ersätta dagens betalningsansvarslag. Tidplan Lagrådsremiss 20 december 2016

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-13 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 13 november 2015, kl. 08:45 ca 12:00 08:45 kaffe och fralla 09:00 sammanträde startar 10:00 Lars-Gunnar

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Yttrande över Revision - granskning avseende hemsjukvården i Halland

Yttrande över Revision - granskning avseende hemsjukvården i Halland Beslutsförslag 1 (3) Socialnämnden Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Yttrande över Revision - granskning avseende hemsjukvården i Halland Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Förslag

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2 Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede Indikatorer Bilaga 2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Uppföljningsrapport, augusti 2018 Uppföljningsrapport, augusti 01 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål

Läs mer

Handlingsplan för Ljusnarsbergs kommun - Implementering av ny Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Handlingsplan för Ljusnarsbergs kommun - Implementering av ny Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2017-11-14 Bos 118 Dnr KS 0026/2017 Handlingsplan för Ljusnarsbergs kommun - Implementering

Läs mer

Månadsrapport april 2018

Månadsrapport april 2018 Månadsrapport april 2018 KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel samt

Läs mer

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB 8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Strategisk grupp har tagit fram ett förslag till överenskommelse tillsammans

Läs mer

kostnadsutveckling inom hemsjukvården

kostnadsutveckling inom hemsjukvården Bilaga 1. Underlag uppdragsbeskrivning fördjupad analys tabell RJL 2015/999 Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version PKS/Kommunal utveckling 2017-01-25 Arbetsmaterial Projekt Fördjupad uppföljning av volym-

Läs mer

Praktiska anvisningar Uppföljning och ekonomi, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, för chefer

Praktiska anvisningar Uppföljning och ekonomi, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, för chefer Praktiska anvisningar Uppföljning och ekonomi, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, för chefer 2017 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område

Läs mer

Mobila hemsjukvårdsteam överallt

Mobila hemsjukvårdsteam överallt Mobila hemsjukvårdsteam överallt Karin Fröjd Regional projektledare https://www.bing.com/videos/search?q=mobil+n%c3%a4rv%c3%a5rd+skaraborg&&view=det ail&mid=d753aec475bac7685a37d753aec475bac7685a37&form=vrdgar

Läs mer

På väg. Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Seminarium om Nära vård, Kfsk och Region Skåne

På väg. Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Seminarium om Nära vård, Kfsk och Region Skåne På väg Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården Seminarium om Nära vård, Kfsk och Region Skåne 2019-01-25 Agenda Kort om Vårdanalys Presentation av På väg Delrapport

Läs mer

kostnadsutveckling inom hemsjukvården

kostnadsutveckling inom hemsjukvården Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version PKS/Kommunal Utveckling 2017-02-03 Arbetsmaterial Projekt Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom Noteringar Fördjupad uppföljning av volym- och

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2016

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2016 Årsrapport Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2016 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Tre planer som hänger ihop 5 gemensamma fokusområden SIP- samordnad individuell

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, september 2018 Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Andel väntande inom 60 dagar Kömiljard besök andel väntande inom 60 dagar 100 90 80 70 60 2012 2011 2010 50 40 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Läs mer

Utvärdering palliativ vård i livets slutskede

Utvärdering palliativ vård i livets slutskede Utvärdering palliativ vård i livets slutskede Om utvärderingen Utifrån rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede från 2013. Arbetet har bedrivits

Läs mer

Befolkningen i Kalmar län

Befolkningen i Kalmar län Analysarbete Kalmar län 213 Befolkningen i Kalmar län Andelen äldre ökar i Sverige och prognoser visar att år 225 kommer en stor del av Sveriges befolkning vara mellan 5 till 9 år. Kalmar län har i nuläget

Läs mer

Lifecare SPU Slutenvård Somatisk vård

Lifecare SPU Slutenvård Somatisk vård Lifecare SPU Slutenvård Somatisk vård Manual 2018-01-19 Helena Nord, Objektspecialist Lifecare Lifecare Slutenvård Somatisk vård Samordnad planering inför utskrivning I detta dokument framgår vad som är

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL

GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL Kallelse/föredragningslista 2017-04-21 GEMENSAM NÄMND FÖR HEMSJUKVÅRD OCH HJÄLPMEDEL Tid: kl. 09:00-12:00 Plats: Borgsalen Ledamöter Kristina Karlsson (C) Lena Persson (L) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017 Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 Uppföljning 2017 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 är den tredje handlingsplanen för

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultat för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultat för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultat för indikatorerna Uppföljning indikatorer 2016 I detta bildspel redovisas en uppföljning av indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden (HNH)

Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden (HNH) 1(6) Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-26 HNH140001 Caroline Johansson, nämndtjänsteman Kansliavdelningen 035-179652 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB)

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Regionkontoret Styrning och Stöd Angelica Eriksson Nämndssekreterare Datum 2015-09-02 Diarienummer Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Överenskommelse rörande lagen

Läs mer

Utfall Västra Götaland - överenskommelsen Undvikbar slutenvård - Återinskrivningar inom 30 dagar april-sep 2013 jämfört med april-sep 2012

Utfall Västra Götaland - överenskommelsen Undvikbar slutenvård - Återinskrivningar inom 30 dagar april-sep 2013 jämfört med april-sep 2012 Utfall Västra Götaland - överenskommelsen 2013 - - Återinskrivningar inom 30 dagar april-sep 2013 jämfört med april-sep 2012 Återinskrivningar 30 dagar Kommentar VGR: Månadsrapportering till SKL tom sep

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso och sjukvård i Jönköpings län

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso och sjukvård i Jönköpings län RJL 2017/3091 RJL 2017/2982 Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso och sjukvård i Jönköpings län 1 Giltig från 2018-01-01 Innehåll Överenskommelsens omfattning...

Läs mer

Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Talmanus Övergripande information Oktober 2018 Sida 1: Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Identifierade områden som påverkar processen..

Identifierade områden som påverkar processen.. NULÄGE LOSamverkanUS Avtalsarbete Riktlinjer Verksamhetsstöd IT Avtal huvudavtal med ekonomisk reglering samt PUB-avtal Upphandling Införande HSA-katalog bygga testmiljö som påverkas/påverkar arbetssätt

Läs mer

Trygg hemgång Halland 2014

Trygg hemgång Halland 2014 Trygg hemgång Halland 2014 Tillämpningsområde: Hallands sjukhus, Vårdval Halland, Kommunerna Halland Bakgrund och syfte Utskrivnings- och uppföljningskedjan Trygg hemgång i korthet Identifiering av patienter

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Borgsalen, klockan 09:00-12:00 Ledamöter Ersättare Övriga Ulrika Jörgensen (M) (ordförande) Kristina Karlsson (C) Lena Persson (L) Mikael Delin (S) Gun-Britt Löfdahl (S) ersätter Lise-Lotte

Läs mer