KALLELSE Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum 2008-03-26"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef, informationschef och handläggare Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) Redovisning av uppdrag till KFAB Utbildning offentlighet och sekretess Inför regionfullmäktige Sid Ärenden till kommunfullmäktige 3 Svar på motion om att utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor Dnr/handl KS/2007:491 MSK 9 Svar på motion om ensamkommande barn KS/2007:517 KN 18 Förslag till reviderad elhandelspolicyn KS/2008:101 MSK 31 Svar på motion om att skapa möjlighet att ta (biogas)bussen till Lövåsens nya köpcentrum KS/2008:14 MSK 35 Svar på motion om att kommunen tar initiativ till en fadderverksamhet KS/2007:508 KN 39 Redovisning av obesvarade motioner KS/2008:156 KN 43 Förslag till ändring av uppdrag om förhandling och försäljning av sockenstugan i Flodafors KS/2005:338 MSK 45 Årsredovisning för Katrineholms kommun 2007 KS/2008:88 MSK Ärenden till kommunstyrelsen 49 Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med helårsprognos för Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) om uppförande av ny gruppbostad enligt LSS 62 Svar på revisionsrapport om Granskning av budgetförutsättningarna för socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden KS/2008:68 KN KS/2008:87 MSK KS/2007:511 MSK KallelseKS080326

2 78 Svar på revisionsrapport om styrning och ledning av projekt Spar04 KS/2007:411 MSK 102 Förslag till lokalprogram för Safirenhuset KS/2008:123 KN 107 Nominering av ledamot till styrelsen för Katrineholms Entreprenörscentrum 110 Yttrande över promemoria om En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen KS/2008:126 MSK KS/2008:19 MSK Uppföljningar/Utvärderingar Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden Göran Dahlström Ordförande

3 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om att utveckla landsortsskolor til kommunala friskolor Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning til inkomna ytranden. Ärendebeskrivning Håkan Nordström, Kerstin Kellerman oeh Carina Björk-Andersson, fp har ingett en motion om att utveekla landsortsskoloma til kommunala friskolor. Motionen har fö/jande Iydelse "På Katrineholms landsbygd finns ett stort engagemang för den egna bygdens skolor. lnte minst har den senaste tidens nedläggningshot mot skolorna i Strångsjö, Floda, Forssjö, Bie oeh Sjöholm visat detta. Folkpartiet anser att skoloma på landsbygden ska finnas kvar oeh utveeklas. En bra förutsättning för utveekling är att landsortsskoloma omvandlas til kommunala friskolor. Som kommunala friskolor kommer bygdemas naturliga engagemang för den egna skolan att tas tilvara genom exempelvis föräldrarepresentation i skolomas styrelser. Ledningen för skolan blir lokalt föranad. Lärare oeh rektorer får ökad pedagogisk frihet. Skolorna ges oekså större möjlighet att profilera sig vilket kan öka elevunderlaget genom att elever från tätorten kan väljas att söka sig dit. Föräldrar, elever oeh lärare har bäst förutsättningar att forma den skola som de vil verka i. Bildningnämnden ska därför av kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda frågan enligt motionens inriktning oeh därefter utveekla landsortsskolorna til kommunala friskolor inom denna mandatperiod." Inkomna yffranden Bildningsnämnden Nämnden avvisar motionen. A v ärendeberedningen framgår att begreppet friskola inte finns utan det ska vara fristående skola. Huvudmannaskapet måste vara klarlagt om det är kommunen eller någon annan juridisk enhet som har ansvaret för verksamheten. I motionen framgår inte vem som är tänt att ha huvudmannaskapet. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sitt yttrande att det finns idag två skolformer, allmänna skolor oeh fristående skolor. Dessa skolformer regleras i skollagen (1985: 11 00). F ör de allmänna skoloma är stat, landsting eller kommun huvudman. För de fristående skolorna är enskild fysisk eller juridisk person huvudman iisk

4 Regeringen meddelade under hösten 2006 att så kallade kommunala friskolor, eller självstyrande skolor, kommer att införas i Sverige. Något förslag til hur lagreglema kommer att se ut har ännu inte presenterats. I de fall begreppet kommunal friskola används i dag som organisationsform innebär det att eftersom den kommunala friskolan inte är en egen juridisk person så får övereller underskott i budgeten direkt verkan i den kommunala redovisningen. Den kommunala friskolan är en del av kommunen. Ärendets handlingar Bildningsnämndens protokoll, , 14 Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Folkpartiet Liberalemas motion Utveekla landsortsskolor til kommunala friskolor, msk

5 IZatrineholms kon1mun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad B ildningsnämnden ~03~ 0-3 Dnr BIN/2007:139, 600 : Hansgösta Wester Ärendebeskrivning Håkan Nordström, Kerstin Kellerman oeh Carina Björk-Andersson, fp har ingett en motion om at! utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor. Mofionen har fö/jande Iydelse "På Katrineholms landsbygd finns ett stort engagemang för den egna bygdens skolor. lnte minst har den senaste tidens nedläggningshot mot skolorna i Strångsjö, Floda, Forssjö, Bie och Sjöholm visat detta. Folkpartiet anser att skoloma på landsbygden ska finnas kvar oeh utvecklas. En bra fórutsättning för utveckling är au landsortsskolorna omvandlas til kommunala friskolor. Som kommunala friskolor kommer bygdemas naturliga engagemang för den egna skolan au tas tillvara genom exempelvis föräldrarepresentation i skolornas styrelser. Ledningen för skolan blir lokalt föranad. Lärare och rektorer får ökad pedagogisk frihet. Skolorna ges också större möjlighet att profiera sig vilket kan öka elevunderlaget genom att elever från tätorten kan välja att söka sig dit. Föräldrar, elever och lärare har bäst förutsättningar att forma den skola som de vill verka i. Bildningsnämnden ska därför av kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda frågan enligt motionens inriktning och därefter utveckla landsortsskolorna til kommunala friskolor inom denna mandatperiod." Ärendeberedning Enligt Skolverket och Sveriges kommuner och landsting så finns inte begreppet kommunal friskola utan skall vara fristående skola. Huvudmannaskapet för en skola måste vara klarlagt om det är kommunen eller någon annan juridisk enhet som har ansvaret för verksamheten. I motionen framgår inte vem som är tänkt att ha huvudmannaskapet. Bildningsförvaltningens förslag til beslut Bildningsnämnden beslutar att avvisa motionen Justerarides sign Protokollsutdrag ull Uldragsoeslyrkanae 2JVhlÌt :,

6 IZatrineholms kon1mun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Blad Bildningsnämnden Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Hansgösta Wester, Carina Björk- Andersson, Ingrid Nandrup, Gunilla Magnusson oeh Ann-Marie Karlsson. Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson yrkar bifall till motionen. Anneli Hedberg yrkar bifall till förvaltningens förslag til beslut, d. v.s. att avvisa motionen. Proposition Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämden ordförandens förslag til propositionsordning. Därefter ställer ordförande proposition på förslagen oeh finner att bildningsnärnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Bildningsnamnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut. Ledamöterna RolfOrrblad, Bo Sivars, Leif Strand, Marian Loley, Anne-Marie Karlsson, Kerstin Kellerman oeh Carina Björk-Andersson reserverar sig mot beslutet. Jusierarides sign ProioKollsuldrag 1::1 Kommunstyrelsen, akt Uldragsbesiyrkande. ~vt/ Il;ii

7 IZatrineholms kommun '\ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Vår handlärrare Rebecka Djerfsten Mattias Jansson Datum &003 i. q ~t 1 (1) Vår beteckning KS/2007: Kommunstyrelsen Yttrande över motion om att utveckla landsortsskolorna til kommunala friskolor Det firms idag två skolformer, allmana skolor oeh fristående skolor. Dessa skolformer regleras i skollagen (1985:1100). För de allmana skoloma är stat, landsting eller kommun huvudman. För de fristående skoloma är enskild fysisk eller jundisk person huvudman. Regeringen meddelade under hösten 2006 att så kallade kommunala friskolor, eller självstyrande skolor, kommer att infóras i Sverige. Något fórslag til hur lagreglema kommer att se ut har anu inte presenterats. Med dagens juridiska regelverk så är kommunala friskolor således en allmän skola. Begreppet handlar om ett sätt att organsera en kommunal skola. På det sättet är begreppet kommunala friskolor en form av medelväg, mellan allmana skolor oeh fristående skolor, som i dagsläget inte har specifikt stöd i skollagstiftngen. De kommunala friskoloma har en kommun som huvudman oeh ska fólja det de lagar oeh regler som gäller fór den kommunala organsationen, samtidigt har kommunen organserat det så att skoloma har större frihet än allmana skolor. Eftersom den kommunala friskolan inte är en egen juridisk person så får över eller underskott i budgeten direkt verkan i den kommunala redovisningen. Den kommunala friskolan är en del av kommunen. Grudtanen med kommunala friskolor är att de som firms inom skolverksameten ska bestäma över budgeten oeh organisationen. Personalen ska vara anställd inom kommunen. Relationen mellan den politiska nämden oeh den kommunala friskolan regleras genom avtal. Kommunala friskolor firms redan idag i ett flertal kommuner, bland anat i Sollentua oeh Linköping. I Linköpings kommun är rektom fór den kommunala friskolan direkt underställd fórvaltningsehefen. Rektom har ett utökat ekonomiskt ansvar oeh ansvarar fór eventuella under- eller överskott. Oni en rektor missköter ekonomin upphör organisationsformen. Ma s on Biträdande kommunehef l#itc0i 0- tlsfm Rebeeka Djerfsten Kommunjurist Kommunala fiskolor KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommunstyrelsensforvàltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

8 / Folkpartiet li.krineholms KOUN lei nd Komrrunstyrelsen 2007-iO-,;3etl Motion till kommunfullmäktige Hendlêf8 olatöõ Utveckla landsortsskolorna til kommunala friskolor på Katrineholms landsbygd Finns ett stort engagemang för den egna bygdens skolor. Inte minst har den senaste tidens nedläggningshot mot skolorna i Strångsjö, Floda, Forssjö, Bie och Sjöholm visat detta. Folkpartiet anser att skolorna på landsbygden ska finnas kvar och utvecklas. En bra förutsättning för utveckling är att landsortsskolorna omvandlas till kommunala friskolor. Som kommunala friskolor kommer bygdernas naturliga engagemang för den egna skolan att tas tillvara genom exempelvis föräldrarepresentation i skolornas styrelser. Ledningen för skolan blir lokalt förankrad. Lärare och rektorer får ökad pedagogisk frihet. Skolorna ges också större möjlighet att profilera sig vilket kan öka elevunderlaget genom att elever från tätorten kan välja att söka sig dit. Föräldrar, elever och lärare har bäst förutsättningar att forma den skola som de viii verka i. Bildningsnämnden ska därför av kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda frågan enligt motionens inriktning och därefter utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor inom denna mandatperiod. Håkan Nordström (fp) Kerstin Kellerman (fp) Carina Björk-Andersson (fp)

9 Dnr KS/2007: Handläggare: Katarina Nilsson Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn Ordförandes förslag til beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv til motionärens tanegångar oeh uppdrar inledningsvis åt kommunstyrelsen att vidare utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande flyktingbarn med plaeering i familjehem under förutsättning att statsbidragen täeker kommunens kostnader. Detta bör ske tilsammans med soeialnämnden oeh bildningsnämnden. Efter utredningen bör ärendet återkomma til kommunstyrelsen för beslut av motionens andra att-sats att teekna avtal med Migrationsverket för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad. Ärendebeskrivning Ove Melin (s) har ingett en motion om ensamkommande flyktingbarn. Motionen har fö/jande Iydelse "Det finns över 150 ensamkommande flyktingbarn som väntar på boende i landets kommuner. Katrineholms kommun skulle kunna erbjuda ett alternativ til de ensamkommande flyktingbarnen som nu tvingas bo i Migrationsverkets anläggningar. Norrköpings kommun har t ex (beslutat att ta emot 6 barn) Därför föreslår jag: Att kommunalfullmäktige ger uppdrag til kommunstyrelsen tilsammans med socialnämnden att snarast utreda möjligheterna att ta emot 2 ensamkommande flyktingbam med plaeering i familjehem. Under förutsättning att statsbidragen täeker kommunens kostnader. Oeh om förutsättningar finns, Att kommunen teeknar avtal med Migrationsverket för att ta emot 2 ensamkommande flyktingbarn." Inkomna yttranden Bildningsnämnden beslutade den 26 februari 2008 att ställa sig bakom motionärens förslag under förutsättning att bildningsnämden erhåller full kostnadsersättning för de merkostnader som mottagandet av ensamkommande flyktingbarn kommer att medföra i enlighet med förvaltningsehefens förslag. Exempel på merkostnader kan vara: förberedelser inför skolgång, modersmålsstöd, studiehandledning samt övriga möjliga förekommande insatser. Gemensamma n ämn den för vuxen utbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker beslutade den 14 februari 2008 att instämma i motionen. I tjänsteskrivelsen från förvaltningsehefen konstateras att motionens förslag inte i någon större utsträekning påverkar Viadidakts verksamhet kn

10 Socialnämnden beslutade den 5 mars 2008 fóreslå att kommunen teeknar ett avtal på tre år med Migrationsverket fór att ta emot tre ensamommande flyktingbam per år. Socialnämden fóreslår också att de medel som tilfórs kommunen från Migrationsverket, både generella oeh schablonsersättningar ska tilfóras soeialnämden. Beslutet grudar sig på fórvaltningens fórslag som redogör fór arbetet med de fyra ensamommande flyktingbam som redan finns i kommunen oeh hur detta arbete ersätts från Migrationsverket. ldag ersätts kommunen fór de utgifter som finns fór de ensamommande flyktingbam men om kommunen teeknar ett kontrakt med Migrationsverket får kommunen en årlig fast ersättning på kronor fór att underlätta planenngen av mottagandet samt att öka kvalitén på bamets mottagande. För varje överenskommen plats får kommunen dessutom en sehablonsersättning på 1600 kronor per dygn oeh om platsen blir belagd tilkommer ytterligare 300 kronor per dygn. Det utgår fórutom detta en ersättning fór skolverksamhet där storleken per barn oeh år är beroende av om det gäller fórskola, grudskola eller gymnasium. Anledningen til att soeialnämden fóreslår att kommunen ska teekna avtal på tre ensamommande flyktingbam är att Migrationsverket kräver minst detta antal om kommunen ska teekna avtal på att ta emot bam ulan uppehållstilstånd. Om kommunen väljer att teekna avtal fór ensamommande flyktingbam med uppehållstilstånd finns det inga krav på minsta antal bam. i socialnämndens ytrande finns en uppställning på vad socialnämnden anser sig behöva fór att klara arbetet med att ta emot ensamkommande flyktingbam. Här finns oekså en beräking på inkomster oeh utgifter. I yttrandet påpekas vikten av att hela statsbidraget tilfaller socialnämden direkt oeh öronmärks fór arbetet med ensamommande flyktingbam. Ärendets handlingar. Sammanträdesprotokoll från bildningsnämden, , 13.. Sammanträdesprotokoll från den gemensamma nämnden fór vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm oeh Vingåker, , 6.. Samanträdesprotokoll från socialnämnden, , 24.. Motion til kommunfullmäktige om ensamkommande flyktingbam inlämad av Ove Melin (s), kn

11 IZa trineh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad Bildningsnämnden ZOC Handläggare: Eva Knutsson Yttrande över motion om ensamkommande flyktingbarn Bildningsnämnden har att yttra sig över motion som inkommit till kommunfullmäktige från Ove Melin, soeialdemokraterna i Katrineholm, med följande förslag; "att kommunfullmäktige gel' uppdrag til kommunstyrelsen tilsammans med socialnämnden att snarast utreda möjligheterna att ta emot två ensamkommande flyktingbarn med placering i familjehem under förutsättning att statsbidragen täcker kommunen kostnader" samt "att kommunen tecknar av"tal med lvfigrationsverketför att ta emot två ensamkommande flyktingbarn ", Bildningsförvaltningens yttrande Förvaltningsehef lngrid Nandrup föreslår bildningsnämnden besluta att under förutsättning att bildningsnämnden erhåller full kostnadstäekning för de merkostnader som mottagande av ensamkommande flyktingbam kommer att medföra i form av ; förberedelser för att barnen ska kunna börja i svensk skola, för modersmålsstöd oeh studiehandledning, sam! för eventuellt övriga individuella specialstödinsatser i de fall sådana kan komma att krävas, ställer bildningsnämnden sig bakom motionärens förslag ovan, om att Katrineholms kommun teeknar avtal med Migrationsverket att ta emot två ensamkommande flyktingbarn. Under bildningsnämndens överläggning y1trar sig Ingrid Nadrup, Anne-Marie Karlsson oeh Anneli Hedberg. Bildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget Justerandes sign ProrokoHsutcrag tili Kommunstyrelsen, akt Ut::ragsbestyrkande, '?Jm l '-

12 IZatrinehOlms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Gemensam näind llr vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Blad Yttrande över motion om ensamkommande barn Förslag til beslut Förvaltnngen fóreslår att nämden instämer i motionen Tony Rosendahl (v) yrkar bifall til förslaget. KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Handlaggare Beslut Nämden beslutar a t t instäma i motionen Bakgrund Ove Melin (s) har motionerat til Katrineholms kommunllmäkige om ensamommande flyktingbam. Han fóreslår att möjligheten att ta emot två ensamommande flyktingbam i Katrineholm ska utredas. Kommunstyrelsens fórvaltning har över1ämat motionen fór ytrande til Viadidak. FörvaltningsehefHelene Björkqvist konstaterar i tjänsteskrivelse att fórslaget inte påverkar Viadidaks verksamet i någon större utsträcknng. Tjänsteskrivelse, missiv oeh motion finns i kallelsen til samanträdet oeh bifogas protokollet som bilaga. VIAN:s handling nr Justerandes sign Protokollsuldrag till kommunstyrelsens förvaltnig, akten ",,

13 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOL Sammantrdesdalum Socialnämnden KATRINEIHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen ~ Dnr 2007:1728 Justerandes sign /./41' Utd ~estyrkand~.ij Yttrande över motion om ensamkommande flyktingbarn KS/2007:517 Bakgrund För närvarnade flnns fyra ensamkommande flyktingbarn placerade i Katrineholms kommun. Samtliga barn är placerade hos släktingar/anhöriga. Då avtal inte är tecknat med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn ersätts kommunen endast med en schablonsumma fór barnavårdsutredningen/matchningsutredningen för släkinghemmet samt fór faktiska kostnader såsom arvode och omkostnader fór fariljehemmen. Eftersom ensamkommande flyktingbarn saknar vårdnadshavare i landet, innebär detta att barnet är i behov av skydd och stöd och en anmälan ska ske til socialnämnden även om barnet vistas hos släktingar. Det är socialnämndens uppgift att utreda barnens behov mot denna bakgrund och sörja för att be hoven tilgodoses. Idag får socialnamnden kännedom om barnet via Migrationsverket då de gör en förfrågan om medgivande för en viss familj att ta emot barnet för vård och föstran. Migrationsverket gör inte anmälan om barn i behov av skydd och stöd och detta har tyvärr lett til att socialnämnden tidigare inte gjort någon bedömning huruvida utredning ska inledas. ldag utreds alla ensamkommande flyktingbarn i Katrineholms kommun enligt 11 kap 1 socialtjänstlagen (SoL). Som utredare kan man dock utgå ifrån att barnet befinner sig i en krissituation och det bör man ha i åtanke vid bemötandet under utredningstiden. Skilnaden mot andra barnavårdsutredningar är att det flnns bristfållg eller ingen information om hur det ensamkommande flyktingbarnet har haft det i sin ursprungsfamilj. Att det i en flyktingsituation finns många sanningar att hålla inne med gör det svårt att få kontakt med och få en bild av barnets situation. ytligt sett kan barnet se ut att må bra och ha det bra i sin placering. Det är dock inte ovanligt att barnet uppvisar svårigheter och symtom senare under placeringen och att detta ofta hänger ihop med obearbetad sorg, saknad och övergivenhet. Det är därför viktigt att ha kunskap om vad det innebär för barn att separeras från sin familj, sitt land och sin kultur oavsett omständigheterna som lett fram til separationen. Den lagstiftning som styr mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är 11 kap 1 SoL som säger att utredning av barnet måste ske. Utredningen mynnar således ut i en vårdplan som talar om var barnet ska boo i vårdplan/genomförandeplan ingår även skolgång, sjukvård och eventuell psykologisk hjälp. AUt detta gör idag förvaltningens,r~~/' tvlnitl l tn1ll Protokollsutdrag lil

14 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad Socialnämnden familjehemsgrupp i samarbete med utredningsgruppen. När barnet har kommit till Katrineholm så ska överförmyndaren snarast utse en god man till barnet. Svårigheter idag Soeialtjänsten har idag på grund av tidsbrist svårt att stödja både barn en och släktinghemmen i den utsträckning som skulle behövas. Barnpsykiatrin i Katrineholm har idag svårigheter att arbeta med de problem som dessa barn uppvisàr. En annan aspekt är att man som behandlare och utredare behöver arbeta alternativt och möta barnet och familjen utifrån dess behov. Ekonomi - statsbidrag Kommuner som tecknar en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn får en årlig fast ersättning på kronor för att underlätta planeringen av mottagandet av barnet och öka kvalitén på mottagandet. För varje överenskommen plats får kommunen kronor/dygn ischablonersättning. Blir platsen belagd tilkommer yterligare 300 kronor/dygn. För Katrineholms del skuiie detta sammantaget ge en intäkt på 2 2~2 000 kronor/år ti kronor/år beroende på om platserna är belagda eller inte. Förutom detta så utgår ersättning fór skolverksamhet, vilken återsöks från Migrationsverket och utgår oavsett om kommunen tecknat avtal eller ej. Ersättning utgår med kr/elev och år i fórskoleklass, kr/elev och år i grundskolan och kr/elev och år i gymnasiet.. Behov framåt För att göra ett bra mottagande för de kontrakterade ensamkommande flyktingbarnen samt spontanflyktingbarnen krävs yterligare resurser för förvaltningen. ldag finns i snitt fyra ensamkommande flyktingbarn som kommit spontant i kommunen. Förvaltningens förslag är att kommunen tecknar avtal på tre ensamkommande flyktingbarn förutom spontanflyktingbarnen. Anledningen til att fórvaltningen föreslår att tre barn skall tas emot är att Migrationsverket kräver minst detta antal om kommunen skall teckna avtal på att ta emot barn utan uppehållstilstånd. Väljer däremot kommunen att teckna avtal för ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd finns däremot inga begränsningar. För att klara detta arbete behöver fórvaltningen tillföras en heltid socialsekreterare/familjehemssekreterare, ett jourhem som tar emot barnen akut, tolkhjälp samt familjehem som barnen sedan stadigvarande placeras i. Justerandes sign Protokollsutdrag til

15 IZatrineholms koffitiun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad Soc ialnämnden _.._~_..._. ~~_~_~_.~,_.,. ;,~,~~..r.~~ ~_'~_~.~_'_,~_..", ~._~~_. ~ Socialsekreterarenlfamiljehemssekreteraren behövs fór att ombesörja att barnen utreds noggrant enligt 11 kap 1 SoL for att se vika behov barnet har. Socialsekreterarenlfamiljehemssekreteraren ska även rekrytera, utreda och matcha ett familjehem med kulturkompetens til varje barn. Arbetsuppgifterna består även i att stödja och handledajourhem oeh familjehem samt att ombesörja att barnet får den behandling de behöver. Fasta kostnader Soeialsekreterare 1,0 tjänst Driftskostnader (lokal, data, telefon mm.) Utbildning/handledning Kontrakterat jourhem 3 platser, arvode inkl. PO Omkostnadsersättning Totalt fastakostnader ror tre barn Rörliga kostnader Omkostnadsersättning tiljourhem, ålder 0-12 år Omkostnadsersättning til jourhem, ålder år Tolkkostnader 40 tim/mån á 325 kr/tim Inköp psykologtjänst 10 tim/mån á kr/tim Familjehem, arvode, 0-12 år inkl. PO Familjehem, arvode, år inkl. PO Familjehem, omkostnadsersättning, 0-12 år Familjehem, omkostnadsersättning, år Särskilt forordnad vårdnadshavare, ink!. PO Totalt rörliga kostnader för tre barn (högsta kostnaden under normala forhållanden) Total kostnad (rörliga och fasta) för tre barn Vid särskilda extrema omständigheter kan det tilkomma behov av institutionsplaeering Total kostnad på institution för ett barn kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån 220 kr/tim max 10 tim/ mån/barn kr/år OOO/år 2900 kr/dygn kr/år Justerandes sign Prolokollsutdrag til

16 . IZatrineholms kommun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad Soc ialnämnden Total kostnad vid två barn i familjehem och ett barn på institution OOO/år Kostnaden för socialfórvaltningen kommer art variera beroende på i vilket skede av processen med mortagandet av de ensamkommande flyktingbarn fórvaltningen är. Kostnaden fór fórvaltningen kan även öka utifrån barnens olika behov och mående. Vissa barn kan behöva institutionsplaceras och då handlar det om en kostnad på cirka kronor/dygn. Därfór är det av största vikt art hela stadsbidraget tiilfailer soeialnämnden direkt och ska öronmärkas fór arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Socialförvaltningens förslag til beslut Socialnämnden föreslås besluta at t stälia sig bakom ovanstående förslag til ytrande och överiämna detsom sitt eget til Kommunstyrelsen, at t föreslå Kommunstyrelsen art kommunen tecknar avtal under tre år med Migrationsverket för art ta emot tre ensamkommande flyktingbarn per år enligt ovanstående fórslag, a t t fóreslå Kommunstyrelsen art de medel som tiifórs kommunen från Migrationsverket, både genereiit och via schablonersärtningen, ska tiilföras soeialnämnden. Under nämndens överiäggning i ärendet ytrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s), Jan-OlofBlomster (fp), Lars Adamsson (mp), Carl-Áke Söderqvist (s), Gunnel Wickbom (m), Dragana Luketa (s), förvaltningschef Áke Strandberg, sektionschef Ása Furén-Thulin och ekonom Johanna Siverskog. Beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med fórvaltningens förslag. Justerandes sign ~ c1 A: l,/~,/ D y Protokollsutdrag til KS, handläggarna, akt

17 KATRINEHOlMS KOMMUN Kommunstyrelsen Motion till kommunfullmaktige MOTION OM ENSAMKOMMANDE FL YKTINGBARN Det finns över 150 ensamkommande flyktingbarn som vantar på boende i landets kommuner. Katrinebolms kommun skulle kunna erbjuda ett alternativ til de ensamkommande flyktingbarnen som nu tvingas bo i Migrationsverkets anlaggningar. Norrköpings kommun bar t ex (beslutat att ta emot 6 barn) Darför ioreslår jag: Att Kommunalfullmaktige ger uppdrag til kommunstyrelsen tilsammans med Soeialnamnden att snarast utreda möjligbeterna att ta emot 2 ensamkommande flyktingbarn med plaeering i familjebem. Under förutsattning att stadsbidragen taeker kommunens kostnader. Oeh om förutsattningar finns, Att kommunen teeknar avtal med Migrationsverket för att ta emot 2 ensamkommande flyktingbarn. /6 Katrinebolm den.aovember ~Ove Melin Soeialdemo

18 Dnr KS/2008: Handläggare: Marie Sandström Koski Förslag til reviderad elhandelspolicy Ordförandens förslag til beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget til reviderad poliey för elhandel. 2. Samordnaren för elhandelsgruppen uppdras att i samråd med elhandelsgruppen löpande genomföra prissäkringar på det sätt som regleras i polieyn oeh med återrapportering til kommunstyrelsen per tertial. Ärendebeskrivning Ekonomichefen redogör i skrivelse til kommunstyrelsen för det utarbetade förslaget til reviderad elhandelspolicy. "Bakgrund Kommunen har sedan år 2003 arbetat enligt en elhandelspolicy, med regelbunden återrapportering i kommunstyrelsen avseende utfall av elhandelsverksamheten. I samband med rapport om elhandeln per i kommunstyrelsen, i augusti 2007, gay kommunstyrelsen elhandelsgruppen i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsens förvaltning, återkomma med förslag til framtida reglering av elhandeln. En av de effekter som kunde konstateras var att kommunen inte har kunnat dra nytt av den låga prisnivå som emellanåt förekommit, eftersom elhandelspolieyn, för att skapa trygghet och budgeterbarhet, varit inriktad på att säka elpriser på längre sikt. Elhandelsgruppens förslag Mot bakgrund av ovanstående uppdrag har elhandelsgruppen arbetat med att se över hur elhandelspolieyn ska kuna utvecklas i syfte att med bibehållande av en trygg prissäkringsmodell oeh budgeterbarhet ändå ge utrymme för att utnyttja lägre prisbildningsperioder på marknaden. A v bilaga framgår en skrivelse från elhandelsgruppen som behandlar Erfarenheter av elhandel i Katrineholms kommun, och som redogör fór på vilket sätt kommunen oeh dess medaktörer i elhandeln kan utveckla sin policy oeh därmed sin elhandel. Myeket kort innebär förslaget att priserna säkras med tätare intervaller oeh över längre tid, för att närma sig en genomsnittlig nivå avseende priser. Förslaget innebär även ett högre användande av den service som den samverkande elhandelsparen erbjuder, genom att kommunen i samverkan med sin elhandelspart sätter målvärden för den handel som ska ske för varje period. Av skrivelsen framgår på vilket sätt policyn från 2008 (förslag) reglerar elhandeln i jämförelse med polieyn från A v ytterligare bilaga framgår förslaget til reviderad policy för elhandel.!oi-or msk

19 Kommunledningsförvaltningens överväganden F örvaltningen har genom ekonomichefen deltagit i över1äggningar med elhandelsgruppen under dess arbete med utveckling av policyn. Bedömningen är att förslaget på ett rimligt sätt uppfyller kraven på utveekling av kommunens elhandel på ett sätt som innebär såväl möjligheter tillägre priser som en säkring av priser över tiden. Den nya polieyn reglerar styrprinciper, som risktagande och uppdrag för verksamheten, och är mindre detaljreglerad än tidigare. I stället sker detaljregleringen i förhållande til elhandelsleverantören på en verkställande nivå. Tiltalande i förslaget är också den möjlighet som utställs i att använda sig av elhandelsmarknadens kompetenser för kommunens räkning genom det servieeavtal som finns. Förslag til beslut Kommunstyrelsen fastställer förslaget til ny policy fór elhandel, och ger därigenom elhandelsgruppen i uppdrag att löpande genomföra prissäkringar på det sätt som regleras i polieyn oeh med återrapportering til kommunstyrelsen per tertia!. Policyn föreslås gälla tils vi dare." Ärendets handlingar Skrivelse från elhandelsgruppen, Förslag til Policy för elhandel Ekonomichefens skrivelse, msk

20 IZatrineholms kommun '\ 1 (2) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVAL TNINGEN Datum Vsr beteckning Vsr handläqqare Ert datum Er beteckninq KATRINêHOLMS KOMMUN KörnmunstYrêlSen 2008 ~ Hllndlii~gäì' ELHANDEL I KArRINEHOLMS KOMMUN I denna skrivelse behandlas erfarenhetema av elhandeln för kommunens räkning samt lämas ett förslag til ändrad policy för elhandeln, bilaga 1. Den nu gällande policyn redovisas som bilaga 2. Bakgrund Under hösten 2002 genomfördes en upphandling av el för kommunen i ett mycket ofórdelakigt marknadsläge. Elpriset fór år 2003 blev mycket högt. För att inte råka i sama situation i framtiden fóreslog den valda leverantören av elhandelstjänsten, Östkraft AB, att kommunen från oeh med 2004 skulle arbeta med portfóljhantering och med att sprida prissäkingar över tiden fór att ha kontroll över kostnaden fór sin framtida elförbrukning. En policy för elhandeln utarbetades som kommunfullmäktige antog Elmarknaden och elhandelsgruppen har utvecklats sedan dess och det finns anledning att se över den befintliga policyn efter de erfarenheter som gjorts. Under 2006 gjordes en ny upphandling av elhandelstjänsten och den gay erfarenheter som också kommer til uttryck i ett fórslag til fórändrad policy. Elförbrukning och kostnad Portföljsamarbetet omfattas förutom av kommunens verksamheter av de kommunala bolagen KF AB och KIAB samt VSR och LUC. Dessa organisationer upphandlade från början en uppskattad fórbruing på 44 GWh. Förbrukningen har minskat stegvis och var ,4 GWh. Minskningen är en följd av ett systematiskt arbete med elseparering inom KIAB:s fastighetsbestånd samt energieffektiviseringar i kommunens verksametslokaler. Kommunen oeh KFAB bokförde under 2007 en total elkostnad på 30.0 mn som i huvudsak betalas av skattekollektivet, va-kollektivet eller hyresgäster i allmänyttan. Själva elhandeln inklusive omkostnader och certifikatsavgifter omsatte 15,8 mnk under 2007.

Socialnämnden 2008-03-05 1 (13)

Socialnämnden 2008-03-05 1 (13) Socialnämnden 2008-03-05 1 (13) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 15. 00 16.50 Ajournering kl. 15.45 16.00 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14)

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Plats och tid KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 17.30 Ajournering kl. 15.50 16.10 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s),

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

Inköpsstrategi Elenergi

Inköpsstrategi Elenergi Styrande dokument Senast ändrad /2012-10-02 Inköpsstrategi Elenergi Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Ekonomikontoret Dokumentnamn Inköpsstrategi Elenergi Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v)

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v) Bildningsnämnden 2009-04-07 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 15-19 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Anna Hagberg (s)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Dokumentrubrik Elhandel

Dokumentrubrik Elhandel Sida 1(7) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Jan Lindberg (jlg001) 2011-10-31 2011-10-31 Torbjörn Olsson (ton001) Beslutat av Landstingsstyrelsen 2011-10-31 248 Gäller för Landstingsgemensamt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

130 Förändrad elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsens beslut

130 Förändrad elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-324 130 Förändrad elkrafthandelsstrategi Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner införande av ny modell för elkraftupphandling

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

..VJ~ ~- (QQ. r- ~A. ~e-/7. 'u~kf90:l f. ((C0M\,KùQ)(enUCfå.. -I IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

..VJ~ ~- (QQ. r- ~A. ~e-/7. 'u~kf90:l f. ((C0M\,KùQ)(enUCfå.. -I IZatrineholms kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Bled Kommunstyrelsen 2008-03-26 Plaisoch lid Beslulande TJilnstgÖfande ersiluare Ersãtlare övriga deltagande Ulsesaltjuslera Jusleringens plats och lid Underskrifter Fêstvåningen Hotell

Läs mer

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning.

Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-25 Handläggare Elisabeth Kollberg 08-508 263 55 Till Trafiknämnden 2015-04-13 trafikkontorets elförbrukning. Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner att upphandling av elenergi

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012 1 (6) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Jörgen Rüdeberg, verks.chef Ert datum Er beteckning Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19)

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Katrineholm, kl. 15.00 17.25 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s), Dragana

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen och Fyrkanten kl 9:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund T2 Kravspecifikation Upphandling 2013 Elhandelstjänster Upphandling 1381-13 Ansvarig: Erik Björklund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION 3 1.1 KRAV OCH KRITERIER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde KALLELSE 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-15 Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 Ärende Beteckning 1 Entledigande från uppdrag som ledamot i

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Förslag till ny skolorganisation

Förslag till ny skolorganisation BILDNINGSNÄMNDEN 2012-05-29 55 2 Dnr 2012:37, 001 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Förslag till ny skolorganisation Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Nävertorpsskolan

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 88 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslistan 3 89 Månadsbokslut oktober 2016, inklusive prognos 4 90 Motion om ökat samarbete mellan skola och näringsliv 5 91

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet om familjevård.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet om familjevård. Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Henningsson Tfn: 08-508 10 035 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-04-06 Östermalms stadsdelsnämnd Svar på skrivelse om familjevård Förslag

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo)

Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 22 Ks 128 Au 159 Dnr 183/2013-282 Försäljning av Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) Bakgrund Arboga kommun äger tillsammans

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden 2009-05-13 1 (17)

Socialnämnden 2009-05-13 1 (17) Socialnämnden 2009-05-13 1 (17) Plats och tid KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 16.15 16.30 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s),

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-29 1 (20)

Socialnämnden 2007-08-29 1 (20) Socialnämnden 2007-08-29 1 (20) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 15.00 17.20 Ajournering kl. 16.40 16.50 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer