Miljöarbete i små och medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöarbete i små och medelstora företag"

Transkript

1 Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012

2 Fler exemplar av broschyren kan beställas på Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice på telefon mån fre kl 09:00 11:00. Har du frågor om Tillväxtverkets insatser inom Miljödrivna marknader, kontakta: Axel Nekham, Tillväxtverket, telefon vx: , e-post: Har du frågor om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011, kontakta: Jonnie Nordensky eller Jan Persson, Tillväxtverket, telefon vx: Tillväxtverket Stockholm, september 2012 Upplaga: 800 ex Produktion: Tillväxtverket Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLitho Info 0455 ISBN:

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Policyer inom hållbarhetsområdet 9 Företagens arbete med miljömål 14 Verktyg i företagens miljöarbete 20 Drivkrafter för miljöarbete i små och medelstora företag 25 Företagens försäljning av miljöanpassade produkter 28 Samband mellan miljöarbete och andra positiva egenskaper 32 Bilaga 1. Ordlista 35 Bilaga 2. De undersökta företagen 36 Bilaga 3. Branschindelning 37 Litteratur 38 3

4 Sammanfattning Småföretag som arbetar med miljöfrågor på olika sätt har en högre tillväxtvilja, är mer innovativa och är oftare internationaliserade än andra företag. Det visar resul taten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet Miljöarbete verkar alltså vara förknippat med en rad positiva egenskaper hos företagen. Ändå minskar andelen småföretag som arbetar med miljö mål för den egna verksamheten, sam - tidigt som andelen som säljer miljöanpassade produkter har stagnerat. Företag kan arbeta med miljöfrågor på olika sätt. Somliga företag har enbart en miljöpolicy. Andra har ett mer ambitiöst miljöarbete och arbetar med miljömål för den egna verksamheten. Ett annat sätt att bedriva miljöarbete på är att sälja miljöanpassade varor och tjänster. Dessa sätt att bedriva ett miljöarbete hänger ofta ihop och många företag har såväl en miljöpolicy, arbetar med miljömål och säljer miljöanpassade produkter. Andelen företag som har en miljöpolicy ökar med företagsstorleken. Det är även vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher har en miljöpolicy. Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stor andel företag som har en miljöpolicy. De regionala skillna derna är dock mindre än skillnaderna mellan företag i olika storlek och i olika branscher. Mönstret när det gäller de små och medelstora företagens arbete med miljömål för den egna verksamheten är ungefär det samma som när det gäller miljöpolicy. Miljöledningssystemet ISO är det klart vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete. Det är dock betydligt fler medelstora företag än småföretag som använder ISO Detta beror troligen på att ISO inte riktigt är anpassat till småföretagens behov. Miljömärkningar däremot används i något högre utsträckning av små - företagen. Vidare kan man notera att en stor andel av de småföretag som arbetar med miljömål anger att de inte an - vänder något särskilt verktyg i detta miljöarbete. Mönstret när det gäller vilka verktyg som används och i vilken utsträckning de används är relativt stabila över tid. 4

5 Allt fler av de småföretag som arbetar med miljömål upplever att drivkrafterna för att ha ett aktivt miljöarbete ökar. Faktum är att samtliga drivkrafter som finns som svarsalternativ i undersökningen anges av allt fler som mycket viktiga driv - krafter för företagets miljöarbete. Men trots detta generellt ökade tryck är det färre småföretag som arbetar med miljömål idag jämfört med år Orsakerna till detta skulle behöva analyseras närmare. Det gäller även vilka effekter detta minskade miljöarbete riskerar att få. Undersökningen Företagens villkor och verklighet Företagens villkor och verklighet är en av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar riktad till små och medelstora företag. Undersökningen har genomförts av Nutek/Tillväxtverket år 2002, 2005, 2008 och Enkäten 2011 skickades ut till omkring små och medelstora företag. Cirka har svarat. Svarsfrekvensen är 60 procent. Undersökningen representerar cirka företag. Undersökningen ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som till exempel tillväxt, internationalisering, förenkling och hållbarhet. Undersökningens urval är stratifierat - vilket ger möjligheter att bryta ned resultaten på en rad faktorer som företagsledarens kön, företagets storlek, bransch och region. Tre temarapporter har publicerats utifrån materialet. Dessa handlar om tillväxtmöjligheter och hinder, internationalisering samt företagande i Sveriges regioner. Tidigare undersökningar har varit en viktig källa till nya regeringsuppdrag och policybeslut kring tillväxtfrågor. Läs mer om Företagens villkor och verklighet och resultaten från undersökningen och temapublikationerna på under Fakta och statistik 1 1 Tekniska uppgifter om undersökningen ges i Tillväxtverket (2011) Dokumentation och svarsöversikt Företagens villkor och verklighet. 5

6 Inledning Vi står inför stora klimat- och miljöproblem som måste lösas. Samtidigt skapar omställningen till ett mer klimatsmart och miljöanpassat samhälle affärsmöjligheter för de svenska små och medelstora företag som är aktiva på de miljödrivna marknaderna. Med miljödrivna marknader avses de marknader där varor och tjänster säljs med miljöargument. Företagens miljöarbete kan se ut på olika sätt Företagens miljöarbete kan ta sig många olika uttryck (se figur 1). I sina enklaste former kan det handla om att skaffa sig en miljöpolicy, viket innebär att företaget sätter upp riktlinjer för att minska sin miljöpåverkan i den dagliga verksamheten. Ett alternativ är att börja arbeta med miljömål för den egna verk - samheten. Företag som är lite mer ambitiösa skaffar sig ofta ett miljöledningssystem för att få bättre kontroll på det egna företagets miljöpåverkan. Ett annat sätt att bedriva miljöarbete på är att börja tillverka och/eller sälja miljöanpassade produkter. Sedan finns det även vissa företag som arbetar med att ta fram ny miljöteknik. Ytterligare en variant är att genom innovativa lösningar ersätta befintliga produkter med helt nya produkter som har en radikalt lägre miljöbelastning. Figur 1 Andel små och medelstora företag som har en miljöpolicy, arbetar med miljömål och säljer miljöanpassade produkter. Procent Miljöpolicy Miljömål Försäljning av miljöanpassade produkter Det miljöarbete som pågår i företagen kan vara antingen reaktivt eller proaktivt. Ett reaktivt miljöarbete utmärks av att företag börjar arbeta med miljöfrågor för att kunderna kräver 6

7 det. Ett proaktivt miljöarbete innebär att företagen på eget initiativ även miljöanpassar sina produkter och gör miljön till en del av sin affärsidé. Ett proaktivt miljöarbete kan vara mer lönsamt men innebär även större risker för företagen. Samhällets insatser för att stödja miljöarbetet i företagen Samhället kan stötta miljöarbetet i små och medelstora före - tag på flera sätt. Dels genom att på olika sätt stödja företagen i deras miljöarbete eller med att ta fram och kommersialisera miljöanpassade produkter och ny miljöteknik. Dels genom att stimulera efterfrågan på denna typ av produkter genom offentlig upphandling och olika typer av styrmedel som till exempel skatter och subventioner. Tillväxtverket har flera olika insatser och program som syftar till att stötta små och medelstora företag som är aktiva på de miljödrivna marknaderna. Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt bygger på erfarenheter och analyser av området och består av insatser som har efterfrågats av både företag och aktörer inom de miljödrivna marknaderna. En viktig del i programmet är att stödja företag i den senare kommersialiseringsfasen. En annan insats är programmet DemoMiljö genom vilket företag och organisationer kan söka stöd för planeringsbidrag och demonstrationsprojekt för miljötekniska lösningar i ett urval av Sidas samarbetsländer. För att utforma våra program på bästa sätt behövs kunskap om små och medelstora företags behov. Därför genomför Tillväxtverket enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet. Innehållet i denna faktafolder baseras på resultat från denna undersökning. Små och medelstora företag är mycket viktiga för svensk ekonomi Företag med upp till 50 anställda räknas som småföretag och företag med anställda räknas som medelstora företag. Tillsammans utgör de 99,9 procent av det totala antalet företag i Sverige (se figur 2). Dessa företag står för ungefär 60 procent av förädlingsvärdet, 2 omsättningen och antalet anställda i näringslivet. Denna andel har ökat något under 2 Förädlingsvärde brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet, det vill säga värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. 7

8 senare år. Med andra ord står de små och medelstora företagen för en mycket stor del av de värden som skapas i det svenska näringslivet. Figur 2 Företagen i Sverige. Andel företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde per storleksklass (antal anställda). Antal företag Antal anställda Nettoomsättning Förädlingsvärde anställda anställda Procent anställda 250 anställda eller fler Anmärkning: Antalet medelstora och stora företag är så litet att de inte syns i diagramredovisningen av de olika företagsstorlekarnas andel av det totala antalet företag. Källa: SCB. 8

9 Policyer inom hållbarhetsområdet I detta avsnitt kan du läsa mer om hur vanligt det är att små och medelstora företag har policyer inom hållbarhetsområdet. Vanligast är det att företagen har en miljöpolicy. Med miljö - policy avses att företaget har riktlinjer för att minska sin miljöpåverkan i den dagliga verksamheten när det gäller till exempel tillverkning, transporter och inköp. De företag som har en miljöpolicy arbetar ofta även med miljömål samt säljer miljöanpassade produkter. Vart tredje småföretag har en miljöpolicy Bland storföretagen har det sedan relativt lång tid tillbaka varit vanligt med olika typer av policyer inom hållbarhetsområdet. Under senare år har det även blivit vanligare att små och medelstora företag skaffar sig sådana policyer. Vanligast är det att företagen har en miljöpolicy (se figur 3). Idag har 33 procent av småföretagen och 79 procent av de medelstora företagen en miljöpolicy. Det är även förhållandevis vanligt att de små och medelstora företagen har en policy för sociala frågor. 23 procent av små - före tagen och 73 procent av de medelstora företagen har en sådan policy. Minst vanligt är det att företagen har en policy för etiska frågor. Idag har 18 procent av småföretagen och 45 procent av de medelstora företagen en sådan policy. Figur 3 Andel små och medelstora företag som har olika typer av policyer inom hållbarhetsområdet. Småföretag Medelstora företag Procent Miljöpolicy Social policy Etisk policy 9

10 Det är alltså betydligt fler medelstora företag än småföretag som har policyer inom hållbarhetsområdet. Ju större företaget är desto vanligare är det att företagen har en miljöpolicy Ungefär vart tredje företag med anställda har en miljöpolicy. Bland de allra minsta företagen med 0 9 anställda är denna siffra något lägre (se figur 4). Av de större småföretagen med anställda är denna siffra betydligt högre (65 procent). Bland de medelstora företagen har nästan 80 procent en miljöpolicy. Den största andelen företag som har ambitionen att skaffa en miljöpolicy inom fem år hittar vi bland de större småföretagen med anställda. Bland dessa företag är det hela 15 procent som har en sådan ambition. Figur 4 Andel företag i olika storleksklasser som har en miljöpolicy. Miljöpolicy Ambition inom 5 år Procent Antal anställda Stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hur många som har miljöpolicy Spridningen mellan olika branscher när det gäller andelen små och medelstora företag som har en miljöpolicy är mycket stor (se figur 5). Störst andel företag som har en miljöpolicy finns inom El, gas, värme och vattenförsörjning (61 procent), Hotell och restaurang (58 procent) samt Transport och magasinering (57 procent). Lägst andel företag med miljöpolicy hittar vi inom tjänstebranscherna Information och kommunikation (15 procent) samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (20 procent). De låga siffrorna i dessa branscher beror troligen på att dessa 10

11 branscher har en relativt liten direkt miljöpåverkan. Däremot är de indirekta miljöeffekterna i dessa branscher troligen större. Det kan till exempel handla om miljöeffekterna av de råd som en konsult ger. Högst andel företag som har som ambition att skaffa en miljöpolicy inom fem år hittar vi inom Uthyrning och fastighetsservice samt inom Tillverkning och mineralutvinning. Skillnaderna mellan olika branscher är i detta fall dock ganska små. Rangordningen mellan olika branscher är ungefär den samma oavsett om man tittar på miljöpolicy, miljömål eller försäljning av miljöanpassade produkter. Figur 5 Andel små och medelstora företag i olika branscher som har en miljöpolicy eller har ambitionen att skaffa en sådan inom fem år. El, gas,värme & vatten (DE) Hotell & restaurang (I) Transport & magasinering (H) Byggverksamhet (F) Tillverkning & mineralutv. (BC) Vård & omsorg (Q) Uthyrn. & fastighetsservice (N) Handel (G) Utbildning (P) Kultur, nöje & fritid (RS) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Inform. & kommunikation (J) Totalt Miljöpolicy Ambition inom 5 år Procent Variationer även på länsnivå när det gäller miljöpolicy Även på länsnivå finns det variationer när det gäller hur många små och medelstora företag som har en miljöpolicy (se figur 6). Dessa skillnader är dock betydligt mindre än skillnaderna mellan olika branscher. Högst är andelen i Södermanlands län med 44 procent, och lägst i Jönköpings och Stockholms län med 30 procent. Bakomliggande faktorer som bransch- och storleksfördelning är troligtvis en viktig orsak till dessa skillnader. Till exempel kan de branscher där det är vanligare att man har en miljö- 11

12 policy utgöra en större del av näringslivet i vissa län, vilket påverkar länssiffrorna. Figur 6 Andel små och medelstora företag i olika län som har en miljöpolicy % % % Län Andel Södermanland 44 % Västerbotten 42 % Gotland 39 % Blekinge 38 % Örebro 38 % Gävleborg 37 % Västmanland 36 % Kronoberg 35 % Dalarnas 35 % V. Götaland 35 % Halland 34 % Skåne 34 % Norrbotten 34 % Östergötland 33 % Uppsala 33 % Kalmar 33 % Västernorrland 32 % Värmland 32 % Jämtland 31 % Stockholm 30 % Jönköping 30 % Riket 33 % Andelen små och medelstora företag som har ambitionen att skaffa sig en miljöpolicy varierar mellan 8 och 18 procent i olika län. Flest företag (18 procent) som har ambitionen att skaffa sig en miljöpolicy inom fem år finns i Jämtlands län. I nuläget är dock andelen företag i Jämtlands län som har en miljöpolicy relativt låg. Lägst andel företag som har ambitionen att skaffa sig en miljöpolicy hittar vi i Södermanlands och Värmlands län (8 procent). 12

13 Sammanfattningsvis kan man säga att andelen företag som har en miljöpolicy ökar med storleken. Det är också vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher har en miljöpolicy. Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stor andel företag som har en miljöpolicy. De regionala skillnaderna är dock mindre än skillnaderna mellan företag i olika storlek och i olika branscher. 13

14 Företagens arbete med miljömål I detta avsnitt kan du läsa mer om hur vanligt det är att små och medelstora företag arbetar med att sätta upp och nå miljömål för den egna verksamheten. I allmänhet innebär detta en högre ambitionsnivå i miljöarbetet än att bara ha en miljöpolicy. Nästan tre fjärdedelar av de företag som arbetar med miljömål har även en miljöpolicy. Vart fjärde småföretag arbetar med miljömål Ungefär vart fjärde småföretag (26 procent) arbetar med att sätta upp och nå miljömål för den egna verksamheten (se figur 7). Ytterligare tio procent av småföretagen har som ambition att börja arbeta med miljömål inom fem år. Det är betydligt fler av de medelstora företagen som arbetar med miljömål ungefär två tredjedelar (67 procent). Ytterligare 8 procent av de medelstora företagen har som ambition att börja arbeta med miljömål inom fem år. Figur 7 Andel små och medelstora företag som arbetar med miljömål för egna verksamheten. Procent Miljömål Ambition inom fem år Småföretag Medelstora företag Andelen småföretag som arbetar med miljömål minskar Sett över tid så har andelen småföretag som arbetar med miljömål minskat (se figur 8). År 2002 var det nästan 30 procent av småföretagen som arbetade med miljömål. Denna siffra ökade sedan till 32 procent år Därefter har andelen fallit rejält till 25 procent år Såväl minskningen över hela 14

15 perioden , som minskningen mellan 2008 och 2011 är statistiskt säkerställd. Figur 8 Andel småföretag som arbetar med miljömål för egna verksamheten Procent Anmärkning: Minskningen över hela perioden är signifikant på enprocentsnivån, liksom minskningen mellan 2008 och Ökningen mellan 2005 och 2008 är signifikant på tioprocentsnivån. Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet. Andelen småföretag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten har gått ned både inom industri- och tjänstesektorn under perioden (se figur 9). Störst har minskningen varit inom industrisektorn, där andelen små - företag som arbetar med miljömål har minskat från 40 procent år 2002 till 29 procent år Figur 9 Andelen småföretag inom industrisektorn respektive tjänstesektorn som arbetar med mijömål för den egna verksamheten Procent Industrisektorn Totalt Tjänstesektorn Anmärkning: Minskningen över hela perioden är signifikant på enprocentsnivån i industrisektorn, och på femprocentsnivån i tjänstesektorn. Minskningen är signifikant på enprocentsnivån i både i industri- och tjänstesektorn. Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet. 15

16 Tittar man på utvecklingen på branschnivå kan man konstatera att andelen småföretag som arbetar med miljömål har minskat inom nästan alla branscher mellan 2008 och Sett över hela perioden har minskningen varit särskilt stor inom Tillverkning och mineralutvinning, Byggverksamhet samt Vård och omsorg. I dessa fall är minskningen statistiskt signifikant. 3 Sett till olika storleksklasser kan man konstatera att ju större småföretagen är desto mer har andelen som arbetar med miljömål minskat. Trots detta är det fortfarande så att det är betydligt vanligare att ett större småföretag arbetar med miljömål än att ett soloföretag gör det (se nedan). Ju större företaget är desto vanligare är det att man arbetar med miljömål Det finns ett starkt samband mellan företagsstorlek och arbete med miljömål (se figur 10). I genomsnitt är det drygt vart fjärde (26 procent) av samtliga små och medelstora företag som arbetar med miljömål. Ju större företaget är desto vanligare är det att man arbetar med miljömål. Bland mikroföretagen med 0 9 anställda är det bara en knapp fjärdedel (24 procent) som arbetar med miljömål. Motsvarande siffra för de större småföretagen (10 49 anställda) och de medelstora företagen ( anställda) är 49 respektive 67 procent. Figur 10 Andel företag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten uppdelat på företagsstorlek. Procent Miljömål Ambition inom 5 år Antal anställda 3 Minskningen i andelen småföretag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten mellan 2002 och 2011 är statistiskt signifikant på enprocentsnivån inom Tillverkning och mineralutvinning, Byggverksamhet samt Vård och omsorg. 16

17 Man kan även konstatera att andelen företag som har som ambition att börja arbeta med miljömål är högst bland de större småföretagen med anställda. I denna storleksgrupp är det nästan 14 procent som har som ambition att börja arbeta med miljömål inom fem år. Totalt sett har ungefär vart tionde av de små och medelstora företagen en sådan ambition. Vanligare att man arbetar med miljömål i vissa branscher Det är betydligt vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher arbetar med miljömål (se figur 11). Vanligast är det att man arbetar med miljömål inom El, gas värme och vattenförsörjning (53 procent) samt inom Transport och magasinering (45 procent). Uthyrning och fastighetsservice, Byggverksamhet samt Tillverkning och mineralutvinning ligger något över genomsnittet på drygt 30 procent. En förklaring till att en relativt stor andel företag i dessa branscher arbetar med miljömål kan vara att det här har varit vanligt med lagkrav och andra myndighetsregler inom miljöområdet. Sämst till ligger tjänsterbranscher som Information och kommunikation (10 procent) samt Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (16 procent). Dessa låga siffror beror troligen på att dessa branscher har en relativt liten direkt miljöpåverkan. Figur 11 Andel små och medelstora företag i olika branscher som arbetar med miljömål för den egna verksamheten. El, gas,värme & vatten (DE) Transport & magasinering (H) Hotell & restaurang (I) Uthyrn. & fastighetsservice (N) Byggverksamhet (F) Tillverkning & mineralutv. (BC) Handel (G) Utbildning (P) Vård & omsorg (Q) Kultur, nöje & fritid (RS) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Inform. & kommunikation (J) Totalt Miljömål Ambition inom 5 år Procent 17

18 Västerbotten i topp när det gäller företagens arbete med miljömål Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stor andel av de små och medelstora företagen som arbetar med miljömål (se figur 12). Högst är andelen i Västerbottens län med 32 procent, och lägst i Stockholms län med 23 procent. Bakomliggande faktorer som bransch- och storleksfördelning är troligtvis en viktig orsak till dessa skillnader. Till exempel kan de branscher där det är vanligare att man arbetar med miljömål utgöra en större del av näringslivet i vissa län, vilket påverkar länssiffrorna. Figur 12 Andel små och medelstora företag i olika län som arbetar med miljömål för den egna verksamheten % % % Län Andel Västerbotten 32 % Gävleborg 31 % Örebro 30 % Västmanland 30 % V. Götaland 29 % Dalarna 29 % Norrbotten 28 % Gotland 28 % Halland 28 % Västernorrland 27 % Kalmar 27 % Blekinge 26 % Östergötland 26 % Södermanland 26 % Kronoberg 26 % Värmland 25 % Jämtland 25 % Jönköping 25 % Uppsala 24 % Skåne 24 % Stockholm 23 % Riket 26 % 18

19 Andelen små och medelstora företag som har ambitionen att börja arbeta med miljömål inom fem år varierar mellan 7 och 13 procent i olika län. Norrbottens län har högst andel företag (13 procent) som har ambitionen att börja arbeta med miljömål på fem års sikt. Lägst andel företag med en sådan ambi - tion hittar vi i Västra Götalands och Värmlands län (7 procent). I genomsnitt är det ungefär vart tionde av de små och medelstora företagen som har som ambition att börja arbeta med miljömål. Sammanfattningsvis kan man säga att andelen företag som arbetar med miljömål ökar med storleken. Det är även vanligare att små och medelstora företag i vissa branscher arbetar med miljömål. Det finns även vissa variationer mellan olika län när det gäller hur stora andel företag som arbetar med miljömål. De regionala skillnaderna är dock mindre än skillnaderna mellan företag i olika storlek och i olika branscher. Mönstret när det gäller de små och medelstora företagens arbete med miljömål för den egna verksamheten är alltså ungefär det samma som när det gäller miljöpolicy. 19

20 Verktyg i företagens miljöarbete I detta avsnitt kan du läsa om de olika verktyg som företagen använder i sitt miljöarbete. Miljöledningssystem, miljömärkning och miljödiplomering är exempel på sådana verktyg. I bilaga 1 kan du läsa mer om dessa verktyg. ISO är det vanligaste verktyget i miljöarbetet Ungefär vart femte småföretag och drygt vart annat medelstort företag som arbetar med miljömål för den egna verksamheten använder ISO i sitt miljöarbete (se figur 13). Observera att detta är räknat som andel av de företag som arbetar med miljömål det vill säga inte som andel av samtliga företag. Detta gör ISO till det vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete. ISO är en internationellt erkänd standard för utformning av miljöledningssystem. Det är viktigt att påpeka att det faktum att ett företag använder ISO inte behöver innebära att det är certifierat enligt denna standard. Figur 13 Andel som använder olika miljöverktyg av de små respektive medelstora företag som arbetar med miljömål. ISO EMAS Miljödiplomering Miljömärkning FR 2000 Annat Inget särskilt verktyg Småföretag Medelstora företag Procent Näst vanligast är att arbeta med miljömärkning. Det gör 15 procent av de småföretag och 12 procent av de medelstora företag som arbetar med miljömål. Även miljödiplomeringar används av relativt många små och medelstora företag. Det är anmärkningsvärt att så många som hälften av småföretagen och vart femte av de medelstora företagen som arbetar med miljömål inte säger sig använda något särskilt verktyg i 20

21 detta arbete. Detta tyder på att miljöarbetet i många småföretag är relativt ostrukturerat. Den stora skillnaden mellan småföretag och medelstora företag är att småföretagen inte använder ISO i alls lika stor omfattning. En orsak till detta kan vara att ISO passar de lite större företagen bättre. För många småföretag kan det vara högst tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att certifiera sig enligt ISO En viktig förklaring till vilket verktyg företagen väljer i sitt miljöarbete är om man producerar/säljer konsumentprodukter eller om man är underleverantör till andra företag. Är man inriktad på konsumentprodukter är det vanligare att man använder sig av miljömärkning medan miljöledningssystem är ett naturligare val för en underleverantör inom industrin. Stabila mönster över tid när det gäller vilka verktyg som används i miljöarbetet Fördelningen mellan vilka miljöverktyg småföretagen arbetar med har varit relativt stabil under perioden (se figur 14). ISO har hela tiden varit det klart mest använda verktyget. Därefter följer miljömärkning och miljödiplomering. EMAS (Eco Mangement and Audit Scheme) har under hela perioden använts av väldigt få småföretag. EMAS är en EU-förordning med regler för hur ett miljöledningssystem ska se ut. Figur 14 Andel som använder olika miljöverktyg av de småföretag som arbetat med miljömål Procent ISO Miljömärkning Miljödiplomering EMAS

22 Bara vart tjugonde småföretag använder ISO Trots att ISO är det klart vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete är det bara 6 procent av samtliga små och medelstora företag som använder detta verktyg (se figur 15). Andelen företag som är certifierade är ännu färre. Bland mikroföretagen med 0 9 anställda är det bara 5 procent som använder ISO Motsvarande siffra för de större småföretagen (10 49 anställda) och de medelstora företagen är 17 respektive 37 procent. Ju större företaget är desto mer sannolikt är det alltså att det använder ISO Figur 15 Andel företag av samtliga företag i olika storlekar som använder ISO Procent Antal anställda Transport och magasinering i topp när det gäller ISO Det finns stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hur många av de små och medelstora företagen som använder ISO (se figur 16). Högst är andelen inom Transport och magasinering (18 procent), lägst inom Kultur nöje och fritid (1 procent). Även här verkar det finnas ett starkt samband mellan branschens direkta miljöpåverkan och andelen företag som använder ISO Ju större den direkta miljöpåverkan är desto större andel av företagen tenderar att använda ISO

23 Figur 16 Andel av samtliga små och medelstora företag i olika branscher som använder ISO Transport & magasinering (H) El, gas,värme & vatten (DE) Byggverksamhet (F) Tillverkning & mineralutv. (BC) Uthyrn. & fastighetsservice (N) Hotell & restaurang (I) Handel (G) Juridik, ekonomi, vet. & tekn. (M) Vård & omsorg (Q) Utbildning (P) Inform. & kommunikation (J) Kultur, nöje & fritid (RS) Totalt Procent Vissa variationer även på länsnivå när det gäller ISO Även på länsnivå finns det vissa variationer i hur många små och medelstora företag som använder ISO (se figur 17). Högst är andelen i Örebro län (10 procent), och lägst i Jön - köpings, Uppsala och Södermanlands län (4 procent). Här är det troligt att det finns bakomliggande faktorer som skillnader i branschstrukturen som påverkar resultatet. Det finns relativt stora skillnader mellan olika branscher när det gäller användandet av ISO Däremot är skillnaderna mellan företag i olika län relativt begränsade. Sammanfattningsvis kan man säga att ISO är det klart vanligaste verktyget i de små och medelstora företagens miljöarbete. Det är dock betydligt fler medelstora företag än småföretag som använder ISO Detta beror troligen på att ISO inte riktigt är anpassat till småföretagens behov. Miljömärkningar däremot används i något högre utsträckning av småföretagen. Det är anmärkningsvärt att så många småföretag som arbetar med miljömål anger att det inte använder något särskilt verktyg i detta arbete. Mönstret när det gäller vilka verktyg som används och i vilken utsträckning de används är relativt stabila över tid. 23

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Miljöarbete inom teknikföretag

Miljöarbete inom teknikföretag Miljöarbete inom teknikföretag utvecklingstendenser samt jämförelser med annan tillverkande industri Sammanställd i juni 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av Richard Almgren,

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer