KALLELSE Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum 2008-03-26"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef, informationschef och handläggare Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) Redovisning av uppdrag till KFAB Utbildning offentlighet och sekretess Inför regionfullmäktige Sid Ärenden till kommunfullmäktige 3 Svar på motion om att utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor Dnr/handl KS/2007:491 MSK 9 Svar på motion om ensamkommande barn KS/2007:517 KN 18 Förslag till reviderad elhandelspolicyn KS/2008:101 MSK 31 Svar på motion om att skapa möjlighet att ta (biogas)bussen till Lövåsens nya köpcentrum KS/2008:14 MSK 35 Svar på motion om att kommunen tar initiativ till en fadderverksamhet KS/2007:508 KN 39 Redovisning av obesvarade motioner KS/2008:156 KN 43 Förslag till ändring av uppdrag om förhandling och försäljning av sockenstugan i Flodafors KS/2005:338 MSK 45 Årsredovisning för Katrineholms kommun 2007 KS/2008:88 MSK Ärenden till kommunstyrelsen 49 Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med helårsprognos för Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) om uppförande av ny gruppbostad enligt LSS 62 Svar på revisionsrapport om Granskning av budgetförutsättningarna för socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden KS/2008:68 KN KS/2008:87 MSK KS/2007:511 MSK KallelseKS080326

2 78 Svar på revisionsrapport om styrning och ledning av projekt Spar04 KS/2007:411 MSK 102 Förslag till lokalprogram för Safirenhuset KS/2008:123 KN 107 Nominering av ledamot till styrelsen för Katrineholms Entreprenörscentrum 110 Yttrande över promemoria om En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen KS/2008:126 MSK KS/2008:19 MSK Uppföljningar/Utvärderingar Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden Göran Dahlström Ordförande

3 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om att utveckla landsortsskolor til kommunala friskolor Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning til inkomna ytranden. Ärendebeskrivning Håkan Nordström, Kerstin Kellerman oeh Carina Björk-Andersson, fp har ingett en motion om att utveekla landsortsskoloma til kommunala friskolor. Motionen har fö/jande Iydelse "På Katrineholms landsbygd finns ett stort engagemang för den egna bygdens skolor. lnte minst har den senaste tidens nedläggningshot mot skolorna i Strångsjö, Floda, Forssjö, Bie oeh Sjöholm visat detta. Folkpartiet anser att skoloma på landsbygden ska finnas kvar oeh utveeklas. En bra förutsättning för utveekling är att landsortsskoloma omvandlas til kommunala friskolor. Som kommunala friskolor kommer bygdemas naturliga engagemang för den egna skolan att tas tilvara genom exempelvis föräldrarepresentation i skolomas styrelser. Ledningen för skolan blir lokalt föranad. Lärare oeh rektorer får ökad pedagogisk frihet. Skolorna ges oekså större möjlighet att profilera sig vilket kan öka elevunderlaget genom att elever från tätorten kan väljas att söka sig dit. Föräldrar, elever oeh lärare har bäst förutsättningar att forma den skola som de vil verka i. Bildningnämnden ska därför av kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda frågan enligt motionens inriktning oeh därefter utveekla landsortsskolorna til kommunala friskolor inom denna mandatperiod." Inkomna yffranden Bildningsnämnden Nämnden avvisar motionen. A v ärendeberedningen framgår att begreppet friskola inte finns utan det ska vara fristående skola. Huvudmannaskapet måste vara klarlagt om det är kommunen eller någon annan juridisk enhet som har ansvaret för verksamheten. I motionen framgår inte vem som är tänt att ha huvudmannaskapet. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sitt yttrande att det finns idag två skolformer, allmänna skolor oeh fristående skolor. Dessa skolformer regleras i skollagen (1985: 11 00). F ör de allmänna skoloma är stat, landsting eller kommun huvudman. För de fristående skolorna är enskild fysisk eller juridisk person huvudman iisk

4 Regeringen meddelade under hösten 2006 att så kallade kommunala friskolor, eller självstyrande skolor, kommer att införas i Sverige. Något förslag til hur lagreglema kommer att se ut har ännu inte presenterats. I de fall begreppet kommunal friskola används i dag som organisationsform innebär det att eftersom den kommunala friskolan inte är en egen juridisk person så får övereller underskott i budgeten direkt verkan i den kommunala redovisningen. Den kommunala friskolan är en del av kommunen. Ärendets handlingar Bildningsnämndens protokoll, , 14 Kommunledningsförvaltningens skrivelse, Folkpartiet Liberalemas motion Utveekla landsortsskolor til kommunala friskolor, msk

5 IZatrineholms kon1mun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad B ildningsnämnden ~03~ 0-3 Dnr BIN/2007:139, 600 : Hansgösta Wester Ärendebeskrivning Håkan Nordström, Kerstin Kellerman oeh Carina Björk-Andersson, fp har ingett en motion om at! utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor. Mofionen har fö/jande Iydelse "På Katrineholms landsbygd finns ett stort engagemang för den egna bygdens skolor. lnte minst har den senaste tidens nedläggningshot mot skolorna i Strångsjö, Floda, Forssjö, Bie och Sjöholm visat detta. Folkpartiet anser att skoloma på landsbygden ska finnas kvar oeh utvecklas. En bra fórutsättning för utveckling är au landsortsskolorna omvandlas til kommunala friskolor. Som kommunala friskolor kommer bygdemas naturliga engagemang för den egna skolan au tas tillvara genom exempelvis föräldrarepresentation i skolornas styrelser. Ledningen för skolan blir lokalt föranad. Lärare och rektorer får ökad pedagogisk frihet. Skolorna ges också större möjlighet att profiera sig vilket kan öka elevunderlaget genom att elever från tätorten kan välja att söka sig dit. Föräldrar, elever och lärare har bäst förutsättningar att forma den skola som de vill verka i. Bildningsnämnden ska därför av kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda frågan enligt motionens inriktning och därefter utveckla landsortsskolorna til kommunala friskolor inom denna mandatperiod." Ärendeberedning Enligt Skolverket och Sveriges kommuner och landsting så finns inte begreppet kommunal friskola utan skall vara fristående skola. Huvudmannaskapet för en skola måste vara klarlagt om det är kommunen eller någon annan juridisk enhet som har ansvaret för verksamheten. I motionen framgår inte vem som är tänkt att ha huvudmannaskapet. Bildningsförvaltningens förslag til beslut Bildningsnämnden beslutar att avvisa motionen Justerarides sign Protokollsutdrag ull Uldragsoeslyrkanae 2JVhlÌt :,

6 IZatrineholms kon1mun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Blad Bildningsnämnden Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Hansgösta Wester, Carina Björk- Andersson, Ingrid Nandrup, Gunilla Magnusson oeh Ann-Marie Karlsson. Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson yrkar bifall till motionen. Anneli Hedberg yrkar bifall till förvaltningens förslag til beslut, d. v.s. att avvisa motionen. Proposition Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämden ordförandens förslag til propositionsordning. Därefter ställer ordförande proposition på förslagen oeh finner att bildningsnärnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Bildningsnamnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut. Ledamöterna RolfOrrblad, Bo Sivars, Leif Strand, Marian Loley, Anne-Marie Karlsson, Kerstin Kellerman oeh Carina Björk-Andersson reserverar sig mot beslutet. Jusierarides sign ProioKollsuldrag 1::1 Kommunstyrelsen, akt Uldragsbesiyrkande. ~vt/ Il;ii

7 IZatrineholms kommun '\ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Vår handlärrare Rebecka Djerfsten Mattias Jansson Datum &003 i. q ~t 1 (1) Vår beteckning KS/2007: Kommunstyrelsen Yttrande över motion om att utveckla landsortsskolorna til kommunala friskolor Det firms idag två skolformer, allmana skolor oeh fristående skolor. Dessa skolformer regleras i skollagen (1985:1100). För de allmana skoloma är stat, landsting eller kommun huvudman. För de fristående skoloma är enskild fysisk eller jundisk person huvudman. Regeringen meddelade under hösten 2006 att så kallade kommunala friskolor, eller självstyrande skolor, kommer att infóras i Sverige. Något fórslag til hur lagreglema kommer att se ut har anu inte presenterats. Med dagens juridiska regelverk så är kommunala friskolor således en allmän skola. Begreppet handlar om ett sätt att organsera en kommunal skola. På det sättet är begreppet kommunala friskolor en form av medelväg, mellan allmana skolor oeh fristående skolor, som i dagsläget inte har specifikt stöd i skollagstiftngen. De kommunala friskoloma har en kommun som huvudman oeh ska fólja det de lagar oeh regler som gäller fór den kommunala organsationen, samtidigt har kommunen organserat det så att skoloma har större frihet än allmana skolor. Eftersom den kommunala friskolan inte är en egen juridisk person så får över eller underskott i budgeten direkt verkan i den kommunala redovisningen. Den kommunala friskolan är en del av kommunen. Grudtanen med kommunala friskolor är att de som firms inom skolverksameten ska bestäma över budgeten oeh organisationen. Personalen ska vara anställd inom kommunen. Relationen mellan den politiska nämden oeh den kommunala friskolan regleras genom avtal. Kommunala friskolor firms redan idag i ett flertal kommuner, bland anat i Sollentua oeh Linköping. I Linköpings kommun är rektom fór den kommunala friskolan direkt underställd fórvaltningsehefen. Rektom har ett utökat ekonomiskt ansvar oeh ansvarar fór eventuella under- eller överskott. Oni en rektor missköter ekonomin upphör organisationsformen. Ma s on Biträdande kommunehef l#itc0i 0- tlsfm Rebeeka Djerfsten Kommunjurist Kommunala fiskolor KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommunstyrelsensforvàltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

8 / Folkpartiet li.krineholms KOUN lei nd Komrrunstyrelsen 2007-iO-,;3etl Motion till kommunfullmäktige Hendlêf8 olatöõ Utveckla landsortsskolorna til kommunala friskolor på Katrineholms landsbygd Finns ett stort engagemang för den egna bygdens skolor. Inte minst har den senaste tidens nedläggningshot mot skolorna i Strångsjö, Floda, Forssjö, Bie och Sjöholm visat detta. Folkpartiet anser att skolorna på landsbygden ska finnas kvar och utvecklas. En bra förutsättning för utveckling är att landsortsskolorna omvandlas till kommunala friskolor. Som kommunala friskolor kommer bygdernas naturliga engagemang för den egna skolan att tas tillvara genom exempelvis föräldrarepresentation i skolornas styrelser. Ledningen för skolan blir lokalt förankrad. Lärare och rektorer får ökad pedagogisk frihet. Skolorna ges också större möjlighet att profilera sig vilket kan öka elevunderlaget genom att elever från tätorten kan välja att söka sig dit. Föräldrar, elever och lärare har bäst förutsättningar att forma den skola som de viii verka i. Bildningsnämnden ska därför av kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda frågan enligt motionens inriktning och därefter utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor inom denna mandatperiod. Håkan Nordström (fp) Kerstin Kellerman (fp) Carina Björk-Andersson (fp)

9 Dnr KS/2007: Handläggare: Katarina Nilsson Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn Ordförandes förslag til beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv til motionärens tanegångar oeh uppdrar inledningsvis åt kommunstyrelsen att vidare utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande flyktingbarn med plaeering i familjehem under förutsättning att statsbidragen täeker kommunens kostnader. Detta bör ske tilsammans med soeialnämnden oeh bildningsnämnden. Efter utredningen bör ärendet återkomma til kommunstyrelsen för beslut av motionens andra att-sats att teekna avtal med Migrationsverket för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad. Ärendebeskrivning Ove Melin (s) har ingett en motion om ensamkommande flyktingbarn. Motionen har fö/jande Iydelse "Det finns över 150 ensamkommande flyktingbarn som väntar på boende i landets kommuner. Katrineholms kommun skulle kunna erbjuda ett alternativ til de ensamkommande flyktingbarnen som nu tvingas bo i Migrationsverkets anläggningar. Norrköpings kommun har t ex (beslutat att ta emot 6 barn) Därför föreslår jag: Att kommunalfullmäktige ger uppdrag til kommunstyrelsen tilsammans med socialnämnden att snarast utreda möjligheterna att ta emot 2 ensamkommande flyktingbam med plaeering i familjehem. Under förutsättning att statsbidragen täeker kommunens kostnader. Oeh om förutsättningar finns, Att kommunen teeknar avtal med Migrationsverket för att ta emot 2 ensamkommande flyktingbarn." Inkomna yttranden Bildningsnämnden beslutade den 26 februari 2008 att ställa sig bakom motionärens förslag under förutsättning att bildningsnämden erhåller full kostnadsersättning för de merkostnader som mottagandet av ensamkommande flyktingbarn kommer att medföra i enlighet med förvaltningsehefens förslag. Exempel på merkostnader kan vara: förberedelser inför skolgång, modersmålsstöd, studiehandledning samt övriga möjliga förekommande insatser. Gemensamma n ämn den för vuxen utbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker beslutade den 14 februari 2008 att instämma i motionen. I tjänsteskrivelsen från förvaltningsehefen konstateras att motionens förslag inte i någon större utsträekning påverkar Viadidakts verksamhet kn

10 Socialnämnden beslutade den 5 mars 2008 fóreslå att kommunen teeknar ett avtal på tre år med Migrationsverket fór att ta emot tre ensamommande flyktingbam per år. Socialnämden fóreslår också att de medel som tilfórs kommunen från Migrationsverket, både generella oeh schablonsersättningar ska tilfóras soeialnämden. Beslutet grudar sig på fórvaltningens fórslag som redogör fór arbetet med de fyra ensamommande flyktingbam som redan finns i kommunen oeh hur detta arbete ersätts från Migrationsverket. ldag ersätts kommunen fór de utgifter som finns fór de ensamommande flyktingbam men om kommunen teeknar ett kontrakt med Migrationsverket får kommunen en årlig fast ersättning på kronor fór att underlätta planenngen av mottagandet samt att öka kvalitén på bamets mottagande. För varje överenskommen plats får kommunen dessutom en sehablonsersättning på 1600 kronor per dygn oeh om platsen blir belagd tilkommer ytterligare 300 kronor per dygn. Det utgår fórutom detta en ersättning fór skolverksamhet där storleken per barn oeh år är beroende av om det gäller fórskola, grudskola eller gymnasium. Anledningen til att soeialnämden fóreslår att kommunen ska teekna avtal på tre ensamommande flyktingbam är att Migrationsverket kräver minst detta antal om kommunen ska teekna avtal på att ta emot bam ulan uppehållstilstånd. Om kommunen väljer att teekna avtal fór ensamommande flyktingbam med uppehållstilstånd finns det inga krav på minsta antal bam. i socialnämndens ytrande finns en uppställning på vad socialnämnden anser sig behöva fór att klara arbetet med att ta emot ensamkommande flyktingbam. Här finns oekså en beräking på inkomster oeh utgifter. I yttrandet påpekas vikten av att hela statsbidraget tilfaller socialnämden direkt oeh öronmärks fór arbetet med ensamommande flyktingbam. Ärendets handlingar. Sammanträdesprotokoll från bildningsnämden, , 13.. Sammanträdesprotokoll från den gemensamma nämnden fór vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm oeh Vingåker, , 6.. Samanträdesprotokoll från socialnämnden, , 24.. Motion til kommunfullmäktige om ensamkommande flyktingbam inlämad av Ove Melin (s), kn

11 IZa trineh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad Bildningsnämnden ZOC Handläggare: Eva Knutsson Yttrande över motion om ensamkommande flyktingbarn Bildningsnämnden har att yttra sig över motion som inkommit till kommunfullmäktige från Ove Melin, soeialdemokraterna i Katrineholm, med följande förslag; "att kommunfullmäktige gel' uppdrag til kommunstyrelsen tilsammans med socialnämnden att snarast utreda möjligheterna att ta emot två ensamkommande flyktingbarn med placering i familjehem under förutsättning att statsbidragen täcker kommunen kostnader" samt "att kommunen tecknar av"tal med lvfigrationsverketför att ta emot två ensamkommande flyktingbarn ", Bildningsförvaltningens yttrande Förvaltningsehef lngrid Nandrup föreslår bildningsnämnden besluta att under förutsättning att bildningsnämnden erhåller full kostnadstäekning för de merkostnader som mottagande av ensamkommande flyktingbam kommer att medföra i form av ; förberedelser för att barnen ska kunna börja i svensk skola, för modersmålsstöd oeh studiehandledning, sam! för eventuellt övriga individuella specialstödinsatser i de fall sådana kan komma att krävas, ställer bildningsnämnden sig bakom motionärens förslag ovan, om att Katrineholms kommun teeknar avtal med Migrationsverket att ta emot två ensamkommande flyktingbarn. Under bildningsnämndens överläggning y1trar sig Ingrid Nadrup, Anne-Marie Karlsson oeh Anneli Hedberg. Bildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget Justerandes sign ProrokoHsutcrag tili Kommunstyrelsen, akt Ut::ragsbestyrkande, '?Jm l '-

12 IZatrinehOlms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Gemensam näind llr vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Blad Yttrande över motion om ensamkommande barn Förslag til beslut Förvaltnngen fóreslår att nämden instämer i motionen Tony Rosendahl (v) yrkar bifall til förslaget. KATRINEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Handlaggare Beslut Nämden beslutar a t t instäma i motionen Bakgrund Ove Melin (s) har motionerat til Katrineholms kommunllmäkige om ensamommande flyktingbam. Han fóreslår att möjligheten att ta emot två ensamommande flyktingbam i Katrineholm ska utredas. Kommunstyrelsens fórvaltning har över1ämat motionen fór ytrande til Viadidak. FörvaltningsehefHelene Björkqvist konstaterar i tjänsteskrivelse att fórslaget inte påverkar Viadidaks verksamet i någon större utsträcknng. Tjänsteskrivelse, missiv oeh motion finns i kallelsen til samanträdet oeh bifogas protokollet som bilaga. VIAN:s handling nr Justerandes sign Protokollsuldrag till kommunstyrelsens förvaltnig, akten ",,

13 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOL Sammantrdesdalum Socialnämnden KATRINEIHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen ~ Dnr 2007:1728 Justerandes sign /./41' Utd ~estyrkand~.ij Yttrande över motion om ensamkommande flyktingbarn KS/2007:517 Bakgrund För närvarnade flnns fyra ensamkommande flyktingbarn placerade i Katrineholms kommun. Samtliga barn är placerade hos släktingar/anhöriga. Då avtal inte är tecknat med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn ersätts kommunen endast med en schablonsumma fór barnavårdsutredningen/matchningsutredningen för släkinghemmet samt fór faktiska kostnader såsom arvode och omkostnader fór fariljehemmen. Eftersom ensamkommande flyktingbarn saknar vårdnadshavare i landet, innebär detta att barnet är i behov av skydd och stöd och en anmälan ska ske til socialnämnden även om barnet vistas hos släktingar. Det är socialnämndens uppgift att utreda barnens behov mot denna bakgrund och sörja för att be hoven tilgodoses. Idag får socialnamnden kännedom om barnet via Migrationsverket då de gör en förfrågan om medgivande för en viss familj att ta emot barnet för vård och föstran. Migrationsverket gör inte anmälan om barn i behov av skydd och stöd och detta har tyvärr lett til att socialnämnden tidigare inte gjort någon bedömning huruvida utredning ska inledas. ldag utreds alla ensamkommande flyktingbarn i Katrineholms kommun enligt 11 kap 1 socialtjänstlagen (SoL). Som utredare kan man dock utgå ifrån att barnet befinner sig i en krissituation och det bör man ha i åtanke vid bemötandet under utredningstiden. Skilnaden mot andra barnavårdsutredningar är att det flnns bristfållg eller ingen information om hur det ensamkommande flyktingbarnet har haft det i sin ursprungsfamilj. Att det i en flyktingsituation finns många sanningar att hålla inne med gör det svårt att få kontakt med och få en bild av barnets situation. ytligt sett kan barnet se ut att må bra och ha det bra i sin placering. Det är dock inte ovanligt att barnet uppvisar svårigheter och symtom senare under placeringen och att detta ofta hänger ihop med obearbetad sorg, saknad och övergivenhet. Det är därför viktigt att ha kunskap om vad det innebär för barn att separeras från sin familj, sitt land och sin kultur oavsett omständigheterna som lett fram til separationen. Den lagstiftning som styr mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är 11 kap 1 SoL som säger att utredning av barnet måste ske. Utredningen mynnar således ut i en vårdplan som talar om var barnet ska boo i vårdplan/genomförandeplan ingår även skolgång, sjukvård och eventuell psykologisk hjälp. AUt detta gör idag förvaltningens,r~~/' tvlnitl l tn1ll Protokollsutdrag lil

14 IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad Socialnämnden familjehemsgrupp i samarbete med utredningsgruppen. När barnet har kommit till Katrineholm så ska överförmyndaren snarast utse en god man till barnet. Svårigheter idag Soeialtjänsten har idag på grund av tidsbrist svårt att stödja både barn en och släktinghemmen i den utsträckning som skulle behövas. Barnpsykiatrin i Katrineholm har idag svårigheter att arbeta med de problem som dessa barn uppvisàr. En annan aspekt är att man som behandlare och utredare behöver arbeta alternativt och möta barnet och familjen utifrån dess behov. Ekonomi - statsbidrag Kommuner som tecknar en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn får en årlig fast ersättning på kronor för att underlätta planeringen av mottagandet av barnet och öka kvalitén på mottagandet. För varje överenskommen plats får kommunen kronor/dygn ischablonersättning. Blir platsen belagd tilkommer yterligare 300 kronor/dygn. För Katrineholms del skuiie detta sammantaget ge en intäkt på 2 2~2 000 kronor/år ti kronor/år beroende på om platserna är belagda eller inte. Förutom detta så utgår ersättning fór skolverksamhet, vilken återsöks från Migrationsverket och utgår oavsett om kommunen tecknat avtal eller ej. Ersättning utgår med kr/elev och år i fórskoleklass, kr/elev och år i grundskolan och kr/elev och år i gymnasiet.. Behov framåt För att göra ett bra mottagande för de kontrakterade ensamkommande flyktingbarnen samt spontanflyktingbarnen krävs yterligare resurser för förvaltningen. ldag finns i snitt fyra ensamkommande flyktingbarn som kommit spontant i kommunen. Förvaltningens förslag är att kommunen tecknar avtal på tre ensamkommande flyktingbarn förutom spontanflyktingbarnen. Anledningen til att fórvaltningen föreslår att tre barn skall tas emot är att Migrationsverket kräver minst detta antal om kommunen skall teckna avtal på att ta emot barn utan uppehållstilstånd. Väljer däremot kommunen att teckna avtal för ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd finns däremot inga begränsningar. För att klara detta arbete behöver fórvaltningen tillföras en heltid socialsekreterare/familjehemssekreterare, ett jourhem som tar emot barnen akut, tolkhjälp samt familjehem som barnen sedan stadigvarande placeras i. Justerandes sign Protokollsutdrag til

15 IZatrineholms koffitiun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad Soc ialnämnden _.._~_..._. ~~_~_~_.~,_.,. ;,~,~~..r.~~ ~_'~_~.~_'_,~_..", ~._~~_. ~ Socialsekreterarenlfamiljehemssekreteraren behövs fór att ombesörja att barnen utreds noggrant enligt 11 kap 1 SoL for att se vika behov barnet har. Socialsekreterarenlfamiljehemssekreteraren ska även rekrytera, utreda och matcha ett familjehem med kulturkompetens til varje barn. Arbetsuppgifterna består även i att stödja och handledajourhem oeh familjehem samt att ombesörja att barnet får den behandling de behöver. Fasta kostnader Soeialsekreterare 1,0 tjänst Driftskostnader (lokal, data, telefon mm.) Utbildning/handledning Kontrakterat jourhem 3 platser, arvode inkl. PO Omkostnadsersättning Totalt fastakostnader ror tre barn Rörliga kostnader Omkostnadsersättning tiljourhem, ålder 0-12 år Omkostnadsersättning til jourhem, ålder år Tolkkostnader 40 tim/mån á 325 kr/tim Inköp psykologtjänst 10 tim/mån á kr/tim Familjehem, arvode, 0-12 år inkl. PO Familjehem, arvode, år inkl. PO Familjehem, omkostnadsersättning, 0-12 år Familjehem, omkostnadsersättning, år Särskilt forordnad vårdnadshavare, ink!. PO Totalt rörliga kostnader för tre barn (högsta kostnaden under normala forhållanden) Total kostnad (rörliga och fasta) för tre barn Vid särskilda extrema omständigheter kan det tilkomma behov av institutionsplaeering Total kostnad på institution för ett barn kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån 220 kr/tim max 10 tim/ mån/barn kr/år OOO/år 2900 kr/dygn kr/år Justerandes sign Prolokollsutdrag til

16 . IZatrineholms kommun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad Soc ialnämnden Total kostnad vid två barn i familjehem och ett barn på institution OOO/år Kostnaden för socialfórvaltningen kommer art variera beroende på i vilket skede av processen med mortagandet av de ensamkommande flyktingbarn fórvaltningen är. Kostnaden fór fórvaltningen kan även öka utifrån barnens olika behov och mående. Vissa barn kan behöva institutionsplaceras och då handlar det om en kostnad på cirka kronor/dygn. Därfór är det av största vikt art hela stadsbidraget tiilfailer soeialnämnden direkt och ska öronmärkas fór arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Socialförvaltningens förslag til beslut Socialnämnden föreslås besluta at t stälia sig bakom ovanstående förslag til ytrande och överiämna detsom sitt eget til Kommunstyrelsen, at t föreslå Kommunstyrelsen art kommunen tecknar avtal under tre år med Migrationsverket för art ta emot tre ensamkommande flyktingbarn per år enligt ovanstående fórslag, a t t fóreslå Kommunstyrelsen art de medel som tiifórs kommunen från Migrationsverket, både genereiit och via schablonersärtningen, ska tiilföras soeialnämnden. Under nämndens överiäggning i ärendet ytrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s), Jan-OlofBlomster (fp), Lars Adamsson (mp), Carl-Áke Söderqvist (s), Gunnel Wickbom (m), Dragana Luketa (s), förvaltningschef Áke Strandberg, sektionschef Ása Furén-Thulin och ekonom Johanna Siverskog. Beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med fórvaltningens förslag. Justerandes sign ~ c1 A: l,/~,/ D y Protokollsutdrag til KS, handläggarna, akt

17 KATRINEHOlMS KOMMUN Kommunstyrelsen Motion till kommunfullmaktige MOTION OM ENSAMKOMMANDE FL YKTINGBARN Det finns över 150 ensamkommande flyktingbarn som vantar på boende i landets kommuner. Katrinebolms kommun skulle kunna erbjuda ett alternativ til de ensamkommande flyktingbarnen som nu tvingas bo i Migrationsverkets anlaggningar. Norrköpings kommun bar t ex (beslutat att ta emot 6 barn) Darför ioreslår jag: Att Kommunalfullmaktige ger uppdrag til kommunstyrelsen tilsammans med Soeialnamnden att snarast utreda möjligbeterna att ta emot 2 ensamkommande flyktingbarn med plaeering i familjebem. Under förutsattning att stadsbidragen taeker kommunens kostnader. Oeh om förutsattningar finns, Att kommunen teeknar avtal med Migrationsverket för att ta emot 2 ensamkommande flyktingbarn. /6 Katrinebolm den.aovember ~Ove Melin Soeialdemo

18 Dnr KS/2008: Handläggare: Marie Sandström Koski Förslag til reviderad elhandelspolicy Ordförandens förslag til beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget til reviderad poliey för elhandel. 2. Samordnaren för elhandelsgruppen uppdras att i samråd med elhandelsgruppen löpande genomföra prissäkringar på det sätt som regleras i polieyn oeh med återrapportering til kommunstyrelsen per tertial. Ärendebeskrivning Ekonomichefen redogör i skrivelse til kommunstyrelsen för det utarbetade förslaget til reviderad elhandelspolicy. "Bakgrund Kommunen har sedan år 2003 arbetat enligt en elhandelspolicy, med regelbunden återrapportering i kommunstyrelsen avseende utfall av elhandelsverksamheten. I samband med rapport om elhandeln per i kommunstyrelsen, i augusti 2007, gay kommunstyrelsen elhandelsgruppen i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsens förvaltning, återkomma med förslag til framtida reglering av elhandeln. En av de effekter som kunde konstateras var att kommunen inte har kunnat dra nytt av den låga prisnivå som emellanåt förekommit, eftersom elhandelspolieyn, för att skapa trygghet och budgeterbarhet, varit inriktad på att säka elpriser på längre sikt. Elhandelsgruppens förslag Mot bakgrund av ovanstående uppdrag har elhandelsgruppen arbetat med att se över hur elhandelspolieyn ska kuna utvecklas i syfte att med bibehållande av en trygg prissäkringsmodell oeh budgeterbarhet ändå ge utrymme för att utnyttja lägre prisbildningsperioder på marknaden. A v bilaga framgår en skrivelse från elhandelsgruppen som behandlar Erfarenheter av elhandel i Katrineholms kommun, och som redogör fór på vilket sätt kommunen oeh dess medaktörer i elhandeln kan utveckla sin policy oeh därmed sin elhandel. Myeket kort innebär förslaget att priserna säkras med tätare intervaller oeh över längre tid, för att närma sig en genomsnittlig nivå avseende priser. Förslaget innebär även ett högre användande av den service som den samverkande elhandelsparen erbjuder, genom att kommunen i samverkan med sin elhandelspart sätter målvärden för den handel som ska ske för varje period. Av skrivelsen framgår på vilket sätt policyn från 2008 (förslag) reglerar elhandeln i jämförelse med polieyn från A v ytterligare bilaga framgår förslaget til reviderad policy för elhandel.!oi-or msk

19 Kommunledningsförvaltningens överväganden F örvaltningen har genom ekonomichefen deltagit i över1äggningar med elhandelsgruppen under dess arbete med utveckling av policyn. Bedömningen är att förslaget på ett rimligt sätt uppfyller kraven på utveekling av kommunens elhandel på ett sätt som innebär såväl möjligheter tillägre priser som en säkring av priser över tiden. Den nya polieyn reglerar styrprinciper, som risktagande och uppdrag för verksamheten, och är mindre detaljreglerad än tidigare. I stället sker detaljregleringen i förhållande til elhandelsleverantören på en verkställande nivå. Tiltalande i förslaget är också den möjlighet som utställs i att använda sig av elhandelsmarknadens kompetenser för kommunens räkning genom det servieeavtal som finns. Förslag til beslut Kommunstyrelsen fastställer förslaget til ny policy fór elhandel, och ger därigenom elhandelsgruppen i uppdrag att löpande genomföra prissäkringar på det sätt som regleras i polieyn oeh med återrapportering til kommunstyrelsen per tertia!. Policyn föreslås gälla tils vi dare." Ärendets handlingar Skrivelse från elhandelsgruppen, Förslag til Policy för elhandel Ekonomichefens skrivelse, msk

20 IZatrineholms kommun '\ 1 (2) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVAL TNINGEN Datum Vsr beteckning Vsr handläqqare Ert datum Er beteckninq KATRINêHOLMS KOMMUN KörnmunstYrêlSen 2008 ~ Hllndlii~gäì' ELHANDEL I KArRINEHOLMS KOMMUN I denna skrivelse behandlas erfarenhetema av elhandeln för kommunens räkning samt lämas ett förslag til ändrad policy för elhandeln, bilaga 1. Den nu gällande policyn redovisas som bilaga 2. Bakgrund Under hösten 2002 genomfördes en upphandling av el för kommunen i ett mycket ofórdelakigt marknadsläge. Elpriset fór år 2003 blev mycket högt. För att inte råka i sama situation i framtiden fóreslog den valda leverantören av elhandelstjänsten, Östkraft AB, att kommunen från oeh med 2004 skulle arbeta med portfóljhantering och med att sprida prissäkingar över tiden fór att ha kontroll över kostnaden fór sin framtida elförbrukning. En policy för elhandeln utarbetades som kommunfullmäktige antog Elmarknaden och elhandelsgruppen har utvecklats sedan dess och det finns anledning att se över den befintliga policyn efter de erfarenheter som gjorts. Under 2006 gjordes en ny upphandling av elhandelstjänsten och den gay erfarenheter som också kommer til uttryck i ett fórslag til fórändrad policy. Elförbrukning och kostnad Portföljsamarbetet omfattas förutom av kommunens verksamheter av de kommunala bolagen KF AB och KIAB samt VSR och LUC. Dessa organisationer upphandlade från början en uppskattad fórbruing på 44 GWh. Förbrukningen har minskat stegvis och var ,4 GWh. Minskningen är en följd av ett systematiskt arbete med elseparering inom KIAB:s fastighetsbestånd samt energieffektiviseringar i kommunens verksametslokaler. Kommunen oeh KFAB bokförde under 2007 en total elkostnad på 30.0 mn som i huvudsak betalas av skattekollektivet, va-kollektivet eller hyresgäster i allmänyttan. Själva elhandeln inklusive omkostnader och certifikatsavgifter omsatte 15,8 mnk under 2007.

Socialnämnden 2008-03-05 1 (13)

Socialnämnden 2008-03-05 1 (13) Socialnämnden 2008-03-05 1 (13) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 15. 00 16.50 Ajournering kl. 15.45 16.00 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell

Läs mer

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14)

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Plats och tid KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 17.30 Ajournering kl. 15.50 16.10 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s),

Läs mer

..VJ~ ~- (QQ. r- ~A. ~e-/7. 'u~kf90:l f. ((C0M\,KùQ)(enUCfå.. -I IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

..VJ~ ~- (QQ. r- ~A. ~e-/7. 'u~kf90:l f. ((C0M\,KùQ)(enUCfå.. -I IZatrineholms kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Bled Kommunstyrelsen 2008-03-26 Plaisoch lid Beslulande TJilnstgÖfande ersiluare Ersãtlare övriga deltagande Ulsesaltjuslera Jusleringens plats och lid Underskrifter Fêstvåningen Hotell

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

Inköpsstrategi Elenergi

Inköpsstrategi Elenergi Styrande dokument Senast ändrad /2012-10-02 Inköpsstrategi Elenergi Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Ekonomikontoret Dokumentnamn Inköpsstrategi Elenergi Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare

Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare och Rima Rettegi, rima.rettegi@burlov.se eller tel. 040-625 63 50- Sekreterare Socialnämnden 2014-08-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2014-09-04 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Socialnämnden 2009-03-18 1 (14)

Socialnämnden 2009-03-18 1 (14) Socialnämnden 2009-03-18 1 (14) Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 16.40 Beslutande Matti Turunen (s) ordförande, Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00- Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer