fejhrf Protokoll 4. Justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25"

Transkript

1 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan Åsele tel: e-post: webb: Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2. Mötesordförande 3. Mötessekreterare 4. Justerare 5. Dagordning 6. Upprop av deltagare 7. Kallelse 8. Verksamhetsberättelse Bokslut 2014 Årsmöte Ansia Campings konferenslokaler i Lycksele Ordförande Ingvar Holmberghälsade alla hjärtligtvälkomna till distriktets årsmöte 2015 och inledde mötet med atthålla entyst minut för atthedra minnet av medlemmar som avlidit under året. Ett särskilt omnämnande till förre ordföranden Åke Eriksson. Till årsmötes ordförande valdes: Marika Lindgren Tillårsmötes sekreterare valdes: Hans Holmström Till justerare av årsmötesprotokollet valdes: Arneulenssenoch UlfLindberg Gisscu/âgä Beslut: attfastställa den föreslagna dagordningen. Enlista cirkulerade där ombud. styrelse och övriga deltagare fick skriva sina namn. Beslut: attfastställa deltagarlistan. Bilaga 1. Beslut: attkallelse skett i behörigtid och ordning. Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen rubrikvis och lämnade ordet fritt för kommentarer och frågor. Beslut: attgodkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 och lägga den till handlingarna. Bilaga 2. Beslut: attfastställa resultat- och balansräkning för 2014 för distriktets verksamhet samtarvs- och Gåvofonden och atti övrigt godkänna den ekonomiska redovisningen för Bilaga 3.,./L 2773

2 2(5) 10.Revision 11. Ansvarsfrihet Revisionsberättelsen för 2014 föredrogs. Beslut: attlägga revisionsberättelsen för 2014 medgodkännande till handlingarna. Bilaga 4. Beslut: atti enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärenden från styrelsen Ordförande Ingvar Holmbergföredrog fyra ärenden från styrelsen: a) Gemensam annonseringi VK/ Folkbladet och Norran Styrelsen föreslår attdistriktet fortsättningsvis står för löpande gemensam annonsering år från år under distriktets HRF- logga och inomramenför budget och verksamhet tills annat besluttas. Beslut: attgodkänna styrelsens förslag tillbeslut om gemensam annonsering under HRF-loggan. b) Frågorom verksamhetsplan 2015 Frågor angående verksamhetsplan hänskjuts till 26 och punkt information om verksamhetsplan. c) Familjehelg8-9 maj2015 Carina Albertsson redogjordeför den kommande familjehelgen på Medlefors folkhögskola. Arrangemanget har röntstort intresse och 13 familjer har anmält deltagande. HRF- föreningen i Skellefteå har beslutat attge ettbidragpå8 000 kr.tillfinansieringen av årets familjehelg. Beslut: Familjehelgen genomförs enligt styrelsens förslag (1) Länsträff Årsmötesbeslutet 2014 att gestyrelsen i uppdrag att anordna enlänsträff 2015 harresulterat i attdistriktet inbjuder länets medlemmar till en bussresa till Dalarna. Program och skrivelse, bilaga 6. Beslut: Enligtstyrelsens förslag. 13. Arvoden och ersättningar Två förslag, dels från styrelsen och dels från valberedningen, till arvoden och ersättningar presenterades. Styrelsenrekommenderarettförslag, beslutatvidstyrelsemötet Ordförande: kr kr Sekreterare kr Vice ordförande kr Revisorer 800 kr Resor/bilersättningenligt Skatteverkets bestämmelser (skattefri del). Övriga ersättningar enligt specificerade kostnader. 04/4420,IA ; ä n

3 3(5) Valberedningens förslag: Ordförande: kr kr Sekreterare kr Vise ordförande kr Revisorer 800 kr Resor/bilersättningenligt Skatteverkets bestämmelser (skattefri del, 18,50 kr mil). ' Övriga ersättningar: Endast vid uppdrag och enligt specificerade kostnader. Beslut:Mötesordförande beslöt attpröva de båda förslagen. Efter omröstning ska styrelsens rekommenderade förslag erläggas under Ordförande: kr kr Sekreterare kr Vice ordförande kr Revisorer 800 kr Resor/bilersättningenligt Skatteverkets bestämmelser (skattefridel). Övriga ersättningar enligt specificerade kostnader. 14.Ombud 15.Styrelsen 16. Revisorer 17.Val Beslut: attföreningarna har två ordinarie ombud vardera vid distriktets års- och distriktsmöten. Beslut: attstyrelsen ska bestå av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening, förutom ordförande och kassör som väljs särskilt. Ordinarie ledamöter inklusive ordförande och kassör väljs på 2 år och ersättare på 1 år. Beslut: attantalet revisorerskall vara 2 ordinarie och 1 ersättare. Val av styrelse: a) Ordförande, 2 år: Ingvar Holmberg (omval) b) Karin Scherdin (1 år kvar) c) Ordinarie ledamöter, 2 år: Skellefteå HarryGustavsson (omval) Lycksele KarlGustav Lööv (omval) Robertsfors Sven-Olof Lindgren (nyval) Åsele Sig-Britt Eriksson (omval) Umeå Roland Nilsson (omval) d) Fyllnadsval, 1 år: Vännäs UlfLindberg (nyval) Vilhelmina Nordmaling Vindeln Ann-Mari Andersson Karl-Erik Zetterqist jan Martinsson.i 40.

4 4(5) e) Till studieorganisatör valdes Carina Albertsson, Skellefteå. f) ersättare, 1 år: Lycksele Nordmaling Robertsfors Skellefteå Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Bernt Nilsson (omval) Elsa Eriksson (omval) Ann-Charlotte Nordlund (omval) Henry Hedström (omval) Aron Sortelius (nyval) Assar Nilsson (omval) Hans Holmström (nyval) EvertAndersson (nyval) Karin Danielsson (omval) Vilande förening: Malå Föreningutanfungerande styrelse: Storuman/Sorsele 18.Val 19.Val 20. Val 21. Val 22. Val 23. Val 24. Övriga val Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Roland Findin,Åsele (omval) och Sabine Bösinger,Åsele (omval). Till revisorsersättare för 1 år valdes Britt-lnger Holmström, Vindeln (omval) Till ombud och ersättare vid HSO-Västerbottens årsmöte valdes: Karl-Erik Zetterqvist, ordinarie (omval) Tommy Henningsson, ordinarie (omval) Carola Hedlund, ersättare, (omval) Till ordinarieoch ersättare i HSO Västerbottens ordförandemöte valdes: Ingvar Holmberg, ordinarie (omval) Tommy Henningsson, ersättare, (omval) Till ombud och ersättare vid ABF-distriktets årsmöte valdes: Roland Nilsson, ordinarie (omval) Birgitta Gustavsson, ersättare (omval) Till ordinarie representantvid HRFzs Förbundsmöten och Kongress valdes Ingvar Holmberg (omval/nyval) och till ersättarevaldes Sven-Olof Lindgren (omval/nyval) Tillkontaktpersoner i intressegruppernavaldes: Tinnitus: Göran Forsström,Skellefteå (omval) Meniére: Marianne Olofsson, Vindeln (omval) Cl: Marlene ldenäs Norlund, Skellefteå (omval) Vuxendöva: Vakant Föräldrar: Carina Albertsson, Skellefteå (omval) Yrkesverksamma: Vakant Äldre: Vakant Ljudöverkänsliga: Ingela Gustavsson,Vilhelmina (omval) Ungdomar: Vakant Styrelsen kanunder årettillsätta vakanser. 45' M på ZZ?)

5 5(5) 25. Valberedning lngetfullständigt förslag frånvalberedningen. Beslut: Årsmötet beslutade gestyrelsen uppdraget attkomma med förslagpå en fungerande valberedning med personer från de tre största föreningarna, Skellefteå, Umeå och Lycksele. Förslaget ska presenteras vidhöstmötet. 26. Information 27. Information 28. Övriga frågor lngvar Holmberginformerade om verksamhetsplan och budget för 2015, somfastställts av styrelsen efter samråd medhöstens distriktsmöte. Ingvar Holmberginformerade om HRF- distriktets nya hemsida som nu till stor del är färdigutvecklad. UlfLindbergvisade och förklarade sidans uppbyggnad och funktioner. UlfLindbergfår fullmakt atttillsammans medauadministrera hemsidan. Roland Nilsson, HRF Umeå,efterlyste utbildningav webbansvariga för länsföreningarnas hemsidor. I nuläget finns intetillräcklig kunskap för attklara uppgiften. Roland fick uppdraget attta kontakt med förbundet om villkor och hjälpför lämpligutbildning. Assar Nilsson,HRF Vilhelmina, ställde en fråga huruvidadistriktet kan bistå för attgenomföra en sammanslagnig av föreningarna Vilhelmina och Storuman/Sorsele. Ingvar Holmberginformerade om nuvarande regler och attefter nästa kongress 2016 finns indikationer på fler möjligheter för medlemmarnas föreningsbehörighet än vad som finns i nuläget. Ella-Stina MarklundHRF Umeå informerade om atttärna med omnejd, som med relativt många personer med hörselnedsättning, saknar egen förening. Ingvar Holmbergställde sig positiv till attundersöka förutsättningarna för bildande av en lokalförening i Tärna. Ingvar Holmberginformerade om HRFzs skrivelse till Västerbottens läns landstingangående avgifter för reservdelar och tillbehör till hörapparater. Bilaga Avslutning Ingvar Holmbergöverlämnade blommor och HRF- knapp attfästa påjackkragen tillmötespresidietoch tackade för ettväl genomfört årsmöte. Han överlämnade även blomstergåvor till avgående valberedningsmedlemmarna Sibylla Algotsson och Eva Sandström. TillStigLundholmöverlämnades en blomma som tack för ett engagerat och helhjärtat arbete påmånga olika sätt inomdistriktet. Mötesordföranden avslutade årsmötet. Vid protokollet ÅWLQeLw-k-m Hans Holmström Mötessekreterare /-qáøáø arika Lindgre Mötesordförande 4 " 3 Week/7 Ul Lindberg Arne ;anseen Iusterare Justerare ä/øáäzyxf

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med unison sång; Arbetets Kvinnor Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer