ANALYS OCH RAPPORTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYS OCH RAPPORTERING"

Transkript

1 ANALYS OCH RAPPORTERING I KOMMUNAL VERKSAMHET För en kommun är det viktigt att beslut i organisationen tas på evidensbaserat underlag. Därför är kvalitetssäkring och konsekvent hantering av bakomliggande information lika viktigt som att skapa processer utan kritiska personberoenden. egbs consulting har under de senaste två åren hjälpt en kommun i Uppland med många värdefulla effektiviseringar av såväl verksamhetsuppföljning som kvalificerad rapportering med data från flera verksamhetskritiska datakällor. Här är en sammanställning av några genomförda rationaliseringar under 2011 och 2012, lösningar som levererar värde en lång tid framöver. ANALYSER Analys och Rapportering... 1 Personalstatistik... 2 Lönekartläggning... 2 Politikerportalen - ipad... 2 HR-info till Chefer - Dashboard... 3 Lagersaldon... 3 Fakturauppföljning... 3 Personalförmåner... 3 Registervård Agresso... 4 Nya rapporter för Procapita Individ och familjeomsorg... 4 Handläggarapport för Biståndshandläggare... 4 Kvalitetsrapport... 5 Analys av digital Nyckelhantering och Tidsuppföljning... 5 Gymnasieskolor Analys av nyckeltal... 5 Grundskolor Analys av nyckeltal... 6 Om egbs consulting... 6 Kontakt... 7 QlikView - Beslutsstöd och affärsanalys... 7 System... 7

2 PERSONALSTATISTIK Problem: Avsaknad av sammanställd statistik angående jämnställdhetsfrågor för presentation i årsredovisning, på intranät och i rapportering till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Beskrivning av lösningen: Genom att hämta information från flera verksamhetssystem skapas en personalkartläggning för att uppfylla krav på statistik kring jämställdhetskartläggning. Nyckeltal: nyckeltal. Exempel på nyckeltal är Antal anställda, Heltidsanställda, Tillsvidareanställda, Visstidsanställda, Timanställda fördelat på Ålder, Kön, Övertid etc. Mottagare: Kommunledning Värde: Kontinuerlig tillgång till aktuell, kvalitetssäkrad och sammanställd statistik. LÖNEKARTLÄGGNING Problem: Bristfällig statistik gällande lönespridning inom grupper med likvärdigt arbete. Beskrivning av lösningen: Genom att sammanställa befintlig information och sätta upp en konsekvent mall för analys blir det enkelt att göra jämförande analyser med stor flexibilitet. Nyckeltal: Heltidslön Mottagare: Kommunledning, Fackliga representanter Värde: Minska omotiverad lönespridning inom grupper med likvärdigt arbete. POLITIKERPORTALEN - IPAD Problem: Otillräcklig tillgång till uppdaterade, aktuella siffror för övergripande kommuninformation såsom personalstatistik och löner. Beskrivning av lösningen: En anpassad sammanställd visualisering av befintlig data från befintliga QlikView-applikationer. Nyckeltal: Antal anställda, Heltidslöner, Sjukfrekvenser, Antal Chefer. Mottagare: Förtroendevalda Värde: Ökad tillgänglighet till beslutsunderlag rörande HR.

3 HR-INFO TILL CHEFER - DASHBOARD Problem: Svårighet att sprida HR-information i organisationen. Beskrivning av lösningen: En tydlig och lättillgänglig personalkartläggning tydliggör viktiga styrtal för chefer på olika nivåer. Nyckeltal: 12 st av HR typ (se Personalstatistiken). Mottagare: Ansvars- och förvaltningschefer Värde: Sprida HR information i organisationen för exempelvis uppföljning, styrning och jämförelse. LAGERSALDON Problem: Manuella, tidskrävande beräkningar gällande lager med risk för fel vid lagersaldon. Nyckeltal: Summa Köpt nytt, Köpt & Sålt mellan kommuner, lagersaldon Mottagare av lösningen: Inköpare och administration Värde: Alltid tillgängliga rapporter och teoretiska lagersaldon. FAKTURAUPPFÖLJNING Problem: Behov av förenklad hantering och kvalitetssäkring av attesterade fakturor. Beskrivning av lösningen: Samkörning av attesterade fakturor från ekonomisystemet och data från fastighetssystemet. Används av fastighetsekonomer för att följa upp avvikelser. Mottagare: Fastighetsförvaltningen Värde: Möjlighet att systematiskt hitta avvikelser i fakturering. PERSONALFÖRMÅNER Problem: Omständlig manuell hantering av personalförmåner. Beskrivning av lösningen: Utveckling av en automatiserad beställningsrutin för Friskvårdskuponger. QlikView samlar data från Heroma och från tidigare beställning från Friskvårdskuponger AB. Från dessa genereras nya beställningslistor utifrån uppställda kriterier. Mottagare: Personalavdelningen Värde: Förenkling av personalförmånshantering och ökad tydlighet gentemot berörd personal.

4 REGISTERVÅRD AGRESSO Problem: Svårighet att skapa sammanställd information från affärssystemet Agresso. Beskrivning av lösningen: Ge ökad tillgänglighet till informationen i verksamhetssystemet. Presentera resultaträkningar nettokostnadsrapport, trend samt transaktioner. Mottagare: Lönekontoret Värde: Systematisk metodik för att hitta fel och avvikelser och därmed nå ökad kvalitet på beslutsunderlag. NYA RAPPORTER FÖR PROCAPITA INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Problem: Behov av ökad och flexibel åtkomst till information i socialtjänstens verksamhetssystem avseende vårdstatistik. Hitta en lösning som ersätter befintliga rapportsystem. Beskrivning av lösningen: Data från Procapita IFO presenteras i QlikView vilket ger en enkel vy för uppföljning. Mottagare: Chefer inom vård och omsorg Värde: Bättre beslutsunderlag och effektivare uppföljning av trender och avvikelser. HANDLÄGGARAPPORT FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGARE Problem: Brist på sammanställd statistik för handläggarnas arbete vilket resulterar i suboptimalt resursutnyttjande och svårigheter i planering. Beskrivning av lösningen: Effektivisera arbetet för 100 handläggare på kommunen. Informationen stödjer även kvalitetsansvariga, gruppledare och sektionschefer. Applikationen visar sammanställd information om genomförda och kommande händelser. Genom att belysa avvikelser och stöd för fastställda processer för att hantera dessa deviationer ökar kvaliteten på genomfört arbete. Lösningen åskådliggör även handläggarnas arbetsbelastning och arbetsfördelning mellan olika handläggare vilket optimerar resursplaneringen. Mottagare: Vård och omsorgsavdelningen Värde: Bättre personalplanering och effektivare handläggning genom mer rationella processer.

5 KVALITETSRAPPORT Problem: Felaktigheter i verksamhetssystemen skapar merarbete och ger felaktiga underlag för beslut. Beskrivning av lösningen: Genom att enkelt och effektivt påvisa avvikelser samt varningsmärka troliga fel upprätthålls hög datakvalitet i verksamhetssystemet. Mottagare: Vård och omsorgsavdelningen Värde: Genom en systematisk övervakning av grunddata höjs kvalitet på såväl underlag som utfört arbete. ANALYS AV DIGITAL NYCKELHANTERING OCH TIDSUPPFÖLJNING Problem: Bristfälliga rapporter i befintligt verksamhetssystem (Phoniro). Beskrivning av lösningen: Visa avvikelser och visualisera konstigt data. Möjlighet att jämföra utförd tid mot beställd tid och tydliggöra stora differenser. Ge bättre kontroll på utförd tid i innevarande månad. Ersätta befintliga rapportsystem. Mottagare: Vård och omsorgsavdelningen Värde: Flexibla rapporter för analys och distribution. GYMNASIESKOLOR ANALYS AV NYCKELTAL Problem: Svårigheter att ta fram och visualisera det data som används för kvalitetsredovisning och intern uppföljning. Problem med att övervaka felaktigt inmatade data i verksamhetssystem Extens. Beskrivning av lösning: Såväl kommunens centrala controller som respektive skolas rektor har nu möjlighet att via QlikView få en aktuell status och historik för sin verksamhet. Varje rektor har också möjlighet att enkelt kontrollera de nyckeltal som skickas till SCB. Kommunens controller har även ett datakvalitetsäkringsdokument som används för att hitta felaktiga registreringar i verksamhetssystemet Extens. Nyckeltal: Elevmängd, Lärartäthet, Betygsstatistik, Nationella prov v.s. kursbetyg. Mottagare: Central skolledning och respektive skola Värde: Kvalitetssäkrad redovisning av centrala nyckeltal med minskad administration.

6 GRUNDSKOLOR ANALYS AV NYCKELTAL Problem: Grundskolan hade svårt att ta fram och visualisera det data som används för intern uppföljning av kommunens grundskolor. Det fanns också en vilja att visualisera resultatet från programmet språket lyfter. Nyckeltal: Elevmängd. Nationella prov, Slutbetyg, Terminsbetyg, Skillnad betyg och NP åk 6 o 9 Mottagare: Central skolledning och respektive skola Värde: Genom att läsa in och kvalitetssäkra data i QlikView har kommunen och respektive grundskola fått möjlighet att följa upp verksamheten utifrån centrala nyckeltal. Förändringen har också inneburit en förenklad administration. OM EGBS CONSULTING egbs hjälper företag och organisationer att bli framgångsrika genom beslutsstöd och digital samverkan. Tillsammans med kunden skapar vi en tydlig förståelse av beslutsunderlag i en effektiv plattform för ett internt samarbete. egbs arbetar uteslutande med lösningar baserade på världsledande produkter och har två huvudsakliga affärsområden: Affärsanalys och Digitalt samarbete. Bolaget grundades 2008 i Uppsala och har idag 36 medarbetare. Vi har kontor i Uppsala (huvudkontor) och Stockholm och en omsättning på 40 Mkr. Vi har AA-rating hos Soliditet. Målet för oss på egbs är att hjälpa våra kunder till en effektivare och smartare vardag. Vi utgår alltid från varje kunds unika förutsättningar och skapar en skräddarsydd projektplan tillsammans med kunden. Gemensamt för våra uppdrag är att vi sätter verksamhetsnyttan i centrum. Vår styrka ligger i en bred branschkunskap, erfarna konsulter och lösningar som baseras på beprövade produkter. På egbs tar vi helhetsansvar för uppdrag som kräver kvalificerad projektledning. Vi arbetar också med analys, utveckling och förvaltning i befintliga verksamhetslösningar. Med QlikView sammanställer, kvalitetssäkrar och visualiserar vi informationen som finns dold i verksamhetskritiska system. Tillsammans med kunden utformar vi ett ledningssystem som effektiviserar rapportering och ger nya möjligheter för analys.

7 KONTAKT Vill du diskutera någon av våra lösningar? Kontakta någon av våra duktiga medarbetare med god insikt i våra kommunala projekt. Greger Blomster, , Joachim Boivie, , Tomas Fagerström, , QLIKVIEW - BESLUTSSTÖD OCH AFFÄRSANALYS QlikView är ett innovativt Business Intelligence-verktyg som erbjuder snabb, kraftfull och visuell analys av din verksamhet utan de begränsningar, höga kostnader och komplexitet som traditionella BIverktyg medför. QlikView är specialdesignat för affärsanvändare och tillhandahåller omedelbart den information och kunskap du behöver för att kunna agera snabbare. Genom många projekt med nöjda kunder kan vi idag säga att vi är ett av de ledande företagen i Sverige när det gäller QlikView. Med QlikView skapar egbs ett ledningssystem för uppföljning och analys av ekonomi, försäljning, verksamhet och personal. Med automatiserade dataflöden skapas ett system som alltid visar korrekt och uppdaterad information. egbs är QlikView-partner med certifierade och erkänt kvalificerade konsulter och arkitekter. SYSTEM QlikView kan hämta information från alla typer av verksamhetssystem. Vi använder huvudsakligen normal databasåtkomst (exempelvis ODBC) eller webservices. Informationen kan enkelt kompletteras i enklare datakällor som Excel eller kommaseparerade exporter. I projekten ovan hämtas information från flera av följande system: Heroma, Visma, LandLord, Agresso, Kommunens Antivirusdatabas, KommWeb 2.0, ProCapita IFO, Siebel, Phoniro, Extens.

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer