Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?"

Transkript

1 LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification to conduct good teaching? Marianne Blondin Lärarutbildningen 60 p Höstterminen 2006 Handledare: Haukur Viggósson Examinator: Anna Henningsson- Yousif

2 2

3 Sammanfattning I massmedia kan man ofta läsa att klasserna i skolan är stökiga och att eleverna med anledning av detta får för lite kunskap. En av anledningarna till att klasserna är stökiga skulle kunna vara att lärarna har för lite kunskap om ledarskap och lider brist på ledarkompetens. Syftet med min uppsats var att ta reda på hur lärare upplever sin egen ledarkompetens och om det verkar finnas behov av att lärarna får mer utbildning i ledarskap. För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra högstadielärare med olika teoretiska ämnesinriktningar i frågor som handlar om deras ledarskap och ledarkompetens. Resultaten från intervjuerna visade att lärarna ansåg sig kunna hålla god ordning i klassen, de upplevde sig själva som bra ledare och såg det som viktigt att utveckla sig själva. De kände dock inget behov av att gå någon mer omfattande utbildning i ledarskap för att bedriva bättre undervisning. De ansåg inte att lärarhögskolan gett dem några särskilda riktlinjer för vad ett bra ledarskap innebär och de menade att erfarenhet gett dem den ledarkompetens de idag besitter. Som huvudsaklig teoretisk referent har jag använt mig av Christer Stensmos (1997) forskning och teorier. Nyckelord: Ledarskap, ledarkompetens 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Inledning 6 Syfte 7 Om ledarskap 7 Ledarskap och planering 10 Ledarskap och kontroll 12 Ledarskap och motivation 13 Ledarskap och gruppering 14 Ledarskap och individualisering 15 Metod 15 Resultat 17 Analys 19 Diskussion 23 Referenser 25 Bilaga 27 5

6 Inledning Läraren har huvudsakligen två uppgifter. Det ena är att genom kognitiva lärprocesser vägleda lärande i ämneskunskap. Den andra uppgiften är att upprätthålla ordning vilken innefattar kunskap om klassrummets socialpsykologi, den sociala lärprocessen och effekterna av olika ledarstilar. Denna kunskap kan sammanfattas i ordet; Ledarkompetens (Doyle, refererad i Stensmo 1997). Som snart nyexaminerad lärare tycker jag mig sakna kunskapen och förståelsen av vad bra ledarskap och ledarkompetens innebär. Jag anser inte att jag ens givits verktygen under min utbildning för att arbeta fram en bra ledarkompetens. På min praktikplats har jag heller inte hört talas om att någon gått någon form av ledarskapsutbildning som varit kompetenshöjande. Jag anser att det är ett problem att man inte under utbildningen eller i skolorna satsar på att utbilda lärareleverna/de redan anställda lärarna i ledarskap och ge dem grunden för ledarkompetens. Detta med anledning av att jag tycker att det verkar finnas ett behov av att lärarna i skolan skulle behöva utöva bättre ledarskap. Dagligen kan man läsa i massmedia att klasserna i skolan är stökiga och att elever inte har studiero och därmed lär sig för lite i skolan. Enligt en undersökning som gjorts av Leif Ulriksson vid högskolan i Jönköping går en fjärdedel av lektionstiden i skolan till att eleverna slöar, slappar och pratar om annat än skolarbetet (Ericson 2006). I Malmö har man till och med fått stänga delar av en skola (Hermodsdal) på grund av att det var upprepade, allvarliga ordningsstörningar och grov skadegörelse, vilket i högsta grad påverkade skolarbetet. Med mitt resonemang här ovan anser jag att det finns problem av ordningskaraktär på en del av våra skolor i landet. Många har säkert erfarenhet av att på något vis stött på båda sorterna, bra ledare och mindre bra ledare och vet hur stor betydelse ett bra ledarskap har för elevens utveckling av kunskap och som människa. Disciplin saknas i skolorna, säger många och hänvisar till hur skolorna var förr. Det är sant att det förr i tiden var mer ordning i klasserna. Lärarna var mer auktoritära och disciplinen hård. Men de flesta människor är nog ändå överens om att en sådan hård disciplin som utövades förr heller inte gav utrymme till individualitet och personligt utvecklande och att man idag hellre är intresserade av att forma självständiga, kreativa och harmoniska individer. Vuxna var inte elakare förr. De var offer för den kultur som rådde då precis som vi är idag - men med andra förväntningar. Vi är alla en del av den kultur vi råkar befinna oss i (Kernell 2002). Idag styrs skolan av de olika läroplanerna där det under grundläggande 6

7 värden bland annat står att det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund vars verksamhet skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde är skolans uppgift att gestalta och förmedla vilket skall ske genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpo 94; Lpfö 98; Lpf 94). Framförallt inom näringslivet men även inom viss statlig och kommunal verksamhet är det en självklarhet att man genomgår ledarskapsutbildning om man är arbetsledare och ska leda en grupp människor. Jag anser att det borde vara en självklarhet att även lärare vars uppgift är att leda elever, ska gå ledarskapsutbildning för att tillförskaffa sig en bättre självkännedom och förståelse för gruppdynamik och på det viset bli en bättre lärare. Syfte Med denna uppsats vill jag försöka ta reda på hur några lärare upplever sin egen ledarkompetens. Om ledarskap Ledarskap är en beteckning på det inflytande som en ledare utövar på en grupp människor. Att som lärare besitta ledarkompetens innebär att kunna organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv: hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera eleverna för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande (Stensmo 1997). Walter Doyle (refererad i Stensmo 1997) som bland annat skrivit boken Handbook of research on teaching anser att ledarskap i grunden är en process som handlar om problem med ordningen i klassrummet snarare än problem med elevers uppförande eller engagemang. Lärarens ledaruppgift är främst att etablera och vidmakthålla ett fungerande klassrumsarbete snarare än att disciplinera eleverna. Han menar att nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap består i att förstå olika händelser i ett klassrum och att besitta färdigheter i att övervaka och vägleda klassrumsaktiviteterna utifrån denna förståelse. Förståelsen innefattar analys och tolkning av klassrumshändelser och färdigheterna innefattar vetskap om när man ska handla och hur för att möta de omedelbara omständigheter som livet i klassrummet utgörs av (Doyle, refererad i Stensmo 1997). 7

8 Om inte läraren är utrustad med denna förståelse och färdighet är risken stor att det blir störningar i klassen. Med störningar i vid mening avses alla incidenter som tar uppmärksamheten från den planerade/förväntade verksamheten menar den brittiske sociologen Martyn Denscombe (refererad i Stensmo 1997). Störningar kan vara synliga som elevers prat, utagerande beteende, mobbning eller våld. Eller så kan de vara osynliga som dagdrömmeri, tankeflykt eller koncentration på annat än den uppgift en lektion handlar om. När man talar om störningar i klassen är det viktigt att belysa dessa ur en vidare bemärkelse och förstå att dessa kan ha många orsaker. Varför vissa människor blir framgångsrika ledare kan man inte ge något entydigt svar på. Det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa personlighetsdrag generellt sett leder till ledarpositioner eller skapar effektivitet (Nationalencyklopedin 2000, Svedberg 2003). Marianne Landin och Christina Hellström (2001) är kursledare inom områdena kommunikation, ledarträning och personalutveckling för skola och näringsliv. Landin och Hellström pekar på tre viktiga begrepp som berör ledarskap: självkännedom, grupprocesser och konflikthantering. Självkännedom är en grundförutsättning för att utveckla ledarskap. Hur vi ser på oss själva påverkar vår omgivning positivt eller negativt. Men att vara en bra ledare betyder inte att man inte har några dåliga egenskaper utan snarare att man är medveten om dem (Landin och Hellström 2001). Läraren behöver göra en inventering och behovsanalys av sig själv för att utveckla sitt ledarskap. Se tillbaka och göra en utvärdering av det som format henne/honom fram till idag och låta detta skapa möjlighet att aktivt forma sitt ledarskap inför framtiden. Läraren behöver fråga sig vad han/hon är nöjd med när det gäller sitt ledarskap och vad han/hon aktivt vill arbeta med att förändra, ta bort eller utveckla. (Landin och Hellström 2001, Ohlson 1996). Efter självkännedom är kunskap om grupprocesser och om hur man kan anpassa sitt ledarskap till olika gruppers mognadsnivå nästa steg för att utvecklas som ledare, anser Landin och Hellström presenterade den amerikanske psykologen Will Schuts en teori om relationer mellan människor. Teorin kallade han FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) och har allmänt kommit att betyda mycket i förståelsen för gruppdynamik (Right Management 2007). Enligt FIRO-teorin går grupper nästan uteslutande alltid igenom tre olika utvecklingsstadier: Tillhörar-, rollsöknings- och öppenhetsfasen. 8

9 I tillhörarfasen funderar medlemmarna mycket kring om de tycker att de passar in i gruppen, vilka de andra är, om man vill tillhöra gruppen och hur mycket de är beredda att anpassa sig. Medlemmarna känner sig osäkra och är måna om att bli accepterade vilket kan yttra sig både i ett tillbakadraget beteende eller ett överdrivet utagerande beteende. Avvikande meningar och konflikter undertrycks, vilket kan ge ett falskt intryck av harmoni och trivsel bland medlemmarna (Landin och Hellström 2001). Under rollsökningsfasen uppstår konflikter och konfrontationer som kommer upp till ytan. Makt och kompetens blir viktiga frågor: Vem får bestämma Uppskattar gruppen det jag kan? Kommunikationen i gruppen kännetecknas av anfall och försvar och man ifrågasätter ledarskapet Varför ska du leda oss? När gruppen nått öppenhethetsfasen har den genomgått de två tidigare faserna på ett tillfredställande sätt. Gruppmedlemmarna kommer närmre varandra, klimatet är öppnare och det finns bättre förutsättningar för att hantera de problem som uppstår. Det skapas ömsesidig respekt för medlemmarnas olika kompetens och egenskaper i gruppen och man välkomnar mångfald av idéer (Landin och Hellström 2001). FIRO-teorin gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende, både vårt eget och andras och förstå vad som händer i mötet mellan människor. Den gör det möjligt för oss att få större kunskap och ökad medvetenhet samt medkänsla både för oss själva och för andra. Denna kunskap kan inspirera till processer för utveckling, förbättra relationer, skapa tillit och förtroende och forma högpresterande grupper (Right Management 2006). En medvetenhet om grupprocesser ger en bättre beredskap för att konflikter alltid uppstår i grupper. Och med kunskap om grupprocesser får man ett distanserat förhållningssätt som gör att störningar och konflikter inte upplevs så hotande. Konflikter måste få komma upp till ytan och öppet hanteras annars kan inte samarbetet i en grupp utvecklas. Det är bättre med öppet gräl än ett undertryckt missnöje som pyser ut vid oväntade tillfällen vare sig det gäller konflikter mellan eleverna eller eleverna och läraren. Lärarens personlighet och det han/hon står för måste uttryckas men samtidigt måste läraren vara ett redskap för att föra gruppen mot det mål eleverna förväntas nå. Om läraren hyser god självkännedom vet denna hur han/hon reagerar under press och hur detta agerande uppfattas av omgivningen, vilket ger bättre förutsättningar för att hantera konflikter. Men läraren behöver själv kunna sätta sina gränser och bestämma vad som är värt att ta strid för (Landin och Hellström 2001). 9

10 Det finns många sätt att tillförskaffa sig bättre självkännedom och förståelse för gruppdynamik. Idag finns det många olika ledarskapsutbildningar att tillgå. En av de mest grundläggande och mest använda i Sverige idag är Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Detta är ursprungligen (sedan 1981) en grundkurs för samtliga officerare som tagits fram av försvaret men som idag även flitigt utnyttjas vid ledarskapsutbildning inom näringslivet och offentliga sektorn (Försvarshögskolan 2006). Kursen som bl.a. bygger på upplevelsebaserad inlärning med praktiska övningar, ger deltagarna möjlighet att aktivt delta i olika övningar för att utforska sin nuvarande ledarskapsförmåga och skapa nya förutsättningar för att utvecklas och bli effektivare i rollerna som ledare och gruppmedlem. Det är just i de praktiska övningarna där individen försätts i olika situationer och blir känslomässigt berörd som är så viktig för att det ska ge resultat, enligt dem som driver kurser inom UGL. Det handlar om att agera först och sedan reflektera för att utveckla en förståelse (Försvarshögskolan 2006). Ledarskap och planering Christer Stensmo (1997) som är docent i pedagogik och legitimerad psykolog väljer att sätta in ledarskapet i en kontext bestående av fem olika arbetsuppgifter som handlar om planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering vilka går in i varandra och samverkar. Vad det gäller planering så kan denna delas in i en preaktiv, en interaktiv och en postaktiv sådan. I den preaktiva planeringen handlar planeringen om det läraren gör innan han/hon går in i klassrummet. Planeringen som sträcker sig allt ifrån enstaka lektioner till hela läsårsplaneringen, rör främst undervisningens innehåll där underlaget är kursplaner och läromedel. Men i den preaktiva planeringen ingår även planering rörande kontroll (regler, rutiner, sanktioner), gruppering (sammansättning av av gruppkonstellationer, träning i grupparbete och kooperativt lärande) samt individualiserande (Anpassning av verksamheten till enskilda elevers behov, intressen och svårigheter). Läraren bör vid sin förplanering tillämpa följande planeringsprinciper (Smith, refererad i Stensmo 1997). Delaktighet: Låta de som berörs av planen vara delaktiga i planeringen. Detta för att de inblandade ska känna förståelse och acceptans av planen. 10

11 Flexibilitet: Det är viktigt att vid genomförandet av planen kunna anpassas till en aktuell pedagogisk situation och till oförutsedda händelser. Stabilitet: Flexibilitet får inte innebära att planen ständigt förändras; den måste vara stabil över tid. Annars skapas lätt förvirring och man förlorar planens mål och syften ur sikte. Kontinuitet: Då en plan genomförts och dess syfte uppnåtts måste man göra en mjuk övergång till en ny plan som innebär en utveckling av den föregående. Enkelhet: Planer bör vara så enkla som möjligt med klara uttryck och vägledande aspekter för att undvika svårigheter med att följa och genomföra planen. Det är viktigt att läraren har en vision om vad den goda skolan och det goda klassrummet är eller bör vara. Visionen som baseras på lärarens värderingar, erfarenheter och livsfilosofi bör vara förankrad hos elever, föräldrar och skolpersonal, d.v.s. alla berörda måste dra åt samma håll. Det bästa är om vision och uppdrag är ett resultat av gemensamma diskussioner och beslut (Stensmo 1997). I den interaktiva planeringen handlar det i hög grad om att fatta beslut, hundratals varje dag. Det innebär att läraren måste fatta snabba beslut där han/hon får lita på sin intuition och erfarenhet, snarare än till flerstegsstrategier för problemlösning. Även här kommer flexibiliteten in som en viktig egenskap. Lektionerna måste anpassas till elevernas behov och händelser i klassrummet. Läraren måste fånga tillfällen i flykten där han/hon tar fasta på elevernas nyfikenhet och intresse för aktuella händelser (Stensmo 1997). Ett annat kännetecken för gott ledarskap är att läraren kan reflektera och planera samtidigt som han/hon agerar. Det vill säga läraren bedömer sin handling och dess effekter medan den pågår och ger även akt på de elever handlingen riktas mot (Schön, refererad i Stensmo 1997). I den postaktiva planeringen fortsätter planeringen också efter att ett visst moment avslutats: läraren summerar och söker bilda sig en uppfattning om hur det gått. Läraren bör göra en uppföljning där han/hon bedömer utfallet av en verksamhet vid en viss given tidpunkt. Uppföljningen kan resultera i beslut om vad man behöver förändra och hur ska man gå vidare. Läraren bör dessutom göra en utvärdering där han/hon bedömer utfallet i relation till 11

12 bestämda kriterier vilka de vanligaste är syften och mål som satts för verksamheten i fråga. Utvärderingen innebär att man ger ett värdeomdöme om verksamheten (Stensmo 1997). Ledarskap och kontroll Att ha kontroll innebär att man har makt över någon eller något; att någon har makt över någon annan (yttre kontroll) eller att man har makt över sig själv och sitt beteende (självkontroll). Kontroll i klassrummet är en process genom vilken läraren försäkrar sig om att elevernas klassrumsbeteende är i överensstämmelse med de mål, förväntningar eller planer som skolan, lärarna, föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet (Stensmo 1997). Som lärare kan man utöva tre olika former lärarkontroll: Stark (auktoritär): Läraren fattar själv alla viktiga beslut om verksamheten i klassrummet. Detta lärarbeteende är förenat med elevmotstånd, motvilja och harm. Svag (låt gå): Läraren är passiv och överlåter beslutsfattandet på eleverna. Eleverna får själva sätta gränser och fatta för många beslut för att känna sig trygga och säkra. Delad (demokratisk): Lärare och elever förhandlar ömsesidigt sig fram till vilka former och gränser verksamheten i klassrummet ska ha. För bästa sociala klimat i klassrummet är denna form av lärarkontroll att föredra (Evertson, refererad i Stensmo 1997). Kontroll är en positiv process vars grundläggande syfte är att underlätta och säkra att man når sina undervisningsmål. Det är en process genom vilken läraren stimulerar och vägleder produktiva lärbeteenden. Genom kontrollen etableras och vidmakthålls betingelser inom vilka effektiv undervisning kan äga rum och där eleverna kan känna sig avspända och säkra. Men det är viktigt att kontroll utövas på rätt sätt gentemot eleverna. Kontroll bör vara tydlig och acceptabel, den bör uppmuntra elevernas deltagande i kontrollprocessen och den bör endast utgöra ett medel för att nå andra mål. Vidare bör kontroll vara flexibel och anpassas till situationen, den bör vara ekonomisk d.v.s. så liten tid och ansträngning som möjligt ska läggas på kontroll och dessutom bör kontroll vara operativ och omsättas i handlingar (Turney, refererad i Stensmo 1997). När man talar om kontroll kommer man oundvikligen in på begreppet disciplin. Det är ett laddat ord med både positiva och negativa betydelser. I positiv mening innebär disciplin ordning, reda och gott uppförande. När man kritiserar skolan för disciplinproblem är det just 12

13 brist på ordning och reda och mindre gott elevuppförande. I negativ mening innebär disciplin maktutövning och underkastelse. Disciplin i positiv mening är en nödvändig del av skolans och klassrummets betydelse och den ska kännetecknas av att eleverna sköter sitt arbete, att de tar ansvar och att de skapar och upprätthåller goda relationer till andra människor. Läraren har även ett fostrande ansvar där normer och värderingar har central roll. De värden som läraren ska gestalta och förmedla är: Människolivets okränkbarhet. Individens frihet och integritet. Alla människors lika värde. Jämställdhet mellan kvinnor och män. Solidaritet med svaga och utsatta. Förståelsen för dessa värden ska leda till elevers rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpo 94). Ledarskap och motivation I klassrummet är läraren motivatör för sina elever vilket innebär att läraren ska skapa bästa förutsättningar för elevernas möjlighet till lärande (Stensmo 1997). För att elever ska känna engagemang och vilja anstränga sig krävs det att läraren tar till vara på elevernas intresse för något och ser till deras behov och förutsättningar. Gott lärande innebär att läraren regelbundet ger återkopplingar (feedback) så att eleverna känner sig sedda och får bekräftelse på sitt lärande och prestationer. Framgång och upplevelser av kompetens höjer elevernas självförtroende och ger dem ökad självkänsla. Misslyckanden och upplevelser av inkompetens ger eleverna sämre självförtroende och därmed en lägre självkänsla. Därför är det viktigt att läraren ser till att eleverna uppmuntras och får erfara framgång och kompetens åtminstone inom något område. Eleverna kräver utmaningar för att utvecklas och göra framsteg. Men orealistiska prestationsförväntningar från föräldrar, lärare eller eleverna själva skapar hos eleverna stress och ångest. Därför är det viktigt att lärare och elever tillsammans sätter upp realistisk anspråksnivå. Våra behov som människa utgörs av en del grundläggande faktorer. Den amerikanske humanisten och psykologen Abraham Maslow delade in människans behov i en pyramid med fem olika nivåer. Längst ner på pyramiden finns de basala fysiologiska behoven som mat, vatten, luft, sex, värme och sömn. En nivå längre upp finns behoven som handlar om trygghet: 13

14 Psykologiska behov som struktur, stabilitet, skydd och fred. På nästa nivå finns sociala behov som kärlek, vänskap, tillhörighet, förståelse och acceptans. Vidare på nästa nivå finns behoven av att ha självkänsla och självrespekt, få erkännande, bekräftelse och uppmärksamhet. Längst upp på pyramiden finns behovet av självförverkligande: Att utvecklas som person, bli mer och mer den man är och få nå upp till sin fulla potential. Innan behoven på en lägre nivå är tillfredsställda, kan man inte nå upp till nästa nivå i pyramiden och uppnå behoven här. Har man t ex inte de fysiologiska behoven tillfredsställda kan man inte som människa vara tillfredsställd med sin känsla av trygghet osv. (Evenshaug och Hallen 2001, Stensmo 1997). Enligt Stensmo bör verksamheten i klassrummet vara utformad så att den tillfredställer såväl basala behov som självrespekt, nyfikenhet och kreativitet. Ledarskap och Gruppering Helklasslektionen har visat sig vara den vanligaste grupperingsformen i skolan. Den innebär att läraren är huvudaktören och använder merparten av undervisningstiden till att berätta, demonstrera och ställa frågor medan elevernas uppgift är att lyssna, anteckna och besvara frågor (Stensmo). Men som god lärare är det viktigt att det även finns alternativ till den lärarledda lektionen. Ett exempel på alternativa former är diskussioner i klassen (helklass eller mindre grupper), vilka har som syfte att nå högre kognitiva mål som analys, syntes och värdering. Eleverna ges genom diskussioner möjlighet att se olika perspektiv på materialet, de får en mer långsiktig behållning av kunskapen samtidigt som de stimuleras till aktiv medverkan som kan fördjupa elevernas förståelse och värdering av information de redan har (Stensmo 1997). Som god lärare bör man undvika att ta över diskussionen från eleverna för att inte riskera att eleverna tappar sitt självständiga sökande efter hållbara uppfattningar (Stensmo 1997). Ett annat alternativ till den lärarledda lektionen är att eleverna får arbeta med grupparbete. Grupparbete handlar om problemlösning i smågruppsform och har både kognitiva och sociala lärmål. De kognitiva målen kan vara förståelse, analys, syntes och värderingar. De sociala målen kan vara samarbetsfärdigheter interpersonell förståelse, empati och social konflikthantering. För att nå de kognitiva och sociala målen måste grupparbetet vara väl genomtänkt och förberett. För att ett grupparbete ska vara meningsfullt för eleverna är det viktigt att alla i gruppen självständigt har förvärvat vissa kunskaper som gruppen sedan kan ha nytta av och att gruppen lyssnar till varandra, har åsikter och kommer med invändningar mot och instämmande i det de andra medlemmarna bidrar med (Stensmo 1997). 14

15 Ledarskap och individualisering Enligt Lpo 94 ska läraren planera och genomföra sin undervisning så att den är anpassad till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande och organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda sina egna behov. Vi är alla individer och lär oss på olika sätt. Därför är det viktigt att det finns variation i undervisningen i form av undervisningens innehåll, formen på denna, tid för eleven att lära sig själv och elevens studiesätt. Vad det gäller undervisningens innehåll så ska kursplanen fastläggas individuellt stoffurval av grundläggande och bestående kunskaper som varje elev måste ha (Stensmo 1997). Samtidigt bör läraren gå elevernas intressen till mötes och även stimulera eleverna att utveckla olika intressen (Lpo 94). Gällande tiden är denna många gånger avgörande för lärandet. En del elever är snabbtänkta och förstår lätt. Andra behöver längre tid för att förstå. Bloom och Slavin (refererad i Stensmo 1997) gjorde en intressant undersökning där det visade sig att nästan alla elever kan få högsta betyg om de bara får tillräckligt med tid på sig, är tillräckligt motiverade och undervisas på ett sätt som svarar mot deras förutsättningar. Vad det gäller studiesätt är det viktigt som lärare att förstå att elever når kunskap på olika sätt och att det inte finns ett studiesätt som är det bästa för alla elever (Stensmo 1997). En del elever har en auditiv lärstil, d.v.s. de lär sig bäst genom att lyssna på föreläsningar, samtal ljud och musik. Andra elever kan ha en visuell lärstil, d.v.s. de lär sig bäst genom att betrakta bilder eller läsa texter. En tredje grupp har en kinestetisk lärstil, d.v.s. de lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, tar på saker, experimenterar och upplever. Metod Jag valde att göra min undersökning genom att utföra kvalitativa intervjuer med lärare. Fördelen med denna metod är att jag kommer nära intervjupersonerna och får på så vis bättre möjlighet att förstå och tolka svaren jag får på mina frågor samt att jag kan ställa följdfrågor vid behov. Nackdelen med denna metod är att jag utan medvetenhet riskerar att uttrycka mina förväntningar och värderingar och därmed påverka den intervjuades svar (Johansson 2001). 15

16 En annan svårighet med intervjuer är förmågan att uppnå att den intervjuade ger uttömmande svar och att svaren verkligen avspeglar hans/hennes inställningar och erfarenheter (Johansson 2001). Jag valde att vända mig till en grundskola i södra Skåne. Slumpmässigt valde jag ut ett antal lärare som arbetar på högstadiet med undervisning i olika ämnen och som jag via mejl bad om att få intervjua på skolan. Deras anonymitet klargjorde jag. Min ambition, vilken jag även lyckades uppnå, var att empirin skulle bestå av fyra intervjupersoner (lärare). (Antalet intervjupersoner i mitt empiriska arbete är tillräckligt att arbeta med utifrån den tid och det arbete som är rimligt för ett 10-poängs examensarbete.) För att få svar från fyra olika lärare fick jag sammanlagt skicka ut 22 förfrågningar. I mitt utskick klargjorde jag att mitt arbete skulle handla om hur lärarna såg på ledarskap och sin egen ledarkompetens. Det går inte att utesluta att de som valde att inte ställa upp på intervjun, var de som kände att begreppet ledarskap var främmande för dem. Detta kan vara anledningen till den knappa responsen med endast fyra svar. Liknande resonemang, fast i omvänd ordning kan gälla för de lärare som ställde upp på intervjun eftersom han/hon behärskar sitt ledarskap och känner sig kompetent samt gärna delar med sig av sin yrkesstolthet. Därmed kan det finnas en utgallring redan vid min förfrågan till lärarna. Men självklart kan orsakerna vara några helt andra till att vissa valde att ställa upp och andra inte. Ett par lärare nämnde att tidsbrist var orsaken till att de valde att avböja från intervjun. Intervjufrågorna var elva stycken. Av dessa var fyra av allmän karaktär medan resterande handlade om ledarskap och ledarkompetens. Målsättningen med min intervju var att finna och beskriva de vanligaste uppfattningarna hos lärarna. Med tanke på att jag endast intervjuade fyra lärare kan jag inte sätta svaren från de allmänna frågorna i något samband med svaren från de övriga frågorna. Hade jag dock intervjuat ett större antal lärare hade jag möjligen kunnat se samband med t.ex. ålder och upplevelsen av att vara en bra ledare. Jag valde dock att ta med dessa allmänna frågor för att försöka få en bättre helhetsbild av lärarna. Själva intervjuerna utfördes på skolan i enskilda rum och upptogs via bandinspelning. Intervjuerna tog mellan minuter att utföra. Lärarna som jag intervjuade hade gått sin lärarutbildning för många år sedan, senast då under början av 80-talet vilket innebar andra värderingar än idag och annat synsätt på ledarskap. Så här efteråt hade det nog varit intressant att även intervjua nyexaminerade lärare som just börjat arbeta. Då dessa ännu inte hunnit skaffa sig någon erfarenhet som lärare och 16

17 lärarhögskolan inte ger någon direkt utbildning i ledarskap finns risken att de inte besitter tillräcklig ledarkompetens och därför känner stor osäkerhet i sitt yrkesutövande. Resultat Lärarna som jag intervjuade var tre män och en kvinna i åldrarna mellan 42 och 61 år. De undervisade i olika teoretiska ämnen och hade gjort detta i år. Alla fyra lärarna trivdes mycket bra med att arbeta som lärare och de ansåg sig kunna hålla god ordning i klassen. Med god ordning lade de lite olika vikt på olika saker. En av de intervjuade lärarna nämnde att god ordning innebar ett klimat där eleverna känner arbetsro och trygghet utifrån de ramar som satts upp från början. Denna lärare menade att det var viktigt att vara tydlig i början och sätta upp regler för att skapa trygghet i klassrummet och för att få eleverna att acceptera det som sägs. När ramarna är satta menade läraren att det var okej att släppa efter något på dessa beroende på det förtroende som skapats mellan elev och lärare. En annan menade att god ordning innebar att eleverna kan göra sig hörda utan att någon avbryter eller stör. En tredje menade att det är när eleverna är fokuserade. Det behöver inte betyda att eleverna är knäpptysta, här kan det finnas olika nivåer men att de är fokuserade på det de gör En fjärde nämnde att god ordning var när eleverna känner att de har arbetsro. Samtliga lärare ansåg sig själva vara en bra ledare. Gemensamt för lärarna var att de såg ömsesidig respekt mellan läraren och eleverna och ett givande och tagande som det centrala i sitt ledarskap. Vidare tyckte samtliga lärare att det var viktigt att kunna lyssna och vara lyhörd och att dels kunna se till gruppen och dels till individen. En lärare menade att som god ledare känner man av stämningen i klassen, man kan sin flock, bryr sig om den och anpassar sig efter stämningen. Hon menade vidare att man behöver ha en dialog mellan sig och eleven för att kunna se eleven och var denna befinner sig. Själva kontakten kan vara olika djup beroende på elevens behov av denna. Motivera sina elever såg hon också som viktigt i sitt ledarskap. Gräla med eleven nämnde två av lärarna var okej bara man sedan kunde prata och komma överens och inte var långsint. En annan lärare ville dessutom lägga vikt på hur undervisningen avspeglar sig Om jag är lugn så är ofta eleverna också lugna. Samma lärare såg det också viktigt att i sitt ledarskap våga släppa taget och låta eleverna ta ansvar. En tredje lärare nämnde vikten av att vara ödmjuk i sitt ledarskap och förklarade att ibland gör man fel och 17

18 då får man bättra sig. Det är viktigt att kunna säga förlåt när man känner att man gjort något fel, ville en annan lärare hävda. Ingen av lärarna ansåg att de fått några riktlinjer för vad bra ledarskap innebär från deras egen utbildning på lärarhögskolan. Däremot sade tre av lärarna spontant att deras praktikperiod var mycket givande. Här kunde de se på sina handledare och ta till sig det som var bra och avstånd från det som var mindre bra. Här fick de erfarenhet av att praktisera sitt ledarskap. Den ledarkompetens lärarna besitter menar de alla att de tillförskaffat sig genom erfarenhet, att de formats av skolan, eleverna, kollegierna och någon påpekade även sina egna barn. Man måste prova sig fram, göra fel, gå vidare och göra om Men detta tar tid, att få så pass tillräckligt med ledarkompetens att man känner sig trygg i sin roll som lärare, nämnde någon. Någon menade att som lärare med lång ledarskapserfarenhet är det betydligt lättare att ta sig an allt nytt som läggs på lärarna då dessa kan luta sig lite tillbaka på den trygghet erfarenheten ger. Medan en nyexaminerad ambitiös lärare som inte har denna erfarenhet lätt kan gå in väggen när det ställs nya krav på lärarna. Två av lärarna hade erfarenhet av ledarskap från annat arbete än just lärare. En av dessa hade fått ganska så omfattande kunskaper om ledarskap genom olika kurser han gått i egenskap av anställd på detta arbete. Förmågan att analysera sig själv är ett sätt att öppna upp och vidga sin förståelse, nämnde en lärare, fråga sig själv vad som jag gjorde bra och vad som jag kunde ha gjort bättre och på så vis hela tiden utvecklas. Skulle den analyserande förmågan försvinna är det dags att sluta arbeta som lärare, menade han. Samtliga lärare ansåg att utbildning i ledarskap generellt kanske kunde vara bra men själva kände de inte att de hade något större behov av en mer omfattande kurs för att bedriva sin undervisning bättre. Deras ledarskap fungerade bra, menade dem. Däremot såg de det viktigt att utveckla sig själv som människa hela tiden. Mindre fortbildningskurser hade de genom skolan gått. Dessa handlade inte enbart om ledarskap men det fanns inslag av det. En lärare hade i sitt arbetslag vid olika tillfällen haft olika former av gruppövningar. En annan lärare hade haft förmånen att gå i en grupp med en professionell konsult för att samtala om sitt ledarskap, bl.a. om hur han såg på sig själv och hur man bör eller inte bör tänka för att undvika vissa fällor. Samma lärare hade genom allmänna rekommendationer från rektorn varit runt och tittat på hur andra lärare undervisade, något han själv ville rekommendera andra att göra. En av lärarna menade att hon fortbildade sig själv genom att göra praktiska övningar i klassen, d.v.s. provade olika sätt att bedriva undervisning och sedan utvärderade dessa. 18

19 Ingen av lärarna önskade större befogenheter vad det gäller disciplinåtgärder. De var nöjda med de befogenheter de hade. Eleverna gör som de blir tillsagda, menade lärarna. Endast vid enstaka tillfällen hade de lärare jag intervjuat låtit köra ut elever från klassrummet. Här framgick det även från samtliga lärare att skolan jag vänt mig till har i stor omfattning motiverade elever och studieresultaten ligger över genomsninttet i Skåne. Eleverna här kommer från socialt bra familjer och de har en bra fostran hemifrån vilket på skolan återspeglas med få bråkiga elever och goda studieresultat, nämnde en lärare. Dessutom var det en lärare som nämnde att Disciplin är inte lösningen till elevers dåliga uppförande, det ligger oftast andra problem som man måste se till för att komma till rätta med det dåliga uppförandet. Vad som kännetecknar en bra ledare anser lärarna vara mycket av de egenskaper de själva representerar och utövar och som tidigare nämnts. Andra viktiga egenskaper som kom upp var förmågan att kunna förmedla eleverna att de har ett stort värde som människa även om de inte är bäst i ämnet. En bra ledare möter eleverna och frågar dem vad de vill, han/hon sätter upp realistiska mål tillsammans med den enskilde eleven och coachar denna. En god ledare menade någon har en bra självkänsla och är trygg i sig själv. Humor är för ett par lärare att viktigt inslag i undervisningen, att göra lektionerna lite lustfyllda emellanåt och kunna bjuda på sig själv. Även frågor som rör etik och moral bör ingå som en naturlig del i kontakten med eleverna, menade någon lärare. Vidare ska en bra ledare vara rättvis och flexibel, han/hon bör uppmuntra och ge positiv kritik, sällan negativ och försöka ge eleverna en bra självkänsla. En lärare sa att tycker man om sitt arbete speglas detta på eleverna så att dessa också trivs. Analys Enligt de fyra lärare jag intervjuat så fungerar deras ledarskap så som de önskar och de känner inget större behov av att gå någon mer omfattande kurs i ledarskap. En person som är kompetent i sitt arbete känner att han/hon gör något värdefullt. Detta kan medföra att personen får ett gott självförtroende vilket i sin tur skapar trivsel och ökad självkänsla. Däremot om en person har bristande kompetens i sitt yrkesutövande är det lätt att han/hon känner osäkerhet och otrygghet. Om personen inte känner att den kan bli bättre eller inte 19

20 förstår hur han/hon ska kunna utvecklas riskerar denna att så småningom vantrivas med sina arbetsuppgifter. Enligt Doyle (refererad i Stensmo 1997) har läraren två uppgifter: att vägleda lärande och att upprätthålla ordning. Detta kräver att läraren har goda ämneskunskaper samt ledarkompetens. Lärarna som jag intervjuade utgav sig för att besitta både ämnes- och ledarkompetens. Att dessa lärare som sade sig ha adekvat kompetens i sitt yrkesutövande trivdes mycket bra med sitt arbete är enligt resonemanget ovan knappast någon slump. Tvärtom finns här snarare ett samband. Ett sådant samband bekräftar även Landin och Hellström (2001). Samtliga lärare som jag intervjuade ansåg inte att lärarhögskolan gett dem några riktlinjer för vad bra ledarskap innebär. Däremot nämnde tre av lärarna beträffande ledarskapet att de hade de fått viktig erfarenhet från sin praktik där de själva fått agera lärare. Som tidigare nämnts var det länge sedan dessa lärare gick lärarutbildningen, tiderna såg annorlunda ut och läroplanerna har ändrats. Därav är dessa lärares utbildning irrelevant i avseende att se på ledarskap i lärarutbildningen idag. Med anledning av lärarnas långa erfarenhet inom yrket där de känner att de nått fram till en ledarkompetens som fungerar för dem, är det lätt att förstå att de inte känner något behov av att gå någon mer omfattande kurs i ledarskap. Ett annat skäl till varför dessa lärare inte känner behovet av att gå någon ledarskapsutbildning kan också vara att skolan jag vänt mig till har många studiemotiverade elever. Lärarna sade sig inte ha några problem med att hålla god ordning i klasserna. Den långa yrkeskompetensen har gjort att lärarna genom erfarenhet haft möjlighet att ge sig själva en god ledarkompetens. På en skola där det råder hög studiemotivation och eleverna är lugna och disciplinerade finns naturligt ett mindre behov av att utveckla sitt ledarskap eftersom detta fungerar. Detta jämfört med lärare som bedriver undervisning i skolor där eleverna kommer från mer socialt otrygga förhållanden och där eleverna inte mår lika bra och inte är lika studiemotiverade. Här får ledarskapet en större betydelse och det är mer av en utmaning för läraren att klara av att hålla god ordning i klasserna. Därför kan det på en stökigare skola finnas ett större behov av lärare med ledarkompetens/erfarenhet för att de ska lyckas i sin undervisning. I de fem arbetsuppgifter som Stensmo tar upp: Planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering ingår många av de egenskaper som lärarna jag intervjuat 20

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5 tränare fokus Hur samverkar gruppens och ledarens egenskaper? Vad är motivationsklimat? Vilka skillnader finns mellan prestations- och resultatorienterat

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Redo att lära bokmärke

Redo att lära bokmärke AIDE MEMOIR Redo att lära bokmärke Känner jag till varje elevs individuella utbildningsbehov? Inkluderar jag? VÄLKOMNANDE Välkomnar jag varje elev? Välkomnar jag varje elev på samma sätt? Har jag välkomstritualer?

Läs mer

Ledarskap i klassrummet

Ledarskap i klassrummet Ledarskap i klassrummet Örebro 2010-12-01 Pernilla Starck pernilla.starck@telia.com 2010-12-02 1 Hörnsten 2 I klassrummet Ledarskap i klassrummet Att utveckla kunskaper om och erfarenheter av ett ledarskap

Läs mer

Filmen: Skolans Värdegrund - var finns den? The Fundamental Value System - where is it to be found?

Filmen: Skolans Värdegrund - var finns den? The Fundamental Value System - where is it to be found? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & samhälle Examensarbete 5 poäng Filmen: Skolans Värdegrund - var finns den? The Fundamental Value System - where is it to be found? Jonas Hallström och Morten

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål.

Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Våra barn, vuxna som föräldrar och vuxna som personal i och kring skolan formar den miljö som möjliggör att ALLA barn kan nå sina mål. Vi tar ALLA ansvar för allas rätt till trygghet, självkänsla, medkänsla

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Projektgruppens utveckling

Projektgruppens utveckling Projektgruppens utveckling Sida 1 Om projektgruppens utveckling En grupp med ett gemensamt mål genomgår huvudfaserna osäkerhet, rollsökning och mognad. Mellan huvudfaserna finns de konfliktlösa övergångsfaserna

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad Demokratiplan Sånnaskolan Senast uppdaterad 2012-11-15 Innehållsförteckning 1. Syfte 2. Lagstiftning (skollag och Lgr11) 3. Skolans övergripande mål (Lgr11) 3.1 Normer och värden 3.2 Kunskaper 3.3 Elevernas

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan. Mårten Björkgren 8.10.09

Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan. Mårten Björkgren 8.10.09 Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan 1 Janusz Korczak (1878-1942) barnkonventionens skyddspatron Den polske pedagogen och läkaren Korczak var en av tre initiativtagare till det första

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Inger Grüner Löthman Förskolechef. Reviderad Gäller till januari Sida 1 av 5

Likabehandlingsplan. Inger Grüner Löthman Förskolechef. Reviderad Gäller till januari Sida 1 av 5 Likabehandlingsplan Inger Grüner Löthman Förskolechef Reviderad 2016-01-12 Gäller till januari 2017 Sida 1 av 5 Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER?

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? HUR SKALL VI BEHÅLLA MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? Margareta Abenius, Trilobiten Johanna Larsson, Orust Montessori FÖRTYDLIGANDE AV RIKTLINJERNA

Läs mer

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande WOW; Working On the Work, P.C Schlechty Översättning och bearbetning, T Hortlund VersionRektor a. Jag är övertygad om att så är fallet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10)

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN TITTUT (Lpfö98/10) Katarina Janwald Therese Jansson Karin Göthberg-Gellerstig Inger Isaksson Cecilia Johansson Förskolan Tittut, Sernanders väg 14, 752 62 Uppsala, tfn 018-46

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Meijerska gårdens förskola 2009-12-15 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet CV-Uppgift 15 högskolepoäng

Det pedagogiska ledarskapet CV-Uppgift 15 högskolepoäng Lärarutbildningen Det pedagogiska ledarskapet CV-Uppgift 15 högskolepoäng Bobby Wester Grupp: B6 2011-01-08 Examinator: Bengt Cederberg Individuell uppgift i kursen Det pedagogiska ledarskapet Ht-10 CV

Läs mer

Lokal arbetsplan för Orresta Förskola. Avseende hösten 2010 våren 2011

Lokal arbetsplan för Orresta Förskola. Avseende hösten 2010 våren 2011 Lokal arbetsplan för Orresta Förskola Avseende hösten 2010 våren 2011 Lokal arbetsplan Utbildningsplanens mål Förskoleverksamhet Den pedagogiska utvecklingen ska hållas levande och lägga grunden för barnets

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer