Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Ekebydalen"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012

2 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Flogsta 52:1 i Uppsala kommun. Föreningens fastighet består av 11 flerbostadshus i 2 våningar med totalt 44 bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 10 st 2 rum och kök 4 st 3 rum och kök 22 st 4 rum och kök 8 st 5 rum och kök Den totala boytan är 3788,6 kvm. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. I enlighet med föreningens stadgar skall avsättning till yttre fastighetsunderhåll ske med ett belopp som minst motsvarar 0,3% av fastighetens byggnadstaxeringsvärde. Detta motsvarar kr. Föreningen har tagit fram en underhållsplan med en planeringshorisont på 30 år. För att även beakta underhållsåtgärder som förväntas inträffa efter 30 år har den så kallade eviga kostnaden beräknats. Enligt den uppdaterade planen bör föreningen avsätta kr per år för yttre underhåll. Fastighetsförvaltning UBC Ekonomisk förvaltning i Sverige AB har svarat för den ekonomiska förvaltningen. Under 2012 har PD Miljövårdsservice & Förvaltning AB svarat för fastighetsskötseln. Föreningsfrågor Föreningen har utgången av medlemmar fördelade på 44 lägenheter. Samtliga bostadsrätter i bostadsrättsföreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 2

3 Brf Ekebydalen 2(13) överlåtelser skett. Under året har föreningen inte haft några anställda. Väsentliga händelser under det gångna verksamhetsåret Under 2012 har det hållits 9 styrelsemöten Ett arbete med att rusta upp föreningens gemensamma utomhusytor har påbörjats. En arbetsgrupp kallad Gårdsgruppen bildades efter en intresseförfrågan till alla medlemmar och ett uppdrag till gruppen togs fram. I uppdraget ingår det att komma med förslag till förändringar i utemiljön under 2012 och Det gäller främst innergården och lekplatsen men även de ytor som till exempel vetter mot dalen och som ligger i anslutning till parkeringsplatserna. Gruppen har beslutat att ta fram fyra områden där offerter ha begärts in. Frågan om markiser och vilka mönster och vilka färgsättningar som ska tillåtas i föreningen aktualiserades under året i samband med att nyinflyttade boende önskade sätta upp markiser. Ett tidigare beslut om fyra färgsättningar totalt samt samma färg på samma husfasad gäller fortfarande. Under våren genomfördes en ventilationsrengöring i alla lägenheter av firma Åke Huss AB. Fastigheternas ventiler befanns överlag vara i gott skick. Föreningens gemensamma trädgårdsdag den 3 juni var välbesökt och många nyttiga insatser gjordes för innergårdens buskar och planteringar. Föreningen bjöd på kaffe, saft och korv. Frågan om köksfläktar och hur föreningen ska ställa sig till betalningsansvaret vid trasiga fläktar har diskuterats i styrelsen. Det som framkommit är att föreningen står för reparation alternativt utbyte av själva fläktmotorn utifrån en särskild kravspecifikation eftersom den ingår i fastighetens totala ventilationssystem. Däremot får de boende själva stå för utbyte alternativt reparation av övriga delar som t ex fläktkåpan. Den 15 september genomfördes föreningens traditionella höstknyt i östra carporten. Var och en medtog bord och förtäring, både kräftor och grillkorv. Trots ett relativt lågt deltagarantal var stämningen god särskilt bland de yngsta festdeltagarna. Styrelsen genomförde en yttre inspektionsrunda den 6 september. Alla viktiga noteringar protokollfördes och har därefter lett till olika åtgärder under året. En del av dessa kommer att åtgärdas under Några av åtgärderna under 2012 var: " Utomhusbelysning - rengöring samt beslut om reparation av trasig lampa " Montering av kåpa som saknades till lysrör i soprum och carport " Borttagning av slyträd i parkområdet, nerklippning och rensning av träd och buskar i hela området samt rundklippning av häck mot gångvägen och gränsen till Brf Basarbo. Renovering av häck vid sandlåda " Förbättrad belysning vid ingång 90/92 " En begäran om åtgärd av de fyra höga björkarna på kommunens mark bakom Vänortsgatan

4 Brf Ekebydalen 3(13) 82/84-86/88 har skickats in till Fritids- och naturkontoret vid Uppsala kommun. Träden är i dåligt skick och säkerhetsskäl har åberopats i skrivelsen. Styrelsen kommer att följa upp ärendet under Utöver dessa utomhusåtgärder har styrelsen upphandlat en tjänst om bortfräsning av stubben efter den nertagna almen vid Vänortsgatan 62/66. Detta har genomförts. Styrelsen genomförde också en inre inspektionsrunda under oktober. Inspektionspunkterna gällde bland annat värme/kyla i lägenheterna, ventilationen, VVS-frågor och brandskydd. Den 2 december hölls föreningens traditionella adventsfirande på innergården. Styrelsen bjöd på glögg och lussekatter. Ett antal tappra medlemmar i alla åldrar tog tillfället i akt trots många minusgrader. Styrelsen har gjort några inköp till nytta för föreningens medlemmar under året. Det har till exempel varit leksaker till sandlådan (delvis som utbyte av trasiga leksaker), runda filter till köksfläktarna (finns att hämta i föreningsförrådet, för 50 kronor styck) och en ny borrhammare. Styrelsen har under året sagt upp avtalet med den ekonomiska förvaltaren UBC, upphandlat en ny förvaltare och beslutat att anlita ISS för uppdraget. Avtalet är skrivet på två år. Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % 3,57 3,29 3 3,25 Lån per kvm bostadsyta vid årets utgång Fastighetens belåningsgrad % 51,18 52, Lån i förhållande till taxeringsvärde % 49, Årsavgift kr/kvm Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande konstituerande sammanträde haft följande sammansättning: Eva Grass Anna-Karin Jonsson Kajsa Harling Sascha Firle Björn Nystedt Fredrik Stiger Peter Wilen Ordförande Ledamot Ledamot, sekreterare Ledamot, kassör Ledamot Suppleant Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Sascha Firle och Eva Grass i

5 Brf Ekebydalen 4(13) förening. Styrelsen har under året hållit 9 st protokollförda sammanträden. Revisor Lars Jonasson, BOREV Revisionsbyrå AB Ordinarie Monica Blom Föreningsvald granskare Valberedning Liv Hansen Sammankallande Flaggningsansvarig Gunilla Rosqvist Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till sammanlagt kr. Fastighetslånen är fördelade på 3 lån hos SEB BoLån, räntesatser och dagar för villkorsändring framgår av notförteckningen. Kommunal avgift 2012 var kr per lägenhet.

6 Brf Ekebydalen 5(13) Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 Brf Ekebydalen 6(13) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter -1 1 Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Periodiskt underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Fastighetsskatt/fastighetsavgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från aktier och andelar Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

8 Brf Ekebydalen 7(13) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat

9 Brf Ekebydalen 8(13) Balansräkning Not Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Brf Ekebydalen 9(13) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Långfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Noter Avskrivningar Byggnaden skrivs fr o m 2008 av enligt en 80-årig annuitetsbaserad avskrivningsplan. T o m 2007 skrevs byggnaden av med 1,52% av byggnadsvärdet. 1 Reparationer och underhåll Reparation och underhåll Periodiskt underhåll / föreningens fond för yttre underhåll I enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2003:4 redovisas fonden för yttre underhåll fr.o.m som bundet eget kapital. Ianspråktagande av medlen ska bokföras när behörigt organ har fattat beslut. Behörigt organ är föreningsstämman. 3 Driftskostnader El Uppvärmning

11 Brf Ekebydalen 10(13) Vatten Sophämtning Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel utöver avtal Trädgårdsskötsel Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förbrukningsmaterial Serviceavtal Administrationskostnader Kreditupplysning Arvode förvaltning Övriga förvaltningskostnader Föreningsavgifter Telefon/porto Bankkostnader Ek.förv.,uppdrag utö Konsultarvoden Uppdatering av underhållsplan Styrelse- och revisionsarvoden Sociala kostnader Fast arvode Revisionsarvode extern revisor

12 Brf Ekebydalen 11(13) 6 Byggnader Byggnaden har t o m 2007 skrivits av med 1,52 % av det bokförda anskaffningsvärdet per år. Fr o m 2008 skrivs byggnaden av enligt en 80-årig annuitetsbaserad avskrivningsplan Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Värdepapper Tillgången består av SEB Likviditetsfond med en anskaffningsvärde av ,71 och SEB Världenfond ,12. Fondernas sammanlagda värde : ,42. Bokfört värde Marknadsvärde SEB Likviditetsfond och Världenfond Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Trygg Hansa försäkringspremie ComHem, kabel-tv UBC Ekonomisk förvaltning i Sverige AB Returpapperscentralen Uppsala Vatten, sopor Uppsala Vatten, vatten

13 Brf Ekebydalen 12(13) 9 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Yttre fond Balanserat Årets insatser avgift resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder SEB BoLån , 3,06% ffd SEB BoLån , 3,06% ffd SEB BoLån , 3,92% ffd Avgår kortfristig del Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Vattenfall värme, dec Vattenfall el, dec Telge Energi, dec Upplupna styrelsearvoden Upplupna soc.avgift Upplupna utgiftsräntor Förskottsbetalda avgifter Ber arvode för revision extern

14 Brf Ekebydalen 13(13) Uppsala den Sascha Firle Anna-Karin Jonsson Eva Grass Kajsa Harling Björn Nystedt Vår revisionsberättelse har lämnats den. Lars Jonasson Revisor Monica Blom Föreningsvald granskare

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Årsredovisning för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Räkenskapsåret 2010 HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm 1(14) Styrelsen för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Solstigen 7696 69620 20-0950 0950 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer