191 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "191 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/"

Transkript

1 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 179 Godkännande av ärendelista 2018/ Delgivningar 2018/ Anmälan av utskottsprotokoll 2018/ Ordförandenas rapporter 2018/ Anmälan av delegationsbeslut 2018/ Månadsuppföljning 2018, socialnämnden 2018/ Delårsbokslut med prognos 31 augusti / Förslag till besparingar, uppdrag 2018/ Medborgarförslag - anläggande av linbana och 2017/ utegym på befintlig lekplats i Sandhem 188 Försäljning av tomter i Sandhem 2017/ Tillfällig matsalspaviljong, Mullsjö skolområde 2018/ Begäran om dispens från anställningsstopp, 2018/ köksbiträde 191 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/ tillbyggnad 192 Lokal trafikföreskrift Stopplikt på 2018/ Tidaholmsvägen 193 Grävbestämmelser i Mullsjö kommun 2017/ Reviderat KomHem-avtal 2018/ Äldreomsorgsplan 2018/ Medborgarförslag - Mötesplats vid badparken i Mullsjö 197 Medborgarförslag Parkeringsförbud på Mauritz väg. 198 Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka 2018/ / /

2 199 Motion Byggnation "Turning Torso" Mullsjö 2018/ Samverkan med Habo kommun om inköpsfunktion samt upphörande av samordnad varudistribution 2018/

3 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen klockan 14:00 16:50. ande Linda Danielsson (S) Henrik Jansson (M) Tomas Elf (S) Kent Oskarsson (S) Sara Bjerenius (MP) Eva Götbrink (MP) Mikael Johansson (V) Thore Thorstensson (L) Annika Carlsson (M) Johnny Nilsen (MF) Leif Andersson (MF) Lars Eriksson (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) Eva Nilsson (M) ersättare för Joseph Tornell (KD) Övriga närvarande Christer Rube till kl Lennie Johansson, kommundirektör Margareta Levin, sekreterare Jan Österberg, ekonomichef kl Peter Karlsson, chef för tekniska enheten kl Justeringsplats och tid samt utses att justera Kommunkontoret den 22 oktober kl Margareta Levin, sekreterare Linda Danielsson, ordförande Kent Oskarsson, justerande Johnny Nilsen, justerande 3

4 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Mullsjö Underskrift Margareta Levin 4

5 179 Godkännande av ärendelista Följande ärenden tillkommer: Dnr 2018/ Lokal trafikföreskrift Stopplikt på Tidaholmsvägen - Grävbestämmelser i Mullsjö kommun beslutar att efter tillägg av de två ovanstående ärendena godkänna ärendelistan. 5

6 Dnr 2018/ Delgivningar i kommunstyrelsen Protokoll från personalutskottet med protokoll från skyddskommittén (Dnr 2018/1011) Protokoll från kultur- och fritidsutskottet, smedjan Ryfors (Dnr 2018/1263) (avslag) från Länsstyrelsen i Jönköpings län, ansökan om Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden (Dnr 2015/1288) beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. 6

7 181 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Tekniska utskottet Kultur- och fritidsutskottet sunderlag Protokollen finns utlagda på kommunens webbplats. beslutar Dnr 2018/1061 att lägga anmälan av utskottsprotokollen till handlingarna. 7

8 Dnr 2018/ Ordförandenas rapporter Socialnämnden Christer Rube (S) Information från ordförande om två placeringar utanför kommunen som kommer att ta ut vandra ekonomiskt. Samråd om förslag till verksamhetsplan 2019 med budget för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har kommit till socialnämnden. Budgeten för :- är lika med cirka 7000 kr dyrare. Personalutskottet Thore Thorstensson (L) Meddelar att det fungerar bra med Pernilla Bernhardsson som tillförordnad personalchef. Kultur- och fritidsutskottet Gun Nilsson (C) Avtalet med Mullsjö camping och skötseln av badplatsen är uppsagt. Barn- och utbildningsnämnden Annika Carlsson (M) Positivt från skolans verksamhet. Det behövs kontinuitet bland politiker, rektorer och lärare. beslutar att lägga informationen till handlingarna. 8

9 183 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 2018/1062 Med stöd av delegation har beslut fattats enligt lista med utskriftsdatum sunderlag Förteckning över delegationsbeslut beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. et skickas till s ordförande Chefen för tekniska enheten Kultur- och fritidschefen Samhällsbyggnadschefen 9

10 Dnr 2018/ Månadsuppföljning 2018 Månadsuppföljning socialnämnden för augusti månad, samt uppföljning av åtgärder. Prognosen för socialnämnden visar på en negativ budgetavvikelse för 2018 års resultat på 5,3 miljoner kronor, varav 1,3 miljoner kronor på individ- och familjeomsorgen och 2,9 miljoner kronor på funktionshinderomsorgen. Prognosen för integrationsenheten är att verksamheten lyckas klara ett nollresultat. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 182 Protokoll från socialnämnden den 19 september 2018, 126 Månadsuppföljning augusti 2018 socialnämnden samt bilagor Tjänsteskrivelse den 19 september 2018 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar att överlämna månadsuppföljningen till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige för kännedom. Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) förslår att kommunstyrelsen ber den nya kommunfullmäktige besluta att ge i uppdrag till ekonomiavdelningen att ta fram förslag på hur man kan göra återrapportering direkt till kommunfullmäktige. beslutar att överlämna månadsuppföljningen till kommunfullmäktige för kännedom och att be den nya kommunfullmäktige besluta att ge i uppdrag till ekonomiavdelningen att ta fram förslag på hur man kan göra återrapportering direkt till kommunfullmäktige. et skickas till Kommunfullmäktige 10

11 Dnr 2018/ Delårsbokslut med prognos 31 augusti 2018 Kommunen har gjort delårsbokslut med helårsprognos per Ekonomichef Jan Österberg föredrar ärendet. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 183 Bifogat delårsbokslut. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunens delårsbokslut per beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa kommunens delårsbokslut per et skickas till Kommunfullmäktige 11

12 Dnr 2018/ Redovisning av besparingsuppdraget s allmänna utskott har fått i uppdrag att lämna förslag till besparingar, dels med anledning av ett beslut inom funktionshinderomsorgen (Dnr 2018/1236) och dels med anledning av att barn- och utbildningsverksamhetens ekonomi inte är i balans. Allmänna utskottet kan konstatera att det är ett ansträngt läge gällande kommunens ekonomi. Utskottet ser inte någon direkt möjlighet att kortsiktigt göra besparingar utan att det medför omfattande konsekvenser för verksamheterna såsom påverkan av lagligheten. Utskottet sammanfattar sitt uppdrag enligt följande: Anställningsstoppet kan upphävas För att öka effektiviteten övergår ansvaret och hantering av anställningar till respektive nämnd som också har det totala ekonomiska ansvaret. Nämnderna och verksamheterna ska undersöka om nya eller förändrade arbetssätt kan bidra till att ekonomin kommer i balans. Nämnderna och verksamheterna ska alltid vara eftertänksamma och återhållsamma gällande samtliga inköp. ska fortsättningsvis vara ett stöd för nämnderna i deras arbete med att effektivisera organisationerna. Nämnder och verksamheter ska omgående planera inför budget 2019 så att förändringar i verksamheten hinner göras i god tid. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 186 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar att överlämna sammanfattningen till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige. 12

13 186 fortsättning Förslag till beslut under sammanträdet Eva Nilsson (M) föreslår ett tillägg till förslag till beslut: att samtliga verksamheter ska hålla en god budgetdisciplin. beslutar att överlämna sammanfattningen till kommunfullmäktige och med Eva Nilssons (M) tilläggsförslag att samtliga verksamheter ska hålla en god budgetdisciplin. et skickas till Kommunfullmäktige 13

14 Dnr 2017/ Medborgarförslag - anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem Mats Jellback har inkommit med ett medborgarförslag där han önskar att kommunen anlägger en linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem. Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2017 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. beslutade den 7 februari 2018 att överlämna medborgarförslaget till tekniska utskottet för beredning. Lekplatsutrustning till stora lekplatser är förutom att det är dyra investeringar, ökar också kommunens drift- och underhållskostnader. För tillfället finns inte pengar att utföra det som krävs för att förverkliga medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsavdelningen/tekniska enheten ser dock positivt på idéer som gör Mullsjö och Sandhem till attraktiva orter att bo i, arbeta i och att besöka. Chefen för tekniska enheten tar med intentionerna i förslaget i enhetens fortsatta planerings-/utvecklingsarbete för de kommunala lekplatserna. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2018 beslutades att återremittera ärendet för att få fram en beräknad kostnad som kommunfullmäktige kan ta ställning till. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att lämna ärendet till kommunstyrelsens tekniska utskott för att få fram en beräknad kostnad som kommunfullmäktige kan ta ställning till. Kostnadsutredningen har genomförts av chefen för tekniska enheten och består av två delar, dels utrustning och maskinkostnader för att etablera lekanläggningen, samt de driftkostnader som kommer att krävas årligen. Inköp linbana, cirka tkr beroende på vilken kvalitet man vill ha och därmed vilken avskrivningstid man vill räkna på. Inköp utegym, cirka tkr, utrustningen finns i olika paket där tekniska enheten föreslå mellanpaketet vilket innehåller det mest väsentliga. Priserna är exklusive moms. 14

15 187 fortsättning Erfarenhetsmässig bedömning av maskinkostnad för etablering, cirka tkr. Totalkostnaden för investeringen blir således 235 tkr 255 tkr. Den årliga driftskostnaden beräknas till cirka 23 tkr/år, och består av: Transporter till och från Sandhem, en gång/vecka, 3 tkr. Personalkostnader, en timme/vecka, tillsyn och okulärbesiktning cirka 10 tkr. Serviceavtal för löpande underhåll och besiktning, en gång/år cirka 10 tkr. Vad gäller ytbehov så kräver linbanan cirka 150 m 2 och utegymmet i det alternativ som föreslås cirka m 2, vilket inkluderar även säkerhetsavstånd. Tekniska utskottet beslutade den 13 september 2018 att överlämna kostnadsutredningen till kommunstyrelsen. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 188 Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 89 Tjänsteskrivelse inklusive bildbilagor från chefen för tekniska enheten den 4 september 2018 Protokoll från kommunstyrelsen 5 juni 2018, 136 Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, 59 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, 105 Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, 89 Protokoll från tekniska utskottet den 5 april 2018, 49 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten 26 mars 2018 Protokoll från tekniska utskottet den 8 mars 2018, 37 Protokoll från kommunstyrelsen den 7 februari 2018, 42 Protokoll från kommunfullmäktige den 23 januari 2018, 2 Protokoll från kommunfullmäktige den 18 december 2017, 158 Medborgarförslag den 23 november 2017 Förslag till beslut s allmänna utskott beslutar att överlämna ärendet med kostnadsutredning till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige. 15

16 187 fortsättning beslutar att överlämna ärendet med kostnadsutredning till kommunfullmäktige. et skickas till Kommunfullmäktige 16

17 Dnr 2017/ Tomter i Sandhem fattade den 6 december 2017 beslut om att erbjuda samtliga villatomter i Sandhem för 2 kronor för de som visat intresse i samband med Black Friday erbjudandet. Trots åtgärden lyckades kommunen inte sälja någon tomt. Samhällsbyggnadsavdelningen vill nu erbjuda intressenter möjligheten att få köpa två tomter i området på Lindvägen och Ceders väg i Sandhem. Priset kommer vara 50 % av det sammanräknade tomtpriset. Intressenterna kommer att få betala en anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt taxa. Köparen får betala för lantmäteriförrättningen och avstyckningskostnad. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 87 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 5 september 2018 Karta Ceders väg och Lindvägen i Sandhem Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att erbjuda intressenter möjligheten att få köpa två tomter på Lindvägen och Ceders väg i Sandhem till samma pris som en tomt kostar och att intressenter ska erbjudas köpa lediga tomter i Sandhems tätort till reducerat pris om 50 %. Förslag till beslut under sammanträdet Eva Nilsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att erbjuda intressenter möjligheten att få köpa två tomter på Lindvägen och Ceders väg i Sandhem till samma pris som en tomt kostar och 17

18 188 fortsättning att intressenter ska erbjudas köpa lediga tomter i Sandhems tätort till reducerat pris om 50 %. et skickas till Kommunfullmäktige 18

19 Dnr 2018/ Tillfällig matsalspaviljong, Mullsjö skolområde Anbudsförfrågan gällande tillfällig matsalspaviljong har skickats ut och sista dag att lämna anbud var den 14 augusti Inga anbud har inlämnats. Då anbudstiden förlängdes med en vecka inkom ett företag med anbud på att anlägga en modulmatsal utanför Trollehöjdsskolan. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 85 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 4 september 2018 Protokoll från tekniska utskottet den 16 augusti 2018, 79 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta med bakgrund i kommunens ekonomiska situation, att ställa in pågående upphandling av modulmatsal och istället lösa matsalsfrågan i befintligt fastighetsbestånd. Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar med bakgrund i kommunens ekonomiska situation, att ställa in pågående upphandling av modulmatsal och istället lösa matsalsfrågan i befintligt fastighetsbestånd. et skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten 19

20 Dnr 2018/ Begäran om dispens från anställningsstopp Björksäters skola öppnade den 6 augusti Björksäter har skolverksamhet för 96 inskrivna barn. Kostenheten ansvarar för frukost och mellanmål till de barn som är inskrivna på fritisverksamheten. Det är idag cirka 85 barn och pedagoger som utnyttjar fritids. Kostenheten begär därför dispens från anställningsstopp för att kunna anställa ett köksbiträde för att lösa uppgiften. Köksbiträdestjänsten är en 50 % tjänst där arbetsuppgifterna är fördelade på morgonen och eftermiddagen. För att kunna få några ansökningar till tjänsten kommer tjänsten att vara en kombinationstjänst mellan 50 % köksbiträde och 50 % lokalvård. Denna tjänst finns det ej täckning för inom gällande ram. Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Det har framkommit att livsmedelslagen inte tillåter en tjänst av den här typen med kombination av livsmedelshantering och städning. Därför är den inte genomförbar. Samhällsbyggnadskontoret tittar också på andra möjligheter och lösningar. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 205 Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 94 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 13 september 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 6 december 2017, 202, dnr 2017/1146 Protokoll från allmänna utskottet den 23 november 2017, 194, dnr 2017/1146 Förslag till beslut på sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anställa ett köksbiträde på 50 % och att ge allmänna utskottet i delegation att besluta att godkänna ytterligare 50 % för att komplettera med lämpliga arbetsuppgifter i tjänsten. beslutar att anställa ett köksbiträde på 50 % och 20

21 190 fortsättning att ge allmänna utskottet i delegation att besluta att godkänna ytterligare 50 % för att komplettera med lämpliga arbetsuppgifter i tjänsten. et skickas till Allmänna utskottet Samhällsbyggnadschefen Kostchefen 21

22 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 191 Gunnarsboskolans kök Dnr 2018/1043 Gunnarsboskolans kök är sedan innan sommaren stängt på grund av upptäckta risker för ohälsa och är i stort behov av renovering. Säkerhetssamordnaren har önskat att Gunnarsboskolans kök i framtiden också ska kunna fungera som kök i händelse av kris eller allvarlig olycka. Kostnader för byggnation för detta är medtaget i nedanstående budget. Mer att läsa om reservkraftaggregat finns via länk: Förfrågningsunderlag är framtaget av chefen för tekniska enheten och kommer att läggas ut på Tend-sign senast under vecka Byggnation/utökning av lokalytan och renovering av köksdel: Budget: 9,6 10,4 mkr. Förslag till finansiering: 3,5 mkr, tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram och 6,9 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Brandåtgärder matsal: Budget: 0,25 mkr (nytt undertak, bortforsling brännbart material). Förslag till finansiering: 0,25 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram. Reservkraft: Budget: 0,65 mkr. Förslag till finansiering: 0,20 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram och 0,45 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Eventuellt kan visst ekonomiskt stöd ansökas om hos MSB och Energimyndigheten. Vid byggentreprenader brukar beställaren räkna med cirka 10 % tillägg på budgeten för oförutsedda utgifter som inte kan bedömas under projekteringsskedet. Detta tillägg är inräknat i budgetsiffrorna ovan, och gjort att de ökat något sedan samhällsbyggnadschefen föredrog ärendet i kommunstyrelsen den 12 september Teknisk chef Peter Karlsson föredrar ärendet vid dagens sammanträde. 22

23 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 191 fortsättning sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 11 oktober 2018, 100 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Protokoll från kommunstyrelsens den 12 september 2018, 170 Protokoll från kommunstyrelsens den 15 augusti 2018, 155 Protokoll från allmänna utskottet den 22 februari 2018, 35 Protokoll från tekniska utskottet den 7 februari 2018, 17 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 1 februari 2018 Innemiljöinventering skolkök Gunnarsboskolan, Mullsjö, RI.SE den 22 maj 2017 Förslag till beslut s tekniska utskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna åtgärden upp till budgeterat maxbelopp om 11,3 mkr enligt tidigare redovisad sammanställning för samtliga åtgärder. Finansieringsförslag: 3,95 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram ,35 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Vid eventuella kostnadsbesparingar återbetalas överskottet procentuellt 35%/65% till ovanstående finansiärer. att uppdra åt säkerhetssamordnaren att se över om det finns möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för installationen av reservkraftaggregatet. Förslag till beslut under sammanträdet Kent Oskarsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna åtgärden upp till budgeterat maxbelopp om 11,3 mkr enligt tidigare redovisad sammanställning för samtliga åtgärder. 23

24 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 191 fortsättning Finansieringsförslag: 3,95 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram ,35 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Vid eventuella kostnadsbesparingar återbetalas överskottet procentuellt 35%/65% till ovanstående finansiärer. att uppdra åt säkerhetssamordnaren att se över om det finns möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för installationen av reservkraftaggregatet. et skickas till Kommunfullmäktige 24

25 192 Trafiksäkerhet Brunnsvägen Dnr 2018/1272, som trafiknämnd, beslutade den 12 september 2018 att införa stopp längs Tidaholmsvägen i höjd med korsningen Tidaholmsvägen Brunnsvägen och att ge tekniska enheten i uppdrag att utarbeta förslag till lokal trafikföreskrift. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 11 oktober 2018, 100 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018, 168 Presentation om trafiksäkerhet den 12 september 2018 Förslag till beslut s tekniska utskott föreslås besluta att till kommunstyrelsen överlämna förslag till lokal trafikföreskrift avseende Stopplikt på Tidaholmsvägen med följande lydelse: Mullsjö kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Tidaholmsvägen. beslutade den 2018-XX-XX Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Längs Tidaholmsvägen införs stopplikt i korsning Tidaholmsvägen Brunnsvägen. Förare av fordon på Tidaholmsvägen, i korsningen Tidaholmsvägen-Brunnsvägen, har därmed stopplikt gentemot såväl bil som G/C-trafik i rörelse längs Brunnsvägen. Denna författning träder i kraft den XX-XX. Förslag till beslut under sammanträdet Eva Nilsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. 25

26 192 fortsättning beslutar att åtgärden ska genomföras och att kommunstyrelsen som trafiknämnd antar förslag till lokal trafikföreskrift avseende Stopplikt på Tidaholmsvägen med följande lydelse: Mullsjö kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Tidaholmsvägen. ade den 2018-XX-XX Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Längs Tidaholmsvägen införs stopplikt i korsning Tidaholmsvägen Brunnsvägen. Förare av fordon på Tidaholmsvägen, i korsningen Tidaholmsvägen-Brunnsvägen, har därmed stopplikt gentemot såväl bil som G/C-trafik i rörelse längs Brunnsvägen. Denna författning träder i kraft den XX-XX. et skickas till Tekniska utskottet Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen 26

27 Dnr 2017/ Grävbestämmelser i Mullsjö kommun Mullsjö kommun har sedan den 1 januari 2018 en taxa för grävtillstånd vid grävning i kommunal mark. Tekniska enheten har under 2018 utarbetat förslag till Anvisning för grävning i kommunal mark samt en färdig Ansökan för grävning i kommunal mark som kan läggas ut på kommunens hemsida som e-tjänst. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 11 oktober 2018, 104 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Anvisningar och regelverk för grävning och återställande på kommunal mark Ansökan, grävtillstånd, TA-plan och trafikföreskrift Protokoll från kommunfullmäktige den 26 september Protokoll från kommunstyrelsen den 13 september Protokoll från allmänna utskottet den 31 augusti Protokoll från tekniska utskottet den 17 augusti Tjänsteskrivelse från enhetschefen för gata/park den 10 augusti 2017 Förslag till beslut s tekniska utskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa Anvisningar för grävning i kommunal mark och samtidigt att införa ansökan om grävtillstånd som e-tjänst på kommunens hemsida. Tekniska enheten ges därmed i uppdrag att informera samtliga entreprenörer som under 2017 och 2018 ansökt om grävtillstånd om det nya regelverket. beslutar att införa Anvisningar för grävning i kommunal mark och samtidigt att införa ansökan om grävtillstånd som e-tjänst på kommunens hemsida. Tekniska enheten ges därmed i uppdrag att informera samtliga entreprenörer som under 2017 och 2018 ansökt om grävtillstånd om det nya regelverket. 27

28 193 fortsättning et skickas till Tekniska utskottet Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen 28

29 Dnr 2018/ Reviderat KomHem-avtal Primärkommunalt samverkansorgan beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att eventuella synpunkter avseende revidering av KomHem-avtalet ska delges utvecklingschefen för Kommunal utveckling senast den 7 juni Primärkommunalt samverkansorgan beslutade att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar, att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett kommande arbete, att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari 2019 samt att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta ovanstående förslag till beslut. Till det ursprungliga, idag aktuella, KomHem-avtalet finns 12 stycken bilagor. Bilagorna är inte reviderade och flera är inaktuella med anledning av att de till exempel handlar om hur verksamhetsövergången av berörd personal skulle ske vid kommunaliseringen av hemsjukvården. I det reviderade KomHem-avtalet finns hänvisningarna kvar till bilagorna men med anledning av att bilagorna inte är reviderade är de inte bifogade med den reviderade versionen av KomHem-avtalet. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 193 Protokoll från socialnämnden den 19 september 2018, 132 Skrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och socialchefen KomHem avtalet E-postmeddelande från kvalitetssamordnare kommunal utveckling, Region Jönköpings län den 15 augusti 2018 Missiv från Kommunal utveckling den 20 juni 2018 samt bilaga 29

30 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar, att apodos och gränsdragningsförfrågan region och kommun vad gäller sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett kommande arbete, att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar, att apodos och gränsdragningsförfrågan region och kommun vad gäller sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett kommande arbete, att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari et skickas till Kommunfullmäktige 30

31 Dnr 2018/ Äldreomsorgsplan Äldreomsorgsplanen är en plan för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den redovisar kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen under perioden Planen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste åren samt vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 193 Protokoll från socialnämnden den 19 september 2018, 131 Tjänsteskrivelse från socialchefen den 5 juni 2018 samt förslag till äldreomsorgsplan Förslag till beslut att fastställa äldreomsorgsplanen. Förslag till beslut under sammanträdet Föreslås att återremittera ärendet till allmänna utskottet för att reda ut hänvisningen till digitaliseringsstrategin. beslutar att återremittera ärendet till allmänna utskottet för att reda ut hänvisningen till digitaliseringsstrategin. et skickas till Allmänna utskottet Socialchefen 31

32 Dnr 2018/ Medborgarförslag - Mötesplats vid badparken i Mullsjö Johanna Willstrand har kommit in med ett medborgarförslag om mötesplats vid badparken i Mullsjö. Förslaget är att: - städa upp stranden och fylla på med sand samt rensa bort sjögräset som växer där - i parken bygga upp en hinderbana passande stora som små i ett naturmaterial för att bevara den natursköna miljön - sätta ut fler sittplatser och bord som ger människor möjlighet att sitta där och umgås - bygga upp en grillplats (grillkåta) för att ge människor möjlighet att även vår/höst sluta upp där och tillbringa några timmar. Även vintertid skulle det kunna nyttjas då många åker skridskor på sjön - ställa dit en liten stuga där antingen föreningar eller feriepraktikanter kan sälja glass på sommaren. Kanske att man kan göra någon form av samarbete med Landhs konditori - på längre sikt bygga upp en brygga ut i sjön på vänstersidan för att kunna hyra ut båtplatser till kommuninvånare via kommunen - bygga upp ett utegym som även är handikappanpassat då många nyttjar motionsslingan vi har runt sjön sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 100 Medborgarförslag daterat den 15 augusti beslutar att överlämna medborgarförslaget om mötesplats vid badparken i Mullsjö till tekniska utskottet för utredning och att titta på vilka delar av förslagen man utföra och även ge ett kostnadsförslag samt 32

33 196 fortsättning att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet för utredning och titta på vilka delar av förslagen man kan utföra. et skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten Kultur- och fritidsutskottet Kultur- och fritidschefen 33

34 Dnr 2018/ Medborgarförslag Parkeringsförbud på Mauritz väg Lars Hultgren har kommit in med medborgarförslag om parkeringsförbud på del av Maurits väg. Han föreslår att sträckan från Mauritz väg 10 fram till cirka 80 meter förbi korsningen med Skolgatan blir parkeringsförbud. Det är skymd sikt då man ska köra förbi parkerade fordon. Vintertid är det speciellt otäckt att passera då fordon står parkerade. Det är även en korsning med gående personer. Lars Hultgren är inbjuden till dagens sammanträde för att läsa upp sitt medborgarförslag. sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 101 Medborgarförslag daterat den 5 september 2018 beslutar att överlämna medborgarförslaget om parkeringsförbud på Mauritz väg till tekniska utskottet för utredning. et skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen 34

35 Dnr 2018/ Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka Centerpartiet genom Gun Nilsson har lämnat in en motion att öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka. De vill att: - Mullsjö kommuns måltidsverksamheter får i uppdrag att tillfälligt prioritera nötkött i större utsträckning i sina menyer för att därmed utöka sina inköp av svenskt nötkött - detta ska ske skyndsamt då behoven av att få avsättning för nötkött är extra stort under hösten 2018 och våren sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 107 Motion inlämnad den 16 augusti 2018 Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till allmänna utskottet för att ta fram ett svar till nästkommande kommunstyrelses sammanträde. beslutar beslutar att överlämna motionen om att öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka till allmänna utskottet för att ta fram ett svar till nästkommande kommunstyrelses sammanträde. et skickas till Allmänna utskottet 35

36 Dnr 2018/ Motion Byggnation "Turning Torso" Mullsjö Socialdemokraterna genom Kent Oskarsson har kommit in med en motion om en byggnation av Turning Torso. De vill att: - kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en detaljplan som ger möjlighet till en byggnation på 6-10 våningar på fastigheten Mullsjö Sjöryd 1:105 (Bullerbyn). sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 108 Motion inkommen den 5 september 2018 beslutar att överlämna motionen om byggnation av Turning Torso i Mullsjö till allmänna utskottet för utredning. et skickas till Allmänna utskottet 36

37 Dnr 2018/ Samverkan med Habo kommun om inköpsfunktion samt upphörande av samordnad varudistribution Sedan våren 2016 har Mullsjö kommun deltagit i den samordnade varudistributionen, SVD, som införts tillsammans med Jönköpings och Habo kommuner. Det kan nu konstateras, efter två års verksamhet, att förväntningarna på systemet inte har infriats utan istället har det skapat merkostnader och administrativt merarbete utan önskvärda effekter på bland annat miljö och trafiksäkerhet. Det finns därför ett behov att omgående inleda arbetet med att avsluta distributionssystemet och påbörja arbetet med en alternativ lösning för upphandlingsarbetet. Sammanfattningsvis blir konsekvenserna att avtalet med huvudleverantören som löper till inte förlängs för Mullsjö kommuns del. Samverkansavtalet med Jönköpings kommuns upphandlingsenhet omförhandlas till att från och med endast omfatta upphandlingar som inte är beroende av SVD. Rekrytering och samverkan kring en upphandlartjänst görs tillsammans med Habo kommun där en upphandlare anställs av Mullsjö kommun. Habo kommuns kommunfullmäktige beslutade den 27 september 94 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt belysa möjligheten att tillskapa en upphandlartjänst inom Habo kommuns organisation. sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 103 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 augusti 2018, 174 Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 21 augusti 2018 Förslag till beslut under sammanträdet Linda Danielsson (S) med instämmande från Henrik Jansson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut från den 25 september att inte inleda ett samarbete med Habo kommun gällande en upphandlartjänst. för distributionssystemet samordnad varudistribution 37

38 200 fortsättning att Mullsjö kommun i egen regi inrättar en upphandlartjänst. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut från den 25 september och att inte inleda ett samarbete med Habo kommun gällande en upphandlartjänst. för distributionssystemet samordnad varudistribution samt att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att i egen regi inrätta en upphandlartjänst. et skickas till Kommunfullmäktige 38

119 Anmälan av delegationsbeslut 2018/ Månatlig rapport - ledningssystem 2018/ Granskning av intern utförare av

119 Anmälan av delegationsbeslut 2018/ Månatlig rapport - ledningssystem 2018/ Granskning av intern utförare av Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 117 Godkännande av ärendelista 2018/8014 5 118 Verksamhetssystem för socialtjänsten - 2018/8056 6 information 119 Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

99 Mullsjömodellen - information 2018/ Socialnämndens delegationsförteckning /

99 Mullsjömodellen - information 2018/ Socialnämndens delegationsförteckning / Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 86 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 87 Vårdsamordning 2018/8069 5 88 Riskbedömning för hälso- och sjukvården 2018/8081 6 89 Betalningsansvar

Läs mer

teknisk chef 199 Begäran om dispens från anställningsstopp, 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

teknisk chef 199 Begäran om dispens från anställningsstopp, 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 180 Godkännande av ärendelistan 2018/1035 5 181 Information om verksamheten 2018/1022 6 182 Månadsuppföljning 2018, socialnämnden 2018/1165 7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 121 Godkännande av ärendelista... 150 122 Anmälan av delegationsbeslut... 151 123 Vårdsamordning, Trygg och säker hemgång information... 152 124 Rapport från socialjouren... 153 125 Månatlig rapport

Läs mer

Innehåll. Sammanträdesdatum

Innehåll. Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 54 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 55 Förenklat beslutsfattande gällande bistånd 2018/8074 5 56 Betalningsansvar annan kommun 2018/8058

Läs mer

88 Delgivningar 2018/ Utredning om palliativ vård 2018/ Äldreomsorg, budget /8029 8

88 Delgivningar 2018/ Utredning om palliativ vård 2018/ Äldreomsorg, budget /8029 8 1 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 86 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 87 Statusrapport över pågående ärenden i 2018/8021 5 socialnämnden 88 Delgivningar 2018/8020 6 89

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 51 Godkännande av ärendelista... 70 52 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-... 2021 - remiss... 71 53 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 74 Godkännande av ärendelista 2018/1039 4 75 Delgivningar 2018/1040 5 76 Lägesbeskrivning per enhet 2018/1042 6-7 77 Statusrapport 2018/1041

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Skrivelse från gode män i Mullsjö... 4 3 Enheten för integration och nyanlända - information... 5 4 Riktlinje för handläggning och dokumentation för äldreomsorg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 49 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 50 Renovering av bro vid vandringsled, Mullsjö 2018/1253 5 kommun (Noabron) 51 Inköp av utrustning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 38 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 39 Patientnämndens årsrapport 2017 2018/8034 5 40 Delgivningar 2018/8020 6 41 Begäran om komplettering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 90 Godkännande av ärendelista... 125 91 Resultat från undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen 2017. 126 92 Motion Garanterad plats på äldreboende... 127 93 Motion Avskaffa avgiften för

Läs mer

2018/ Arbetsmarknadsenhet/integration - information

2018/ Arbetsmarknadsenhet/integration - information Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 51 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 52 Månadsuppföljning 2018 2018/8049 5 53 Mullsjömodellen - information 2018/8016 6 54 Enheten för integration

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 60 Godkännande av ärendelista... 82 61 Enheten för integration och nyanlända - information... 83 62 Revidering av rutiner och arbetssätt för Hemteam vårdplanering i hemmet... 84 63 Frågor från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 70 Godkännande av ärendelistan 2018/1035 4 71 Begäran om dispens från anställningsstopp 2018/1081 5-6 72 Begäran om dispens från anställningsstopp

Läs mer

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 19 Godkännande av ärendelista 2018/1002 4 20 Personalärende 2018/1093 5 21 Statusrapport personalutskottet 2017/1334 6 22 Statistik inom personalområdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 41 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 42 Månadsuppföljning januari - april 2018 2018/1165 5 43 Ansökan om investeringsbidrag 2018 2018/1117

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 24 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 25 Delgivningar 2018/4005 5 26 Statusrapport 2018/4006 6 27 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personalutskottet. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personalutskottet. Innehåll Innehåll 57 Godkännande av ärendelista... 74 58 Motion om vikariehanteringssystem - svar... 75 59 Delårsbokslut per 31 augusti 2017... 77 60 Klämdagar 2018... 78 61 Skyddskommittén i Mullsjö kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 38 Godkännande av ärendelista... 49 39 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 50 40 Delgivningar... 51 41 Sjukfrånvarostatistik... 52 42 Statistik inom personalområdet... 53

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Ledningssystem 2018... 6 5 Verksamhetsplan socialnämnden 2018... 7 6 Revisionsrapport

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 108 Godkännande av ärendelista... 130 109 Delgivningar... 131 110 Anmälan av delegationsbeslut... 132 111 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet... 133 112 Information om verksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 34 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 35 Delgivningar 2018/4005 5 36 Statusrapport 2018/4006 6 37 Patientsäkerhetsberättelse 2018/4037 7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Enheten för integration och nyanlända - information... 6 5 Redovisning av volymökningar

Läs mer

49 Begäran om dispens från inköpsstopp 2018/ Enheten för integration och nyanlända /8015 9

49 Begäran om dispens från inköpsstopp 2018/ Enheten för integration och nyanlända /8015 9 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 47 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 48 Ansökan om förenings-/verksamhetsbidrag 2018/8003 5-6 för år 2018 49 Begäran om dispens från inköpsstopp

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Innehåll. 100 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/ Förslag om anläggande av pumptrackbana i 2018/1290

Innehåll. 100 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/ Förslag om anläggande av pumptrackbana i 2018/1290 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 95 Godkännande av ärendelista 2018/1039 96 Delgivningar 2018/1040 97 Lägesbeskrivning per enhet 2018/1042 98 Statusrapport 2018/1041 99 Trafiksäkerhetsåtgärder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 23 Godkännande av ärendelista... 31 24 Patientsäkerhetsberättelse 2016... 32 25 Utökning av sjukgymnast/fysioterapeuttjänst... 33 26 Verksamhetsberättelse 2016 för socialnämnden... 34 27 Skrivelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök... 3 2 Godkännande av ärendelistan... 4 3 Delgivningar... 5 4 Anmälan av delegationsbeslut... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 7 6 Ledningssystem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 168 Godkännande av ärendelista... 210 169 Anmälan av delegationsbeslut... 211 170 Anmälan av utskottsprotokoll... 212 171 Delgivningar... 213 172 Enheten för integration och nyanlända information...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Lönerevision 2016... 36 29 Utökad förmån till anställda... 37 30 Sjukfrånvarostatistik... 38 31 Statistik inom personalområdet... 40 32 Riktlinjer för resor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 21 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 22 Delgivningar 2018/4005 5 23 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018 6-7 24 Budget 2019 2017/4098

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 34 Godkännande av ärendelista... 44 35 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 45 36 Statistik från personalområdet... 46 37 Regler för leasing- och arbetsfordon... 47 38 Avgångsenkäter...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 29 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 30 Statusrapport 2018/4006 5 31 Månadsuppföljning 2018 2018/4044 6-7 32 Gallringsbeslut 2018/4051 8-9

Läs mer

38 Stipendium kultur- och fritidsutskottet / Besparingar kultur- och fritid / Statusrapport 2018/

38 Stipendium kultur- och fritidsutskottet / Besparingar kultur- och fritid / Statusrapport 2018/ Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 28 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 29 Bidragsbelopp till föreningslivet samt 2018/1047 5-6 förseningsavgifter på biblioteket 30 Uthyrning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 46 Godkännande av ärendelista... 60 47 Anmälan av delegationsbeslut... 61 48 Remiss Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020... 62 49 Begäran om omprövning av anläggningsbidrag Ryfors golfklubb...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 80 Godkännande av ärendelista 2018/1039 4 81 Delgivningar 2018/1040 5 82 Lägesbeskrivning per enhet 2018/1042 6-8 83 Statusrapport 2018/1041

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 36 28 Anmälan av delegationsbeslut... 37 29 Delgivningar... 38 30 Lägesbeskrivning per programområde... 39 31 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 4 3 Organisation av förskola och skola i Mullsjö kommun... 5 4 Motion om utredning och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 6 5 Budget 2017... 7 6 Skolmatslyftet...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 33 28 Anmälan av delegationsbeslut... 34 29 Anmälan av utskottsprotokoll... 35 30 Delgivningar... 36 31 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll 63 Godkännande av ärendelista... 84 64 Delgivningar... 85 65 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 86 66 Månadsuppföljning per 30 september 2017... 87 67 Skolinspektionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 11 Godkännande av ärendelista 2018/1002 4 12 Delgivningar 2018/1003 5 13 Statistik inom personalområdet 2018/1005 6 14 Sjukfrånvarostatistik

Läs mer

2018/ samhällsförening 22 Ansökan om bidrag. Föreningen Företagarna 2018/ Ansökan om bidrag, Synskadades

2018/ samhällsförening 22 Ansökan om bidrag. Föreningen Företagarna 2018/ Ansökan om bidrag, Synskadades Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 19 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 20 Ansökan om investeringsbidrag, Mullsjö 2018/1117 5 Dykarklubb Gurami 21 Ansökan om bidrag, Sandhems

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 13 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 14 Delgivningar 2018/4005 5 15 Statusrapport 2018/4006 6 16 Systematiskt kvalitetsarbete 2017/4023

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 70 Godkännande av ärendelista 112 71 Medborgarförslag Gör-det själv-tvätthall 113 72 Medborgarförslag Utökade öppettider och resurser för fritidsgården 114 73 Medborgarförslag Mer polisnärvaro

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-10-06 Innehåll 133 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 158 134 Redovisning av delegationsbeslut... 159 135 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

3 Arbetsmarknadsenhet/integration / information

3 Arbetsmarknadsenhet/integration / information Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 1 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 2 Enheten för integration och nyanlända - 2018/8015 5 information 3 Arbetsmarknadsenhet/integration

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 1 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 2 Förändring av avtal, biblioteket i Sandhem 2018/1046 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 119 Godkännande av ärendelista... 168 120 Skogsbruksplan 2017-2026... 169 121 Delgivningar... 171 122 Anmälan av delegationsbeslut... 172 123 Anmälan av utskottsprotokoll... 173 124 Statusrapport

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 13 Godkännande av ärendelista 17 14 Anmälan av delegationsbeslut 18 15 Anmälan av utskottsprotokoll 19 16 Delgivningar 20 17 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden 21 18 Anpassad

Läs mer

70 Motion - skyltning vid trafikhinder 2018/ Samarbete angående skötsel och plantering av 2017/

70 Motion - skyltning vid trafikhinder 2018/ Samarbete angående skötsel och plantering av 2017/ Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 65 Godkännande av ärendelista 2018/1039 4 66 Delgivningar 2018/1040 5 67 Lägesbeskrivning per enhet 2018/1042 6-7 68 Statusrapport 2018/1041

Läs mer

18 Kvalitet i särskilt boende - rekommendation 2018/ för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende 19 Remiss: Kunskapsstöd med

18 Kvalitet i särskilt boende - rekommendation 2018/ för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende 19 Remiss: Kunskapsstöd med Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 14 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 15 Socialnämndens budget 2018 2018/8028 5-6 16 Socialnämndens budget 2019 2018/8029 7 17 Enheten för

Läs mer

Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista Statusrapport Sjukfrånvarostatistik...

Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista Statusrapport Sjukfrånvarostatistik... Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-10-26 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 72 60 Statusrapport... 73 61 Sjukfrånvarostatistik... 74

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C). Nils-Erik Olofsson (S) och Andreas Elamsson (C)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C). Nils-Erik Olofsson (S) och Andreas Elamsson (C) 2018-10-03 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-15.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll 97 Godkännande av ärendelista... 126 98 Delgivningar... 127 99 Anmälan av delegationsbeslut... 128 100 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 129 101 Månadsuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 56 Godkännande av ärendelista 91 57 Månadsuppföljning 2017 för Mullsjö kommun 92 58 Förvärv av aktier i Inera AB 94 59 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2016 samt hemställan om ansvarsfrihet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 4 3 Statistik från personalområdet... 5 4 Anmälan av bisyssla... 6 5 Protokoll från skyddskommittén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 201 Godkännande av ärendelista 2018/1060 5 202 Delgivningar 2018/1037 6 203 Anmälan av utskottsprotokoll 2018/1061 7 204 Ordförandenas rapporter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 47 Godkännande av ärendelista... 61 48 Dialog med kommunens fritidsledare och fältsekreterare... 62 49 Anmälan av delegationsbeslut... 63 50 Begäran från Sandhems IF om kommunal borgen... 64 51

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 25 Godkännande av ärendelista 2018/1039 4 26 Delgivningar 2018/1040 5 27 Lägesbeskrivning per enhet 2018/1042 6-7 28 Statusrapport 2018/1041

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 24 Godkännande av ärendelista... 3 25 Delgivningar... 4 26 Anmälan av delegeringsbeslut... 5 27 Anmälan av utskottsprotokoll... 6 28 Ordförandenas rapport... 7 29 Lokal trafikföreskrift parkeringsövervakning

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-07 Innehåll 126 Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning... 149 127 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 125 Godkännande av ärendelista... 155 126 Månadsuppföljning 2016, delårsbokslut per 2016-08-31... 156 127 Enheten för integration och nyanlända information... 157 128 Anpassad bostad... 158 129

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-09-09 Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 253 200 Näringslivsrapport... 254 201 Delgivningar... 256 202 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 13 Godkännande av ärendelista 2018/1039 4 14 Delgivningar tekniska utskottet 2018/1040 5 15 Statusrapport tekniska utskottet 2018/1041 6 16 Lägesbeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 38 Godkännande av ärendelista... 50 39 Anmälan av delegationsbeslut... 51 40 Ansökan om anläggningsbidrag beslut efter särskild prövning... 52 41 Överenskommelse mellan Mullsjö kommun och SISU

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 74 Godkännande av ärendelista... 100 75 Principer om kultur- och fritidsutskottets stipendier... 101 76 Bemanning vid kvällsöppet på biblioteket i Mullsjö... 103 77 Ansökan om verksamhetsbidrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 56 42 Anmälan av delegationsbeslut... 57 43 Delgivningar... 59 44 Lägesbeskrivning per programområde... 60 45 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 120 Godkännande av ärendelista... 167 121 Delgivningar... 168 122 Anmälan av delegationsbeslut... 169 123 Anmälan av utskottsprotokoll... 170 124 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 57 Godkännande av ärendelista... 74 58 Anmälan av delegationsbeslut... 75 59 Målgruppsbidrag studieförbunden... 76 60 Ekonomiskt stöd till studieförbunden/sisu... 77 61 Motion angående uppförande

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-06-09 Innehåll 85 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 101 86 Redovisning av delegationsbeslut... 102 87 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Bidragsbelopp 2017... 4 3 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Habo Mullsjö Musikkår... 5 4 om investeringsbidrag 2017... 6 5 Åldersgräns vid fritidsgården...

Läs mer