Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson KS 2014/ Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB får sälja aktierna i Industriparken i Kalmar AB (nedan kallad Industriparken) enligt aktieöverlåtelseavtal till P&E 4 Invest AB (bolag under bildande) org.nr för preliminär köpeskilling kronor. Slutligt tillträdesbokslut regleras inom 30 dagar från tillträdesdagen. Kommunfullmäktige beslutar att per den 30 januari 2015 entlediga styrelsen och revisorerna i Industriparken i Kalmar AB. Bakgrund Industriparken tillträdde fastigheten Elefanten 1 (f.d. Bombardiers fastighet) 1 april Uppdraget har varit att fylla lokalerna med ny verksamhet genom att öppna upp området, bygga om infrastrukturen samt anpassa byggnaderna till nya hyresgäster. Inför förvärvet tecknade Kalmar kommun den 20 juni 2005 en borgen på 12 miljoner kronor. Därefter har investeringar med kommunal borgen gjorts i fastigheten för ytterligare 85 miljoner kronor. Fastigheten har utvecklats positivt, i området finns idag 20 hyresgäster med olika verksamheter. Lokalytan uppgår till kvm. I det bolagsspecifika ägardirektivet för Industriparken är det bolagets uppgift att äga och förvalta fastigheter i kvarteret Elefanten i Kalmar. Syftet är att utveckla de aktuella fastigheterna för att senare sälja dessa. VD för Industriparken och förvaltarorganisationen KIFAB har under hösten 2013 gjort bedömningen att fastigheten nu är utvecklad med normal vakansgrad enligt uppdrag i ägardirektivet. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag fattade beslut om att starta försäljningsprocessen för Industriparken den 28 januari 2014 och styrelsen i Industriparken informerades den 12 februari Uppdraget att förmedla försäljningen har kommunens upphandlade mäklare Svensk Fastighetsförmedling. Efter att anbudstiden gått ut och förhandlingar Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 KS 2014/ (2) först med anbudsgivarna har Fastighetspartner P&E AB som lämnat det högsta budet fått möjlighet att göra en due diligence. Det är en omfattande undersökning av fastighetsbeståndet och vanligt förekommande vid överlåtelser av kommersiella fastigheter. Undersökningen syftar till att på ett strukturerat sätt identifiera risker och möjligheter inför ett potentiellt förvärv och innefattar besiktningen som måste göras av en köpare. Nuläge Efter genomförd due diligence har slutförhandlingar genomförts med Fastighetspartner P&E AB och parterna är överens om villkoren för en försäljning av bolaget. Försäljningen innebär att koncernen Kalmar Kommunbolag minskar sin skuldsättning och frigör kapital för en större amortering av lån i moderbolaget. Genom försäljningen ges en lokal aktör med stark extern finansiering möjligheten att utveckla fastigheten och hitta samordning med andra fastigheter inom aktörens fastighetsförvaltning. I samband med försäljningen behöver kommunfullmäktige entlediga styrelsen och revisorerna i Industriparken i Kalmar AB. Ekonomisk reglering Nedan redovisas de övergripande principerna för försäljningen som slutligt kommer regleras i tillträdesbokslutet inom 30 dagar från tillträdesdagen. - Kalmar Kommunbolag säljer aktierna i Industriparken enligt aktieöverlåtelseavtal till P&E 4 Invest AB (bolag under bildande) org.nr för preliminär köpeskilling kronor. - Överenskommet fastighetsvärde är 142 miljoner kronor och fastighetens bokförda värde enligt preliminära tillträdesbalansräkningen är vid tillträdet den 30 januari kronor. - Realisationsvinsten är enligt preliminära tillträdesbalansräkningen kronor. Överenskommet fastighetsvärde Preliminärt bokfört värde på fastigheten vid tillträdet Pris på aktierna Eget kapital vid tillträdet Kalmar Kommunbolags bokförda värde på aktierna Reavinst aktier Ola Johansson VD Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman Ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB Bilaga: Aktieöverlåtelseavtal

3 1 (10) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Kalmar Kommunbolag AB, , Box 611, Kalmar (nedan kallat Säljaren ) P&E 4 Invest AB (bolag under bildande) org.nr , (nedan kallad Köparen ) har denna dag träffat följande avtal. 1. Definitioner I detta Avtal skall följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den betydelse som framgår nedan. Aktierna avser Bolagets samtliga 100 aktier. Avtalet avser detta avtal med bilagor. Avtalsdagen är den dag detta Avtal undertecknas av Köparen. Bolaget avser Industriparken i Kalmar AB, Fastigheten avser Fastigheten Elefanten 1. Garantierna avser de av Bolaget i punkt 7 lämnade garantierna. Köparen avser P&E 4 Invest AB (bolag under bildande) org.nr Preliminära Köpeskillingen definieras i punkt 3.2. Preliminära lån definieras i punkt 3.3 Preliminära Tillträdesbalansräkningen definieras i punkt 3.2. Slutliga Köpeskillingen definieras i punkt 3.1. Slutliga lån avser Bolagets låneskuld såsom fastställd i Tillträdesbokslutet. Tillträdesbokslutet avser balans- och resultaträkning för Bolaget att upprättas per Tillträdesdagen enligt punkt 3.5. Tillträdesdagen definieras i punkt 2.1. Överenskommet Fastighetsvärde definieras i punkt 3.1.

4 2 (10) 2. Överlåtelse 2.1 På de villkor som framgår av detta Avtal överlåter och försäljer Kalmar Kommunbolag AB härmed Aktierna till Köparen för den Slutliga Köpeskillingen som beräknas på sätt som anges i punkt 4 nedan och med tillträde trettio (30) dagar efter det att kommunfullmäktiges beslut enligt punkt 13.l nedan vunnit laga kraft, eller vid den tidigare tidpunkt som partema bestämmer ("Tillträdesdagen"). 2.2 Äganderätten till Aktierna övergår på Köparen först efter att denne erlagt den Preliminära Köpeskillingen i enlighet med punkt 3.4 nedan. 3. Köpeskillingen och dess betalning 3.1 I och för detta köp har parterna enats om att Fastigheten skall anses ha ett Överenskommet Fastighetsvärde om etthundrafyrtiotvåmiljoner ( ) kronor. a) Med denna förutsättning skall köpeskillingen för Aktierna ("Slutliga Köpeskillingen") utgöra Fastighetens övervärde beräknat såsom mellanskillnaden mellan, å ena sidan, av partema Överenskommet Fastighetsvärde på Fastigheten samt å den andra sidan Fastighetens bokförda värde på Tillträdesdagen enligt Tillträdesbokslutet. b) Parterna är överens om att Bolaget per Tillträdesdagen skall ha ett justerat eget kapital på fem miljoner ( ) kronor. Bolagets resultat skall vara belastat med tillämplig bolagsskatt, fn 22 %. 3.2 Preliminära Köpeskillingen beräknas enligt Bilaga 3.2 a) och Preliminära Tillträdesbalansräkningen beräknas enligt Bilaga 3.2 b), (nedan kallade "Preliminära Köpeskillingen" och "Preliminära Tillträdesbalansräkningen"). 3.3 Bolagets Preliminära lån beräknas enligt Preliminära Tillträdesbalansräkningen. Bolagets slutliga lån ska fastställas i enlighet med punkt 3.5. Skillnaden mellan Preliminära lån och Slutliga lån ska regleras i enlighet med punkt På Tillträdesdagen skall Köparen erlägga kontant genom insättning på av Säljaren anvisade konton i bank med valutering per Tillträdesdagen : a) den Preliminära Köpeskillingen, ( kr) samt b) för Bolagets räkning erlägga de Preliminära lånen på kr och kr mot erhållande av samtliga aktiebrev behörigen transporterade in blanco. 3.5 Tillträdesbokslutet skall upprättas enligt lag och god redovisningssed och med tillämpning av de redovisningsprinciper som Säljaren tillämpat vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. 3.6 Den Slutliga Köpeskillingen för Aktierna skall bestämmas genom en slutlig beräkning av köpeskillingen enligt principerna i punkt 3.1 per Tillträdesdagen efter det att Tillträdesbokslutet granskats av Bolagets revisor. Reglering av tillägg till eller avdrag från den Preliminära Köpeskillingen skall ske enligt 3.9.

5 3.7 Snarast efter Tillträdesdagen, dock senast 30 dagar efter densamma, ska Säljaren upprätta Tillträdesbokslut för Bolaget per Tillträdesdagen. 3 (10) 3.8 Köparens eventuella invändningar mot Tillträdesbalansräkningen måste skriftligen överlämnas till Säljaren senast 20 dagar efter det att Köparen erhållit Tillträdesbalansräkningen. Vid oenighet skall Parterna göra sitt yttersta för att försöka komma överens. Om enighet inte kunnat nås inom 15 dagar efter det att Köparen meddelat Säljaren om en invändning enligt denna punkt, skall innehållet i Tillträdesbalansräkningen slutligt avgöras av en av Partnerna gemensamt utsedd oberoende revisor. Kostnaderna för en sådan oberoende revisor skall bäras lika av Parterna. 3.9 Tillägg till eller avdrag från den Preliminära Köpeskillingen skall regleras kontant mellan partema (med betalning till av aktuell part anvisat konto) senast inom 30 dagar efter att Tillträdesbokslutet och beräkningen av den Slutliga Köpeskillingen blivit slutligt fastställd. För det fall den Slutliga Köpeskillingen (beräknad i enlighet med p 3.1 ovan) överstiger den Preliminära Köpeskillingen skall Köparen erlägga mellanskillnaden till av Säljaren anvisat konto. Om den Slutliga Köpeskillingen understiger den Preliminära Köpeskillingen skall Säljaren erlägga mellanskillnaden till av Köparen anvisat konto. 4. Förvaltning fram till Tillträdesdagen 4.1 Säljaren ska tillse att Bolaget förvaltas på sedvanligt sätt och ska fram till Tillträdesdagen inte ingå eller säga upp väsentliga avtal utan Köparens skriftliga godkännande. 5. Åtgärder på Tillträdesdagen 5.1 När Köparen har erlagt köpeskillingen och betalt Bolagets lån enligt ovan, ska Säljaren på Tillträdesdagen tillse att Köparen införs i Bolagets aktiebok som ägare till aktierna. 5.2 Köparen ska på Tillträdesdagen hålla en extra bolagsstämma i Bolaget för val av nya styrelseledamöter och revisor samt anta ny bolagsordning. Köparen ska omgående anmäla förändringar avseende styrelse och revisor till Bolagsverket för registrering. Säljaren svarar för att nuvarande VD, styrelseledamöter och revisorer ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget samt att dessa ej utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter och revisor registrerats, företräda Bolaget. Köparen ska tillse att vid nästkommande årsstämma i Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att Bolagets revisorer tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

6 4 (10) 6. Information om Bolaget 6.1 Köparen har beretts möjlighet att ta del av all hos Bolaget och dess aktieägare tillgänglig information om Bolaget och dess verksamhet vid en av Köparen utförd due diligence. Köparen har inte rätt att såsom fel åberopa förhållanden som Köparen kunnat upptäcka vid due diligence eller på annat sätt. 6.2 Parterna är överens om att Bolaget överlåtes med Fastigheten i befintligt skick och, med undantag från brister i angivna garantier, med full friskrivning för Bolaget från ansvar för fel och brister, inklusive dolda fel och brister. Bolaget reserverar sig i fråga om eventuella avvikelser i ytuppgifter i Hyresavtalen eller andra sammanställningar. Köparen är införstådd med att inte kunna grunda anspråk på reduktion av köpeskillingen eller annan ersättning på rund av eventuella avvikelser rörande Fastighetens areor och övriga ytor. 6.3 Köparen, som noga undersökt Fastigheten och den information rörande Bolaget och Fastigheten som Bolaget tillhandahållit, inklusive bland annat Hyresavtalen, förklarar sig godtaga Fastighetens skick, användnings- och dispositionsmöjligheter och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Bolaget på grund av förekommande faktiska fel eller brister, rättsliga fel och rådighetsfel, innefattande jämväl s.k. dolda fel eller brister och innefattande jämväl förekommande miljömässiga fel och brister och miljöföroreningar. Vad som anges i denna punkt 6 inskränker dock inte Garantierna Bolaget lämnar enligt detta Avtal (punkt 7 nedan) och de möjligheter Köparen har att göra gällande påföljder i anledning av brister i Garantier. 6.4 I samband med säljarens förvärv av Fastigheten gjordes en Miljöteknisk markundersökning (27 april 2005). Därefter har Fastigheten och därpå befintliga byggnader eller anläggningar under tid då Bolaget eller Säljaren ägt Fastigheten inte såvitt Bolaget eller Säljaren känner till använts på sådant sätt som har föranlett föroreningar eller annan störning som medför ansvar enligt Miljöbalken eller annan lagstiftning eller anspråk från tredje man på skadestånd eller annan liknande ersättning. 7. Bolagets garantier Säljaren garanterar gentemot Köparen med avseende på förhållandena per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen, såvida annat inte anges nedan: 7.1 Aktier att Bolagets aktiekapital uppgår till en miljon ( ) kronor fördelat på 100 aktier, att Aktierna utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och Aktierna har till fullo betalats, att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna och att dessa är fritt överlåtbara och att dessa inte är pantförskrivna eller att dispositionsrätten över dem på annat sätt är inskränkt samt att äganderätten är korrekt antecknad i Bolagets aktiebok, att ytterligare aktier utöver Aktierna inte finns i Bolaget och att inte heller rätt föreligger för någon att teckna eller eljest utfå aktier i Bolaget samt att alla Bolagets aktier har samma rätt och är till fullo betalda.

7 5 (10) 7.2 Bolaget att Bolagets egna kapital per tillträdesdagen är kronor, att Bolagets bokförings- och räkenskapsmaterial och övriga väsentliga handlingar upprättats och förvaras i enlighet med tillämplig lag, författning och god redovisningssed samt är i Bolagets besittning, att Tillträdesbokslutet ger en korrekt och rättvisande bild av Bolagets ekonomiska ställning och resultat samt Bolagets tillgångar och skulder (inklusive eget kapital) per Tillträdesdagen enligt gällande lag och god redovisningssed, att Bolaget per Tillträdesdagen har äganderätt till Fastigheten och de tillgångar som i övrigt upptagits i balansräkningen i Tillträdesbokslutet, att Bolaget, såvitt Säljaren känner till, inte har några andra skulder, ansvarsförbindelser, ställda panter, borgens- eller garantiåtaganden, än sådana som anges i Bilaga 3.2 b) eller som intill Tillträdesdagen uppkommit såsom led i Bolagets löpande fastighetsförvaltning och som upptagits i Tillträdesbokslutet, att Bolagets bolagsordning och registreringsbevis per Avtalsdagen framgår av Bilaga På Tillträdesdagen kommer bolaget enligt punkt 5.2 att fatta erforderliga beslut och inge ansökan till Bolagsverket om att bolagsordningen ändras, att all väsentlig dokumentation beträffande Bolaget, som t ex aktiebok, bolagsstämmoprotokoll, finns i behåll i god ordning hos Bolaget, att Bolaget har ingen anställd personal, att befintliga försäkringar kommer att vara i kraft till och med Tillträdesdagen. 7.3 Fastigheten att att Fastigheten icke är behäftade med rättsliga fel eller rådighetsinskränkningar och ej heller är besvärade av andra servitut, inteckningar eller belastningar i övrigt än tecknade hyresavtal och vad som upptagits i FDS-utdrag, Bilaga 7.3.1, att godkänd obligatorisk ventilationskontroll OVK genomförts för lokaler som fastighetsägaren ansvarar för, Bilaga 7.3.2, att samtliga skyldigheter avseende elsäkerhet, som åläggs fastighetsägare i egenskap av innehavare av elektriska anläggningar m.m. enligt ellagen och därtill hörande föreskrifter, är uppfyllda, att samtliga skyldigheter avseende skydd mot olyckor, som åläggs fastighetsägare enligt lag om skydd mot olyckor, är uppfyllda och att systematiskt brandskyddsarbete, som respektive kommun eller annan relevant myndighet kräver avseende tiden för Tillträdesdagen har utförts för de lokaler som fastighetsägaren ansvar för, att såvitt Säljaren känner till, på Fastigheten fram till och med Tillträdesdagen bedriven verksamhet inte kan föranleda ansvar enligt miljö- eller grannelagstiftning och att varken mark, byggnad eller anläggning har använts på ett sätt, som har lett till, el ler som kan komma att leda till, förorening eller annan störning som kan medföra ansvar enligt miljö- eller grannelagstiftning,

8 6 (10) att Fastigheten, såvitt Säljaren känner till, inte är förorenade och inte innehåller asbest, PCB, radon eller andra ämnen i sådan omfattning att ålägganden kan riktas mot Bolaget eller att extra kostnader uppstår om åtgärd vidtas på Fastigheten, att det på Fastigheten inte förekommer sådana köldmedier, som är förbjudna att använda eller förbjudna att fylla på enligt förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet och att all utrustning på Fastigheten i övrigt uppfyller kraven enligt nämnda förordning, att föreskriven återkommande kontroll av Fastighetens kylanläggningar enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16) har genomförts, att föreskriven rapporteringsskyldighet till miljö- och hälsoskyddsnämnd enligt miljöbalken har uppfyllts, att de för Fastigheten gällande hyresavtalen är bifogade Avtalet som Bilaga , att för Fastigheten debiterade hyror uppgår till belopp som angivits i Bilaga , att på Fastigheten belöpande offentliga avgifter, inkl. gatumarkskostnader enligt planoch bygglagen, och anslutningsavgifter erlagts, därest sådan ersättningsskyldighet inträtt, att samtliga villkor för hyresförhållandena kan utläsas av Hyresavtalens ordalydelse, att det inte finns överenskommelser och inte heller har utlovats några reparationer, hyresgästanpassningar eller nyanskaffningar till Fastighetens hyresgäster som icke utförts eller levererats, att samtliga drifts- och underhållsavtal avseende Fastigheten som Bolaget är bundet av redovisas i bifogade sammanställning, Bilaga , att Bolaget, utöver vad som följer av i FDS-utdraget angiven andel i samfällighet, inte är bundet av andra avtal än Hyresavtalen och Drifts- och underhållsavtalen, att all byggnation på Fastigheten skett i enlighet med bygglov, detaljplan och andra myndighetstillstånd, att samtliga upplåtelser skett i enlighet med gällande detaljplan, att såvitt Säljarna vet, upplåten nyttjanderätt inte används i strid med i respektive kontrakts angivna ändamål, att inga i Fastigheten uttagna pantbrev är pantförskrivna och att de utan inskränkning kan användas av Bolaget för finansiering av Fastigheten på Tillträdesdagen, att Fastigheten inte är belastad eller kommer att bli belastad med något föreläggande eller förbud från domstol eller behörig myndighet till följd av något förhållande som förelegat före Tillträdesdagen.

9 7 (10) 7.4 Skatter och avgifter att Säljaren inte har mottagit anmärkningar från Skatteverket vad avser Bolaget samt att, såvitt Säljaren känner till, sådana anmärkningar inte heller är att förvänta på grund av omständighet som inträffat före Tillträdesdagen, att att Bolaget i rätt tid redovisat och betalat alla skatter (inklusive moms) och avgifter, som förfallit till betalning per Tillträdesdagen, Säljaren står för samtliga skatter och avgifter som är att hänföra till tidpunkten före Tillträdesdagen. 7.5 Tvister; garanti att Säljaren garanterar att Bolaget per Tillträdesdagen ej är inblandat i rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist, som kan medföra kostnad, och att tvist ej heller framdeles kommer att uppstå på grund av omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen. 8. Friskrivning 8.1 Parterna är överens om att Bolaget med Fastigheten överlåtes i befintligt skick och att Köparen bara får göra påföljder gällande om det brister i något som Säljaren uttryckligen har garanterat i detta avtal. 9. Kontraktsbrott 9.1 Enskilda garantibrister enligt detta avtal (varvid flera brister hänförliga till samma grund skall betraktas som en enskild brist) understigande kronor efter skatt ska inte beaktas och Säljaren ska heller inte vara skyldig att utge någon ersättning till köparen om den sammanlagda bristen enligt garantier i detta avtal understiger kronor efter skatt. 10. Reklamation och preskription 10.1 Köparen har rätt att inom sex (6) månader framföra anspråk enligt detta avtal. Vad gäller skattebeslut, eftertaxering, tillkommande sociala avgifter eller annat dylikt förfarande måste dock Köparen framställa krav inom tre (3) månader efter det att sådan skatt eller avgift slutligen fastställts.

10 8 (10) 11. Meddelanden 11.1 Reklamation och andra meddelanden ska ske genom bud eller rekommenderat brev till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; a) Om avlämnat med bud: vid överlämnandet b) Om avsänt med rekommenderat brev: 4 dagar efter avlämnande för postbefordran. Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse. 12. Rubriker 12.1 Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka avtalets tolkning. 13. Ändringar 13.1 Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. 14. Fullständig reglering 14.1 Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. 15. Bestämmelses ogiltighet 15.1 Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 16. Tillämplig lag 16.1 På detta avtal ska svensk lag tillämpas. 17. Tvist 17.1 Svensk rätt skall tillämpas på Köpekontraktet. Tvist i anledning av detta Köpekontrakt skall avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Antalet skiljemän bestäms av institutet med hänsyn tagen till målets svårighetsgrad, tvistemålets värde och övriga omständigheter. Skiljedomsförfarandet skall äga rum i Kalmar.

11 9 (10) 18. Villkor för giltigheten m m 18.1 Detta Aktieöverlåtelseavtals giltighet och fortbestånd villkoras av att avtalet genom beslut, som senare vinner laga kraft, godkänns av kommunfullmäktige Kalmar kommun. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Kalmar den / 2015 Kalmar den / 2015 Kalmar Kommunbolag AB P&E 4 Invest AB (bolag under bildande)

12 10 (10) Bilagor 3.2 a) Beräkning Preliminära köpeskillingen 3.2 b) Preliminära Tillträdesbalansräkningen Registreringsbevis Bolagsverket Bolagsordning för Industriparken i Kalmar AB Fastighetsutdrag - FDS OVK - kontroll Gällande hyresavtal Hyresdebiteringslista Drifts- och underhållsavtal

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Aktieägaravtal Rail Point AB

Aktieägaravtal Rail Point AB Styrdokument Aktieägaravtal Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.16) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (8) 3 (8) Aktieägaravtal

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Aktieägaravtal Logistikposition

Aktieägaravtal Logistikposition Styrdokument Aktieägaravtal Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.13) Godkänd av kommunfullmäktige, 39 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 39 2 (9)

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB Reviderat förslag 2011-01-01 5163964-v1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Bolagets bildande m m 4 3 Bolagsordning 4 4 Styrelse m m 4 5 Överlåtelse

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Kompanjon- och aktieägaravtal

Kompanjon- och aktieägaravtal Kompanjon- och aktieägaravtal mellan, personnummer, adress och övriga andelsägare i, 556567-5419. (nedan kallade parter) har denna dag följande avtal träffats: Samtliga andelsägare med aktieandel finns

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Napa Invest AB TM & Söner AB Sumes Invest AB Macke Invest AB och Upplands Väsby kommun avseende samtliga aktier i Grundstenen 151259 u.n.ä Fastigheten i Väsby AB [dag månad

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget ) förpliktelser

Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget ) förpliktelser KS 4 8 OKTOBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-10-01 Diarienummer KSN-2014-0125 Kommunstyrelsen Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer