RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler"

Transkript

1 RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

2

3 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Boverket mars 2015

4 Titel: Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Rapport: 2015:13 Utgivare: Boverket mars 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Verksamhetsutvecklingsbidrag, bidrag, allmänna samlingslokaler, ungdomsverksamhet, ungdomar, flickor, pojkar, unga kvinnor, unga män, kultur, fritid, geografisk spridning, statistik, utvärdering, slutsatser Dnr: /2015 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

5 3 Förord Bidrag till allmänna samlingslokaler består av två olika bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Rapporten är en uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget. Syftet med bidraget är att ge ungdomar bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Det har varit möjligt att söka bidraget sedan år Rapporten redovisar hur bidraget har fördelats genom åren, hur ungdomsverksamheterna har utvecklats och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Rapporten är sammanställd av Paulina Navréd, Marie Rosberg och Paul Silfwerberg. Karlskrona mars 2015 Janna Valik Generaldirektör

6 4 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

7 5 Uppdraget I regleringsbrevet för år 2014 (S2013/8937/SAM) står det att Boverket ska göra en uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler. I uppdraget ska Boverket redovisa vilka ungdomsverksamheter som fått bidrag för verksamhetsutveckling under 2014 samt göra en uppföljning av hur ungdomsverksamheterna har utvecklats genom stödet. Av redovisningen ska framgå om verksamheterna främst är inriktade på flickor/unga kvinnor, pojkar/unga män eller ungdomar av båda könen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 mars I regleringsbrevet för år 2015 (S2014/8774/SAM (delvis)) kom det ett tillägg till uppdraget att Boverket även ska redovisa ungdomsverksamheternas geografiska lokalisering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars Rapporten besvarar både grunduppdraget enligt regleringsbrev (S2013/8937/SAM) och tillägget enligt regleringsbrev (S2014/8774/SAM (delvis)) i sin helhet.

8 6 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

9 7 Innehåll Förkortningar/begrepp... 9 Sammanfattning Förslag Små förändringar för en mer effektiv statsförvaltning Förslag Bakgrund Förslag Bakgrund Informationsinsatser för att nå nya målgrupper Förslag Bakgrund Ökad tydlighet genom en ny förordning Förslag Bakgrund Utomhusmiljö och ny ansökningstid Förslag Bakgrund Inledning Verksamhetsutvecklingsbidragets mål och syfte Allmänna samlingslokaler Förutsättningar för verksamhetsutvecklingsbidrag Anslag Frågeställningar Metod och material Statistik Enkät Intervjuer med verksamhetsutvecklare från riksorganisationerna Ansökningar Förarbeten och rapporter Verksamhetsutvecklingsbidraget i siffror Syfte och utformning Jämförelse av diagram Bidragets geografiska spridning Syfte och utformning Resultat Kartor Jämförelse av diagram och kartor Enkät Syfte och utformning Resultat Intervjuer med verksamhetsutvecklarna Syfte och utformning Resultat Exempel på ansökningar Folketshusföreningen i Hammarkullen, Göteborg Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening (medlem i Riksföreningen Våra Gårdar) Skorpeds Bygdegårdsförening... 73

10 8 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Samråd med riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Riksföreningen Våra Gårdar Slutsats/utvärdering Hur har verksamheterna utvecklats? Vilken betydelse har bidraget? Ny förordning Varför en ny förordning? Konsekvensbeskrivning Riksorganisationernas arbete med ungdomsfrågor Finansiering av verksamhetsutvecklare Bidraget till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer Geografisk spridning Genusaspekten Bilaga 1 Enkät Bilaga 2 - Förteckning Bifall verksamhetsutvecklingsbidrag år Bilaga 3 - Referat av intervjuer med verksamhetsutvecklare Intervju med verksamhetsutvecklare Bygdegårdarnas riksförbund den 31 juni Intervju med verksamhetsutvecklare Folkets hus och parker den 18 juni Intervju med verksamhetsutvecklare Våra Gårdar den 17 juni Bilaga 4 -Regionindelning Lista på regioner Bilaga 5 Förteckning av sökt och beviljat bidrag per län och kommun Sverige sökt bidrag indelat i län och kommun Sverige beviljat bidrag indelat i län och kommun Källförteckning

11 9 Förkortningar/begrepp Riksorganisationer SamSam Verksamhetsutvecklare Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar Samlingslokalernas samarbetskommitté Projektledare som arbetar med ungdomsfrågor i riksorganisationer

12 10 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

13 11 Sammanfattning Bidrag till allmänna samlingslokaler består av två olika bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag och regleras i förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Rapporten är en uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget som har varit sökbart sedan år Bidragets syfte är att ge ungdomar bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Beslutande organ för bidraget är samlingslokaldelegationen. Av anslaget på 8,782 miljoner kronor till verksamhetsutveckling får 3,980 miljoner kronor lämnas varje år som bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer. Bidraget lämnas till Bygdegårdarnas riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar och ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt bidrag. Resterande del på 4,802 miljoner kronor fördelas som verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler. Det första året var antalet ansökningar relativt många. Därefter har antalet ansökningar legat på en jämnhög nivå. Bidraget har varit översökt varje år sedan det inrättades. Totalt har drygt 33 miljoner kronor fördelats i verksamhetsutvecklingsbidrag mellan åren 2007 och 2013, under samma period har ansökningar på totalt 132 miljoner kronor inkommit. Riksorganisationerna har återkommit med ansökningar varje år sedan Totalt mellan åren 2007 och 2013 har riksorganisationerna blivit beviljade 34 procent av bidraget (cirka 11 miljoner kronor). I rapporten presenteras diagram och kartor som beskriver den geografiska spridningen av bidraget i landet. Diagrammen har delats in i sju regioner; Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö, högskoleort med fler än invånare, högskoleort med färre än invånare, kommuner med fler än invånare och slutligen kommuner med färre än

14 12 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler invånare. Diagrammen presenteras inklusive och exklusive riksorganisationerna eftersom alla tre är stationerade i Stockholm, men har hela landet som sitt arbetsfält. Föreningar som ligger i kommuner med mindre än invånare är de som har sökt och beviljats mest, i antal ansökningar och belopp (bidrag, kronor). En enkät har skickats ut till alla föreningar som blivit beviljade bidrag mellan åren 2007 och Det är totalt 101 enkäter som har skickats ut och svar har inkommit från 77, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent. Enkäten har inte skickats ut till riksorganisationerna eftersom de har redovisat sina erfarenheter via intervjuer. Enkäten besvarar frågorna om hur ungdomsverksamheterna har utvecklats i och med bidraget samt om verksamheterna främst är inriktade på flickor/unga kvinnor, pojkar/unga män eller ungdomar av båda könen. Enligt enkätsvaren har en majoritet (89 procent) av verksamheterna utvecklats av bidraget. På frågan hur dessa verksamheter har utvecklats har föreningarna haft möjlighet att svara i fritext. En gruppering av fritextsvaren visar att de vanligaste svaren är att lokalen blivit anpassad efter ungdomars behov, att fler ungdomar nyttjar lokalen samt att det har blivit en satsning på kultur för ungdomar. Enkätsvaren visar att en majoritet (95 procent) av verksamheterna vänder/vände sig till både flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män. På frågan om föreningarna hade genomfört projektet även om de inte beviljats bidrag svarade en majoritet (56 procent) att de inte hade genomfört projektet. En tredjedel av föreningarna (31 procent) svarade att de hade genomfört en del av projektet om de inte blivit beviljade bidrag. I rapporten redovisas en sammanställning av tre intervjuer med verksamhetsutvecklarna från riksorganisationerna. I intervjuerna fick verksamhetsutvecklarna berätta om hur de arbetar med ungdomsfrågor i allmänna samlingslokaler. Ett antal framgångfaktorer identifieras i rapporten, bland annat att ungdomarna får ta ansvar för hela eller delar av projektets genomförande, tydliga regler som har accepterats av både ungdomar och vuxna för lokalens nyttjande och att det är bra att samverka med andra organisationer. Tre exempel på beviljade ansökningar presenteras i rapporten. Folkets Hus Hammarkullen fick bidrag på kronor i första beslutsomgången 2007 för uppfräschning av lokalen, ny teknisk utrustning och utbildningskostnader. Arbetet utgick från ungdomarnas perspektiv för att skapa en attraktiv mötesplats som inbjuder till kultur, gemenskap och delaktighet. Även aktiviteter som Folkets hus inte räknat med har dykt upp i lokalen, som exempelvis att biblioteket i Hammarkullen började förlägga sina författarbesök och skrivarverkstäder i lokalerna. År 2009 ansökte och beviljades föreningen Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening (medlem i Riksföreningen Våra Gårdar) om bidrag till

15 Sammanfattning 13 ungdomsutveckling i allmänna samlingslokaler. En kraftig brand hade drabbat lokalen år 2006 men den återuppbyggdes snabbt därefter. Nu ville föreningen skapa goda mötesplatser för ungdomar i lokalen genom införskaffande av inventarier (soffor, stolar, bord m.m.) och teknisk utrustning (ljudanläggning, filmduk, videoprojektor, flyttbar scen m.m.) samt anställa en samordnare på deltid i ett år. I slutredovisningen skriver föreningen att antalet ungdomar har ökat i lokalen sedan satsningen. En speciell ungdomsstyrelse har bildats som medfört att inflytandet har ökat bland unga. År 2010 beviljades Skorpeds Bygdegårdsförening utanför Örnsköldsvik bidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I ansökan skriver föreningen att det finns ett behov av lokaler för ungdomar på orten eftersom en fritidsgård stängts ner. Pengarna skulle gå till upprustning av lokalen, en bioanläggning, biljardbord, soffor och utrustning för LAN (datorspelträffar). Idag har en ny generation ungdomar tagit över lokalen och vissa aktiviteter fortskrider. Föreningen valdes ut som en del av riksförbundets satsning på ungdomsverksamhet. I samband med att förslag på förändringar av verksamhetsutvecklingsbidraget har arbetats fram i rapporten, har Boverket inhämtat riksorganisationernas åsikter i frågan. Alla tre riksorganisationer ställer sig generellt positiva till föreslagna förändringar, med inslag av kritiska påpekanden i vissa delar. I slutsatsen diskuteras vilken betydelse bidraget har för att projekt ska komma till stånd samt hur ungdomsverksamheterna har utvecklats med hjälp av bidraget. Svaret från enkäterna visar att bidraget har stor betydelse för om projekt kommer till stånd samt att bidraget har understött att lokalerna blivit anpassade efter ungdomars behov, att fler ungdomar nyttjar lokalerna samt att det har blivit en satsning på kultur för ungdomar. I slutsatsen diskuteras även varför en ny förordning behövs och vilka konsekvenser den för med sig. Dagens förordning om bidrag till allmänna samlingslokaler är konstruerad på så vis att bestämmelserna för såväl investeringsbidraget och verksamhetsutvecklingsbidraget inryms i samma förordning. Detta gör att förordningen är svåröverskådlig. Det primära syftet med en ny förordning är att förtydliga befintliga regler. I slutsatsen diskuteras också den geografiska spridningen av bidraget med utgångspunkt i statistiken (kartor och diagram) som presenteras i rapporten och syftet med bidraget. I propositionen till bidraget skriver regeringen att Regeringen anser att ett sådant bidrag framför allt behövs för att ge ungdomar, särskilt i storstadsområdena, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Kartorna och diagrammen visar att beviljade ansökningar inte har varit koncentrerade till storstadsområden som det var tänkt. Beviljade ansökningar har varit spridda över hela landet och det har varit både storstadsområden och landsbygdsområden som har tagit del av bidraget.

16 14 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Kommuner med mindre än invånare har tagit del av bidraget i störst utsträckning, både i antal beviljade ansökningar och beviljat belopp i kronor. Mot bakgrund av slutsatserna har Boverket angett ett antal förslag om förändringar av verksamhetsutvecklingsbidraget. Förslagen presenteras i inledningen av rapporten. Ett av förslagen är att riksorganisationerna inte bör kunna söka om verksamhetsutvecklingsbidrag utan att projektmedel för verksamhetsutvecklare bör sökas i samband med bidraget till samlingslokalhållande riksorganisationer. En betydande del av anslaget på 4,802 miljoner kronor tas i anspråk av riksorganisationerna vilket ger en otydlig bild av fördelningen och möjligheterna att beviljas bidrag för andra föreningar än riksorganisationer. Boverket föreslår i samband med det föregående förslaget att verksamhetsutvecklingsbidraget höjs med två miljoner kronor som i första hand ska fördelas till riksorganisationernas arbete med ungdomsverksamhet. Riksorganisationerna får enligt förslaget lika mycket i bidrag som tidigare, men det frigörs medel för enskilda föreningar att söka. När en förening har beviljats verksamhetutvecklingsbidrag betalas hela beloppet ut som förskott. Boverket har sedan bidraget inrättades år 2007 haft svårigheter med att få in slutredovisningar eller att de slutredovisningar som har kommit in varit undermåliga. I rapporten föreslår Boverket att bidraget bör betalas ut med 75 procent i förskott. De resterande 25 procenten bör betalas ut först när slutredovisning inkommit till Boverket och denna godkänts. Boverket menar att ett förfarande med delutbetalningar skulle fungera som incitament för att få in slutredovisningar. Boverket föreslår att riktade informationsinsatser om verksamhetsutvecklingsbidraget bör göras för att nå nya målgrupper. Ett särskilt tillskott av medel behövs för att genomföra informationsinsatserna. När bidraget infördes år 2007 ansåg regeringen i likhet med utredaren i SOU 2003:118 att bidraget skulle användas för att ge ungdomar, framförallt i storstäderna, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Föreningar som ligger i kommuner med mindre än invånare är de som har sökt och beviljats mest, i antal ansökningar och belopp (bidrag, kronor). För att nå ut till föreningar i storstadsområdena behövs därför riktade informationsinsatser. Boverket föreslår att en förordning bör skrivas för respektive bidrag till allmänna samlingslokaler, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. I samband med ändringen vill Boverket införa möjligheten att kunna söka bidrag för utomhusmiljön i anslutning till den allmänna samlingslokalen. Det kan vara exempelvis grillplats eller växthus. Verksamhetsutvecklarna har framfört önskemål om att ändra ansökningstid för bidraget. Idag är ansökningstiden en gång om året, den 31 augusti. Boverket bedömer att det kan minska kostnaderna för föreningarna om de ges möjligheten att kombinera

17 Sammanfattning 15 investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler med verksamhetsutvecklingsbidraget. Boverket föreslår att ansökningstiden flyttas fram till den 31 oktober och att beslut om bidrag fattas innan april månads utgång året därpå.

18 16 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

19 17 Förslag Små förändringar för en mer effektiv statsförvaltning Förslag Boverket föreslår att riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och parker och Riksföreningen Våra Gårdar i sin ansökan om bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer även bör ansöka om bidrag för projektledare (verksamhetsutvecklare) som ska arbeta med ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Boverket föreslår även att verksamhetsutvecklingsbidraget höjs med två miljoner kronor som i första hand ska fördelas till riksorganisationernas arbete med ungdomsverksamhet. Riksorganisationerna får enligt förslaget lika mycket i bidrag som tidigare, men det frigörs medel för enskilda föreningar att söka. Bakgrund Av anslagsposten på 8,782 miljoner kronor fördelas 3,980 miljoner kronor varje år som bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer. Bidraget ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd. Av resterande medel, 4,802 miljoner kronor ansöker riksorganisationerna varje år om medel till en projektledare som specifikt ska arbeta med ungdomsfrågor inom organisationen. Det innebär att riksorganisationerna tar i anspråk en stor del av verksamhetsutvecklingsbidraget (totalt 34 procent mellan år 2007 till 2013). Sedan bidraget startades har i snitt 41 ansökningar per år kommit in från föreningar som inte är riksorganisationer. Det innebär att Boverket lägger ner tid på ansökningar som inte kan tilldelas bidrag på grund av medelsbrist. Eftersom riksorganisationerna tar en betydande del av anslaget i anspråk, ger det en

20 18 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler otydlig bild av fördelningen av bidraget och möjligheterna för andra föreningar än riksorganisationer att beviljas bidrag försvåras. Boverket anser att förfarandet bör ändras för att handläggningen av bidragsansökningarna ska bli mer effektiv och för att upprätthålla förtroendet för bidraget. Därför bör riksorganisationerna ansöka om medel till projektledaren för ungdomsverksamhet i samband med sin ansökan till bidraget för samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer. Till följd därav försvinner riksorganisationernas möjlighet att söka verksamhetsutvecklingsbidrag. Med följande rapport som underlag, anser Boverket att arbetet med ungdomsfrågor i allmänna samlingslokaler är betydelsefullt. Genom att fördela medel till riksorganisationerna för ungdomsverksamhet genom bidraget till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer säkerställs en långsiktighet i arbetet med ungdomsfrågor i allmänna samlingslokaler. Samtidigt frigörs medel för enskilda föreningar, med ansökningar som ofta utformats av ungdomarna själva, att söka bidraget till verksamhetsutveckling. Förslag Boverket föreslår att bidraget ska betalas ut med 75 procent i förskott. De resterande 25 procenten ska betalas ut först när slutredovisning inkommit till Boverket och den har godkänts. Bakgrund När en förening har beviljats verksamhetutvecklingsbidrag betalas hela beloppet ut som förskott. Föreningen får därefter i regel två år på sig att slutredovisa projektet. Slutredovisningen fyller en viktig funktion då den ger Boverket möjlighet att kontrollera att föreningen har använt bidraget i enlighet med ansökan. Slutredovisningen fungerar också som återkoppling i uppföljningssyfte och ger Boverket chans att dra lärdom av lyckade projekt inför kommande ansökningar. Boverket har sedan bidraget inrättades år 2007 haft svårigheter med att få in slutredovisningar eller att de slutredovisningar som har kommit in varit undermåliga. Boverket menar att ett förfarande med delutbetalningar skulle fungera som incitament för att få in slutredovisningar och skulle minska administrationen med att avsluta ärenden. Troligtvis kommer ett nytt förfarande med delutbetalning höja kvaliteten på slutredovisningarna innebärande att möjligheten till en effektiv uppföljning och utvärdering ökar. Informationsinsatser för att nå nya målgrupper Förslag Boverket föreslår att riktade informationsinsatser om verksamhetsutvecklingsbidraget bör göras för att nå nya målgrupper. Ett

21 Förslag 19 särskilt tillskott av medel behövs för att genomföra informationsinsatserna. Bakgrund När bidraget infördes år 2007 ansåg regeringen i likhet med utredaren i SOU 2003:118 att bidraget skulle användas för att ge ungdomar, framförallt i storstäderna, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Resultatet i följande rapport visar att de tre största städerna i landet inte har tagit del av bidraget i den omfattning som var avsikten. Även antalet ansökningar från de tre största storstadsområdena är lågt. Föreningar som ligger i kommuner med mindre än invånare är de som har sökt och beviljats mest, i antal ansökningar och belopp (bidrag, kronor). I enkäten som skickades ut till alla föreningar som beviljats medel svarade en majoritet att de har givits information om bidraget via sin riksorganisation. Följande rapport visar en antydan om att ungdomar organiserar sig på nya sätt och inte alltid genom en organisation. För att nya målgrupper, som kanske inte tillhör en riksorganisation, ska ansöka behövs riktade informationsinsatser till förortsområden i de större städerna om verksamhetsutvecklingsbidraget. Ökad tydlighet genom en ny förordning Förslag Boverket föreslår att förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler skrivs om. Det bör vara en förordning för respektive bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Bakgrund Bidrag till allmänna samlingslokaler består av två olika bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Förordningen är konstruerad på så vis att båda bidragsbestämmelserna inryms i samma förordning. Några delar är gemensamma för båda bidragsformerna medan andra delar är av olika karaktär. Detta medför att förordningen är svåröverskådlig samt att den inte ger en tydlig bild av vad som förväntas av den sökande samt vad den sökande kan förvänta sig av Boverket. Det primära syftet med en ny förordning är att förtydliga befintliga regler. Utomhusmiljö och ny ansökningstid Förslag Boverket föreslår att bidrag bör kunna sökas för utomhusmiljön i anslutning till en allmän samlingslokal samt att en ny ansökningstidpunkt för bidraget bör införas.

22 20 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Bakgrund Verksamhetsutvecklarna från riksorganisationerna har framfört att utomhusmiljön i anslutning till en allmän samlingslokal är viktig för ungdomar. Det har kommit önskemål från ungdomar om att bygga exempelvis grillplats eller växthus. Boverket ställer sig positivt till verksamhetsutvecklarnas önskemål om att kunna söka bidrag för utomhusmiljön. För att genomföra förändringen behövs ett tillägg i förordningen om bidrag. Verksamhetsutvecklarna har även framfört önskemål om att ändra ansökningstidpunkten för bidraget. Idag är ansökningstillfället en gång om året, den 31 augusti. Fördelen med att senarelägga datumet för verksamhetsutvecklingsbidraget är att det kan kombineras med investeringsbidraget. Det innebär att sökande kan skicka in två ansökningar för respektive bidrag men att projektet består av en kombination av investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Det innebär att exempelvis tillgänglighetsanpassning kan göras i samband med ungdomsanpassning av lokalen. Boverket bedömer att det kan minska kostnaderna för föreningarna om arbetet utförs vid samma tidpunkt. Enligt verksamhetsutvecklarna kan det bli tidsbrist med att utforma ansökningarna på grund av semestertider. Boverket föreslår att sista ansökningsdag flyttas fram till den 31 oktober och att beslut om bidrag fattas innan april månads utgång året därpå. Det ger föreningarna tid under hösten att utforma ansökningar och förhoppningsvis kan det medföra att Boverket får in noggrant genomarbetade ansökningar.

23 21 Inledning Verksamhetsutvecklingsbidragets mål och syfte Verksamhetsutvecklingsbidraget tar sikte på ungdomar i allmänna samlingslokaler. I budgetpropositionen 2006/7:1 skriver regeringen följande: Regeringen delar utredarens uppfattning att det utöver ett investeringsbidrag [...] skall inrättas ett bidrag till verksamhetsutveckling för att utveckla föreningsdrivna samlingslokaler. Regeringen anser att ett sådant bidrag framför allt behövs för ge ungdomar, särskilt i storstadsområdena, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kulturoch fritidsformer. Ändamålet att stärka ungdomars kultur- och fritidsformer bör därför inte, som utredaren föreslagit, begränsas till de tre första åren, utan bör i stället gälla tills vidare. Verksamhetsutvecklingsbidraget bör lämnas till en förening som tillhandahåller en samlingslokal eller till en riksorganisation för föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler. 1 Regeringen pekar, i likhet med utredaren, på storstadsområdena som en primär målgrupp för stödet. Utredaren i SOU 2003:118 Betänkande av utredningen om allmänna samlingslokaler menar på att storstadsområden, med fokus på den mångkulturella förorten, är särskilt utsatta eftersom det inte finns en lika stark sammanhållning, social närhet och tomma lokaler som ute på landsbygden. Samlingslokaler i förorter växer inte fram lika lätt som på landsbygden. Allmänna samlingslokaler ute på landsbygden kan vara en förebild för förorterna. Utredaren anser även att det behövs en expansiv utveckling av mötesplatser i förorter och i storstäderna. 2 1 Budgetproposition 2006/07:1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid sidan SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler, demokrati, kultur, utveckling sidan 280

24 22 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Innan bidraget skulle börja fördelas fick Boverket i uppdrag att genomföra en förstudie om ungdomars behov av och önskemål om mötesplatser samt att göra en inventering och analys av erfarenheter från föreningar som på ett framgångsrikt sätt arbetat med ungdomsfrågor. Uppdraget resulterade i rapporten Lokaler att växa i. 3 Slutsatserna av rapporten visar att skillnaderna är stora mellan hur ungdomar upplever sin fritid. De lokala förutsättningarna kan vara mycket olika trots att ungdomar generellt sätt har liknande intressen. Gymnasieungdomar är mindre nöjda med sin fritid jämfört med högstadieungdomar. Ekonomi och bostadsort är avgörande för ungas fritid enligt rapporten. I slutsatsen pekas tre grupper ut som särskilt utsatta, med det menas att de är minst nöjda med sin fritid, nämligen tjejer, unga med utländsk bakgrund och unga i glesbygden. 4 I rapporten konstateras att ungdomstiden har förlängts. Det är allt svårare för ungdomar att få arbete och bostad vilket leder till att ungdomar som avslutat skolan saknar vardagstruktur. Äldre ungdomar, i åldern 19 till 25 år är enligt rapporten en missgynnad grupp eftersom det inte satsas lika mycket på deras kultur- och fritidsformer. 5 Utredaren i SOU 2003:118 Betänkande av utredningen om allmänna samlingslokaler menar att bakgrunden till ett speciellt verksamhetsutvecklingsbidrag är att de allmänna samlingslokalerna länge förlorat medlemmar och värst drabbade är storstäderna. Utredaren beskriver att formen för det demokratiska och kulturella deltagandet har förändrats. Det tyder på att medborgarna väljer andra sätt att organisera sig eftersom föreningslivet inte känns lika attraktivt längre. Om det skulle vara så att det blir ett minskat föreningsengagemang på längre sikt skulle det få allvarliga konsekvenser för de allmänna samlingslokalerna enligt utredaren. 6 I utredningen anges även att det inte räcker att ställa en lokal till förfogande. Det behövs en lokal med verksamheter som är både spontana och planlagda. Lokalens fysiska utformning och tekniska utrustning, tillgänglig pedagogisk kompetens i form av projektledare är av vikt för att engagera besökaren. 7 Allmänna samlingslokaler I början av 1940-talet inrättades bidrag till allmänna samlingslokaler eftersom föreningslivet sågs som en naturlig och oumbärlig del av det medborgerliga livet. De allmänna samlingslokalerna bedömdes som viktiga för en vital demokrati och för medborgarnas möjligheter att kunna utöva sina fri- och rättigheter. Under senare tid förändrades 3 Boverkets rapport Lokaler att växa i sidan 7 4 Boverkets rapport Lokaler att växa i sidan 15 ff. 5 Boverkets rapport Lokaler att växa i sidan 15 ff. 6 SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler, demokrati, kultur, utveckling sidan SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler, demokrati, kultur, utveckling sidan 279

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Information om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Information om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Information om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Läs denna information innan du börjar fylla i blanketten! Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan lämnas till nybyggnad, ombyggnad,

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2016-01-14 3.5.1 Diarienummer 3129/2015 NN Essunga kommun 465 82 Nossebro Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunalt bidrag till föreningsverksamheten i Torsås kommun. Bidragsnormer fastställda av Torsås

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, Karlstad

Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, Karlstad BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01804 SÖKANDE Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, 651 03 Karlstad SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 40 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Läs mer

(ram) Ersättning till länsstyrelserna (ram)

(ram) Ersättning till länsstyrelserna (ram) Regeringsbeslut III:1 2014-12-11 Ju2014/7585/D Justitiedepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati Riksdagen

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 37 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 10313 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 14 2016-06-30 Ku2016/01622/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) YTTRANDE Dnr Ku2016/00504/D Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juli 2016 Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sammanfattning SPF Seniorerna

Läs mer

RAPPORT 2017: 10. Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler

RAPPORT 2017: 10. Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler RAPPORT 2017: 10 Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler Titel: Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Presstödsnämnden beslutar att bevilja Sydöstran AB utvecklingsstöd för Sydöstran med kronor.

Presstödsnämnden beslutar att bevilja Sydöstran AB utvecklingsstöd för Sydöstran med kronor. BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01749 SÖKANDE Sydöstran AB, 371 88 Karlskrona SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar BESLUT Presstödsnämnden

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn Regeringsbeslut 13 2016-11-24 Ku2016/02626/LS (delvis) Kulturdepartementet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17801 11894 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

I uppdraget ingår även följande åtgärder.

I uppdraget ingår även följande åtgärder. Regeringsbeslut 1:2 2009-02-19 U2009/914/G U2008/6186/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 STOCKHOLM Uppdrag till Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03 Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset Vian Mirza 2015-11-03 Malmö Folkets Park då - FP har förändrats med sin stad och med sin tid parken anpassas efter de människor som använder det istället

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget.

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget. Protokoll II 1 vid regeringssammanträde 2014-06-12 A2014/2289/DISK A2011/4602/DISK Arbetsmarknadsdepartementet Bemyndigande att ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 1 bilaga Efter

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Tidningsföreningen Proletären, Box 3117, Göteborg

Tidningsföreningen Proletären, Box 3117, Göteborg BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01965 SÖKANDE Tidningsföreningen Proletären, Box 3117, 400 32 Göteborg SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut 25 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/00728/D Ku2015/02905/LS (delvis) Valmyndigheten Box 12191 102 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:1 Allmänna val och

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer