Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avsnitt: Krav och råd. Beslutad av Bo Jonsson. Version: 2"

Transkript

1 1(15) Bilaga 1-1. Allmänt Kvalitetsmåtten för inrikes fastighetsdrift mäter effektiviteten i driftorganisationen och ska genomföras inom inrikes förvaltning oavsett om driften bedrivs i egen regi eller på entreprenad. Beredskap Ekonomi/ Administrat. Myndighetskontroller KVALITETS- MÅTT FÖR FASTIGHETS- DRIFT Nöjd kund Driftopt./ Energieff. drift Planerad drift Meningen är att de kvalitetsmått som definierats ska täcka in driftarbetet i sin helhet och cirkeln ovan är ett försök att åskådliggöra denna helhet. Som framgår av beskrivningen av måtten så går de ofta in i varandra, vilket också visar att det inte går att ha helt strikta gränser i ett driftarbete. De kvalitetsmått som ska användas är : Ekonomi/Administration, beskrivet i punkt 5. Nöjd kund, beskrivet i punkt 5.3 Planerad drift, beskrivet i punkt 5.4 Driftoptimering / Energieffektiv drift, beskrivet i punkt 5.5 Myndighetskontroller, beskrivet i punkt 5.6 Beredskap, beskrivet i punkt 5.7 och i denna anvisning beskrivs hur kvalitetsmåtten ska tillämpas.

2 (15). Kvalitetsmåttens användning Kvalitetsmåtten är till för att kunna jämföra driftens effektivitet. Jämförelse ska kunna ske gällande : 1. den egna gruppens utveckling. mellan grupper 3. mellan interna grupper och entreprenörer 4. mellan entreprenörer. Inför varje verksamhetsår övervägs om mål för respektive kvalitetsmått ska anges i verksamhetsplanen. Under löpande år ska en kvalitetsmåttsmätning utföras. Mätningen ska ske på varje förvaltningsområde och utgör avstämning mot ev. mål i verksamhetsplanen samt en jämförelse mot föregående mätning. 3. Underlag till kvalitetsmåtten För att kunna göra bedömningarna krävs tillgång till underlagsmaterial. Vad som behövs är: Ekonomi/Administration: Tidredovisning, rutiner för kostnadsföring, kostnadsuppföljning per objekt, analys av driftkostnader, avtal med driftoperatör. Nöjd kund: Senaste kundenkäten Planerad drift: Planeringssystemet för driften, noteringar från driftmöten, tidredovisning. Driftoptimering/Energieffektiv drift: Noteringar från driftmöten, dokumenterad driftstrategi och energistatistik Myndighetskontroller: Protokoll över kontroller och besiktningar, planeringen av kontroller och åtgärder. Beredskap: Redovisning av beredskapshändelser, tidredovisning, analys av beredskapen. 4. SFV:s definition av drift och tidredovisning Definitionen av drift inom Statens fastighetsverk är: Yttre och inre skötsel av byggnader inklusive mark samt förebyggande och avhjälpande underhåll av installationer. I drift ingår även media, fastighetsskatt samt reparationer. För att kunna bedöma insatserna för drift enligt ovan i förhållande till underhåll och andra arbetsuppgifter ska tidsredovisning användas. Tidredovisningen ska följa de rubriker som framgår av tabellen på nästa sida och tiden ska fördelas per objekt. Tidredovisningen ska användas för intern drift och för entreprenörer i de fall de är anlitade på löpande räkning, dvs. där Fastighetsverket betalar mot nedlagd tid.

3 3(15) Tabell: Tidsredovisning för förvaltning Benämning Tidredovisning Material / Köpta tjänster 1. Planerad drift: Arbetsuppgifter som är planerade i tiden ( t.ex. rondschema ). Planerad drift omfattar alltså tillsyn, skötsel och förebyggande underhåll. Med schema avses åtgärder inlagda i vecko-, månads eller årstidplan.. Underhåll: Reparationer och underhållsåtgärder Tillsyn enligt schema Skötsel enligt schema Förebyggande underhåll enligt schema Besiktningar: Deltagande i lagstadgade besiktningar och kontroller. Planerade hyresgästmöten Planerade driftmöten Tid för reparationer där material som INTE är förbrukningsmaterial används. Reparationen kan komma som följd av fel upptäckta under 1 ovan eller en akut reparation som kommer av felanmälan. Underhåll enligt underhållsplan 3. Övrig drift: Oplanerad tid Åtgärdande av felanmälan eller larm som INTE kräver direkt reparation utan kanske "bara" återställande av larm eller "Det var inget fel". Avser tid under ordinarie arbetstid Oplanerad övrig tid: Beställningar, visningar som inte kan härledas till planerad drift, underhåll eller projekt. Strultid: Tid då man inte vet vad man gjorde 4. Beredskap Utryckningstid under icke ordinarie arbetstid. Varje utryckning ska beskrivas med orsak och åtgärd 5. Medverkan i projekt Nedlagd tid i investeringsprojekt Nedlagd tid i projekt avseende nivåhöjande underhåll (OBS! Avser ENDAST bidragsfastigheter) 6. Uppdrag från hyresgäst Tid som ska faktureras hyresgäst 7. Utbildning Intern och extern utbildning Förvaltardagar Förv.teknikerdagar SFV-dag Köpt tjänster för planerad drift t.ex. skötsel och förebyggande underhåll av tak. Förbrukningsmaterial som t.ex. fläktremmar, packningar, filter m.m. Kostnaden för lagstadgade besiktningar och kontroller. Allt material som INTE är förbrukningsmaterial Köpta tjänster för underhåll inklusive åtgärder till följd av lagstadgade besiktningar och kontroller.

4 4(15) 5. Kvalitetsmåtten och hur de används 5.1 Allmänt Här beskrivs de olika kvalitetsmåtten och en anvisning för hur de tas fram. 5. Ekonomi/Administration Kvalitetsmåttet Ekonomi/administration ska ge information om i vilken omfattning som driftkostnader redovisas, följs upp och analyseras En förutsättning för att analysen ska bli rättvisande är att kostnader konteras och uppdelas på ett riktigt sätt. Ex.vis mellan drift och underhåll, mellan köpta tjänster och egna tjänster, mellan planerad drift och akuta åtgärder. För att nå höga omdömen krävs en fungerande tidrapportering och tidredovisning med nedlagd tid fördelad på objekt. Vid bedömning av kvalitetsmåttet Ekonomi/Administration används en skala 1-5 med bedömninsgrunder enligt följande två sidor. Den första sidan används vid drift i egen regi. Den andra sidan används vid drift med extern driftentreprenör.

5 5(15) EKONOMI / ADMINISTRATION ( Intern drift ) Bedömning Tidrapportering/-registrering Kostnader för köpta tjänster / kontering 1 Tidrapportering för objekt saknas Rutiner för kostnadföring saknas eller eller är mycket sporadisk. följs inte alls. "Det blir vad det blir". Tidrapportering finns för objekt men Struktur och rutiner finns men uppdelning efter fastställda riktlinjer efterlevnad är bristfällig. ej komplett. 3 Tidrapportering för objektet uppdelat enligt fastställda riktlinjer. 4 Tidrapportering komplett där minst 90 % av närvarotiden finns registrerad. 5 Tidrapportering komplett där minst 95 % av närvarotiden finns registrerad sedan minst 3 år. Rutiner finns och följs i minst 95 % av fallen. Rutiner finns och följs till "punkt o pricka" Enligt 4 där man vid analys kan visa att rutinerna följts sedan minst 3 år. Redovisning Analys Uppföljning per objekt saknas. Analys av driftkostnader förekommer inte. Uppföljning per objekt för Analys genomförs på en drift finns för vissa delar generell nivå endast vid men ej riktigt uppdelat årsbokslut. mellan drift och underhåll. Eget arbete schablonfördelat Uppföljning per objekt finns Analys vid tertialbokslut till komplett för driftåtgärder. del baserat på Eget arbete schablonfördelat schabloniserade fördelningar. Uppföljning per objekt för Analys varje månad baserat drift för köpta tjänster och på verkligt utfall av nedlagd eget arbete baserat på tid och köpta tjänster. tidredovisning. Komplett uppföljning per objekt för drift med stringent fördelning mellan eget arbete (tidredovisning) och köpta tjänster under minst 3 år. Enligt kriterier för 4 sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. Kvoten utgör omdömet för Ekonomi / Administration.

6 6(15) EKONOMI / ADMINISTRATION ( Extern driftoperatör ) Bedömning Avtal och uppföljning av avtal Kostnader för köpta tilläggstjänster Redovisning Analys 1 Avtal med driftoperatör saknas. "Muntlig" tradition. För tilläggstjänster saknas uppföljning per objekt Uppföljning per objekt saknas. Analys av driftkostnader förekommer inte. Avtal med driftoperatör finns men utan riktig struktur. Avtalet "gammalt" och utan riktig uppföljning. Uppföljning per objekt för drift finns för vissa delar men ej korrekt uppdelat mellan drift och underhåll. Uppföljning per objekt för drift finns för vissa delar. Ej fullständigt. Analys på en generell nivå vid årsbokslut. 3 Avtal med driftoperatör finns enligt AFF eller likvärdigt men utan eller bara 1 upphandling. 4 Avtal baserat på AFF eller likvärdigt finns sedan minst 3 år 5 Avtal baserat på AFF eller likvärdigt finns och upphandling av drift av objektet har skett minst 3 gånger. Uppföljning per objekt finns komplett för tilläggstjänster avseende drift. Uppföljning per objekt för drift för köpta tilläggstjänster fördelat efter arbetstid och material Komplett uppföljning per objekt för drift med stringent fördelning enligt 4 under minst 3 år. Uppföljning per objekt finns i huvudsak för alla delar. Vissa kostnader schabloniserade. Uppföljning per objekt för drift komplett. Kostnaderna baseras på "verkligt" utfall och ej schabloner. Uppföljning per objekt enligt 4 sedan minst 3 år. Analys i samband med tertialbokslut med viss detaljgrad och kommentarer. Analys enligt 3 men varje månad med bra detaljeringsgrad bl.a förv.ing./förvaltares arbete baserat på nedlagd tid. Enligt 4 sedan minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. Kvoten utgör omdömet för Ekonomi / Administration.

7 7(15) 5.3 Nöjd kund Här används de delar av hyresgästenkäten som är aktuella. De variabler som direkt kan påverkas av driften är: a) Förvaltningsteknikerindex b) Skötsel av byggnaden exteriört c) Utomhusindex: yttre skötsel och renhållning d) Snöröjning och sandning e) Skötsel/drift av lokalerna f) Hur snabbt fel/skador i lokalerna åtgärdas g) Felanmälan. För kvalitetsmåttet Nöjd kund används skalan 1 5 enligt: 1. Under 40. Mellan Mellan Mellan Över 80 Kvalitetsmåttet tas fram genom att leta på respektive poäng i hyresgästenkäten och summera a) till g) samt dividera med 7 (antalet parametrar) och placera in i skalan enligt ovan. 5.4 Planerad drift Med kvalitetsmåttet Planerad drift avses hur driftarbetet planeras och hur det är strukturerat. Kvalitetsmåttet skjuter in sig på hur driftarbetet planeras och hur det rapporteras. En väl fungerande planerad drift ska utöver arbetsplanering ge erforderlig statistik för att dra slutsatser om driftnivå kontra underhållet. Som underlag till kvalitetsmåttsbedömningen används bl.a. tidredovisningen och driftmötesprotokoll. Som stöd och hjälp finns i VSA den "Dagordning för driftmöten" som bör användas. Vid bedömningen av kvalitetsmåttet Planerad drift används en skala 1-5 med bedömningsgrunder enligt följande två sidor. Den första sidan ska användas vid drift i egen regi eller där entreprenör anlitas mot redovisad tid. Den andra sidan används då entreprenörer anlitats efter fast-prisupphandling.

8 8(15) PLANERAD DRIFT ( Intern drift ) Bedömning Driftplanering Dokumentation / Egenkontroll 1 Driftplanering saknas: Dokumentation av Åtgärder enbart efter felan utförda driftåtgärder eller larm saknas. Driftplanering finns delvis: Viss rondering finns planerad. Omfattning sparsamt angiven. 3 Driftplanering finns. Driftplan för allt. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Driftplanering finns. Omfattning komplett. Väl utvecklad driftplan. 5 Driftplanering i full tillämpning sedan minst 3 år. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker delvis i form av kvitterade driftplaner. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker i form av kvitterade driftplaner för allt. Dokumentation av utförda driftåtgärder enligt 3 kompletterat med kvitterade checklistor/arbetsorder som bekräftar utfört arbete Dokumentation enligt 4 där dokumentation finns de senaste 3 åren. Tidredovisning: Andel planerad drift Andelen planerad drift ej dokumenterad. Andel planerad drift låg eller där andelen planerad drift varierar kraftigt mellan åren. Ingen slutsats går att dra. Andelen planerad drift ganska låg men det finns dokumentation som visar utfallet över åren. Andelen planerad drift över 40 %. Trovärdigt med hänsyn till tidsdokumentation och driftplanering Andelen planerad drift är över 70 %. Trovärdigt med hänsyn till tidsdokumentation och driftplanering. Strategi för köp av tjänster Strategi för köp av tjänster saknas. Strategi för köp av tjänster finns men följs inte. Strategi för köp av tjänster finns och följs i huvudsak. Strategi för köp av tjänster finns och följs i sin helhet. Diskussion och justering av strategin förekommer i syfte att köpa "effektiv". Driftrapportering Rapportering av drift förekommer mycket sporadiskt. Rapportering inom arbetsgruppen sker i driftmöte varje halvår. Rapportering inom arbetsgruppen sker i driftmöte varje kvartal enl fastställd dagordning. Rapportering inom arbetsgruppen sker i driftmöte enl fastställd dagordning varje månad. Enligt 4 sedan minst 3 år. Rapportering inom arbetsgruppen sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Kvoten utgör omdömet för planerad drift.

9 9(15) PLANERAD DRIFT ( Extern driftoperatör ) Bedömning Driftplanering Dokumentation Kvalitetskontroll Strategi för köp av tilläggstjänster 1 Driftplanering saknas Dokumentation av Kvalitetskontroll Strategi saknas. : Åtgärder enbart utförda driftåtgärder förekommer ej. efter felan eller larm saknas. Driftplanering finns delvis : Viss rondering finns planerad. Omfattning sparsamt angiven. 3 Driftplanering finns. Driftplan för allt. Omfattning av arbetet delvis angiven. 4 Driftplanering finns. Omfattning komplett. Väl utvecklad driftplan. 5 Driftplanering i full tillämpning sedan minst 3 år. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker delvis i form av kvitterade driftplaner. Dokumentation av utförda driftåtgärder sker i form av kvitterade driftplaner för allt. Dokumentation av utförda driftåtgärder enligt 3 kompletterat med kvitterade checklistor/arbetsord er som bekräftar utfört arbete Dokumentation enligt 4 där dokumentation finns de senaste 3 åren. Kvalitetskontroll endast som statuskontroll vid operatörsbyte. Kvalitetskontroll förekommer oregelbundet. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enl fastställd rutin. Regelbunden dokumenterad kvalitetskontroll enligt fastställd rutin sedan minst 3 år. Strategi finns men följs inte. Strategi finns och är dokumenterad i driftavtal. Följs i huvudsak. Strategi finns och är dokumenterad i avtalet och följs. Strategi finns och är dokumenterad i avtalet och följs sedan minst 3 år. Driftrapportering/Drif tmöte Driftmöte och rapportering av drift förekommer mycket sporadiskt. Rapportering i driftmöte sker varje halvår. Rapportering i driftmöte sker varje kvartal enl fastställd dagordning. Rapportering i driftmöte sker enl fastställd dagordning varje månad. Rapportering i driftmöte sker enligt 4 sedan minst 3 år tillbaka. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 5. Kvoten utgör omdöme för planerad drift.

10 10(15) 5.5 Driftoptimering/Energieffektiv drift Med kvalitetsmåttet Driftoptimering och energieffektiv drift bedöms hur fastighetens energiförbrukning hanteras. En av de tyngsta driftkostnaderna är media (värme, el och vatten) och genom en aktiv driftorganisation erhålls oftast en gynnsam utveckling både för kostnadsbilden och miljön. Kvalitetsmåttet bedöms i skala en skala 1 5 enligt nästa sida. Bedömningen grundas på: Driftens arbete med att ta fram driftstrategi för energieffektiv drift. Energistatistiken används som verktyg för att leta på bästa möjliga driftstrategi, dvs. att den används som grund för analyser och ställningstaganden. Energirapportering mellan förvaltare och förvaltningstekniker. Se också förslaget till "Dagordning för driftmöte" i bilaga.

11 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) DRIFTOPTIMERING/ENERGIEFFEKTIV DRIFT ("Systematiskt energiarbete") förslag till ny benämning av kvalitetsmåttet Bedömning Energistatistik/Analys Driftstrategi Rapportering 1 Energistatistik finns per år i mediauppföljningsprogram. Ingen analys utförs. Driftstrategi för energieffektiv drift saknas. Rapportering mellan förvaltare och driftpersonal förekommer 1 gång per år. Energistatistik finns per månad i mediauppföljningsprogram. Ingen analys utförs. 3 Energistatistik finns per månad. Analys sker sporadiskt. 4 Energistatistik finns per månad. Analys sker regelbundet. 5 Energistatistik finns per månad. Analys sker regelbundet sedan minst 3 år tillbaka. Driftstrategi för energieffektiv drift finns delvis och i huvudsak fastlagd i driftinstruktioner. Justering av driftstrategi sker sällan eller aldrig. Driftstrategi för energieffektiv drift finns delvis och för ganska många system. Justeras delvis beroende på utfall i energistatistik. Driftstrategi för energieffektiv drift finns komplett för alla system och delvis införd i driftinstruktioner. Rutin för justering av driftstrategi finns. Driftstrategi för energieffektiv drift enligt 4 komplett med dokumentation i driftinstruktion och rutin för justering sedan Rapportering förekommer mellan förvaltare och driftpersonal 3-4 gånger per år. Rapportering sker vid driftmöte. Rapportering förekommer vid driftmöte. Av protokoll framgår att frågan belysts baserat på utförd analys Rapportering förekommer regelbundet enligt 4 och sedan minst 3 år. minst 3 år. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3. Kvoten utgör omdöme för driftoptimering/energieffektiv drift. STATENS FASTIGHETSVERK

12 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) 5.6 Myndighetskontroller/Besiktningar Kvalitetsmåttet Myndighetskontroller/Besiktningar är egentligen ett hjälpnyckeltal för planerad drift och avser hur man planerar, genomför och åtgärdar i anslutning till lagstadgade kontroller. För att nå ett bra omdöme fordras utöver att kontrollerna planeras korrekt (tillhör planerad drift) men även att eventuella åtgärder planeras och genomförs till nästa kontrolltillfälle. För högre omdömen fordras dessutom att planeringen sker i eget planeringssystem och ej enbart hos de företag som genomför kontrollerna/besiktningarna. På nästa sida återfinns bedömningsgrunderna 1-5 för kvalitetsmåttet Myndighetskontroller/ Besiktningar. STATENS FASTIGHETSVERK

13 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) MYNDIGHETSKONTROLLER/BESIKTNINGAR Bedömning Planering "Missade kontroller" 1 Kontroller och Det händer ganska besiktningar sker ofta att kontroller/ oplanerat besiktningar missas Planering av kontroller/ besiktningar sker av de företag som anlitas för kontrollerna. 3 Planering av kontrollerna sker till viss del av SFV eller driftoperatören. 4 Planering av kontrollerna sker helt av både SFV och driftoperatören. 5 Planering av kontrollerna i eget system av både SFV och driftoperatören sedan minst 3 år tillbaka. Vissa kontroller/ besiktningar missas. Få kontroller/ besiktningar missas. Inga kontroller/ besiktningar missas. Inga kontroller/ besiktningar har missats de senaste 3 åren. Driftanmärkningar Stort antal anmärkningar med stor andel driftanmärkningar Stor andel driftanmärkningar som i huvudsak åtgärdas. Mindre andel driftanmärkningar Andelen driftanmärkningar är mycket få. Driftanmärkningar förekommer ej. Åtgärdande av driftanmärkningar Många kvarstående driftanmärkningar sedan föregående kontroll/besiktning Åtgärdande av driftanmärkningar sker oplanerat och kvarstående anmärkningar finns vid nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker planerat men inte alla åtgärder är fixade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar är med mycket få undantag åtgärdade till nästa kontroll. Åtgärdande av anmärkningar sker alltid planerat och är alltid åtgärdade till nästa kontroll. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 4. Kvoten utgör omdöme för myndighetskontroller/besiktningar. STATENS FASTIGHETSVERK

14 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) 5.7 Beredskap Beredskap är också ett hjälpmått för planerad drift. Fokuseringen och redovisningen av beredskapen är till för regelbunden analys med målet att arbete som ska göras som en del av den planerade driften inte ska belasta beredskapen. Ett annat fokus är att hyresgästen ska betala för det han förorsakar. För att nå ett bra omdöme när det gäller beredskap krävs att : Tidsredovisning av beredskap införs tillsammans med registrering av orsak och vilken åtgärd som vidtagits. Analys av denna redovisning sker regelbundet t.ex. vid driftmötet. Den modell för beredskapsredovisning som tagits fram vid Rosersberg bör användas både vid drift i egen-regi och då entreprenörer anlitas. Bedömningsgrunderna för kvalitetsmåttet Beredskap framgår av nästa sida. STATENS FASTIGHETSVERK

15 Förvaltning av inrikes fastigheter/ (15) BEREDSKAP Bedömning Registrering Hyresgästberoende utryckningar 1 Beredskapen registreras Hyresgästberoende inte separat utan enbart utryckningar särskiljs i personalsystemet inte dvs debiteras ej Beredskapen registreras även i form av t.ex jourbok. 3 Beredskapen registreras för flertalet objekt med angivande av feltyp och åtgärd för objekt. 4 Beredskap registreras alltid för samtliga objekt med angivande av feltyp, åtgärd och tidsåtgång. 5 Beredskapsregistrering enligt 4 finns sedan minst 3 år tillbaka. Hyresgästberoende utryckningar särskiljs och debiteras normalt (dvs ganska ofta) efter schablon. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter schablon Hyresgästberoende utryckningar debiteras efter faktisk kostnad. Hyresgästberoende utryckningar debiteras alltid efter faktisk kostnad och sedan minst 3 år tillbaka. Analys Ingen analys av beredskapen sker. Viss analys sker men slirar beroende på brister i registreringen. Redovisningen enligt registrering visar vid analys att andelen utryckningar beroende på brister i den planerade driften är större än 15 % men mindre än 5 %. Andelen åtgärder till följd av brister i planerad drift är mindre än 5 %. Åtgärder under beredskapstid till följd av brister i planerad drift förekommer ej. Omdöme sätts för varje delområde och summan av poäng divideras med 3. Kvoten utgör omdöme för beredskap. STATENS FASTIGHETSVERK

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för fastighetsdrift 2 2004-11-23 S&E - System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 1. ALLMÄNT... 3 2. NÖJD KUND - INDEX... 4 3. PLANERAD DRIFT...

Läs mer

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service

LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service Sida : 1 LandstingsFastigheter Sörmland Kvalitetsmått för verksamhetanknuten service 2005-02-22 S&E - System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 1. ALLMÄNT... 3 2. NÖJD KUND - INDEX... 4 3. SERVICEPLANERING...

Läs mer

Kvalitetsmått LFS : Mälarsjukhuset

Kvalitetsmått LFS : Mälarsjukhuset Sida : 1 Kvalitetsmått LFS : Mälarsjukhuset Resultat och kommentarer 2004. S&E System och Energi AB Sören Björnbom Sida : 2 Korta kommentarer med "totalomdöme" och förbättringsförslag. Genom en miss av

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av inrikes fastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av inrikes fastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Innehåll 64-1065/04 006-1-01 (49) Styrande dokument innehåller: Krav och råd Uppgifter om objekten sid 3 Underhåll sid 4 Drift sid 8 Kvalitetsmått för fastighetsdrift sid

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

När resultatet räknas

När resultatet räknas Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften När resultatet räknas optimering av egen driftverksamhet i offentliga fastighetsföretag".

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll

Teknisk fastighetsförvaltning. Grundbegrepp drift och underhåll Teknisk fastighetsförvaltning Grundbegrepp drift och underhåll Förvaltningsföretag: bolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fast eller lös egendom, t.ex. fastigheter eller värdepapper. Förvaltning:

Läs mer

Underhållshandboken. Definition. Underhållshandbok. Underhållsplanering och ekonomistyrning Doknr: F 2. Rutin

Underhållshandboken. Definition. Underhållshandbok. Underhållsplanering och ekonomistyrning Doknr: F 2. Rutin Underhållsplanering och ekonomistyrning Doknr: F 2 Processägare/rutinansvarig: Björn Ekström Samordn. kval.syst: Saija Thacker Godkänd av: Björn Ekström : Sida: 1(7) Underhållshandboken Definition Underhåll

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

EuroMaint Rail järnvägsinfrastruktur

EuroMaint Rail järnvägsinfrastruktur Dokumentnamn Process Sida EuroMaint Rail järnvägsinfrastruktur 1(5) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter C-03-00-51 7.0 2017-02-06 EM 44-001 Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Prisma Översiktsdokumentation Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Innehåll 1. ARBETSORDER... 3 1.1 Flöde...3 1.2 Arbetsorder, allmänt...4 2. UTRUSTNINGSHANTERING...

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2017 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Tillsammans med Larmcentral, Statuskontroll & Energiverktyg fås en ny revolutionerande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100: BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Halvårsrapport 2013 Kontaktperson Projektledare Mathias Björnkvist, tel. 076-107 73 31 e-post: Mathias.Bjornkvist@lundsenergi.se 1 Denna rapport redovisar utfört

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning 2016-03-16 1 Förord Avtal för målstyrd energiförvaltning är avsett att användas i entreprenader där parterna avtalat

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista.

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista. Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista Avtalspart/Nämnd: Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef:

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 1 av 5 Instruktion AFS 2002:1 Användning av Trycksatta anordningar Fortlöpande Tillsyn av Tryckkärl och rörledningar Tryckbärande anordning skall fortlöpande tillses så att säkerheten vid användning är

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

FASTIGHETSKONTORET AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS SID 1 (6) Vid frågor, kontakta Daniel Moius, enheten för upphandling & konkurrens, förnyelseavdelningen, stadsledningskontoret. daniel.moius@stockholm.se 08-508 293 20 OBS att aktivitetsplanen innehåller

Läs mer

De vanligaste besiktningsanmärkningarna, tryckkärl & pannor

De vanligaste besiktningsanmärkningarna, tryckkärl & pannor De vanligaste besiktningsanmärkningarna, tryckkärl & pannor 1 24/10/2012 Det här är Inspecta Vilka tryckkärl har man i en fastighet? 2 Eller några av dom här 3 Vissa syns knappt alls Ingen panna, bara

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto TR 12-011:2 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 1.1. Teknisk rondning...3 1.2. Krav på kompetens...3 1.3. Anläggningsdokumentation...3 1.4.

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Rexellent Modern Property Management En kontakt. En aktör. Hos Rexellent samlar du alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer. Spetskompetens,

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Intern kontroll - gemensamt granskningsområde

Intern kontroll - gemensamt granskningsområde Intern kontroll - gemensamt granskningsområde Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Kartläggning... 3 2.1 Vilket verksamhetsområde och frågeställning har valts ut för det

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FASTIGHETSSKÖTSEL Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat

Läs mer

Hemtjänstenhet: Optimal hemtjänst Stockholm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Optimal hemtjänst Stockholm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Optimal hemtjänst Stockholm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Kristina Skoog Adress: Bjurholmsgatan 13 116 63 Stockholm

Läs mer

DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET

DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING FÖRVALTNING NÄTVERKET DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNING AV BEGREPPEN DRIFT, UNDERHÅLL OCH INVESTERING NÄTVERKET FÖRVALTNING , www.sweco.se/fmkonsulterna, har på uppdrag av Samverkansforum och nätverket Förvaltning kartlagt och jämfört

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 2014-05-15

Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 2014-05-15 Ramavtal mm Per Lilliehorn Serviceavtal och inköp av UE Agenda 1. Kritiska system och myndighetskrav 2. Olika avtalstyper 3. Aff - Avtal för fastighetsförvaltning 4. Upphandlingsprocessen fastighetsdrift

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Enklare vardag Kommunal regi Privat

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Mariya Rami Adress: Rosenlundsgatan 44 118

Läs mer

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10.

Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden. Stöd till vissa målgrupper som vårdar eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen 5 kap 10. 1 Vård och omsorg 2011-05-27 Dnr VON 136/11 Beställarenheten Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, SoL KRAVSPECIFIKATION Intern Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2011( 78)

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN

ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN Bilaga 1 till Stadgarna ANDELSÄGAREFÖRENINGEN DEMONSTRATIONEN 5 INSTRUKTION FÖR STYRELSEN 1. Styrelsens uppdrag Styrelsens uppdrag att förvalta fastigheten omfattar både byggnad och mark (se bil 1). Uppdraget

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Ewa Wasiewicz Adress: Sturevägen 3 177 56 Järfälla

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer