LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift"

Transkript

1 Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift S&E - System och Energi AB Sören Björnbom

2 Sida : 2 1. ALLMÄNT NÖJD KUND - INDEX PLANERAD DRIFT... 5 INTERN DRIFT... 6 EXTERN DRIFTOPERATÖR SYSTEMATISKT ENERGIARBETE - DRIFTOPTIMERING/ENERGIEFFEKTIV DRIFT MYNDIGHETSKONTROLLER BEREDSKAP INSTRUKTION FÖR BEDÖMNINGAR "CHECKLISTA" VID BEDÖMNINGAR BILAGA DRIFTROS ( EXEMPEL ) FÖRSLAG :DAGORDNING DRIFTMÖTE FÖRSLAG : RUTIN FÖR SYSTEMATISKT ENERGIARBETE... 15

3 Sida : 3 1. Allmänt För att mäta utvecklingen och effektivitet används följande modell för " Kvalitetsmått för fastighetsdriftt". Modellen omfattar för närvarande sex kvalitetsmått : "Kostnader", "Nöjd kund", "Planerad drift", "Systematiskt Energiarbete", "Myndighetskontroller" och "Beredskap". Kostnaderna presenteras stapeldiagramform och resterande fem kvalitetsmått i en bedömningsskala 1-5 där varje steg åsätts bedömningsgrunder. De kvalitetsmått som används är följande : Kostnader : Presenteras i stapeldiagramform i jämförelse med Landstingsförbundets officiella nyckeltalsstatistik i kr/kvm BRA. Nöjd kund - index Planerad drift Systematiskt energiarbete : Driftoptimering / Energieffektiv drift Myndighetskontroller Beredskap Kvalitetsmåtten kommer att tas fram i samband med intervjuer som görs en gång per år. Intervjuerna kommer att följa den checklista som återfinns sist i denna PM och kommer bl.a ligga till grund för bedömningar om framtida utveckling. Alla kvalitetsmått, utom kostnaderna, sammanställs som en "driftros" enligt bilaga. Mätning / bedömning ska ske varje år inför budgetarbetet. I den lokala verksamhetsplaneringen ska, baserat på resultatet, kommentar lämnas och mål för respektive kvalitetsmått sättas för kommande det kommande året.

4 Sida : 4 2. Nöjd kund - index Nöjd kundindex ( andel nöjda kunder ) mäts då enkätundersökningar görs. Här används de delar av hyresgästenkäten som är aktuella. De variabler som direkt kan påverkas av driften är : a) Driftindex b) Uteindex c) Hur snabbt fel/skador i lokalerna åtgärdas d) Snöröjning och sandning e) Tillsyn / Skötsel av lokalerna f) Felanmälan För att ta fram kvalitetsmåttet nöjd kund används skalan 1 5 enligt : 1. Under Mellan Mellan Mellan Över 80 där man helt enkelt summerar poängen enligt enkäten och dividerar med 6 ( dvs a) f) enligt ovan ).

5 Sida : 5 3. Planerad drift Planerad drift är ju en kombination av struktur i det vardagliga arbetet, hur det följs upp och dokumenteras och hur det rapporteras i organisationen. Med överenkommen rapportering ( driftmöten etc ) är användningen av arbetsordersystemet och dess arbetsorder bl.a för FU ett villkor för att kunna påvisa utvecklingen och sköta driftrapporteringen. Användningen av arbetsordersystemet med rapportering och spårbarhet är ur kvalitetsledningssynpunkt att betrakta som ett egenkontrollsystem. Bedömningsgrunderna för "planerad drift" försöker att ta fasta på : Hur arbetet med planerad drift utvecklas där strävan är att öka andelen av den planerade driften ( tillsyn, skötsel och förebyggande underhåll). Hur kostnaderna även för köpta tjänster fördelas. Driftrapporteringen och regelbundenheten i form av driftmöten. För kvalitetsmåttet Planerad drift vid anlitande av extern driftoperatör fokuseras dels på att den anlitade externa driftoperatören arbetar på ett strukturerat sätt och dels på att LFS sköter kontroller och uppföljningar.

6 PLANERAD DRIFT LandstingsFastigheter Sörmland Sida : 6 Intern drift Bedömning Planerad drift Tidrapportering / Ekonomiuppf Dokumentation Rapportering inom 1 Planerad drift saknas : Åtgärder enbart efter felan eller larm 2 Planerad drift finns delvis : Viss FU planerad. Omfattning mycket sparsamt. 3 Planerad drift med Tillsyn, Skötsel och FU finns för tekn arb. Driftplanering för alla arbetsuppgifter. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Planerad drift enligt 3 med omfattning i sin helhet angiven. Helhet: Tekniska och adm arbetsuppgifter. 5 Planerad drift i full tillämpning sedan minst 3 år med återföring av utförda arbeten i sin helhet under hela perioden. Tidrapportering saknas eller är mycket sporadisk. Tidrapportering finns för men uppdelning saknas mellan plan drift och annat. Registrering av tid "slirar" ( < 50 % ) Tidrapportering för uppdelat på FU och AVH för fastighet finns men är ej heltäckande eller heltäckande sedan kort tid ( 1-2 år ) Tidrapportering som visar att andelen planerad drift ( av drift mot fastighet ) är över 50 %. All tid registreras. Tidrapportering som visar att andelen planerad drift är över 70 %. All tid registreras. Uppföljning saknas mer än grov bokföring av driftkostnader.. Uppföljning på objekt / byggnad finns för vissa delar. Köpta tjänster är ej objektspecade. Uppföljning på objekt finns för eget arbete och köpta tjänster delvis fördelat efter arbetstyp. Uppföljning på objekt enligt 3 med köpta tjänster korrekt fördelade efter arbetsoch installationstyp. Komplett uppföljning på objekt med stringent fördelning även av köpta tjänster under minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Dokumentation av driftåtgärder saknas. Dokumentation av driftåtgärder sker i form av kvitterade arbetsorder för delar av arbetsuppgifterna. Dokumentation av driftåtgärder sker i form av kvitterade arbetsorder för allt eget arbete och delvis för köpta tjänster. Dokumentation enligt 3 uppfylls men även köpta tjänster kvitteras till fullo. Dokumentation enligt 4 med driftrapport där detta har pågått de senaste 3 åren. arbetsgruppen Driftmöten förekommer inte. Rapportering sker "spontant". Driftmöten förekommer sporadiskt. Rapportering sker annars i dagliga kontakter Driftmöten enligt fastställd dagordning varje halvår. Driftmöten enligt fastställd dagordning varannan månad. Driftmöten enligt fastställd dagordning varannan månad sedan minst 3 år tillbaka.

7 Extern driftoperatör LandstingsFastigheter Sörmland Sida : 7 Bedömning Driftplanering Dokumentation Kvalitetskontroll Ekonomiuppföljning Driftrapportering 1 Driftplanering saknas : Åtgärder enbart efter felan eller larm 2 Driftplanering finns delvis : Viss rondering finns planerad. Omfattning sparsamt angiven. 3 Driftplanering finns. Driftplan för allt. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Driftplanering finns. Omfattning komplett. Väl utvecklad driftplan. 5 Driftplanering i full tillämpning sedan minst 3 år. Dokumentation av utförda driftåtgärder saknas. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker delvis i form av kvitterade driftplaner. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker i form av kvitterade driftplaner för allt. Dokumentation av utförda driftåtgärder enligt 3 kompletterat med kvitterade checklistor/arbetsorder som bekräftar utfört arbete Dokumentation enligt 4 där dokumentation finns de senaste 3 åren. Kvalitetskontroll förekommer ej. Kvalitetskontroll endast som statuskontroll vid operatörsbyte. Kvalitetskontroll förekommer oregelbundet. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enl fastställd rutin. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enligt fastställd rutin sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Årligt fast pris. För tilläggstjänster saknas uppföljning per objekt. Tilläggstjänster: Uppföljning per objekt för drift finns för vissa delar men ej korrekt uppdelat mellan drift och underhåll. Tilläggstjänster:Uppföljning per objekt finns komplett för tilläggstjänster avseende drift. Tilläggstjänster:Uppföljning per objekt för drift för köpta tilläggstjänster fördelat efter arbetstid och material Tilläggstjänster: Komplett uppföljning per objekt för drift med stringent fördelning enligt 4 under minst 3 år. Rapportering av drift förekommer mycket sporadiskt. Rapportering i driftmöte sker varje halvår. Rapportering i driftmöte sker varje kvartal enl fastställd dagordning. Rapportering i driftmöte sker enl fastställd dagordning varje månad. Rapportering i driftmöte sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka.

8 Sida : 9 5. Systematiskt Energiarbete - Driftoptimering/Energieffektiv drift Driftkostnadernas största enskilda post är kostnaden för media : värme, el, kyla, vatten och gas. En aktiv driftförvaltning som arbetar med frågan på ett systematiskt sätt är av avgörande betydelse för förbrukningstalen ( och därmed för kostnaderna). Detta kvalitetsmått tar i bedömningsgrunderna till stor del fasta på att åtgärder, analys och rapportering sker strukturerat, regelbundet och uthålligt. SYSTEMATISKT ENERGIARBETE : DRIFTOPTIMERING / ENERGIEFFEKTIV DRIFT Bedömning Energistatistik Driftstrategi Intern rapportering 1 Energistatistik matas in i eget system men inget uttag och egen analys. Driftstrategi för energieffektiv drift saknas Ingen rapportering förekommer internt utöver årlig sammanställning. 2 Energistatistiken matas in i energistatistiksystem och uttag med viss analys sker sporadiskt. 3 Energistatistiken tas ut 1 gång per månad och viss analys sker. 4 Energistatistiken tas ut 1 gång per månad med åtföljande analys och justering av driftstrategi. 5 Energistatistiken tas ut 1 gång per månad med åtföljande analys sedan minst 3 år tillbaka. Drifstrategi för drift enbart fastlagd i driftinstruktioner eller likvärdigt och viss driftstrategi finns för övrigt ( t.ex drifttider ventilation) Driftstrategi för energieffektiv drift (värme, el och kyla ) finns för ganska många system och justeras delvis beroende på bl. a statistikutfall Driftstrategi för energieffektiv drift finns komplett för alla system. Dokumentation av dessa strategier finns delvis. Rutin för justering av driftstrategi finns Driftstrategi för energieffektiv drift finns dokumenterad för samtliga system enligt 4 med komplett dokumentation och rutin för justering sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3. Rapportering om energi inom arbetsgruppen sker ytterst sporadiskt (nivå 1 gång per år ) Rapportering sker inom arbetsgruppen varje kvartal. Rapportering i arbetsgruppen sker minst varannan månad i anslutning till driftmöte. Av protokoll framgår att frågan belysts baserat på utförd analys. Rapportering sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka.

9 Sida : Myndighetskontroller Kvalitetsmåttet syftar till att fokusera på att myndighetskontroller/besiktningar planeras, genomförs korrekt och att åtgärder till följd av kontrollerna genomförs planerat. Det är egentligen ett "hjälpmått" för planerad drift där mindre god ordning på kontrollerna och många driftanmärkningar kan indikera att den planerade driften inte fungerar som den ska. MYNDIGHETSKONTROLLER / BESIKTNINGAR 2 Planering av kontroller / besiktningar sker av de företag som anlitas för kontrollerna. 3 Planering av kontrollerna sker till viss del som FU i eget system 4 Planering av kontrollerna sker helt som FU i eget system. 5 Planering av kontrollerna i eget system sedan minst 3 år tillbaka. Bedömning Planering "Missade kontroller" Driftanmärkningar Åtgärdande av anmärkningar 1 Kontroller och besiktningar sker oplanerat Det händer ganska ofta att kontroller/besikt- Stort antal anmärkningar med stor andel Många kvarstående driftanmärkningar sedan föregående ningar missas Vissa kontroller/besiktningar missas. Få kontroller / besiktningarmissas. Inga kontroller /besiktningar missas. Inga kontroller /besiktningar har missats de senaste 3 åren. driftanmärkningar Stor andel driftanmärkningar som i huvudsak åtgärdas. Mindre andel driftanmärkningar Andelen driftanmärkningar är mycket få. Driftanmärkningar förekommer ej. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. kontroll/besiktning Åtgärdande av driftanmärkningar sker oplanerat och kvarstående anmärkningar finns vid nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker planerat men inte alla åtgärder är fixade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar är med mycket få undantag åtgärdade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker alltid planerat och är alltid åtgärdade till nästa kontroll.

10 Sida : Beredskap Beredskap är också ett hjälpmått för planerad drift. Fokuseringen och redovisningen av beredskapen är till för regelbunden analys med målet att arbete som ska göras som en del av den planerade driften inte ska belasta beredskapen. Ett annat fokus är att hyresgästen ska betala för det som han förorsakar. Kvalitetsmåttet fokuserar också på uthållighet. BEREDSKAP Bedömning Registrering Hyresgäster Analys 1 Beredskapen registreras inte separat utan enbart i personalsystemet. 2 Beredskapen registreras även i form av t.ex jourbok eller jourrapport 3 Beredskapen registreras för flertalet utryckningar med angivande av feltyp och åtgärd för objekt 4 Beredskap registreras för samtliga utryckningar med angivande av feltyp, åtgärd och tidsåtgång. 5 Beredskapsregistrering enligt 4 finns sedan minst 3 år tillbaka. Hyresgästberoende utryckningar särskiljs inte dvs debiteras ej. Hyresgästberoende utryckningar särskiljs och debiteras " normalt" efter schablon. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter schablon Hyresgästberoende utryckningar debiteras efter faktisk kostnad. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter faktisk kostnad och sedan minst 3 år tillbaka. Ingen analys av beredskapen sker. Viss analys sker men slirar beroende på brister i registrering. Redovisningen enligt kolumn 1 visar att andelen utryckningar beroende på brister i den planerade driften är större än 15 men mindre än 25 %. Andelen åtgärder till följd av brister i planerad drift är mindre än 5 %. Åtgärder på beredskap till följd av brister i planerad drift förekommer ej. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3.

11 Sida : Instruktion för bedömningar För att genomföra bedömningen kan med fördel bifogat checklista användas. Checklistan används som stöd vid de intervjuer som ska ske med driftledning och arbetsgruppen. Övrigt material som måste finnas tillgängligt är : Kostnadsresultat. Sammanställning erhålls från bokföring och Landlord. Jämförelse sker sedan mot sammanställda nyckeltal från landstingsförbundet. Analys av planerad drift. Sammanställningar hämtas från Landlord. Driftmötesprotokoll. Energiresultat. Myndighetskontroller. Planeringen och utfall. Beredskap. Underlag för analys hämtas från Landlord. Efter genomgång av checklistan och det att man satt "bedömningspoäng" så sammanställs resultatet ( exkl kostnader ) i "driftrosen" som är ett Excel-diagram i rosform.

12 Sida : 13 "Checklista" vid bedömningar 1. Planerad drift ( Tillsyn och skötsel ) a) Planering - Driftplanering AO-system nivå : Låg ; Medel ; God : Kommentar - Återföring av arbeten i AO-system : Ja ; Nej Kommentar : - Redovisning : Andelen planerad drift av total tid för fastighetsdrift är.. %. b) Köpta drifttjänster - Köpta drifttjänster "ostrukturerat" från fakturor/bokföring : Ja ; Nej - Köpta drifttjänster dokumenteras i AO systemet : Ja ; Nej c) Driftrapportering i arbetsgruppen - Rapporteringen muntlig och sporadisk : Ja ; Nej - Regelbundna driftmöten : Ja ; Nej - Om Ja gånger per månad / år. - Fastställd dagordning : Ja ; Nej - Om Ja : Används egen : eller fastlagd : 2. Driftoptimering / Energieffektiv drift a) Energistatistik ( värme,el och vatten ) - Energistatistik analyseras per månad : Ja ; Nej sedan. år tillbaka - Rapportering i gruppen sker regelbundet : Ja ; Nej sedan.. år / månader b) Driftstrategi - Driftstrategin är fastlagd i driftinstruktionerna : Ja ; Nej - Egen modifierad strategi för att nå bättre driftoptimering används : Ja ; Nej - Egen modifierad strategi används för bättre funktion : Ja ; Nej - Energistatistiken används som underlag för driftstrategiförändringar : Ja ; Nej 3. Myndighetskontroller a) Vet du vilka kontroller som gäller för dina fastigheter? c) Kontroller ( egen + myndighets ) - Inlagda i driftplaneringen / AO-systemet? : Ja ; Nej - Åtgärdsplan för anmärkningar finns : Ja ; Nej - Missas kontroller : Ja ; Nej d) Stickprovsvis kontroll av några protokoll dels nya och dels gamla - Driftanmärkningar : Ja ; Nej ; - Om Ja : Det finns : många; få; inga.

13 Sida : Beredskap a) Redovisning - Redovisning av beredskapsinsatser : Finns; Finns ej - Redovisningen består av felorsak, åtgärd och tidsåtgång : Ja; Nej; Delvis - Beräkna andelen beredskapsinsatser som kan misstänkas bero på bristande planerad drift. Andelen är.. %. - Övrigt : b) Hyresgästkontakter - Andel hyresgästberoende beredskapsinsatser är. % - Hyresgäst debiteras inte alls : Ja; Nej - Hyresgäst debiteras efter schablon : Ja; Nej - Schablon är :. kr / timme, utryckning eller - Hyresgäst debiteras efter "sin andel" av kostnaden : Ja; Nej - Vid träffar med hyresgästen är beredskapen en fråga som regelbundet eller ibland tas upp : Ja; Nej Mera kommentarer :

14 Sida : 15 BILAGA Driftros ( exempel ) Förslag :Dagordning Driftmöte Förslag : Rutin för Systematiskt Energiarbete

15 LFS Sammanvägt LFS Kvalitetsmått 2004 Yta BRA ; S&E AB DRIFTROSEN Nöjd kund Plan. drift Syst E-arbete Kontroller Beredskap Medel Beredskap Nöjd kund Plan. drift Kontroller Syst E-arbete Kvalitetsmåttet Driftkostnader Tot driftk Tot driftk exkl Media media Perskostn int Köpta drifttjänster Ltg tot medel Ltg medel Ltg exkl medel media media kr/kvmbra Tot driftk Tot driftk exkl media Media Perskostn int drift Köpta tjänster Ltg tot medel Ltg medel exkl media Ltg medel media

16 S&E AB Sören Björnbom Förslag : Dagordning för driftmöten Sida : 1 Allmänt Driftmöte ska hållas inom varje område. Möte ska hållas ungefär varannan månad, förslagsvis: februari, april, juni, augusti, september och december. Mötet ska hållas så att alla fakta över fastigheterna är tidsaktuella. Det innebär att mötet hålls ett par veckor in i månaden för att bl.a aktuell energistatistik finns att tillgå. Områdets fastighetschef ( eller av honom utsedd ) kallar, leder mötet och skriver anteckningar / alternativt utser "pennförare". Anteckningarna ska finnas klara och distribuerade inom 14 dagar. Vid mötena ska driftchef, driftgruppschef, förvaltare samt drifttekniker delta. Vid driftmötet ska de senaste 2 månadernas driftläge penetreras där utgångspunkten ska vara driftdokumentationen i form av utdrag ur Landlord, energistatistik etc. Dagordning 1. Nästa möte 2. Föregående anteckningar Justering av föregående anteckningar. 3. Hyresgäster a) Rapport från fastighetsområdeschef, förvaltare m.fl när det gäller hyresgästkontakter som påverkar driften, Uthyrningsläget kan lämpligen tas upp här. b) Uppkomna spörsmål från hyresgästen avseende driften. 4. Driftrapportering a) Rapportering av driftläget. b) Statistik baserad bl.a på driftplan / egenkontrollplan : Felanmälan, Planerad drift, Avhjälpande underhåll : Händelser: Med kommentarer! c) Ev korrigeringar i driftplan / egenkontrollplan. d) Punkter som måste åtgärdas. 5. Miljörapportering a) Energi Med det avses vilken driftstatus ur främst energi/mediasynpunkt som råder samt status ur tillgänglighetssynpunkt. Statistik : El, värme och vatten. Med analys och kommentarer och diskussion om ev ändrad driftstrategi för att få lägre mediaförbrukning eller bättre tillgänglighet. b) Ev problem med inneklimat. c) Övrig miljörapportering av betydelse. 6. Myndighetsbesiktningar/Kontroller a) Vad som är gjort under perioden b) Åtgärdsplan och rapportering av tidigare beslutade åtgärder c) Kontroller och besiktningar under kommande period d) Genomförda och planerade egenkontroller enligt driftplan. 7. Beredskap Redovisning av tid och åtgärder i samband med beredskap. 8. Projekt / Underhåll på gång En rapportering om byggen eller större underhållsåtgärder som är på gång eller arbetas med. 9. Vem som anvarar för vad. Under denna punkt ska från ovanstående sammanfattas vem som ska göra vad och vem som ansvarar för det både tekniskt och ekonomiskt. 10. Övriga frågor

17 Förslag : Rutin för Systematiskt Energiarbete LandstingsFastigheter Sörmland S&E AB Allmänt I driftens uppdrag ingår att arbeta med sin del av det Systematiska Energiarbetet dvs i huvudsak driftoptimering i syfte att minimera energianvändningen, säkerställa god funktion, bra inneklimat och nöjda hyresgäster. I uppdraget ska arbete med driftoptimering enligt följande rutiner ingå. Driftoptimering Med driftoptimering avses att byggnadernas värme/ventilation/kyla och elsystem används så effektivt som möjligt mot ställda funktions och klimatkrav. Grundstrategin för driftoptimeringen är : "Värmeåtervinningen ska alltid ge så mycket som möjligt och värmesystemets framtemperatur ska alltid vara så låg som möjligt. Ventilationsanläggningarnas drifttider ska vara väl anpassade mot verksamhetstiderna och kylanläggningarna ska aldrig arbeta mer än absolut nödvändigt och aldrig då det finns risk att värme/kyla kan arbeta mot varandra". Genomförande Driftoptimeringen genomförs av driftpersonalen som har att succesivt prova sig fram till bästa möjliga driftstrategi och driftparametrar. Målet är att byggnaden och dess system så långt som möjligt är ska uppfylla grundstrategin enligt ovan. De ur driftpersonalen som genomför driftoptimeringen skall ha erforderlig kunskap i energieffektivisering genom driftoptimering. Dokumentation av driftoptimeringen sker löpande i "trimlogger" för fastigheten och där man i detalj kan följa arbetet fram till färdigtrimmad anläggning. Uppföljning, kontroll och rapportering av det samlade arbetet med driftoptimering sker varje driftmöte. Mätningar och funktionskontroller 1. Förbrukningsstatistik a) Den vardag som ligger närmast varje sista dag i månaden ska driftpersonalen läsa mätare och rapportera avlästa värden. b) Avlästa värden matas in i mediauppföljningsprogram snarast analys görs för att kunna kommentera och rapportera vid driftmöte. 2. Funktionskontroll / Energikontrollen Funktionskontroll och genomgång för att bl.a säkerställa driftoptimeringen sker i färdigtrimmade fastigheter 1 gång/år. Energikontrollen ska dokumenteras på lämpligt sätt och ska omfattar komponenter både på systemnivå och rumsnivå. 3. Strömförbrukning fläktar I anslutning till ordinarie FU ( t.ex vidservicetillfälle) 1 g/år mäts strömmen för

18 fläktmotor. Ev avvikelser mot tidigare upprättat register. LandstingsFastigheter Sörmland S&E AB Värmeåtervinning på ventilation En gång per år mäts och sammanställs temperaturverkningsgraden för samtliga återvinnare. Mätningen sker under hösten / vintern vid en utetemperatur av ca 0 grader och ska omfatta både till och frånluftverkningsgrader. Avvikelser från normala värden innebär att åtgärder ska vidtas enligt ordinarie arbetsorderrutin dvs som AVH. Vid avsaknad av normala värden gäller att följande "gränsvärden" för avvikelse: Roterande återvinnare : 75 % tilluftverkningsgrad Batteriåtervinnare : 50 % tilluftverkningsgrad Plattvärmeväxlare : 50 % tilluftverkningsgrad Rapportering av uppmätta värden sker enligt ordinarie rapporteringsrutin dvs vid driftmötet.

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller

Läs mer

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service 2005-02-22 S&E - System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 1. ALLMÄNT... 3 2. NÖJD KUND - INDEX... 4 3. SERVICEPLANERING...

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Prisma Översiktsdokumentation Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Innehåll 1. ARBETSORDER... 3 1.1 Flöde...3 1.2 Arbetsorder, allmänt...4 2. UTRUSTNINGSHANTERING...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I. Standard för verifiering av energianvändning. i befintliga byggnader

Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I. Standard för verifiering av energianvändning. i befintliga byggnader Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I Standard för verifiering av energianvändning i befintliga byggnader 1 SYFTE OCH BAKGRUND Generellt finns det mycket goda möjligheter att lönsamt minska energianvändningen

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Metodisk energieffektivisering

Metodisk energieffektivisering Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader Tid & plats: Malmö tisdag 13 april 2010 Stockholm torsdag 15 april 2010 Göteborg onsdag 21 april 2010 Avgift:

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Datum: 2015-03-04 Version: 4

Datum: 2015-03-04 Version: 4 Rutin Regionservice Organisatoriska Brandskydd 1. Allmänt Riktlinjer Brandskydd för Region Skåne fastställd av Regionstyrelsen 2005-02-03, 19 gällande från 2005-03-01 ska tillämpas i Regionservices brandskyddsarbete.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader I en tid då fastighetssektorn står inför stora utmaningar inom energiområdet och där

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Checklista energiaktiv

Checklista energiaktiv Checklista energiaktiv Syftet med checklistan är att vara ett stöd i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Utvecklad information om alla punkterna i listan finns att hämta på www.energiaktiv.se.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Brf Smugglaren 2003 Nordhemsgatan 65 & 67

Brf Smugglaren 2003 Nordhemsgatan 65 & 67 Driftrapport - Komfortavtal Energitjänster erer Brf Smugglaren 2003 Nordhemsgatan 65 & 67 Halvårsrapport 2011-2012 Kontaktperson Göteborg Energi AB: Helén Andréasson, tel. 031-62 81 81 e-post: helen.andreasson@goteborgenergi.se

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

aff Energioptimering 10

aff Energioptimering 10 aff Energioptimering 10 - en lönsam och miljövänlig möjlighet! Bakgrund till möjligheterna med lönsam energibesparing 1 Energiprisutvecklingen Ränteutvecklingen 2 Energiprisutvecklingen, KPI och räntor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 PROTOKOLL DATUM 2005-10-17 LS-LED05-349 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 Bakgrund Landstinget Sörmland Service Fastigheter övertog förvaltnings- och driftsansvaret

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(7) Projekt Minireningsverk : 2013-11-12 Tid: 9.00-15.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marie Karlsson, Kungsbacka Frans Karlsson, Falkenberg Johan Cederbrink,

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet

SCA Ortviken. IFS för operatörer. Christer Byström Driftsäkerhet SCA Ortviken IFS för operatörer Christer Byström Driftsäkerhet Underhåll terminologi Planerad arbetsorder Utförs inom 3 dygn Oplanerad arbetsorder Utförs inom 3 timmar Utförs inom 24 timmar Underhåll =

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Räddningstjänsten Syd 2010-01-01 2 (13) BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING?

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? Det kan vara svårt att köpa förvaltning. Därför har vi bestämt oss för att göra det enklare. Vi har tagit fram tre paket, med olika mycket förvaltning, som passar

Läs mer

Riskanalys Handledning

Riskanalys Handledning Tips till Chefer/ arbetsledare Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Riskanalys Handledning I detta dokument beskrivs en process som du och dina medarbetare kan arbeta utifrån när

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer