Miljöarbete i små och medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöarbete i små och medelstora företag"

Transkript

1 Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om Tillväxtverkets insatser inom Miljödrivna marknader, kontakta: Axel Nekham, Tillväxtverket, telefon vx: , e-post: Har du frågor om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011, kontakta: Jonnie Nordensky eller Jan Persson, Tillväxtverket, telefon vx: Tillväxtverket Stockholm, september 2012 Upplaga: 800 ex Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho Info 0455 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Policyer inom hållbarhetsområdet 9 Företagens arbete med miljömål 14 Verktyg i företagens miljöarbete 20 Drivkrafter för miljöarbete i små och medelstora företag 25 Företagens försäljning av miljöanpassade produkter 28 Samband mellan miljöarbete och andra positiva egenskaper 32 Bilaga 1. Ordlista 35 Bilaga 2. De undersökta företagen 36 Bilaga 3. Branschindelning 37 Litteratur 38 3

4 Sammanfattning Småföretag som arbetar med miljöfrågor på olika sätt har en högre tillväxtvilja, är mer innovativa och är oftare internationaliserade än andra företag. Det visar resul taten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet Miljöarbete verkar alltså vara förknippat med en rad positiva egenskaper hos företagen. Ändå minskar andelen småföretag som arbetar med miljö mål för den egna verksamheten, sam - tidigt som andelen som säljer miljöanpassade produkter har stagnerat. Företag kan arbeta med miljöfrågor på olika sätt. Somliga företag har enbart en miljöpolicy. Andra har ett mer ambitiöst miljöarbete och arbetar med miljömål för den egna verksamheten. Ett annat sätt att bedriva miljöarbete på är att sälja miljöanpassade varor och tjänster. Dessa sätt att bedriva ett miljöarbete hänger ofta ihop och många företag har såväl en miljöpolicy, arbetar med miljömål och säljer miljöanpassade produkter. Andelen företag som har en miljöpolicy ökar med företagsstorleken. Det är även vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher har en miljöpolicy. Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stor andel företag som har en miljöpolicy. De regionala skillna derna är dock mindre än skillnaderna mellan företag i olika storlek och i olika branscher. Mönstret när det gäller de små och medelstora företagens arbete med miljömål för den egna verksamheten är ungefär det samma som när det gäller miljöpolicy. Miljöledningssystemet ISO är det klart vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete. Det är dock betydligt fler medelstora företag än småföretag som använder ISO Detta beror troligen på att ISO inte riktigt är anpassat till småföretagens behov. Miljömärkningar däremot används i något högre utsträckning av små - företagen. Vidare kan man notera att en stor andel av de småföretag som arbetar med miljömål anger att de inte an - vänder något särskilt verktyg i detta miljöarbete. Mönstret när det gäller vilka verktyg som används och i vilken utsträckning de används är relativt stabila över tid. 4

5 Allt fler av de småföretag som arbetar med miljömål upplever att drivkrafterna för att ha ett aktivt miljöarbete ökar. Faktum är att samtliga drivkrafter som finns som svarsalternativ i undersökningen anges av allt fler som mycket viktiga driv - krafter för företagets miljöarbete. Men trots detta generellt ökade tryck är det färre småföretag som arbetar med miljömål idag jämfört med år Orsakerna till detta skulle behöva analyseras närmare. Det gäller även vilka effekter detta minskade miljöarbete riskerar att få. Undersökningen Företagens villkor och verklighet Företagens villkor och verklighet är en av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar riktad till små och medelstora företag. Undersökningen har genomförts av Nutek/Tillväxtverket år 2002, 2005, 2008 och Enkäten 2011 skickades ut till omkring små och medelstora företag. Cirka har svarat. Svarsfrekvensen är 60 procent. Undersökningen representerar cirka företag. Undersökningen ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som till exempel tillväxt, internationalisering, förenkling och hållbarhet. Undersökningens urval är stratifierat - vilket ger möjligheter att bryta ned resultaten på en rad faktorer som företagsledarens kön, företagets storlek, bransch och region. Tre temarapporter har publicerats utifrån materialet. Dessa handlar om tillväxtmöjligheter och hinder, internationalisering samt företagande i Sveriges regioner. Tidigare undersökningar har varit en viktig källa till nya regeringsuppdrag och policybeslut kring tillväxtfrågor. Läs mer om Företagens villkor och verklighet och resultaten från undersökningen och temapublikationerna på under Fakta och statistik 1 1 Tekniska uppgifter om undersökningen ges i Tillväxtverket (2011) Dokumentation och svarsöversikt Företagens villkor och verklighet. 5

6 Inledning Vi står inför stora klimat- och miljöproblem som måste lösas. Samtidigt skapar omställningen till ett mer klimatsmart och miljöanpassat samhälle affärsmöjligheter för de svenska små och medelstora företag som är aktiva på de miljödrivna marknaderna. Med miljödrivna marknader avses de marknader där varor och tjänster säljs med miljöargument. Företagens miljöarbete kan se ut på olika sätt Företagens miljöarbete kan ta sig många olika uttryck (se figur 1). I sina enklaste former kan det handla om att skaffa sig en miljöpolicy, viket innebär att företaget sätter upp riktlinjer för att minska sin miljöpåverkan i den dagliga verksamheten. Ett alternativ är att börja arbeta med miljömål för den egna verk - samheten. Företag som är lite mer ambitiösa skaffar sig ofta ett miljöledningssystem för att få bättre kontroll på det egna företagets miljöpåverkan. Ett annat sätt att bedriva miljöarbete på är att börja tillverka och/eller sälja miljöanpassade produkter. Sedan finns det även vissa företag som arbetar med att ta fram ny miljöteknik. Ytterligare en variant är att genom innovativa lösningar ersätta befintliga produkter med helt nya produkter som har en radikalt lägre miljöbelastning. Figur 1 Andel små och medelstora företag som har en miljöpolicy, arbetar med miljömål och säljer miljöanpassade produkter. Procent Miljöpolicy Miljömål Försäljning av miljöanpassade produkter Det miljöarbete som pågår i företagen kan vara antingen reaktivt eller proaktivt. Ett reaktivt miljöarbete utmärks av att företag börjar arbeta med miljöfrågor för att kunderna kräver 6

7 det. Ett proaktivt miljöarbete innebär att företagen på eget initiativ även miljöanpassar sina produkter och gör miljön till en del av sin affärsidé. Ett proaktivt miljöarbete kan vara mer lönsamt men innebär även större risker för företagen. Samhällets insatser för att stödja miljöarbetet i företagen Samhället kan stötta miljöarbetet i små och medelstora före - tag på flera sätt. Dels genom att på olika sätt stödja företagen i deras miljöarbete eller med att ta fram och kommersialisera miljöanpassade produkter och ny miljöteknik. Dels genom att stimulera efterfrågan på denna typ av produkter genom offentlig upphandling och olika typer av styrmedel som till exempel skatter och subventioner. Tillväxtverket har flera olika insatser och program som syftar till att stötta små och medelstora företag som är aktiva på de miljödrivna marknaderna. Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt bygger på erfarenheter och analyser av området och består av insatser som har efterfrågats av både företag och aktörer inom de miljödrivna marknaderna. En viktig del i programmet är att stödja företag i den senare kommersialiseringsfasen. En annan insats är programmet DemoMiljö genom vilket företag och organisationer kan söka stöd för planeringsbidrag och demonstrationsprojekt för miljötekniska lösningar i ett urval av Sidas samarbetsländer. För att utforma våra program på bästa sätt behövs kunskap om små och medelstora företags behov. Därför genomför Tillväxtverket enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet. Innehållet i denna faktafolder baseras på resultat från denna undersökning. Små och medelstora företag är mycket viktiga för svensk ekonomi Företag med upp till 50 anställda räknas som småföretag och företag med anställda räknas som medelstora företag. Tillsammans utgör de 99,9 procent av det totala antalet företag i Sverige (se figur 2). Dessa företag står för ungefär 60 procent av förädlingsvärdet, 2 omsättningen och antalet anställda i näringslivet. Denna andel har ökat något under 2 Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet, det vill säga värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. 7

8 senare år. Med andra ord står de små och medelstora företagen för en mycket stor del av de värden som skapas i det svenska näringslivet. Figur 2 Företagen i Sverige. Andel företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde per storleksklass (antal anställda). Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Förädlingsvärde anställda anställda Procent anställda 250 anställda eller fler Anmärkning: Antalet medelstora och stora företag är så litet att de inte syns i diagramredovisningen av de olika företagsstorlekarnas andel av det totala antalet företag. Källa: SCB. 8

9 Policyer inom hållbarhetsområdet I detta avsnitt kan du läsa mer om hur vanligt det är att små och medelstora företag har policyer inom hållbarhetsområdet. Vanligast är det att företagen har en miljöpolicy. Med miljö - policy avses att företaget har riktlinjer för att minska sin miljöpåverkan i den dagliga verksamheten när det gäller till exempel tillverkning, transporter och inköp. De företag som har en miljöpolicy arbetar ofta även med miljömål samt säljer miljöanpassade produkter. Vart tredje småföretag har en miljöpolicy Bland storföretagen har det sedan relativt lång tid tillbaka varit vanligt med olika typer av policyer inom hållbarhetsområdet. Under senare år har det även blivit vanligare att små och medelstora företag skaffar sig sådana policyer. Vanligast är det att företagen har en miljöpolicy (se figur 3). Idag har 33 procent av småföretagen och 79 procent av de medelstora företagen en miljöpolicy. Det är även förhållandevis vanligt att de små och medelstora företagen har en policy för sociala frågor. 23 procent av små - före tagen och 73 procent av de medelstora företagen har en sådan policy. Minst vanligt är det att företagen har en policy för etiska frågor. Idag har 18 procent av småföretagen och 45 procent av de medelstora företagen en sådan policy. Figur 3 Andel små och medelstora företag som har olika typer av policyer inom hållbarhetsområdet. Småföretag Medelstora företag Procent Miljöpolicy Social policy Etisk policy 9

10 Det är alltså betydligt fler medelstora företag än småföretag som har policyer inom hållbarhetsområdet. Ju större företaget är desto vanligare är det att företagen har en miljöpolicy Ungefär vart tredje företag med anställda har en miljöpolicy. Bland de allra minsta företagen med 0 9 anställda är denna siffra något lägre (se figur 4). Av de större småföretagen med anställda är denna siffra betydligt högre (65 procent). Bland de medelstora företagen har nästan 80 procent en miljöpolicy. Den största andelen företag som har ambitionen att skaffa en miljöpolicy inom fem år hittar vi bland de större småföretagen med anställda. Bland dessa företag är det hela 15 procent som har en sådan ambition. Figur 4 Andel företag i olika storleksklasser som har en miljöpolicy. Miljöpolicy Ambition inom 5 år Procent Antal anställda Stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hur många som har miljöpolicy Spridningen mellan olika branscher när det gäller andelen små och medelstora företag som har en miljöpolicy är mycket stor (se figur 5). Störst andel företag som har en miljöpolicy finns inom El, gas, värme och vattenförsörjning (61 procent), Hotell och restaurang (58 procent) samt Transport och magasinering (57 procent). Lägst andel företag med miljöpolicy hittar vi inom tjänstebranscherna Information och kommunikation (15 procent) samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (20 procent). De låga siffrorna i dessa branscher beror troligen på att dessa 10

11 branscher har en relativt liten direkt miljöpåverkan. Däremot är de indirekta miljöeffekterna i dessa branscher troligen större. Det kan till exempel handla om miljöeffekterna av de råd som en konsult ger. Högst andel företag som har som ambition att skaffa en miljöpolicy inom fem år hittar vi inom Uthyrning och fastighetsservice samt inom Tillverkning och mineralutvinning. Skillnaderna mellan olika branscher är i detta fall dock ganska små. Rangordningen mellan olika branscher är ungefär den samma oavsett om man tittar på miljöpolicy, miljömål eller försäljning av miljöanpassade produkter. Figur 5 Andel små och medelstora företag i olika branscher som har en miljöpolicy eller har ambitionen att skaffa en sådan inom fem år. El, gas,värme & vatten (DE) Hotell & restaurang (I) Transport & magasinering (H) Byggverksamhet (F) Tillverkning & mineralutv. (BC) Vård & omsorg (Q) Uthyrn. & fastighetsservice (N) Handel (G) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (RS) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Inform. & kommunikation (J) Totalt Miljöpolicy Ambition inom 5 år Procent Variationer även på länsnivå när det gäller miljöpolicy Även på länsnivå finns det variationer när det gäller hur många små och medelstora företag som har en miljöpolicy (se figur 6). Dessa skillnader är dock betydligt mindre än skillnaderna mellan olika branscher. Högst är andelen i Södermanlands län med 44 procent, och lägst i Jönköpings och Stockholms län med 30 procent. Bakomliggande faktorer som bransch- och storleksfördelning är troligtvis en viktig orsak till dessa skillnader. Till exempel kan de branscher där det är vanligare att man har en miljö- 11

12 policy utgöra en större del av näringslivet i vissa län, vilket påverkar länssiffrorna. Figur 6 Andel små och medelstora företag i olika län som har en miljöpolicy % % % Län Andel Södermanland 44 % Västerbotten 42 % Gotland 39 % Blekinge 38 % Örebro 38 % Gävleborg 37 % Västmanland 36 % Kronoberg 35 % Dalarnas 35 % V. Götaland 35 % Halland 34 % Skåne 34 % Norrbotten 34 % Östergötland 33 % Uppsala 33 % Kalmar 33 % Västernorrland 32 % Värmland 32 % Jämtland 31 % Stockholm 30 % Jönköping 30 % Riket 33 % Andelen små och medelstora företag som har ambitionen att skaffa sig en miljöpolicy varierar mellan 8 och 18 procent i olika län. Flest företag (18 procent) som har ambitionen att skaffa sig en miljöpolicy inom fem år finns i Jämtlands län. I nuläget är dock andelen företag i Jämtlands län som har en miljöpolicy relativt låg. Lägst andel företag som har ambitionen att skaffa sig en miljöpolicy hittar vi i Södermanlands och Värmlands län (8 procent). 12

13 Sammanfattningsvis kan man säga att andelen företag som har en miljöpolicy ökar med storleken. Det är också vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher har en miljöpolicy. Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stor andel företag som har en miljöpolicy. De regionala skillnaderna är dock mindre än skillnaderna mellan företag i olika storlek och i olika branscher. 13

14 Företagens arbete med miljömål I detta avsnitt kan du läsa mer om hur vanligt det är att små och medelstora företag arbetar med att sätta upp och nå miljömål för den egna verksamheten. I allmänhet innebär detta en högre ambitionsnivå i miljöarbetet än att bara ha en miljöpolicy. Nästan tre fjärdedelar av de företag som arbetar med miljömål har även en miljöpolicy. Vart fjärde småföretag arbetar med miljömål Ungefär vart fjärde småföretag (26 procent) arbetar med att sätta upp och nå miljömål för den egna verksamheten (se figur 7). Ytterligare tio procent av småföretagen har som ambition att börja arbeta med miljömål inom fem år. Det är betydligt fler av de medelstora företagen som arbetar med miljömål ungefär två tredjedelar (67 procent). Ytterligare 8 procent av de medelstora företagen har som ambition att börja arbeta med miljömål inom fem år. Figur 7 Andel små och medelstora företag som arbetar med miljömål för egna verksamheten. Procent Miljömål Ambition inom fem år Småföretag Medelstora företag Andelen småföretag som arbetar med miljömål minskar Sett över tid så har andelen småföretag som arbetar med miljömål minskat (se figur 8). År 2002 var det nästan 30 procent av småföretagen som arbetade med miljömål. Denna siffra ökade sedan till 32 procent år Därefter har andelen fallit rejält till 25 procent år Såväl minskningen över hela 14

15 perioden , som minskningen mellan 2008 och 2011 är statistiskt säkerställd. Figur 8 Andel småföretag som arbetar med miljömål för egna verksamheten Procent Anmärkning: Minskningen över hela perioden är signifikant på enprocentsnivån, liksom minskningen mellan 2008 och Ökningen mellan 2005 och 2008 är signifikant på tioprocentsnivån. Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet. Andelen småföretag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten har gått ned både inom industri- och tjänstesektorn under perioden (se figur 9). Störst har minskningen varit inom industrisektorn, där andelen små - företag som arbetar med miljömål har minskat från 40 procent år 2002 till 29 procent år Figur 9 Andelen småföretag inom industrisektorn respektive tjänstesektorn som arbetar med mijömål för den egna verksamheten Procent Industrisektorn Totalt Tjänstesektorn Anmärkning: Minskningen över hela perioden är signifikant på enprocentsnivån i industrisektorn, och på femprocentsnivån i tjänstesektorn. Minskningen är signifikant på enprocentsnivån i både i industri- och tjänstesektorn. Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet. 15

16 Tittar man på utvecklingen på branschnivå kan man konstatera att andelen småföretag som arbetar med miljömål har minskat inom nästan alla branscher mellan 2008 och Sett över hela perioden har minskningen varit särskilt stor inom Tillverkning och mineralutvinning, Byggverksamhet samt Vård och omsorg. I dessa fall är minskningen statistiskt signifikant. 3 Sett till olika storleksklasser kan man konstatera att ju större småföretagen är desto mer har andelen som arbetar med miljömål minskat. Trots detta är det fortfarande så att det är betydligt vanligare att ett större småföretag arbetar med miljömål än att ett soloföretag gör det (se nedan). Ju större företaget är desto vanligare är det att man arbetar med miljömål Det finns ett starkt samband mellan företagsstorlek och arbete med miljömål (se figur 10). I genomsnitt är det drygt vart fjärde (26 procent) av samtliga små och medelstora företag som arbetar med miljömål. Ju större företaget är desto vanligare är det att man arbetar med miljömål. Bland mikroföretagen med 0 9 anställda är det bara en knapp fjärdedel (24 procent) som arbetar med miljömål. Motsvarande siffra för de större småföretagen (10 49 anställda) och de medelstora företagen ( anställda) är 49 respektive 67 procent. Figur 10 Andel företag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten uppdelat på företagsstorlek. Procent Miljömål Ambition inom 5 år Antal anställda 3 Minskningen i andelen småföretag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten mellan 2002 och 2011 är statistiskt signifikant på enprocentsnivån inom Tillverkning och mineralutvinning, Byggverksamhet samt Vård och omsorg. 16

17 Man kan även konstatera att andelen företag som har som ambition att börja arbeta med miljömål är högst bland de större småföretagen med anställda. I denna storleksgrupp är det nästan 14 procent som har som ambition att börja arbeta med miljömål inom fem år. Totalt sett har ungefär vart tionde av de små och medelstora företagen en sådan ambition. Vanligare att man arbetar med miljömål i vissa branscher Det är betydligt vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher arbetar med miljömål (se figur 11). Vanligast är det att man arbetar med miljömål inom El, gas värme och vattenförsörjning (53 procent) samt inom Transport och magasinering (45 procent). Uthyrning och fastighetsservice, Byggverksamhet samt Tillverkning och mineralutvinning ligger något över genomsnittet på drygt 30 procent. En förklaring till att en relativt stor andel företag i dessa branscher arbetar med miljömål kan vara att det här har varit vanligt med lagkrav och andra myndighetsregler inom miljöområdet. Sämst till ligger tjänsterbranscher som Information och kommunikation (10 procent) samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (16 procent). Dessa låga siffror beror troligen på att dessa branscher har en relativt liten direkt miljöpåverkan. Figur 11 Andel små och medelstora företag i olika branscher som arbetar med miljömål för den egna verksamheten. El, gas,värme & vatten (DE) Transport & magasinering (H) Hotell & restaurang (I) Uthyrn. & fastighetsservice (N) Byggverksamhet (F) Tillverkning & mineralutv. (BC) Handel (G) Utbildning (P) Vård & omsorg (Q) Kultur, nöje & fritid (RS) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Inform. & kommunikation (J) Totalt Miljömål Ambition inom 5 år Procent 17

18 Västerbotten i topp när det gäller företagens arbete med miljömål Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stor andel av de små och medelstora företagen som arbetar med miljömål (se figur 12). Högst är andelen i Västerbottens län med 32 procent, och lägst i Stockholms län med 23 procent. Bakomliggande faktorer som bransch- och storleksfördelning är troligtvis en viktig orsak till dessa skillnader. Till exempel kan de branscher där det är vanligare att man arbetar med miljömål utgöra en större del av näringslivet i vissa län, vilket påverkar länssiffrorna. Figur 12 Andel små och medelstora företag i olika län som arbetar med miljömål för den egna verksamheten % % % Län Andel Västerbotten 32 % Gävleborg 31 % Örebro 30 % Västmanland 30 % V. Götaland 29 % Dalarna 29 % Norrbotten 28 % Gotland 28 % Halland 28 % Västernorrland 27 % Kalmar 27 % Blekinge 26 % Östergötland 26 % Södermanland 26 % Kronoberg 26 % Värmland 25 % Jämtland 25 % Jönköping 25 % Uppsala 24 % Skåne 24 % Stockholm 23 % Riket 26 % 18

19 Andelen små och medelstora företag som har ambitionen att börja arbeta med miljömål inom fem år varierar mellan 7 och 13 procent i olika län. Norrbottens län har högst andel företag (13 procent) som har ambitionen att börja arbeta med miljömål på fem års sikt. Lägst andel företag med en sådan ambi - tion hittar vi i Västra Götalands och Värmlands län (7 procent). I genomsnitt är det ungefär vart tionde av de små och medelstora företagen som har som ambition att börja arbeta med miljömål. Sammanfattningsvis kan man säga att andelen företag som arbetar med miljömål ökar med storleken. Det är även vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher arbetar med miljömål. Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stora andel företag som arbetar med miljömål. De regionala skillnaderna är dock mindre än skillnaderna mellan företag i olika storlek och i olika branscher. Mönstret när det gäller de små och medelstora företagens arbete med miljömål för den egna verksamheten är alltså ungefär det samma som när det gäller miljöpolicy. 19

20 Verktyg i företagens miljöarbete I detta avsnitt kan du läsa om de olika verktyg som företagen använder i sitt miljöarbete. Miljöledningssystem, miljömärkning och miljödiplomering är exempel på sådana verktyg. I bilaga 1 kan du läsa mer om dessa verktyg. ISO är det vanligaste verktyget i miljöarbetet Ungefär vart femte småföretag och drygt vart annat medelstort företag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten använder ISO i sitt miljöarbete (se figur 13). Observera att detta är räknat som andel av de företag som arbetar med miljömål det vill säga inte som andel av samtliga företag. Detta gör ISO till det vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete. ISO är en internationellt erkänd standard för utformning av miljöledningssystem. Det är viktigt att påpeka att det faktum att ett företag använder ISO inte behöver innebära att det är certifierat enligt denna standard. Figur 13 Andel som använder olika miljöverktyg av de små respektive medelstora företag som arbetar med miljömål. ISO EMAS Miljödiplomering Miljömärkning FR 2000 Annat Inget särskilt verktyg Småföretag Medelstora företag Procent Näst vanligast är att arbeta med miljömärkning. Det gör 15 procent av de småföretag och 12 procent av de medelstora företag som arbetar med miljömål. Även miljödiplomeringar används av relativt många små och medelstora företag. Det är anmärkningsvärt att så många som hälften av småföretagen och vart femte av de medelstora företagen som arbetar med miljömål inte säger sig använda något särskilt verktyg i 20

21 detta arbete. Detta tyder på att miljöarbetet i många småföretag är relativt ostrukturerat. Den stora skillnaden mellan småföretag och medelstora företag är att småföretagen inte använder ISO i alls lika stor omfattning. En orsak till detta kan vara att ISO passar de lite större företagen bättre. För många småföretag kan det vara högst tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att certifiera sig enligt ISO En viktig förklaring till vilket verktyg företagen väljer i sitt miljöarbete är om man producerar/säljer konsumentprodukter eller om man är underleverantör till andra företag. Är man inriktad på konsumentprodukter är det vanligare att man använder sig av miljömärkning medan miljöledningssystem är ett naturligare val för en underleverantör inom industrin. Stabila mönster över tid när det gäller vilka verktyg som används i miljöarbetet Fördelningen mellan vilka miljöverktyg småföretagen arbetar med har varit relativt stabil under perioden (se figur 14). ISO har hela tiden varit det klart mest använda verktyget. Därefter följer miljömärkning och miljödiplomering. EMAS (Eco Mangement and Audit Scheme) har under hela perioden använts av väldigt få småföretag. EMAS är en EU-förordning med regler för hur ett miljöledningssystem ska se ut. Figur 14 Andel som använder olika miljöverktyg av de småföretag som arbetat med miljömål Procent ISO Miljömärkning Miljödiplomering EMAS

22 Bara vart tjugonde småföretag använder ISO Trots att ISO är det klart vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete är det bara 6 procent av samtliga små och medelstora företag som använder detta verktyg (se figur 15). Andelen företag som är certifierade är ännu färre. Bland mikroföretagen med 0 9 anställda är det bara 5 procent som använder ISO Motsvarande siffra för de större småföretagen (10 49 anställda) och de medelstora företagen är 17 respektive 37 procent. Ju större företaget är desto mer sannolikt är det alltså att det använder ISO Figur 15 Andel företag av samtliga företag i olika storlekar som använder ISO Procent Antal anställda Transport och magasinering i topp när det gäller ISO Det finns stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hur många av de små och medelstora företagen som använder ISO (se figur 16). Högst är andelen inom Transport och magasinering (18 procent), lägst inom Kultur nöje och fritid (1 procent). Även här verkar det finnas ett starkt samband mellan branschens direkta miljöpåverkan och andelen företag som använder ISO Ju större den direkta miljöpåverkan är desto större andel av företagen tenderar att använda ISO

23 Figur 16 Andel av samtliga små och medelstora företag i olika branscher som använder ISO Transport & magasinering (H) El, gas,värme & vatten (DE) Byggverksamhet (F) Tillverkning & mineralutv. (BC) Uthyrn. & fastighetsservice (N) Hotell & restaurang (I) Handel (G) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Vård & omsorg (Q) Utbildning (P) Inform. & kommunikation (J) Kultur, nöje & fritid (RS) Totalt Procent Vissa variationer även på länsnivå när det gäller ISO Även på länsnivå finns det vissa variationer i hur många små och medelstora företag som använder ISO (se figur 17). Högst är andelen i Örebro län (10 procent), och lägst i Jön - köpings, Uppsala och Södermanlands län (4 procent). Här är det troligt att det finns bakomliggande faktorer som skillnader i branschstrukturen som påverkar resultatet. Det finns relativt stora skillnader mellan olika branscher när det gäller användandet av ISO Däremot är skillnaderna mellan företag i olika län relativt begränsade. Sammanfattningsvis kan man säga att ISO är det klart vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete. Det är dock betydligt fler medelstora företag än småföretag som använder ISO Detta beror troligen på att ISO inte riktigt är anpassat till småföretagens behov. Miljömärkningar däremot används i något högre utsträckning av småföretagen. Det är anmärkningsvärt att så många småföretag som arbetar med miljömål anger att det inte använder något särskilt verktyg i detta arbete. Mönstret när det gäller vilka verktyg som används och i vilken utsträckning de används är relativt stabila över tid. 23

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 Så ser småföretagen på det regionala samarbetet Samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningssektor stärker den regionala tillväxten. Även småföretagen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 December 2011 Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Läs mer

Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Företagens villkor och verklighet 2014

Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Företagens villkor och verklighet 2014 Näringslivets internationalisering tar nya vägar Företagens villkor och verklighet 2014 Näringslivets internationalisering tar nya vägar Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer