En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018"

Transkript

1 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för

2 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin fulla potential. Erfarenheten visar att hur det går i skolan har stor betydelse för unga människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och bygga ett självständigt liv med egen försörjning. I dagens Västerås lämnar mer än var sjunde elev grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet, vilket är betydligt flera än riket i genomsnitt och jämförbara kommuner. Andelen elever som saknar behörighet till gymnasieskolan har dessutom ökat de senaste åren. Västeråsmoderaterna menar att mer behöver göras om Västerås ska ha en kunskapsskola i världsklass. Det börjar med en skicklig lärare Skickliga lärare är den faktor som har störst betydelse och påverkan för hur det går i skolan. Moderaterna är bekymrade över läraryrkets låga status och attraktivitet. Alltför många unga, som skulle kunna bli duktiga lärare väljer bort läraryrket. Västerås stad har som arbetsgivare ett stort ansvar för att bidra att göra läraryrket mer attraktivt. Tre frågor som ofta pekas ut som orsaker till detta är låga lärarlöner, hög arbetsbelastning och för lite tid för undervisning, inklusive för- och efterarbete. Vi moderater ser därför ett behov av att göra ytterligare lokala lärarlönesatsningar under nästa mandatperiod samt att den administrativa arbetsbördan ses över. Sveriges kommuner har fått statsbidrag för att inrätta karriärtjänster inom skolan. Vi vill att Västerås stad, utöver möjligheten att inrätta förstelärartjänster, även rekryterar lektorer, dvs forskarutbildade lärare. Ansvaret för att skapa mer tid för en bättre undervisning ligger på alla nivåer. Staten ser redan idag över hur administrationen kan minska, bland annat genom färre skriftliga individuella utvecklingsplaner och omdömen och minskad administration kring elever i behov av särskilt stöd. Västerås stad som huvudman behöver minska mängden möten, olika direktiv som går ut till skolorna och mängden projekt och centrala satsningar som tar kraft från arbetet ute på skolorna. På skolorna har rektorerna ett stort ansvar i att prioritera arbetsuppgifter. genomföra ytterligare riktade lärarlönesatsningar under kommande mandatperiod se över administrationen för lärare och förskollärare i syfte att skapa mer tid med barnen och eleverna undersöka möjligheten till att ha externa examinatorer som rättar de nationella proven anställa lektorer, dvs lärare med forskarutbildning, i Västerås skolor. Ledarskapet visar vägen Ett gott ledarskap med rektor som ledare är en förutsättning för att lärarna ska kunna göra ett bra arbete. Vi moderater vill ha synliga rektorer och förskolechefer, som ges förutsättningar att ta ett stort ansvar och har befogenheter att utveckla sin skola. Vi moderater vill göra det mer attraktivt att arbeta som rektor eller förskolechef inom Västerås stad. En viktig faktor för att säkra rätt kompetens är att lönenivån är konkurrenskraftig. Vi vill därför att även förskolechefer och rektorer ska få ta del av de lönesatsningar vi vill göra inom skolan. Även arbetsmiljön och arbetsvillkoren för övrigt har 2

3 stor betydelse. Idag har många rektorer alltför många medarbetare för att ha rimlig möjlighet att klara uppdraget chef och pedagogisk ledare för verksamheten. Resultaten bland olika skolor varierar mycket inom Västerås. Vi vill därför se en lärande och nätverkande kultur inom och mellan skolor för att skapa ett kontinuerligt lärande. Det vore också nyttigt för skolstaden Västerås om barriärerna mellan kommunala och fristående skolor kunde överbryggas. Politikens och förvaltningsledningens ansvar är i första hand att skapa förutsättningar genom långsiktiga och stabila spelregler. Inte att ständigt starta nya, ofta kortvariga projekt och verksamheter, som ofta stör mer än de hjälper. ge rektorer och förskolechefer ansvar och befogenheter att utveckla sin skola göra det mer attraktivt att stanna som rektor eller förskolechef inom Västerås stad. Mindre barngrupper i förskolan Förskolan och pedagogisk omsorg har ett dubbelt uppdrag. Dels lägger förskolan tidigt grunden för barnens lärande och sociala utveckling, dels är förskolan en förutsättning för att båda föräldrarna ska kunna yrkesarbeta eller studera. Förskolan arbetar med varje barns möjligheter att utveckla språket. Fokus på matematik, naturvetenskap och teknik är även de viktiga delar i den moderna förskolans verksamhet. Under innevarande mandatperiod har barngrupperna i Västerås förskolor ökat markant. Det är rapporter som vi moderater tar på stort allvar. Vi moderater vill därför under den kommande mandatperioden minska barngruppernas storlek. Vikariebristen i förskolan är akut. Verksamheterna går på knäna och det har ofta varit så att när någon ordinarie personal är borta finns det ingen vikarie att tillgå. För att öka bemanningen vid frånvaro bör basbemanningen utökas i form av fasta vikarier på enhetsnivå. Antalet barn i behov av förskola fortsätter att öka. Det är därför viktigt att utbyggnad av förskolan kan ske i hög takt och att vi noggrant följer var behoven finns. I nya bostadsområden ska förskolor byggas i ett tidigt skede. Samverkan ska ske med privata fastighetsägare kring möjligheten att inrymma förskolor i samband med nybyggnation av bostäder. Detta är särskilt viktigt i centrala lägen där det är svårt att hitta lämpliga tomter för förskolor. Vi vill också underlätta för fristående förskolor att etablera sig. barngruppernas storlek i förskolan minskas inrätta ett system med fasta vikarier på förskolorna bygga ut förskolan i de områden där efterfrågan är eller förväntas bli hög stimulera olika former av profilerade förskolor och pedagogisk omsorg i alla delar av Västerås. Fler lärare - mer undervisning I grundskolans lågstadium är det viktigt att alla elever når grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Moderaterna vill tillföra mer resurser till lågstadiet för 3

4 att säkerställa att grunden sätts från början. När elever, trots undervisning av hög kvalitet, ändå inte lär sig att läsa och skriva, är det viktigt att skolan utreder ordentligt vad svårigheterna består i och vilket ytterligare stöd eleven är i behov av. När en utredning väl är genomförd och ett stödbehov är konstaterat, måste eleven också få det stöd. Vi moderater vill därför utveckla läsa, skriva, räkna garantin och ha fler speciallärare i lågstadiet. För att klara detta vill vi sätta stopp för den pågående dräneringen av låg- och mellanstadieskolornas resurser. I internationella mätningar har Sverige under en 20 årsperiod tappat i position och i Sverige lär sig eleverna mindre än många andra jämförbara länder. I det perspektivet är det allvarligt att svenska elever får mindre undervisning i skolan i jämförelse med elever i många andra länder. Moderaterna vill därför utöka elevernas undervisningstid i de lägre åldrarna. Nationellt blir detta möjligt genom riktade statsbidrag för utökad undervisningstid i matematik och svenska. Lokalt vill vi öka undervisningstiden på lågstadiet genom att växla tid i fritidshem mot tid i skolan. När vi säger att varje elev ska kunna utvecklas till sin fulla potential nöjer vi oss inte med att alla elever når godkända betyg. För många elever är ett godkänt betyg (E) ett alldeles för lågt ställt mål. Att alla elever får utmaningar och utvecklas maximalt måste ges ökad uppmärksamhet. Vi måste tillåta spets också i skolan, om vi vill utbilda framtida nobelpristagare. I grunden ser vi positivt på att läxor ges i skolan. Utöver det direkta lärandet lär sig också eleverna att ta eget ansvar för sina studier. Läxläsning ger också föräldrarna en ökad inblick i skolarbetet. För att alla elever ska ha möjlighet att göra sina läxor vill vi att läxhjälp ska erbjudas i anslutning till skolan. Sedan lång tid tillbaka finns möjlighet för elever, som har behov av särskola, att gå integrerad i en vanlig grundskoleklass. Det är en viktig valfrihet, för föräldrar som exempelvis vill att deras barn ska gå i skolan tillsammans med kompisar från närområdet. En förutsättning för att detta ska fungera är att ersättningsnivån till skolan är rimlig, utifrån det stödbehov eleven har. Idag är ersättningen för en integrerad elev betydligt lägre än om samma elev istället går i en vanlig särskola. För att möjliggöra för fler elever att gå integrerat vill vi att en särskolepeng inrättas. Särskolepengens storlek ska bestämmas efter elevens behov. Betygsstatistik visar att det är en förhållandevis liten skillnad mellan de som har svensk bakgrund och de som är födda utomlands, men invandrat före skolstart. Däremot har elever, som bara har några få år kvar av grundskolan när de kommer till Sverige, ofta svårt att klara grundskolans krav. Det säger sig självt att tidsfaktorn är kritisk för nyanlända elever. Om en elev har fyra år på sig att inhämta kunskaper, som andra elever ska inhämta på nio år, får ingen tid gå förlorad. Inte minst är det viktigt att snabbt lära sig svenska. För att stärka skolornas arbete med nyanlända elever vill vi med resurser ur den så kallade sociala vikten införa en särskild högre behovsanpassad ersättning för nyanlända elever IDA (inkludering delaktighet aktivitet) startade 2006 som ett projekt för att bland annat stödja skolor och förskolor med låga studieresultat och hög andel elever med utländsk bakgrund genom att tillfälligt tillföra andra kompetenser till dessa skolor. Vår bedömning är att rektorer och skolor nu ser värdet i andra kompetenser i skolan och att IDA nu är moget att integreras i ordinarie organisation under respektive rektor. Därigenom förbättras rektorernas och skolornas möjligheter att ta ansvar och långsiktigt planera för hur skolans 4

5 arbete ska bedrivas. Den mindre del av IDA, bestående av särskild kompetens inom svåra frågeställningar, Try it IDA och vissa resurser för kortvariga akuta insatser på skolor, bör finnas kvar som centrala resurser. Samtidigt som antalet barn i de tidiga skolåren ökar vill vi återföra årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna. Det ställer krav på att flera låg- och mellanstadieskolor kommer behöver byggas ut och en ny skola kommer att behövas på Öster Mälarstrand. Samtidigt kvarstår stora lokalöverskott vid några av stadens högstadieskolor. När elevantalet förändras är det viktigt att ha god framförhållning så att inte tomma lokaler urholkar skolans resurser. Vi moderater är beredda att ta ansvar för att göra nödvändiga förändringar som säkerställer att skolans resurser, i så stor utsträckning som möjligt, kommer eleverna till del. förbättra studieresultaten i Västerås skolor utöka undervisningstiden i grundskolan stoppa dräneringen av låg- och mellanstadieskolornas resurser införa en behovsanpassad ersättning till särskolan för ökad valfrihet för eleverna införa en särskild högre behovsanpassad ersättning för nyanlända elever integrera IDAs resurser i ordinarie organisation under respektive rektor återföra årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna. En gymnasieskola som ger möjligheter Gymnasieskolan ska ta hänsyn till att ungdomar har olika mål och ambitioner. Vissa vill gå vidare till högskola direkt efter gymnasiet, medan andra drömmer om att få ett eget jobb så snabbt som möjligt. Gymnasieskolan är därför uppdelad i två huvudinriktningar, en studieförberedande som leder till högskolebehörighet och en yrkesförberedande, som antingen leder till en examen i praktiska yrken eller till lärlingsexamen. För elever som väljer att läsa yrkesprogram eller lärlingsutbildning har kravet på att läsa in högskolebehörighet tagits bort. Det är dock möjligt att få behörighet till högskolan på alla gymnasieprogram. Här finns ett stort behov av att informera om möjligheten att välja behörighetsgivande kurser eller välja ett utökat studieprogram. Västerås är en teknikstad med långa och stolta traditioner. Också idag befinner sig flera företag i Västerås i framkanten i den internationella utvecklingen. En viktig förutsättning för näringslivets fortsatta framgångar är att möjligheten och förmågan att rekrytera rätt kompetens. Det är då bekymmersamt att förhållandevis få elever söker sig till teknikprogrammet, det naturvetenskapliga programmet eller industriinriktade yrkesförberedande program. Ytterligare ansträngningar behövs för att unga människor ska upptäcka den mängd av spännande yrken som finns inom industrin. Även möjligheten till en framtid som entreprenör bör synliggöras. Ung Företagsamhet har visat sig vara ett bra instrument för att låta elever under sin gymnasietid pröva på att driva företag. Att vara entreprenör är en förmåga och färdighet som alla ungdomar tjänar på att utveckla. För oss moderater är det en självklarhet att som vuxen kunna komplettera sin utbildning eller möjlighet att byta karriär. Vi värnar därför om en väl utbyggd vuxenutbildning. Det är viktigt att det finns ett stort utbud av yrkesutbildningar som möjliggör nya karriärval senare i livet. 5

6 En stor utmaning inom vuxenutbildningen är att minska antalet avbrott och öka andelen godkända kurser. Lärdomar om när och varför studieavbrott sker behöver tas tillvara för att utveckla beställningarna av vuxenutbildning. En viktig åtgärd är att utveckla studie- och yrkesvägledarnas roll inom VUC (Vuxenutbildningscentrum). Även en central stödfunktion till alla elever inom VUC med mattestuga, handledning, specialpedagogisk hjälp samt språkstöd kan öka genomströmningen i utbildningarna. Inför byggnation nya dyra skollokaler ska Västerås stad noga överväga om det istället är möjligt att använda befintliga skollokaler. Här krävs en god lokalsamordning både inom staden och gentemot fristående verksamhet som också kan vara potentiella hyresgäster. Inriktningen bör vara att skolans resurser i så stor utsträckning som möjligt ska användas till undervisning. UF (Ung Företagsamhet) ska erbjudas alla elever utreda möjligheten att läsa högskolekurser inom gymnasieskolan öka samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet öka inslaget av lärlingsutbildningar kvalitetssäkra SFI. En skola med arbetsro och trygghet Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för allt som görs i förskolan och skolan och alla barn och elever har rätt att känna sig sedda och trygga. All pedagogisk verksamhet ska därför erbjuda lärandemiljöer som skapar arbetsro och kreativitet. I Västerås skolor och förskolor ska det råda nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. När kränkningar förekommer handlar det sällan om enskilda individer utan ofta är det klimatet i skolan eller klassrummet som behöver ändras. Vuxna i skolan ska ta signaler om mobbning eller kränkningar på stort allvar och våga agera. Möjligheten att flytta elever som utsätter andra för kränkningar ska nyttjas när andra åtgärder visat sig inte fungera. ge tydligt stöd till lärarna för att upprätthålla arbetsro och trygghet i skolan Västerås skolor vid allvarliga kränkningar ska ha möjlighet att flytta elever som utsätter andra för kränkningar. Valfrihet och mångfald Rätten att välja skola och förskola är grundläggande för oss moderater. Verklig valfrihet kräver en mångfald alternativ att välja mellan. Ett varierat skolutbud gagnar skolutvecklingen och ger utrymme för alternativa pedagogiker, som kan ge alla elever en bästa start i livet. Vi vill därför att det ska finnas ett brett utbud av förskolor och skolor, med olika inriktningar och olika huvudmän. Genom att låta de kommunala skolorna och förskolorna bli mer självständiga kan mångfalden och kvaliteten utvecklas. Vi vill därför utöka möjligheten att inrätta fler självstyrande enheter. För att i en modell, med ett fritt skolval, säkerställa att alla skolor håller hög kvalitet, ska kraven vara lika på alla skolor och det behövs en fungerande tillsyn av såväl fristående som kommunala skolor. Skolor som inte uppfyller de nationella kraven ska kunna stängas och deras tillstånd dras in. 6

7 det ska finnas ett brett utbud av kommunala och fristående förskolor och skolor med olika inriktning utöka möjligheten att inrätta fler självstyrande enheter lediga lokaler ägda av Västerås stad ska erbjudas till fristående verksamheter. Information och vägledning För underlätta för elever och föräldrar att göra val av förskolor, skolor och utbildningar är information och vägledning viktig. Vi moderater vill därför införa ett jämförelsesystem, där den som ska välja förskola eller skola, kan jämföra vad olika förskolor och skolor har att erbjuda. Vidare vill vi att elever och föräldrar tidigt får tillgång till studie- och yrkesvägledning för att få ökad förståelse för skolans betydelse och möjliga yrkesval. För att skapa bättre förutsättningar för detta bör nätverk mellan studie- och yrkesvägledare vid olika skolor inrättas. Organisationen Jobba i Västerås driver i samarbete med Västerås stad projektet Arbetsmarknadskunskap som vidgar grundskoleelevers kunskaper om den mängd olika yrken som finns att välja mellan. Vi ser därför ett stort värde av att en sådan verksamhet fortsätter. Det är viktigt att bra information om eleven följer med vid byte mellan stadier eller skolor. ett jämförelsesystem införs där elever och föräldrar kan jämföra olika förskolor och skolor ett nätverk för studie- och yrkesvägledare inrättas. Politisk styrning och organisation skapar förutsättningar Politikens uppgift är i första hand att skapa förutsättningar, genom långsiktiga och stabila spelregler för skolorna samt att undanröja hinder som försvårar utvecklingen. Hinder som skolorna ofta upplever är bristande funktion inom IT, gemensamma administrativa system och rutiner som inte fungerar samt lokalförsörjningen. Alltför ofta har politiken istället sett som sin roll att ta en mängd initiativ och sätta igång nya projekt. Vi ser att denna typ av centrala satsningar tar fokus från skolornas egna utvecklingsarbeten och sällan leder till varaktig utveckling. Det är viktigt att de politiska nämnderna har förmåga att överblicka hela den verksamhet de har ansvar för. Dagens barn- och ungdomsnämnd ansvarar för verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola samt öppna förskolor, fritidsklubbar, fritidsgårdar och annan främjande verksamhet. Det är en alltför omfattande verksamhet för att nämndens politiker ska kunna ha överblick och kunskap i all verksamhet. dela barn- och ungdomsnämnden till en förskolenämnd och en grundskolenämnd. 7

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Utbildningsprogram Gotland - Åren 2010-2014

Utbildningsprogram Gotland - Åren 2010-2014 Utbildningsprogram Gotland - Åren 2010-2014 Barn och ungdomar på Gotland är vår framtid och det är viktigt att ge alla barn en bra start i livet och tro på sin förmåga. De viktigaste människorna för barnens

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS

SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS Målgrupp: Gävle Ingress: I framtidens Gävle är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden

Ett Stockholm som investerar för framtiden Ett Stockholm som investerar för framtiden Det här är en del av Socialdemokraterna i Stockholms läns regionala program. Det är det dokument där vi samlat uttrycker våra visioner och ambitioner inom en

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktningsmål Effektmål Övergripande mål för alla verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltingen. A.1. Attraktiva förskolor och skolor

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun Förskola i förändring med barnens bästa i fokus Kungsbacka kommun Kungsbacka på kartan Förskola i Kungsbacka Antal barn förskola 3750 st Antal förskolor 72 st Antal anställda 750 st Fristående förskolor

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Förförståelse och framförhållning i kommunen

Förförståelse och framförhållning i kommunen Förförståelse och framförhållning i kommunen Identifierade frågeställningar om karriärvägar för lärare för att öka attraktiviteten för läraryrket kopplat till ökad måluppfyllelse fanns redan i grundarbete

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

2015 års Skolkommission Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet 1

2015 års Skolkommission Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet 1 2015 års Skolkommission Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 1 2015 års skolkommission Uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning

Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning SID 1(10) Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning Alla ska lyckas i skolan PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel Barn och elever känner sig trygga hos oss. Det här gör vi för att ge ditt barn trygghet och studiero. Vet du om att det finns en likabehandlingsplan i ditt barns skola? Du som vårdnadshavare är viktig

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Regeringens budget för 2014 ur ett elevperspektiv

Regeringens budget för 2014 ur ett elevperspektiv Regeringens budget för 2014 ur ett elevperspektiv Innehållsförteckning REGERINGENS BUDGET FÖR 2014 UR ETT ELEVPERSPEKTIV... 1 UTGIFTSOMRÅDE 1 RIKETS STYRE... 3 9.8 Politikens inriktning... 3... 3... 3

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN Håkan Bergman Tre fokus för högre kunskapsresultat Tidiga insatser Skickliga lärare Jämlik skola Stödinsatser i skolan sätts in för sent Andel elever med åtgärdsprogram i årskurs

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Allianspartiernas tilläggs- och ändringsförslag inför budget 2017:2 i Utbildningsnämnden *

Allianspartiernas tilläggs- och ändringsförslag inför budget 2017:2 i Utbildningsnämnden * Allianspartiernas tilläggs- och ändringsförslag inför budget 2017:2 i Utbildningsnämnden * Med fokus på att stärka läraryrkets attraktivitet, värna valfriheten, öka elevernas måluppfyllelse i syfte att

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av 2011-09-14 3,8 miljarder till lärarreformer Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010 Kvalitetsredovisning Ht 2009 - Vt 2010 Olovslundskolan Särskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Ellinor Bertheau 2010-09-29 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SÄRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018.

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. 1 Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och till människors frihet att forma sina egna liv. Alla

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor Skolinspektionen Alla skolor ska vara bra skolor Varje dag går över en miljon elever till skolan. Var och en av dem har rätt till en bra skola där de kan känna sig trygga, bli stimulerade och utvecklas

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer