Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö"

Transkript

1 Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

2 Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras, likvärdigheten stärkas och nya lärare rekryteras. Viktiga steg har tagits i och med omorganisationen av skolan, men mer behöver göras och nu är hög tid för en långsiktig satsning på skolan och lärarna. Vad Malmö behöver är en ny politik för skolan så att alla elever förbereds för det framtida yrkeslivet. Nya Moderaterna arbetar kontinuerligt på nationell nivå för att lyfta skolresultaten och öka ämneskunskaperna. Regeringen har bland annat infört tidigare betyg, en räkna- läsa- skriva satsning och det så kallade mattelyftet. Ansvaret för skolan ligger inte enbart på den nationella nivån, kommunen är ytterst sett ansvarig för verksamheten. Vi Malmöbor måste känna förtroende för förskola och skola. Det måste finnas tillräckligt med förskoleplatser till våra barn. Skolans kvalitet ska vara hög och varje enskild elev skall känna lust och ansvar för sin utbildning. När ska Socialdemokraterna som har styrt Malmö i 20 år ta sitt ansvar för den kommunala skolan så att alla elever får en bra start i livet? - Stefan Lindhe (M) oppositionsråd 2

3 FÖRSKOLAN Egen läroplan och pedagogik Förskolan är en egen skolform med en egen läroplan och därmed en egen pedagogik. Det är viktigt att detta följs upp lokalt på så sätt att förskolan får utrymme att utvecklas efter sina egna speciella egenskaper. Även om det finns viktiga samarbeten såväl praktiska som organisatoriska med grundskolan så är det viktigt att fokus blir på förskolans utveckling. Stärk förskollärarna Vi tror att detta fokus kommer att göra mycket gott för den pedagogiska och verksamhetsmässiga utvecklingen. Det kommer att stärka förskollärarna, öka statusen och förbättra rekryteringsmöjligheterna. Likaså blir det lättare att behålla och utveckla den personal vi har idag. En helhet i pedagogiken Förskolan ska vila på demokratisk grund och ett demokratiskt klimat ska göra att varje barn ska uppleva sitt eget och andras värde. Förskolan ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Alla barn i Malmö ska ha tillgång till en bra förskola oavsett var det bor! Förskolans läroplan uttrycker det på ett bra sätt: Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn! Mindre barngrupper Små barn utvecklas bäst och är tryggast i små grupper. Som ett steg för att stärka kvaliteten inom förskola vill vi därför slå vakt om mindre barngrupper i förskolan. Staden måste även bli flexibel och ta hänsyn till föräldrarnas och barnens situation för att kunna möta behoven. Den öppna förskolan ska kunna byggas ut för att tillgodose barnens behov av att träffa andra barn. Garantera alla förskoleplats Vi vill garantera att alla får tillgång till förskola. För oss är det en självklarhet att arbetslinjen är prioriterad och att brist på förskoleplats aldrig får vara ett hinder för att ta ett arbete. Vidare får stadens indelning i funktioner aldrig vara ett hinder för att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om exempelvis närhetsprincip eller särskild pedagogisk inriktning. 3

4 GRUNDSKOLAN Läsa, skriva och räkna En av grundskolans grundläggande uppgifter är att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Vi stödjer därför en läsa-skriva-räkna-garanti, där vi garanterar extra stöd och extra undervisningstid till de elever som så behöver redan under de första årskurserna. Vi vill även se en extra satsning på bra metoder för läsutveckling och skolbibliotek för att uppmuntra och stimulera läsande för barn. Skolan ska stimulera Som ett led i att höja kvaliteten vill vi verka för mindre klasser i grundskolan, särskilt i de lägre åldrarna. Med ett färre antal elever blir det lättare för lärarna att uppmärksamma eleverna och individualisera undervisningen. Skolarbetet får därmed bättre förutsättningar för att präglas av lugn och ro en viktig förutsättning för goda studieresultat. Mindre skolklasser Vi vill verka för mindre lågstadieklasser i skolorna. I vårpropositionen i riksdagen gick Moderaterna därför fram med förslag om fler lärare i grundskolans tidigare år, utökade satsningar på fler karriärvägar för lärare och en tioårig grundskola. Fler speciallärare ska även utbildas och anställas. Öka drivkraften Elevernas olika förutsättningar måste ligga till grund för utvecklingsarbetet i skolan. Den egna förmågan och det egna initiativet måste vara drivkraften för eleverna i Malmös skolor. Skolan ska vara en trygg plats Om eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att alla känner trygghet i skolan. Skolan ska vara en trygg och säker arbetsplats och det ska finnas väl kända regler för ordningen som alltid ska följas. Mobbning, trakasserier, hot, skadegörelse och kriminalitet ska inte förekomma i Malmös skolor. Hela 16 procent av de anställda lärarna i Malmö uppger att de under det senaste året blivit utsatta för våld. Ur arbetsmiljösynpunkt är detta helt oacceptabelt. Malmö stad måste omedelbart ta fram en åtgärdsplan för detta. 4

5 Språket är avgörande En viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning är goda kunskaper i svenska språket. Det är dessutom den viktigaste vägen till etablering i samhället och måste prioriteras för elever som ska bygga sig en framtid i Sverige. Vi behöver fortsätta att förnya modersmålsstödet i skolorna. Den nuvarande organisationen med språkverkstäder med modersmålsstöd måste effektiviseras. Större krav måste ställas på undervisningen. Genom noggrannare uppföljning ska elevens färdigheter i svenska språket öka. Valfrihet viktigt för många Många elever i Malmö väljer att utnyttja sin rätt att välja att gå i fristående skolor. Vi ser i grunder positivt på att elever och föräldrar gör aktiva val. Ett aktivt skolval ska eftersträvas oavsett om det rör sig om våra kommunala skolor eller fristående alternativ. För oss är inte det viktigaste om skolan är kommunal eller fristående, utan att den håller en hög kvalitet och att eleverna har möjlighet att välja mellan olika skolor och olika aktörer. Vi ser gärna en samlad katalog där samtliga skolor, kommunala likväl fristående presenteras på ett bra och tydligt sätt för elev och förälder. Detta för att tydliggöra möjligheten till ett fritt skolval samt att vi har ett ansvar för alla Malmös elever. IT i skolan Idag råder det inte likvärdighet vad avser tillgången på datorer och andra digitala komplement såsom programvaror, läromedel mm. Detta måste vi ändra på. Malmös skolor ska vara centrum för professionellt kunnande när det gäller undervisning och inlärning. IT måste finnas och komma till användning i samtliga skolor och på alla nivåer, allt från förskola till gymnasieskola. IT i skolan är ett avgörande medel för en total utveckling av undervisningsmiljön. Våra elever utbildas för studier och arbete i en värld där datorn är det vanligaste arbetsredskapet. Datorn eller andra tekniska hjälpmedel ska vara naturliga arbetsredskap för alla lärare och elever. Modern informationsteknik används redan idag med stor framgång i exempelvis undervisningen av elever med särskilda behov och inlärningssvårigheter. Vi Moderater ser vikten av en samlad strategi för IT arbetet i Malmö och att samtliga lärare och elever förses med egen dator. Vi vill se en tydlig en- till en satsning. Möjligheten till kompetensutveckling för lärarna inom detta område är av stor vikt. Renodla arbetsuppgifterna och minska administrationen Vi vill att den administrativa bördan för lärarna successivt kan lyftas. Vi behöver lärare som kan fokusera på det personliga mötet elev-lärare, vi vet att denna relation är avgörande för elevernas prestationer. Skolledarna är centrala i skolans utveckling och ska också finnas som stöd för våra lärare i deras arbete. Att lärarstatusen höjs är av central betydelse för den svenska skolans framtid. Alliansregeringens olika satsningar har och kommer att hjälpa här. Med legitimerade lärare får vi en tydlig kvalitetsstämpel och en bra grund för att fortsätta arbetet med att säkerställa att läraryrket attraherar rätt personer. 5

6 Möjliggöra för kompetensutveckling En nödvändig förutsättning för en kvalitativ utbildning är också att lärarkåren ges möjlighet att fortbilda sig i sina ämnen. Detta gäller för såväl studie- som yrkesförberedande utbildningar. Lärarlyftet måste få betydligt bättre genomslag på Malmös grundskolor och nuvarande finansieringssystem måste ses över samtidigt som informationen från centralt håll förstärks. Även här är det viktigt att lärarna ges möjlighet till olika typer av kompetensutveckling. Karriärstjänster och möjlighet till att utveckla metoderna och undervisningen i våra skolor är av central vikt. Rektorernas roll Den nya skollagen ger rektorerna möjlighet att delegera varför det är möjligt att ha biträdande rektorer. Tjänster som biträdande rektorer är viktiga för att ge lärare möjlighet att pröva på ledarskap på skolnivå och utgör en god rekryteringsbas för rektorstjänster. Den nya organisationen måste präglas av det tydliga ledarskap som skollag och förordningar förutsätter. Vi vill att våra rektorer skall få avlastning från en del administrativa uppgifter så att de kan koncentrera sig på att vara pedagogiska ledare. Framgångsrika rektorer skall ha en bra löneutveckling och möjligheter till egen kompetensutveckling. Lärarnas roll Lärarna ska vara direkt underställda chefen för skolan (rektor) och chefen för skolan ska vara direkt underställd förvaltningschefen. Lärarna ska ägna sin tid företrädesvis åt undervisning och den administrativa bördan ska i huvudsak bestå av administration som rör ledning och planering av undervisningen. Stärkta yrkesroller via coacher Ett system med coacher för lärare såväl som för rektorer bör arbetas fram i Malmö. Detta kan bli ett viktigt instrument för att stärka och utveckla lärare och rektorer i sina yrkesroller. På detta sätt kan vi säkerställa kollegialt lärande och professionsutveckling. 6

7 VERKLIGHETENS MALMÖ Förödande förskoleköer och kostnader Vi malmöbor ska känna förtroende för förskola och skola. Det måste finnas tillräckligt med förskoleplatser till våra barn. Vi vill bygga fler riktiga förskolor istället för dyra förskolebaracker. Den senaste förskolebaracken kostar kronor per barn och år i hyra. Baracklösningarna är inget annat än ett resultat av dålig planering. Efter fem år har man betalat lika mycket i hyra som vad en helt ny ordinarie förskola kostar. Dessa resurser kunde ha gått till personal och verksamhet istället. Skolresultaten ligger långt under riksnivån De rödgröna har nu haft makten i 20 år utan någon form av förbättring kring elevers resultat eller skolans utveckling. I SKLs Öppna jämförelser hamnar Malmö på plats 270 gällande andelen elever som nått målen i alla ämnen av sammanlagt 290 kommuner. Nya Moderaterna tillsammans med övriga Alliansen i Malmö vill därför ta krafttag om skolan. Forskningen betonar den stora betydelsen lärarna har för att elevernas skolresultat ska bli goda. Det betyder att huvudmännen måste prioritera att ge lärarna bästa möjliga förutsättningar för sitt viktiga uppdrag. Detta görs inte i tillräcklig utsträckning. Nedanstående tabeller visar tydligt hur Malmös resultat ligger på en otillfredsställande nivå. Källa: Uppgifterna för riket och Malmös fristående skolor är hämtade från Skolverkets databas SIRIS. Uppgifterna för Malmö kommunala skolor är hämtade från grundskoleförvaltningens elevsystem den 17 juni Källa: Uppgifterna för Malmö kommunala skolor är hämtade från grundskoleförvaltningens elevsystem den 18 juni Fristående skolor har ingen skyldighet att rapportera in sina betygsresultat för årskurs 9 till kommunen, däremot till SCB. Därför kommer dessa resultat presenteras i samband med att de publiceras offentligt på Skolverkets webbaserade databas SIRIS. Detta förväntas ske i slutet av september. För år 2012 och 2013 fullföljer endast 66 procent av alla gymnasieelever gymnasiet inom fyra år vilket har ökat tre procentenheter sedan 2011 års mätning. Det konstateras också i Välfärdsredovisningen för 2013 att Malmö ligger under snittet i riket på 77 procent. 7

8 Vänstermajoriteten har tappat kontrollen Nya Moderaterna i Malmö vill ta krafttag för att få ordning på skolan i Malmö. Vår vision är tydlig, alla elever ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och ingen ska lämnas utanför. Eleverna är vår framtid och de ska alla klara grund- och gymnasieskolan så att de får en god start i livet och utifrån sin förmåga kan komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Förslag för framtiden Staden genomgår en omfattande strukturomvandling från industristad till kunskapsstad. Den resan måste Malmö fortsätta med. Ett 20 år långt Socialdemokratiskt styre har resulterat i att utvecklingen stannat av och gått åt fel håll. Vi ser ett Malmö där arbetslösheten är nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet och skolresultaten är bland de sämsta i landet. Det behövs en ny kurs för den lokala skolpolitiken. Moderaterna i Malmö kommer därför att prioritera följande; - Tydlig kunskapsfokus och uppföljning - Ökad valfrihet och mångfald - Lärarnas betydelse och skolan som modern arbetsplats - Höjd kvalitet - Stärk rektorerna - Höjda lärarlöner - Satsa på fler specialpedagoger - Minska byråkratin och den administrativa bördan för lärare - Arbeta med att förbättra barn och ungdomars hälsa, genom kost, motion och god elevvård - Bättre planering av förskole- och skolutbyggnaden - Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste förbättras genom intensifierat samarbete med näringslivet - Ungdomar ska guidas bättre till utbildningar som ger arbete genom förstärkt SYV - Träffa avtal med näringslivet att starta ett industriprogram med arbetsplatsförlagd utbildning och goda möjligheter till anställning efter godkänd utbildning - pedagogiken - Kraftfulla åtgärder mot mobbning, hot och våld samt tydliga regler som främjar studiero ska prägla klimatet i skolan Varje år går cirka en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan möjlighet att komma in på gymnasiet. I antal ca elever. Av dem som väl kommer in på gymnasiet, visar statistik från Skolverket, att över 30 % inte fullföljer utbildningen inom 4 år. Kunskapsbrister hos eleverna driver inte bara upp ungdomsarbetslösheten, utan försvårar även företagens kompetensförsörjning. Vi har inte råd att låta denna utveckling fortskrida. - Stefan Lindhe (M) 8

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommitté 11 - Utbildning

Kommitté 11 - Utbildning Kommitté - Utbildning Kommitté - Utbildning Stärk Sverige som kunskapsnation Ett lands välfärd och tillväxt är i hög grad ett resultat av dess utbildningssystem. Sveriges framtida välstånd är beroende

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Ordning + trygghet = kunskap

Ordning + trygghet = kunskap Ordning + trygghet = kunskap Sverigedemokratisk Ungdoms utbildningspolitik Den svenska skolan befinner sig för närvarande i en brant nedförsbacke, där elevernas kunskapsresultat sjunker, otryggheten ökar

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer