Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: Information om nämndens skolstrategiska satsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se. Information om nämndens skolstrategiska satsningar"

Transkript

1 Tord Karlsson - p1tk02 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Dnr: 2015/1575-GSN-646 Kopia till Information om nämndens skolstrategiska satsningar Ärendebeskrivning Grundskolenämnden ges en skriftlig information om nämndens och förvaltningens strategiska satsningar. Informationen innehåller syfte och mål med satsningarna. Skickad av: Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02

2 DOKUMENTTYP 1(9) /1575-GSN-646 Rev. Er ref Till Beskrivning av enheten Skolstrategiskt stöd Skolstrategiskt stöd är en enhet som består av mentorer, utvecklare, samordnare och konsulenter för att bidra till utveckling av skolverksamheten i barn och utbildningsförvaltningen. Enheten kan också beskrivas som de pedagogiska nämndernas plantskola för pedagogiska utvecklingsinsatser. Utifrån spetskompetens inom respektive område får pedagoger och skolor professionellt stöd som bygger på aktuell forskning. En styrka är att enheten kombinerar teoretiskt och praktiskt stöd till pedagogerna i det dagliga arbetet för att utveckla undervisningen. Enheten Skolstrategiskt stöd bildades 1 januari 2013 och är en del av Beställarverksamheten. Enheten består av: 1. Läs- och skrivmentorer (4 st / 4 åa) 2. Matematikutvecklare, mentorer och handledare (6 st / 3,6 åa) 3. Internationalisering i skolan/eu samordnare (1 st / 1 åa) 4. Idrottskonsulent (1 st / 1 åa) 5. Skoldatatek (1 st / 1 åa) 6. Skolbibliotek (1 st / 1 åa) 7. Handledning/Coach (1st / 1 åa t.o.m. 30 juni 2015) 8. Lånecentral ( 1st/1 åa) 9. Skrivutvecklare (1 st/0,6 åa) 10. VFU-samordning (1st / 1 åa) Enheten består av 18 medarbetare (15,2 åa) och är en del av barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska stöd- och utvecklingsresurser Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Telefon Webbplats Västerås stad Fiskartorget s.se Grundskolenämnden Västerås

3 VÄSTERÅS STAD 2(9) Enhetens gemensamma mål: Synliggöra Skolstrategiskt stöds verksamheter och visa att våra insatser gör skillnad, ökar motivationen och ger bättre resultat för eleverna Åstadkomma bättre strukturerat, strategiskt samarbete/samverkan med identifierade viktiga samarbetspartners Utveckla oss själva som grupp så att vi skapar arbetsglädje, en känsla av sammanhang och kan inspirera andra Inspirera till att använda litteratur som utgångspunkt för lärande Att enhetens verksamheter uppnår sina respektive mål Enheten har en gemensam pedagogisk utgångspunkt utifrån John Hatties forskning Enheten samverkar med Naturskolan omkring Naturbibliotek 1 Läs- och skrivmentorerna Målgrupp: grundsär- och grundskola Verksamhetens syfte: Att höja kompetensen hos lärare som arbetar med språk-, läs- och skrivinlärningsprocessen i de tidiga skolåren. Att bidra till att förbättra elevresultaten i skolår 3 och 5 i samtliga ämnen. Att ge lärare bättre kunskaper i att bedöma elevers kunskapsutveckling inom språk-, läs- och skrivområdet Det nära samarbete med pedagoger och elever i skolorna har möjliggjort framväxten av nya pedagogiska synsätt och arbetsformer direkt kopplade till verksamhetens behov. Exempel på aktiviteter är: Modellektioner Där kompetensöverföring sker tillsammans med pedagogerna utifrån aspekterna: en undervisning väl förankrad i läroplanen ett klart uttalat syfte med varje undervisningsmoment en tillräckligt utmanande undervisning en väl förberedd undervisning effektiv tidsanvändning formativ bedömning en väl strukturerad lärmiljö Enskild handledning Enskild handledning har getts gentemot elever med språkstörning/lässkrivsvårigheter. Elevers språk-, skriv- och läsförmåga har kartlagts/analyserats och lämpliga åtgärder utformats.

4 VÄSTERÅS STAD 3(9) Nätverksträffar Nätverksträffar som skapar förutsättningar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är välbesökta. Lärarna i barn- och utbildningsförvaltningen visar ett starkt intresse för att utveckla sitt pedagogiska kunnande. Skrivarverkstad Skrivarverkstad är en undervisningsmodell utvecklad efter studier vid Teachers College Reading and Writing Project, Columbia University (TCRWP) i New York ett arbetssätt som skapar goda förutsättningar för en lustfylld, explicit skrivundervisning med utgångspunkt i en formativ bedömning av elevernas arbeten. Skrivarverkstad lämpar sig mycket väl redan från förskoleklass. Positiva effekter är: Synliggör lärandet Stark koppling till litteraturen Formativ bedömning Ett inkluderande arbetssätt Gemenskap och skrivglädje God formuleringsförmåga Spridningseffekt till andra ämnen Att undervisa i läsförståelsestrategier Kompetensutveckling i att undervisa om läsförståelsestrategier. Lärarna som undervisade i f - åk 5, uttryckte att deras kunskap om läsförståelsestrategier har ökat avsevärt. De uppgav att de även ökat sin kunskap i hur man lär ut läsförståelsestrategier. 2 Matematikutvecklare, mentorer och handledare Målgrupp: för-, grundsär- grund-, gymnasiesär- och gymnasieskola Matematikutvecklingen i grundskolan fokuserar på några väl valda projekt som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Projekten är Räkna med Västerås-, Skolverkets matematiklyft och Sverige kommuner och landstings (SKLs) matematiksatsning PISA 2015 På förskolan har utvecklingen handlat om att implementera Förskolans matematikplan. Matematikmentorn på förskolan handleder lärargrupper i matematiklyftet. I förskoleklassen har fokus varit på grundläggande matematik, tester i förskoleklassen, problemlösning och läromedel. laborativ matematik ute och inne samt problemlösning, På gymnasiet har gymnasiementorerna tagit fram en gemensam fördiagnos med fokus på att grundläggande matematik. Diagnosen förankrades först i referensgruppen för matematik lärare på gymnasiet och sedan introducerades den för övriga matematiklärare. Diagnosen

5 VÄSTERÅS STAD 4(9) genomfördes för första gången i fullskala i början av hösten. Åtgärder håller på arbetas fram. Räkna med Västerås (RäV): Projektets syfte: Det övergripande och vägledande syftet med projektet är att elever i Västerås kommun utvecklar kunskaper i matematik kopplat till alla förmågor. Projektmål: Att forskningsbasera Västerås stads utvecklingsarbete kring matematikundervisning under perioden Externa utvärderare kommer att utvärdera RäV under arbetets gång. Matematiklyftet: Syftet med matematiklyftet: Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Under läsåret 2014/2015 deltar grundskolor, gymnasier och några grundsärkolor i matematiklyftet. Det finns en plan för skolornas deltagande i RäV och matematiklyftet så att alla skolor får möjlighet att vara med satsningarna. SKLs matematiksatsning PISA 2015 är en satsning som har fokus på ledning och styrning av utvecklingen av matematikundervisningen. 3 Internationalisering i skolan (EU samordnare) Målgrupp: för-, grundsär- grund-, gynmnasiesär- och gymnasieskola Vi lever i en alltmer globaliserad värld där vi blir mer och mer ömsesidigt beroende av vår omvärld. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi därför för att öppna upp omvärlden för våra elever och låta dem ta del av andra länders kulturer och levnadsätt. Genom internationella samarbeten får våra elever möjligheter till utbyte med elever i andra länder eller möjlighet till praktik utomlands. Våra lärare får också möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten med lärare i andra länder genom besök och via nätet. I läroplanerna för de olika skolformerna framgår att skolan ska verka för internationalisering. I Lpfö 98 står "Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle".

6 VÄSTERÅS STAD 5(9) I Lgr 11 för grundskolan står det "Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. För gymnasieskolan är ordalydelsen ännu mer specifik och i Gy 2011 står det Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas. Vad är internationellt arbete? Internationellt arbete kan ske på alla olika nivåer inklusive den lokala, i lekrum, klassrum och på skolgårdar. Det kan handla om att delta i projekt eller kommunicera via till exempel e-twinning, men det kan också handla om fortbildning för våra lärare i andra länder. Det kan ske via extern finansiering eller inom våra egna budgetramar. Det viktigaste är att det bidrar till att förbereda våra elever för de framtida utmaningar som de står inför och ge våra lärare kompetensutveckling och inspiration som de behöver. Extern finansiering Det finns flera olika möjligheter att söka extern finansiering för internationella aktiviter på olika nivåer. De flesta program som är aktuella inom skolans verksamheter finns att söka via Universitets- och Högskolerådet. För samverkansprojekt utanför EU finns exempelvis SIDA finansierade program såsom Atlas och Athena. För projekt, utvecklingsarbete och kompetensutveckling inom EU och mellan partner inom EU finns en mängd program att välja mellan. För länder inom Norden och Baltikum finns Nordplus som är ett program finansierat av Nordiska Ministerrådet. Det finns också program som handlar om ungdomsutbyten att söka via Ungdomsstyrelsen. Förutom de program som är direkt riktade mot skolan finns också ett antal andra program där man kan söka utvecklingsmedel. Även dessa kan vara aktuella för skolan när det handlar om att utveckla nya strategier eller verksamheter. 4 Idrottskonsulent Målgrupp: grundsär-, grund-, gymnasiesär- och gymnsieskola Skolidrottskonsulenten arbetar för att skapa förutsättningar och intresse för fysisk aktivitet, god hälsa och utveckla elevers ledarskap.

7 VÄSTERÅS STAD 6(9) Skolor som vill starta en skolidrottsförening, där elever demokratiskt driver och leder aktiviteter kan få hjälp med utbildning och annat stöd. Under läsåret erbjuds bl.a. Prova på-arrangemang där tävlingresultat inte är i fokus. Tävlingar i individuella idrotter och lagidrotter. Utbildning och stöd till skolor som vill starta skol-if. Ledarskapsutbildning i Svenska Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial Unga Leder Unga (10-12 år och år) Samverkan med Västmanlands Skolidrottsförbund samt Västerås övriga idrottsförbund, föreningar och SISU Idrottsutbildarna. Lovsimskola för elever år 6-9, som inte klarat kravet för simkunnighet, under v. 33, höstlov, sportlov och påsklov. 5 Skoldatatek Målgrupp: grundsär-, grund-, gymnasiesär- och gymnasieskola Skoldatateket är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där IKT och specialpedagogik sätts i centrum. Västerås Skoldatatek etablerades 2009 och är sedan 2010 bemannad med en heltidsanställd specialpedagog. Målgruppen för verksamheten är skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilda utbildningsinsatser. Forskningen visar att IKT (Informations och Kommunikations Teknik) kan hjälpa elever att nå målen. Genom att skolan kan erbjuda IKTbaserade verktyg i lärandet görs undervisningen och den pedagogiska situationen tillgänglig för alla och skapar jämlika villkor till lärandet. 10 kap. Grundskolan 10 utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning (Skollagen 2010:800) Skolan behöver ha tillgång till många olika verktyg för att kunna göra ett gott arbetet med alla elever. Skolpersonalen behöver kunskap om hur olika IKT-baserade verktyg kan användas i olika undervisningssammanhang. För att elever ska få tillgång till en lärmiljö som är anpassad efter deras behov är det viktigt att höja kompetensen kring lärverktygens effekt och dess olika användningsområden, både hos elever och skolpersonal Verksamhetens syfte Syftet med Skoldatatekets verksamhet är Att ge elever i behov av särskilt stöd tillgång till brukbara verktyg så att de utifrån sina förutsättningar kan nå längre i sitt lärande och sin utveckling.

8 VÄSTERÅS STAD 7(9) Vänder sig främst till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på ADHD-problematik, samt läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Att utveckla pedagogernas kompetens kring alternativa verktyg eftersom deras kunnande är avgörande för det stöd eleven får. Att erbjuda möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk program före inköp. Att vara en del av elevstödet i kommunen. Att utvärdera nyheter och sprida information om IT/IKT. Bedriva omvärldsspaning Samverkan med Västerås Stads bibiliotek Under hösten 2012 startade ett samarbete mellan Skoldatateket och Västerås Stadsbibliotek gällande tjänsten Egen nedladdning.. Det går att ladda ner talböcker i dator, lärplatta eller smarta telefoner om man har rätt läsprogram och är registrerad talbokslåntagare. Samverkan Skoldatatek, dyslexipedagog och logogped Utifrån de läs- och skrivutredningar som dyslexipedagogen och logopeden genomför ingår rådet att skolpersonal ska kontakta Skoldatateket för rådgivning kring olika lärverktyg. Syftet med samverkan är att elever så snabbt som möjligt ska få tillgång till alternativa lärverktyg som gynnar elevens läs- och skrivutveckling för att på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen. Övrigt Utöver det ovan nämnda sker rådgivning till pedagoger och eller föräldrar dagligen via telefon eller mail. 6 Skolbibliotek Målgrupp: grundsär-, grund-, gymnasiesär- och gymnasieskola I skollag, bibliotekslag, Biblioteksplan för Västerås stad (antagen av KF) ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolstrategiskt stöd finns till hjälp för skolor att utveckla sina skolbibliotek genom att erbjuda handledning, workshops och nyhetsbrev för att uppnå målen i biblioteksplanen och följa lagen. I november varje år anordnas en litteraturfestival i Västerås stad för, av, med samt om barn och unga för att uppnå målet att stimulera till språkutveckling, en åtgärd beslutad i Biblioteksplan för Västerås stad av Kommunfullmäktige. I festivalen kommer både muntligt, skriftlig och digital litteratur 7 Handledning/Coach

9 VÄSTERÅS STAD 8(9) Målgrupp: alla chefer Från och med 1 augusti 2013 flyttades en resurs för handledning/coachning från proaros till barn- och utbildningsförvaltningen och enheten för Skolstrategiskt stöd. Rektorer och enhetschefer har erbjudits handledning både enskilt och i grupp. Satsningen upphör 30 juni Lånecentral Målgrupp: för-, grundsär- grund-, gymnasiesär- och gymnasieskola Lånecentralen tillhandahåller böcker på andra språk än svenska. Skolor kan beställa och låna böcker så att barn med annat modersmål än svenska får tillgång till böcker på sitt modersmål. 9 Skrivutvecklare Målgrupp: grundskola Skrivutvecklaren är ett stöd till elever, lärare och skolor i arbetet med skoltidningar. Det är en satsning på att motivera och stimulera lusten att berätta och skriva. Stöd ges också till lärare i att utveckla lusten till skrivande. 10 Verksamhetsförlagd utbildning Målgrupp: grundsär-, grund-, gymnasiesär- och gymnasieskola Den verksamhets förlagda utbildningen (VFU) på lärarprogrammet. syftar bl.a. till att säkra kompetensförsörjning och framtida rekrytering. Att erbjuda VFU på enheten tydliggör skolutveckling och koppling till nutida forskning. Våra skolverksamheter har ca 500 lärarstudenter som är placerade hos oss för att göra sin VFU, 30 hp, under sin utbildning. Vi har endast avtal med Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Högskolan i Dalarna. Den verksamhets förlagda utbildningen organiseras via två VFU samordnare, en 6-9 och gymnasiet och en samordnare för förskolan och F-5. Lärarna som handleder lärarstudenterna vid våra skolor kallas lokala lärarutbildare. De förväntas ha handledarutbildning 7,5 hp. Den utbildningen pågår ständigt och i dagsläget har inte alla den. Varje år utses "Årets VFUskola". Enheten premieras med kr. Merparten av alla enheter från förskola- gymnasiet har lärarstudenter. Den största enskilda faktorn till att våra barn och elever når målen är

10 VÄSTERÅS STAD 9(9) läraren och det är lokala lärarutbildare som medverkar i utbildningen av dem. Text

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer