LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift"

Transkript

1 Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift S&E - System och Energi AB Sören Björnbom

2 Sida : 2 1. ALLMÄNT NÖJD KUND - INDEX PLANERAD DRIFT... 5 INTERN DRIFT... 6 EXTERN DRIFTOPERATÖR SYSTEMATISKT ENERGIARBETE - DRIFTOPTIMERING/ENERGIEFFEKTIV DRIFT MYNDIGHETSKONTROLLER BEREDSKAP INSTRUKTION FÖR BEDÖMNINGAR "CHECKLISTA" VID BEDÖMNINGAR BILAGA DRIFTROS ( EXEMPEL ) FÖRSLAG :DAGORDNING DRIFTMÖTE FÖRSLAG : RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ENERGIARBETE... 15

3 Sida : 3 1. Allmänt För att mäta utvecklingen och effektivitet används följande modell för " Kvalitetsmått för fastighetsdriftt". Modellen omfattar för närvarande sex kvalitetsmått : "Kostnader", "Nöjd kund", "Planerad drift", "Systematiskt Energiarbete", "Myndighetskontroller" och "Beredskap". Kostnaderna presenteras stapeldiagramform och resterande fem kvalitetsmått i en bedömningsskala 1-5 där varje steg åsätts bedömningsgrunder. De kvalitetsmått som används är följande : Kostnader : Presenteras i stapeldiagramform i jämförelse med Landstingsförbundets officiella nyckeltalsstatistik i kr/kvm BRA. Nöjd kund - index Planerad drift Systematiskt energiarbete : Driftoptimering / Energieffektiv drift Myndighetskontroller Beredskap Kvalitetsmåtten kommer att tas fram i samband med intervjuer som görs en gång per år. Intervjuerna kommer att följa den checklista som återfinns sist i denna PM och kommer bl.a ligga till grund för bedömningar om framtida utveckling. Alla kvalitetsmått, utom kostnaderna, sammanställs som en "driftros" enligt bilaga. Mätning / bedömning ska ske varje år inför budgetarbetet. I den lokala verksamhetsplaneringen ska, baserat på resultatet, kommentar lämnas och mål för respektive kvalitetsmått sättas för kommande det kommande året.

4 Sida : 4 2. Nöjd kund - index Nöjd kundindex ( andel nöjda kunder ) mäts då enkätundersökningar görs. Här används de delar av hyresgästenkäten som är aktuella. De variabler som direkt kan påverkas av driften är : a) Driftindex b) Uteindex c) Hur snabbt fel/skador i lokalerna åtgärdas d) Snöröjning och sandning e) Tillsyn / Skötsel av lokalerna f) Felanmälan För att ta fram kvalitetsmåttet nöjd kund används skalan 1 5 enligt : 1. Under Mellan Mellan Mellan Över 80 där man helt enkelt summerar poängen enligt enkäten och dividerar med 6 ( dvs a) f) enligt ovan ).

5 Sida : 5 3. Planerad drift Planerad drift är ju en kombination av struktur i det vardagliga arbetet, hur det följs upp och dokumenteras och hur det rapporteras i organisationen. Med överenkommen rapportering ( driftmöten etc ) är användningen av arbetsordersystemet och dess arbetsorder bl.a för FU ett villkor för att kunna påvisa utvecklingen och sköta driftrapporteringen. Användningen av arbetsordersystemet med rapportering och spårbarhet är ur kvalitetsledningssynpunkt att betrakta som ett egenkontrollsystem. Bedömningsgrunderna för "planerad drift" försöker att ta fasta på : Hur arbetet med planerad drift utvecklas där strävan är att öka andelen av den planerade driften ( tillsyn, skötsel och förebyggande underhåll). Hur kostnaderna även för köpta tjänster fördelas. Driftrapporteringen och regelbundenheten i form av driftmöten. För kvalitetsmåttet Planerad drift vid anlitande av extern driftoperatör fokuseras dels på att den anlitade externa driftoperatören arbetar på ett strukturerat sätt och dels på att LFS sköter kontroller och uppföljningar.

6 PLANERAD DRIFT LandstingsFastigheter Sörmland Sida : 6 Intern drift Bedömning Planerad drift Tidrapportering / Ekonomiuppf Dokumentation Rapportering inom 1 Planerad drift saknas : Åtgärder enbart efter felan eller larm 2 Planerad drift finns delvis : Viss FU planerad. Omfattning mycket sparsamt. 3 Planerad drift med Tillsyn, Skötsel och FU finns för tekn arb. Driftplanering för alla arbetsuppgifter. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Planerad drift enligt 3 med omfattning i sin helhet angiven. Helhet: Tekniska och adm arbetsuppgifter. 5 Planerad drift i full tillämpning sedan minst 3 år med återföring av utförda arbeten i sin helhet under hela perioden. Tidrapportering saknas eller är mycket sporadisk. Tidrapportering finns för men uppdelning saknas mellan plan drift och annat. Registrering av tid "slirar" ( < 50 % ) Tidrapportering för uppdelat på FU och AVH för fastighet finns men är ej heltäckande eller heltäckande sedan kort tid ( 1-2 år ) Tidrapportering som visar att andelen planerad drift ( av drift mot fastighet ) är över 50 %. All tid registreras. Tidrapportering som visar att andelen planerad drift är över 70 %. All tid registreras. Uppföljning saknas mer än grov bokföring av driftkostnader.. Uppföljning på objekt / byggnad finns för vissa delar. Köpta tjänster är ej objektspecade. Uppföljning på objekt finns för eget arbete och köpta tjänster delvis fördelat efter arbetstyp. Uppföljning på objekt enligt 3 med köpta tjänster korrekt fördelade efter arbetsoch installationstyp. Komplett uppföljning på objekt med stringent fördelning även av köpta tjänster under minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Dokumentation av driftåtgärder saknas. Dokumentation av driftåtgärder sker i form av kvitterade arbetsorder för delar av arbetsuppgifterna. Dokumentation av driftåtgärder sker i form av kvitterade arbetsorder för allt eget arbete och delvis för köpta tjänster. Dokumentation enligt 3 uppfylls men även köpta tjänster kvitteras till fullo. Dokumentation enligt 4 med driftrapport där detta har pågått de senaste 3 åren. arbetsgruppen Driftmöten förekommer inte. Rapportering sker "spontant". Driftmöten förekommer sporadiskt. Rapportering sker annars i dagliga kontakter Driftmöten enligt fastställd dagordning varje halvår. Driftmöten enligt fastställd dagordning varannan månad. Driftmöten enligt fastställd dagordning varannan månad sedan minst 3 år tillbaka.

7 Extern driftoperatör LandstingsFastigheter Sörmland Sida : 7 Bedömning Driftplanering Dokumentation Kvalitetskontroll Ekonomiuppföljning Driftrapportering 1 Driftplanering saknas : Åtgärder enbart efter felan eller larm 2 Driftplanering finns delvis : Viss rondering finns planerad. Omfattning sparsamt angiven. 3 Driftplanering finns. Driftplan för allt. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Driftplanering finns. Omfattning komplett. Väl utvecklad driftplan. 5 Driftplanering i full tillämpning sedan minst 3 år. Dokumentation av utförda driftåtgärder saknas. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker delvis i form av kvitterade driftplaner. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker i form av kvitterade driftplaner för allt. Dokumentation av utförda driftåtgärder enligt 3 kompletterat med kvitterade checklistor/arbetsorder som bekräftar utfört arbete Dokumentation enligt 4 där dokumentation finns de senaste 3 åren. Kvalitetskontroll förekommer ej. Kvalitetskontroll endast som statuskontroll vid operatörsbyte. Kvalitetskontroll förekommer oregelbundet. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enl fastställd rutin. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enligt fastställd rutin sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Årligt fast pris. För tilläggstjänster saknas uppföljning per objekt. Tilläggstjänster: Uppföljning per objekt för drift finns för vissa delar men ej korrekt uppdelat mellan drift och underhåll. Tilläggstjänster:Uppföljning per objekt finns komplett för tilläggstjänster avseende drift. Tilläggstjänster:Uppföljning per objekt för drift för köpta tilläggstjänster fördelat efter arbetstid och material Tilläggstjänster: Komplett uppföljning per objekt för drift med stringent fördelning enligt 4 under minst 3 år. Rapportering av drift förekommer mycket sporadiskt. Rapportering i driftmöte sker varje halvår. Rapportering i driftmöte sker varje kvartal enl fastställd dagordning. Rapportering i driftmöte sker enl fastställd dagordning varje månad. Rapportering i driftmöte sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka.

8 Sida : 9 5. Systematiskt Energiarbete - Driftoptimering/Energieffektiv drift Driftkostnadernas största enskilda post är kostnaden för media : värme, el, kyla, vatten och gas. En aktiv driftförvaltning som arbetar med frågan på ett systematiskt sätt är av avgörande betydelse för förbrukningstalen ( och därmed för kostnaderna). Detta kvalitetsmått tar i bedömningsgrunderna till stor del fasta på att åtgärder, analys och rapportering sker strukturerat, regelbundet och uthålligt. SYSTEMATISKT ENERGIARBETE : DRIFTOPTIMERING / ENERGIEFFEKTIV DRIFT Bedömning Energistatistik Driftstrategi Intern rapportering 1 Energistatistik matas in i eget system men inget uttag och egen analys. Driftstrategi för energieffektiv drift saknas Ingen rapportering förekommer internt utöver årlig sammanställning. 2 Energistatistiken matas in i energistatistiksystem och uttag med viss analys sker sporadiskt. 3 Energistatistiken tas ut 1 gång per månad och viss analys sker. 4 Energistatistiken tas ut 1 gång per månad med åtföljande analys och justering av driftstrategi. 5 Energistatistiken tas ut 1 gång per månad med åtföljande analys sedan minst 3 år tillbaka. Drifstrategi för drift enbart fastlagd i driftinstruktioner eller likvärdigt och viss driftstrategi finns för övrigt ( t.ex drifttider ventilation) Driftstrategi för energieffektiv drift (värme, el och kyla ) finns för ganska många system och justeras delvis beroende på bl. a statistikutfall Driftstrategi för energieffektiv drift finns komplett för alla system. Dokumentation av dessa strategier finns delvis. Rutin för justering av driftstrategi finns Driftstrategi för energieffektiv drift finns dokumenterad för samtliga system enligt 4 med komplett dokumentation och rutin för justering sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3. Rapportering om energi inom arbetsgruppen sker ytterst sporadiskt (nivå 1 gång per år ) Rapportering sker inom arbetsgruppen varje kvartal. Rapportering i arbetsgruppen sker minst varannan månad i anslutning till driftmöte. Av protokoll framgår att frågan belysts baserat på utförd analys. Rapportering sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka.

9 Sida : Myndighetskontroller Kvalitetsmåttet syftar till att fokusera på att myndighetskontroller/besiktningar planeras, genomförs korrekt och att åtgärder till följd av kontrollerna genomförs planerat. Det är egentligen ett "hjälpmått" för planerad drift där mindre god ordning på kontrollerna och många driftanmärkningar kan indikera att den planerade driften inte fungerar som den ska. MYNDIGHETSKONTROLLER / BESIKTNINGAR 2 Planering av kontroller / besiktningar sker av de företag som anlitas för kontrollerna. 3 Planering av kontrollerna sker till viss del som FU i eget system 4 Planering av kontrollerna sker helt som FU i eget system. 5 Planering av kontrollerna i eget system sedan minst 3 år tillbaka. Bedömning Planering "Missade kontroller" Driftanmärkningar Åtgärdande av anmärkningar 1 Kontroller och besiktningar sker oplanerat Det händer ganska ofta att kontroller/besikt- Stort antal anmärkningar med stor andel Många kvarstående driftanmärkningar sedan föregående ningar missas Vissa kontroller/besiktningar missas. Få kontroller / besiktningarmissas. Inga kontroller /besiktningar missas. Inga kontroller /besiktningar har missats de senaste 3 åren. driftanmärkningar Stor andel driftanmärkningar som i huvudsak åtgärdas. Mindre andel driftanmärkningar Andelen driftanmärkningar är mycket få. Driftanmärkningar förekommer ej. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. kontroll/besiktning Åtgärdande av driftanmärkningar sker oplanerat och kvarstående anmärkningar finns vid nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker planerat men inte alla åtgärder är fixade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar är med mycket få undantag åtgärdade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker alltid planerat och är alltid åtgärdade till nästa kontroll.

10 Sida : Beredskap Beredskap är också ett hjälpmått för planerad drift. Fokuseringen och redovisningen av beredskapen är till för regelbunden analys med målet att arbete som ska göras som en del av den planerade driften inte ska belasta beredskapen. Ett annat fokus är att hyresgästen ska betala för det som han förorsakar. Kvalitetsmåttet fokuserar också på uthållighet. BEREDSKAP Bedömning Registrering Hyresgäster Analys 1 Beredskapen registreras inte separat utan enbart i personalsystemet. 2 Beredskapen registreras även i form av t.ex jourbok eller jourrapport 3 Beredskapen registreras för flertalet utryckningar med angivande av feltyp och åtgärd för objekt 4 Beredskap registreras för samtliga utryckningar med angivande av feltyp, åtgärd och tidsåtgång. 5 Beredskapsregistrering enligt 4 finns sedan minst 3 år tillbaka. Hyresgästberoende utryckningar särskiljs inte dvs debiteras ej. Hyresgästberoende utryckningar särskiljs och debiteras " normalt" efter schablon. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter schablon Hyresgästberoende utryckningar debiteras efter faktisk kostnad. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter faktisk kostnad och sedan minst 3 år tillbaka. Ingen analys av beredskapen sker. Viss analys sker men slirar beroende på brister i registrering. Redovisningen enligt kolumn 1 visar att andelen utryckningar beroende på brister i den planerade driften är större än 15 men mindre än 25 %. Andelen åtgärder till följd av brister i planerad drift är mindre än 5 %. Åtgärder på beredskap till följd av brister i planerad drift förekommer ej. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3.

11 Sida : Instruktion för bedömningar För att genomföra bedömningen kan med fördel bifogat checklista användas. Checklistan används som stöd vid de intervjuer som ska ske med driftledning och arbetsgruppen. Övrigt material som måste finnas tillgängligt är : Kostnadsresultat. Sammanställning erhålls från bokföring och Landlord. Jämförelse sker sedan mot sammanställda nyckeltal från landstingsförbundet. Analys av planerad drift. Sammanställningar hämtas från Landlord. Driftmötesprotokoll. Energiresultat. Myndighetskontroller. Planeringen och utfall. Beredskap. Underlag för analys hämtas från Landlord. Efter genomgång av checklistan och det att man satt "bedömningspoäng" så sammanställs resultatet ( exkl kostnader ) i "driftrosen" som är ett Excel-diagram i rosform.

12 Sida : 13 "Checklista" vid bedömningar 1. Planerad drift ( Tillsyn och skötsel ) a) Planering - Driftplanering AO-system nivå : Låg ; Medel ; God : Kommentar - Återföring av arbeten i AO-system : Ja ; Nej Kommentar : - Redovisning : Andelen planerad drift av total tid för fastighetsdrift är.. %. b) Köpta drifttjänster - Köpta drifttjänster "ostrukturerat" från fakturor/bokföring : Ja ; Nej - Köpta drifttjänster dokumenteras i AO systemet : Ja ; Nej c) Driftrapportering i arbetsgruppen - Rapporteringen muntlig och sporadisk : Ja ; Nej - Regelbundna driftmöten : Ja ; Nej - Om Ja gånger per månad / år. - Fastställd dagordning : Ja ; Nej - Om Ja : Används egen : eller fastlagd : 2. Driftoptimering / Energieffektiv drift a) Energistatistik ( värme,el och vatten ) - Energistatistik analyseras per månad : Ja ; Nej sedan. år tillbaka - Rapportering i gruppen sker regelbundet : Ja ; Nej sedan.. år / månader b) Driftstrategi - Driftstrategin är fastlagd i driftinstruktionerna : Ja ; Nej - Egen modifierad strategi för att nå bättre driftoptimering används : Ja ; Nej - Egen modifierad strategi används för bättre funktion : Ja ; Nej - Energistatistiken används som underlag för driftstrategiförändringar : Ja ; Nej 3. Myndighetskontroller a) Vet du vilka kontroller som gäller för dina fastigheter? c) Kontroller ( egen + myndighets ) - Inlagda i driftplaneringen / AO-systemet? : Ja ; Nej - Åtgärdsplan för anmärkningar finns : Ja ; Nej - Missas kontroller : Ja ; Nej d) Stickprovsvis kontroll av några protokoll dels nya och dels gamla - Driftanmärkningar : Ja ; Nej ; - Om Ja : Det finns : många; få; inga.

13 Sida : Beredskap a) Redovisning - Redovisning av beredskapsinsatser : Finns; Finns ej - Redovisningen består av felorsak, åtgärd och tidsåtgång : Ja; Nej; Delvis - Beräkna andelen beredskapsinsatser som kan misstänkas bero på bristande planerad drift. Andelen är.. %. - Övrigt : b) Hyresgästkontakter - Andel hyresgästberoende beredskapsinsatser är. % - Hyresgäst debiteras inte alls : Ja; Nej - Hyresgäst debiteras efter schablon : Ja; Nej - Schablon är :. kr / timme, utryckning eller - Hyresgäst debiteras efter "sin andel" av kostnaden : Ja; Nej - Vid träffar med hyresgästen är beredskapen en fråga som regelbundet eller ibland tas upp : Ja; Nej Mera kommentarer :

14 Sida : 15 BILAGA Driftros ( exempel ) Förslag :Dagordning Driftmöte Förslag : Rutin för Systematiskt Energiarbete

15 LFS Sammanvägt LFS Kvalitetsmått 2004 Yta BRA ; S&E AB DRIFTROSEN Nöjd kund Plan. drift Syst E-arbete Kontroller Beredskap Medel Beredskap Nöjd kund Plan. drift Kontroller Syst E-arbete Kvalitetsmåttet Driftkostnader Tot driftk Tot driftk exkl Media media Perskostn int Köpta drifttjänster Ltg tot medel Ltg medel Ltg exkl medel media media kr/kvmbra Tot driftk Tot driftk exkl media Media Perskostn int drift Köpta tjänster Ltg tot medel Ltg medel exkl media Ltg medel media

16 S&E AB Sören Björnbom Förslag : Dagordning för driftmöten Sida : 1 Allmänt Driftmöte ska hållas inom varje område. Möte ska hållas ungefär varannan månad, förslagsvis: februari, april, juni, augusti, september och december. Mötet ska hållas så att alla fakta över fastigheterna är tidsaktuella. Det innebär att mötet hålls ett par veckor in i månaden för att bl.a aktuell energistatistik finns att tillgå. Områdets fastighetschef ( eller av honom utsedd ) kallar, leder mötet och skriver anteckningar / alternativt utser "pennförare". Anteckningarna ska finnas klara och distribuerade inom 14 dagar. Vid mötena ska driftchef, driftgruppschef, förvaltare samt drifttekniker delta. Vid driftmötet ska de senaste 2 månadernas driftläge penetreras där utgångspunkten ska vara driftdokumentationen i form av utdrag ur Landlord, energistatistik etc. Dagordning 1. Nästa möte 2. Föregående anteckningar Justering av föregående anteckningar. 3. Hyresgäster a) Rapport från fastighetsområdeschef, förvaltare m.fl när det gäller hyresgästkontakter som påverkar driften, Uthyrningsläget kan lämpligen tas upp här. b) Uppkomna spörsmål från hyresgästen avseende driften. 4. Driftrapportering a) Rapportering av driftläget. b) Statistik baserad bl.a på driftplan / egenkontrollplan : Felanmälan, Planerad drift, Avhjälpande underhåll : Händelser: Med kommentarer! c) Ev korrigeringar i driftplan / egenkontrollplan. d) Punkter som måste åtgärdas. 5. Miljörapportering a) Energi Med det avses vilken driftstatus ur främst energi/mediasynpunkt som råder samt status ur tillgänglighetssynpunkt. Statistik : El, värme och vatten. Med analys och kommentarer och diskussion om ev ändrad driftstrategi för att få lägre mediaförbrukning eller bättre tillgänglighet. b) Ev problem med inneklimat. c) Övrig miljörapportering av betydelse. 6. Myndighetsbesiktningar/Kontroller a) Vad som är gjort under perioden b) Åtgärdsplan och rapportering av tidigare beslutade åtgärder c) Kontroller och besiktningar under kommande period d) Genomförda och planerade egenkontroller enligt driftplan. 7. Beredskap Redovisning av tid och åtgärder i samband med beredskap. 8. Projekt / Underhåll på gång En rapportering om byggen eller större underhållsåtgärder som är på gång eller arbetas med. 9. Vem som anvarar för vad. Under denna punkt ska från ovanstående sammanfattas vem som ska göra vad och vem som ansvarar för det både tekniskt och ekonomiskt. 10. Övriga frågor

17 Förslag : Rutin för Systematiskt Energiarbete LandstingsFastigheter Sörmland S&E AB Allmänt I driftens uppdrag ingår att arbeta med sin del av det Systematiska Energiarbetet dvs i huvudsak driftoptimering i syfte att minimera energianvändningen, säkerställa god funktion, bra inneklimat och nöjda hyresgäster. I uppdraget ska arbete med driftoptimering enligt följande rutiner ingå. Driftoptimering Med driftoptimering avses att byggnadernas värme/ventilation/kyla och elsystem används så effektivt som möjligt mot ställda funktions och klimatkrav. Grundstrategin för driftoptimeringen är : "Värmeåtervinningen ska alltid ge så mycket som möjligt och värmesystemets framtemperatur ska alltid vara så låg som möjligt. Ventilationsanläggningarnas drifttider ska vara väl anpassade mot verksamhetstiderna och kylanläggningarna ska aldrig arbeta mer än absolut nödvändigt och aldrig då det finns risk att värme/kyla kan arbeta mot varandra". Genomförande Driftoptimeringen genomförs av driftpersonalen som har att succesivt prova sig fram till bästa möjliga driftstrategi och driftparametrar. Målet är att byggnaden och dess system så långt som möjligt är ska uppfylla grundstrategin enligt ovan. De ur driftpersonalen som genomför driftoptimeringen skall ha erforderlig kunskap i energieffektivisering genom driftoptimering. Dokumentation av driftoptimeringen sker löpande i "trimlogger" för fastigheten och där man i detalj kan följa arbetet fram till färdigtrimmad anläggning. Uppföljning, kontroll och rapportering av det samlade arbetet med driftoptimering sker varje driftmöte. Mätningar och funktionskontroller 1. Förbrukningsstatistik a) Den vardag som ligger närmast varje sista dag i månaden ska driftpersonalen läsa mätare och rapportera avlästa värden. b) Avlästa värden matas in i mediauppföljningsprogram snarast analys görs för att kunna kommentera och rapportera vid driftmöte. 2. Funktionskontroll / Energikontrollen Funktionskontroll och genomgång för att bl.a säkerställa driftoptimeringen sker i färdigtrimmade fastigheter 1 gång/år. Energikontrollen ska dokumenteras på lämpligt sätt och ska omfattar komponenter både på systemnivå och rumsnivå. 3. Strömförbrukning fläktar I anslutning till ordinarie FU ( t.ex vidservicetillfälle) 1 g/år mäts strömmen för

18 fläktmotor. Ev avvikelser mot tidigare upprättat register. LandstingsFastigheter Sörmland S&E AB Värmeåtervinning på ventilation En gång per år mäts och sammanställs temperaturverkningsgraden för samtliga återvinnare. Mätningen sker under hösten / vintern vid en utetemperatur av ca 0 grader och ska omfatta både till och frånluftverkningsgrader. Avvikelser från normala värden innebär att åtgärder ska vidtas enligt ordinarie arbetsorderrutin dvs som AVH. Vid avsaknad av normala värden gäller att följande "gränsvärden" för avvikelse: Roterande återvinnare : 75 % tilluftverkningsgrad Batteriåtervinnare : 50 % tilluftverkningsgrad Plattvärmeväxlare : 50 % tilluftverkningsgrad Rapportering av uppmätta värden sker enligt ordinarie rapporteringsrutin dvs vid driftmötet.

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller

Läs mer

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service 2005-02-22 S&E - System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 1. ALLMÄNT... 3 2. NÖJD KUND - INDEX... 4 3. SERVICEPLANERING...

Läs mer

Kvalitetsmått LFS : Mälarsjukhuset

Kvalitetsmått LFS : Mälarsjukhuset Sida : 1 Kvalitetsmått LFS : Mälarsjukhuset Resultat och kommentarer 2004. S&E System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 Korta kommentarer med "totalomdöme" och förbättringsförslag. Genom en miss av

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Prisma Översiktsdokumentation Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Innehåll 1. ARBETSORDER... 3 1.1 Flöde...3 1.2 Arbetsorder, allmänt...4 2. UTRUSTNINGSHANTERING...

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

När resultatet räknas

När resultatet räknas Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften När resultatet räknas optimering av egen driftverksamhet i offentliga fastighetsföretag".

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2017 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Tillsammans med Larmcentral, Statuskontroll & Energiverktyg fås en ny revolutionerande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av inrikes fastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av inrikes fastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Innehåll 64-1065/04 006-1-01 (49) Styrande dokument innehåller: Krav och råd Uppgifter om objekten sid 3 Underhåll sid 4 Drift sid 8 Kvalitetsmått för fastighetsdrift sid

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Typ: större grundskola/industri

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

CamsWeb Fastighet. computer aided maintenance system. CamsWeb Fastighet. SBA & Säkerhet

CamsWeb Fastighet. computer aided maintenance system. CamsWeb Fastighet. SBA & Säkerhet består av fristående tjänster för felanmälan, SBA-arbetet delas mellan verksamheten och fastighetsägaren. Fastighetsägarens yttersta ansvar kvalitetssäkrar CamsWeb genom att fastighetsägaren tillhandahåller

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Helårsrapport Kontaktperson Projektledare: Mathias Björnkvist, tel. 076-107 73 31 e-post: mathias.bjornkvist@kraftringen.se Kontaktperson Drifttekniker: Bengt

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Halvårsrapport 2013 Kontaktperson Projektledare Mathias Björnkvist, tel. 076-107 73 31 e-post: Mathias.Bjornkvist@lundsenergi.se 1 Denna rapport redovisar utfört

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel i Transmissionsprodukter Sida 1 av 6 Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2016-01-01 Sida 2 av 13 BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten SÖRF:s

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP Mer info om BeBo: www.bebostad.se BeBo-Processen Bakgrund Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 1 av 5 Instruktion AFS 2002:1 Användning av Trycksatta anordningar Fortlöpande Tillsyn av Tryckkärl och rörledningar Tryckbärande anordning skall fortlöpande tillses så att säkerheten vid användning är

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3 SvK4005, v3.4, 2014-03-26 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING AFS Bilaga 3:9a DATUM SAMRÅD 2015-06-17 XXX TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C FASTSTÄLLD XXXX Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Energieffektivisering under förvaltning i lokaler Energisession 2006 Västra Götaland, Trollhättan 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Sammanfattning Lokalförsörjningskontoret i Borås Stad försörjer

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto TR 12-011:2 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 1.1. Teknisk rondning...3 1.2. Krav på kompetens...3 1.3. Anläggningsdokumentation...3 1.4.

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Om företaget har en energipolicy skriv den här: ... Vad är syftet/syftena med att göra en energikartläggning?

Om företaget har en energipolicy skriv den här: ... Vad är syftet/syftena med att göra en energikartläggning? Checklista industri Syftet med checklistan är att vara ett stöd i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Utvecklad information om alla punkterna i listan finns att hämta på www.energiaktiv.se.

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet SCA Ortviken IFS för operatörer Christer Byström Driftsäkerhet Underhåll terminologi Planerad arbetsorder Utförs inom 3 dygn Oplanerad arbetsorder Utförs inom 3 timmar Utförs inom 24 timmar Underhåll =

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I. Standard för verifiering av energianvändning. i befintliga byggnader

Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I. Standard för verifiering av energianvändning. i befintliga byggnader Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I Standard för verifiering av energianvändning i befintliga byggnader 1 SYFTE OCH BAKGRUND Generellt finns det mycket goda möjligheter att lönsamt minska energianvändningen

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer