j Kjell Jonsson S" riges

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "j Kjell Jonsson S" riges"

Transkript

1 ISSN _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i e : : ' B i b i te k a r i e : I<JeiTJnssn -::: 0755/9 68 Be _ h-a s_-: t_9_f r:;_ nyh t_ _b a e_!: Anders Li-Jeren,,,-0/TS 2 47 Recens i ti'er:!!' U - ; Håkan 8förrqvist 08/28 '}4: 3 J e ' r '033/ f:o -:-3W ; E ::; -:_)-: ; i ::is< r a_-:_!f_:!:: -- :- -,:, 20:-- sm,ins ttes pa P? ir nummer , Kje Jnssn Aviften ber ttiar ti att erhåa bkistr ch nyhetsbad (4 r/år ) samt er' ti Iån ti AF :s speciabib iqtek _ för UFO- i tteratur Ytter i a re upp:- ysninar s nde : på be ran - t AFU:s verks mh f by er het på id :- = eit a-rbete: Vi r:- mycket tacksarrift!a för åvr i fr'm_:;pv böcker, t i dskr) f: ter ch annat materia med nknythin ti UFO- fråary,: eer för eknmiska bidra ti v - kfnd för inköp av ' ' itteratur Eftertryck av matepia ur nyhetsbadet tiåtes under föru!sättnin att k a \ - anives ' ' : V Håkan: N r vi ade ner Ufen var det mycket du sm t Initiativet ti I att AFU skut e frts tta med en bibiteksverksamhet Vad fick di att ta det j Kje Jnssn S" ries - i förste UFO-bibi Rarie, Artiken på de föjande sidrna,_ r en intervju-diskussin med Kje Jnssn, - FU:s bi b itekari', sm ny I en avsutat s i na stud Fe r vid Bj i6tekihöskan i Bråii ntery uh r jrd mycket m d : tanke _ att presentera det bib iteksm iaarbetet inm AFU ch e en bi Id av de str vanden ch prbem sm möter en aktiv ufö :: :' steet? Kje: Kmmer inte ihå riktit, Ja tyckte det var synd att a ner tidnin h funderade på att sj v ta öv r:dehmen inså att det var möjit My ket berdae ckså på att Lennart J-,)( ; h anssn st I de s i n -Pksam i n t i vår,t förfande Sedi:n var det mitt am_ ;{na bk i n t res se 'J}_,, v<;: r: inne på att så småninm söka ti'''b')t)titekshösk- : : :,;, ': : \ ' '!:: '' ' :, ;;,; ' t iiii, \st Kje Jnssn v i d en av bkhy rna -:_ib;ip,iitek t i Södert je ' ' -, i

2 - 2 - an ch inså att det var på den frnten ja skue kunna öra en insats H: Vad är det viktiaste sm bör öras häi-n st för bibiteket? K: Det är att kataisera de d yt 500 bktitarna efter de nya katareerna så att at finns på kr+ Sedan att få rdnin på dn press kipp ja fått ta på under mitt arbete med bibirafin Dm måste sättas in t pärmar H: Vika framtidspaner har du när det ä er bib tekets utveckin på änre sikt? statsbidra? K: Ja har hört mi för men vet Inte m vi kan få bidra Måsättninen är ju att vi ska kunna bi ett fficiet speciabibitek sm även ska kunna e service åt fkbibiteken Men m vi ska kunna öra det så måste vi få stati hjäp Bkbeståndet ida är a Idees för itet för att kunna åna ut ti fkbibiteken H: Sedan krävs det vä att man är en fficie institutin ckså? Ja tänker på det eknmiska K: Ja, vi skue exempevis inte kunna kara prtt för att skicka ut böcker ti I fficiea bibitek H: Vad är det annars du hppas på av framtiden? K: Man kan ju hppas på att hea ämnets status förändras ch skue det ske kmmer vi J ett het annat äe så att vissa myndiheter kanske kan b i Intresserade att eknmiskt bidra ti vår verksamhet H: Vad är det största prbemet med verksamheten anser du? K: Att man Inte kan köpa a a dm böcker ch tidskrifter sm finns att få ta i De penar vi får in sm medemsavifter täcker i princip bara trycknin ch utskicknin av dm fyra nyhetsbaden Lyckitvis finns det dm sm är enerösa ch skänker ite mer än medemsaviften H: Vi är vä tvinas höja aviften ti 25 krnr nästa år? K: Ja, mycket för att kara prthöjninarna H: Vad b i r ditt närmaste prjekt efter bib irafn? K: Förutm kataiserinen så bir det att hjäpa Anders å ienm tidninar från spökraketerna Ja har redan jrt en de på det ch tänker frtsätta så vi får rdnin på det materiaet Vi har tänkt försöka presentera det nån ån under nästa år, men det kan ju dra ut på tiden H: Hur tycker du åntaarna sköter si? K: Dm sköter si vädit bra Vi h r strt sett karat ss ifrån prbem på den frnten Iband är dm vä nästan ite för radda för att fråa m ån Det har vä hänt att nån inte skickat tf baka böckerna i dm påsar vi använder utan använt ena kuvert ch då har i vissa fa bken skadats Men det är sä an Vi har ju he er ina böter så b i r dm vädit försenade påminner ja dm Man får ta hänsyn ti att det tar tid att skicka med psten ckså Ja brukar Inte vara så hård när dm missar ite på fånetiden H: Hur fu!ständi är den bibirafi du jrt nu? K: Den är anska fu ständi Det är ju visserien ett urva med 'bara' 600 referenser - böcker, tidskrifter ch artikar Artikarna har vats ut på sitt innehå ch en he de intressanta små rapprtkipp har utesutits Ja har försökt att väja ut de intressantaste rapprterna Bibirafin tar ju även upp aspekter sm vi inm AFU behandar tex Bermudatrianen ch dm måna psykiska aspekterna pus en särskid avdenin för recensiner av svenska ch utändska böcker där ja försökt, men inte yckats, få fram samtia recensiner Det a ra största prbemet med bibirafin har varit att få ta , SVENSK UFO BIBLIOGRAFI Göm inte att bestäa SUFOB', vi behöver redan nu h en d över b ek över hur måna ex vi kan säja Taa m för UFO-vänner att det kmmer en bib iraf m UFO-ämnet! Prspekt med bestäninskupn bifas detta nummer av Nyhetsbadet Passa på innan det är för sent!

3 J på 50 ta!sk ipp c specie! t att få ta i de per-sner sm har dessa k i p Måna av den ama en rat inen ufer är in+e änre aki!va ch ja känner dm i rit e Sm i a hr,- f yt at ; ch avs--ånd n i Sver ie ä: ju stra m man jämför med t E>, Danrr:arf;_ H: Samarbetet me c n sver :,a UFO-rupper da är ju inte nåt y,i_dare,hur ser du på At="U:s ri! h6r?, : : K: Ja -trr knapa;i v:!<ar: få dm r;-tt samarbeta men vi kan ::t""ucra -r,-::;', nn ute i r-u per; a sm sedan kan eda t i nån t i n Att drn i n te b a ra dkumenterar ch samar på si rapprter utan ör n nt in av det materia dm får in Under arbetet rrcd bi b irafin c:- Ja f u nn it att mycket mate:ria bara s 5:-! pännar cn ccrr vet inte vad dm har för infrm t,n i cme E-H arbi" för 'JSS är ]u at-'- systematisera dan infc,"t!'a: in ::;cm fin s, me n det måste ckså ör0s på föreninsnivå så art äcm fdt- c-drir- å jet materiå döm sjc]iva har H: På sätt ch vis spr:a v; vä anske samart et st enm a: t 't: s kr i V t:- m a!a rupper Det är jl inen annen sm ör det D:n får je :-eda [)i \c:r nn enm ss K: J, det är vä ri k-ti st men vi vet j u rätt: i i te 'rr hu r det : yckas - F re::: m-, "! -:', : föra t vi I vi vä stimu era ti I frsknin ch debatt ute i rupperna Lite drastiskt kanske man kan säa att vi vi bryta Keyhe-stadiet i Sverie ch skapa en mera förutsättnins ös UFO-frsknin, där man ba tar hänsyn ti I dj psykiska aspekter? sm cen nya ufin visat på H: Vad tycker du är si tsammast med sjäva bibiteksarbetet? K: Det är väd it svårt att få fram i frmat:n m nya böcker ch i de fa man hittar uppifter så är det fta vädit fu!ständia bibiraf i ska data Det f nn ckså väj d i t få 3terförsä j are av UFO, itteratur så det är arbetssamt att skaffa böc:- kerna H: Har du nån anin m hur mycket du a- ner på ditt UF-intresse? K: Pust! Ja jrde en beräknin för nåra år sedan men kmmer inte riktit :hå hur mycket det var Man har ju 'ai Lt penar på så mycket ika saker- böcker, kntrsmateria, resr: teefnräkninar-, prt,- etc Bara mina ean tidskriftsprenumera iiner brukar röra si m en ca 400 kr per år, ch arbetet med b i b rafin har ått på över 000 krnr Ja våar inte spekuera över hur mycket det är sammanat O OOOXX'OO::>C'?O:Y)06f'UOOOOOOOV0"'00'JOC><?OOOOOOOO OO OOOOOOOÖOOOO : 8 8 Q, r r,, t: v - N "'! Q ' ' :") \ 8c()()()()c;c:>cC'J)OO i ju:- i s ä:::;:>t-es ti i a m:inheten det amer i kar <a, fyvaphets undersökninar av UFO-rapprter å-en , Prject Bue Bks ;:frdv tviateriaet kan nu köpas i frm av 94 mikrf mru ar från df:t an:rikanskc natina ark i v& r T+u "t rar det s i m dry rapprter Att mfrma detta iant!s a mcjteria t i en bk ä r natur i tv i s :röj; i t, men ja bevȯrdent t besvi eft, å Brad-Steiers 7Prject Bue Bk', en tyd en snabbt i hcp'<rnmen sam i n av inte mtr än en handfi! av d ::J :nest k nda: _ta en, såsm An! d, Man te Far:--, Lubb-:::k, Scrr, \ Jas h i ntn; s ":t de ar av prtk från B ue Bc k, S i n, G"rude T w i nk e ch Hyneks kn fe renset med astrnmer Offent ia dkument bandas med Steiers kmmenta!er så att man har svårt att veta vem sm skriver vad Bken är rör i, men kan ha strt värde för den sm har specia intresse av de närinda faen ch undersökninsprjekten, men knappast annars Ste i e r e r i kap i te 3 en utmärkt ch aktue samman attnin av UFfrskninen av:t da, b a med ännu ett citat där Hynek uttrycker sina tvive på att UFO:s skue vara skruvch-mutter- farkster från rymden Anders Lijeren Bra d Ste i er: Prj_ect B ue k; BaTiantt"ne-Bks, New Yrk; nv 976, -pcket, 423 s,?: 50 svensk bkhande, i ustrerad ' '

4 NAGON DR I VER MED OSS! Makarna Lrenzen ti hör de verk ia kassikerna i UFO-h istrien Redan 952 bidade de ran isat i nen APRO - Aeria Phenmena Research Oran izat in, sm vä därmed är vara den ädsta frtfarande funerande UFO-ranisatinen i värden De har ut fört ett enastående dkumentat ins- ch frskn insarbete sm varit banbrytande ba när det ä er humandfa en 'Encunters with UFO Occupants' är Inte en he t ny bk, utan en utökad upp aa av den 967 pub i cerade 'Fyin Saucer Occupants! an' har utökat anta et fa beskrivninar med färskare rapprter ch at ti ett ch annat kap ite ba m hypns ch psyki ska aspekter av dr Le Sprinke Fera av de nya f en är synneri Ien intressanta ch er skä för kap iterubriker sm 'Terrr in the Niht' En _frm av psykisk styrn in av bservatörer r,apprteras tämt ien fta Man näm er ba ett fa f ån Utah där en areant'styrs vi jeö t ti!baka ; 4 - ti bservatinsp atsen ch där bränner ett, förmd ien viktit, dkument Man ta ar m hypntisk suest in - iven av vem b i r då fråan? Nån driver med ss, kstaterar författarna Makarna Lrenzen kan inte tänka si nåt annat svar på UFQ-åtan än utmjrd iska farkster, en inje sm dm hå it sedan starten De anser att UFO prb emet är ti räckt it mystiskt utan att man behöver föra in f ktr etc debatten Sunt, anser måna, men det b r trts a t att ömffia huvudet i sanden Trts denna brist är bken en ypper i intrduktin ti humand-prb emat i ken ch den kan varmt re kmmenderas Håkan Bmqvist Cra & Jim Lrenzen: Encunters with UFO Occupants; Berk ey Pub i shin Crp, New Yrk, 976, pcket, 424 s, i I ustrerad, $ 95 FINDHORN - UFO OCH NATURMYST IK Det Ii a samhä et Findhrn nrra Sktt and har aktuaiserats den senaste tiden, mycket på rund av edaren - Peter Caddy's - svenska föredrasresa Sm sk nya tidså derscentra är det närmast un ikt Nåra få persner har med idea ism ch fferv tj a byt upp ett funerande samhä e på en ästvän i ch ti synes fruktbar pats Att man yckats berr t I str de på, menar mad, att kntakt upp rättats med naturväsen, devr av skida sa Med dessas hjä p har en öken bkstav! ien fåtts att bmma rindhrn Förutm kntakt med naturväsen påstår man s i ckså stå te epat i sk förbi n de se med rymdvare t ser 'Li nks with Space' är titen på ett itet häfte av fndhrn-med emmen Dav id Spaner Häftet har nu krmit i sin tredje uppaa, så 'intresset verkar vara strt Det innehåfer ba medde anden frå ett devaväsen samt en persn sm ka ar si J0hn Det kan kanske anses sm eent t att ta upp ett häfte med så uppenbart ite att 'ta på' Medes ckså att de festa dy ika medd tanden brukar vara en tröttsam ch 'smör i ' n n utan synbart värde Även Links with Space har nåt av denna tendens men innehå er ckså en intressant förkarin av UF-fenmenet, en förkarin nära n identisk med Kee & Va e's På en fråa anående eventuet fientia kntakter svarar persnen Jhn fö jande: "En de rymdfenmen, både ps itiva ch neativa, har Inte varit verk! ia interp anetariska kntakter a Is utan materia isatfner av astra a mönster ch tankefrmer skapade av, ska vi säa, sci ence fictin-prjektiner så vä sm mönster skapade i frntida civi isatiner sm tex At antis" Denna märkia teri är inte ny utan finns i te andra frmuerinar representerad i den cku ta traditinen, kanske spece t hs tesferna Även den franske fisfen Rene Guenn ta ar m 'p sykiska rester', deras påverkan ch man i festat iner () Den itterä rt intresserade kmmer säkert att tänkapå författare sm HP Lvecraft-6ch C in Wi sn (2) sm båda ta it uppförestä Inien m 'am a udar' smvaknat upp ch spri der förvirrin ch skräck hs det tjunde århundradets män niskr Det ter si sm, 'i

5 ;: m denna förestäj nin på nå t vis ier J det kektiva medve}na, sm nån s as arketyp fö r att t_9 a i Juns termer Sm förkar n P : 'd t - m n skeide anta et rent fysiska kntakter berättar Jhn att det stra antaet kntakfar i början på 50-taet var en tt'fä i aktin sm sattes iån på rund av 'att för- hå andena då var spedi e t _kritiska för jrden Denna kris är nu över, meddeh <i!r han "De f esta rymdkntakfe:irna koitvter nu at+ kå på ett nat ri t;sätt, på de eteriska ch sjä si ia pfanen" De ä n a tu r i a därför att rymd va re se rna menar s i ha= s i n t i va r der eter ska värden; Lustit n har nåra svenska kntaktpersner ja taat med ivit samma förka r i n på det minskade anta et fysiska kntakter ; Den sista artike(n i Spaners häfte är meddeanden från en äne efer deva Här es den kända 'förka rinen tir t jrdens eände ' att yå r pranet varit ska ch förvisninsa stat för ' å rt stsys- tems bråkstakar Ch neativa väsen Detta ffer från' jrdens sida påstås nu vara tiända ch en annan panet ka få aera s'ptunna' medan vå r jrd år mt en jus t i d så der Onek i en en ti!taande apkayptisk visin, en visin sm ba Findhrn-samhä et tait på si att arbeta för B and n i n en av UFO ch naturmyst i k tycks i'a i +i den ntresset för :böcker av ' typ Tkien samt den röna våen KAN EN UFO-BOK BLI SÄMRE? pekar i samma rikt'nin Kr'itiker må rda ad ri så mycket m ckuta våen ch irratinai'sm men i vår krassa materiaistiska värd skadar det 'inte med i te t naturmyst i k sm mtvi'kt : En pet i sk-myst i_sk naturkänsa har eat sm rund hs måna stra för'- fattare ch vetenskapsmän Trts en : de invändninar _ser ja Findhrn: sm ett p$it vt ch sunt fenmen i vår t i d Håkan Brriqvisf Beferens r_ h_k ent2r r Rene,Guenn: The Ren f Quantity' & the $i ns f the Ti es Penu n c 972, s 22-22s 2 Temat behandps b a i C in wi - sn 's 'The Mind Pa rasites' samt i f era böcker av HP Lvecraft t ex, 'Dan, -'The Survivr and Others' ch 'The Dm that came t Sarnath' Lvecratts sk Cthuhu-myt har t ivit diskuterats, se Lin Carter: 'Lvecraft : A Lk Behind the Cthuhu Myths' Da_::: ii pan_ r: Li nks w i t h Space, Findhrn Fundatin,?kttand 97, h ä f te, 4 s, fo 40 _ () Tredje bken i statfan Stisjöös 'Tefats- vara hur dåit underbyda, ryktesfket'-sere är här Redan då ja en ika h ndeser sm hest Föjakt-iån fick tifäe att äsa manuset ti en radar han upp tre/fyrradia samstaftans första bk (Tefatsfket ser ss) manfattninar (utan kä!hänvisninar först'ä: ja att vijan ch entusiasmen eer ntapparat, naturitvis!> att övertya va r större än förmåan at't en änd I het S9ffi inte står tet efn- på ett vettit c-h raniserat sätt pre- kataens tråkihet efter Ti sentera ämnet Rykten, missförstånd, dun- detta kmmer förf mara språkförin, keheter ch meninsösa upprepninar sm inte förmår byta ut hundratas av rapprter bandas av Stisjöö ti I en 'så', 'står', 'skriv r' ch -ans r:-' 'sai sppa ' sm är-både hårdsmärt ch mt nåra variatiner fari för ufins amänna anseende Visserien imtar Stisjöö då ch För det första har ja svårt att se nå- då t med en ch annan Intressant t meninsfut i denna ändia upp- upptäckt; sm tex n r han hittar rä knin av krtå rapprtsammanfattninar under i a mtsäeser i Cndn-rappr- Varför redv (sar;-; inte St i sjöö ett enda ten, sm han us ä st Men dessa spta från början :ti I s ut med aa vä- rad i ska nistr fördunkas het av sentia detaj er? J, hans tes att män<ien av tråkia upprepninar För- massan av rapprter, mänden, bevisar tattaren har en hyi överb ek existensen av fenmenet Det må sedan över dear av den existerande itte- >

6 - 6 - raturen, men saknar het kritisk förmåa Han har insett att basen fenme et är rapprterna, men han förmå r inte s i-ij a anarna från vetet Iband kmmer vissert ien reservatiner i st i med 'detta är kanske nåt fantasi fut ' men äsaren tår adri nåt repp m vad St i sjöö sjäv bedömer sm s ri öst ch verk tch vad han ev tycker är fantas f e J J er b J' uff En metd författare brukar användå i det sammanhanet är att utesuta sådant man inte trr på, e er redv isa sådant i en särski Id kurisa-avde n j n St i sjöö utveckar ett sjävpåfunnet f knspråk sm förmd i en ör nybörjaren starkt' förvirrad Pröva tex: 'Tacker var med dåss på RP sade att UFO är ETt' Det ä er atthäna me! Bken kry tar av sådant! Arbetet innehåijer även en tr i mänd irriterande språk-, stav- ch sakfe: Askprfes- - srn St i Lundqvist beåvas med förnamnet sten (sid 64 ), vi ket han säkert inte har nåt emt med tanke på sammanhanet Premann-ta t et fr-ån 954 utspeades ömsm i Perrnann (sid 73), ömsm i Preman in (sid 75> Fenmenet i Skö ersta (sid 08 ) iaktts atd ri då det ' f ö i vä ; vad j a törstått 'upp östes det då pj karna smä de av sin J npist Händesen vid Aesta kä rnkraftverk (sid 56 ) förf yttar St i sjöö ti Avesta, Vikern (sid 60 ) bir Vikaren Fe stavni narna av namn är ntriska, NICAPs eda re Jhn Acuff mdöps t i J h n McA u tf (s i d 80), Stja rv bi r Stkrv (sid 82>, fem författarnamn i itteraturförteckninen är fe stavade, sv M n mina främsta invändni nar mt bken (böckerna) r er inte på det st i i s- t i ska ch 'detaj petia ' mrådet, utan på det intet ektue tt-mra i ska panet På sid 47 anriper statfan en av sina kri tiker <Göran Bent sn) ch knstate ra r: - Det är knappast att bedriva hederti j urnaist ik 'Men det är tyvärr enm sådan ju rnai stik sm a mänheten tår sin skeva bid av UFQ-saken Detta vi t ja vända på ch ifråasätta m St sjöös behand i av UFO-tråan ::kan kat tas hederi jurnaistik? Han tar varje ti fäe i anspråk att föra sin sak ti trs; det må sedan vara med missförstådda e er he t irre evanta arument, fa ska ch tvi vea kt ia data, urva av vissa qata sm passar, ösryckta citat, överdrifter, fuständ ia resneman ch dunka frmuerinar, v idkmmande detajer, mtkn inar, etc etc Författaren tar atin båöt bkstav it, trr på at sm stått i svart på vitt, iband förstår han förmd ien inte sjäv vad det är han skriver ' Referaten ' av tex det syn ia k teet (sid 67) eer de nya teriernapå UFO-mrådet (si<;! ) tår en att råta krkd i!tåra r Stisjöö har inte förstått ett dyft av detta, man kan tm ifråasätta m han bryttsi m attäsa i fråavarande böcker På bkens två sista sidr tar statfans tramstä t Ini n en uppfriskande vändni n' han öppna r p öts i t a a dörrar 'sm tidiare hå its stända Det verkar nästan sm m han överåtit pennan åt en spökskrivare! Meh hur måna rkar så ånt? Typiskt är kanske att St i- sjöös iv riaste påhejare tycks finnas inm Science Fictin-facket, där man ju iband betraktar UFO-i tteraturen sm knappast mer än en dåi variant av SF St i sjöös böcker ever verk i en upp ti J deras åt stä Ida förväntn i nar, de kan tm bedömmas sm 'pärr' Nej, böckerna rekmmenderas inte! Anders i 'jeren stat fan Stisjöö : Tefatsfket har TandatT;-Zndermans 977, cirka 50:- i bkhande n, 224 s, häftad, saknar i J u st rat iner NYHETSBYRAMATERIALET Vi ha r stenci erat'en sammanstät - t nin över 54 nyhetsteeram från smma ren 946, sm ba byer på en enmån av TT-arkivet Pub - katinen mfattar 36 sidr ch in- ktuderar en förtecknin över de dastidninar sm utavs 9 46 Den kstar 0 : - (översktt å r ti t AFU-verk$amheten) ch kan rekv ire- ras enm att sätta in beppet på pe rsnknt , Anders Lijeren AFU sam ar, i n mater i a J m 46-fenmenen, v i I du hjä J p a, t t i t p det ka a p an et så h? r av di SPÖKRAKETERNA 946

7 ;, 7 ;, O?O?? _, ' :_ - B O K N Y - H E T E R p 8 ytt p fht n Rberta Dnvan & Ke ith W vertn : Mystery sta ks the prare THAR-Inst(fute-; Raynesfrd-; Mntana 49469, USA, 976 Pcket, 80 s, $ x!rater!:e t!:i!!t IJi e_!!c : The First Encunter Ed James Christ-i -an : Prmetheus_ Bks, Buffa, N Y, USA, _ 976, 303 s inb$3 95; hft_$4 95 (Diskussin kri') männi skaqs :-eakt in i nf<;irmqte med utmjrdiska vare se ) Br i s' J u ' r n9k st : tjfo - en fantast f sk- v ri< i het Utkrmier p Zi-hdermans, sep_tember 977, ömkr s ca-pris: -52:--, i I (behandar ba FOA, G mdn, svenska fa ch piio'tö_b_se rvatibner, intervj u me_d -Gösta Rehn, eṭc) Pete r K sim : Spaceships 'in Pr histry UnTve rsi "ty-bks, Sec:aucus, New J ersey, USA, 976, 379 s $000, (Dän i kenspeku at i ner,;kri n frnt i da fynd ch förernå ) ' Pete r Ryan (text) & Pesek Ludek (bifd) : UFO Oi dentifie:rade fyande föremå ;:::;-,- -: Ca rsen, 9,7, kr 9: (be-tecknas sqm arnbk) : : Marc ia SSmith : The UFO En ima CnressTnaT _Resea rch Serv i ce, Library f Cnre s, 24 S_ Mar a S!Sm i -:-,!h_;_ Extraterrestria nte i _ ence and UFOs _ A s ected, anntated ; b b_ qraphy -: _: --- :_-,--- -, : Cnress ina Research Serv i ce;li brar'y f Cnress, 45 s ' r <Två 'f icie a pub ikati 'ner sm e'n i t uppift kan erhåas ratis) Rnad Sfry : The Space-Gds Revea ed A Cse L;6k a-t tt{e Therie"s f Erich - vn n i k'en Harper & Rw, 'New Yrk, USA, 976;,inb, 39s $795 (En star t kritisk anskn n av Dän i ken- itteraturen) P J W i t cx-: The UFO Quest i n (Nt Y et Answered) Libra Pub' shers nc, Rs yn He i hts, N Y, USA, inb, 277 s, $795 (Cndn;htstrisk övers ikt, mm) ' Nvt i kmmen itteratur i AFU:s bib itek: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ' Victr Gddard : F iht Twards Rea Ity Turnstne' Bks, En and,_ f975, i nb:, 76 s <Den vä kände s i r Vi eter G ddard berättar m andar ch sin p rsn ia fs_f > ;! mysfi s a: upp ve ser, UFOs,_ nat,r- Hans H z e r: The Ufnauts Faw tt T976, pcket, 304 s <SarManstä _I n i n av hurnan d- OGh kntakt f a -) Dav id R Saunders: The Utcat Cdebk Center-fr-UFO-Studi-es,January 977, hä fte, ca 42 s ( nstrukt i ner för kdnj n av UF-rapprter ti"' det amer,i kanska datasys'temet) Da i!! p n_i r_:_ Li n s Wrth' Space - se recensin i detta hummer! Brad Steier: At antis Risin Sphe re-b"ks-;_- Lndn 977, p ket, 57 s (Atantis, inre ' jörden, Sha'ver', UFO?, änar ch demner) Brad Steier: Pr6ject Bue Bk - se recensin i detta nurnme'r! -- - t ff_a_!! ---- tj_sjöö_:_ - Tefatsf,_ ket: - har andat! - se recensin i detta nummer! ") i

8 Y! i! OIJJm n= tte atu k, = f2rts J er:m i e Z e i dm an - The Lumbe rtn Reprt 8 -;_ Ceti'ter-fr-UFO-Stud ies, ay 976, häfte, c-a 50s, ' <Råpprt m UFO-aktivitet- i ett-sp tiet mråde under apri 975 ev kmmande reåvi sn i n av Va entuna-hände se rna? > _ - Fö redöme fö r ' ' TACK! _ s v E 'N s K "t; r/l G I AFU vi I framföra ett varmt tack 0 ti I sten Lindren i ;'u :RD_ -sm ġ 86 dc{ - J OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOO skänkt en f _i n sam i n Vf;O--ti d""- skri fter' ti bib' 'feket Tack _ Char'es"Pet russn, intendent på Vetan- vare denna åva har vi fått en - _ - a-,-museum är-ufo-skeptiker, men arran me ra kmp ett sam i n _av b r a _ : erade den 9-26/3 en utstä I ni n med Avs i ten var 8 ädre svens'ka UFO:-ti ds'k'ri fter materia från UFO-Sverie a sm 'T i d ch Ru ' ch ' Ga ax' b a - att cka undmar_! de övre tn- 08 : åren t i I m)seat Utstä Ininen km p par frå n Huttanäs kntakfat museet ch, : de vis ;t i stånd pa att ett :unt ' - - UFO- FÖREN NGAR, HÖR UPP! av 0 0, berättat att de väckts itt: i natten Hjäp ss a++ dk umerit ra svensk pan Pa ret hannt m ett UFO sm andat pa deras t::ds- hämt9 en band UFO-h istr ia! AFU:s bibi tek ar- speare h kude- spea: in_ jud fren: samhetsber hteser, affischer, _ 22/3 inf-möte i Nybr- - i-sama rbete med k i ve rar inte bara böcker utan den mys i ska fafksten! (Små Fq kb, ckså fören insmateria såsm 0 c Vet anda-psten, 9/3) tidskrifter, prramb ad, stadar, " a män med emsi- n f rmati'n, verk- Kamar-Öiands:UF0-Fören;n rdnade den etc Detta materia har str Vuxensk an Omkr 70 persner så UFO betydese för framtida :frskn in Sver e-fi men ch yssnade ti I Arne Gör det ti en reeatt atid Arv i dssn ch- Gynnar Sche\!'q från före- skicka fö reninens mater ia ti njnen <Bai::Qmetern, 24/3) Sedan apr i_ AFU! 'Kår förejjin n haft ett 30-,tai vis- Kje Jnssn 0 nina,r ay ft'meq_;: eva B'rh6m, åtta i Ka mar4 två vardera _i Oskarshamn, 88 Mönsterås ch N br - samt en i varqera ö Mörby åna ch_ Ö L Sksby Det har va- rit rekrdpub'i k-på a männa visninar RESER DU UTOMLANDS SOMMAR? Vi är ntresserade av att få ta ku turevenemån _ : <Bar:ineterri_ _5/4 ) i UFO-itteratur sm pub iceras Oskarshamns UFO-Fö 're -i bidades vid i ika änder, när sm fjärran Vi försöker efter bästa fö rmåa 0 ren inen fick från början ett 20-ta 'häna med'-t ikaänders Jt 0 medemmar ch ska ha ti- upp_i fṫ,att e er ca fem r-:?å måna s?'" 'vi d ar:" d ra ett möte-p! FTkhöyskTa n den 2/3 Fö- ivnin, men har svårt med än- 0 'upp ysa människrna att de hä r )den der sm tex Finand, Tyskand, tifierad'e fiv'ande före?måen inte_ar Frankri ke, Span i, a I a östs ta- nåt påh ittat utan_ yer:-k Ht', eh i t ter, ja ti ch med En and ch Gudrun J anssn,e a de f - i fnte- USA Kan du hjä pa ss att få hem ri_msstw-:esen :övria är Aan Erikssn 0 t: eratur även tex _ tidskrj_f_ts- >'(samman aa_r;jde), Peter Anderssn, Mats artik ar) fran d a:;-hander, 't<!-- Wadman ch Anders Petter sn <Osk-Nyh takta Kje, v r bib itekade; ch Osk-Tidn, 23/3): R fö r vidare diskuss iner - (:) Br i2_ U!:!_kv_!_ sts bk 'UFO - en f antas -; - -ti sk verki het' utkoi''vter i september på -Zindermans för a ch är resutatet r- ;:,; åv mkrin två års arbete på fritid -:För deta j er, se Bknyheter! '

9 ' - 9 y öe_ i s FQ-:ö!::e i _presenterades i en strt upps aen artike i Södermanands Nyheter den 4/4 Fören inen har nu 45 med emma r " v i hå I er dörrarna - öppna Då det ä er UFO behöver- det _ inte röra_si m ett enda fenmen Det kan vara fråa m fera ika", säer fören inens edare Car-Antn Mattssn ch Per F:rk Den 8 jan rapprterad-es UFO-fenmen över trakten ch man har nu fått tta t 35 vittnen ti dessa hände er Fr m den 3/4 anrdnades en utstä n n med 8 skärmar samt en sti ff i msvisnin pågnesta bib itek (Söderm Nyh, 5/4, Fket, 23/ 4), Thrva d Berthesen visade den 30/3 UFO-Sveri es-ffitf i m på Li ndesskan i Lindesber då eeverna hade 'tiititie ti förfande' (Bersa - psten, /4) Den 28/4 besökte Köp insfören inen Ha stahammars bib itek, dt ett hundrata persner mött upp (Bärs tasb adet, 2/5) Håka B _y_!_st berättade den 25 maj m temat 'UFO ch parafysi ska väsen ' inför ett 30-ta med emmar av Fören inen för psykabifysik i Stckhm UFO-Sundsva har under tre månader v!sat UFO-Sverie- f men på undmsardar i kmmunen Inkmsterna från detta har räddat eknmin för första havåret -77, men sedan b i r det svårihete)r för fören inen En ny bestämme se - att en riksranisatin måste ha re i strerade med emmar me an 7 ch 26 år ör att UFÖ Sundsva förrat sitt abi dra Nu måste 'töre: ninens 57 medfetitar sjä va beksta hyran (Dab adet, 6/ > fören inen var den 7/5 värd för en panerinsknferens inm UFO-Sverie ch samtidit arranerades ett utåtri ktat prram i Akersv iksskans aua Cirk 50 persner infann si <Sundsva Is Tidnin, 4 ch 8/5) Den /5 besökte Ly S i? c Re i n h d Ca r e by försam i'nså rden Östersund ch i nfrme'rade ett 60-ta i ntresserade m UFO- ve r i es verksamhet, e t samarraneman med stud i efrämjandet (Ostersunds-Psten, 2/5), vbe!::et Smedjebacken var sam!ns- P at s för ett 4"=ta -med emmär f rå fem ika fören inar (LudvJka, Smedjebacken Söderbärke, Fa un ch GMve), då de id- ' kade emensamma bservat iner ch diskuterade: UFO, natten me I an den 6 ch 7 4 <Da _ a-dem" 20 /4) E_nköE_ i s FQ-:öre! _ träffas knt i nuer it var 4 :e da ch har uftbe vakn in maj panerades ett utåtriktat inf-möte (Enk Psten, 26/4 J:udv_!_k FQ-:öre i!!_ arranerade den 2574 en ammankmst för a mänheten i sin nya 'mötes ka på Tre krkars ata 3 Träf,fen ckade ett 30-ta i ntresserade, föri;jt9") 5, med-femmar LkaEm kmmer att s+å I Öppe'n'- var je måndaskvä I, man kqf'm' r att ran i sera stud i ec i cke i as t r nm i på t i s daar ch 't i hbs;_ ten p_areras i nfqn_at insträffar ch temakvä ar med e?(pertfö_reäsare <Bers a psten, 27/4} a j_mö Jnfe!::p_a!!_e_!a!::i k ä j_ kap är en arma ' UFO-fören i n sm ännu h er i ån Man :tr tfas första fredaen i varje månad:ti dfskussi ner utan tidsbegränsnin, fta b ir det 'efterprat' ända fram på småtimmarna Fören i nen nar ett 00-ta ' med emma r, (Brev c i rke i n Arcanum maj 977) OOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' ' ' ' FQ- v r -!:!t i ḷ d!ji!}_2-5l9 ' UFO-Svert es centra rupp arrane-' rar den 24-25/9 ett vecksuts in- 0 ternat Kursen är såvä teret isk 8 sm prakt isk ch vänder si ti' fä tfrskare:ch andra sm redan arbetar aktivt, men framföra! t fi intresserade sm ' ämnarena- O era si i tjtredninsaröete : ' M? n å ba ienm i tervjume+?- dk, VIttnespsyk i ch a a de fä I r sm f i nhs i dkumenterandet a UFO-f I! yq dpunkten i er i 8 pa pra_kt ska vn nar, b km- me r -de van (i ast e fe t k n i ha rna att behandas_, På pats kmmer ri he d 'fenmen'' sm t ex ys- ranater ch fa ; skärmsb ss att demnstreras" F r ändamå et har UFO-Sv hyrt n ard _med 30 -bäddar, fördeade,på fem rum, ca två mi nrr m Köpih För'vdare infrmatin kntakta 8 Köp i!9s UFO-Fören i n e I er se UF- 0 nfrmatin nr 3/77! bb8 8 PQKFL YGARNA AR_EN Har du materia m dessa fenmen, 8 rappr t er tran '30-ta et dy var 8 vän i kntakta Anders Li jeren! 88

10 8-0 - Ö OOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOQQO QOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0 ' r D A T O R I S E R A D B I L- D: B E H A N D, L I N G K A N A V 5 L Ö J A F A 5 K ( F O T O N 8 8 Wi iam H Spaudin ch hans k Iee r i den amerikanska UFO-undersökni nsruppen Grund Saucer Watch (GSW) har, enm att ta-ttttvarä den mderna datatekni kens and innina r, utveckat en metd för undersökninar av UFO- ftn Tekniken byer på sk datriserad bi dbehand- in (pictu re prcess in), en vetenskap sm är på stark frammarsch i USA, ch även i Sverie Den 29 apri i år dktre rade en svensk frskare, Björn Kruse vid Linköpins hösk a, på-det-h r-ämnet sm rör prb emen med att ti!döra si ch ana ysera det fta mycket ri ka i nfrmatinsi nnehå fet i ftraf i er Med metd iken förenk as tidskrävande rnanuet a anayser ch, framföra! t, man får en större exakthet - människans ön är inte särski t ämpad för exakta ftmetriska mätni na r Metden används nu inm industri ch frsknin för att ö ra bjektiva ana yser av bi ddata (J) Den prakt iska ti ämpni nen av tekniken inm ufin örs av Spaudin ch hans tekniker i tre ste: A a föränd rina r i bi Idens råska a förstärks i en specie TV-mnitr så att injer ch kante_r i b i dytan framstår sm re iefartade if)jer överåna r från en jusare - ti en mörkare råtn förstärks ti en svart i_nje - mqtsatt överån _ i rå,,, ka an förstärks t i en v i t i nj'e Pa detta sätt ser man även små föränd rinar i bidens råhet, tex en tun n tråd sm ett förernå hänts upp i, e I er små skuade pa rtier 2 Bi Idens råtnsska a mvand as i en mbnitr t r t fä rer ch man får en myc et i usris< avb i dnin, _ sm e r direkta data m det ftraferade bjektets täthet ch prf i (frm) Tekniken påm inper m vä rmekameran, fast man här arbetar med jusstyrka sm i n data i stä et för,temperatu rer En fat pappski va sqm hänts UPP <?Ch ftraferats avsjöj s enm att' ḍen e r en he t jämn 't t' ret ex, ch därmed s&: rnma fä rtn öyer, he a ytan På samma sätt avs öjas tex sm, upphända mde - er, m n, ref exer i kåmerabjektiken, ba ne r ch ickemetat iska föremå, vi ka har en rad ikat ikartad prf i ch/e er täthet 3 en datr äser man m d _hjä _p av en TV-kamera in råtnsvärden för de ar (sk pixes) av bi Idytan, vi ka sedan ana yseras Man kan ana ysera hea bi dytan e er bara en iten, utva d de Med hjäp_, av datrprram kan man 'tära' da- trn att känna ien ch jämföra frmat iner sm återkmmer på fera bider i en serie Man kan då b a studera hur ett föremå rört si me an ika tanina r eer avöra m två bi der taits vid une får samma tidpunkt på daen Genm att de a upp b-i den s yta i hundratusen a s småde ar får man ut väsentia kvant i teter data även ur en då i r i i n a b i 9 Den dafri erade ftbehand inen h r redan ett et+ f terta såvä ps itiva sm neat iva mödmen m ex i sterande UFO-ftn Trent-ftna från 952 får dkänt, de an s tr värdia (2) Ana y sen v i sa r att de av b i da r ett stö re tre-dimens ine t, meta iskt ch ds- kus frmat föremå på strt avstånd från andra deta jer i bi dytan Ftna <2 st> ts inm en tidsmarina av fem minuter, a ra höst Tyå ftn sm expnerats av Nrman Vedaa nä ra Denver i C rad, USA år 969 anses inte he er kunna förkaras 0) Ett ft från Ch ina i Zamb ia bedöms vara ett minst 0 meter strt förernå, med meta t i sk y_ta ( 4) A andra sidan har ftn avs öjats sm buff e er fe tkni nar: Två exempar ur den danske varvsarbetaren Jrma Vi i- -tas stra k ekt in av påstådda -ftn undersöktes ch man fann att föremå t t förmd ien var mindre än 30 Gm, befann s i på 5-30 m avstånd f rå -: kame _ råri cb at+ de 'två ftna taits med mirst n n t i a s t i ds ' åtskj I nad, medan Vi+ta uppiv! a t qe e pnerats inm ' tpp t två - sekunder Oe två bi Iderna ryade dessute ta i t s på +v å h e t i ka fi t mer:',: ; med ika krnstrukturer (5) 8

11 Nåra av UFO- itteraturens mer kända UFO-ftn ts i Sah Jse de Va deras i Spanien den 0 juni 967 _ Fa et ch - I - dess förren inår har utveck ats t i I _ : en skum Internat ine bärva sm ka ras Umm-affären Bi dbehand in av ett av ftna har ett v i d handen att det v i- sar: en mde, mindre än 25 cm i diaine- ter, _ sm hå Is uppe av en tråd (6 Änrtụ ett ft från Sedna, Ar i zna har visat si va ra en re fex (7) Fera fa väntar säkert på att bedömas med den här' v- rdefua metd iken, sm vä inte ör UFO:rt D ti säkra bevis' i den heta" debatfen men ändå e r ss itet fastare mark att stå på : Anders Li jeren Kä I r ch re ferenser: '' - - Dktrera r på 'b i ddata ', Nr-rköp ins n dn-ri'ar den 25/4-77 Avhandinens tite' är' Desi n and mpementat in öf 'a p '<:ture prcessr' 2 X!_!:i?P u_!_dj_n_s: Uf ;y; and the Di i ta Cåmputer: The Trent Phtraphs f<ev isited; Prceed ins f the 976 CUFOS Cn f rence, p : _ -W :!?P u_!_dj_n_s: Observatina Data f, an Anma "istic Aeria Phenmena; FSR, v 22 <976), n, p 2-n 4!{:!?_p u_!_ dj_ n9_ : Cmputer Apa ysi s f the Ch ina Phtraphs; The NUFON UFO Ju rna, nr 04, Ju y 976, p5 6 5 HC Petersen Vita-saen fre bi afs uttet;- I GAP, Danmark, p Internatina UFO Reprt(3r, M ay 977 ( UFO News f rn t) 7 W!:i_SE_a in:_ T e Sedna P_ht- ' raph and Eva uatin; The MUFON UFO Ju rna, nr 05, Auust 976, p 3-6 ö, ' ' J - A L L E' N H y N E K T v I v L A R p A A T T U' F q S Ä R U T O M J O R D I S K A _ 8'ö 8 nm krt s äpps?_ p_!!e _?_p j_ e_!_b2r_s 55- mi jnersfi m C se Encunters f t e seend Xind för visn i"n-pa väri"dens- ifrafer -:-'f i imd" aet hppas frmd i en att denna f r m på UFO-temat ska b i en ika k i nande kassasucce sm Spterbers förra f i m - 'Hajen' Fi mst"ryn ä r att bet ra k ta sm f i et n, men har ändå sin verk ihetsbak und (?) i ett ta UFO-upp eve ser sakkunni vid,prqu tien ' har varit prfessr J AI I e'n Hynek sm även öt ett krt framträdande på biduken Jerme Cark har jrt en aktue intervj u-med-hynek, sm b i vit ufins främste frc?ntfiur ch vapendraar ;==- inte bara i USA Hynek knstaterar ati: man nu får upp ti tre-fyra rapp ter per da över Center fr UFO Stud ies ' a rmte- e fn, men att dessa ftast- in;e har samma ' höa sä samhetsrad sm ' dem man får på andra väqr Hi-f: hör 'm- : brdtan insfa en' sm ä r besvär!a att reda ut då det tar ån tid att under: b_yp_nqs 'pdcka fram aa minnes:-: ' b i tar : ' i - De 'mbrdtä a r pprterar tt de, behand as mer e er mindre sm vi bruk'a r behand a försöksdjur - varke-n med vän ihet e I er di 'rekt f i ent r i het, bara rakt-på-sak, sak it-prakt iskt - Hy nek uttrycker s i n a tv ve på den utmjrdiska <ET-) hyptesen : - Man måste utes uta e er förb ise med en rad saker för att cceptera att skruv-ch-mutter- farkster krnmer h if från yttre rymden :Först ch främst vet ja, sm astrnm, vi ka avstårrd det rör' s i m ch Ja trr Inte fö k : i a mänhet inser hur vidsträckt un i versum är Det tycks inte finnas nå- n tänkbar tekn isk metd, från vår syn v i nke ( tt', 'at-f: ta s i 9är:Hrån: ch hit kansk kan vi inte med 'vårt p rv i n s i e a tänka nde fö're tä i a _ ss vad en verkit avancerad ku tur'kan åstadkmma, rnen ja (ir ändå skept isk, : den re ferensram' Ja måste' era mr r, sm fysik r kc,n ja he t e rike t inte se nån sådan möj ihet i Det ä, (ckså) a Idees för måna bservatiner Vi är bara ett dammkrn i univer- sum, så varför sf<,u I e v-'--bä' t'u rei ' ätt ' _,' få mtta 5 $i nnesför amande måna besök? Det är sm m vi sku e ha e Ape -uppskjutn in varje efti3rr idda ' ' ;

12 - 2 - statistiken stärrrner inte; p recis -sm avstånden inte passar in Och farksternas utseenden tycks - inte he er stämma; de beskrivna töremå en tycker ja inte verkar du ia att använda rymden Och sedan har vi dessa ysande b tar av jus, dessa rane-röda jus ber sku e de vara besökande från nåt aväset s system? Ja trr de är mer metaterrestrie a än extraterrestrie Ja - Vad menar du med metaterrestrie? - Ja ta ar m nån sas 'para t e verk i het' Vi vet båda att TV-b ider passerar enm det: här rummet just nu, men du sku e tå svårt att övertya en austra iensisk urinnevånare m detta - För att kmma in på ett far it mråde kan vi kanske tän ka på att myst iker ch de stra re inernas edare äne berättat för ss att den fysi ska vär d vi ser, inte är at sm finns i vår mivnin - att det finns andra ex i stenspan För en fysiker säer det här inte nåt, men det finns andra saker sm inte he er betyder nåt för en fysiker: ute-ur-krppen-upp eve ser, ESP, psykkinesi, te epati A t detta tycks träna si in i vå rt medvetande trts att det inte passar in i den nuvarande vetenskapens referensram Ja trr att UFOs bara är ett av tecknen på en kmmande förändri i vår vetenskap ia uppfattn in Vi b i r tv i nade att vida vår hri snt ch säppa in även andra saker på vetenskapens ekp ats r - : j :! :':, - Menar du att UFOs ' kan hå en anknytnin ti psykfska fenmen? - Ja da är rädd för et Ja s er 'rädd' därför att här å centret J vi nä rma ss ämnet från fysiken, örå a tt vi kan för att studera saken fysika iskt Dä rför menar vi att närbservat iner av typ två - fa m d _ fysiska spår - är så viktia; med ' materie a b ev i s kan UFOs föras i n i a b rat r i et Men det vre fe m v i a'rbetade så mycket äns den i njen att v i utesöt at annat Om bev isen pekar på att fenmenet har en paranrma sida, måste vi föja upp även det - UFOs förebådar vad sm mycket vä kan vara sutet av den 'nrma a' värden öch början på en ny Det har hänt förut, ex då den kass i ska fysi ken bröt samman ch ersattes av kvan -mekan i ken Går vi änre ti baka kan m n peka på att under 99 % av människans ex i stens trdde hn att jrden var un iversums mede punkt Det var en inrdd tr ch individer sm våade å emt den trsstrukturen bev bkstav i it ta at brända på bå Vad får ss 'att tr att vår aktue I a trsstruktur är mer he i än vad dessa andra var? V3r senaste vetenskap ia rev ut i n var i nte vår s sta - Kä a: Ou i, Ap r i ( 77, s i d 7-72 ch T26-T3 t Sammand ra ch översättnin: Anders Li jeren Tack ti I Zran Ma k sic sm hittade artiken! ' _ ; - ( - 8 U F 0- A R T I K L A R : I 7 _s V E N S K P R E S S 8ö 'Männ i skr sm tänker kritiserar ss intet -ArtTke -' av annym-: förf -i-skånska Dab adet den 20/3 an UFÖ-Sver:',i e-knferensen : ' Tefatsveteran : UFO-bev is ensureras i Hus"fn-ArfTke -av Tise-MusteT in an JFTI-sveres stämma, pub i sydsvenska Dab det den 20/3 f_tande: tefaten_- : v rt!9 e: vs!_ n_ Kritisk recensin av Gösta Rehns 'UFOutman i nen, skriven av red KEAimered ch pub i Nrrköp ins Tidninar den 23/3 i!:!_e2_eki 's y d2_ PE ch ndra Artike förf av Lennart Sjöswärd sm tar upp Dän kens ch Bumrich's terier Götebrs-Psten, 26/3,- n_f _f_i_sk' ai_sk_p! _a_!!d! Artike m Rbert Temp es bk 'The Sir i us Mystery', författad av B SHammar Kvä fs sten, den 28/3 Artikeserie m UFO i Nrdvästra Skånes Ti"dnnar,-skrven av red Ove Trny Avsn itt pub cerade den 3/3, 4/4 (intervj u med 'P enkunen '>, IS/4 ('P enkunen ' trr på Phaetnterin), 29/4 (intervj u med ba Ni s Eri k Lind), 7/5 < äsarbservc!t iner) ch den 3/5 <mater ia från Nyhetsb nr B) iö!:sta_b_i_ e!:na e_å_e_!! Mar -_!!!ännjska Artikemater ia hämtat fran GICOFF- n f nr, 6/76 m F? kv i I e-h ndejsen, bearb v Jan Muhr Se nr 4/77

13 F i ck denerna besök trån stjärnan S i -, rius? Anmäan avthe Sirius-Mystery -; för:- av Peter Ni ssn ch pub i cerad ' i Daens Nyheter den 3/4 "Måhända är a tsarnmans fantas i er OGh humbu Men det är ckså möj it a:}+ Rbert Temp har skrivit århundrade±s mest sensat i ne a bk" Artikeserie m UFO Ystads A ehanda, se-ttdtare "Fedvsn in! Avshitt den 2/4 <Chares Mdy-faet, frårr- UFO- n fr:mat ny _Qe_fj_y_a de!e_iate :: n_a!t_i_tyd_ir Svarsinä av Thrva d Bethe sen i Jönköp ins-psten den 2/4 med an ednin av tidiare deb tt i ans utn in ti I Gunnar Hi erda s artikar (se redv-i s n :i f_öre nummer! ) Han fö'rsvann i dödens tri ane Artike äv-bör}e-heed,-pub icerad T "Affnb adet den 6/4, m 'Wi e Wa in sm försvann u n de r en ensamse in i Nrdeit ante n _ _k rå_ s e_å_ I OQ-!a_!_ e! :: Li_:ä ie! tefat Intervju med Arthur Lev insspn fr n-u ivestrp, Öreryd, skriven av Ann Catrine Lundström ch pub i Jönköpins-Psten den 26/4 Levinssns förfäder så sksrån, sjä v har han haft spöksy er ch sett UFOs Dånet över Sörmand tisdaen' den 2 apri frtj'arän e-e :9:åta - Artik i F ket den 27/5, skriven av St i Aestäd När s ka LJF'-åtan b i öst? )\nm an av sttsj öös-t redje bk skr t"ve n av Duff Deuten, pub icerad i NSD de'n 2/4 "St i sjöö hör ti I de uf r- sm kan sitt ämnf3 rund! it, skrivs:r fakta- späckat men ändå ätṭ ä st Dä r_fö:r ä,r-; ' hans senaste bk i nfressant ch inte svårsmä t för den sm adri t ' djare tränt i: n: i UFO-p rb emat i ken" _ Hitte-r på ett tefat? Anmä an av St isjöös bk skriven av Gunnar Garpe, Vestman Läns Tidnin, 26/4 Qm_f_!_y_}a d :!e_ia! Recens in av St isjöös bk skriven av Car-Manus Stt Brås Tidnin den 7/5 "Sttaffan Stisjöös tredje bk m UFO är en enda str uppöre se med Cndn-kmm ittens sutsatser" "Tefatsbk" med fråetecken St j Aestad-recenserar StT sjöös bk i F ket den 7/5: "Hur kan eent ien Zindenmanse ut en så sarvit skriven ch r:ed i er d bk? St i sjöös stra ch är ia intresse för UFO-fenmen är d i skutabet Ändck bir hans bk -ett tveeat _yapen sm a var it kan skada seriös UFO-frskn i n" En tetatsst e sår t I Starkt -krtttsk recensin äv'""s fi"s s bk=; skr iven av Göran Bentssn ch _ pub i Sydsv Dab den 5/5 "Men ja ankaar inte Sti sjöö Yttrandefrihet råder ch den mfattar även st ar Ja ankaar dem sm av ättja e er fehet åter hnm hå I as <Den sm vi säa emt hnm måste rvarbeta i re ferens'b i b i teket ch får där jämte rä kna med att b i rdent it ch ffent i t be j u en i d i ve r se ck u ta sammanhan )" n_n_y E_k m_ tefa_!s_i_!_k t Anmä an av St i sjöös bk författad av Harry Vikström ch pub i Ka rska-kuriren den 6/6 ''Med sedvan i skärpa ch strinens har Staffan St i sjöö sammanstä! t a t itti t svarande känt m teri a i fråan ch det både f rå n när ch fjärran" Vår spännande vär d Anmä an av ba Peter Ryans:'uF'-; identifierade fyande förernå t ', skri ven av St i Aestad ch pub i F ket den /6 " för att nu börja med tefatshäftet, så stämmer titen bara ti hä ften med i rinehå et B tt 24 s i dr: änar näm ien författaren Peter Ryan åt sj ä va tefatsfenme_net,, _k n_b_ej_ i_t_ så et _iö s_!_ å_!: Staffan St i,sjöös enmä e mt den kritik Göran Bentssn ri ktat mt hans tredje bk Sydsvenska Dab adet den 3/6: min anspråks öshet trr ja dck att männ i s"kr tar större intryck av vad pre- s i dent Cart_er har att säa ch vad 356 astrnmer i da anser i UFOfråan, än av mina böcker Das för Bentssn att utnämna nya km iska st r t ar?" ä r e r_s!ö r än_s e i_e Debattinä av Sökarens red Sven Manussn i Syds Dab den 3/6 : "Ti mi; skrev eentssn att han hppades,på uppmuntrande ti rp för sin kritt'k 'av böcke r m UFOs Men ja kan inte ädja mi t hans insatser på UFOju rna istikens mråde, ch det berr på att han he t inriktar si på svensk itteratur ch nejerar kva ificerad, ch ti UFO-frskn in psitiv, utändsk, itteratur Samtidit er han sken av att de svenska böckerna är rep resentat iva för hea enren"

14 " KLI P P O C H K O t' M E N T A R E R _:sa J n_u b2r_: :!_ e _Eå_J p j_ ter? V ä - dia asfrmia vareser kan eva i jät tep aneten Jupiters täta atmsfär, trr de amerikanska vetenskapsmännen Ca_r Saan ch E E Sa peter, en it en artike i New Scienti sts Maaz ne Vareserna kan vara så stra att de b i r synia för kamerrna på de amerikanska rymdsnderna Mariner ch 2, sm skickas upp i höst t sjä va verket har vare serna redan setts från jrden i frm av en fta bserverad rödfärn in av paneten, hävdar de båda frskarna Atmsfären på paneten Jupiter, sm är 400 åner så str sm jrden, kan iknas vid haven på jrden, där fiskar ever av panktn De stra 'ba nubba rna ' rör si enm att pumpa ut heium, menar amerikanerna <TT-Reuter i Götebrs-Psten, 24/3) ue, ije m n_r!:_s Tidskri ften Fate anrdnar den juni en knress i Chi ca för att fira 30-årsjubi eet av Kenneth Arnds bservat in den 24 jun i 947 Ufins strheter stä er upp tta t cirka 00 föredra ch arraneman Fiask? UFO-knressen i Acapu c, Mexic-den 7-23 apri t fick ett bandat mttaande massmed ia En it TT var preseen besviken: 'De ca 20 ta arna, band dem schweizaren Erich vn Dän i ken beskydes av jurna isterna för att bara eftersträva pub icitet åt si sjä va' - skandinavisk de taare var HCPetersen från danska IGAP, en ranisatin sm frtfarande förespråkar Gere Adamskis fi sf i ch materiaet mkrin hans 'kntakter' den brk a skarän av de taare ska I ckså ha återfunnits ba Hynek, Va Iee, Kee ch Spau din Från UFO ti Kri stus Den ene ska riksran T sattnan BU FORA : s rdförande Rer Stanway ämnade överraskande sin pst den 25 nv förra året mt iverinen skriver Stanway : "Ja vi sätta Kristus främst i mitt iv ch få äna mer tid åt min fru ch' fami j Dessutm trr ja numera att UFO-fenmenet har satani ska urspt"un" Stanway har varit med m att arbeta upp BUFORA ti en ran i sat in med anska tt rykte, ba kunde Stanway visa upp en dnat in på E5000 (= svkr) vid BUFORA-knressen i Birminham den 5-7 nv Ett intressant sammandra av denna knress återf inns i danska Ufra ia, nr, 5, 977, sm vi kan rekmmendera intresserade att ä sa U fra I a kan bestå as från Dansk UFO Center, Pstbx 85, DK-7700 TH I STED, Danmark <FSR nr 5, 976) Dna d Menze, sm under 50- ch 60- taten var ufins största kritiker i USA ch ba författade en bk i ämnet, aved den 4 dec 976 i en åder av 75 år februari 977 utkm en it uppift en ny bk av Men%e med titen 'The UFO Enima' e_cm d2t!: i!!n9ejn-= Svjetuninen ch USA ska, en it en uppift i Svensk Sjöfarts Tidnin, 'emensamt undersöka den sk Bermudatrianen, där så måna förkar ia skeppsbrtt ch fykatastrfer inträffat Undersökninen ka as 'Operatin P ymde' En it UFO-Nyi' kmmer från ch med juni ni"svjetiska frskn infarty att deta i sökandet efter rsakerna ti mystiska strömvirvar sm bi Idas i mrådet Virvarna iknar de cyk ner sm uppträder i atmsfären, upper Tass ö ' 8 G L Ö M I N T E A T T G E A F U :n I T T s T ö D enm att: 8 - beta a In din årsav ift, vi behöver varje k na för att kunna hå a 8 0 verksamheten fytande tänka på vår bkfnd då du tår översktt i kassan; sm du kan se under 8 8 'Bknyheter' är det mänder av itteratur v inte kan köpa därför att vi Inte har råd tänka på ss då du 'rensar ut' UFO-materia ur dina ömmr - bestäa våra pubikat iner, överskttet år ti AFU:s verksamhet - berätt-a för d i na vänner m AFU ch vår verksamhet S 8 ' 8 8

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära Faria Hassan Krt m FemCent er kvinnjur Ideell kvinnjur Arbet ar mt mäns våld mt kvinnr ch barn i nära relat iner Primär målgrupp: kvinnr med ut ländsk härkmst Bred språkkmpet ens Två hemliga benden Öppenvård

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

- l SIIVIJdish UFO reports Page 12 - r

- l SIIVIJdish UFO reports Page 12 - r , arbetsrppen för ufi bx 5046 5 05 södertäje 5 Nyhetsbad 4 sept dec 97 statistisk studie av 602 svenska rapprter AFU Newsetter Enish reprt = A statistica study f 602 SIIVIJdish UFO reprts Pae 2 r 50 :!

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

SAMLA HaR DINA FoREBILDERS AUTOGRAFER

SAMLA HaR DINA FoREBILDERS AUTOGRAFER SAMLA HaR DINA FREBILDERS AUTOGRAFER Mitt namn Fr spelgladje! Med hjälp av Frtum Tutr Playbk kan du träna, hitta spelglädjen ch tända en livslång gnista för ftbll. När du tränar flitigt märker du, hur

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer