En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018"

Transkript

1 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för

2 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin fulla potential. Erfarenheten visar att hur det går i skolan har stor betydelse för unga människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och bygga ett självständigt liv med egen försörjning. I dagens Västerås lämnar mer än var sjunde elev grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet, vilket är betydligt flera än riket i genomsnitt och jämförbara kommuner. Andelen elever som saknar behörighet till gymnasieskolan har dessutom ökat de senaste åren. Västeråsmoderaterna menar att mer behöver göras om Västerås ska ha en kunskapsskola i världsklass. Det börjar med en skicklig lärare Skickliga lärare är den faktor som har störst betydelse och påverkan för hur det går i skolan. Moderaterna är bekymrade över läraryrkets låga status och attraktivitet. Alltför många unga, som skulle kunna bli duktiga lärare väljer bort läraryrket. Västerås stad har som arbetsgivare ett stort ansvar för att bidra att göra läraryrket mer attraktivt. Tre frågor som ofta pekas ut som orsaker till detta är låga lärarlöner, hög arbetsbelastning och för lite tid för undervisning, inklusive för- och efterarbete. Vi moderater ser därför ett behov av att göra ytterligare lokala lärarlönesatsningar under nästa mandatperiod samt att den administrativa arbetsbördan ses över. Sveriges kommuner har fått statsbidrag för att inrätta karriärtjänster inom skolan. Vi vill att Västerås stad, utöver möjligheten att inrätta förstelärartjänster, även rekryterar lektorer, dvs forskarutbildade lärare. Ansvaret för att skapa mer tid för en bättre undervisning ligger på alla nivåer. Staten ser redan idag över hur administrationen kan minska, bland annat genom färre skriftliga individuella utvecklingsplaner och omdömen och minskad administration kring elever i behov av särskilt stöd. Västerås stad som huvudman behöver minska mängden möten, olika direktiv som går ut till skolorna och mängden projekt och centrala satsningar som tar kraft från arbetet ute på skolorna. På skolorna har rektorerna ett stort ansvar i att prioritera arbetsuppgifter. genomföra ytterligare riktade lärarlönesatsningar under kommande mandatperiod se över administrationen för lärare och förskollärare i syfte att skapa mer tid med barnen och eleverna undersöka möjligheten till att ha externa examinatorer som rättar de nationella proven anställa lektorer, dvs lärare med forskarutbildning, i Västerås skolor. Ledarskapet visar vägen Ett gott ledarskap med rektor som ledare är en förutsättning för att lärarna ska kunna göra ett bra arbete. Vi moderater vill ha synliga rektorer och förskolechefer, som ges förutsättningar att ta ett stort ansvar och har befogenheter att utveckla sin skola. Vi moderater vill göra det mer attraktivt att arbeta som rektor eller förskolechef inom Västerås stad. En viktig faktor för att säkra rätt kompetens är att lönenivån är konkurrenskraftig. Vi vill därför att även förskolechefer och rektorer ska få ta del av de lönesatsningar vi vill göra inom skolan. Även arbetsmiljön och arbetsvillkoren för övrigt har 2

3 stor betydelse. Idag har många rektorer alltför många medarbetare för att ha rimlig möjlighet att klara uppdraget chef och pedagogisk ledare för verksamheten. Resultaten bland olika skolor varierar mycket inom Västerås. Vi vill därför se en lärande och nätverkande kultur inom och mellan skolor för att skapa ett kontinuerligt lärande. Det vore också nyttigt för skolstaden Västerås om barriärerna mellan kommunala och fristående skolor kunde överbryggas. Politikens och förvaltningsledningens ansvar är i första hand att skapa förutsättningar genom långsiktiga och stabila spelregler. Inte att ständigt starta nya, ofta kortvariga projekt och verksamheter, som ofta stör mer än de hjälper. ge rektorer och förskolechefer ansvar och befogenheter att utveckla sin skola göra det mer attraktivt att stanna som rektor eller förskolechef inom Västerås stad. Mindre barngrupper i förskolan Förskolan och pedagogisk omsorg har ett dubbelt uppdrag. Dels lägger förskolan tidigt grunden för barnens lärande och sociala utveckling, dels är förskolan en förutsättning för att båda föräldrarna ska kunna yrkesarbeta eller studera. Förskolan arbetar med varje barns möjligheter att utveckla språket. Fokus på matematik, naturvetenskap och teknik är även de viktiga delar i den moderna förskolans verksamhet. Under innevarande mandatperiod har barngrupperna i Västerås förskolor ökat markant. Det är rapporter som vi moderater tar på stort allvar. Vi moderater vill därför under den kommande mandatperioden minska barngruppernas storlek. Vikariebristen i förskolan är akut. Verksamheterna går på knäna och det har ofta varit så att när någon ordinarie personal är borta finns det ingen vikarie att tillgå. För att öka bemanningen vid frånvaro bör basbemanningen utökas i form av fasta vikarier på enhetsnivå. Antalet barn i behov av förskola fortsätter att öka. Det är därför viktigt att utbyggnad av förskolan kan ske i hög takt och att vi noggrant följer var behoven finns. I nya bostadsområden ska förskolor byggas i ett tidigt skede. Samverkan ska ske med privata fastighetsägare kring möjligheten att inrymma förskolor i samband med nybyggnation av bostäder. Detta är särskilt viktigt i centrala lägen där det är svårt att hitta lämpliga tomter för förskolor. Vi vill också underlätta för fristående förskolor att etablera sig. barngruppernas storlek i förskolan minskas inrätta ett system med fasta vikarier på förskolorna bygga ut förskolan i de områden där efterfrågan är eller förväntas bli hög stimulera olika former av profilerade förskolor och pedagogisk omsorg i alla delar av Västerås. Fler lärare - mer undervisning I grundskolans lågstadium är det viktigt att alla elever når grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Moderaterna vill tillföra mer resurser till lågstadiet för 3

4 att säkerställa att grunden sätts från början. När elever, trots undervisning av hög kvalitet, ändå inte lär sig att läsa och skriva, är det viktigt att skolan utreder ordentligt vad svårigheterna består i och vilket ytterligare stöd eleven är i behov av. När en utredning väl är genomförd och ett stödbehov är konstaterat, måste eleven också få det stöd. Vi moderater vill därför utveckla läsa, skriva, räkna garantin och ha fler speciallärare i lågstadiet. För att klara detta vill vi sätta stopp för den pågående dräneringen av låg- och mellanstadieskolornas resurser. I internationella mätningar har Sverige under en 20 årsperiod tappat i position och i Sverige lär sig eleverna mindre än många andra jämförbara länder. I det perspektivet är det allvarligt att svenska elever får mindre undervisning i skolan i jämförelse med elever i många andra länder. Moderaterna vill därför utöka elevernas undervisningstid i de lägre åldrarna. Nationellt blir detta möjligt genom riktade statsbidrag för utökad undervisningstid i matematik och svenska. Lokalt vill vi öka undervisningstiden på lågstadiet genom att växla tid i fritidshem mot tid i skolan. När vi säger att varje elev ska kunna utvecklas till sin fulla potential nöjer vi oss inte med att alla elever når godkända betyg. För många elever är ett godkänt betyg (E) ett alldeles för lågt ställt mål. Att alla elever får utmaningar och utvecklas maximalt måste ges ökad uppmärksamhet. Vi måste tillåta spets också i skolan, om vi vill utbilda framtida nobelpristagare. I grunden ser vi positivt på att läxor ges i skolan. Utöver det direkta lärandet lär sig också eleverna att ta eget ansvar för sina studier. Läxläsning ger också föräldrarna en ökad inblick i skolarbetet. För att alla elever ska ha möjlighet att göra sina läxor vill vi att läxhjälp ska erbjudas i anslutning till skolan. Sedan lång tid tillbaka finns möjlighet för elever, som har behov av särskola, att gå integrerad i en vanlig grundskoleklass. Det är en viktig valfrihet, för föräldrar som exempelvis vill att deras barn ska gå i skolan tillsammans med kompisar från närområdet. En förutsättning för att detta ska fungera är att ersättningsnivån till skolan är rimlig, utifrån det stödbehov eleven har. Idag är ersättningen för en integrerad elev betydligt lägre än om samma elev istället går i en vanlig särskola. För att möjliggöra för fler elever att gå integrerat vill vi att en särskolepeng inrättas. Särskolepengens storlek ska bestämmas efter elevens behov. Betygsstatistik visar att det är en förhållandevis liten skillnad mellan de som har svensk bakgrund och de som är födda utomlands, men invandrat före skolstart. Däremot har elever, som bara har några få år kvar av grundskolan när de kommer till Sverige, ofta svårt att klara grundskolans krav. Det säger sig självt att tidsfaktorn är kritisk för nyanlända elever. Om en elev har fyra år på sig att inhämta kunskaper, som andra elever ska inhämta på nio år, får ingen tid gå förlorad. Inte minst är det viktigt att snabbt lära sig svenska. För att stärka skolornas arbete med nyanlända elever vill vi med resurser ur den så kallade sociala vikten införa en särskild högre behovsanpassad ersättning för nyanlända elever IDA (inkludering delaktighet aktivitet) startade 2006 som ett projekt för att bland annat stödja skolor och förskolor med låga studieresultat och hög andel elever med utländsk bakgrund genom att tillfälligt tillföra andra kompetenser till dessa skolor. Vår bedömning är att rektorer och skolor nu ser värdet i andra kompetenser i skolan och att IDA nu är moget att integreras i ordinarie organisation under respektive rektor. Därigenom förbättras rektorernas och skolornas möjligheter att ta ansvar och långsiktigt planera för hur skolans 4

5 arbete ska bedrivas. Den mindre del av IDA, bestående av särskild kompetens inom svåra frågeställningar, Try it IDA och vissa resurser för kortvariga akuta insatser på skolor, bör finnas kvar som centrala resurser. Samtidigt som antalet barn i de tidiga skolåren ökar vill vi återföra årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna. Det ställer krav på att flera låg- och mellanstadieskolor kommer behöver byggas ut och en ny skola kommer att behövas på Öster Mälarstrand. Samtidigt kvarstår stora lokalöverskott vid några av stadens högstadieskolor. När elevantalet förändras är det viktigt att ha god framförhållning så att inte tomma lokaler urholkar skolans resurser. Vi moderater är beredda att ta ansvar för att göra nödvändiga förändringar som säkerställer att skolans resurser, i så stor utsträckning som möjligt, kommer eleverna till del. förbättra studieresultaten i Västerås skolor utöka undervisningstiden i grundskolan stoppa dräneringen av låg- och mellanstadieskolornas resurser införa en behovsanpassad ersättning till särskolan för ökad valfrihet för eleverna införa en särskild högre behovsanpassad ersättning för nyanlända elever integrera IDAs resurser i ordinarie organisation under respektive rektor återföra årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna. En gymnasieskola som ger möjligheter Gymnasieskolan ska ta hänsyn till att ungdomar har olika mål och ambitioner. Vissa vill gå vidare till högskola direkt efter gymnasiet, medan andra drömmer om att få ett eget jobb så snabbt som möjligt. Gymnasieskolan är därför uppdelad i två huvudinriktningar, en studieförberedande som leder till högskolebehörighet och en yrkesförberedande, som antingen leder till en examen i praktiska yrken eller till lärlingsexamen. För elever som väljer att läsa yrkesprogram eller lärlingsutbildning har kravet på att läsa in högskolebehörighet tagits bort. Det är dock möjligt att få behörighet till högskolan på alla gymnasieprogram. Här finns ett stort behov av att informera om möjligheten att välja behörighetsgivande kurser eller välja ett utökat studieprogram. Västerås är en teknikstad med långa och stolta traditioner. Också idag befinner sig flera företag i Västerås i framkanten i den internationella utvecklingen. En viktig förutsättning för näringslivets fortsatta framgångar är att möjligheten och förmågan att rekrytera rätt kompetens. Det är då bekymmersamt att förhållandevis få elever söker sig till teknikprogrammet, det naturvetenskapliga programmet eller industriinriktade yrkesförberedande program. Ytterligare ansträngningar behövs för att unga människor ska upptäcka den mängd av spännande yrken som finns inom industrin. Även möjligheten till en framtid som entreprenör bör synliggöras. Ung Företagsamhet har visat sig vara ett bra instrument för att låta elever under sin gymnasietid pröva på att driva företag. Att vara entreprenör är en förmåga och färdighet som alla ungdomar tjänar på att utveckla. För oss moderater är det en självklarhet att som vuxen kunna komplettera sin utbildning eller möjlighet att byta karriär. Vi värnar därför om en väl utbyggd vuxenutbildning. Det är viktigt att det finns ett stort utbud av yrkesutbildningar som möjliggör nya karriärval senare i livet. 5

6 En stor utmaning inom vuxenutbildningen är att minska antalet avbrott och öka andelen godkända kurser. Lärdomar om när och varför studieavbrott sker behöver tas tillvara för att utveckla beställningarna av vuxenutbildning. En viktig åtgärd är att utveckla studie- och yrkesvägledarnas roll inom VUC (Vuxenutbildningscentrum). Även en central stödfunktion till alla elever inom VUC med mattestuga, handledning, specialpedagogisk hjälp samt språkstöd kan öka genomströmningen i utbildningarna. Inför byggnation nya dyra skollokaler ska Västerås stad noga överväga om det istället är möjligt att använda befintliga skollokaler. Här krävs en god lokalsamordning både inom staden och gentemot fristående verksamhet som också kan vara potentiella hyresgäster. Inriktningen bör vara att skolans resurser i så stor utsträckning som möjligt ska användas till undervisning. UF (Ung Företagsamhet) ska erbjudas alla elever utreda möjligheten att läsa högskolekurser inom gymnasieskolan öka samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet öka inslaget av lärlingsutbildningar kvalitetssäkra SFI. En skola med arbetsro och trygghet Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för allt som görs i förskolan och skolan och alla barn och elever har rätt att känna sig sedda och trygga. All pedagogisk verksamhet ska därför erbjuda lärandemiljöer som skapar arbetsro och kreativitet. I Västerås skolor och förskolor ska det råda nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. När kränkningar förekommer handlar det sällan om enskilda individer utan ofta är det klimatet i skolan eller klassrummet som behöver ändras. Vuxna i skolan ska ta signaler om mobbning eller kränkningar på stort allvar och våga agera. Möjligheten att flytta elever som utsätter andra för kränkningar ska nyttjas när andra åtgärder visat sig inte fungera. ge tydligt stöd till lärarna för att upprätthålla arbetsro och trygghet i skolan Västerås skolor vid allvarliga kränkningar ska ha möjlighet att flytta elever som utsätter andra för kränkningar. Valfrihet och mångfald Rätten att välja skola och förskola är grundläggande för oss moderater. Verklig valfrihet kräver en mångfald alternativ att välja mellan. Ett varierat skolutbud gagnar skolutvecklingen och ger utrymme för alternativa pedagogiker, som kan ge alla elever en bästa start i livet. Vi vill därför att det ska finnas ett brett utbud av förskolor och skolor, med olika inriktningar och olika huvudmän. Genom att låta de kommunala skolorna och förskolorna bli mer självständiga kan mångfalden och kvaliteten utvecklas. Vi vill därför utöka möjligheten att inrätta fler självstyrande enheter. För att i en modell, med ett fritt skolval, säkerställa att alla skolor håller hög kvalitet, ska kraven vara lika på alla skolor och det behövs en fungerande tillsyn av såväl fristående som kommunala skolor. Skolor som inte uppfyller de nationella kraven ska kunna stängas och deras tillstånd dras in. 6

7 det ska finnas ett brett utbud av kommunala och fristående förskolor och skolor med olika inriktning utöka möjligheten att inrätta fler självstyrande enheter lediga lokaler ägda av Västerås stad ska erbjudas till fristående verksamheter. Information och vägledning För underlätta för elever och föräldrar att göra val av förskolor, skolor och utbildningar är information och vägledning viktig. Vi moderater vill därför införa ett jämförelsesystem, där den som ska välja förskola eller skola, kan jämföra vad olika förskolor och skolor har att erbjuda. Vidare vill vi att elever och föräldrar tidigt får tillgång till studie- och yrkesvägledning för att få ökad förståelse för skolans betydelse och möjliga yrkesval. För att skapa bättre förutsättningar för detta bör nätverk mellan studie- och yrkesvägledare vid olika skolor inrättas. Organisationen Jobba i Västerås driver i samarbete med Västerås stad projektet Arbetsmarknadskunskap som vidgar grundskoleelevers kunskaper om den mängd olika yrken som finns att välja mellan. Vi ser därför ett stort värde av att en sådan verksamhet fortsätter. Det är viktigt att bra information om eleven följer med vid byte mellan stadier eller skolor. ett jämförelsesystem införs där elever och föräldrar kan jämföra olika förskolor och skolor ett nätverk för studie- och yrkesvägledare inrättas. Politisk styrning och organisation skapar förutsättningar Politikens uppgift är i första hand att skapa förutsättningar, genom långsiktiga och stabila spelregler för skolorna samt att undanröja hinder som försvårar utvecklingen. Hinder som skolorna ofta upplever är bristande funktion inom IT, gemensamma administrativa system och rutiner som inte fungerar samt lokalförsörjningen. Alltför ofta har politiken istället sett som sin roll att ta en mängd initiativ och sätta igång nya projekt. Vi ser att denna typ av centrala satsningar tar fokus från skolornas egna utvecklingsarbeten och sällan leder till varaktig utveckling. Det är viktigt att de politiska nämnderna har förmåga att överblicka hela den verksamhet de har ansvar för. Dagens barn- och ungdomsnämnd ansvarar för verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola samt öppna förskolor, fritidsklubbar, fritidsgårdar och annan främjande verksamhet. Det är en alltför omfattande verksamhet för att nämndens politiker ska kunna ha överblick och kunskap i all verksamhet. dela barn- och ungdomsnämnden till en förskolenämnd och en grundskolenämnd. 7

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018.

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. 1 Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och till människors frihet att forma sina egna liv. Alla

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Nystart för skolan i Göteborg. En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik.

Nystart för skolan i Göteborg. En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik. Nystart för skolan i Göteborg En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik. Inledning Under 2011 och 2012 har statens Skolinspektion genomfört

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer