Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL"

Transkript

1 Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, , UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, ( Köparen ) Samtliga aktier i Vilunda Parkering AB, , ( Bolaget ) innehållande såsom huvudsakliga tillgångar fastigheterna 1. Upplands Väsby Vilunda 19:5 2. Upplands Väsby Vilunda 19:6 (3D-fastighet) Båda belägna i Upplands Väsby kommun (nedan gemensamt benämnda ( Fastigheterna ) samt var för sig benämnd ( Fastighet ) och i förekommande fall med angivande av nu nämnda fastighetsbeteckningar). 1

2 Bilagor: Bilaga A Bilaga 1.2 a) Bilaga 1.2 b) Bilaga 4.2 a) Bilaga 4.2 b) Innehåll i Datarum Hyresavtalet Hyresavtal Parkeringsgarage Beräkning Preliminära Köpeskillingen Preliminära Tillträdesbalansräkningen Bilaga 4.3 Revers 1 Bilaga 4.4 Revers 2 Bilaga Bolagets årsredovisningar för åren Bilaga Bilaga a) Bilaga b) Samtliga Bolagets avtal Bolagsordning Registreringsbevis Bilaga a) FDS-utdrag, Upplands Väsby Vilunda 19:5 Bilaga b) FDS-utdrag, Upplands Väsby Vilunda 19:6 Bilaga Protokoll från slutbesiktning och slutbevis Bilaga 11.2 Bilaga 12.1 Ansökan om bygglov och beslut om förhandsbesked, Kulturhus Ansökan om bygglov och beslut om förhandsbesked,, Bostadshus 2

3 1 Bakgrund och förutsättningar 1.1 Den 2 mars 2009 antog kommunfullmäktige i Upplands Väsby en ny detaljplan för norra Messingen. Genom antagandet av detaljplanen öppnades en möjlighet att kunna uppföra en ny gymnasieskola, kulturlokaler och bostäder. Vidare tilläts byggnation under mark av garage för boende och besöksparkering. 1.2 Bolaget har med Kommunen, dels ingått Hyresavtalet avseende Kulturhuset enligt Bilaga 1.2 a, dels ingått Hyresavtalet avseende Parkeringsgaraget enligt Bilaga 1.2 b (allt enligt definitionerna nedan) i enlighet med kommunfullmäktige i Upplands Väsbys beslut den 26 augusti Kommunen skall tillträda Parkeringsgaraget den senare dag som parterna i hyresavtalet skriftligen kommer överens om och som infaller tidigast på Tillträdesdagen enligt detta Avtal (enligt definitionerna nedan). 1.3 Efter det att Kommunen gått ut med en riktad förfrågan har Köparen anmält intresse av att förvärva Bolaget. 1.4 Föremålet för överlåtelsen enligt Avtalet är indirekt Fastigheterna, vilka till 100% ägs av Bolaget på Tillträdesdagen och vars Överenskomna Fastighetsvärde ligger till grund för beräkningen av köpeskillingen för samtliga Aktier (allt enligt definitionerna nedan). 2 Definitioner I detta Avtal skall följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den betydelse som framgår nedan: Aktierna avser Bolagets samtliga aktier med ett totalt aktiekapital om XXX kronor; Avtalet avser detta avtal med bilagor; Avtalsdagen är den dag detta Avtal undertecknades av parterna; Bankdag avser varje dag (utom lördag, söndag och allmän helgdag) då affärsbanker i Stockholm i allmänhet håller öppet; Bolaget avser Vilunda Parkering AB, ; Bostadshuset avser det bostadshus som skall uppföras enligt punkt 12; Datarum avser det datarum med dokumentation och information avseende Bolaget, inklusive Q&A, och Fastigheterna som har hållits tillgängligt av Kommunen. Innehållet i Datarummet finns i Bilaga A; Fastigheterna avser de fastigheter som definieras ovan under Köpeobjekt; Garantierna avser de av Kommunen i punkt 9 nedan lämnade garantierna; Hyresavtalet avser det hyresavtal som Kommunen tecknat med Bolaget i enlighet med punkt 1.2; Hyresavtalet Parkeringsgarage avser det hyresavtal som Kommunen träffat med Bolaget i enlighet med punkt 1.2; 3

4 Kulturhuset avser det kultur- och bibliotekshus som skall uppföras enligt Hyresavtalet, punkt 1.2; Parkeringsgaraget definieras i punkt 13.1; Preliminära Köpeskillingen definieras i punkt 4.2; Preliminära Tillträdesbalansräkningen definieras i punkt 4.2; Revers 1 definieras i punkt 4.3; Revers 2 definieras i punkt 4.4; Reverserna avser Revers 1 och Revers 2 tillsammans; Slutliga Köpeskillingen definieras i punkt 4.4 och regleras även i punkterna 4 och 6; Tillträdesbokslutet avser balans- och resultaträkning för Bolaget att upprättas per Tillträdesdagen enligt punkt 4.5; Tillträdesdagen definieras i punkt 3.1; Tillträdet avser genomförandet av de åtgärder som anges i punkterna ; och Överenskomna Fastighetsvärdet definieras i punkt 4.1; 3 Överlåtelse 3.1 På de villkor som framgår av detta Avtal överlåter och försäljer Kommunen härmed Aktierna till Köparen för den Slutliga Köpeskillingen som beräknas på sätt som anges i punkt 4 nedan och med tillträde fem (5) Bankdagar efter det att villkoret enligt punkt 14.1 har uppfyllts eller vid den tidigare tidpunkt som parterna skriftligen bestämmer ( Tillträdesdagen ). Parterna gör bedömningen att Tillträdesdagen preliminärt skall infalla den 19 december Äganderätten till Aktierna övergår på Köparen först efter att denne dels erlagt den Preliminära Köpeskillingen i enlighet med punkt 5 nedan och dels för Bolagets räkning reglerat Revers 1. Aktierna skall överlåtas fria från belastningar och med alla tillhörande rättigheter per Tillträdesdagen (innefattande rätt att erhålla alla vinstutdelningar och värdeöverföringar som beslutas, genomförs eller utbetalas vid eller efter Tillträdesdagen). 4 Köpeskillingens beräkning 4.1 Parterna har enats om att det Överenskomna Fastighetsvärdet skall vara (XXX) kronor. Det Överenskomna Fastighetsvärdet baseras på befintlig byggnation och mark, jämte tillkommande byggrätter för Fastigheterna i enlighet med den i punkt 1.1 ovan angivna detaljplanen. Med denna förutsättning skall den preliminära köpeskillingen för Aktierna ( Preliminära Köpeskillingen ) utgöra summan av posterna och 4.1.2: Bolagets justerade egna kapital per Tillträdesdagen varvid Bolagets resultat skall vara belastat med tillämplig bolagsskatt, f.n. 22 %; och 4

5 4.1.2 Fastigheternas övervärde beräknat såsom mellanskillnaden mellan, å ena sidan, av parterna Överenskomna Fastighetsvärdet på Fastigheterna samt å den andra sidan Fastigheternas bokförda värde på Tillträdesdagen, som skall innefatta lagfartskostnad (avgift och stämpelskatt) och förrättningskostnader för Bolagets förvärv av Fastigheterna. 4.2 Den Preliminära Köpeskillingen beräknas enligt Bilaga 4.2 a) och den Preliminära Tillträdesbalansräkningen, vilken även innefattar en preliminär resultaträkning, enligt Bilaga 4.2 b), att preliminärt uppgå till (XXX) kronor (nedan kallade Preliminära Köpeskillingen och Preliminära Tillträdesbalansräkningen ). 4.3 Revers 1, enligt Bilaga 4.3., uppgår till ett belopp om tjugotvåmiljonerniohundrasjuttontusen ( ) kronor, och skall refinansieras av Köparen på Tillträdesdagen. Revers 1 löper utan någon ränta eller kostnader och det skall inte heller uppkomma någon kostnad vid refinansieringen av Revers Revers 2, enligt Bilaga 4.4, uppgår till ett belopp om femtonmiljonertrehundraåttiotretusen ( ) kronor och skall refinansieras av Köparen vid den tidsperiod som framgår av Revers 2. Revers 2 har förfallodag senast tio (10) Bankdagar efter det att beslut om bygglov avseende Bostadshuset enligt punkt 12.1 nedan slutligen har fastställts. Revers 2 skall dock aldrig betalas före Tillträdesdagen. Revers 2 skall löpa med löpande marknadsmässig ränta enligt dess villkor. 4.5 Den Slutliga Köpeskillingen för Aktierna skall bestämmas genom en slutlig beräkning av köpeskillingen enligt principerna i punkt 4.1 ovan per Tillträdesdagen efter det att Tillträdesbokslutet granskats av Bolagets revisor enligt bestämmelserna i SÖG Om det bokförda värdet på Fastigheterna överstiger det Överenskomna Fastighetsvärdet skall den Slutliga Köpeskillingen vara negativ, förutsatt att inte eget kapital överstiger eller är lika med den negativa skillnaden mellan Fastigheternas bokförda värde och det Överenskomna Fastighetsvärdet. Tillträdesbokslutet skall upprättas enligt lag, god redovisningssed samt i enlighet av vad som följer av detta Avtal, och skall ha upprättats, och av Bolagets nuvarande revisor granskats, och överlämnats till Köparen senast trettio (30) Bankdagar efter Tillträdesdagen. Köparen skall efter Tillträdesdagen tillse att Kommunen och dennes rådgivare har tillträde till Bolagets redovisningshandlingar och redovisningssystem för att möjliggöra framtagandet av Tillträdesbokslutet och revision av detsamma. Revisorns yttrande enligt föregående mening skall överlämnas samtidigt som Tillträdesbokslutet. Bolagets revisor skall avge yttrande enligt SÖG 2400 över Tillträdesbokslutet och riktigheten av beräkningen av den Slutliga Köpeskillingen. Tillträdesbokslutet skall upprättas enligt lag om god redovisningssed. 4.6 Om Köparen har anmärkningar mot Tillträdesbokslutet eller Kommunens beräkning av den Slutliga Köpeskillingen skall Köparen skriftligen meddela Kommunen detta senast den dag som infaller trettio (30) Bankdagar från erhållandet av Tillträdesbokslutet. Ett sådant meddelande från Köparen skall redogöra för de poster och belopp som Köparen invänder mot samt på vilket sätt Kommunens beräkning av dessa poster enligt Köparen strider mot hur dessa skall beräknas. Meddelandet skall även innehålla Köparens förslag till hur de poster och belopp som Köparen invänt mot skall beräknas. Lämnas inte sådant meddelande inom nämnda tid skall Tillträdesbokslutet anses godkänt av Köparen och vara slutligen fastställt. 5

6 4.7 Skulle parterna inte inom tjugo (20) Bankdagar från det att meddelande från Köparen enligt punkt 4.6 ovan har lämnats, vara ense om Tillträdesbokslutet och beräkningen av den Slutliga Köpeskillingen skall desamma slutligen fastställas av en till parterna oberoende auktoriserad revisor. Om parterna inte inom tio (10) Bankdagar kan enas om val av oberoende revisor skall denne utses av Stockholms Handelskammare. Om det sammanlagda omtvistade beloppet överstiger tiomiljoner ( ) kronor skall dock ärendet i stället, på begäran av endera parten, hänföras till skiljeförfarande i enlighet med punkt 25 nedan. 4.8 Den oberoende revisorn, alternativt skiljenämnden, skall endast behandla de poster i Tillträdesbokslutet eller beräkningen av den Slutliga Köpeskillingen som Köparen inte samtyckt till enligt punkt 4.6 ovan. Vid fastställandet av Tillträdesbokslutet och den Slutliga Köpeskillingen skall den auktoriserade revisorn, alternativt skiljenämnden, vara bunden av de redovisnings- och värderingsregler parterna överenskommit om i detta Avtal. Den oberoende revisorns beslut, vilket skall avges inom tjugo (20) Bankdagar från mottagandet av uppdraget, alternativt skiljenämndens prövning, skall vara slutligt och bindande för Kommunen och Köparen. Kostnaden för den auktoriserade revisorn, eller skiljenämnden, skall delas lika mellan Köparen och Kommunen. 4.9 Tillägg till eller avdrag från den Preliminära Köpeskillingen skall regleras kontant mellan parterna (med betalning till av aktuell part skriftligen anvisat konto) senast inom tio (10) Bankdagar efter att Tillträdesbokslutet och beräkningen av den Slutliga Köpeskillingen blivit slutligt fastställda (vilka är (i) vid utgången av den frist som anges i punkt 4.6 ovan, (ii) om parterna är överens som hänvisas till i punkt 4.7 ovan eller (iii) när avgörande har skett enligt punkt 4.8 ovan). För det fall den Slutliga Köpeskillingen (beräknad i enlighet med punkt 4.1 ovan) överstiger den Preliminära Köpeskillingen skall Köparen erlägga mellanskillnaden till av Kommunen anvisat konto. Om den Slutliga Köpeskillingen understiger den Preliminära Köpeskillingen skall Kommunen erlägga mellanskillnaden till av Köparen anvisat konto. Ingen ränta skall utgå på det eventuella skillnadsbeloppet. 5 Preliminära Köpeskillingens betalning och betalning av Revers På Tillträdesdagen skall Köparen mot det att Kommunen uppfyller Kommunens förpliktelser enligt punkt 7.3 nedan erlägga den Preliminära Köpeskillingen: Genom kontant betalning av (XXX) kronor på av Kommunen anvisat konto; samt För Bolagets räkning erlägga betalning för refinansiering av Revers 1 enligt punkt 4.3 ovan. 6 Eventuell justering av den Slutliga Köpeskillingen 6.1 För det fall det slutliga bygglovet enligt punkt 12.1 nedan medger färre kvm BTA byggrätt och avvikelsen är mer än tre (3) procent av de beräknade bygglovet om kvm BTA byggrätt för Bostadshuset, skall den Slutliga Köpeskillingen sättas ned med ett belopp om tretusen (3 000) för varje kvm BTA byggrätt som det slutliga bygglovet understiger det beräknade bygglovet om kvm BTA byggrätt. 6

7 6.2 För det fall den Slutliga Köpeskillingen skall sättas ned enligt punkt 6.1 ovan skall Kommunen erlägga det belopp med vilket nedsättning skall ske samtidigt som betalningen av Revers 2, till det konto som Köparen skriftligen anvisar Kommunen. 7 Hantering av Bolaget intill Tillträdesdagen samt åtgärder på Tillträdesdagen m.m. 7.1 Kommunen skall förvalta Bolaget och Fastigheterna på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen. Kommunen skall rådgöra med Köparen innan beslut i för Bolaget väsentliga frågor fattas och innan avtal sluts. 7.2 På Tillträdesdagen, efter Tillträdet, skall Köparen hålla extra bolagsstämma i Bolaget för val av nya styrelseledamöter och revisor. Kommunen svarar för att nuvarande styrelseledamöter och revisor ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget. Köparen skall tillse att vid nästkommande årsstämma i Bolaget nuvarande styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet under sedvanlig förutsättning att Bolagets revisor tillstyrker sådan ansvarsfrihet. 7.3 Mot det att Preliminära Köpeskillingen erlagts och Revers 1 reglerats, åligger det Kommunen på Tillträdesdagen att: Tillse att Köparen införes i Bolagets aktiebok som ägare till Aktierna och överlämna den uppdaterade aktieboken till Köparen; Till Köparen överlämna Revers 1 i original och skriftligen bekräfta att betalning har skett och att inga ytterligare krav finns enligt Revers 1; Överlämna Bolagets samtliga affärs- och värdehandlingar; Till Köparen överlämna samtliga övriga handlingar, nycklar och den dokumentation som Kommunen har i sitt förvar och som sammanhänger med Bolaget och Fastigheterna, såsom protokoll och andra bolagshandlingar och bokföringsmaterial, hyreskontrakt i original, ritningar, kartor, bygglovshandlingar, VA-ritningar, relationsritningar, garantier, serviceavtal, entreprenadavtal med tillhörande garantier, införsäljningsavtalen inklusive undertecknade köpebrev, energideklarationer m. m.; Till Köparen överlämna generalfullmakt i fem exemplar som Bolaget utfärdat till förmån för de personer Köparen angett, vilken skall kunna användas till dess att Bolagets nya styrelse har registrerats hos Bolagsverket; samt Till Köparen överlämna handlingar motsvarande de som avses i 8a kap mervärdesskattelagen (1994:200) avseende Fastigheternas mervärdesskattesituation per Tillträdesdagen. 7.4 Kommunen skall på Tillträdesdagen, efter Tillträdet, tillse att Bolagets nuvarande revisor presenterar för Köparen och inlämnar till Bolagsverket en redogörelse enligt 9 kap. 23 aktiebolagslagen (2005:551) och en underrättelse enligt 9 kap 23a aktiebolagslagen. 7

8 8 Bolaget, Fastigheterna och Datarummet 8.1 Köparen har beretts möjlighet att ta del av Datarummet vid en av Köparen utförd företagsundersökning. Köparen har inte rätt att såsom fel åberopa förhållanden som Köparen skäligen kunnat upptäcka vid undersökningen av innehållet i Datarummet. All information som framgår av detta Avtal, liksom all information som har lämnats skriftligen av Kommunen eller Bolaget i Datarummet var när den lämnades, såvitt Kommunen känner till, riktig och fullständig. Det finns, såvitt Kommunen känner till, inga förhållanden eller omständigheter som Köparen inte skriftligen fått ta del av och vars utelämnande medfört att den information som faktiskt har lämnats är oriktig, ofullständig eller missvisande eller som om informationen hade lämnats rimligen hade påverkat Köparens intresse av att köpa Aktierna till det pris och på de villkor som följer av detta Avtal. 8.2 Parterna är överens om att Bolaget överlåtes med Fastigheterna i befintligt skick och, med undantag från brister i angivna garantier, med full friskrivning för Kommunen från ansvar för fel och brister, inkl. dolda fel och brister. 8.3 Köparen, som noga undersökt Fastigheterna och den information rörande Bolaget och Fastigheterna som Kommunen tillhandahållit, inkl. bl.a. Hyresavtalen, förklarar sig godtaga Fastigheternas skick, användnings- och dispositionsmöjligheter och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen pga. förekommande faktiska fel eller brister, rättsliga fel och rådighetsfel, innefattande jämväl s.k. dolda fel eller brister och innefattande jämväl förekommande miljömässiga fel och brister och miljöföroreningar. Vad som anges i denna punkt 8 inskränker dock inte Garantierna Kommunen lämnar enligt detta Avtal (punkt 9 nedan) och de möjligheter Köparen har att göra gällande påföljder i anledning av brister i Garantier. 9 Kommunens garantier Kommunen garanterar gentemot Köparen med avseende på förhållandena per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen, såvida annat inte anges nedan att: 9.1 Aktierna Bolagets aktiekapital uppgår till XXX kronor och är fördelat på aktier, samt att tidigare utfärdade aktiebrev är makulerade; Kommunen har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna och att dessa är fritt överlåtbara, inte pantförskrivna eller att dispositionsrätten över dem på annat sätt är inskränkt samt att äganderätten är korrekt antecknad i Bolagets aktiebok; Ytterligare aktier utöver Aktierna inte finns i Bolaget och att inte heller rätt föreligger för någon att teckna eller eljest utfå aktier, annan form av värdepapper eller utdelning i Bolaget samt att alla Bolagets aktier har samma rätt och är till fullo betalda; 9.2 Bolaget Bolagets bokförings- och räkenskapsmaterial och övriga väsentliga handlingar, såvitt Kommunen känner till, upprättats och förvaras i enlighet med tillämplig lag, författning och god redovisningssed samt är i Bolagets besittning; 8

9 9.2.2 Bolagets årsredovisningar för åren , Bilaga 9.2.2, är, såvitt Kommunen känner till, korrekta samt ger en fullständig rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat per den dag och för den period de upprättats; Tillträdesbokslutet ger en korrekt och rättvisande bild av Bolagets ekonomiska ställning och resultat samt Bolagets tillgångar och skulder (inklusive eget kapital) per Tillträdesdagen enligt gällande lag och god redovisningssed samt att Bolaget ej kommer att bli föremål för debitering av skatt eller avgift eller annan skuld för vilken ej reservation gjorts i Tillträdesbokslutet; Bolaget fram till Tillträdesdagen erlagt förfallna skatter och avgifter samt fullgjort Bolagets åliggande deklarationsplikt; Bolaget per Tillträdesdagen har äganderätt och lagfart till Fastigheterna och de tillgångar som i övrigt upptagits i balansräkningen i Tillträdesbokslutet; Bolaget inte bedriver och inte har bedrivit någon annan verksamhet än att förvärva, äga och förvalta Fastigheterna, med undantag av vad som i övrigt följer av detta Avtal; Samtliga Bolagets avtal, anbud och erbjudanden per Avtalsdagen med leverantörer, entreprenörer, agenter och andra tredje män (med undantag för hyresgäster), är förtecknade i Bilaga 9.2.7; Bolaget inte har några andra skulder, ansvarsförbindelser, ställda panter, borgenseller garantiåtaganden än sådana som anges i Bilaga 4.2 b) eller som intill Tillträdesdagen uppkommit såsom led i Bolagets löpande fastighetsförvaltning och som upptagits i Tillträdesbokslutet; Bolaget varken äger/har ägt eller kontrollerar/har kontrollerat, vare sig direkt eller indirekt, några aktier, andelar eller andra tillgångar i något bolag såsom exempelvis aktie-, handels- eller kommanditbolag, eller i annan juridisk person; Det inte finns något företagshypotek/företagsinteckning uttaget i Bolaget; Bolaget inte har några ekonomiska mellanhavanden med Kommunen eller någon närstående till Kommunen, utöver vad som framgår av detta Avtal, och att dessa inte har några anspråk eller fordringar på Bolaget samt att utdelning från Bolaget inte har beslutats eller utbetalats eller kommer att beslutas eller utbetalas fram till och med Tillträdesdagen; Det mot Bolaget under den tid som Kommunen varit aktieägare inte riktats reklamation eller andra krav av betydelse vilka per Tillträdesdagen inte blivit föremål för reglering eller för vilka betryggande avsättning ej gjorts i Tillträdesbokslutet samt att det under övrig tid, såvitt Kommunen känner till, inte riktats reklamation eller andra krav av betydelse mot Bolaget vilka per Tillträdesdagen inte blivit föremål för reglering eller för vilka betryggande avsättning ej gjorts i Tillträdesbokslutet; Bolaget per Avtalsdagen inte är föremål för rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist samt att det, såvitt Kommunen känner till, inte föreligger sådana omständigheter som gör att det skäligen kan befaras att Bolaget 9

10 kommer att bli part i sådan tvist eller sådant förfarande hänförligt till förhållanden före Tillträdesdagen; Bolagets bolagsordning och registreringsbevis per Avtalsdagen framgår av Bilagorna a) och b) och inget beslut har fattats som medför att innehållet häri kommer att ändras; All väsentlig dokumentation beträffande Bolaget, som t.ex. aktiebok, bolagsstämmoprotokoll, redovisningshandlingar, såvitt Kommunen känner till, finns i behåll i god ordning hos Bolaget samt att alla därtill anknutna registreringar, anmälningar, ansökningar, avgiftsbetalningar etc. har fullgjorts per Tillträdesdagen; Samtliga villkor som överenskommits med hyresgästerna framgår av Bilagorna 1.2 a) och b); Bolaget inte har några anställda, och har aldrig haft några anställda, och att ingen personal har rätt till anställning hos Bolaget eller Köparen med anledning av detta Avtal; Bolaget inte är föremål för någon frivillig eller tvångsmässig uppgörelse med borgenärer eller något företagsrekonstruktions-, likvidations-, konkurs- eller annat insolvensförfarande och det föreligger inte, såvitt Kommunen känner till, några förhållanden som kan ligga till grund för något sådant förfarande; 9.3 Fastigheterna m. m Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheterna; Fastigheternas inskrivna rättigheter och belastningar framgår av fastighetsregistret för respektive Fastighet enligt Bilagorna a) och b), och Fastigheterna besväras inte av några belastningar, upplåtelser av hyra eller annan nyttjanderätt utöver vad som framgår av detta Avtal och av Bilagorna a) och b); Fastigheternas nuvarande användning och tänkta användning utgör tillåten användning med avseende på nu gällande planbestämmelser, bygg-, mark- och rivningslov och andra myndighetsbeslut och att samtliga av Bolaget uppförda byggnader och åtgärder på Fastigheterna är uppförda respektive utförda i enlighet med gällande bygglov, mark- och rivningslov; Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i enlighet med gällande fastighetsförsäkring, samt att inga omständigheter föreligger som innebär att Fastigheternas eller Bolagets försäkringsskydd inte skulle vara möjligt att ta i anspråk; Alla på Fastigheterna belöpande och fram till och med Tillträdesdagen förfallna offentliga avgifter erlagts inom föreskriven tid; Samtliga på Fastigheterna belöpande anslutningsavgifter för el, VA, fjärrvärme, gatukostnadsersättningar eller dylikt är betalda på förfallodagen respektive kostnadsförda i den mån de har debiterats eller har reserverats för i Tillträdesboksluten; 10

11 9.3.7 Det på Avtalsdagen inte finns från domstol eller annan myndighet utfärdat krav, förelägganden, anspråk eller liknande beträffande Fastigheterna och, såvitt Kommunen känner till, inte heller någon myndighet nu handlägger ärende som kan komma att resultera i sådant föreläggande; Det inte finns något pantbrev uttaget i Fastigheterna; Slutbesiktning avseende Parkeringsgaraget har genomförts, och slutbevis har erhållits, allt i enlighet med Bilaga 9.3.9; Fastigheterna inte är förorenad i sådan utsträckning, att det enligt vid Tillträdesdagen gällande bestämmelser uppstår kostnader eller skyldighet att utföra utredning, efterbehandling, skyddsåtgärder eller annan liknande åtgärd eller att det inskränker Köparens/Bolagets möjligheter att använda Fastigheterna för deras avsedda ändamål; Föreskriven rapporteringsskyldighet till miljö- och hälsoskyddsnämnd har uppfyllts i förekommande fall; och Fastigheterna och därtill hörande avtal per Avtalsdagen, och Bolaget, inte är föremål för eller, såvitt Kommunen känner till, kan förväntas bli föremål for rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist till följd av omständigheter som hänför sig till tiden före Tillträdesdagen. 10 Påföljd vid eventuell brist i av Kommunen lämnad Garanti 10.1 I det fall det i Kommunens Garantier enligt ovan i något hänseende skulle föreligga brist, skall Kommunen efter Kommunens val antingen fullt ut avhjälpa bristen inom skälig tid, dock senast tre (3) månader från Köparens reklamation, om det före påbörjandet av åtgärden bedöms praktiskt möjligt och lämpligt eller i sin helhet ersätta Köparen för därav föranledd skada vilket skall anses utgöra reduktion av Köpeskillingen Ersättning till Köparen skall dock inte utgå om Köparen kan visas ha kännedom av bristen. I övrigt gäller att brist som är hänförlig till avdragsgill kostnad eller skattepliktig intäkt i Bolaget skall beräknas med hänsynstagande till aktuell skattesats, se punkt nedan. Härutöver gäller allmänt att kompensation i anledning av garantibrist eller garantibrister endast skall utgå i enlighet med punkt nedan Begränsningar Garantibrist får av Köparen åberopas inom femton (15) månader från Tillträdesdagen. Brist hänförligt till Skatter får dock åberopas inom tre (3) månader från den tidpunkt då skatten blev slutligen fastställd genom lagakraftvunnen dom eller därmed jämförligt beslut. Brist skall för att kunna göras gällande reklameras till Kommunen inom trettio (30) Bankdagar från det att Köparen upptäckt bristen Enskilda garantibrister (varvid flera brister hänförliga till samma grund skall betraktas som en enskild brist) understigande kronor skall inte beaktas och Kommunen skall heller inte vara skyldig att utge någon ersättning till Köparen, om den sammanlagda garantibristen understiger kronor. Om angivna beloppsgränser överskridits skall ersättning utgå från första kronan. Dock skall inte begränsningen i denna punkt avseende enskilt krav (eller en serie av krav som grundar sig på 11

12 samma, eller väsentligt liknande, förhållanden eller omständigheter). Om det sammanlagda beloppet överstiger tjugofemmiljoner ( ) kronor skall part ha rätt att häva köpet Skada skall inte ersättas av Kommunen till den del skadan täcks av till Bolaget utgående försäkringsersättning eller annan ersättning, exempelvis från skadevållare I den mån brist utgör skattemässigt avdragsgill kostnad, som kan utnyttjas av Bolaget eller den koncern vari Bolaget ingår inom ett år från Tillträdesdagen, eller motsvarar utebliven skattepliktig intäkt för Bolaget inom samma tid, skall den kompensation som Köparen har att vidkännas, reduceras med vid var tid gällande bolagsskattesats Om brist äger avhjälpas skall Kommunen utan väsentligt dröjsmål och utan annan väsentlig olägenhet för Köparen eller Bolaget, beredas möjlighet att på ett objektivt, godtagbart och fackmannamässigt sätt avhjälpa bristen inom skälig tid, dock senast inom tre (3) månader från Köparens reklamation Köparen skall vid uppkommen eller befarad brist göra vad som skäligen kan krävas för att begränsa skada. Om brist skulle grunda sig på förekomst av tvist med eller krav från utomstående, skall Kommunen beredas insyn i och konsulteras beträffande handläggningen av tvisten respektive kravet för att därigenom kunna medverka till begränsning av skadan Om Kommunen betalar ersättning till Bolaget eller Köparen på grund av brist som hänför sig till fordran på tredje man, skall Kommunen äga rätt att utan ersättning i motsvarande mån ta över sådan. 11 Köparens garantier 11.1 Köparen garanterar i förhållande till Kommunen att dess syfte med förvärvet av Aktierna är att långsiktigt förvalta Fastigheterna. Förändrad upplåtelseform för Bostadshuset godtas. Köparen skall efter erhållna erforderliga bygglov genom Bolaget uppföra Kulturhuset och Bostadshuset Köparen förbinder sig att tillse att Bolaget inger och fullföljer ansökningar om bygglov avseende Kulturhuset i enlighet med Bilaga Vidare förbinder sig Köparen att tillse att Bolaget, i tillämpliga delar, upphandlar samtliga arbeten och tjänster som har samband med totalentreprenörs uppförande av Kulturhuset i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Kommunen skall vederlagsfritt biträda Köparen och Bolaget vid upphandlingen enligt föregående mening. 12 Bostadshuset 12.1 Bostadshuset skall uppföras bredvid Kulturhuset och huvudsakligen i enlighet med preliminär upprättad ritning och ansökan om förhandsbesked i Bilaga Kommersiella lokaler skall uppföras i Bostadshusets markplan Köparen förbinder sig att inge och fullfölja ansökningar om bygglov avseende Bostadshuset i enlighet med Bilaga

13 12.3 Väsby Nya konditori förhyr lokaler om cirka 250 kvm i Kommunens äldre kulturhus på Centralvägen 9 i Upplands Väsby kommun. När Kulturhuset har uppförts skall det äldre kulturhuset rivas. Med anledning därav har Kommunen genom Bolaget åtagit sig gentemot Väsby Nya Konditori, org.nr. [ ] att senast 30 oktober 2015, i de kommersiella lokaler som uppförs enligt punkt 12.1 ovan, erbjuda ersättningslokaler om cirka 250 kvm. 13 Parkeringsgaraget 13.1 På fastigheten Upplands Väsby Vilunda 19:6 (3D) har uppförts ett parkeringsgarage om 92 parkeringsplatser Parkeringsgaraget. Kommunen och Bolaget har ingått avtal om förhyrning av 92 parkeringsplatser enligt Bilaga 1.2 b där Kommunen skall upplåta upp till och med 36 parkeringsplatser till boende i Bostadshuset med en exklusiv förtursrätt, för uppfyllande av gällande parkeringsnorm, eller det högre antal parkeringsplatser som framgår av beslut om bygglov avseende Bostadshuset. Resterande parkeringsplatser skall upplåtas till allmänheten eller andra intressenter. 14 Villkor för giltigheten av detta Avtal 14.1 Detta Avtals giltighet och fortbestånd villkoras dels av: Att Avtalet senast den 30 juni 2014 godkänns av kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun; samt dels Att kommunfullmäktiges beslut enligt ovan vinner laga kraft senast den 31 december Om ovanstående villkor i punkten 14.1 inte uppfylls skall Avtalet återgå, varvid parterna skall stå sina egna kostnader och ingen part har rätt att framställa några krav på annan part i anledning av Avtalets upphörande. 15 Övriga åtaganden och skyldigheter 15.1 Kommunen ges härmed en rätt att återköpa den (del av) Fastighet(en) där Kulturhuset är planerat att bebyggas för det fall Kommunen och Bolaget inte kommer överens om utformningen av projektet och det slutliga hyresobjektet, allt enligt Hyresavtalet ( Återköpet ). Köpeskillingen för Återköpet skall uppgå till tremiljonersjuhundrasjuttontusen ( ) kronor jämte årlig referensräntan plus två (2) procentenheter från Tillträdesdagen till dess att full betalning sker, samt tillägg för samtliga kostnader hänförliga till fastighetsbildning, inklusive lagfartskostnader (avgift och stämpelskatt) i samband med Återköpet. Övriga villkor för Återköpet skall parterna särskilt komma överens om senare. För det fall Kommunen önskar använda sin rätt till Återköp skall Kommunen skriftligen meddela detta till Bolaget senast tre (3) månader efter att det att Hyresavtalet har upphört att gälla, exempelvis, men inte begränsat till, för det fall Kommunen och Bolaget inte kommer överens om projekteringen. För det fall Bolaget vägrar att godkänna ett av Kommunen föreslaget avtal för Återköp som innehåller ett skäligt avtalsinnehåll med utgångspunkt i bestämmelserna enligt denna punkt, skall Bolaget till Kommunen betala ett vite uppgående till femtonmiljonertrehundraåttiotretusen ( ) kronor. 13

14 16 Försäkringsfall 16.1 Skulle en av Fastigheterna före eller på Tillträdesdagen drabbas av brand eller annat försäkringsfall skall köpet av Aktierna ändå fullföljas varvid Köparen mot erläggande av den Preliminära Köpeskillingen inträder i Kommunens eller Bolagets rätt till försäkringsersättning. I den mån Bolaget får vidkännas kostnader för självrisk skall Kommunen kompensera Köparen, från första kronan, för kostnaden om denna inte kunnat beaktas i Tillträdesbalansen. 17 Övrigt 17.1 Köparen bekräftar härmed att Kommunen inte gentemot Köparen lämnat annan utfästelse eller träffat annan överenskommelse än som framgår av detta Avtal Kommunens ansvar för fel och brister i Fastigheterna och Bolaget är uttömmande reglerat i Avtalet och Köparen äger inte pga. allmänna rättsprinciper eller bestämmelserna i jordabalken, köplagen eller annan författning göra andra påföljder gällande än som angivits i Avtalet. 18 Bristande fullgörelse Om part skulle brista i rätta fullgörandet av parts väsentliga förpliktelser enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse senast en månad efter anmärkning från den andra parten, äger den andra parten rätt men ej skyldighet att häva Avtalet med påföljd att parternas respektive prestationer enligt Avtalet skall återgå och felande part skall gottgöra den andra parten för dennes direkta kostnad eller förlust i anledning av att köpet inte fullföljes, inklusive kostnad för konsulter, mäklare och liknande. Med begreppet direkt kostnad eller förlust avse exempelvis även eventuella prisfall på köpeobjektet vid omförsäljning av Aktierna eller Fastigheterna. 19 Särskilda bestämmelser Kommunen skall på sedvanligt sätt biträda Köparen per Tillträdesdagen med praktiska detaljer i rimlig omfattning vad gäller övertagande av förvaltningen samt medverka till överföring av driftavtal med berörda utomstående parter, allt i den omfattning som underhand överenskommes mellan parterna. 20 Meddelanden 20.1 Om inte annat särskilt anges skall meddelanden enligt detta Avtal överbringas genom bud eller rekommenderat brev till parternas nedan angivna eller senare genom skriftligt meddelande till motparten ändrade adresser. Kommunen: Upplands Väsby Kommun Att: Thomas Thunblom SE Upplands Väsby Köparen: Brabo Holding AB 14

15 Att: Fredrik Mattsson Box 603 SE Norrköping; samt till Brabo Holding AB Att: Andreas Möller Box 603 SE Norrköping Alltid med kopia till: Linklaters Advokatbyrå AB Att: Advokat Magnus Lidman Box 7833 SE Stockholm 20.2 Meddelande skall anses ha kommit mottagaren tillhanda: om avlämnat med bud: vid överlämnandet; och/eller om avsänt med rekommenderat brev, tre dagar efter avlämnandet för postbefordran Adressändring skall meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 21 Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske. 22 Tillägg och ändringar och fullständig reglering Varje tillägg eller ändring till detta Avtal skall för att vara giltig upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. I övrigt utgör detta Avtal parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som detta Avtal rör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga tidigare gjorda överenskommelser och utfästelser. 23 Sekretess m. m Bestämmelserna och villkoren i detta Avtal är konfidentiella. Part äger inte utan den andra partens skriftliga medgivande offentliggöra detta Avtal eller dess innehåll, såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt myndighets beslut, lag eller börsregler eller informationen lämnas till parts professionella rådgivare som endast skall använda informationen för att bistå parten och som har tystnadsplikt avseende tillhandahållen information. När part är skyldig enligt lag eller börsregler att offentliggöra information rörande detta Avtal eller någon del av detta Avtal skall den andra parten skriftligen informeras om detta före sådant offentliggörande. 15

16 24 Överlåtelse 24.1 Ingendera part skall ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättighet hänförlig till detta Avtal utan den andre partens skriftliga medgivande därtill. Detta gäller dock inte vid överlåtelse av parts rättigheter till sådan juridisk person som ingår i samma koncern, med verkan att den överlåtande Parten solidariskt med den juridiska person till vilken överlåtelsen sker jämväl efter överlåtelsen svarar för samtliga förpliktelser enligt detta Avtal. 25 Tvist Svensk rätt skall tillämpas på Avtalet. Tvist i anledning av detta Avtal skall avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Antalet skiljemän bestäms av institutet med hänsyn tagen till målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter. Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Upplands Väsby den Upplands Väsby den 16

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Aktieägaravtal Logistikposition

Aktieägaravtal Logistikposition Styrdokument Aktieägaravtal Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.13) Godkänd av kommunfullmäktige, 39 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 39 2 (9)

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB Reviderat förslag 2011-01-01 5163964-v1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Bolagets bildande m m 4 3 Bolagsordning 4 4 Styrelse m m 4 5 Överlåtelse

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Aktieägaravtal Rail Point AB

Aktieägaravtal Rail Point AB Styrdokument Aktieägaravtal Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.16) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (8) 3 (8) Aktieägaravtal

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension

Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m. 1 januari 2013 1.1 Dessa anslutningsvillkor ( Anslutningsvillkoren ) omfattar avgiftsbestämd ålderspension enligt Riktlinjer

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget ) förpliktelser

Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget ) förpliktelser KS 4 8 OKTOBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-10-01 Diarienummer KSN-2014-0125 Kommunstyrelsen Ställande av säkerhet för Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB:s ( Bolaget

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer