191 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "191 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/"

Transkript

1 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 179 Godkännande av ärendelista 2018/ Delgivningar 2018/ Anmälan av utskottsprotokoll 2018/ Ordförandenas rapporter 2018/ Anmälan av delegationsbeslut 2018/ Månadsuppföljning 2018, socialnämnden 2018/ Delårsbokslut med prognos 31 augusti / Förslag till besparingar, uppdrag 2018/ Medborgarförslag - anläggande av linbana och 2017/ utegym på befintlig lekplats i Sandhem 188 Försäljning av tomter i Sandhem 2017/ Tillfällig matsalspaviljong, Mullsjö skolområde 2018/ Begäran om dispens från anställningsstopp, 2018/ köksbiträde 191 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/ tillbyggnad 192 Lokal trafikföreskrift Stopplikt på 2018/ Tidaholmsvägen 193 Grävbestämmelser i Mullsjö kommun 2017/ Reviderat KomHem-avtal 2018/ Äldreomsorgsplan 2018/ Medborgarförslag - Mötesplats vid badparken i Mullsjö 197 Medborgarförslag Parkeringsförbud på Mauritz väg. 198 Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka 2018/ / /

2 199 Motion Byggnation "Turning Torso" Mullsjö 2018/ Samverkan med Habo kommun om inköpsfunktion samt upphörande av samordnad varudistribution 2018/

3 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen klockan 14:00 16:50. ande Linda Danielsson (S) Henrik Jansson (M) Tomas Elf (S) Kent Oskarsson (S) Sara Bjerenius (MP) Eva Götbrink (MP) Mikael Johansson (V) Thore Thorstensson (L) Annika Carlsson (M) Johnny Nilsen (MF) Leif Andersson (MF) Lars Eriksson (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) Eva Nilsson (M) ersättare för Joseph Tornell (KD) Övriga närvarande Christer Rube till kl Lennie Johansson, kommundirektör Margareta Levin, sekreterare Jan Österberg, ekonomichef kl Peter Karlsson, chef för tekniska enheten kl Justeringsplats och tid samt utses att justera Kommunkontoret den 22 oktober kl Margareta Levin, sekreterare Linda Danielsson, ordförande Kent Oskarsson, justerande Johnny Nilsen, justerande 3

4 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Mullsjö Underskrift Margareta Levin 4

5 179 Godkännande av ärendelista Följande ärenden tillkommer: Dnr 2018/ Lokal trafikföreskrift Stopplikt på Tidaholmsvägen - Grävbestämmelser i Mullsjö kommun beslutar att efter tillägg av de två ovanstående ärendena godkänna ärendelistan. 5

6 Dnr 2018/ Delgivningar i kommunstyrelsen Protokoll från personalutskottet med protokoll från skyddskommittén (Dnr 2018/1011) Protokoll från kultur- och fritidsutskottet, smedjan Ryfors (Dnr 2018/1263) (avslag) från Länsstyrelsen i Jönköpings län, ansökan om Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden (Dnr 2015/1288) beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. 6

7 181 Anmälan av utskottsprotokoll Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Tekniska utskottet Kultur- och fritidsutskottet sunderlag Protokollen finns utlagda på kommunens webbplats. beslutar Dnr 2018/1061 att lägga anmälan av utskottsprotokollen till handlingarna. 7

8 Dnr 2018/ Ordförandenas rapporter Socialnämnden Christer Rube (S) Information från ordförande om två placeringar utanför kommunen som kommer att ta ut vandra ekonomiskt. Samråd om förslag till verksamhetsplan 2019 med budget för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har kommit till socialnämnden. Budgeten för :- är lika med cirka 7000 kr dyrare. Personalutskottet Thore Thorstensson (L) Meddelar att det fungerar bra med Pernilla Bernhardsson som tillförordnad personalchef. Kultur- och fritidsutskottet Gun Nilsson (C) Avtalet med Mullsjö camping och skötseln av badplatsen är uppsagt. Barn- och utbildningsnämnden Annika Carlsson (M) Positivt från skolans verksamhet. Det behövs kontinuitet bland politiker, rektorer och lärare. beslutar att lägga informationen till handlingarna. 8

9 183 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 2018/1062 Med stöd av delegation har beslut fattats enligt lista med utskriftsdatum sunderlag Förteckning över delegationsbeslut beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. et skickas till s ordförande Chefen för tekniska enheten Kultur- och fritidschefen Samhällsbyggnadschefen 9

10 Dnr 2018/ Månadsuppföljning 2018 Månadsuppföljning socialnämnden för augusti månad, samt uppföljning av åtgärder. Prognosen för socialnämnden visar på en negativ budgetavvikelse för 2018 års resultat på 5,3 miljoner kronor, varav 1,3 miljoner kronor på individ- och familjeomsorgen och 2,9 miljoner kronor på funktionshinderomsorgen. Prognosen för integrationsenheten är att verksamheten lyckas klara ett nollresultat. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 182 Protokoll från socialnämnden den 19 september 2018, 126 Månadsuppföljning augusti 2018 socialnämnden samt bilagor Tjänsteskrivelse den 19 september 2018 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar att överlämna månadsuppföljningen till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige för kännedom. Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) förslår att kommunstyrelsen ber den nya kommunfullmäktige besluta att ge i uppdrag till ekonomiavdelningen att ta fram förslag på hur man kan göra återrapportering direkt till kommunfullmäktige. beslutar att överlämna månadsuppföljningen till kommunfullmäktige för kännedom och att be den nya kommunfullmäktige besluta att ge i uppdrag till ekonomiavdelningen att ta fram förslag på hur man kan göra återrapportering direkt till kommunfullmäktige. et skickas till Kommunfullmäktige 10

11 Dnr 2018/ Delårsbokslut med prognos 31 augusti 2018 Kommunen har gjort delårsbokslut med helårsprognos per Ekonomichef Jan Österberg föredrar ärendet. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 183 Bifogat delårsbokslut. Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunens delårsbokslut per beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa kommunens delårsbokslut per et skickas till Kommunfullmäktige 11

12 Dnr 2018/ Redovisning av besparingsuppdraget s allmänna utskott har fått i uppdrag att lämna förslag till besparingar, dels med anledning av ett beslut inom funktionshinderomsorgen (Dnr 2018/1236) och dels med anledning av att barn- och utbildningsverksamhetens ekonomi inte är i balans. Allmänna utskottet kan konstatera att det är ett ansträngt läge gällande kommunens ekonomi. Utskottet ser inte någon direkt möjlighet att kortsiktigt göra besparingar utan att det medför omfattande konsekvenser för verksamheterna såsom påverkan av lagligheten. Utskottet sammanfattar sitt uppdrag enligt följande: Anställningsstoppet kan upphävas För att öka effektiviteten övergår ansvaret och hantering av anställningar till respektive nämnd som också har det totala ekonomiska ansvaret. Nämnderna och verksamheterna ska undersöka om nya eller förändrade arbetssätt kan bidra till att ekonomin kommer i balans. Nämnderna och verksamheterna ska alltid vara eftertänksamma och återhållsamma gällande samtliga inköp. ska fortsättningsvis vara ett stöd för nämnderna i deras arbete med att effektivisera organisationerna. Nämnder och verksamheter ska omgående planera inför budget 2019 så att förändringar i verksamheten hinner göras i god tid. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 186 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar att överlämna sammanfattningen till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige. 12

13 186 fortsättning Förslag till beslut under sammanträdet Eva Nilsson (M) föreslår ett tillägg till förslag till beslut: att samtliga verksamheter ska hålla en god budgetdisciplin. beslutar att överlämna sammanfattningen till kommunfullmäktige och med Eva Nilssons (M) tilläggsförslag att samtliga verksamheter ska hålla en god budgetdisciplin. et skickas till Kommunfullmäktige 13

14 Dnr 2017/ Medborgarförslag - anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem Mats Jellback har inkommit med ett medborgarförslag där han önskar att kommunen anlägger en linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem. Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2017 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. beslutade den 7 februari 2018 att överlämna medborgarförslaget till tekniska utskottet för beredning. Lekplatsutrustning till stora lekplatser är förutom att det är dyra investeringar, ökar också kommunens drift- och underhållskostnader. För tillfället finns inte pengar att utföra det som krävs för att förverkliga medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsavdelningen/tekniska enheten ser dock positivt på idéer som gör Mullsjö och Sandhem till attraktiva orter att bo i, arbeta i och att besöka. Chefen för tekniska enheten tar med intentionerna i förslaget i enhetens fortsatta planerings-/utvecklingsarbete för de kommunala lekplatserna. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2018 beslutades att återremittera ärendet för att få fram en beräknad kostnad som kommunfullmäktige kan ta ställning till. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att lämna ärendet till kommunstyrelsens tekniska utskott för att få fram en beräknad kostnad som kommunfullmäktige kan ta ställning till. Kostnadsutredningen har genomförts av chefen för tekniska enheten och består av två delar, dels utrustning och maskinkostnader för att etablera lekanläggningen, samt de driftkostnader som kommer att krävas årligen. Inköp linbana, cirka tkr beroende på vilken kvalitet man vill ha och därmed vilken avskrivningstid man vill räkna på. Inköp utegym, cirka tkr, utrustningen finns i olika paket där tekniska enheten föreslå mellanpaketet vilket innehåller det mest väsentliga. Priserna är exklusive moms. 14

15 187 fortsättning Erfarenhetsmässig bedömning av maskinkostnad för etablering, cirka tkr. Totalkostnaden för investeringen blir således 235 tkr 255 tkr. Den årliga driftskostnaden beräknas till cirka 23 tkr/år, och består av: Transporter till och från Sandhem, en gång/vecka, 3 tkr. Personalkostnader, en timme/vecka, tillsyn och okulärbesiktning cirka 10 tkr. Serviceavtal för löpande underhåll och besiktning, en gång/år cirka 10 tkr. Vad gäller ytbehov så kräver linbanan cirka 150 m 2 och utegymmet i det alternativ som föreslås cirka m 2, vilket inkluderar även säkerhetsavstånd. Tekniska utskottet beslutade den 13 september 2018 att överlämna kostnadsutredningen till kommunstyrelsen. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 188 Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 89 Tjänsteskrivelse inklusive bildbilagor från chefen för tekniska enheten den 4 september 2018 Protokoll från kommunstyrelsen 5 juni 2018, 136 Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, 59 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, 105 Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, 89 Protokoll från tekniska utskottet den 5 april 2018, 49 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten 26 mars 2018 Protokoll från tekniska utskottet den 8 mars 2018, 37 Protokoll från kommunstyrelsen den 7 februari 2018, 42 Protokoll från kommunfullmäktige den 23 januari 2018, 2 Protokoll från kommunfullmäktige den 18 december 2017, 158 Medborgarförslag den 23 november 2017 Förslag till beslut s allmänna utskott beslutar att överlämna ärendet med kostnadsutredning till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige. 15

16 187 fortsättning beslutar att överlämna ärendet med kostnadsutredning till kommunfullmäktige. et skickas till Kommunfullmäktige 16

17 Dnr 2017/ Tomter i Sandhem fattade den 6 december 2017 beslut om att erbjuda samtliga villatomter i Sandhem för 2 kronor för de som visat intresse i samband med Black Friday erbjudandet. Trots åtgärden lyckades kommunen inte sälja någon tomt. Samhällsbyggnadsavdelningen vill nu erbjuda intressenter möjligheten att få köpa två tomter i området på Lindvägen och Ceders väg i Sandhem. Priset kommer vara 50 % av det sammanräknade tomtpriset. Intressenterna kommer att få betala en anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt taxa. Köparen får betala för lantmäteriförrättningen och avstyckningskostnad. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 87 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 5 september 2018 Karta Ceders väg och Lindvägen i Sandhem Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att erbjuda intressenter möjligheten att få köpa två tomter på Lindvägen och Ceders väg i Sandhem till samma pris som en tomt kostar och att intressenter ska erbjudas köpa lediga tomter i Sandhems tätort till reducerat pris om 50 %. Förslag till beslut under sammanträdet Eva Nilsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att erbjuda intressenter möjligheten att få köpa två tomter på Lindvägen och Ceders väg i Sandhem till samma pris som en tomt kostar och 17

18 188 fortsättning att intressenter ska erbjudas köpa lediga tomter i Sandhems tätort till reducerat pris om 50 %. et skickas till Kommunfullmäktige 18

19 Dnr 2018/ Tillfällig matsalspaviljong, Mullsjö skolområde Anbudsförfrågan gällande tillfällig matsalspaviljong har skickats ut och sista dag att lämna anbud var den 14 augusti Inga anbud har inlämnats. Då anbudstiden förlängdes med en vecka inkom ett företag med anbud på att anlägga en modulmatsal utanför Trollehöjdsskolan. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 85 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 4 september 2018 Protokoll från tekniska utskottet den 16 augusti 2018, 79 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta med bakgrund i kommunens ekonomiska situation, att ställa in pågående upphandling av modulmatsal och istället lösa matsalsfrågan i befintligt fastighetsbestånd. Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar med bakgrund i kommunens ekonomiska situation, att ställa in pågående upphandling av modulmatsal och istället lösa matsalsfrågan i befintligt fastighetsbestånd. et skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten 19

20 Dnr 2018/ Begäran om dispens från anställningsstopp Björksäters skola öppnade den 6 augusti Björksäter har skolverksamhet för 96 inskrivna barn. Kostenheten ansvarar för frukost och mellanmål till de barn som är inskrivna på fritisverksamheten. Det är idag cirka 85 barn och pedagoger som utnyttjar fritids. Kostenheten begär därför dispens från anställningsstopp för att kunna anställa ett köksbiträde för att lösa uppgiften. Köksbiträdestjänsten är en 50 % tjänst där arbetsuppgifterna är fördelade på morgonen och eftermiddagen. För att kunna få några ansökningar till tjänsten kommer tjänsten att vara en kombinationstjänst mellan 50 % köksbiträde och 50 % lokalvård. Denna tjänst finns det ej täckning för inom gällande ram. Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Det har framkommit att livsmedelslagen inte tillåter en tjänst av den här typen med kombination av livsmedelshantering och städning. Därför är den inte genomförbar. Samhällsbyggnadskontoret tittar också på andra möjligheter och lösningar. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 205 Protokoll från tekniska utskottet den 13 september 2018, 94 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 13 september 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 6 december 2017, 202, dnr 2017/1146 Protokoll från allmänna utskottet den 23 november 2017, 194, dnr 2017/1146 Förslag till beslut på sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anställa ett köksbiträde på 50 % och att ge allmänna utskottet i delegation att besluta att godkänna ytterligare 50 % för att komplettera med lämpliga arbetsuppgifter i tjänsten. beslutar att anställa ett köksbiträde på 50 % och 20

21 190 fortsättning att ge allmänna utskottet i delegation att besluta att godkänna ytterligare 50 % för att komplettera med lämpliga arbetsuppgifter i tjänsten. et skickas till Allmänna utskottet Samhällsbyggnadschefen Kostchefen 21

22 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 191 Gunnarsboskolans kök Dnr 2018/1043 Gunnarsboskolans kök är sedan innan sommaren stängt på grund av upptäckta risker för ohälsa och är i stort behov av renovering. Säkerhetssamordnaren har önskat att Gunnarsboskolans kök i framtiden också ska kunna fungera som kök i händelse av kris eller allvarlig olycka. Kostnader för byggnation för detta är medtaget i nedanstående budget. Mer att läsa om reservkraftaggregat finns via länk: Förfrågningsunderlag är framtaget av chefen för tekniska enheten och kommer att läggas ut på Tend-sign senast under vecka Byggnation/utökning av lokalytan och renovering av köksdel: Budget: 9,6 10,4 mkr. Förslag till finansiering: 3,5 mkr, tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram och 6,9 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Brandåtgärder matsal: Budget: 0,25 mkr (nytt undertak, bortforsling brännbart material). Förslag till finansiering: 0,25 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram. Reservkraft: Budget: 0,65 mkr. Förslag till finansiering: 0,20 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram och 0,45 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Eventuellt kan visst ekonomiskt stöd ansökas om hos MSB och Energimyndigheten. Vid byggentreprenader brukar beställaren räkna med cirka 10 % tillägg på budgeten för oförutsedda utgifter som inte kan bedömas under projekteringsskedet. Detta tillägg är inräknat i budgetsiffrorna ovan, och gjort att de ökat något sedan samhällsbyggnadschefen föredrog ärendet i kommunstyrelsen den 12 september Teknisk chef Peter Karlsson föredrar ärendet vid dagens sammanträde. 22

23 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 191 fortsättning sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 11 oktober 2018, 100 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Protokoll från kommunstyrelsens den 12 september 2018, 170 Protokoll från kommunstyrelsens den 15 augusti 2018, 155 Protokoll från allmänna utskottet den 22 februari 2018, 35 Protokoll från tekniska utskottet den 7 februari 2018, 17 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 1 februari 2018 Innemiljöinventering skolkök Gunnarsboskolan, Mullsjö, RI.SE den 22 maj 2017 Förslag till beslut s tekniska utskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna åtgärden upp till budgeterat maxbelopp om 11,3 mkr enligt tidigare redovisad sammanställning för samtliga åtgärder. Finansieringsförslag: 3,95 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram ,35 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Vid eventuella kostnadsbesparingar återbetalas överskottet procentuellt 35%/65% till ovanstående finansiärer. att uppdra åt säkerhetssamordnaren att se över om det finns möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för installationen av reservkraftaggregatet. Förslag till beslut under sammanträdet Kent Oskarsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna åtgärden upp till budgeterat maxbelopp om 11,3 mkr enligt tidigare redovisad sammanställning för samtliga åtgärder. 23

24 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 191 fortsättning Finansieringsförslag: 3,95 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram ,35 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Vid eventuella kostnadsbesparingar återbetalas överskottet procentuellt 35%/65% till ovanstående finansiärer. att uppdra åt säkerhetssamordnaren att se över om det finns möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för installationen av reservkraftaggregatet. et skickas till Kommunfullmäktige 24

25 192 Trafiksäkerhet Brunnsvägen Dnr 2018/1272, som trafiknämnd, beslutade den 12 september 2018 att införa stopp längs Tidaholmsvägen i höjd med korsningen Tidaholmsvägen Brunnsvägen och att ge tekniska enheten i uppdrag att utarbeta förslag till lokal trafikföreskrift. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 11 oktober 2018, 100 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018, 168 Presentation om trafiksäkerhet den 12 september 2018 Förslag till beslut s tekniska utskott föreslås besluta att till kommunstyrelsen överlämna förslag till lokal trafikföreskrift avseende Stopplikt på Tidaholmsvägen med följande lydelse: Mullsjö kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Tidaholmsvägen. beslutade den 2018-XX-XX Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Längs Tidaholmsvägen införs stopplikt i korsning Tidaholmsvägen Brunnsvägen. Förare av fordon på Tidaholmsvägen, i korsningen Tidaholmsvägen-Brunnsvägen, har därmed stopplikt gentemot såväl bil som G/C-trafik i rörelse längs Brunnsvägen. Denna författning träder i kraft den XX-XX. Förslag till beslut under sammanträdet Eva Nilsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. 25

26 192 fortsättning beslutar att åtgärden ska genomföras och att kommunstyrelsen som trafiknämnd antar förslag till lokal trafikföreskrift avseende Stopplikt på Tidaholmsvägen med följande lydelse: Mullsjö kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Tidaholmsvägen. ade den 2018-XX-XX Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Längs Tidaholmsvägen införs stopplikt i korsning Tidaholmsvägen Brunnsvägen. Förare av fordon på Tidaholmsvägen, i korsningen Tidaholmsvägen-Brunnsvägen, har därmed stopplikt gentemot såväl bil som G/C-trafik i rörelse längs Brunnsvägen. Denna författning träder i kraft den XX-XX. et skickas till Tekniska utskottet Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen 26

27 Dnr 2017/ Grävbestämmelser i Mullsjö kommun Mullsjö kommun har sedan den 1 januari 2018 en taxa för grävtillstånd vid grävning i kommunal mark. Tekniska enheten har under 2018 utarbetat förslag till Anvisning för grävning i kommunal mark samt en färdig Ansökan för grävning i kommunal mark som kan läggas ut på kommunens hemsida som e-tjänst. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 11 oktober 2018, 104 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Anvisningar och regelverk för grävning och återställande på kommunal mark Ansökan, grävtillstånd, TA-plan och trafikföreskrift Protokoll från kommunfullmäktige den 26 september Protokoll från kommunstyrelsen den 13 september Protokoll från allmänna utskottet den 31 augusti Protokoll från tekniska utskottet den 17 augusti Tjänsteskrivelse från enhetschefen för gata/park den 10 augusti 2017 Förslag till beslut s tekniska utskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa Anvisningar för grävning i kommunal mark och samtidigt att införa ansökan om grävtillstånd som e-tjänst på kommunens hemsida. Tekniska enheten ges därmed i uppdrag att informera samtliga entreprenörer som under 2017 och 2018 ansökt om grävtillstånd om det nya regelverket. beslutar att införa Anvisningar för grävning i kommunal mark och samtidigt att införa ansökan om grävtillstånd som e-tjänst på kommunens hemsida. Tekniska enheten ges därmed i uppdrag att informera samtliga entreprenörer som under 2017 och 2018 ansökt om grävtillstånd om det nya regelverket. 27

28 193 fortsättning et skickas till Tekniska utskottet Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen 28

29 Dnr 2018/ Reviderat KomHem-avtal Primärkommunalt samverkansorgan beslutade att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att eventuella synpunkter avseende revidering av KomHem-avtalet ska delges utvecklingschefen för Kommunal utveckling senast den 7 juni Primärkommunalt samverkansorgan beslutade att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar, att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett kommande arbete, att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari 2019 samt att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta ovanstående förslag till beslut. Till det ursprungliga, idag aktuella, KomHem-avtalet finns 12 stycken bilagor. Bilagorna är inte reviderade och flera är inaktuella med anledning av att de till exempel handlar om hur verksamhetsövergången av berörd personal skulle ske vid kommunaliseringen av hemsjukvården. I det reviderade KomHem-avtalet finns hänvisningarna kvar till bilagorna men med anledning av att bilagorna inte är reviderade är de inte bifogade med den reviderade versionen av KomHem-avtalet. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 193 Protokoll från socialnämnden den 19 september 2018, 132 Skrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och socialchefen KomHem avtalet E-postmeddelande från kvalitetssamordnare kommunal utveckling, Region Jönköpings län den 15 augusti 2018 Missiv från Kommunal utveckling den 20 juni 2018 samt bilaga 29

30 Förslag till beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar, att apodos och gränsdragningsförfrågan region och kommun vad gäller sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett kommande arbete, att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar, att apodos och gränsdragningsförfrågan region och kommun vad gäller sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett kommande arbete, att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari et skickas till Kommunfullmäktige 30

31 Dnr 2018/ Äldreomsorgsplan Äldreomsorgsplanen är en plan för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den redovisar kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen under perioden Planen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste åren samt vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet. sunderlag Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 193 Protokoll från socialnämnden den 19 september 2018, 131 Tjänsteskrivelse från socialchefen den 5 juni 2018 samt förslag till äldreomsorgsplan Förslag till beslut att fastställa äldreomsorgsplanen. Förslag till beslut under sammanträdet Föreslås att återremittera ärendet till allmänna utskottet för att reda ut hänvisningen till digitaliseringsstrategin. beslutar att återremittera ärendet till allmänna utskottet för att reda ut hänvisningen till digitaliseringsstrategin. et skickas till Allmänna utskottet Socialchefen 31

32 Dnr 2018/ Medborgarförslag - Mötesplats vid badparken i Mullsjö Johanna Willstrand har kommit in med ett medborgarförslag om mötesplats vid badparken i Mullsjö. Förslaget är att: - städa upp stranden och fylla på med sand samt rensa bort sjögräset som växer där - i parken bygga upp en hinderbana passande stora som små i ett naturmaterial för att bevara den natursköna miljön - sätta ut fler sittplatser och bord som ger människor möjlighet att sitta där och umgås - bygga upp en grillplats (grillkåta) för att ge människor möjlighet att även vår/höst sluta upp där och tillbringa några timmar. Även vintertid skulle det kunna nyttjas då många åker skridskor på sjön - ställa dit en liten stuga där antingen föreningar eller feriepraktikanter kan sälja glass på sommaren. Kanske att man kan göra någon form av samarbete med Landhs konditori - på längre sikt bygga upp en brygga ut i sjön på vänstersidan för att kunna hyra ut båtplatser till kommuninvånare via kommunen - bygga upp ett utegym som även är handikappanpassat då många nyttjar motionsslingan vi har runt sjön sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 100 Medborgarförslag daterat den 15 augusti beslutar att överlämna medborgarförslaget om mötesplats vid badparken i Mullsjö till tekniska utskottet för utredning och att titta på vilka delar av förslagen man utföra och även ge ett kostnadsförslag samt 32

33 196 fortsättning att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet för utredning och titta på vilka delar av förslagen man kan utföra. et skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten Kultur- och fritidsutskottet Kultur- och fritidschefen 33

34 Dnr 2018/ Medborgarförslag Parkeringsförbud på Mauritz väg Lars Hultgren har kommit in med medborgarförslag om parkeringsförbud på del av Maurits väg. Han föreslår att sträckan från Mauritz väg 10 fram till cirka 80 meter förbi korsningen med Skolgatan blir parkeringsförbud. Det är skymd sikt då man ska köra förbi parkerade fordon. Vintertid är det speciellt otäckt att passera då fordon står parkerade. Det är även en korsning med gående personer. Lars Hultgren är inbjuden till dagens sammanträde för att läsa upp sitt medborgarförslag. sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 101 Medborgarförslag daterat den 5 september 2018 beslutar att överlämna medborgarförslaget om parkeringsförbud på Mauritz väg till tekniska utskottet för utredning. et skickas till Tekniska utskottet Samhällsbyggnadschefen 34

35 Dnr 2018/ Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka Centerpartiet genom Gun Nilsson har lämnat in en motion att öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka. De vill att: - Mullsjö kommuns måltidsverksamheter får i uppdrag att tillfälligt prioritera nötkött i större utsträckning i sina menyer för att därmed utöka sina inköp av svenskt nötkött - detta ska ske skyndsamt då behoven av att få avsättning för nötkött är extra stort under hösten 2018 och våren sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 107 Motion inlämnad den 16 augusti 2018 Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till allmänna utskottet för att ta fram ett svar till nästkommande kommunstyrelses sammanträde. beslutar beslutar att överlämna motionen om att öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka till allmänna utskottet för att ta fram ett svar till nästkommande kommunstyrelses sammanträde. et skickas till Allmänna utskottet 35

36 Dnr 2018/ Motion Byggnation "Turning Torso" Mullsjö Socialdemokraterna genom Kent Oskarsson har kommit in med en motion om en byggnation av Turning Torso. De vill att: - kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en detaljplan som ger möjlighet till en byggnation på 6-10 våningar på fastigheten Mullsjö Sjöryd 1:105 (Bullerbyn). sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 108 Motion inkommen den 5 september 2018 beslutar att överlämna motionen om byggnation av Turning Torso i Mullsjö till allmänna utskottet för utredning. et skickas till Allmänna utskottet 36

37 Dnr 2018/ Samverkan med Habo kommun om inköpsfunktion samt upphörande av samordnad varudistribution Sedan våren 2016 har Mullsjö kommun deltagit i den samordnade varudistributionen, SVD, som införts tillsammans med Jönköpings och Habo kommuner. Det kan nu konstateras, efter två års verksamhet, att förväntningarna på systemet inte har infriats utan istället har det skapat merkostnader och administrativt merarbete utan önskvärda effekter på bland annat miljö och trafiksäkerhet. Det finns därför ett behov att omgående inleda arbetet med att avsluta distributionssystemet och påbörja arbetet med en alternativ lösning för upphandlingsarbetet. Sammanfattningsvis blir konsekvenserna att avtalet med huvudleverantören som löper till inte förlängs för Mullsjö kommuns del. Samverkansavtalet med Jönköpings kommuns upphandlingsenhet omförhandlas till att från och med endast omfatta upphandlingar som inte är beroende av SVD. Rekrytering och samverkan kring en upphandlartjänst görs tillsammans med Habo kommun där en upphandlare anställs av Mullsjö kommun. Habo kommuns kommunfullmäktige beslutade den 27 september 94 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt belysa möjligheten att tillskapa en upphandlartjänst inom Habo kommuns organisation. sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 103 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 augusti 2018, 174 Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 21 augusti 2018 Förslag till beslut under sammanträdet Linda Danielsson (S) med instämmande från Henrik Jansson (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut från den 25 september att inte inleda ett samarbete med Habo kommun gällande en upphandlartjänst. för distributionssystemet samordnad varudistribution 37

38 200 fortsättning att Mullsjö kommun i egen regi inrättar en upphandlartjänst. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt beslut från den 25 september och att inte inleda ett samarbete med Habo kommun gällande en upphandlartjänst. för distributionssystemet samordnad varudistribution samt att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att i egen regi inrätta en upphandlartjänst. et skickas till Kommunfullmäktige 38