Tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg Minnesanteckningar från mötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg Minnesanteckningar från mötet"

Transkript

1 Tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg Minnesanteckningar från mötet Närvarande: Åsa Himmelsköld Åsa Dahlén Lena Dahlman Torun Hall Eva Telne Margareta Öhrvall Elisabeth Kantor Marie Palmgren Åsa Johansson Thomas Brandell Mats Ståhl Elgström Hans Åhnberg Eleonor Hedberg Henrik Hedqvist Randi Graungaard Susanne Söderberg Ulrika Hjerpe Håkan Dahlqvist Återbud: Helena Carlsson Agnetha Runberg Inbjudna: Helen Felger, punkt 1 Birgitta Ekholm Lejman Ann-Marie Thordeman, punkt 3 Robert Sarkadi Kristiansson, punkt 3 Enköpings kommun Enköpings kommun Heby kommun Håbo kommun Uppsala kommun Älvkarleby kommun Östhammars kommun Älvkarleby kommun Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 2 (5) 1. Inledning/incheckning Presentationsrunda av tjänstemannaledningen HSVO:s representanter Åsa Himmelsköld återkopplade nuläget avseende tjänstemannaledningens verksamhetsidé samt prioriterade frågeställningar. Genomgång av agendan Förtydligande avseende arbetsutskottets roll som beredande grupp till tjänstemannaledningen HSVO. I arbetsutskottet ingår Susanne Söderberg, Lena Dahlman, Elisabet Kantor, Åsa Dahlén, Hans Åhnberg (ny) och Åsa Himmelsköld. Arbetsutskottet till tjänstemannaledningen HSVO justerar minnesanteckningarna. 2. Återkoppling och beredning politik Återkoppling från mötet med samrådet hälsa, stöd, vård och omsorg den 16 mars 2017 dokumentation från samrådsmötet bifogas. Beredningsgrupp inför samråd HSVO är den samma som tjänstemannaledningens arbetsutskott. Lena Dahlman återkopplade från mötet med nämnden för kunskapsstyrning dokumentation från nämnden bifogas. Framöver kommer bland annat budget, reglemente, folkhälsoansvar diskuteras. Beredningsgrupp inför nämndens möten är Lena Dahlman och Elisabeth Kantor. Senare under mötet diskuterades om beredningsgruppen skulle utökas med fler representanter från tjänstemannaledningen. Frågan bordlades till nästa möte. Åsa Himmelsköld informerade om Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, påbörjade arbete med att ta fram en samlad strategi för hälsa. Strategin omfattar skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. Under våren 2017 genomförs länsvisa workshoppar med förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Workshopparna kommer bland annat fokusera på hur man kan stärka samverkan för att förbättra hälsan, höja kvaliteten i de tjänster som utförs och därmed få resurser att räcka längre. Workshop för Uppsala län går av stapeln den 24 augusti kl Länets politiska representation i den nationella styrgruppen är Marlene Burvik och Nina Lagh. Tomas Stavbom är kontaktperson. Inspel från tjänstemannaledningen HSVO - Hur ska detta nationella arbete koordineras med det regionala arbetet kring folkhälsa? Mer information finns under följande länkar: Samverkansstrukturen och samverkansprocesser Birgitta Ekholm Lejman,, presenterade en lägesrapport och förslag till fortsatt arbete från arbetsgrupp angående den länsgemensamma operativa delen av samverkansstrukturen ( trianglarna ) 12 maj.

3 3 (5) Tjänstemannaledningen önskar ta del av förslaget innan den 12 maj. Vad gäller representation bör samtliga kommuner initialt vara representerade. Därefter kan eventuellt om intresse finns kommunerna representera varandra. Det finns oklarheter kring FoU-frågorna inom trianglarna. FoU-stöd kan fånga upp behov och nuläge och stödja grupperna. Grupperna behöver provtryckas för att därefter utvärdera och justera utifrån behov. Åsa Dahlen,, gav en lägesrapport och förslag till fortsatt uppdrag avseende uppdraget att ta fram en närvårdsstrategi. Dokumentation bifogas. Tjänstemannaledningen beslutar att nuvarande arbetsgrupp får fortsatt uppdrag att ta fram förslag till närvårdsstrategi. Enköpings kommun återkopplar sin kommunala representant till Åsa Himmelsköld. Representanterna i arbetsgruppen har tjänstemannaledningens mandat att utse annan representant att ingå i arbetsgruppen. Anledningen är att arbetet behöver fortgå i relativt högt tempo och ett förslag föreslås redovisas tjänstemannaledningen HSVO i september. Förslaget ska efter att passerat tjänstemannaledningen vidare till det politiska samrådet HSVO och Regionalt forum. Politiskt beslut fattas därefter i vardera huvudmans styrelse och nämnd. 4. Ekonomi, lagstiftning och avtal/riktlinjer som fastställs i samverkan - beslutspunkter Medicintekniska produkter och basutrustning i kommunal hemsjukvård Tjänstemannaledningen HSVO beslutar att godkänna riktlinjen med tillägg om återrapportering och uppföljning av förskrivningsmönster av sårvårdsprodukter. Nationell patientöversikt för informationsöverföring mellan huvudmännen Tjänstemannaledningen lämnar följande synpunkter: Skrivningen om samtycke uppfattas för hård och bör omformuleras så den överensstämmer med patientdatalagen (punkt 6.2.a). Det kan exempelvis handla om personer med nedsatt beslutsförmåga. Region Uppsalas representant tar med frågan till regionens jurister och återkopplar till nästa möte huruvida det är möjligt och lämpligt att göra ändringar. Dödsfall, åtgärder: Tjänstemannaledningen lämnar följande synpunkter: Formuleringar om kommunernas öppettider (sid 9) etc blir snabbt inaktuella och bör tas bort. Därutöver finns oklarheter i s och kommunernas transportansvar. Det är oklart om riktlinjen stämmer överens med s transportavtal (ramavtal) av avlidna personer. I transportavtalet står att kommunerna ansvarar för transport av personer från hemsjukvård. Detta strider mot det som står i riktlinjen. s representant tar med synpunkten och återkopplar om hur den hanteras. Efter mötet har följande förtydligande inkommit från s jurister: Upphandlade dödsfallstransporter handlar om s transportansvar. Allt som står om transportansvar är korrekt enligt deras kunskap.

4 4 (5) Fortsatt utveckling av kunskapsstyrning och programråd inom ramen för samrådsstukturen Ärendet bordlades till mötet i maj En diskussion fördes emellertid om det skulle kunna tas fram ett underlag som handlar om representation från den kommunala hemsjukvården och/eller socialtjänsten mer generellt i programrådsarbetet. 5. Prioriterade sakfrågor Nationell satsning för stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Birgitta Ekholm Lejman lämnar lägesrapport från arbetet inom handlingsplanen för stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Dokumentation bifogas minnesanteckningarna. Regional organisation för den nationella satsningen är styrgruppen för projekt (inom ramen för tjänstemannaledning HSVO), regional arbetsgrupp för stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Därutöver pågår rekrytering inom av strateg för psykisk hälsa och suicidpreventivt arbete Regeringen har därutöver beslutat fördela ytterligare extra medel till landstingen/regionerna för förstärkt arbete kring barn och ungas psykiska hälsa. Inom den nationella satsningen finns även ett uppdrag att skapa resurscentra i varje sjukvårdsregion. Inriktningen inom region Uppsala är att fortsätta bygga på den kunskapsstyrningsstruktur som samtliga landsting ställt sig bakom. Detta innebär att ett regionalt programområde startar upp inom kort. Nackdelen med detta förhållningssätt kan vara att det blir alltför stort sjukdomsfokus. Omvärldsspaning har tagit fram ett bildspel om hur de inom kommunen arbetar med barn och ungas psykiska hälsa. Medskick från tjänstemannaledningen HSVO: Viktigt få med nuvarande stärkt skydd för barn och unga handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården inom analysen och handlingsplan för barn och ungas hälsa. Se länk: Handlingsplan+Slutversion.pdf Samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Ann-Marie Thordeman, projektledare och Robert Sarkadi Kristiansson, chefläkare, Hälsa- och habilitering/ lämnar lägesrapport från arbetet med projektet om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Dokumentation bifogas minnesanteckningarna. Inriktning har tidigare diskuterats i TKL och som innebär att följa lagförslaget. Sannolikt behövs ett politiskt beslut om denna inriktning eller behov av annan regional överenskommelse. Frågan diskuteras vid nästkommande möte. Som en del i omvärldsbevakning bifogas länk till Sörmlands läns landstings

5 5 (5) överenskommelse 96verenskommelse%20om%20samverkan%20f%C3%B6r%20trygg%20och%20e ffektiv%20utskrivning.pdf Projektledaren önskar inspel kring utfallsmått som tjänstemannaledningen HSVO kan följa och kan bidra med stöttning vid eventuella lokala workshops. Medskick från tjänstemannaledningen HSVO: Hur ska Prator fungera för andra vårdnivåer utanför slutenvården? Finns risk för överskattning avseende kunskapsöverföringen till alla berörda? Var ligger ansvaret att få till stånd fortsatta utbildningsinsatser för SIP? Hur nyttja utvecklingen och strukturen inom mobila närvårdsteam? Vad är primärvårdens roll i den framtida hälso- och sjukvården? Observandum kring lagförslaget kring personer inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård. Styrning av prioriterade frågor/projekt Diskussion om nuvarande styrgrupp för pågående projekt. Vilka frågor hanterar styrgruppen för projekt idag? Finns andra alternativ? Styrgrupp för projekt hanterar i dagsläget två projekt (trygg och säker utskrivning samt nationell satsning psykisk hälsa). Syftet med styrgruppen är att erbjuda tätare och närmare operativ ledning till arbetsgrupper än vad tjänstemannaledningen kan erbjuda. Dokument som visar styrgruppens uppdrag bifogas minnesanteckningarna. Tjänstemannaledningen HSVO beslutar att styrgrupp för projekt fortsätter sitt uppdrag. Styrgruppen får i uppdrag att fundera på vilka frågor som ska hanteras inom gruppen samt vilka frågor som behöver upp till tjänstemannaledning HSVO samt till samrådet HSVO. 6. Avrundning, nästa möte och vad kommunicerar vi? Viktiga datum Regional ledningsgrupp 20/4 kl 9-10 Tjänstemannaledning HSVO 12/5, 1/9, 6/10, 1/12 Samråd HSVO 18/5 Workshop Strategi för hälsa 24/8 kl Nästa möte Nästa möte den 12 maj föreslås tjänstemannaledningen diskutera arbetsformer, termer och begrepp. Exempelvis bör arbetssätt för beslut om styrande dokument diskuteras. Hur hanterar vi den här typen av ärenden framöver? Kan vissa av dessa ärenden fastställas av andra grupperingar tex den länsgemensamma patientsäkerhetsgruppen? I vilka fall behöver dessa tas upp i annat forum?

Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 1 september 2017

Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 1 september 2017 2017-09-08 Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 1 september 2017 Deltagande Åsa Himmelsköld, Lena Dahlman, Torun Hall, Margareta Öhrvall, Eva Telne, Åsa Dahlen, Tomas Brandell,

Läs mer

Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 9 maj 2019, klockan 09: , Regionens hus

Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 9 maj 2019, klockan 09: , Regionens hus 2019-05-14 Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 9 maj 2019, klockan 09:00-15.00, Regionens hus Deltagande Åsa Himmelsköld, Region Uppsala, Regionkontoret Mikael Köhler, Region

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet Monica Jonsson 2016-02-09 076-724 99 00 monica.jonsson@lul.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2016-02-05 Närvarande: Elisabet Kantor Marie Palmgren Åsa Johansson

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet Monica Jonsson 2016-06-09 076-724 99 00 monica.jonsson@lul.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2016-06-03 Närvarande: Elisabet Kantor Marie Palmgren Åsa Johansson

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2015-09-11

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2015-09-11 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg 2015-09-14 Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2015-09-11

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning KSN

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-05-29 109 Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning KSN-2019-1756

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål 20180101-20180630 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Bakgrund 3 1.1.1 Nationellt

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg 2015-04-27 Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2015-04-24

Läs mer

Minnesanteckningar 4 oktober 2019, klockan 09: Enköpings kommun, Socialförvaltningen, Källgatan 6 Enköping

Minnesanteckningar 4 oktober 2019, klockan 09: Enköpings kommun, Socialförvaltningen, Källgatan 6 Enköping 2019-10-04 Tjänsteledning hälsa-, stöd-, vård- och omsorg (TL HSVO) Minnesanteckningar 4 oktober 2019, klockan 09:00-15.00 Enköpings kommun, Socialförvaltningen, Källgatan 6 Enköping Deltagare: Elisabeth

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-11-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-11-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg 2013-11-16 Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-11-15

Läs mer

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5 Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl. 13.30 16.00 Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5 Torsdag 9 mars: 13.30 15.00 Nämndsammanträde 15.00 15.10 Paus med

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-12-05

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-12-05 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg 2014-12-05 Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-12-05

Läs mer

Minnesanteckning lokala Närsjukvårdsgrupp Uddevalla, , Kasen, Stadshuset, Uddevalla

Minnesanteckning lokala Närsjukvårdsgrupp Uddevalla, , Kasen, Stadshuset, Uddevalla Minnesanteckning lokala Närsjukvårdsgrupp Uddevalla, 2017-12-07, Kasen, Stadshuset, Uddevalla Närvarande/ Förhindrade: Se bilaga 1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor Dagordningen godkändes.

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

För ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion

För ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion För ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion Rörelse i hela landet är en styrka Kommunal vård och omsorg Nära vård Sjukhusvård Primärvård Tandvård Närvårdplatser Mobilateam Ungdomsmott Elevhälsa 1177

Läs mer

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Susanne Platerud 2012-04-03 Diarienummer BUN-2012-0083 Barn- och ungdomsnämnden Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala

Läs mer

Datum Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård

Datum Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård Uppsala r "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum 2014-04-03 Diarienummer BUN-2014-0621 Barn- och ungdomsnämnden Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso-

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa. Stockholm

PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa. Stockholm PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa Stockholm 17-12-06 Regionalt och lokalt Analys och handlingsplaner ÖK Psykisk hälsa 2016-2018 Regionalt programområde psykisk hälsa Struktur

Läs mer

Samråd hälsa, stöd, vård och omsorg HSVO Minnesanteckningar från mötet

Samråd hälsa, stöd, vård och omsorg HSVO Minnesanteckningar från mötet Samråd hälsa, stöd, vård och omsorg HSVO Minnesanteckningar från mötet 2018-10-02 Närvarande: Viktoria Söderling (S) Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör Malin Sjöberg Högrell (L) Kerstin Björk

Läs mer

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län 2016-05-23 Överenskommelse för socialtjänst, hälso- och sjukvårdens verksamhet och skolan gällande

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg 2014-09-17 Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdag den 5 september 2013 kl 09.30-16.00, Sunderby folkhögskola, Västergård Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Monica Carlsson

Läs mer

Hantering av samverkansdokument i Uppsala län

Hantering av samverkansdokument i Uppsala län ViS - Vård i samverkan Kommun(er): Länets samtliga kommuner Region Uppsala: Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar Fastställt av: Redaktionsrådet Datum:2018-04-05 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...2 Termer...2

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Samverkan vid utskrivning från slutenvård Samverkan vid utskrivning från slutenvård Projektplan Hösten 2018-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 4 2 MÅL 4 2.1 Effektmål 4 2.2 Projektmål 4 3 AKTIVITETER

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 2016-08- 31 Deltagare: Lis Palm Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Linda Macke Ida- lena Svensson Anneli Assmundson Bjerde, Fyrbodals Kommunalförbund, sekreterare Boråsregionen Sjuhärads

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

SIP Hur svårt kan det vara?! Rapport från projekt Uppföljning av samverkan och processer när (bl.a.) SIP tillämpas 26 april 2019

SIP Hur svårt kan det vara?! Rapport från projekt Uppföljning av samverkan och processer när (bl.a.) SIP tillämpas 26 april 2019 SIP Hur svårt kan det vara?! Rapport från projekt Uppföljning av samverkan och processer när (bl.a.) SIP tillämpas 26 april 2019 Uppdraget Region Uppsala och kommunerna i länet önskar generellt förbättra

Läs mer

Överenskommelse om samverkansstruktur med Region Uppsala

Överenskommelse om samverkansstruktur med Region Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Ulla Holmgren Datum 2017-02-16 Diarienummer KSN-2016-2381 Kommunstyrelsen Överenskommelse om samverkansstruktur med Region Uppsala Förslag till beslut

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Med start

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Med start Datum: 2016-02-03 Handläggare: Ann-Katrin Schutz Koncernkontoret Elisabeth Jonsson Boråsregionen Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 Med start 2016-04-01 Mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna

Läs mer

Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018

Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Evelyn Widenfalk Ehlin 2018-03-29 OSN-2018-0244 Omsorgsnämnden Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018

Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018 Uppsala OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Jesper Kyrk 2018-04-04 ÄLN-2018-0075 Äldrenämnden Ersättning för vård av utskrivningsklar patient under år 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (14) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (s), Älvsbyn ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet UNDERSKRIFTER 1-9 Margareta

Läs mer

Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018

Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018 Datum för upprättande: 2017-10-31 Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018 0 TML HSVO Tjänstemannaledning för hälsa, stöd, vård och omsorg. (Länsgemensam). HSO Handikappförbundens

Läs mer

Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården.

Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården. Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik 1 Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete

Läs mer

Samverkan Social ReKo

Samverkan Social ReKo 2018-06-01 Samverkan Social ReKo Arbetsordning och dokumentstruktur för samverkan mellan Region Västernorrland och länets kommuner avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Beskrivning av uppdrag och mandat

Beskrivning av uppdrag och mandat Beskrivning av uppdrag och mandat Antaget av Ledningsgruppen för samverkan 2014-03-27 Reviderad: 2014-12-19/2016-02-25/2017-05-17 Bakgrund Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet är till för

Läs mer

RESURSCENTRA FÖR PSYKISK HÄLSA. SVOM Håkan Gadd

RESURSCENTRA FÖR PSYKISK HÄLSA. SVOM Håkan Gadd RESURSCENTRA FÖR PSYKISK HÄLSA SVOM 2017-12-01 Håkan Gadd Bakgrund Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48 - Stort utbud av kunskapsstöd som behöver bättre styrning - Många aktörer och blygsamt genomslag

Läs mer

Minnesanteckningar Beredningsgrupp Hjälpmedel

Minnesanteckningar Beredningsgrupp Hjälpmedel Minnesanteckningar Beredningsgrupp Hjälpmedel Datum: 2018-02-20 Tid: 13.15 16.00 Plats: Närvarande: Skype Peter Svedin, HMC Charlotte Berggrund, HMC Åsa Enberg, Katrineholms Kommun Mattias Carlsson, Oxelösund

Läs mer

Minnesanteckning e-hälsoråd

Minnesanteckning e-hälsoråd MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Kommunal utveckling, lokal Höglandet Närvarande: Ej närvarande: Carina Helgesson Björk, Socialchef Gislaved, (ordförande) Carina Hellström, Kommunal utveckling, (sekreterare)

Läs mer

Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa. Rapport från ett projekt genomfört 2015

Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa. Rapport från ett projekt genomfört 2015 Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015 Bakgrund, vem ansvarar för att barn och unga får hjälp Föräldrar Social tjänst Hälso och sjukvård Skola Skolan Lärande

Läs mer

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part 28 MARS 2019 HANDLINGSPLANER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO-OCH SJUKVÅRD Förslag på åtgärder utifrån av workshop 31 januari 2019 Bakgrund Lagen om samverkan vid utskrivning från

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper Författare: Amira Donlagic Godkänd av: Ledningsgrupp Vårdsamverkan Datum: 19 02 22 Dokumentet gäller för: Lokala Närsjukvårdsgrupper Bakgrund Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som funnits

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Presentation av det gemensamma arbetet 2017 Ny lag som reglerar övergången mellan vårdgivare Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid

Läs mer

Modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå för lokal nytta

Modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå för lokal nytta Modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå för lokal nytta Möte med Socialchefer i GR 30/11 2017 (Camilla Wiberg, Socialstyrelsen och ) Anneli Jäderland, Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2018-01-31 Närvarande: Ann Lindgren, Cecilia Lundberg, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund,

Läs mer

Protokoll Närvårdssamverkan Alingsås

Protokoll Närvårdssamverkan Alingsås Protokoll Närvårdssamverkan Alingsås Tid 27 februari 2014 kl 09:00-12:00 Plats Vård- och äldreomorgsförvaltningen, lokal Sunnerö Omfattning 1-15 Närvarande Susanne Åhman, ordf Sonny Johansson Annika Emilsson

Läs mer

Handlingsplan för psykisk hälsa (inkl. arbete kring ärendeberedning) och Resurscentrum för psykisk hälsa i Västra sjukvårdsregionen

Handlingsplan för psykisk hälsa (inkl. arbete kring ärendeberedning) och Resurscentrum för psykisk hälsa i Västra sjukvårdsregionen Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 (inkl. arbete kring ärendeberedning) och Resurscentrum för psykisk hälsa i Västra sjukvårdsregionen 180112 Malin Camper, KPH Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Läs mer

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Nätverkskonferens Göteborg 8 februari 2012 Tinna Cars-Björling, Närvårdsstrateg Landstinget i Uppsala län Uppsala län i Sverige Åtta kommuner i tre länsdelar

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Minnesanteckningar NSK-S 6/2 2018

Minnesanteckningar NSK-S 6/2 2018 Minnesanteckningar NSK-S 6/2 2018 Beslutspunkter Mats Collin, Gävleborgs län, väljs in i AU som ersättare för Anna-Lena Andersson som avslutat sin medverkan. Verksamhetsberättelse för 2017 beslutas. Prioriterade

Läs mer

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Lilja Qvarlander Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-03-23 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Stödstrukturer. Delprojekt i Trygg och säker vård och omsorg. Projektplan

Stödstrukturer. Delprojekt i Trygg och säker vård och omsorg. Projektplan 2017-04-16 1 1 (10) Stödstrukturer Delprojekt i Trygg och säker vård och omsorg Dokumentmall från ProjektStegen 2017-04-16 1 2 (10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och beställare... 3 1.1 Bakgrund till

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Lokal handlingsplan enligt Måldokument (lokal överenskommelse) 2016

Lokal handlingsplan enligt Måldokument (lokal överenskommelse) 2016 Lokal handlingsplan enligt Måldokument (lokal överenskommelse) 2016 Bästa möjliga vård och omsorg ska erbjudas den enskilde med utgångspunkt från personens behov Genomförd Inventering 2015 Sammanställning

Läs mer

Motala kommun (2) Hemsjukvården Bo Lundén Processledare

Motala kommun (2) Hemsjukvården Bo Lundén Processledare Tjänsteställe/handläggare Datum Dnr Sidnr Motala kommun 2018-02-09 1 (2) Hemsjukvården Bo Lundén Processledare Minnesanteckningar från StyrgruppVäster, SVä Tid: Onsdagen den 7 februari 2018 kl 13.30-16.00

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Beredningen för barn och unga Torsdagen den 6 april kl Akademiska sjukhuset Överviktsenheten ingång 95/96 BV

FÖREDRAGNINGSLISTA. Beredningen för barn och unga Torsdagen den 6 april kl Akademiska sjukhuset Överviktsenheten ingång 95/96 BV 2017-03-27 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för barn och unga Torsdagen den 6 april kl. 9.00-13.00 Akademiska sjukhuset Överviktsenheten ingång 95/96 BV 1 Information från överviktsenheten 2 Öppnade av mötet

Läs mer

Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK - LiSA- gruppen

Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK - LiSA- gruppen Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK LiSAgruppen För VGK För VGR PO Hermansson Ann Söderström Shujaat Noormohamed RoseMarie Nyborg Sven Höper Joakim Svärdström (ersätter Lena Brännmar) Thomas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland KS2017/364/11

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland KS2017/364/11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2017-10-02 1 (2) Kommunstyrelsen Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland KS2017/364/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Planeringsdag. Grand hotell Alingsås

Planeringsdag. Grand hotell Alingsås Planeringsdag Grand hotell Alingsås 2018-10-11 Politisk samrådsgrupp Nuläge Samverkansstruktur Samordningsgrupp AU Utvecklingsgrupp Barn och unga Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa och missbruk Utvecklingsgrupp

Läs mer

Motala kommun (2) Hemsjukvården Bo Lundén Processledare

Motala kommun (2) Hemsjukvården Bo Lundén Processledare Tjänsteställe/handläggare Datum Dnr Sidnr Motala kommun 2018-11-02 1 (2) Hemsjukvården Bo Lundén Processledare Minnesanteckningar från StyrgruppVäster, SVä Tid: Torsdagen den 1 november 2018 kl 13.30-16.00

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Den 20 maj kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator

Den 20 maj kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator Beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-05-05 1 (17) Plats och tid Hälsa och habiliterings ledningskontor, Uppsala, 2014-05-05, kl. 09.00-12.00 Beslutande Malena Ranch (MP) ordförande Magnus Ahlqvist

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan PROTOKOLL 1(10) Plats: Närvarande: ande: Föredragande: Sekreterare: Övriga närvarande: Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping Marie Johansson, ordförande, Gunnar Pettersson, Anna-Carin Magnusson

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Lägesrapport

Lägesrapport Lägesrapport 2016-05-26 KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Hälso-och sjukvårdsavtalet är det huvudavtalsom reglerar ansvar och gränssnitt mellan regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Avtalet

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2011-09-20 Vilgotgruppen 1 ( Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Samråd hälsa, stöd, vård och omsorg HSVO Minnesanteckningar från mötet

Samråd hälsa, stöd, vård och omsorg HSVO Minnesanteckningar från mötet 2017-11-20 Samråd hälsa, stöd, vård och omsorg HSVO Minnesanteckningar från mötet 2017-11-17 Närvarande: Vivanne Macdisi, ordförande (S) Malena Ranch (MP) Håkan Collin (S) Viktoria Söderling (S) Monica

Läs mer

Minnesanteckningar. Samordningsgruppen möte. Ärende. Datum Plats. Grand Hotell Alingsås

Minnesanteckningar. Samordningsgruppen möte. Ärende. Datum Plats. Grand Hotell Alingsås Minnesanteckningar Ärende Samordningsgruppen möte Datum 2018-12-07 Plats Grand Hotell Alingsås Närvarande () Catharina Johansson, ordförande Cecilia Knutsson Christina Alvelin Lerums kommun Elisabeth Westin

Läs mer

Västbus hur funkar det?

Västbus hur funkar det? Västbus hur funkar det? Anna Melke FoU i Väst/GR Psynk/SKL Vad är Västbus? Överenskommelse VGR + 49 kommuner 2005, 2012 Riktlinjer om samverkan kring vissa barn och unga Värderingar om barnfokus Gäller

Läs mer

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (29) 2015-04-13 Ks 5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/126-770 Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Minnesanteckningar 2017-04-25 Närsjuksvårdsgruppen psykiatri Samverkan Psykiatri Trollhättan Lokal: Vuxenpsykiatriska öppenvården Riddaregatan 12B, Trollhättan Närvarande: Ordf Anette Hjern Jegerås Vuxenpsykiatri

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31 Närvarande:

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Beslutad av Samverkansnämnden

Politisk viljeinriktning för vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Beslutad av Samverkansnämnden Katrin Boström Annika Friberg Regionala utvecklingsgruppen Politisk viljeinriktning för vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Beslutad av Samverkansnämnden Inledning Den politiska viljeinriktningen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Reko - Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner

Minnesanteckningar från möte med Reko - Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner Förvaltningsnamn Avsändare Minnesanteckningar från möte med Reko - Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner Tid: kl. 9.00 11.30 Plats: Kommunal utveckling, Västra storgatan

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Vägledning till personal Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Innehåll Inledning... 3 Vad är SIP?... 3 Vem kan få SIP?... 3 Varför SIP?... 4 När behövs SIP?... 4 Samtycke...

Läs mer

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Med sikte mot ett gemensamt nationellt system Mats

Läs mer

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-27 NSV16-0024-3 21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Diarienummer: NSV16-0024

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(5) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15.00 17.00 Plats: Landstingets kansli i Jönköping, sal F. Närvarande Anders Åberg Ann-Margret Kvarnefors Agneta

Läs mer

Strategigrupp barn och unga fredagen den 9 februari

Strategigrupp barn och unga fredagen den 9 februari MÖTESANTECKNINGAR 1(5) Plats: City Eriksson hotell Närvarande: Miriam Carlsson, primärvården Noomi Carlsson, stab Folkhälsa och sjukvård Jesper Ekberg, Folkhälsa och sjukvård Mikael Fornander, socialtjänsten

Läs mer

Riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter sjukhusvistelse

Riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter sjukhusvistelse uppätifi ÄLDREFÖRVALTNINGEN 11, Handläggare Datum Diarienummer Lena Sjöberg 2018-11-09 ALN-2018-0660 Äldrenämnden Riktlinje för samverkan inom Uppsala kommun vid hemgång efter sjukhusvistelse Förslag till

Läs mer

Protokoll. Beredningen för barn och unga (6)

Protokoll. Beredningen för barn och unga (6) Protokoll Beredningen för barn och unga 2017-08-29 1 (6) Plats och tid Regionens hus, 2017-08-29, kl. 09.00-16.00 ande AnnBritt Litsner (S) ordförande Monica Lundberg (L) 2:e vice ordförande Fredric de

Läs mer