Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2"

Transkript

1 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller på entreprenad. Beredskap Ekonomi/ Administrat. Myndighetskontroller KVALITETS- MÅTT FÖR FASTIGHETS- DRIFT Nöjd kund Driftopt./ Energieff. drift Planerad drift Meningen är att de kvalitetsmått som definierats ska täcka in driftarbetet i sin helhet och cirkeln ovan är ett försök att åskådliggöra denna helhet. Som framgår av beskrivningen av måtten så går de ofta in i varandra, vilket också visar att det inte går att ha helt strikta gränser i ett driftarbete. De kvalitetsmått som ska användas är : Ekonomi/Administration, beskrivet i punkt 5. Nöjd kund, beskrivet i punkt 5.3 Planerad drift, beskrivet i punkt 5.4 Driftoptimering / Energieffektiv drift, beskrivet i punkt 5.5 Myndighetskontroller, beskrivet i punkt 5.6 Beredskap, beskrivet i punkt 5.7 och i denna anvisning beskrivs hur kvalitetsmåtten ska tillämpas.

2 (15). Kvalitetsmåttens användning Kvalitetsmåtten är till för att kunna jämföra driftens effektivitet. Jämförelse ska kunna ske gällande : 1. den egna gruppens utveckling. mellan grupper 3. mellan interna grupper och entreprenörer 4. mellan entreprenörer. Inför varje verksamhetsår övervägs om mål för respektive kvalitetsmått ska anges i verksamhetsplanen. Under löpande år ska en kvalitetsmåttsmätning utföras. Mätningen ska ske på varje förvaltningsområde och utgör avstämning mot ev. mål i verksamhetsplanen samt en jämförelse mot föregående mätning. 3. Underlag till kvalitetsmåtten För att kunna göra bedömningarna krävs tillgång till underlagsmaterial. Vad som behövs är: Ekonomi/Administration: Tidredovisning, rutiner för kostnadsföring, kostnadsuppföljning per objekt, analys av driftkostnader, avtal med driftoperatör. Nöjd kund: Senaste kundenkäten Planerad drift: Planeringssystemet för driften, noteringar från driftmöten, tidredovisning. Driftoptimering/Energieffektiv drift: Noteringar från driftmöten, dokumenterad driftstrategi och energistatistik Myndighetskontroller: Protokoll över kontroller och besiktningar, planeringen av kontroller och åtgärder. Beredskap: Redovisning av beredskapshändelser, tidredovisning, analys av beredskapen. 4. SFV:s definition av drift och tidredovisning Definitionen av drift inom Statens fastighetsverk är: Yttre och inre skötsel av byggnader inklusive mark samt förebyggande och avhjälpande underhåll av installationer. I drift ingår även media, fastighetsskatt samt reparationer. För att kunna bedöma insatserna för drift enligt ovan i förhållande till underhåll och andra arbetsuppgifter ska tidsredovisning användas. Tidredovisningen ska följa de rubriker som framgår av tabellen på nästa sida och tiden ska fördelas per objekt. Tidredovisningen ska användas för intern drift och för entreprenörer i de fall de är anlitade på löpande räkning, dvs. där Fastighetsverket betalar mot nedlagd tid.

3 3(15) Tabell: Tidsredovisning för förvaltning Benämning Tidredovisning Material / Köpta tjänster 1. Planerad drift: Arbetsuppgifter som är planerade i tiden ( t.ex. rondschema ). Planerad drift omfattar alltså tillsyn, skötsel och förebyggande underhåll. Med schema avses åtgärder inlagda i vecko-, månads eller årstidplan.. Underhåll: Reparationer och underhållsåtgärder Tillsyn enligt schema Skötsel enligt schema Förebyggande underhåll enligt schema Besiktningar: Deltagande i lagstadgade besiktningar och kontroller. Planerade hyresgästmöten Planerade driftmöten Tid för reparationer där material som INTE är förbrukningsmaterial används. Reparationen kan komma som följd av fel upptäckta under 1 ovan eller en akut reparation som kommer av felanmälan. Underhåll enligt underhållsplan 3. Övrig drift: Oplanerad tid Åtgärdande av felanmälan eller larm som INTE kräver direkt reparation utan kanske "bara" återställande av larm eller "Det var inget fel". Avser tid under ordinarie arbetstid Oplanerad övrig tid: Beställningar, visningar som inte kan härledas till planerad drift, underhåll eller projekt. Strultid: Tid då man inte vet vad man gjorde 4. Beredskap Utryckningstid under icke ordinarie arbetstid. Varje utryckning ska beskrivas med orsak och åtgärd 5. Medverkan i projekt Nedlagd tid i investeringsprojekt Nedlagd tid i projekt avseende nivåhöjande underhåll (OBS! Avser ENDAST bidragsfastigheter) 6. Uppdrag från hyresgäst Tid som ska faktureras hyresgäst 7. Utbildning Intern och extern utbildning Förvaltardagar Förv.teknikerdagar SFV-dag Köpt tjänster för planerad drift t.ex. skötsel och förebyggande underhåll av tak. Förbrukningsmaterial som t.ex. fläktremmar, packningar, filter m.m. Kostnaden för lagstadgade besiktningar och kontroller. Allt material som INTE är förbrukningsmaterial Köpta tjänster för underhåll inklusive åtgärder till följd av lagstadgade besiktningar och kontroller.

4 4(15) 5. Kvalitetsmåtten och hur de används 5.1 Allmänt Här beskrivs de olika kvalitetsmåtten och en anvisning för hur de tas fram. 5. Ekonomi/Administration Kvalitetsmåttet Ekonomi/administration ska ge information om i vilken omfattning som driftkostnader redovisas, följs upp och analyseras En förutsättning för att analysen ska bli rättvisande är att kostnader konteras och uppdelas på ett riktigt sätt. Ex.vis mellan drift och underhåll, mellan köpta tjänster och egna tjänster, mellan planerad drift och akuta åtgärder. För att nå höga omdömen krävs en fungerande tidrapportering och tidredovisning med nedlagd tid fördelad på objekt. Vid bedömning av kvalitetsmåttet Ekonomi/Administration används en skala 1-5 med bedömninsgrunder enligt följande två sidor. Den första sidan används vid drift i egen regi. Den andra sidan används vid drift med extern driftentreprenör.

5 5(15) EKONOMI / ADMINISTRATION ( Intern drift ) Bedömning Tidrapportering/-registrering Kostnader för köpta tjänster / kontering 1 Tidrapportering för objekt saknas Rutiner för kostnadföring saknas eller eller är mycket sporadisk. följs inte alls. "Det blir vad det blir". Tidrapportering finns för objekt men Struktur och rutiner finns men uppdelning efter fastställda riktlinjer efterlevnad är bristfällig. ej komplett. 3 Tidrapportering för objektet uppdelat enligt fastställda riktlinjer. 4 Tidrapportering komplett där minst 90 % av närvarotiden finns registrerad. 5 Tidrapportering komplett där minst 95 % av närvarotiden finns registrerad sedan minst 3 år. Rutiner finns och följs i minst 95 % av fallen. Rutiner finns och följs till "punkt o pricka" Enligt 4 där man vid analys kan visa att rutinerna följts sedan minst 3 år. Redovisning Analys Uppföljning per objekt saknas. Analys av driftkostnader förekommer inte. Uppföljning per objekt för Analys genomförs på en drift finns för vissa delar generell nivå endast vid men ej riktigt uppdelat årsbokslut. mellan drift och underhåll. Eget arbete schablonfördelat Uppföljning per objekt finns Analys vid tertialbokslut till komplett för driftåtgärder. del baserat på Eget arbete schablonfördelat schabloniserade fördelningar. Uppföljning per objekt för Analys varje månad baserat drift för köpta tjänster och på verkligt utfall av nedlagd eget arbete baserat på tid och köpta tjänster. tidredovisning. Komplett uppföljning per objekt för drift med stringent fördelning mellan eget arbete (tidredovisning) och köpta tjänster under minst 3 år. Enligt kriterier för 4 sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. Kvoten utgör omdömet för Ekonomi / Administration.

6 6(15) EKONOMI / ADMINISTRATION ( Extern driftoperatör ) Bedömning Avtal och uppföljning av avtal Kostnader för köpta tilläggstjänster Redovisning Analys 1 Avtal med driftoperatör saknas. "Muntlig" tradition. För tilläggstjänster saknas uppföljning per objekt Uppföljning per objekt saknas. Analys av driftkostnader förekommer inte. Avtal med driftoperatör finns men utan riktig struktur. Avtalet "gammalt" och utan riktig uppföljning. Uppföljning per objekt för drift finns för vissa delar men ej korrekt uppdelat mellan drift och underhåll. Uppföljning per objekt för drift finns för vissa delar. Ej fullständigt. Analys på en generell nivå vid årsbokslut. 3 Avtal med driftoperatör finns enligt AFF eller likvärdigt men utan eller bara 1 upphandling. 4 Avtal baserat på AFF eller likvärdigt finns sedan minst 3 år 5 Avtal baserat på AFF eller likvärdigt finns och upphandling av drift av objektet har skett minst 3 gånger. Uppföljning per objekt finns komplett för tilläggstjänster avseende drift. Uppföljning per objekt för drift för köpta tilläggstjänster fördelat efter arbetstid och material Komplett uppföljning per objekt för drift med stringent fördelning enligt 4 under minst 3 år. Uppföljning per objekt finns i huvudsak för alla delar. Vissa kostnader schabloniserade. Uppföljning per objekt för drift komplett. Kostnaderna baseras på "verkligt" utfall och ej schabloner. Uppföljning per objekt enligt 4 sedan minst 3 år. Analys i samband med tertialbokslut med viss detaljgrad och kommentarer. Analys enligt 3 men varje månad med bra detaljeringsgrad bl.a förv.ing./förvaltares arbete baserat på nedlagd tid. Enligt 4 sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. Kvoten utgör omdömet för Ekonomi / Administration.

7 7(15) 5.3 Nöjd kund Här används de delar av hyresgästenkäten som är aktuella. De variabler som direkt kan påverkas av driften är: a) Förvaltningsteknikerindex b) Skötsel av byggnaden exteriört c) Utomhusindex: yttre skötsel och renhållning d) Snöröjning och sandning e) Skötsel/drift av lokalerna f) Hur snabbt fel/skador i lokalerna åtgärdas g) Felanmälan. För kvalitetsmåttet Nöjd kund används skalan 1 5 enligt: 1. Under 40. Mellan Mellan Mellan Över 80 Kvalitetsmåttet tas fram genom att leta på respektive poäng i hyresgästenkäten och summera a) till g) samt dividera med 7 (antalet parametrar) och placera in i skalan enligt ovan. 5.4 Planerad drift Med kvalitetsmåttet Planerad drift avses hur driftarbetet planeras och hur det är strukturerat. Kvalitetsmåttet skjuter in sig på hur driftarbetet planeras och hur det rapporteras. En väl fungerande planerad drift ska utöver arbetsplanering ge erforderlig statistik för att dra slutsatser om driftnivå kontra underhållet. Som underlag till kvalitetsmåttsbedömningen används bl.a. tidredovisningen och driftmötesprotokoll. Som stöd och hjälp finns i VSA den "Dagordning för driftmöten" som bör användas. Vid bedömningen av kvalitetsmåttet Planerad drift används en skala 1-5 med bedömningsgrunder enligt följande två sidor. Den första sidan ska användas vid drift i egen regi eller där entreprenör anlitas mot redovisad tid. Den andra sidan används då entreprenörer anlitats efter fast-prisupphandling.

8 8(15) PLANERAD DRIFT ( Intern drift ) Bedömning Driftplanering Dokumentation / Egenkontroll 1 Driftplanering saknas: Dokumentation av Åtgärder enbart efter felan utförda driftåtgärder eller larm saknas. Driftplanering finns delvis: Viss rondering finns planerad. Omfattning sparsamt angiven. 3 Driftplanering finns. Driftplan för allt. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Driftplanering finns. Omfattning komplett. Väl utvecklad driftplan. 5 Driftplanering i full tillämpning sedan minst 3 år. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker delvis i form av kvitterade driftplaner. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker i form av kvitterade driftplaner för allt. Dokumentation av utförda driftåtgärder enligt 3 kompletterat med kvitterade checklistor/arbetsorder som bekräftar utfört arbete Dokumentation enligt 4 där dokumentation finns de senaste 3 åren. Tidredovisning: Andel planerad drift Andelen planerad drift ej dokumenterad. Andel planerad drift låg eller där andelen planerad drift varierar kraftigt mellan åren. Ingen slutsats går att dra. Andelen planerad drift ganska låg men det finns dokumentation som visar utfallet över åren. Andelen planerad drift över 40 %. Trovärdigt med hänsyn till tidsdokumentation och driftplanering Andelen planerad drift är över 70 %. Trovärdigt med hänsyn till tidsdokumentation och driftplanering. Strategi för köp av tjänster Strategi för köp av tjänster saknas. Strategi för köp av tjänster finns men följs inte. Strategi för köp av tjänster finns och följs i huvudsak. Strategi för köp av tjänster finns och följs i sin helhet. Diskussion och justering av strategin förekommer i syfte att köpa "effektiv". Driftrapportering Rapportering av drift förekommer mycket sporadiskt. Rapportering inom arbetsgruppen sker i driftmöte varje halvår. Rapportering inom arbetsgruppen sker i driftmöte varje kvartal enl fastställd dagordning. Rapportering inom arbetsgruppen sker i driftmöte enl fastställd dagordning varje månad. Enligt 4 sedan minst 3 år. Rapportering inom arbetsgruppen sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Kvoten utgör omdömet för planerad drift.

9 9(15) PLANERAD DRIFT ( Extern driftoperatör ) Bedömning Driftplanering Dokumentation Kvalitetskontroll Strategi för köp av tilläggstjänster 1 Driftplanering saknas Dokumentation av Kvalitetskontroll Strategi saknas. : Åtgärder enbart utförda driftåtgärder förekommer ej. efter felan eller larm saknas. Driftplanering finns delvis : Viss rondering finns planerad. Omfattning sparsamt angiven. 3 Driftplanering finns. Driftplan för allt. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Driftplanering finns. Omfattning komplett. Väl utvecklad driftplan. 5 Driftplanering i full tillämpning sedan minst 3 år. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker delvis i form av kvitterade driftplaner. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker i form av kvitterade driftplaner för allt. Dokumentation av utförda driftåtgärder enligt 3 kompletterat med kvitterade checklistor/arbetsord er som bekräftar utfört arbete Dokumentation enligt 4 där dokumentation finns de senaste 3 åren. Kvalitetskontroll endast som statuskontroll vid operatörsbyte. Kvalitetskontroll förekommer oregelbundet. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enl fastställd rutin. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enligt fastställd rutin sedan minst 3 år. Strategi finns men följs inte. Strategi finns och är dokumenterad i driftavtal. Följs i huvudsak. Strategi finns och är dokumenterad i avtalet och följs. Strategi finns och är dokumenterad i avtalet och följs sedan minst 3 år. Driftrapportering/Drif tmöte Driftmöte och rapportering av drift förekommer mycket sporadiskt. Rapportering i driftmöte sker varje halvår. Rapportering i driftmöte sker varje kvartal enl fastställd dagordning. Rapportering i driftmöte sker enl fastställd dagordning varje månad. Rapportering i driftmöte sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Kvoten utgör omdöme för planerad drift.

10 10(15) 5.5 Driftoptimering/Energieffektiv drift Med kvalitetsmåttet Driftoptimering och energieffektiv drift bedöms hur fastighetens energiförbrukning hanteras. En av de tyngsta driftkostnaderna är media (värme, el och vatten) och genom en aktiv driftorganisation erhålls oftast en gynnsam utveckling både för kostnadsbilden och miljön. Kvalitetsmåttet bedöms i skala en skala 1 5 enligt nästa sida. Bedömningen grundas på: Driftens arbete med att ta fram driftstrategi för energieffektiv drift. Energistatistiken används som verktyg för att leta på bästa möjliga driftstrategi, dvs. att den används som grund för analyser och ställningstaganden. Energirapportering mellan förvaltare och förvaltningstekniker. Se också förslaget till "Dagordning för driftmöte" i bilaga.

11 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) DRIFTOPTIMERING/ENERGIEFFEKTIV DRIFT ("Systematiskt energiarbete") förslag till ny benämning av kvalitetsmåttet Bedömning Energistatistik/Analys Driftstrategi Rapportering 1 Energistatistik finns per år i mediauppföljningsprogram. Ingen analys utförs. Driftstrategi för energieffektiv drift saknas. Rapportering mellan förvaltare och driftpersonal förekommer 1 gång per år. Energistatistik finns per månad i mediauppföljningsprogram. Ingen analys utförs. 3 Energistatistik finns per månad. Analys sker sporadiskt. 4 Energistatistik finns per månad. Analys sker regelbundet. 5 Energistatistik finns per månad. Analys sker regelbundet sedan minst 3 år tillbaka. Driftstrategi för energieffektiv drift finns delvis och i huvudsak fastlagd i driftinstruktioner. Justering av driftstrategi sker sällan eller aldrig. Driftstrategi för energieffektiv drift finns delvis och för ganska många system. Justeras delvis beroende på utfall i energistatistik. Driftstrategi för energieffektiv drift finns komplett för alla system och delvis införd i driftinstruktioner. Rutin för justering av driftstrategi finns. Driftstrategi för energieffektiv drift enligt 4 komplett med dokumentation i driftinstruktion och rutin för justering sedan Rapportering förekommer mellan förvaltare och driftpersonal 3-4 gånger per år. Rapportering sker vid driftmöte. Rapportering förekommer vid driftmöte. Av protokoll framgår att frågan belysts baserat på utförd analys Rapportering förekommer regelbundet enligt 4 och sedan minst 3 år. minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3. Kvoten utgör omdöme för driftoptimering/energieffektiv drift. STATENS FASTIGHETSVERK

12 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) 5.6 Myndighetskontroller/Besiktningar Kvalitetsmåttet Myndighetskontroller/Besiktningar är egentligen ett hjälpnyckeltal för planerad drift och avser hur man planerar, genomför och åtgärdar i anslutning till lagstadgade kontroller. För att nå ett bra omdöme fordras utöver att kontrollerna planeras korrekt (tillhör planerad drift) men även att eventuella åtgärder planeras och genomförs till nästa kontrolltillfälle. För högre omdömen fordras dessutom att planeringen sker i eget planeringssystem och ej enbart hos de företag som genomför kontrollerna/besiktningarna. På nästa sida återfinns bedömningsgrunderna 1-5 för kvalitetsmåttet Myndighetskontroller/ Besiktningar. STATENS FASTIGHETSVERK

13 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) MYNDIGHETSKONTROLLER/BESIKTNINGAR Bedömning Planering "Missade kontroller" 1 Kontroller och Det händer ganska besiktningar sker ofta att kontroller/ oplanerat besiktningar missas Planering av kontroller/ besiktningar sker av de företag som anlitas för kontrollerna. 3 Planering av kontrollerna sker till viss del av SFV eller driftoperatören. 4 Planering av kontrollerna sker helt av både SFV och driftoperatören. 5 Planering av kontrollerna i eget system av både SFV och driftoperatören sedan minst 3 år tillbaka. Vissa kontroller/ besiktningar missas. Få kontroller/ besiktningar missas. Inga kontroller/ besiktningar missas. Inga kontroller/ besiktningar har missats de senaste 3 åren. Driftanmärkningar Stort antal anmärkningar med stor andel driftanmärkningar Stor andel driftanmärkningar som i huvudsak åtgärdas. Mindre andel driftanmärkningar Andelen driftanmärkningar är mycket få. Driftanmärkningar förekommer ej. Åtgärdande av driftanmärkningar Många kvarstående driftanmärkningar sedan föregående kontroll/besiktning Åtgärdande av driftanmärkningar sker oplanerat och kvarstående anmärkningar finns vid nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker planerat men inte alla åtgärder är fixade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar är med mycket få undantag åtgärdade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker alltid planerat och är alltid åtgärdade till nästa kontroll. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. Kvoten utgör omdöme för myndighetskontroller/besiktningar. STATENS FASTIGHETSVERK

14 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) 5.7 Beredskap Beredskap är också ett hjälpmått för planerad drift. Fokuseringen och redovisningen av beredskapen är till för regelbunden analys med målet att arbete som ska göras som en del av den planerade driften inte ska belasta beredskapen. Ett annat fokus är att hyresgästen ska betala för det han förorsakar. För att nå ett bra omdöme när det gäller beredskap krävs att : Tidsredovisning av beredskap införs tillsammans med registrering av orsak och vilken åtgärd som vidtagits. Analys av denna redovisning sker regelbundet t.ex. vid driftmötet. Den modell för beredskapsredovisning som tagits fram vid Rosersberg bör användas både vid drift i egen-regi och då entreprenörer anlitas. Bedömningsgrunderna för kvalitetsmåttet Beredskap framgår av nästa sida. STATENS FASTIGHETSVERK

15 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) BEREDSKAP Bedömning Registrering Hyresgästberoende utryckningar 1 Beredskapen registreras Hyresgästberoende inte separat utan enbart utryckningar särskiljs i personalsystemet inte dvs debiteras ej Beredskapen registreras även i form av t.ex jourbok. 3 Beredskapen registreras för flertalet objekt med angivande av feltyp och åtgärd för objekt. 4 Beredskap registreras alltid för samtliga objekt med angivande av feltyp, åtgärd och tidsåtgång. 5 Beredskapsregistrering enligt 4 finns sedan minst 3 år tillbaka. Hyresgästberoende utryckningar särskiljs och debiteras normalt (dvs ganska ofta) efter schablon. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter schablon Hyresgästberoende utryckningar debiteras efter faktisk kostnad. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter faktisk kostnad och sedan minst 3 år tillbaka. Analys Ingen analys av beredskapen sker. Viss analys sker men slirar beroende på brister i registreringen. Redovisningen enligt registrering visar vid analys att andelen utryckningar beroende på brister i den planerade driften är större än 15 % men mindre än 5 %. Andelen åtgärder till följd av brister i planerad drift är mindre än 5 %. Åtgärder under beredskapstid till följd av brister i planerad drift förekommer ej. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3. Kvoten utgör omdöme för beredskap. STATENS FASTIGHETSVERK

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift 2 2004-11-23 S&E - System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 1. ALLMÄNT... 3 2. NÖJD KUND - INDEX... 4 3. PLANERAD DRIFT...

Läs mer

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service 2005-02-22 S&E - System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 1. ALLMÄNT... 3 2. NÖJD KUND - INDEX... 4 3. SERVICEPLANERING...

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 2014-05-15

Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 2014-05-15 Ramavtal mm Per Lilliehorn Serviceavtal och inköp av UE Agenda 1. Kritiska system och myndighetskrav 2. Olika avtalstyper 3. Aff - Avtal för fastighetsförvaltning 4. Upphandlingsprocessen fastighetsdrift

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? Vad är Aff? Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Accepterat och känns igen av parterna Reglerar vad som köps

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET

DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING NÄTVERKET FÖRVALTNING , www.sweco.se/fmkonsulterna, har på uppdrag av Samverkansforum och nätverket Förvaltning kartlagt och jämfört

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Prisma Översiktsdokumentation Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Innehåll 1. ARBETSORDER... 3 1.1 Flöde...3 1.2 Arbetsorder, allmänt...4 2. UTRUSTNINGSHANTERING...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader I en tid då fastighetssektorn står inför stora utmaningar inom energiområdet och där

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomi och administration

Riktlinjer för ekonomi och administration Riktlinjer för ekonomi och administration TR 12-006:2 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. TILLÄMPNING AV FAST PRIS, FAST TIMPRIS RESPEKTIVE RÖRLIGT PRIS VID ANBUDSGIVNING OCH FAKTURERING...

Läs mer

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100: BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Allmän beskrivning av företaget

Allmän beskrivning av företaget Allmän beskrivning av företaget 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FASTIGHETSSKÖTSEL Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Riktlinjer för kontroll av fastighetsstatus

Riktlinjer för kontroll av fastighetsstatus Riktlinjer för kontroll av fastighetsstatus Skapad: 2010-06-21 Senast ändrad: 2011-12-16 R 17 Johan Lausing Mikael Sondén Karin Sjöndin 2010-06-21 2011-12-16 2011-12-16 2(8) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Kommentarer till Budget 2010 v6

Kommentarer till Budget 2010 v6 Kommentarer till Budget 21 v6 Budgeten har genomgått smärre revideringar sedan resultatet för 29 blivit klart. Investeringarna har utökats med en ram för eventuell anskaffning av ny spilloljetank. Investerings-

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr F 7896-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-01 i mål nr F 478-14 KLAGANDE

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING?

FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? FÅR DET LOV ATT VARA LITE FÖRVALTNING? Det kan vara svårt att köpa förvaltning. Därför har vi bestämt oss för att göra det enklare. Vi har tagit fram tre paket, med olika mycket förvaltning, som passar

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

VPN Värmepumpbranschens

VPN Värmepumpbranschens Reklamationsansökan Denna blankett är framtagen av SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (fd. SVEP) och VVS Installatörerna, efter samråd med Konsumentverket. Syftet är att få en gemensam bedömningsgrund

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Checklista energiaktiv

Checklista energiaktiv Checklista energiaktiv Syftet med checklistan är att vara ett stöd i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Utvecklad information om alla punkterna i listan finns att hämta på www.energiaktiv.se.

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Att skriva uppsats Olika varianter Affärsplan eller Förvaltningsplan Litet olika vinklingar Affärsplan, exempel Dialog från Fastighetsskötare till Kund/Ägare och tillbaka. Fakta om fastigheten, foton (byggår,

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 Genomsnittspris tom april 2009 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr 2009 2008 2007 2006

Läs mer

Mål nr 2932-12, Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2932-12, Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Kammarrätten i Göteborg Stockholm den 12 oktober 2012 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2932-12, Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Yttrande Givna möjligheten

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte FASTIGHETSSERVICE Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer