Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter Adjungerad från tekniska nämnden Ordförande Jazmin Pettersson (S) 1:e vice ordförande Ulf Jansson (C) 2:e vice ordförande Stefan Lindh (M) Cassandra Tranhehag Romo (M)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (5) 1. Protokollsjustering Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Stefan Lindh (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs. 1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen. 2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet. 3. Anmälan av övriga frågor. 3. Dnr: Förlängning av beställningen till SFE gällande drift och underhåll av tekniska system perioden Dnr: Förlängning av beställningen till SFE gällande flyttning av fordon perioden Dnr: Förlängning av beställningen till SFE gällande parkeringsövervakning

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (5) 6. Dnr: 2015/00936 Trafikreglering Kärsta Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott avslår framställan om 40 km/tim, på väg 696, i Kärsta, med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). XX har i skrivelse ansökt, daterad den 21 januari 2016, om sänkt hastighet på väg 696 genom Kärsta. Vid telefonkontakt framförde XX önskemål om sänkt hastighet på väg 696 genom Kärsta. Tekniska kontoret förklarade tekniska kontorets syn på hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område generellt och kontorets syn för hastigheten i Kärsta. XX framför följande i sin ansökan om sänkt hastighet. Den tunga trafiken av lastbilar med släp som passerar igenom Kärsta i alldeles för hög hastighet. I direkt anslutning till vägen ligger det massor med villor med barnfamiljer, samt ligger det en lekplats intill vägen ungefär mitt i Kärsta. Den tunga trafiken med lastbilar måste reducera ner hastigheten, då det flera ton tunga lastbilarna som passerar inte har en chans till att få stopp i nedförsbacken när personer finns på vägen. Jag drar paralleller med vägen genom Tortuna som har exakt liknande väg genom byn och genom Tortuna gäller hastigheten 40 km/h! Så det borde inte vara några skillnader! I Kärsta ligger till och med hus och lekplats närmare vägen samt att inga trottoarer eller någon bredare vägren finns som finns i Tortuna! Yttranden från Trafikverket och polismyndigheten har inkommit. Polismyndigheten svarade enligt följande. Någon erinran föranligger ej från avseende önskemålet om hastighetsnedsättning från 50 km/tim till 40 km/tim inom tättbebyggt område i Kärsta på väg 696. Trafikverket föreslår avslag på ansökan om sänkt hastighet på den ansökta sträckan på väg 696, i Kärsta. Trafikverket framför som skäl för sitt yttrande följande. Väg 696 sträcker sig mellan väg 693 strax söder om E18 och väg 692 cirka två kilometer norr om Orresta. I Kärsta är vägen 5,2 meter bred och trafikflödet ca 300 fordon per dygn sett över årets alla dagar. Av dessa är 28 fordon lastbilar. Uppgifterna är hämtade från mätningar Väg 696 tillhör det lågtrafikerade vägnätet. På den aktuella sträckan finns bostadsområde med anslutande gator längs västra sidan. Längs vägens östra sida finns ett skogsparti, en miljöstation, lekplats samt två verksamheter. På aktuell sträcka av väg 696 finns belysning och busshållplats. Gångbanor och ordnade passager för oskyddade trafikanter saknas. Sikten är god man kan som trafikant förvänta sig att olika trafikantgrupper, exempelvis gående och cyklister, befinner sig på och i närheten av vägen.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (5) Det vilar enligt trafikförordningen (1998:1276) ett stort ansvar på varje trafikant att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs till omständigheterna. Hastigheten ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. En anpassning på grund av vägens utformning, utfarter eller andra trafikanter på vägen ska ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. Hänsyn ska visas mot de som bor eller uppehåller sig längs vägen och särskild hänsyn ska tas till barn och äldre. De flesta trafikanter är sannolikt bekanta med vägen och omgivningen och har möjlighet att anpassa sin hastighet och bidra till en säker miljö för alla. Att enskilda trafikanter inte respekterar gällande hastighetsbegränsningar är i sig ett trafiksäkerhetsproblem men inte skäl att införa sänkt hastighet. Trafikverket kan inte finna några särskilda skäl till att högsta tillåtna hastighet på sträckan skulle ändras till 40 kilometer i timmen och föreslår därför att ansökan avslås. Tekniska kontoret har utrett ansökan om sänkt hastighet. Tekniska kontoret anser inte att det föranligger skäl för en hastighetsändring. Siktförhållandena på sträcka är goda och trafikanter som färdas på vägen har goda möjligheter att upptäcka oskyddade trafikanter längs vägen. Lägre hastighetsbegränsning på vägar av landsbygdskaraktär kan vara lämplig på platser där det finns dolda faror eller risker som inte kan förutses av fordonsförare. Det kan exempelvis vara vid en skola där barn själva går till och från skolan. En sänkning av hastigheten skulle inte få den effekt som man strävar efter. På samtliga vägar gäller trafikförordningens grundregler om hastighetsanpassning där fordonsförare skall ta hänsyn till vägens beskaffenhet och utformning samt visa hänsyn mot de som vistas på eller invid vägen genomförde tekniska kontoret en hastighetsöversyn över samtliga gator där Västerås stad beslutar om hastigheten. Under utredningen har det inte framkommit några nya skäl som ligger till grund för att hastigheten ska sänkas. Med ovanstående skäl föreslår tekniska kontoret avslag på ansökan. 7. Dnr: 2016/00531 Yttrande över Detaljplan för Hulte 3 och Högne 2, Centrum, Västerås, dp 1832 Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder, parkering och centrumändamål. Funktionsblandning ska göras möjlig genom att bottenvåningarna mot Kopparbergsvägen delvis utformas för verksamheter. Planen ger byggrätter för cirka lägenheter.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (5) Parkeringsplatser finns i båda kvarteren och ersätter befintliga p-platser samt täcker den nya bebyggelsens behov. Tekniska kontoret har under planarbetet framfört synpunkten att infarten till det nya garaget på kvarteret Hulte bör ske från Karlsgatan och inte från Södra Allégatan eftersom det vid planering och nyanläggning bör eftersträvas lösningar med så lite trafikstörningar som möjligt. Infarten via Södra Allégatan innebär att de boende behöver köra runt kvarteret för att nå infarten till garaget och samtidigt utsätta omgivande bebyggelse för ytterligare trafikstörningar. Efter att exploatören framfört synpunkter på att en infart från Södra Allégatan skulle ge ett bättre markutnyttjande samt mindre problem med ledningar så har tekniska kontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen valt att acceptera lösningen med infart från Södra Allégatan. Tjänstemannayttrande Inga entréer eller andra öppningar får finnas mot allmän plats utan att det först är förgårdsmark som håller gångare och cyklister på avstånd från entré. 8. Information - Mälarparken 9. Övriga frågor 10. Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde den 23 augusti 2016

Sammanträdesprotokoll 77-87

Sammanträdesprotokoll 77-87 1 (9) Sammanträdesprotokoll 77-87 Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 10:00 Sammanträdet ajourneras kl 09:10-09:30 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2016-11-29 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 6 december 2016 Plats och tid Stadshuset A394, 08:15 Ledamöter Ordförande Jazmin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2017-01-30 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 7 februari 2017 Plats och tid Ledamöter Stadshuset A394, 13:00 (Obs, ändrad tid)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2017-06-02 3B2B1B0BTekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 juni 2017 Plats och tid Stadshuset A394,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 27-35

Sammanträdesprotokoll 27-35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2017-03-07 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 27-35 Sammanträdesdatum 7 mars 2017 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:00-17:00 Ajournerades kl 15:15-15:35

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 1 (7) Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 Sammanträdesdatum 8 februari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 14:00 16:20 Sammanträdet ajournerades kl 14:35-14:45 Tjänstgörande ledamöter Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 109-119 Sammanträdesdatum 10 november 2015 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15-10:50 Ajournerades kl 09:00-09:15. Tjänstgörande ledamöter Ordförande Jazmin Pettersson

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2017-01-02 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 januari 2017 Plats och tid Stadshuset A287, 13:30 Partigruppsmöten Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 108 Dnr KS/2017:300. Flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg - svar på motion

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 108 Dnr KS/2017:300. Flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg - svar på motion Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-06-04 1 (1) Sida 108 Dnr KS/2017:300 Flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg - svar på motion Bakgrund Liberalerna har genom Tobias

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 36-44, 46-50

Sammanträdesprotokoll 36-44, 46-50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2017-04-04 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 36-44, 46-50 Sammanträdesdatum 4 april 2017 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:00-16:35 Ajournerades kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 49-60

Sammanträdesprotokoll 49-60 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 2018-05-08 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 49-60 Sammanträdesdatum 8 maj 2018 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:30 17:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 11-26

Sammanträdesprotokoll 11-26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) 2017-02-07 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 11-26 Sammanträdesdatum 7 februari 2017 Plats och tid Stadshuset A394, kl 13:00-15:20 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 79-82

Sammanträdesprotokoll 79-82 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2018-07-02 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 79-82 Sammanträdesdatum 2 juli 2018 Plats och tid Stadshuset, C 331, kl 16:00 16:40 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2018-10-09 Dnr 258-2248-2018 1(4) Lena Norén Enheten för samordning och stöd 010-223 92 72 Per-Erik Ericksson Klinte Lilla Snögrinda 511 623 76 Klintehamn Trafikverket Region

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2017-12-12 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 125-133 Sammanträdesdatum 12 december 2017 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:30 17:40 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Ärende 6 Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Tjänsteskrivelse 2013-03-28 MHN 2012.0039 Handläggare: Kristin Södergren Myndighetsnämnden Svar på motion om hastighetsbegränsning på

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 192 Dnr KS/2016:375 Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Bakgrund Liberalerna har genom Kristin Kellander

Läs mer

Rune Netterlid Kommunhuset i Lomma,

Rune Netterlid Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesdatum s. 1 (12) Tekniska nämndens arbetsutskott 2012-10-15 Plats Kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 15 oktober 2012, kl. 15:00-17.20 Beslutande Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Patric

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2017-11-01 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2017 Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 287, kl 08:30

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 2018-09-25 Tekniska nämnden Sammanträdesprotokoll 133-146 Sammanträdesdatum 25 september 2018 Plats och tid Stadshuset A391, kl 13:30 17:15 Tjänstgörande ledamöter Jazmin Pettersson

Läs mer

Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön

Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön Tekniska nämnden 2011 09 29 96 290 Tekniska nämndens arbetsutskott 2011 09 15 94 254 Dnr 2008/321.291 Yttrande till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning på väg 691, Vitå och Jämtön Bilaga: Remiss, Länsstyrelsen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 B Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1 Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 104 23 38 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 juni 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

281 Dnr 2018/ Medborgarförslag - Övergångsställe, farthinder eller fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola

281 Dnr 2018/ Medborgarförslag - Övergångsställe, farthinder eller fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola /??l Mörbylånga WJ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 38(52) Kommunstyrelsen 2018-12-04 281 Dnr 2018/000698 512 Medborgarförslag - Övergångsställe, farthinder eller fartkamera på väg 136 vid

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:1 Blad:1(7) Kommunal författningssamling Utg: jan 2019 Ers: dec 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:1 Blad:1(7) Kommunal författningssamling Utg: jan 2019 Ers: dec 2011 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska Beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen (PBL), 2. utarbeta och hantera

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 11 juni 2009 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Nina Andersson

Underskrifter Sekreterare... Nina Andersson Trafiknämnden Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2018-03-14 Sammanträdestid 12.15-12.20 Närvarande Ledamöter Lars Agbrant (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-09-30 Dnr TN 2013/65 Dnr KS 2013/7 Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Bakgrund I motion till kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 28-32

Sammanträdesprotokoll 28-32 1 (5) Sammanträdesprotokoll 28-32 Sammanträdesdatum 12 april 2016 Plats och tid A 402, kl 08:30-11:55 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Anny Bustos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-3 Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sammanträdestid 11-1128 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2018-08-22 Dnr 258-2068-2018 1(3) Lena Norén Enheten för samordning och stöd 010-2239272 Ihrevikens tomtägareförening Håkan Westerlund Primusgatan 64 112 67 Stockholm Trafikverket

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 81-88

Sammanträdesprotokoll 81-88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2018-05-22 AU Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 81-88 Sammanträdesdatum 22 maj 2018 Plats och tid Stadshuset A 407a, kl 08:30-11:45 Tjänstgörande ledamöter Lars Kallsäby

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2016-08-24 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna Thunell Sammanträdesdatum 30 augusti 2016 Plats och tid Port-Anders gata 3, T3, 14:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

PM TRAFIK HUS 13. Dp Hus 13, Nacka strand Trafik

PM TRAFIK HUS 13. Dp Hus 13, Nacka strand Trafik 03, Uppdaterat 2014-09-30 Dp Hus 13, Nacka strand Trafik Augustendalsvägen Hus 13 ligger på norra sidan av Augustendalsvägen, i början av backen ner mot kajen i Nacka strand. Körbanan är ca 5,5-6 m bred

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059

PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-14 52 Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 165 KS 407/18 Nytt reglemente för tekniska nämnden Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-29 Diarienummer TE/2016:928 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2018-08-21 AU Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 117-124 Sammanträdesdatum 21 augusti 2018 Plats och tid Stadshuset A 407a, kl 08:30-12:00 Tjänstgörande ledamöter Lars Kallsäby

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

BLOMLÅDOR FÖR EN FÖRÄNDRAD TRAFIKMILJÖ

BLOMLÅDOR FÖR EN FÖRÄNDRAD TRAFIKMILJÖ BLOMLÅDOR FÖR EN FÖRÄNDRAD TRAFIKMILJÖ - Information Datum 2018-02-07 Författare Stadsmiljö - Trafik Förutsättningar för att få ställa ut blomlådor på din gata Blomlådor i tätbebyggt område Grundförutsättningen

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhetsarbete

Sveriges trafiksäkerhetsarbete Trafiksäkerhet Sveriges trafiksäkerhetsarbete Nollvisionen (Prop. 1996/97:137): Långsiktigt mål för trafiksäkerheten ska vara att inga personer dödas eller blir allvarligt skadade i vägtrafiken. Förändrade

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Gatuavdelningen, Kommunförrådet, onsdag 20 maj 2015, 15.00 OBS! Dagen och platsen för mötet FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl

Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl 1(111) Trafikutredning tillhörande detaljplan för Karossen 5 m.fl Aktuell trafikutredning redovisar trafikmiljön vid Karossen 5, dess påverkan av föreslagen detaljplan samt förslag på åtgärder. 2(11) Bakgrund...

Läs mer

Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun

Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun Hastighetsöversyn Tenhult, Lekeryd, Öggestorp, Gränna, Örserum och Tunnerstad inom Jönköpings kommun Sammanställning av remissvar med kommentarer Tenhult Tenhults Vägförening Synpunkter om förändrad trafiksituationen

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 85-97

Sammanträdesprotokoll 85-97 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2017-09-12 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 85-97 Sammanträdesdatum 12 september 2017 Plats och tid Stadshuset A394, kl 15:00 17:20 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens Protokoll Nr 8-16 Sammanträdesdatum 2016-11-09 Sammanträdestid 8.30-9.00 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Tjänstemän Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg

Läs mer

Kv. Päronet 2. Kompletterande handling - Trafik. Utredare. Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis

Kv. Päronet 2. Kompletterande handling - Trafik. Utredare. Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis Kv. Päronet 2 Kompletterande handling - Trafik Utredare Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis 2016-01-13 Innehåll Kompletterande trafikutredning Kv. Päronet 2... 3 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Kompletterande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-23

Sammanträdesprotokoll 9-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2019-02-14 Tekniska nämnden, arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 9-23 Sammanträdesdatum 14 februari 2019 Plats och tid Stadshuset A394, kl 13:00 16:10 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län

Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2016-08-10 16-040 Regionstyrelsen Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län Trafikverket vill genom en remissprocess i två steg inhämta

Läs mer

Innehåll. Protokoll , av 2

Innehåll. Protokoll , av 2 Protokoll, 26-34 2 av 2 Innehåll 26 Justering och fastställande av föredragningslista 3 27 Ekonomiskt utfall juni 4 28 Enskilt avlopp, Rindö 2:181 5 29 Hyresavtal Lusthus Rindö 3:25 6 30 Reducerad faktura

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

INFORMATION OCH VILLKOR

INFORMATION OCH VILLKOR INFORMATION OCH VILLKOR Blomlådor för en ökad trygghet i trafiken Så säger lagen I Trafikförordningen (TRF) läggs ett stort ansvar på att bilförarna skall anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.

Läs mer

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2016/32548 2016-09-26 Sidor 1(3) Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Remissomgång: 1 Remiss har sänts till och besvarats enligt följande: Mottagare Luleå

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1 (2) Johan Hellgren Östergarn Skags 277 623 68 Katthammarsvik Stig Hellgren Östergarn Skags 281 623 68 Katthammarsvik Trafikverket Region Stockholm Gotlandskontoret (ärendenr:

Läs mer