RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler"

Transkript

1 RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

2

3 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Boverket mars 2015

4 Titel: Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Rapport: 2015:13 Utgivare: Boverket mars 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Verksamhetsutvecklingsbidrag, bidrag, allmänna samlingslokaler, ungdomsverksamhet, ungdomar, flickor, pojkar, unga kvinnor, unga män, kultur, fritid, geografisk spridning, statistik, utvärdering, slutsatser Dnr: /2015 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

5 3 Förord Bidrag till allmänna samlingslokaler består av två olika bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Rapporten är en uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget. Syftet med bidraget är att ge ungdomar bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Det har varit möjligt att söka bidraget sedan år Rapporten redovisar hur bidraget har fördelats genom åren, hur ungdomsverksamheterna har utvecklats och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Rapporten är sammanställd av Paulina Navréd, Marie Rosberg och Paul Silfwerberg. Karlskrona mars 2015 Janna Valik Generaldirektör

6 4 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

7 5 Uppdraget I regleringsbrevet för år 2014 (S2013/8937/SAM) står det att Boverket ska göra en uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler. I uppdraget ska Boverket redovisa vilka ungdomsverksamheter som fått bidrag för verksamhetsutveckling under 2014 samt göra en uppföljning av hur ungdomsverksamheterna har utvecklats genom stödet. Av redovisningen ska framgå om verksamheterna främst är inriktade på flickor/unga kvinnor, pojkar/unga män eller ungdomar av båda könen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 mars I regleringsbrevet för år 2015 (S2014/8774/SAM (delvis)) kom det ett tillägg till uppdraget att Boverket även ska redovisa ungdomsverksamheternas geografiska lokalisering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars Rapporten besvarar både grunduppdraget enligt regleringsbrev (S2013/8937/SAM) och tillägget enligt regleringsbrev (S2014/8774/SAM (delvis)) i sin helhet.

8 6 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

9 7 Innehåll Förkortningar/begrepp... 9 Sammanfattning Förslag Små förändringar för en mer effektiv statsförvaltning Förslag Bakgrund Förslag Bakgrund Informationsinsatser för att nå nya målgrupper Förslag Bakgrund Ökad tydlighet genom en ny förordning Förslag Bakgrund Utomhusmiljö och ny ansökningstid Förslag Bakgrund Inledning Verksamhetsutvecklingsbidragets mål och syfte Allmänna samlingslokaler Förutsättningar för verksamhetsutvecklingsbidrag Anslag Frågeställningar Metod och material Statistik Enkät Intervjuer med verksamhetsutvecklare från riksorganisationerna Ansökningar Förarbeten och rapporter Verksamhetsutvecklingsbidraget i siffror Syfte och utformning Jämförelse av diagram Bidragets geografiska spridning Syfte och utformning Resultat Kartor Jämförelse av diagram och kartor Enkät Syfte och utformning Resultat Intervjuer med verksamhetsutvecklarna Syfte och utformning Resultat Exempel på ansökningar Folketshusföreningen i Hammarkullen, Göteborg Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening (medlem i Riksföreningen Våra Gårdar) Skorpeds Bygdegårdsförening... 73

10 8 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Samråd med riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Riksföreningen Våra Gårdar Slutsats/utvärdering Hur har verksamheterna utvecklats? Vilken betydelse har bidraget? Ny förordning Varför en ny förordning? Konsekvensbeskrivning Riksorganisationernas arbete med ungdomsfrågor Finansiering av verksamhetsutvecklare Bidraget till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer Geografisk spridning Genusaspekten Bilaga 1 Enkät Bilaga 2 - Förteckning Bifall verksamhetsutvecklingsbidrag år Bilaga 3 - Referat av intervjuer med verksamhetsutvecklare Intervju med verksamhetsutvecklare Bygdegårdarnas riksförbund den 31 juni Intervju med verksamhetsutvecklare Folkets hus och parker den 18 juni Intervju med verksamhetsutvecklare Våra Gårdar den 17 juni Bilaga 4 -Regionindelning Lista på regioner Bilaga 5 Förteckning av sökt och beviljat bidrag per län och kommun Sverige sökt bidrag indelat i län och kommun Sverige beviljat bidrag indelat i län och kommun Källförteckning

11 9 Förkortningar/begrepp Riksorganisationer SamSam Verksamhetsutvecklare Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar Samlingslokalernas samarbetskommitté Projektledare som arbetar med ungdomsfrågor i riksorganisationer

12 10 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

13 11 Sammanfattning Bidrag till allmänna samlingslokaler består av två olika bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag och regleras i förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Rapporten är en uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget som har varit sökbart sedan år Bidragets syfte är att ge ungdomar bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Beslutande organ för bidraget är samlingslokaldelegationen. Av anslaget på 8,782 miljoner kronor till verksamhetsutveckling får 3,980 miljoner kronor lämnas varje år som bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer. Bidraget lämnas till Bygdegårdarnas riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar och ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt bidrag. Resterande del på 4,802 miljoner kronor fördelas som verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler. Det första året var antalet ansökningar relativt många. Därefter har antalet ansökningar legat på en jämnhög nivå. Bidraget har varit översökt varje år sedan det inrättades. Totalt har drygt 33 miljoner kronor fördelats i verksamhetsutvecklingsbidrag mellan åren 2007 och 2013, under samma period har ansökningar på totalt 132 miljoner kronor inkommit. Riksorganisationerna har återkommit med ansökningar varje år sedan Totalt mellan åren 2007 och 2013 har riksorganisationerna blivit beviljade 34 procent av bidraget (cirka 11 miljoner kronor). I rapporten presenteras diagram och kartor som beskriver den geografiska spridningen av bidraget i landet. Diagrammen har delats in i sju regioner; Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö, högskoleort med fler än invånare, högskoleort med färre än invånare, kommuner med fler än invånare och slutligen kommuner med färre än

14 12 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler invånare. Diagrammen presenteras inklusive och exklusive riksorganisationerna eftersom alla tre är stationerade i Stockholm, men har hela landet som sitt arbetsfält. Föreningar som ligger i kommuner med mindre än invånare är de som har sökt och beviljats mest, i antal ansökningar och belopp (bidrag, kronor). En enkät har skickats ut till alla föreningar som blivit beviljade bidrag mellan åren 2007 och Det är totalt 101 enkäter som har skickats ut och svar har inkommit från 77, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent. Enkäten har inte skickats ut till riksorganisationerna eftersom de har redovisat sina erfarenheter via intervjuer. Enkäten besvarar frågorna om hur ungdomsverksamheterna har utvecklats i och med bidraget samt om verksamheterna främst är inriktade på flickor/unga kvinnor, pojkar/unga män eller ungdomar av båda könen. Enligt enkätsvaren har en majoritet (89 procent) av verksamheterna utvecklats av bidraget. På frågan hur dessa verksamheter har utvecklats har föreningarna haft möjlighet att svara i fritext. En gruppering av fritextsvaren visar att de vanligaste svaren är att lokalen blivit anpassad efter ungdomars behov, att fler ungdomar nyttjar lokalen samt att det har blivit en satsning på kultur för ungdomar. Enkätsvaren visar att en majoritet (95 procent) av verksamheterna vänder/vände sig till både flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män. På frågan om föreningarna hade genomfört projektet även om de inte beviljats bidrag svarade en majoritet (56 procent) att de inte hade genomfört projektet. En tredjedel av föreningarna (31 procent) svarade att de hade genomfört en del av projektet om de inte blivit beviljade bidrag. I rapporten redovisas en sammanställning av tre intervjuer med verksamhetsutvecklarna från riksorganisationerna. I intervjuerna fick verksamhetsutvecklarna berätta om hur de arbetar med ungdomsfrågor i allmänna samlingslokaler. Ett antal framgångfaktorer identifieras i rapporten, bland annat att ungdomarna får ta ansvar för hela eller delar av projektets genomförande, tydliga regler som har accepterats av både ungdomar och vuxna för lokalens nyttjande och att det är bra att samverka med andra organisationer. Tre exempel på beviljade ansökningar presenteras i rapporten. Folkets Hus Hammarkullen fick bidrag på kronor i första beslutsomgången 2007 för uppfräschning av lokalen, ny teknisk utrustning och utbildningskostnader. Arbetet utgick från ungdomarnas perspektiv för att skapa en attraktiv mötesplats som inbjuder till kultur, gemenskap och delaktighet. Även aktiviteter som Folkets hus inte räknat med har dykt upp i lokalen, som exempelvis att biblioteket i Hammarkullen började förlägga sina författarbesök och skrivarverkstäder i lokalerna. År 2009 ansökte och beviljades föreningen Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening (medlem i Riksföreningen Våra Gårdar) om bidrag till

15 Sammanfattning 13 ungdomsutveckling i allmänna samlingslokaler. En kraftig brand hade drabbat lokalen år 2006 men den återuppbyggdes snabbt därefter. Nu ville föreningen skapa goda mötesplatser för ungdomar i lokalen genom införskaffande av inventarier (soffor, stolar, bord m.m.) och teknisk utrustning (ljudanläggning, filmduk, videoprojektor, flyttbar scen m.m.) samt anställa en samordnare på deltid i ett år. I slutredovisningen skriver föreningen att antalet ungdomar har ökat i lokalen sedan satsningen. En speciell ungdomsstyrelse har bildats som medfört att inflytandet har ökat bland unga. År 2010 beviljades Skorpeds Bygdegårdsförening utanför Örnsköldsvik bidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I ansökan skriver föreningen att det finns ett behov av lokaler för ungdomar på orten eftersom en fritidsgård stängts ner. Pengarna skulle gå till upprustning av lokalen, en bioanläggning, biljardbord, soffor och utrustning för LAN (datorspelträffar). Idag har en ny generation ungdomar tagit över lokalen och vissa aktiviteter fortskrider. Föreningen valdes ut som en del av riksförbundets satsning på ungdomsverksamhet. I samband med att förslag på förändringar av verksamhetsutvecklingsbidraget har arbetats fram i rapporten, har Boverket inhämtat riksorganisationernas åsikter i frågan. Alla tre riksorganisationer ställer sig generellt positiva till föreslagna förändringar, med inslag av kritiska påpekanden i vissa delar. I slutsatsen diskuteras vilken betydelse bidraget har för att projekt ska komma till stånd samt hur ungdomsverksamheterna har utvecklats med hjälp av bidraget. Svaret från enkäterna visar att bidraget har stor betydelse för om projekt kommer till stånd samt att bidraget har understött att lokalerna blivit anpassade efter ungdomars behov, att fler ungdomar nyttjar lokalerna samt att det har blivit en satsning på kultur för ungdomar. I slutsatsen diskuteras även varför en ny förordning behövs och vilka konsekvenser den för med sig. Dagens förordning om bidrag till allmänna samlingslokaler är konstruerad på så vis att bestämmelserna för såväl investeringsbidraget och verksamhetsutvecklingsbidraget inryms i samma förordning. Detta gör att förordningen är svåröverskådlig. Det primära syftet med en ny förordning är att förtydliga befintliga regler. I slutsatsen diskuteras också den geografiska spridningen av bidraget med utgångspunkt i statistiken (kartor och diagram) som presenteras i rapporten och syftet med bidraget. I propositionen till bidraget skriver regeringen att Regeringen anser att ett sådant bidrag framför allt behövs för att ge ungdomar, särskilt i storstadsområdena, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Kartorna och diagrammen visar att beviljade ansökningar inte har varit koncentrerade till storstadsområden som det var tänkt. Beviljade ansökningar har varit spridda över hela landet och det har varit både storstadsområden och landsbygdsområden som har tagit del av bidraget.

16 14 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Kommuner med mindre än invånare har tagit del av bidraget i störst utsträckning, både i antal beviljade ansökningar och beviljat belopp i kronor. Mot bakgrund av slutsatserna har Boverket angett ett antal förslag om förändringar av verksamhetsutvecklingsbidraget. Förslagen presenteras i inledningen av rapporten. Ett av förslagen är att riksorganisationerna inte bör kunna söka om verksamhetsutvecklingsbidrag utan att projektmedel för verksamhetsutvecklare bör sökas i samband med bidraget till samlingslokalhållande riksorganisationer. En betydande del av anslaget på 4,802 miljoner kronor tas i anspråk av riksorganisationerna vilket ger en otydlig bild av fördelningen och möjligheterna att beviljas bidrag för andra föreningar än riksorganisationer. Boverket föreslår i samband med det föregående förslaget att verksamhetsutvecklingsbidraget höjs med två miljoner kronor som i första hand ska fördelas till riksorganisationernas arbete med ungdomsverksamhet. Riksorganisationerna får enligt förslaget lika mycket i bidrag som tidigare, men det frigörs medel för enskilda föreningar att söka. När en förening har beviljats verksamhetutvecklingsbidrag betalas hela beloppet ut som förskott. Boverket har sedan bidraget inrättades år 2007 haft svårigheter med att få in slutredovisningar eller att de slutredovisningar som har kommit in varit undermåliga. I rapporten föreslår Boverket att bidraget bör betalas ut med 75 procent i förskott. De resterande 25 procenten bör betalas ut först när slutredovisning inkommit till Boverket och denna godkänts. Boverket menar att ett förfarande med delutbetalningar skulle fungera som incitament för att få in slutredovisningar. Boverket föreslår att riktade informationsinsatser om verksamhetsutvecklingsbidraget bör göras för att nå nya målgrupper. Ett särskilt tillskott av medel behövs för att genomföra informationsinsatserna. När bidraget infördes år 2007 ansåg regeringen i likhet med utredaren i SOU 2003:118 att bidraget skulle användas för att ge ungdomar, framförallt i storstäderna, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Föreningar som ligger i kommuner med mindre än invånare är de som har sökt och beviljats mest, i antal ansökningar och belopp (bidrag, kronor). För att nå ut till föreningar i storstadsområdena behövs därför riktade informationsinsatser. Boverket föreslår att en förordning bör skrivas för respektive bidrag till allmänna samlingslokaler, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. I samband med ändringen vill Boverket införa möjligheten att kunna söka bidrag för utomhusmiljön i anslutning till den allmänna samlingslokalen. Det kan vara exempelvis grillplats eller växthus. Verksamhetsutvecklarna har framfört önskemål om att ändra ansökningstid för bidraget. Idag är ansökningstiden en gång om året, den 31 augusti. Boverket bedömer att det kan minska kostnaderna för föreningarna om de ges möjligheten att kombinera

17 Sammanfattning 15 investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler med verksamhetsutvecklingsbidraget. Boverket föreslår att ansökningstiden flyttas fram till den 31 oktober och att beslut om bidrag fattas innan april månads utgång året därpå.

18 16 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

19 17 Förslag Små förändringar för en mer effektiv statsförvaltning Förslag Boverket föreslår att riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och parker och Riksföreningen Våra Gårdar i sin ansökan om bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer även bör ansöka om bidrag för projektledare (verksamhetsutvecklare) som ska arbeta med ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Boverket föreslår även att verksamhetsutvecklingsbidraget höjs med två miljoner kronor som i första hand ska fördelas till riksorganisationernas arbete med ungdomsverksamhet. Riksorganisationerna får enligt förslaget lika mycket i bidrag som tidigare, men det frigörs medel för enskilda föreningar att söka. Bakgrund Av anslagsposten på 8,782 miljoner kronor fördelas 3,980 miljoner kronor varje år som bidrag till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer. Bidraget ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd. Av resterande medel, 4,802 miljoner kronor ansöker riksorganisationerna varje år om medel till en projektledare som specifikt ska arbeta med ungdomsfrågor inom organisationen. Det innebär att riksorganisationerna tar i anspråk en stor del av verksamhetsutvecklingsbidraget (totalt 34 procent mellan år 2007 till 2013). Sedan bidraget startades har i snitt 41 ansökningar per år kommit in från föreningar som inte är riksorganisationer. Det innebär att Boverket lägger ner tid på ansökningar som inte kan tilldelas bidrag på grund av medelsbrist. Eftersom riksorganisationerna tar en betydande del av anslaget i anspråk, ger det en

20 18 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler otydlig bild av fördelningen av bidraget och möjligheterna för andra föreningar än riksorganisationer att beviljas bidrag försvåras. Boverket anser att förfarandet bör ändras för att handläggningen av bidragsansökningarna ska bli mer effektiv och för att upprätthålla förtroendet för bidraget. Därför bör riksorganisationerna ansöka om medel till projektledaren för ungdomsverksamhet i samband med sin ansökan till bidraget för samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer. Till följd därav försvinner riksorganisationernas möjlighet att söka verksamhetsutvecklingsbidrag. Med följande rapport som underlag, anser Boverket att arbetet med ungdomsfrågor i allmänna samlingslokaler är betydelsefullt. Genom att fördela medel till riksorganisationerna för ungdomsverksamhet genom bidraget till samlingslokalhållande föreningars riksorganisationer säkerställs en långsiktighet i arbetet med ungdomsfrågor i allmänna samlingslokaler. Samtidigt frigörs medel för enskilda föreningar, med ansökningar som ofta utformats av ungdomarna själva, att söka bidraget till verksamhetsutveckling. Förslag Boverket föreslår att bidraget ska betalas ut med 75 procent i förskott. De resterande 25 procenten ska betalas ut först när slutredovisning inkommit till Boverket och den har godkänts. Bakgrund När en förening har beviljats verksamhetutvecklingsbidrag betalas hela beloppet ut som förskott. Föreningen får därefter i regel två år på sig att slutredovisa projektet. Slutredovisningen fyller en viktig funktion då den ger Boverket möjlighet att kontrollera att föreningen har använt bidraget i enlighet med ansökan. Slutredovisningen fungerar också som återkoppling i uppföljningssyfte och ger Boverket chans att dra lärdom av lyckade projekt inför kommande ansökningar. Boverket har sedan bidraget inrättades år 2007 haft svårigheter med att få in slutredovisningar eller att de slutredovisningar som har kommit in varit undermåliga. Boverket menar att ett förfarande med delutbetalningar skulle fungera som incitament för att få in slutredovisningar och skulle minska administrationen med att avsluta ärenden. Troligtvis kommer ett nytt förfarande med delutbetalning höja kvaliteten på slutredovisningarna innebärande att möjligheten till en effektiv uppföljning och utvärdering ökar. Informationsinsatser för att nå nya målgrupper Förslag Boverket föreslår att riktade informationsinsatser om verksamhetsutvecklingsbidraget bör göras för att nå nya målgrupper. Ett

21 Förslag 19 särskilt tillskott av medel behövs för att genomföra informationsinsatserna. Bakgrund När bidraget infördes år 2007 ansåg regeringen i likhet med utredaren i SOU 2003:118 att bidraget skulle användas för att ge ungdomar, framförallt i storstäderna, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer. Resultatet i följande rapport visar att de tre största städerna i landet inte har tagit del av bidraget i den omfattning som var avsikten. Även antalet ansökningar från de tre största storstadsområdena är lågt. Föreningar som ligger i kommuner med mindre än invånare är de som har sökt och beviljats mest, i antal ansökningar och belopp (bidrag, kronor). I enkäten som skickades ut till alla föreningar som beviljats medel svarade en majoritet att de har givits information om bidraget via sin riksorganisation. Följande rapport visar en antydan om att ungdomar organiserar sig på nya sätt och inte alltid genom en organisation. För att nya målgrupper, som kanske inte tillhör en riksorganisation, ska ansöka behövs riktade informationsinsatser till förortsområden i de större städerna om verksamhetsutvecklingsbidraget. Ökad tydlighet genom en ny förordning Förslag Boverket föreslår att förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler skrivs om. Det bör vara en förordning för respektive bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Bakgrund Bidrag till allmänna samlingslokaler består av två olika bidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Förordningen är konstruerad på så vis att båda bidragsbestämmelserna inryms i samma förordning. Några delar är gemensamma för båda bidragsformerna medan andra delar är av olika karaktär. Detta medför att förordningen är svåröverskådlig samt att den inte ger en tydlig bild av vad som förväntas av den sökande samt vad den sökande kan förvänta sig av Boverket. Det primära syftet med en ny förordning är att förtydliga befintliga regler. Utomhusmiljö och ny ansökningstid Förslag Boverket föreslår att bidrag bör kunna sökas för utomhusmiljön i anslutning till en allmän samlingslokal samt att en ny ansökningstidpunkt för bidraget bör införas.

22 20 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Bakgrund Verksamhetsutvecklarna från riksorganisationerna har framfört att utomhusmiljön i anslutning till en allmän samlingslokal är viktig för ungdomar. Det har kommit önskemål från ungdomar om att bygga exempelvis grillplats eller växthus. Boverket ställer sig positivt till verksamhetsutvecklarnas önskemål om att kunna söka bidrag för utomhusmiljön. För att genomföra förändringen behövs ett tillägg i förordningen om bidrag. Verksamhetsutvecklarna har även framfört önskemål om att ändra ansökningstidpunkten för bidraget. Idag är ansökningstillfället en gång om året, den 31 augusti. Fördelen med att senarelägga datumet för verksamhetsutvecklingsbidraget är att det kan kombineras med investeringsbidraget. Det innebär att sökande kan skicka in två ansökningar för respektive bidrag men att projektet består av en kombination av investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Det innebär att exempelvis tillgänglighetsanpassning kan göras i samband med ungdomsanpassning av lokalen. Boverket bedömer att det kan minska kostnaderna för föreningarna om arbetet utförs vid samma tidpunkt. Enligt verksamhetsutvecklarna kan det bli tidsbrist med att utforma ansökningarna på grund av semestertider. Boverket föreslår att sista ansökningsdag flyttas fram till den 31 oktober och att beslut om bidrag fattas innan april månads utgång året därpå. Det ger föreningarna tid under hösten att utforma ansökningar och förhoppningsvis kan det medföra att Boverket får in noggrant genomarbetade ansökningar.

23 21 Inledning Verksamhetsutvecklingsbidragets mål och syfte Verksamhetsutvecklingsbidraget tar sikte på ungdomar i allmänna samlingslokaler. I budgetpropositionen 2006/7:1 skriver regeringen följande: Regeringen delar utredarens uppfattning att det utöver ett investeringsbidrag [...] skall inrättas ett bidrag till verksamhetsutveckling för att utveckla föreningsdrivna samlingslokaler. Regeringen anser att ett sådant bidrag framför allt behövs för ge ungdomar, särskilt i storstadsområdena, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kulturoch fritidsformer. Ändamålet att stärka ungdomars kultur- och fritidsformer bör därför inte, som utredaren föreslagit, begränsas till de tre första åren, utan bör i stället gälla tills vidare. Verksamhetsutvecklingsbidraget bör lämnas till en förening som tillhandahåller en samlingslokal eller till en riksorganisation för föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler. 1 Regeringen pekar, i likhet med utredaren, på storstadsområdena som en primär målgrupp för stödet. Utredaren i SOU 2003:118 Betänkande av utredningen om allmänna samlingslokaler menar på att storstadsområden, med fokus på den mångkulturella förorten, är särskilt utsatta eftersom det inte finns en lika stark sammanhållning, social närhet och tomma lokaler som ute på landsbygden. Samlingslokaler i förorter växer inte fram lika lätt som på landsbygden. Allmänna samlingslokaler ute på landsbygden kan vara en förebild för förorterna. Utredaren anser även att det behövs en expansiv utveckling av mötesplatser i förorter och i storstäderna. 2 1 Budgetproposition 2006/07:1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid sidan SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler, demokrati, kultur, utveckling sidan 280

24 22 Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Innan bidraget skulle börja fördelas fick Boverket i uppdrag att genomföra en förstudie om ungdomars behov av och önskemål om mötesplatser samt att göra en inventering och analys av erfarenheter från föreningar som på ett framgångsrikt sätt arbetat med ungdomsfrågor. Uppdraget resulterade i rapporten Lokaler att växa i. 3 Slutsatserna av rapporten visar att skillnaderna är stora mellan hur ungdomar upplever sin fritid. De lokala förutsättningarna kan vara mycket olika trots att ungdomar generellt sätt har liknande intressen. Gymnasieungdomar är mindre nöjda med sin fritid jämfört med högstadieungdomar. Ekonomi och bostadsort är avgörande för ungas fritid enligt rapporten. I slutsatsen pekas tre grupper ut som särskilt utsatta, med det menas att de är minst nöjda med sin fritid, nämligen tjejer, unga med utländsk bakgrund och unga i glesbygden. 4 I rapporten konstateras att ungdomstiden har förlängts. Det är allt svårare för ungdomar att få arbete och bostad vilket leder till att ungdomar som avslutat skolan saknar vardagstruktur. Äldre ungdomar, i åldern 19 till 25 år är enligt rapporten en missgynnad grupp eftersom det inte satsas lika mycket på deras kultur- och fritidsformer. 5 Utredaren i SOU 2003:118 Betänkande av utredningen om allmänna samlingslokaler menar att bakgrunden till ett speciellt verksamhetsutvecklingsbidrag är att de allmänna samlingslokalerna länge förlorat medlemmar och värst drabbade är storstäderna. Utredaren beskriver att formen för det demokratiska och kulturella deltagandet har förändrats. Det tyder på att medborgarna väljer andra sätt att organisera sig eftersom föreningslivet inte känns lika attraktivt längre. Om det skulle vara så att det blir ett minskat föreningsengagemang på längre sikt skulle det få allvarliga konsekvenser för de allmänna samlingslokalerna enligt utredaren. 6 I utredningen anges även att det inte räcker att ställa en lokal till förfogande. Det behövs en lokal med verksamheter som är både spontana och planlagda. Lokalens fysiska utformning och tekniska utrustning, tillgänglig pedagogisk kompetens i form av projektledare är av vikt för att engagera besökaren. 7 Allmänna samlingslokaler I början av 1940-talet inrättades bidrag till allmänna samlingslokaler eftersom föreningslivet sågs som en naturlig och oumbärlig del av det medborgerliga livet. De allmänna samlingslokalerna bedömdes som viktiga för en vital demokrati och för medborgarnas möjligheter att kunna utöva sina fri- och rättigheter. Under senare tid förändrades 3 Boverkets rapport Lokaler att växa i sidan 7 4 Boverkets rapport Lokaler att växa i sidan 15 ff. 5 Boverkets rapport Lokaler att växa i sidan 15 ff. 6 SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler, demokrati, kultur, utveckling sidan SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler, demokrati, kultur, utveckling sidan 279

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med januari månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Sofie Adolfsson Jörby Boverkets uppdrag Regleras i förordningen om statligt stöd för hållbara städer, SFS 2008:1407, 2011:344 och innebär

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Rekordfå ansökningar om fristående skola Antalet ansökningar till Skolinspektionen om att få starta eller utöka fristående skola inför hösten

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Remissvar Ku2015/1558/MF Förslag om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

Remissvar Ku2015/1558/MF Förslag om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar. Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ku2015/1558/MF Förslag om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar. Sveriges Fådagarstidningar Sveriges Fådagarstidningar är en intresseorganisation

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Konsekvensutredning Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Boverket juli 2012 Titel: Konsekvensutredning Boverket föreskrifter

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer