Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v Åke Bergh, m Per-Inge Pettersson, c Lars Rosander, c Torbjörn Wirsenius, fp Runa Petersson, kd Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Mats Stenström 65,76 Magnus Blomberg, kanslichef Daniel Berner, kd Göran Berglund, m:svo Eva Johansson-Rosso, kd Gunilla Aronsson, c Tomas Söreling, s Allan Seger, s Utses att justera Konny Bogren Torbjörn Wirsenius Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Magnus Blomberg. Bo Bergman. Konny Bogren Torbjörn Wirsenius ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Magnus Blomberg

2 2(14) Kommunfullmäktige KS 65/2005 Dnr 2005/ Budgetrapport med helårsprognos för drift- och investeringsbudget Ekonomichef Mats Stenström redogör för sammanställning av budgetrapporterna per samt helårsprognos för driftoch investeringsbudget. När budgeten fastställdes i november 2004 beräknades årets resultat till 19,7 mkr och vid ombudgeteringen för år 2005 till 17,2 mkr. Det nu beräknade resultatet 11,2 mkr, är 6,0 mkr lägre i förhållande till ombudgeteringen. Avvikelsen beror främst på försening av omstruktureringsarbetet respektive ökat behov av bistånd för hemtjänsten inom äldreomsorgen 4,8 mkr och minskade intäkter för avfall respektive ökade kostnader för bostadsanpassning för tekniska kontoret 2,7 mkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas få ett överskott på 2,5 mkr. För investeringsbudgeten, 30,0 mkr, beräknas ingen avvikelse. Ekonomichefen föreslår att nämnder och styrelser vidtar åtgärder för att i möjligaste mån eliminera negativa avvikelser. Åtgärderna ska redovisas i delårsrapporten hösten Likaså att endast nödvändiga investeringar genomförs, övriga ska ej genomföras eller senareläggas. s arbetsutskott 277/05 s förslag till kommunfullmäktige överlämnar budgetrapporten till kommunfullmäktige samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om att nämnder och styrelser ska vidta åtgärder för att i möjligaste mån eliminera negativa avvikelser. Åtgärderna ska redovisas i delårsrapporten hösten Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att endast absolut nödvändiga investeringar genomförs, övriga ska ej genomföras eller senareläggas.

3 3(14) Ekonomikontoret KS 66/2005 Dnr 2005/ Fördelning av kostnader för vattenspill i fiskvägar 2004 Sydkraft AB har medgivit Emåns Intresseförening att bygga fiskvägar förbi Finsjö Övre och Nedre kraftverk i Emån. Byggnationen ingår som en del i projekt Fiskvandring i Emån. Medfinansiärer är emåkommunerna, Emåns Vattenförbund, Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län och Fiskeriverket. Med anledning av Sydkrafts medgivande har ett avtal upprättats mellan Emåns Vattenförbund och Oskarshamns, Mönsterås, Högsby, Hultsfreds och Vetlanda kommuner, som innebär att de fem kommunerna solidariskt, under en treårsperiod, ikläder sig de kostnader för Sydkrafts produktionsbortfall som på grund av fiskvägarna/omlöpen överstiger kr per år. Kostnaderna har beräknats till någonstans mellan och kronor per år och kommun. På sikt kommer kostnaderna för produktionsbortfallet regleras i vattendom. Arbetsutskottet har den 25 oktober 1999, 563, godkänt avtalet som även godkänts av de fyra andra kommunerna. Emåns vattenförbund har 2 maj 2005 till Hultsfreds kommun översänt en faktura på kr exklusive moms, kr inklusive moms för kommunens andel i Sydkrafts AB:s kostnader för vattenspill under år s arbetsutskott 245/05 s beslut godkänner betalning för kommunens andel avseende kostnader för vattenspill För ändamålet anvisas kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kostnader för vattenspill för år 2005 och efterföljande år tas upp i budget för år 2006.

4 4(14) Kommunfullmäktige KS 67/2005 Dnr 2005/ Kommunalt förlustansvar för fastigheten Hultsfred Skogsfrun 2 Finans AB Marginalen har översänt faktura till Hultsfreds kommun, daterad , då kommunen har enligt bostadsfinansieringsförordningen 19, ett förlustansvar för fastigheten Hultsfred Skogsfrun 2. Kommunen har att betala kronor då köpeskillingen ej täckt fordran. s arbetsutskott 269/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att anslå kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för betalning av uppkommen skuld hos Finans AB Marginalen.

5 5(14) Kommunfullmäktige KS 68/2005 Dnr 2003/ Socialnämndens förslag till intraprenadverksamhet för daglig verksamhet för vuxna Den nuvarande verksamheten Daglig verksamhet föreslås övergå till intraprenadform från och med Underlag för verksamhetsinnehåll och avtal är framtagna i förhandlingar mellan representanter för Daglig verksamhet och socialförvaltningen. Då intraprenaden får egen budget och redovisning separerad från socialnämnden behöver beslut fattas av kommunfullmäktige angående intraprenadens budget och eventuella finansiella över/ underskott. Vid införande av intraprenad betonas vikten av att förändringen skapar ett mervärde för Hultsfreds kommun. Socialnämnden har 46/2005 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att: - budget för intraprenaden Framsteget fastställs till tkr för år budget år 2006 fastställs till samma belopp tkr - produktionsförändringar (verksamhetsdagar) i verksamheten regleras enligt punkt 1 i avtalet mellan intraprenaden och socialnämnden - ett eventuellt överskott under avtalstiden tillfaller verksamheten - verksamheten tillåts inte redovisa ett underskott under avtalstiden Socialnämnden beslutade att teckna avtal enligt förslag med intraprenaden under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget. Socialnämnden 46/2005 s arbetsutskott 260/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens förslag enligt ovan.

6 6(14) Ekonomikontoret Socialkontoret KS 69/2005 Dnr 2003/ Finansiering av intraprenörsutbildning I kommunens antagna policy för främjande av alternativa driftsformer för kommunal verksamhet inbegrips även utbildningsinsatser för berörd personal. Från berörd personal har inkommit ett förslag på en tvådagarsutbildning för personal inom daglig verksamhet. Arbetsutskottet beslutade 187/05 föreslå kommunstyrelsen anslå kronor till bidrag för kostnader för intraprenadutbildning från kommunstyrelsens konto för omställningskostnader. Eftersom socialnämnden inte budgeterat sin tilltänkta del av utbildningskostnaderna saknas ca kronor om utbildningen ska kunna genomföras. Arbetsutskottet medger att planerad utbildning får genomföras samt att garantera att finansieringsfrågan löses enligt beslut 214/05. s arbetsutskott 162/05, 187/05, 214/05 s beslut Ytterligare kronor anslås utöver tidigare anvisade kronor för ändamålet från kommunstyrelsens kontor för omställningskostnader, totalt kronor.

7 7(14) Kommunfullmäktige KS 70/2005 Dnr 2005/ Översyn kommunkansliet 2005 Ett år har snart gått sedan omorganisationen och en översyn har nu skett. För att kunna anpassa och utveckla organisationen efter krav och förutsättningar samt skapa team för smidigt och effektivt arbete genom att ta vara på de resurser som finns har kommunchef Sven Carlsson har lämnat ett förslag, daterat , som går ut på följande: - IT-avdelningen bryts ut som en självständig enhet, benämns IT-kontor - kommunkansliet består av två enheter, kansliavdelning och en inköps- och serviceavdelning - inköps- och serviceavdelningen innefattar inköp, reception, vaktmästeri och cafeteria, Michael Leijonhud blir ansvarig - kansliavdelningen där övriga verksamheter ingår och Magnus Blomberg är kanslichef I förslaget ingår att skapa teamkänsla och gemensamma planeringar, träffar etc. Magnus Blomberg, Michael Leijonhud och Stefan Wittlock har lämnat förslag över hur kommunkansli, inköps- och serviceavdelning samt IT-kontor ska organiseras. Förslaget har MBL-förhandlats och de fackliga organisationerna har inget att invända mot förslaget. s arbetsutskott 182/05, 268/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till organisation för kommunkansliet med åtföljande förändringar i koncernstrukturen.

8 8(14) Kommunfullmäktige KS 71/2005 Dnr 2005/ Skolplan Hultsfreds kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutade 27/2005 att översända förslag till skolplan för Hultsfreds kommun åren för antagande i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningschefen Anders Jansson redogjorde för skolplanen på arbetsutskottets möte Lokala Hälsorådet har översänt protokoll där det påtalas vikten av att Hultsfreds kommun arbetar för en hälsofrämjande skola med daglig fysisk aktivitet. Önskemålet har tillgodosetts i det föreliggande förslaget till skolplan. Arbetsutskottet beslutade enligt 258/05 att föreslå följande tillägg till skolplanen: Sidan 3, under stycket Hultsfreds kommun strävar under perioden efter första att-satsen att sträva efter att öka valfriheten inom barnomsorgen samt sidan 4, under punkt 3 Mål och åtgärder i första stycket under barnomsorg föräldrars valfrihet ska öka. BUN 27/05 s arbetsutskott 174/05, 202/05, 258/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget skolplan för Hultsfreds kommun med tillägget sidan 3, under stycket Hultsfreds kommun strävar under perioden efter första att-satsen att sträva efter att öka valfriheten inom barnomsorgen samt sidan 4, under punkt 3 Mål och åtgärder i första stycket under barnomsorg föräldrars valfrihet ska öka..

9 9(14) Ekonomikontoret Socialchefen KS 72/2005 Dnr 2005/ Ansökan om medel till utbildning i samband med omställningsarbetet i Hultsfreds kommun Socialchef Jan Hellström översänder skrivelse där han redogör för utbildningsinsatser i samband med omställningsarbetet inom socialnämndens verksamhetsområde. Sektionscheferna och kostchefen har genomgått en ledarskapsutbildning. Utbildningen har kostat ca kr per deltagare och därutöver resor. Socialchefen anhåller om att kostnaderna för kostchefens utbildning ca kr får belasta kontot för kostnader i samband med omstruktureringsarbetet. s arbetsutskott 270/05 s beslut Socialchefens anhållan tillstyrks och kronor anvisas för ändamålet ur omstruktureringskontot.

10 10(14) Kommunfullmäktige KS 73/2005 Dnr 2005/ Upprustning av Albäcksskolans entré Tekniske chefen Bo Strangnefjord, barn- och utbildningschefen Anders Jansson och byggnadsingenjör Walde Pettersson redovisar förslag avseende ombyggnation och upprustning av Albäcksskolans entré och cafeteria. Kalkylen slutar på cirka 2 miljoner kronor, vilket inrymmes i budget för år Kostnader för elevskåpen på kronor finns ej med i budgeten för ombyggnationen. Tekniske chefen fick i uppdrag att, i samarbete med barn- och utbildningschefen, ta fram förslag avseende finansiering av elevskåpen till nästa arbetsutskott Tekniska kontoret har infordrat anbud på ombyggnationen och fördelaktigast anbud har lämnats av Bygg-Kjell AB, Hultsfred. s arbetsutskott 221/2005, 237/2005 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att för finansiering av nya elevskåp till Albäcksskolan omfördela kronor ur anslaget för förändringar av kök. Resterande kr omfördelas inom barn- och utbildningsnämndens budget.

11 11(14) Kommunfullmäktige KS 74/2005 Dnr 2005/ Ny taxa för brandskyddskontroll och uppräknad sotningstaxa år 2005 I och med den nya lagen om skydd mot olyckor (2003:778) infördes skiljer man numera på sotning och brandskyddskontroll. Kommunen ska enligt lagen fastställa taxor för både sotning och kontroller. Frister och föreskrifter för brandskyddskontroll liksom omfattning och behörighetskrav för de personer som ska utföra kontrollen, meddelas av Räddningsverket. Kanslichef Magnus Blomberg och räddningschef Torbjörn Rosenius lämnar förslag, daterat , till ny taxa för brandskyddskontroll består dels av en inställelseavgift, olika för permanent- och fritidshus (99 respektive 149 kronor), dels av en enhetstaxa för brandsynekontrollen ( 75 minuter för 423 kronor) som gäller för kontroll av samtliga eldstäder i respektive hus. Föreslagen taxa är generellt sett låg i jämförelse med de flesta andra kommuners taxor. Nuvarande sotningstaxa fastställdes av fullmäktige 22/04 att gälla från och med Föreslagen taxa rekommenderas i cirkulär 2005:30 Sotningsindex 2005, uppräknad med 2,68%. Arvodena till skorstensfejarmästarna, norra distriktet kr/år respektive kr/år, är uppräknade med samma procentsats. Samtliga nya taxor och arvoden föreslås gälla från och med till och med Arbetsutskottet beslutade 265/05 att ge räddningschef Torbjörn Rosenius i uppdrag innan nästa års behandling av taxeförslag utreda hur underlaget för brandskyddskontrollen beräknas vad gäller timpris och tidsåtgång. s arbetsutskott 265/05

12 12(14) s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny taxa för brandskyddskontroll och uppräknad sotningstaxa/arvoden för åren 2005/2006.

13 [BeslInstNamn] 13(14) Tekniska kontoret Ekonomiokontoret Rockparty KS 75/2005 Dnr 2005/ Nyttjanderättsavtal med Rockparty för folkparken, campingen och badplats Tekniska kontoret har upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan Hultsfreds kommun och rockföreningen Rockparty. Avtalet gäller den del av fastigheten Hultsfred 3:111 som utgörs av badplats och camping. Nyttjanderättstiden gäller från och med till och med Avgiften för nyttjanderätten är bestämd till kronor per år. Tekniska kontoret har även upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Rockparty för den del av fastigheten Hultsfred 3:110 som utgörs av Hultsfreds folkpark. Nyttjanderättstiden är bestämd från och med till och med Årlig nyttjanderättsavgift är kronor per år. s arbetsutskott 276/05 s beslut Nyttjanderättsavtalen avseende badplats/camping och folkpark godkänns enligt ovan.

14 14(14) KS 76/2005 Anmälan av delegationsbeslut m m Följande delegationsbeslut och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsens handläggning, anmäls till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet Tekniske chefens delegationsbeslut samt förköpsärenden Ekonomichefens delegationsbeslut Meddelanden 1. Ekonomichefens finansrapport per Ordförandens tack till ledamöter och tjänstemän samt tillönskan om en skön och avkopplande sommar.

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer