Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun", enligt bilaga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun", enligt bilaga."

Transkript

1 Protokoll Kommunstyrelsen 15 november 1999 Ks 158 Dnr KS99/ Rutin för rehabilitering inom Arvika kommun Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun", enligt bilaga. Av förslaget framgår att varje förvaltning aktivt ska arbeta för att förkorta sjukskrivningsperioderna och så långt som möjligt eliminera arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall genom förebyggande insatser. Målet är att möjliggöra för anställd att i första hand återgå till sitt ordinarie arbete, eller pröva möjlighet till omplacering till andra arbetsuppgifter. Åtgärderna ska syfta till att en person med nedsatt arbetsförmåga ska återvinna åtminstone en del av den. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun enligt förslag. Ks 159 Dnr KS99/ Hotel West AB ansökan om förlängt öppethållande Hotel West AB ansöker om förlängt öppethållande och servering av alkoholdrycker för nyårsafton 1999 till kl Serveringen avses ske i Hotel Oscar Statt:s nuvarande tillståndsgivna lokaler, restaurang, foajé, matsalar/konferenslokaler 1 tr. samt puben The Auld Irishman. Ingiven ansökan om utsträckt serveringstid den 1 januari 2000 fram till kl beviljas. Ks 160 Dnr KS99/

2 Ny trafikförordning, beslut om tättbebyggt område Den 1 oktober 1999 träder trafikförordningen (1998:1276) i kraft. I förordningen har de regler som fanns i vägtrafikkungörelsen och terrängtrafikkungörelsen förts samman men det tillkommer även en del nya bestämmelser. En av nyheterna är att bestämmelserna om vem som beslutar om lokala trafikföreskrifter förändras. Efter den 1 oktober 1999 är kommunens rätt att meddela lokala trafikföreskrifter i huvudsak begränsat till de områden som i en lokal trafikföreskrift definierats som tättbebyggda områden. Vad som är tättbebyggt område beslutas av kommunen enligt trafikförordningen. För tättbebyggt område gäller en del generella trafikregler bl. a. är bashastigheten 50 km/tim. Vägverket har i yttrande redovisat synpunkter på avgränsningar av tätbebyggt område som KommunTeknik anser bör beaktas. Utifrån Vägverkets synpunkter och utifrån ytterligare avgränsningar gjorda av KommunTeknik kommer förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde ta fram nytt kartmaterial. Där kommer Mangskog och Ottebol ej att redovisas som tätbebyggt område. Kommunstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket samt 10 kap. 3 punkt 1 trafikförordningen att de områden som anges i kartbilagorna ska vara tätbebyggt område. Ks 162 Dnr KS99/ Säkring av samband vid teleavbrott, räddningstjänsten Räddningstjänstens sambandsystem bygger till största delen på radiokommunikation via fasta och mobila radiosändare. Vid ett avbrott på teleledningen (t.ex. avgrävning eller driftavbrott) finns möjlighet att använda reservradio. Vid prov av reservalarmeringsvägar och räckvidd hos befintliga mobila reservradior framgår, att täckningen är otillräcklig och funktionssäkerheten undermålig. Räddningstjänsten kan inte garantera ett fungerande samband vid avbrott på telenätet. 1 För att säkra radiokommunikation vid bortfall av telenät inköpes och monteras reservradio med takantenn placerad på lämplig byggnad. 2 Kostnaden beräknas till 30 tkr och täcks av medel avsatta till Y2K-säkring inom

3 kommunen. Ks 164 Dnr KS99/ Begäran om hastighetsbegränsning på enskilda vägen s 941 mellan Rv61 och Lv 677 Motormännens Riksförbund i Värmland har anhållit om att hastighetsbegränsning till 50 km/tim föreskrivs på enskilda vägen s 941 delen Rv 61 - Lv 677 i Östra Furtan. KommunTeknik redovisar att för vägen gäller bashastigheten 70 km/tim. Spridd bebyggelse finns utmed den aktuella vägsträckan samt en golfbana öster om vägen. Bebyggelsen är dock inte sådan att det kan anses vara fråga om "tättbebyggt område" där fordons hastighet enligt Vägtrafikkungörelsen inte får överstiga 50 km/tim. I 60 vägtrafikkungörelsen finns generella regler om anpassning av fordons hastighet vad trafiksäkerheten kräver. Dessa regler får anses tillfyllest för reglering av hastigheten på vägsträckan. Ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/tim på enskilda vägen s 941 avslås. Ks 167 Dnr KS99/ , 409 Ansökan om bidrag till lokalt investeringsprogram Arvika kommun ansöker om 11,4 miljoner kronor i bidrag till lokalt investeringsprogram plus 300 tkr för administration av programmet. Programmet innehåller investeringar på knappt 26 miljoner kronor fördelat på 5 projekt, vilket kommer att ge 88 arbetstillfällen räknat på årsbasis. Ansökan har skickats in till miljödepartementet. Kommunstyrelsen godkänner ansökan. Ks 169 Dnr KS99/

4 Restaurang Chen Bar, ansökan om förlängt öppethållande Restaurang Chen Bar (CB), ansöker om förlängt öppethållande och servering av alkoholdrycker för nyårsnatten 1999 till kl Serveringen planeras ske i Restaurang CB:s nuvarande tillståndsgivna lokaler och restaurang. Inlämnad ansökan från Restaurang Chen Bar om förlängd serveringstid den 1 januari 2000 fram till kl beviljas. Ks 170 Dnr KS99/ Restaurang Dickens AB, ansökan om förlängt öppethållande Restaurang Dickens AB (Domino), ansöker om förlängt öppethållande och servering av alkoholdrycker för nyårsnatten 1999 till kl Serveringen planeras ske i restaurangens tillståndsgivna lokaler och restaurang med adress Kyrkogatan 38 i Arvika. Inlämnad ansökan från Restaurang Dickens AB (Domino) om förlängd serveringstid den 1 januari 2000 fram till kl beviljas. Ks 173 Dnr KS99/ Alternativ utformning av hamnpiren Yttre delen av stora hamnpiren är i akut behov av reparation och upprustning. I förslag till investeringsbudget för 2000 finns medel anvisade. Den dåliga yttre delen av kajen är utförd av betong, och budgetbeloppets storlek baseras på att den repareras till i princip samma utseende. Under arbetets gång har en idé om att i stället göra om piren till att helt utföras i natursten. Detta förslag också ökade kostnader. Ett sätt att ändå inrymma arbetet inom föreslaget budgetbelopp är att korta av piren ca 20 m. Till projektet finns tkr anvisade i budget 1999 och 2000 som kommer att utgöra medfinansiering i ett Eu-projekt som rör f.d. Lantmannamagasinet. Projektansökan/ finansiering behandlas senare av arbetsutskottet.

5 Kommunstyrelsen beslut: Föreslagen förkortning och utformning av piren med natursten godkänns. KommunTeknik ges i uppdrag att genomföra ombyggnaden efter det att erforderliga medel beviljats av kommunfullmäktige i samband med budgetbehandlingen den 29 november 1999.

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer