j Kjell Jonsson S" riges

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "j Kjell Jonsson S" riges"

Transkript

1 ISSN _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i e : : ' B i b i te k a r i e : I<JeiTJnssn -::: 0755/9 68 Be _ h-a s_-: t_9_f r:;_ nyh t_ _b a e_!: Anders Li-Jeren,,,-0/TS 2 47 Recens i ti'er:!!' U - ; Håkan 8förrqvist 08/28 '}4: 3 J e ' r '033/ f:o -:-3W ; E ::; -:_)-: ; i ::is< r a_-:_!f_:!:: -- :- -,:, 20:-- sm,ins ttes pa P? ir nummer , Kje Jnssn Aviften ber ttiar ti att erhåa bkistr ch nyhetsbad (4 r/år ) samt er' ti Iån ti AF :s speciabib iqtek _ för UFO- i tteratur Ytter i a re upp:- ysninar s nde : på be ran - t AFU:s verks mh f by er het på id :- = eit a-rbete: Vi r:- mycket tacksarrift!a för åvr i fr'm_:;pv böcker, t i dskr) f: ter ch annat materia med nknythin ti UFO- fråary,: eer för eknmiska bidra ti v - kfnd för inköp av ' ' itteratur Eftertryck av matepia ur nyhetsbadet tiåtes under föru!sättnin att k a \ - anives ' ' : V Håkan: N r vi ade ner Ufen var det mycket du sm t Initiativet ti I att AFU skut e frts tta med en bibiteksverksamhet Vad fick di att ta det j Kje Jnssn S" ries - i förste UFO-bibi Rarie, Artiken på de föjande sidrna,_ r en intervju-diskussin med Kje Jnssn, - FU:s bi b itekari', sm ny I en avsutat s i na stud Fe r vid Bj i6tekihöskan i Bråii ntery uh r jrd mycket m d : tanke _ att presentera det bib iteksm iaarbetet inm AFU ch e en bi Id av de str vanden ch prbem sm möter en aktiv ufö :: :' steet? Kje: Kmmer inte ihå riktit, Ja tyckte det var synd att a ner tidnin h funderade på att sj v ta öv r:dehmen inså att det var möjit My ket berdae ckså på att Lennart J-,)( ; h anssn st I de s i n -Pksam i n t i vår,t förfande Sedi:n var det mitt am_ ;{na bk i n t res se 'J}_,, v<;: r: inne på att så småninm söka ti'''b')t)titekshösk- : : :,;, ': : \ ' '!:: '' ' :, ;;,; ' t iiii, \st Kje Jnssn v i d en av bkhy rna -:_ib;ip,iitek t i Södert je ' ' -, i

2 - 2 - an ch inså att det var på den frnten ja skue kunna öra en insats H: Vad är det viktiaste sm bör öras häi-n st för bibiteket? K: Det är att kataisera de d yt 500 bktitarna efter de nya katareerna så att at finns på kr+ Sedan att få rdnin på dn press kipp ja fått ta på under mitt arbete med bibirafin Dm måste sättas in t pärmar H: Vika framtidspaner har du när det ä er bib tekets utveckin på änre sikt? statsbidra? K: Ja har hört mi för men vet Inte m vi kan få bidra Måsättninen är ju att vi ska kunna bi ett fficiet speciabibitek sm även ska kunna e service åt fkbibiteken Men m vi ska kunna öra det så måste vi få stati hjäp Bkbeståndet ida är a Idees för itet för att kunna åna ut ti fkbibiteken H: Sedan krävs det vä att man är en fficie institutin ckså? Ja tänker på det eknmiska K: Ja, vi skue exempevis inte kunna kara prtt för att skicka ut böcker ti I fficiea bibitek H: Vad är det annars du hppas på av framtiden? K: Man kan ju hppas på att hea ämnets status förändras ch skue det ske kmmer vi J ett het annat äe så att vissa myndiheter kanske kan b i Intresserade att eknmiskt bidra ti vår verksamhet H: Vad är det största prbemet med verksamheten anser du? K: Att man Inte kan köpa a a dm böcker ch tidskrifter sm finns att få ta i De penar vi får in sm medemsavifter täcker i princip bara trycknin ch utskicknin av dm fyra nyhetsbaden Lyckitvis finns det dm sm är enerösa ch skänker ite mer än medemsaviften H: Vi är vä tvinas höja aviften ti 25 krnr nästa år? K: Ja, mycket för att kara prthöjninarna H: Vad b i r ditt närmaste prjekt efter bib irafn? K: Förutm kataiserinen så bir det att hjäpa Anders å ienm tidninar från spökraketerna Ja har redan jrt en de på det ch tänker frtsätta så vi får rdnin på det materiaet Vi har tänkt försöka presentera det nån ån under nästa år, men det kan ju dra ut på tiden H: Hur tycker du åntaarna sköter si? K: Dm sköter si vädit bra Vi h r strt sett karat ss ifrån prbem på den frnten Iband är dm vä nästan ite för radda för att fråa m ån Det har vä hänt att nån inte skickat tf baka böckerna i dm påsar vi använder utan använt ena kuvert ch då har i vissa fa bken skadats Men det är sä an Vi har ju he er ina böter så b i r dm vädit försenade påminner ja dm Man får ta hänsyn ti att det tar tid att skicka med psten ckså Ja brukar Inte vara så hård när dm missar ite på fånetiden H: Hur fu!ständi är den bibirafi du jrt nu? K: Den är anska fu ständi Det är ju visserien ett urva med 'bara' 600 referenser - böcker, tidskrifter ch artikar Artikarna har vats ut på sitt innehå ch en he de intressanta små rapprtkipp har utesutits Ja har försökt att väja ut de intressantaste rapprterna Bibirafin tar ju även upp aspekter sm vi inm AFU behandar tex Bermudatrianen ch dm måna psykiska aspekterna pus en särskid avdenin för recensiner av svenska ch utändska böcker där ja försökt, men inte yckats, få fram samtia recensiner Det a ra största prbemet med bibirafin har varit att få ta , SVENSK UFO BIBLIOGRAFI Göm inte att bestäa SUFOB', vi behöver redan nu h en d över b ek över hur måna ex vi kan säja Taa m för UFO-vänner att det kmmer en bib iraf m UFO-ämnet! Prspekt med bestäninskupn bifas detta nummer av Nyhetsbadet Passa på innan det är för sent!

3 J på 50 ta!sk ipp c specie! t att få ta i de per-sner sm har dessa k i p Måna av den ama en rat inen ufer är in+e änre aki!va ch ja känner dm i rit e Sm i a hr,- f yt at ; ch avs--ånd n i Sver ie ä: ju stra m man jämför med t E>, Danrr:arf;_ H: Samarbetet me c n sver :,a UFO-rupper da är ju inte nåt y,i_dare,hur ser du på At="U:s ri! h6r?, : : K: Ja -trr knapa;i v:!<ar: få dm r;-tt samarbeta men vi kan ::t""ucra -r,-::;', nn ute i r-u per; a sm sedan kan eda t i nån t i n Att drn i n te b a ra dkumenterar ch samar på si rapprter utan ör n nt in av det materia dm får in Under arbetet rrcd bi b irafin c:- Ja f u nn it att mycket mate:ria bara s 5:-! pännar cn ccrr vet inte vad dm har för infrm t,n i cme E-H arbi" för 'JSS är ]u at-'- systematisera dan infc,"t!'a: in ::;cm fin s, me n det måste ckså ör0s på föreninsnivå så art äcm fdt- c-drir- å jet materiå döm sjc]iva har H: På sätt ch vis spr:a v; vä anske samart et st enm a: t 't: s kr i V t:- m a!a rupper Det är jl inen annen sm ör det D:n får je :-eda [)i \c:r nn enm ss K: J, det är vä ri k-ti st men vi vet j u rätt: i i te 'rr hu r det : yckas - F re::: m-, "! -:', : föra t vi I vi vä stimu era ti I frsknin ch debatt ute i rupperna Lite drastiskt kanske man kan säa att vi vi bryta Keyhe-stadiet i Sverie ch skapa en mera förutsättnins ös UFO-frsknin, där man ba tar hänsyn ti I dj psykiska aspekter? sm cen nya ufin visat på H: Vad tycker du är si tsammast med sjäva bibiteksarbetet? K: Det är väd it svårt att få fram i frmat:n m nya böcker ch i de fa man hittar uppifter så är det fta vädit fu!ständia bibiraf i ska data Det f nn ckså väj d i t få 3terförsä j are av UFO, itteratur så det är arbetssamt att skaffa böc:- kerna H: Har du nån anin m hur mycket du a- ner på ditt UF-intresse? K: Pust! Ja jrde en beräknin för nåra år sedan men kmmer inte riktit :hå hur mycket det var Man har ju 'ai Lt penar på så mycket ika saker- böcker, kntrsmateria, resr: teefnräkninar-, prt,- etc Bara mina ean tidskriftsprenumera iiner brukar röra si m en ca 400 kr per år, ch arbetet med b i b rafin har ått på över 000 krnr Ja våar inte spekuera över hur mycket det är sammanat O OOOXX'OO::>C'?O:Y)06f'UOOOOOOOV0"'00'JOC><?OOOOOOOO OO OOOOOOOÖOOOO : 8 8 Q, r r,, t: v - N "'! Q ' ' :") \ 8c()()()()c;c:>cC'J)OO i ju:- i s ä:::;:>t-es ti i a m:inheten det amer i kar <a, fyvaphets undersökninar av UFO-rapprter å-en , Prject Bue Bks ;:frdv tviateriaet kan nu köpas i frm av 94 mikrf mru ar från df:t an:rikanskc natina ark i v& r T+u "t rar det s i m dry rapprter Att mfrma detta iant!s a mcjteria t i en bk ä r natur i tv i s :röj; i t, men ja bevȯrdent t besvi eft, å Brad-Steiers 7Prject Bue Bk', en tyd en snabbt i hcp'<rnmen sam i n av inte mtr än en handfi! av d ::J :nest k nda: _ta en, såsm An! d, Man te Far:--, Lubb-:::k, Scrr, \ Jas h i ntn; s ":t de ar av prtk från B ue Bc k, S i n, G"rude T w i nk e ch Hyneks kn fe renset med astrnmer Offent ia dkument bandas med Steiers kmmenta!er så att man har svårt att veta vem sm skriver vad Bken är rör i, men kan ha strt värde för den sm har specia intresse av de närinda faen ch undersökninsprjekten, men knappast annars Ste i e r e r i kap i te 3 en utmärkt ch aktue samman attnin av UFfrskninen av:t da, b a med ännu ett citat där Hynek uttrycker sina tvive på att UFO:s skue vara skruvch-mutter- farkster från rymden Anders Lijeren Bra d Ste i er: Prj_ect B ue k; BaTiantt"ne-Bks, New Yrk; nv 976, -pcket, 423 s,?: 50 svensk bkhande, i ustrerad ' '

4 NAGON DR I VER MED OSS! Makarna Lrenzen ti hör de verk ia kassikerna i UFO-h istrien Redan 952 bidade de ran isat i nen APRO - Aeria Phenmena Research Oran izat in, sm vä därmed är vara den ädsta frtfarande funerande UFO-ranisatinen i värden De har ut fört ett enastående dkumentat ins- ch frskn insarbete sm varit banbrytande ba när det ä er humandfa en 'Encunters with UFO Occupants' är Inte en he t ny bk, utan en utökad upp aa av den 967 pub i cerade 'Fyin Saucer Occupants! an' har utökat anta et fa beskrivninar med färskare rapprter ch at ti ett ch annat kap ite ba m hypns ch psyki ska aspekter av dr Le Sprinke Fera av de nya f en är synneri Ien intressanta ch er skä för kap iterubriker sm 'Terrr in the Niht' En _frm av psykisk styrn in av bservatörer r,apprteras tämt ien fta Man näm er ba ett fa f ån Utah där en areant'styrs vi jeö t ti!baka ; 4 - ti bservatinsp atsen ch där bränner ett, förmd ien viktit, dkument Man ta ar m hypntisk suest in - iven av vem b i r då fråan? Nån driver med ss, kstaterar författarna Makarna Lrenzen kan inte tänka si nåt annat svar på UFQ-åtan än utmjrd iska farkster, en inje sm dm hå it sedan starten De anser att UFO prb emet är ti räckt it mystiskt utan att man behöver föra in f ktr etc debatten Sunt, anser måna, men det b r trts a t att ömffia huvudet i sanden Trts denna brist är bken en ypper i intrduktin ti humand-prb emat i ken ch den kan varmt re kmmenderas Håkan Bmqvist Cra & Jim Lrenzen: Encunters with UFO Occupants; Berk ey Pub i shin Crp, New Yrk, 976, pcket, 424 s, i I ustrerad, $ 95 FINDHORN - UFO OCH NATURMYST IK Det Ii a samhä et Findhrn nrra Sktt and har aktuaiserats den senaste tiden, mycket på rund av edaren - Peter Caddy's - svenska föredrasresa Sm sk nya tidså derscentra är det närmast un ikt Nåra få persner har med idea ism ch fferv tj a byt upp ett funerande samhä e på en ästvän i ch ti synes fruktbar pats Att man yckats berr t I str de på, menar mad, att kntakt upp rättats med naturväsen, devr av skida sa Med dessas hjä p har en öken bkstav! ien fåtts att bmma rindhrn Förutm kntakt med naturväsen påstår man s i ckså stå te epat i sk förbi n de se med rymdvare t ser 'Li nks with Space' är titen på ett itet häfte av fndhrn-med emmen Dav id Spaner Häftet har nu krmit i sin tredje uppaa, så 'intresset verkar vara strt Det innehåfer ba medde anden frå ett devaväsen samt en persn sm ka ar si J0hn Det kan kanske anses sm eent t att ta upp ett häfte med så uppenbart ite att 'ta på' Medes ckså att de festa dy ika medd tanden brukar vara en tröttsam ch 'smör i ' n n utan synbart värde Även Links with Space har nåt av denna tendens men innehå er ckså en intressant förkarin av UF-fenmenet, en förkarin nära n identisk med Kee & Va e's På en fråa anående eventuet fientia kntakter svarar persnen Jhn fö jande: "En de rymdfenmen, både ps itiva ch neativa, har Inte varit verk! ia interp anetariska kntakter a Is utan materia isatfner av astra a mönster ch tankefrmer skapade av, ska vi säa, sci ence fictin-prjektiner så vä sm mönster skapade i frntida civi isatiner sm tex At antis" Denna märkia teri är inte ny utan finns i te andra frmuerinar representerad i den cku ta traditinen, kanske spece t hs tesferna Även den franske fisfen Rene Guenn ta ar m 'p sykiska rester', deras påverkan ch man i festat iner () Den itterä rt intresserade kmmer säkert att tänkapå författare sm HP Lvecraft-6ch C in Wi sn (2) sm båda ta it uppförestä Inien m 'am a udar' smvaknat upp ch spri der förvirrin ch skräck hs det tjunde århundradets män niskr Det ter si sm, 'i

5 ;: m denna förestäj nin på nå t vis ier J det kektiva medve}na, sm nån s as arketyp fö r att t_9 a i Juns termer Sm förkar n P : 'd t - m n skeide anta et rent fysiska kntakter berättar Jhn att det stra antaet kntakfar i början på 50-taet var en tt'fä i aktin sm sattes iån på rund av 'att för- hå andena då var spedi e t _kritiska för jrden Denna kris är nu över, meddeh <i!r han "De f esta rymdkntakfe:irna koitvter nu at+ kå på ett nat ri t;sätt, på de eteriska ch sjä si ia pfanen" De ä n a tu r i a därför att rymd va re se rna menar s i ha= s i n t i va r der eter ska värden; Lustit n har nåra svenska kntaktpersner ja taat med ivit samma förka r i n på det minskade anta et fysiska kntakter ; Den sista artike(n i Spaners häfte är meddeanden från en äne efer deva Här es den kända 'förka rinen tir t jrdens eände ' att yå r pranet varit ska ch förvisninsa stat för ' å rt stsys- tems bråkstakar Ch neativa väsen Detta ffer från' jrdens sida påstås nu vara tiända ch en annan panet ka få aera s'ptunna' medan vå r jrd år mt en jus t i d så der Onek i en en ti!taande apkayptisk visin, en visin sm ba Findhrn-samhä et tait på si att arbeta för B and n i n en av UFO ch naturmyst i k tycks i'a i +i den ntresset för :böcker av ' typ Tkien samt den röna våen KAN EN UFO-BOK BLI SÄMRE? pekar i samma rikt'nin Kr'itiker må rda ad ri så mycket m ckuta våen ch irratinai'sm men i vår krassa materiaistiska värd skadar det 'inte med i te t naturmyst i k sm mtvi'kt : En pet i sk-myst i_sk naturkänsa har eat sm rund hs måna stra för'- fattare ch vetenskapsmän Trts en : de invändninar _ser ja Findhrn: sm ett p$it vt ch sunt fenmen i vår t i d Håkan Brriqvisf Beferens r_ h_k ent2r r Rene,Guenn: The Ren f Quantity' & the $i ns f the Ti es Penu n c 972, s 22-22s 2 Temat behandps b a i C in wi - sn 's 'The Mind Pa rasites' samt i f era böcker av HP Lvecraft t ex, 'Dan, -'The Survivr and Others' ch 'The Dm that came t Sarnath' Lvecratts sk Cthuhu-myt har t ivit diskuterats, se Lin Carter: 'Lvecraft : A Lk Behind the Cthuhu Myths' Da_::: ii pan_ r: Li nks w i t h Space, Findhrn Fundatin,?kttand 97, h ä f te, 4 s, fo 40 _ () Tredje bken i statfan Stisjöös 'Tefats- vara hur dåit underbyda, ryktesfket'-sere är här Redan då ja en ika h ndeser sm hest Föjakt-iån fick tifäe att äsa manuset ti en radar han upp tre/fyrradia samstaftans första bk (Tefatsfket ser ss) manfattninar (utan kä!hänvisninar först'ä: ja att vijan ch entusiasmen eer ntapparat, naturitvis!> att övertya va r större än förmåan at't en änd I het S9ffi inte står tet efn- på ett vettit c-h raniserat sätt pre- kataens tråkihet efter Ti sentera ämnet Rykten, missförstånd, dun- detta kmmer förf mara språkförin, keheter ch meninsösa upprepninar sm inte förmår byta ut hundratas av rapprter bandas av Stisjöö ti I en 'så', 'står', 'skriv r' ch -ans r:-' 'sai sppa ' sm är-både hårdsmärt ch mt nåra variatiner fari för ufins amänna anseende Visserien imtar Stisjöö då ch För det första har ja svårt att se nå- då t med en ch annan Intressant t meninsfut i denna ändia upp- upptäckt; sm tex n r han hittar rä knin av krtå rapprtsammanfattninar under i a mtsäeser i Cndn-rappr- Varför redv (sar;-; inte St i sjöö ett enda ten, sm han us ä st Men dessa spta från början :ti I s ut med aa vä- rad i ska nistr fördunkas het av sentia detaj er? J, hans tes att män<ien av tråkia upprepninar För- massan av rapprter, mänden, bevisar tattaren har en hyi överb ek existensen av fenmenet Det må sedan över dear av den existerande itte- >

6 - 6 - raturen, men saknar het kritisk förmåa Han har insett att basen fenme et är rapprterna, men han förmå r inte s i-ij a anarna från vetet Iband kmmer vissert ien reservatiner i st i med 'detta är kanske nåt fantasi fut ' men äsaren tår adri nåt repp m vad St i sjöö sjäv bedömer sm s ri öst ch verk tch vad han ev tycker är fantas f e J J er b J' uff En metd författare brukar användå i det sammanhanet är att utesuta sådant man inte trr på, e er redv isa sådant i en särski Id kurisa-avde n j n St i sjöö utveckar ett sjävpåfunnet f knspråk sm förmd i en ör nybörjaren starkt' förvirrad Pröva tex: 'Tacker var med dåss på RP sade att UFO är ETt' Det ä er atthäna me! Bken kry tar av sådant! Arbetet innehåijer även en tr i mänd irriterande språk-, stav- ch sakfe: Askprfes- - srn St i Lundqvist beåvas med förnamnet sten (sid 64 ), vi ket han säkert inte har nåt emt med tanke på sammanhanet Premann-ta t et fr-ån 954 utspeades ömsm i Perrnann (sid 73), ömsm i Preman in (sid 75> Fenmenet i Skö ersta (sid 08 ) iaktts atd ri då det ' f ö i vä ; vad j a törstått 'upp östes det då pj karna smä de av sin J npist Händesen vid Aesta kä rnkraftverk (sid 56 ) förf yttar St i sjöö ti Avesta, Vikern (sid 60 ) bir Vikaren Fe stavni narna av namn är ntriska, NICAPs eda re Jhn Acuff mdöps t i J h n McA u tf (s i d 80), Stja rv bi r Stkrv (sid 82>, fem författarnamn i itteraturförteckninen är fe stavade, sv M n mina främsta invändni nar mt bken (böckerna) r er inte på det st i i s- t i ska ch 'detaj petia ' mrådet, utan på det intet ektue tt-mra i ska panet På sid 47 anriper statfan en av sina kri tiker <Göran Bent sn) ch knstate ra r: - Det är knappast att bedriva hederti j urnaist ik 'Men det är tyvärr enm sådan ju rnai stik sm a mänheten tår sin skeva bid av UFQ-saken Detta vi t ja vända på ch ifråasätta m St sjöös behand i av UFO-tråan ::kan kat tas hederi jurnaistik? Han tar varje ti fäe i anspråk att föra sin sak ti trs; det må sedan vara med missförstådda e er he t irre evanta arument, fa ska ch tvi vea kt ia data, urva av vissa qata sm passar, ösryckta citat, överdrifter, fuständ ia resneman ch dunka frmuerinar, v idkmmande detajer, mtkn inar, etc etc Författaren tar atin båöt bkstav it, trr på at sm stått i svart på vitt, iband förstår han förmd ien inte sjäv vad det är han skriver ' Referaten ' av tex det syn ia k teet (sid 67) eer de nya teriernapå UFO-mrådet (si<;! ) tår en att råta krkd i!tåra r Stisjöö har inte förstått ett dyft av detta, man kan tm ifråasätta m han bryttsi m attäsa i fråavarande böcker På bkens två sista sidr tar statfans tramstä t Ini n en uppfriskande vändni n' han öppna r p öts i t a a dörrar 'sm tidiare hå its stända Det verkar nästan sm m han överåtit pennan åt en spökskrivare! Meh hur måna rkar så ånt? Typiskt är kanske att St i- sjöös iv riaste påhejare tycks finnas inm Science Fictin-facket, där man ju iband betraktar UFO-i tteraturen sm knappast mer än en dåi variant av SF St i sjöös böcker ever verk i en upp ti J deras åt stä Ida förväntn i nar, de kan tm bedömmas sm 'pärr' Nej, böckerna rekmmenderas inte! Anders i 'jeren stat fan Stisjöö : Tefatsfket har TandatT;-Zndermans 977, cirka 50:- i bkhande n, 224 s, häftad, saknar i J u st rat iner NYHETSBYRAMATERIALET Vi ha r stenci erat'en sammanstät - t nin över 54 nyhetsteeram från smma ren 946, sm ba byer på en enmån av TT-arkivet Pub - katinen mfattar 36 sidr ch in- ktuderar en förtecknin över de dastidninar sm utavs 9 46 Den kstar 0 : - (översktt å r ti t AFU-verk$amheten) ch kan rekv ire- ras enm att sätta in beppet på pe rsnknt , Anders Lijeren AFU sam ar, i n mater i a J m 46-fenmenen, v i I du hjä J p a, t t i t p det ka a p an et så h? r av di SPÖKRAKETERNA 946

7 ;, 7 ;, O?O?? _, ' :_ - B O K N Y - H E T E R p 8 ytt p fht n Rberta Dnvan & Ke ith W vertn : Mystery sta ks the prare THAR-Inst(fute-; Raynesfrd-; Mntana 49469, USA, 976 Pcket, 80 s, $ x!rater!:e t!:i!!t IJi e_!!c : The First Encunter Ed James Christ-i -an : Prmetheus_ Bks, Buffa, N Y, USA, _ 976, 303 s inb$3 95; hft_$4 95 (Diskussin kri') männi skaqs :-eakt in i nf<;irmqte med utmjrdiska vare se ) Br i s' J u ' r n9k st : tjfo - en fantast f sk- v ri< i het Utkrmier p Zi-hdermans, sep_tember 977, ömkr s ca-pris: -52:--, i I (behandar ba FOA, G mdn, svenska fa ch piio'tö_b_se rvatibner, intervj u me_d -Gösta Rehn, eṭc) Pete r K sim : Spaceships 'in Pr histry UnTve rsi "ty-bks, Sec:aucus, New J ersey, USA, 976, 379 s $000, (Dän i kenspeku at i ner,;kri n frnt i da fynd ch förernå ) ' Pete r Ryan (text) & Pesek Ludek (bifd) : UFO Oi dentifie:rade fyande föremå ;:::;-,- -: Ca rsen, 9,7, kr 9: (be-tecknas sqm arnbk) : : Marc ia SSmith : The UFO En ima CnressTnaT _Resea rch Serv i ce, Library f Cnre s, 24 S_ Mar a S!Sm i -:-,!h_;_ Extraterrestria nte i _ ence and UFOs _ A s ected, anntated ; b b_ qraphy -: _: --- :_-,--- -, : Cnress ina Research Serv i ce;li brar'y f Cnress, 45 s ' r <Två 'f icie a pub ikati 'ner sm e'n i t uppift kan erhåas ratis) Rnad Sfry : The Space-Gds Revea ed A Cse L;6k a-t tt{e Therie"s f Erich - vn n i k'en Harper & Rw, 'New Yrk, USA, 976;,inb, 39s $795 (En star t kritisk anskn n av Dän i ken- itteraturen) P J W i t cx-: The UFO Quest i n (Nt Y et Answered) Libra Pub' shers nc, Rs yn He i hts, N Y, USA, inb, 277 s, $795 (Cndn;htstrisk övers ikt, mm) ' Nvt i kmmen itteratur i AFU:s bib itek: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ' Victr Gddard : F iht Twards Rea Ity Turnstne' Bks, En and,_ f975, i nb:, 76 s <Den vä kände s i r Vi eter G ddard berättar m andar ch sin p rsn ia fs_f > ;! mysfi s a: upp ve ser, UFOs,_ nat,r- Hans H z e r: The Ufnauts Faw tt T976, pcket, 304 s <SarManstä _I n i n av hurnan d- OGh kntakt f a -) Dav id R Saunders: The Utcat Cdebk Center-fr-UFO-Studi-es,January 977, hä fte, ca 42 s ( nstrukt i ner för kdnj n av UF-rapprter ti"' det amer,i kanska datasys'temet) Da i!! p n_i r_:_ Li n s Wrth' Space - se recensin i detta hummer! Brad Steier: At antis Risin Sphe re-b"ks-;_- Lndn 977, p ket, 57 s (Atantis, inre ' jörden, Sha'ver', UFO?, änar ch demner) Brad Steier: Pr6ject Bue Bk - se recensin i detta nurnme'r! -- - t ff_a_!! ---- tj_sjöö_:_ - Tefatsf,_ ket: - har andat! - se recensin i detta nummer! ") i

8 Y! i! OIJJm n= tte atu k, = f2rts J er:m i e Z e i dm an - The Lumbe rtn Reprt 8 -;_ Ceti'ter-fr-UFO-Stud ies, ay 976, häfte, c-a 50s, ' <Råpprt m UFO-aktivitet- i ett-sp tiet mråde under apri 975 ev kmmande reåvi sn i n av Va entuna-hände se rna? > _ - Fö redöme fö r ' ' TACK! _ s v E 'N s K "t; r/l G I AFU vi I framföra ett varmt tack 0 ti I sten Lindren i ;'u :RD_ -sm ġ 86 dc{ - J OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOO skänkt en f _i n sam i n Vf;O--ti d""- skri fter' ti bib' 'feket Tack _ Char'es"Pet russn, intendent på Vetan- vare denna åva har vi fått en - _ - a-,-museum är-ufo-skeptiker, men arran me ra kmp ett sam i n _av b r a _ : erade den 9-26/3 en utstä I ni n med Avs i ten var 8 ädre svens'ka UFO:-ti ds'k'ri fter materia från UFO-Sverie a sm 'T i d ch Ru ' ch ' Ga ax' b a - att cka undmar_! de övre tn- 08 : åren t i I m)seat Utstä Ininen km p par frå n Huttanäs kntakfat museet ch, : de vis ;t i stånd pa att ett :unt ' - - UFO- FÖREN NGAR, HÖR UPP! av 0 0, berättat att de väckts itt: i natten Hjäp ss a++ dk umerit ra svensk pan Pa ret hannt m ett UFO sm andat pa deras t::ds- hämt9 en band UFO-h istr ia! AFU:s bibi tek ar- speare h kude- spea: in_ jud fren: samhetsber hteser, affischer, _ 22/3 inf-möte i Nybr- - i-sama rbete med k i ve rar inte bara böcker utan den mys i ska fafksten! (Små Fq kb, ckså fören insmateria såsm 0 c Vet anda-psten, 9/3) tidskrifter, prramb ad, stadar, " a män med emsi- n f rmati'n, verk- Kamar-Öiands:UF0-Fören;n rdnade den etc Detta materia har str Vuxensk an Omkr 70 persner så UFO betydese för framtida :frskn in Sver e-fi men ch yssnade ti I Arne Gör det ti en reeatt atid Arv i dssn ch- Gynnar Sche\!'q från före- skicka fö reninens mater ia ti njnen <Bai::Qmetern, 24/3) Sedan apr i_ AFU! 'Kår förejjin n haft ett 30-,tai vis- Kje Jnssn 0 nina,r ay ft'meq_;: eva B'rh6m, åtta i Ka mar4 två vardera _i Oskarshamn, 88 Mönsterås ch N br - samt en i varqera ö Mörby åna ch_ Ö L Sksby Det har va- rit rekrdpub'i k-på a männa visninar RESER DU UTOMLANDS SOMMAR? Vi är ntresserade av att få ta ku turevenemån _ : <Bar:ineterri_ _5/4 ) i UFO-itteratur sm pub iceras Oskarshamns UFO-Fö 're -i bidades vid i ika änder, när sm fjärran Vi försöker efter bästa fö rmåa 0 ren inen fick från början ett 20-ta 'häna med'-t ikaänders Jt 0 medemmar ch ska ha ti- upp_i fṫ,att e er ca fem r-:?å måna s?'" 'vi d ar:" d ra ett möte-p! FTkhöyskTa n den 2/3 Fö- ivnin, men har svårt med än- 0 'upp ysa människrna att de hä r )den der sm tex Finand, Tyskand, tifierad'e fiv'ande före?måen inte_ar Frankri ke, Span i, a I a östs ta- nåt påh ittat utan_ yer:-k Ht', eh i t ter, ja ti ch med En and ch Gudrun J anssn,e a de f - i fnte- USA Kan du hjä pa ss att få hem ri_msstw-:esen :övria är Aan Erikssn 0 t: eratur även tex _ tidskrj_f_ts- >'(samman aa_r;jde), Peter Anderssn, Mats artik ar) fran d a:;-hander, 't<!-- Wadman ch Anders Petter sn <Osk-Nyh takta Kje, v r bib itekade; ch Osk-Tidn, 23/3): R fö r vidare diskuss iner - (:) Br i2_ U!:!_kv_!_ sts bk 'UFO - en f antas -; - -ti sk verki het' utkoi''vter i september på -Zindermans för a ch är resutatet r- ;:,; åv mkrin två års arbete på fritid -:För deta j er, se Bknyheter! '

9 ' - 9 y öe_ i s FQ-:ö!::e i _presenterades i en strt upps aen artike i Södermanands Nyheter den 4/4 Fören inen har nu 45 med emma r " v i hå I er dörrarna - öppna Då det ä er UFO behöver- det _ inte röra_si m ett enda fenmen Det kan vara fråa m fera ika", säer fören inens edare Car-Antn Mattssn ch Per F:rk Den 8 jan rapprterad-es UFO-fenmen över trakten ch man har nu fått tta t 35 vittnen ti dessa hände er Fr m den 3/4 anrdnades en utstä n n med 8 skärmar samt en sti ff i msvisnin pågnesta bib itek (Söderm Nyh, 5/4, Fket, 23/ 4), Thrva d Berthesen visade den 30/3 UFO-Sveri es-ffitf i m på Li ndesskan i Lindesber då eeverna hade 'tiititie ti förfande' (Bersa - psten, /4) Den 28/4 besökte Köp insfören inen Ha stahammars bib itek, dt ett hundrata persner mött upp (Bärs tasb adet, 2/5) Håka B _y_!_st berättade den 25 maj m temat 'UFO ch parafysi ska väsen ' inför ett 30-ta med emmar av Fören inen för psykabifysik i Stckhm UFO-Sundsva har under tre månader v!sat UFO-Sverie- f men på undmsardar i kmmunen Inkmsterna från detta har räddat eknmin för första havåret -77, men sedan b i r det svårihete)r för fören inen En ny bestämme se - att en riksranisatin måste ha re i strerade med emmar me an 7 ch 26 år ör att UFÖ Sundsva förrat sitt abi dra Nu måste 'töre: ninens 57 medfetitar sjä va beksta hyran (Dab adet, 6/ > fören inen var den 7/5 värd för en panerinsknferens inm UFO-Sverie ch samtidit arranerades ett utåtri ktat prram i Akersv iksskans aua Cirk 50 persner infann si <Sundsva Is Tidnin, 4 ch 8/5) Den /5 besökte Ly S i? c Re i n h d Ca r e by försam i'nså rden Östersund ch i nfrme'rade ett 60-ta i ntresserade m UFO- ve r i es verksamhet, e t samarraneman med stud i efrämjandet (Ostersunds-Psten, 2/5), vbe!::et Smedjebacken var sam!ns- P at s för ett 4"=ta -med emmär f rå fem ika fören inar (LudvJka, Smedjebacken Söderbärke, Fa un ch GMve), då de id- ' kade emensamma bservat iner ch diskuterade: UFO, natten me I an den 6 ch 7 4 <Da _ a-dem" 20 /4) E_nköE_ i s FQ-:öre! _ träffas knt i nuer it var 4 :e da ch har uftbe vakn in maj panerades ett utåtriktat inf-möte (Enk Psten, 26/4 J:udv_!_k FQ-:öre i!!_ arranerade den 2574 en ammankmst för a mänheten i sin nya 'mötes ka på Tre krkars ata 3 Träf,fen ckade ett 30-ta i ntresserade, föri;jt9") 5, med-femmar LkaEm kmmer att s+å I Öppe'n'- var je måndaskvä I, man kqf'm' r att ran i sera stud i ec i cke i as t r nm i på t i s daar ch 't i hbs;_ ten p_areras i nfqn_at insträffar ch temakvä ar med e?(pertfö_reäsare <Bers a psten, 27/4} a j_mö Jnfe!::p_a!!_e_!a!::i k ä j_ kap är en arma ' UFO-fören i n sm ännu h er i ån Man :tr tfas första fredaen i varje månad:ti dfskussi ner utan tidsbegränsnin, fta b ir det 'efterprat' ända fram på småtimmarna Fören i nen nar ett 00-ta ' med emma r, (Brev c i rke i n Arcanum maj 977) OOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' ' ' ' FQ- v r -!:!t i ḷ d!ji!}_2-5l9 ' UFO-Svert es centra rupp arrane-' rar den 24-25/9 ett vecksuts in- 0 ternat Kursen är såvä teret isk 8 sm prakt isk ch vänder si ti' fä tfrskare:ch andra sm redan arbetar aktivt, men framföra! t fi intresserade sm ' ämnarena- O era si i tjtredninsaröete : ' M? n å ba ienm i tervjume+?- dk, VIttnespsyk i ch a a de fä I r sm f i nhs i dkumenterandet a UFO-f I! yq dpunkten i er i 8 pa pra_kt ska vn nar, b km- me r -de van (i ast e fe t k n i ha rna att behandas_, På pats kmmer ri he d 'fenmen'' sm t ex ys- ranater ch fa ; skärmsb ss att demnstreras" F r ändamå et har UFO-Sv hyrt n ard _med 30 -bäddar, fördeade,på fem rum, ca två mi nrr m Köpih För'vdare infrmatin kntakta 8 Köp i!9s UFO-Fören i n e I er se UF- 0 nfrmatin nr 3/77! bb8 8 PQKFL YGARNA AR_EN Har du materia m dessa fenmen, 8 rappr t er tran '30-ta et dy var 8 vän i kntakta Anders Li jeren! 88

10 8-0 - Ö OOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOQQO QOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0 ' r D A T O R I S E R A D B I L- D: B E H A N D, L I N G K A N A V 5 L Ö J A F A 5 K ( F O T O N 8 8 Wi iam H Spaudin ch hans k Iee r i den amerikanska UFO-undersökni nsruppen Grund Saucer Watch (GSW) har, enm att ta-ttttvarä den mderna datatekni kens and innina r, utveckat en metd för undersökninar av UFO- ftn Tekniken byer på sk datriserad bi dbehand- in (pictu re prcess in), en vetenskap sm är på stark frammarsch i USA, ch även i Sverie Den 29 apri i år dktre rade en svensk frskare, Björn Kruse vid Linköpins hösk a, på-det-h r-ämnet sm rör prb emen med att ti!döra si ch ana ysera det fta mycket ri ka i nfrmatinsi nnehå fet i ftraf i er Med metd iken förenk as tidskrävande rnanuet a anayser ch, framföra! t, man får en större exakthet - människans ön är inte särski t ämpad för exakta ftmetriska mätni na r Metden används nu inm industri ch frsknin för att ö ra bjektiva ana yser av bi ddata (J) Den prakt iska ti ämpni nen av tekniken inm ufin örs av Spaudin ch hans tekniker i tre ste: A a föränd rina r i bi Idens råska a förstärks i en specie TV-mnitr så att injer ch kante_r i b i dytan framstår sm re iefartade if)jer överåna r från en jusare - ti en mörkare råtn förstärks ti en svart i_nje - mqtsatt överån _ i rå,,, ka an förstärks t i en v i t i nj'e Pa detta sätt ser man även små föränd rinar i bidens råhet, tex en tun n tråd sm ett förernå hänts upp i, e I er små skuade pa rtier 2 Bi Idens råtnsska a mvand as i en mbnitr t r t fä rer ch man får en myc et i usris< avb i dnin, _ sm e r direkta data m det ftraferade bjektets täthet ch prf i (frm) Tekniken påm inper m vä rmekameran, fast man här arbetar med jusstyrka sm i n data i stä et för,temperatu rer En fat pappski va sqm hänts UPP <?Ch ftraferats avsjöj s enm att' ḍen e r en he t jämn 't t' ret ex, ch därmed s&: rnma fä rtn öyer, he a ytan På samma sätt avs öjas tex sm, upphända mde - er, m n, ref exer i kåmerabjektiken, ba ne r ch ickemetat iska föremå, vi ka har en rad ikat ikartad prf i ch/e er täthet 3 en datr äser man m d _hjä _p av en TV-kamera in råtnsvärden för de ar (sk pixes) av bi Idytan, vi ka sedan ana yseras Man kan ana ysera hea bi dytan e er bara en iten, utva d de Med hjäp_, av datrprram kan man 'tära' da- trn att känna ien ch jämföra frmat iner sm återkmmer på fera bider i en serie Man kan då b a studera hur ett föremå rört si me an ika tanina r eer avöra m två bi der taits vid une får samma tidpunkt på daen Genm att de a upp b-i den s yta i hundratusen a s småde ar får man ut väsentia kvant i teter data även ur en då i r i i n a b i 9 Den dafri erade ftbehand inen h r redan ett et+ f terta såvä ps itiva sm neat iva mödmen m ex i sterande UFO-ftn Trent-ftna från 952 får dkänt, de an s tr värdia (2) Ana y sen v i sa r att de av b i da r ett stö re tre-dimens ine t, meta iskt ch ds- kus frmat föremå på strt avstånd från andra deta jer i bi dytan Ftna <2 st> ts inm en tidsmarina av fem minuter, a ra höst Tyå ftn sm expnerats av Nrman Vedaa nä ra Denver i C rad, USA år 969 anses inte he er kunna förkaras 0) Ett ft från Ch ina i Zamb ia bedöms vara ett minst 0 meter strt förernå, med meta t i sk y_ta ( 4) A andra sidan har ftn avs öjats sm buff e er fe tkni nar: Två exempar ur den danske varvsarbetaren Jrma Vi i- -tas stra k ekt in av påstådda -ftn undersöktes ch man fann att föremå t t förmd ien var mindre än 30 Gm, befann s i på 5-30 m avstånd f rå -: kame _ råri cb at+ de 'två ftna taits med mirst n n t i a s t i ds ' åtskj I nad, medan Vi+ta uppiv! a t qe e pnerats inm ' tpp t två - sekunder Oe två bi Iderna ryade dessute ta i t s på +v å h e t i ka fi t mer:',: ; med ika krnstrukturer (5) 8

11 Nåra av UFO- itteraturens mer kända UFO-ftn ts i Sah Jse de Va deras i Spanien den 0 juni 967 _ Fa et ch - I - dess förren inår har utveck ats t i I _ : en skum Internat ine bärva sm ka ras Umm-affären Bi dbehand in av ett av ftna har ett v i d handen att det v i- sar: en mde, mindre än 25 cm i diaine- ter, _ sm hå Is uppe av en tråd (6 Änrtụ ett ft från Sedna, Ar i zna har visat si va ra en re fex (7) Fera fa väntar säkert på att bedömas med den här' v- rdefua metd iken, sm vä inte ör UFO:rt D ti säkra bevis' i den heta" debatfen men ändå e r ss itet fastare mark att stå på : Anders Li jeren Kä I r ch re ferenser: '' - - Dktrera r på 'b i ddata ', Nr-rköp ins n dn-ri'ar den 25/4-77 Avhandinens tite' är' Desi n and mpementat in öf 'a p '<:ture prcessr' 2 X!_!:i?P u_!_dj_n_s: Uf ;y; and the Di i ta Cåmputer: The Trent Phtraphs f<ev isited; Prceed ins f the 976 CUFOS Cn f rence, p : _ -W :!?P u_!_dj_n_s: Observatina Data f, an Anma "istic Aeria Phenmena; FSR, v 22 <976), n, p 2-n 4!{:!?_p u_!_ dj_ n9_ : Cmputer Apa ysi s f the Ch ina Phtraphs; The NUFON UFO Ju rna, nr 04, Ju y 976, p5 6 5 HC Petersen Vita-saen fre bi afs uttet;- I GAP, Danmark, p Internatina UFO Reprt(3r, M ay 977 ( UFO News f rn t) 7 W!:i_SE_a in:_ T e Sedna P_ht- ' raph and Eva uatin; The MUFON UFO Ju rna, nr 05, Auust 976, p 3-6 ö, ' ' J - A L L E' N H y N E K T v I v L A R p A A T T U' F q S Ä R U T O M J O R D I S K A _ 8'ö 8 nm krt s äpps?_ p_!!e _?_p j_ e_!_b2r_s 55- mi jnersfi m C se Encunters f t e seend Xind för visn i"n-pa väri"dens- ifrafer -:-'f i imd" aet hppas frmd i en att denna f r m på UFO-temat ska b i en ika k i nande kassasucce sm Spterbers förra f i m - 'Hajen' Fi mst"ryn ä r att bet ra k ta sm f i et n, men har ändå sin verk ihetsbak und (?) i ett ta UFO-upp eve ser sakkunni vid,prqu tien ' har varit prfessr J AI I e'n Hynek sm även öt ett krt framträdande på biduken Jerme Cark har jrt en aktue intervj u-med-hynek, sm b i vit ufins främste frc?ntfiur ch vapendraar ;==- inte bara i USA Hynek knstaterar ati: man nu får upp ti tre-fyra rapp ter per da över Center fr UFO Stud ies ' a rmte- e fn, men att dessa ftast- in;e har samma ' höa sä samhetsrad sm ' dem man får på andra väqr Hi-f: hör 'm- : brdtan insfa en' sm ä r besvär!a att reda ut då det tar ån tid att under: b_yp_nqs 'pdcka fram aa minnes:-: ' b i tar : ' i - De 'mbrdtä a r pprterar tt de, behand as mer e er mindre sm vi bruk'a r behand a försöksdjur - varke-n med vän ihet e I er di 'rekt f i ent r i het, bara rakt-på-sak, sak it-prakt iskt - Hy nek uttrycker s i n a tv ve på den utmjrdiska <ET-) hyptesen : - Man måste utes uta e er förb ise med en rad saker för att cceptera att skruv-ch-mutter- farkster krnmer h if från yttre rymden :Först ch främst vet ja, sm astrnm, vi ka avstårrd det rör' s i m ch Ja trr Inte fö k : i a mänhet inser hur vidsträckt un i versum är Det tycks inte finnas nå- n tänkbar tekn isk metd, från vår syn v i nke ( tt', 'at-f: ta s i 9är:Hrån: ch hit kansk kan vi inte med 'vårt p rv i n s i e a tänka nde fö're tä i a _ ss vad en verkit avancerad ku tur'kan åstadkmma, rnen ja (ir ändå skept isk, : den re ferensram' Ja måste' era mr r, sm fysik r kc,n ja he t e rike t inte se nån sådan möj ihet i Det ä, (ckså) a Idees för måna bservatiner Vi är bara ett dammkrn i univer- sum, så varför sf<,u I e v-'--bä' t'u rei ' ätt ' _,' få mtta 5 $i nnesför amande måna besök? Det är sm m vi sku e ha e Ape -uppskjutn in varje efti3rr idda ' ' ;

12 - 2 - statistiken stärrrner inte; p recis -sm avstånden inte passar in Och farksternas utseenden tycks - inte he er stämma; de beskrivna töremå en tycker ja inte verkar du ia att använda rymden Och sedan har vi dessa ysande b tar av jus, dessa rane-röda jus ber sku e de vara besökande från nåt aväset s system? Ja trr de är mer metaterrestrie a än extraterrestrie Ja - Vad menar du med metaterrestrie? - Ja ta ar m nån sas 'para t e verk i het' Vi vet båda att TV-b ider passerar enm det: här rummet just nu, men du sku e tå svårt att övertya en austra iensisk urinnevånare m detta - För att kmma in på ett far it mråde kan vi kanske tän ka på att myst iker ch de stra re inernas edare äne berättat för ss att den fysi ska vär d vi ser, inte är at sm finns i vår mivnin - att det finns andra ex i stenspan För en fysiker säer det här inte nåt, men det finns andra saker sm inte he er betyder nåt för en fysiker: ute-ur-krppen-upp eve ser, ESP, psykkinesi, te epati A t detta tycks träna si in i vå rt medvetande trts att det inte passar in i den nuvarande vetenskapens referensram Ja trr att UFOs bara är ett av tecknen på en kmmande förändri i vår vetenskap ia uppfattn in Vi b i r tv i nade att vida vår hri snt ch säppa in även andra saker på vetenskapens ekp ats r - : j :! :':, - Menar du att UFOs ' kan hå en anknytnin ti psykfska fenmen? - Ja da är rädd för et Ja s er 'rädd' därför att här å centret J vi nä rma ss ämnet från fysiken, örå a tt vi kan för att studera saken fysika iskt Dä rför menar vi att närbservat iner av typ två - fa m d _ fysiska spår - är så viktia; med ' materie a b ev i s kan UFOs föras i n i a b rat r i et Men det vre fe m v i a'rbetade så mycket äns den i njen att v i utesöt at annat Om bev isen pekar på att fenmenet har en paranrma sida, måste vi föja upp även det - UFOs förebådar vad sm mycket vä kan vara sutet av den 'nrma a' värden öch början på en ny Det har hänt förut, ex då den kass i ska fysi ken bröt samman ch ersattes av kvan -mekan i ken Går vi änre ti baka kan m n peka på att under 99 % av människans ex i stens trdde hn att jrden var un iversums mede punkt Det var en inrdd tr ch individer sm våade å emt den trsstrukturen bev bkstav i it ta at brända på bå Vad får ss 'att tr att vår aktue I a trsstruktur är mer he i än vad dessa andra var? V3r senaste vetenskap ia rev ut i n var i nte vår s sta - Kä a: Ou i, Ap r i ( 77, s i d 7-72 ch T26-T3 t Sammand ra ch översättnin: Anders Li jeren Tack ti I Zran Ma k sic sm hittade artiken! ' _ ; - ( - 8 U F 0- A R T I K L A R : I 7 _s V E N S K P R E S S 8ö 'Männ i skr sm tänker kritiserar ss intet -ArtTke -' av annym-: förf -i-skånska Dab adet den 20/3 an UFÖ-Sver:',i e-knferensen : ' Tefatsveteran : UFO-bev is ensureras i Hus"fn-ArfTke -av Tise-MusteT in an JFTI-sveres stämma, pub i sydsvenska Dab det den 20/3 f_tande: tefaten_- : v rt!9 e: vs!_ n_ Kritisk recensin av Gösta Rehns 'UFOutman i nen, skriven av red KEAimered ch pub i Nrrköp ins Tidninar den 23/3 i!:!_e2_eki 's y d2_ PE ch ndra Artike förf av Lennart Sjöswärd sm tar upp Dän kens ch Bumrich's terier Götebrs-Psten, 26/3,- n_f _f_i_sk' ai_sk_p! _a_!!d! Artike m Rbert Temp es bk 'The Sir i us Mystery', författad av B SHammar Kvä fs sten, den 28/3 Artikeserie m UFO i Nrdvästra Skånes Ti"dnnar,-skrven av red Ove Trny Avsn itt pub cerade den 3/3, 4/4 (intervj u med 'P enkunen '>, IS/4 ('P enkunen ' trr på Phaetnterin), 29/4 (intervj u med ba Ni s Eri k Lind), 7/5 < äsarbservc!t iner) ch den 3/5 <mater ia från Nyhetsb nr B) iö!:sta_b_i_ e!:na e_å_e_!! Mar -_!!!ännjska Artikemater ia hämtat fran GICOFF- n f nr, 6/76 m F? kv i I e-h ndejsen, bearb v Jan Muhr Se nr 4/77

13 F i ck denerna besök trån stjärnan S i -, rius? Anmäan avthe Sirius-Mystery -; för:- av Peter Ni ssn ch pub i cerad ' i Daens Nyheter den 3/4 "Måhända är a tsarnmans fantas i er OGh humbu Men det är ckså möj it a:}+ Rbert Temp har skrivit århundrade±s mest sensat i ne a bk" Artikeserie m UFO Ystads A ehanda, se-ttdtare "Fedvsn in! Avshitt den 2/4 <Chares Mdy-faet, frårr- UFO- n fr:mat ny _Qe_fj_y_a de!e_iate :: n_a!t_i_tyd_ir Svarsinä av Thrva d Bethe sen i Jönköp ins-psten den 2/4 med an ednin av tidiare deb tt i ans utn in ti I Gunnar Hi erda s artikar (se redv-i s n :i f_öre nummer! ) Han fö'rsvann i dödens tri ane Artike äv-bör}e-heed,-pub icerad T "Affnb adet den 6/4, m 'Wi e Wa in sm försvann u n de r en ensamse in i Nrdeit ante n _ _k rå_ s e_å_ I OQ-!a_!_ e! :: Li_:ä ie! tefat Intervju med Arthur Lev insspn fr n-u ivestrp, Öreryd, skriven av Ann Catrine Lundström ch pub i Jönköpins-Psten den 26/4 Levinssns förfäder så sksrån, sjä v har han haft spöksy er ch sett UFOs Dånet över Sörmand tisdaen' den 2 apri frtj'arän e-e :9:åta - Artik i F ket den 27/5, skriven av St i Aestäd När s ka LJF'-åtan b i öst? )\nm an av sttsj öös-t redje bk skr t"ve n av Duff Deuten, pub icerad i NSD de'n 2/4 "St i sjöö hör ti I de uf r- sm kan sitt ämnf3 rund! it, skrivs:r fakta- späckat men ändå ätṭ ä st Dä r_fö:r ä,r-; ' hans senaste bk i nfressant ch inte svårsmä t för den sm adri t ' djare tränt i: n: i UFO-p rb emat i ken" _ Hitte-r på ett tefat? Anmä an av St isjöös bk skriven av Gunnar Garpe, Vestman Läns Tidnin, 26/4 Qm_f_!_y_}a d :!e_ia! Recens in av St isjöös bk skriven av Car-Manus Stt Brås Tidnin den 7/5 "Sttaffan Stisjöös tredje bk m UFO är en enda str uppöre se med Cndn-kmm ittens sutsatser" "Tefatsbk" med fråetecken St j Aestad-recenserar StT sjöös bk i F ket den 7/5: "Hur kan eent ien Zindenmanse ut en så sarvit skriven ch r:ed i er d bk? St i sjöös stra ch är ia intresse för UFO-fenmen är d i skutabet Ändck bir hans bk -ett tveeat _yapen sm a var it kan skada seriös UFO-frskn i n" En tetatsst e sår t I Starkt -krtttsk recensin äv'""s fi"s s bk=; skr iven av Göran Bentssn ch _ pub i Sydsv Dab den 5/5 "Men ja ankaar inte Sti sjöö Yttrandefrihet råder ch den mfattar även st ar Ja ankaar dem sm av ättja e er fehet åter hnm hå I as <Den sm vi säa emt hnm måste rvarbeta i re ferens'b i b i teket ch får där jämte rä kna med att b i rdent it ch ffent i t be j u en i d i ve r se ck u ta sammanhan )" n_n_y E_k m_ tefa_!s_i_!_k t Anmä an av St i sjöös bk författad av Harry Vikström ch pub i Ka rska-kuriren den 6/6 ''Med sedvan i skärpa ch strinens har Staffan St i sjöö sammanstä! t a t itti t svarande känt m teri a i fråan ch det både f rå n när ch fjärran" Vår spännande vär d Anmä an av ba Peter Ryans:'uF'-; identifierade fyande förernå t ', skri ven av St i Aestad ch pub i F ket den /6 " för att nu börja med tefatshäftet, så stämmer titen bara ti hä ften med i rinehå et B tt 24 s i dr: änar näm ien författaren Peter Ryan åt sj ä va tefatsfenme_net,, _k n_b_ej_ i_t_ så et _iö s_!_ å_!: Staffan St i,sjöös enmä e mt den kritik Göran Bentssn ri ktat mt hans tredje bk Sydsvenska Dab adet den 3/6: min anspråks öshet trr ja dck att männ i s"kr tar större intryck av vad pre- s i dent Cart_er har att säa ch vad 356 astrnmer i da anser i UFOfråan, än av mina böcker Das för Bentssn att utnämna nya km iska st r t ar?" ä r e r_s!ö r än_s e i_e Debattinä av Sökarens red Sven Manussn i Syds Dab den 3/6 : "Ti mi; skrev eentssn att han hppades,på uppmuntrande ti rp för sin kritt'k 'av böcke r m UFOs Men ja kan inte ädja mi t hans insatser på UFOju rna istikens mråde, ch det berr på att han he t inriktar si på svensk itteratur ch nejerar kva ificerad, ch ti UFO-frskn in psitiv, utändsk, itteratur Samtidit er han sken av att de svenska böckerna är rep resentat iva för hea enren"

14 " KLI P P O C H K O t' M E N T A R E R _:sa J n_u b2r_: :!_ e _Eå_J p j_ ter? V ä - dia asfrmia vareser kan eva i jät tep aneten Jupiters täta atmsfär, trr de amerikanska vetenskapsmännen Ca_r Saan ch E E Sa peter, en it en artike i New Scienti sts Maaz ne Vareserna kan vara så stra att de b i r synia för kamerrna på de amerikanska rymdsnderna Mariner ch 2, sm skickas upp i höst t sjä va verket har vare serna redan setts från jrden i frm av en fta bserverad rödfärn in av paneten, hävdar de båda frskarna Atmsfären på paneten Jupiter, sm är 400 åner så str sm jrden, kan iknas vid haven på jrden, där fiskar ever av panktn De stra 'ba nubba rna ' rör si enm att pumpa ut heium, menar amerikanerna <TT-Reuter i Götebrs-Psten, 24/3) ue, ije m n_r!:_s Tidskri ften Fate anrdnar den juni en knress i Chi ca för att fira 30-årsjubi eet av Kenneth Arnds bservat in den 24 jun i 947 Ufins strheter stä er upp tta t cirka 00 föredra ch arraneman Fiask? UFO-knressen i Acapu c, Mexic-den 7-23 apri t fick ett bandat mttaande massmed ia En it TT var preseen besviken: 'De ca 20 ta arna, band dem schweizaren Erich vn Dän i ken beskydes av jurna isterna för att bara eftersträva pub icitet åt si sjä va' - skandinavisk de taare var HCPetersen från danska IGAP, en ranisatin sm frtfarande förespråkar Gere Adamskis fi sf i ch materiaet mkrin hans 'kntakter' den brk a skarän av de taare ska I ckså ha återfunnits ba Hynek, Va Iee, Kee ch Spau din Från UFO ti Kri stus Den ene ska riksran T sattnan BU FORA : s rdförande Rer Stanway ämnade överraskande sin pst den 25 nv förra året mt iverinen skriver Stanway : "Ja vi sätta Kristus främst i mitt iv ch få äna mer tid åt min fru ch' fami j Dessutm trr ja numera att UFO-fenmenet har satani ska urspt"un" Stanway har varit med m att arbeta upp BUFORA ti en ran i sat in med anska tt rykte, ba kunde Stanway visa upp en dnat in på E5000 (= svkr) vid BUFORA-knressen i Birminham den 5-7 nv Ett intressant sammandra av denna knress återf inns i danska Ufra ia, nr, 5, 977, sm vi kan rekmmendera intresserade att ä sa U fra I a kan bestå as från Dansk UFO Center, Pstbx 85, DK-7700 TH I STED, Danmark <FSR nr 5, 976) Dna d Menze, sm under 50- ch 60- taten var ufins största kritiker i USA ch ba författade en bk i ämnet, aved den 4 dec 976 i en åder av 75 år februari 977 utkm en it uppift en ny bk av Men%e med titen 'The UFO Enima' e_cm d2t!: i!!n9ejn-= Svjetuninen ch USA ska, en it en uppift i Svensk Sjöfarts Tidnin, 'emensamt undersöka den sk Bermudatrianen, där så måna förkar ia skeppsbrtt ch fykatastrfer inträffat Undersökninen ka as 'Operatin P ymde' En it UFO-Nyi' kmmer från ch med juni ni"svjetiska frskn infarty att deta i sökandet efter rsakerna ti mystiska strömvirvar sm bi Idas i mrådet Virvarna iknar de cyk ner sm uppträder i atmsfären, upper Tass ö ' 8 G L Ö M I N T E A T T G E A F U :n I T T s T ö D enm att: 8 - beta a In din årsav ift, vi behöver varje k na för att kunna hå a 8 0 verksamheten fytande tänka på vår bkfnd då du tår översktt i kassan; sm du kan se under 8 8 'Bknyheter' är det mänder av itteratur v inte kan köpa därför att vi Inte har råd tänka på ss då du 'rensar ut' UFO-materia ur dina ömmr - bestäa våra pubikat iner, överskttet år ti AFU:s verksamhet - berätt-a för d i na vänner m AFU ch vår verksamhet S 8 ' 8 8

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1960 707 Atlantseg l i n g Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermudakappseglingen 1960. A v kapten NILS SALANDER. Sommaren 1960 var en stor havskappseglarsommar

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

diskuteras med statsrådet Mossberg

diskuteras med statsrådet Mossberg r--- ~ Vem~enhögskommunernas panering J diskuteras med statsrådet Mossberg Meningarna deade om spittrat. Vem-menhögspastorat På onsdagen hade turen kommit ti Vemmenhögsbygden att dryfta storkommunprobemen

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av

Läs mer

GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN.

GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN. GASIJRIVNA VARMEPUMPAR PROJEKT ARBETE KY.-IKN. HK. av ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN ~ swedegas ab re8 /'}J'7 UPPV ÄRMNINGSSYSTEM FÖR SMAHUS Innehåsförteckning. Inedningar

Läs mer

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg:

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg: # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund FACKLIGT: Anders Wahlberg föreslås bli ny ordförande FACKLIGT: FS-förslag om Specialistordningen FORSKNING: Tillämpad Beteendeanalys effektiv vid autism ECP 2013

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

I I 1111111111111' I, 11111111111, III 26243006751 SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET "HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR"

I I 1111111111111' I, 11111111111, III 26243006751 SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR SOCIAL UTSLAGNING OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET Organiserad ekonomisk brottslighet Augusti 980 I I f "HOROR, HALLICKAR OCH TORSKAR" - en kartläggning av prostitutionen i stockholm Leif G. W. _,gers SOrl I

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua

Läs mer

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa v v V ' LÄRJE-HED ~ 40-ÅR av bengt lampa l Arrendatorn, lantbrukaren Gustav Larsson med sin familj utanför byggnaden Lärjehed som låg på nuvarande lotterna 35 och 36. Kortet taget 1929. 2 70talet Familjen

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18, INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa

Läs mer