ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg 146 Lasse Nygård, Leader 160 Elsa Wolff, Leader 160 Maggie Grundén, vik. näringslivschef 161 Anders Löwenberg, kommunikationsstrateg 161 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mait Jonasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning Au 139 Information från personalavdelningen... 3 Au 140 Personalbehovsanmälan för tjänst som vårdbiträde, Orrmyrgården... 4 Au 141 Personalbehovsanmälan för tjänst som undersköterska, hemtjänsten Lima... 5 Au 142 Personalbehovsanmälan för tjänst som vik. enhetschef, Malungs vårdhem... 6 Au 143 Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Malung... 7 Au 144 Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Lima... 8 Au 145 Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Sälen... 9 Au 146 Kapitaltillskott för Malungshem AB Au 147 Internkontrollplan för kommunstyrelsen Au 148 Detaljplan för Hållbrändan Norra Au 149 Detaljplan för Serveringsstuga sydväst om Sälenfjällen Au 150 Förlängning av projektet Unga till arbete Au 151 Måltidspolicy Au 152 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg E16, Dalarnas län Au 153 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 66, Dalarnas län 20 Au 154 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 311, Dalarnas län Au 155 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 1054, Dalarnas län Au 156 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 1024, Dalarnas län Au 157 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg E16, Dalarnas län Au 158 Gymnasiesamverkan i Dalarna, GYSAM Au 159 Uppförande av industrilokal Au 160 Besök av Leader DalÄlvarna Au 161 Näringspolitiskt program för Malung-Sälens kommun Au 162 Meddelanden... 29

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 139 Information från personalavdelningen Personalchefen Sten-Inge Eriksson informerar om aktuellt läge för avtalsrörelsen.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 140 Personalbehovsanmälan för tjänst som vårdbiträde, Orrmyrgården Vikariatet får tillsättas. Vårdbiträde, socialförvaltningen, 75 %, vikariat till och med Innehavaren av tjänsten är tjänstledig för att arbeta med annan tjänst i kommunen. Tjänsten har placering på Orrmyrgården. Ärendet är behandlat i socialnämnden, som tillstyrkt att tjänsten återbesätts. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2012 att vikariatet får tillsättas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 11 maj Skickas till För kännedom: Personalavdelningen För åtgärd: Socialförvaltningen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 141 Personalbehovsanmälan för tjänst som undersköterska, hemtjänsten Lima 1. Tjänsten får återbesättas. 2. Återbesättandet ska i första hand ske med personal redan anställd av Malung- Sälens kommun, endast om så inte är möjligt får extern rekrytering ske. 3. Socialförvaltningen bör möjliggöra en omvandling av tjänstgöringsgraden till 100 %. Undersköterska, 92 %, vakant, tillsvidare, Innehavaren av tjänsten har sagt upp sig med anledning av pensionering från och med Tjänsten har placering inom hemtjänsten i Lima. Ärendet är behandlat i socialnämnden, som tillstyrkt att tjänsten återbesätts. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2012 att tjänsten får återbesättas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag samt att socialförvaltningen bör möjliggöra en omvandling av tjänstgöringsgraden till 100 %. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 11 maj Skickas till För kännedom: Personalavdelningen För åtgärd: Socialförvaltningen

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 142 Personalbehovsanmälan för tjänst som vik. enhetschef, Malungs vårdhem Vikariatet får tillsättas. Vik. enhetschef Malungs vårdhem, socialförvaltningen, 100 %, fram till och med Ordinarie befattningshavare har ansökt om föräldraledighet fram till och med augusti Ärendet är behandlat i socialnämnden, som tillstyrkt att tjänsten återbesätts. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2012 att vikariatet får tillsättas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 11 maj Skickas till För kännedom: Personalavdelningen För åtgärd: Socialförvaltningen

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 143 Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Malung Tjänsten får återbesättas. Förskollärare, visstid, 100 %, Innehavaren av tjänsten är föräldraledig. Tjänsten har placering på förskolan Snigeln i Malung. Ärendet är behandlat i barn- och utbildningsnämnden, som tillstyrkt att tjänsten återbesätts. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2012 att tjänsten får återbesättas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 11 maj Skickas till För kännedom: Personalavdelningen För åtgärd: Barn- och utbildningsförvaltningen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 144 Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Lima Tjänsten får återbesättas. Förskollärare, vakant, 100 %, tillsvidare från och med Tjänsten blir vakant när nuvarande befattningshavare går i pension. Tjänsten har placering på förskolan Skålmo i Lima Ärendet är behandlat i barn- och utbildningsnämnden, som tillstyrkt att tjänsten återbesätts. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2012 att tjänsten får återbesättas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 11 maj Skickas till För kännedom: Personalavdelningen För åtgärd: Barn- och utbildningsförvaltningen

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 145 Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Sälen Tjänsten får återbesättas. Förskollärare, vakant, 100 %, tillsvidare från och med Tjänsten är vakant sedan tidigare befattningshavare avslutat sin tjänst. Tjänsten har placering på förskolan i Sälen Ärendet är behandlat i barn- och utbildningsnämnden, som tillstyrkt att tjänsten återbesätts. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 maj 2012 att tjänsten får återbesättas. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 11 maj Skickas till För kännedom: Personalavdelningen För åtgärd: Barn- och utbildningsförvaltningen

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 146 Kapitaltillskott för Malungshem AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun täcker uppkomna förluster i Malungshem AB för fastigheten Kringlan genom att tillskjuta likvida medel motsvarande 20 mkr. Kostnaden ska redovisas som en driftkostnad och blir därmed resultatpåverkande för kommunen Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Malung-Sälens kommun har under 2011 gjort en strukturell genomlysning av Malungshem AB med hjälp av extern konsult. Genomlysningen har gjorts i skenet av ny lagstiftning och bolagets signaler till ägaren att det finns långsiktiga ekonomiska problem som man inte kan hantera av egen kraft. Genomlysningen visade att bolaget har: låg soliditet och hög räntekänslighet stora variationer i driftnetton inom beståndet och sammantaget svag lönsamhet ett uppsamlat underhållsbehov stort hyresbortfall i Kringlan från och med hösten 2011 som påverkar både resultatet negativt och kräver nedskrivning då det bokförda värdet är högt. Efter sommaren 2011 gjorde Malungshem AB en kontrollbalansräkning som visade på behovet av att göra nedskrivning av fastigheten Kringlan med 25 miljoner kronor för att klara sin ekonomi. Nedskrivning skedde i samband med upprättande av bokslut för år I början av år 2012 gjordes ytterligare en genomlysning av extern konsult för att komma vidare i de strukturåtgärder som bedömdes nödvändiga för att få bolagets ekonomi att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Frågeställningarna handlade bland annat om fortsatt hantering av fastighetsbeståndet i stort, möjligheter att stärka bolagets soliditet, tänkbara samverkansområden att utveckla. Avrapporteringen av den nya genomlysningen ledde till att kommunstyrelsen i samråd med styrelsen för Malungshem AB lämnade förslag till kommunfullmäktige att påbörja arbetet med att genomföra en apportemission av vissa förvaltningsfastigheter för att stärka bolaget soliditet. Detta blev också kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2012, 24. I de fortsatta diskussionerna mellan kommunen och Malungshem har konstaterats att den akuta situationen måste lösas med hjälp av ett tillskott av likvida medel. Arbetet med en strukturplan, där apportemission av fastigheter ingår, har startat men kräver en större genomlysning. I en strukturplan ska visas att kommunkoncernen får en mer rationell fastighetsförvaltning, om de tilltänkta fastigheterna överförs till företaget. Detta arbete har påbörjats men ännu finns inte färdiga förslag till åtgärder som visar företagets förmåga att generera positiva resultat på längre sikt.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 146 forts. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 22 maj 2012 att Malung-Sälens kommun täcker uppkomna förluster i Malungshem AB för fastigheten Kringlan genom att tillskjuta likvida medel motsvarande 20 mkr. Kostnaden ska redovisas som en driftkostnad och blir därmed resultatpåverkande för kommunen Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 22 maj 2012.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 147 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012 fastställs enligt bilaga. Kommunfullmäktige har i reglemente för internkontroll, antaget , fastställt hur den interna kontrollen ska organiseras och följas upp. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska även, i egenskap av facknämnd, ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. I ansvaret ingår att fastställa regler för den interna kontrollen inom ramen för gällande reglemente. Förvaltningschef ansvarar för att de interna rutinerna är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. För de verksamheter som ingår i kommunchefens förvaltning har en genomgång gjorts av viktiga kontrollmoment som föreslås ligga till grund för kommunstyrelsens plan för internkontroll Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 9 maj 2012 att internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012 fastställs enligt bilaga. Planeringschefen Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 9 maj Bilaga KA Förslag till Internkontrollplan för kommunstyrelsen, daterat 9 maj 2012.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 148 Detaljplan för Hållbrändan Norra Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Det upprättade förslaget till detaljplan antas. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 3. Åtgärderna är förenliga med den gällande översiktsplanen. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ett förslag till detaljplan Hållbrändan norra, upprättats av stadsbyggnadskontoret i samråd med berörda förvaltningar i januari 2012, har varit utställt för granskning. Planområdet är beläget i Sälenfjällen, i norra delen av området Hållbrändan i Tandådalen. Planområdet omfattar ca 25 ha och ägs i sin helhet av kommunen. Planens syfte är att tillskapa nya tomter för bostadsbebyggelse mot bakgrund av den betydande efterfrågan som finns på tomter i anslutning till fjällanläggningarna. Planområdet inrymmer 63 tomter och görs tillgängligt via en ny lokalgata från Salbäcksvägen. Under samrådet framfördes synpunkter av Länsstyrelsen Stornärfjällets samfällighetsförening, Orrlidens stugägareförening, BRF Lämmeln, samt några stugägare/besökare, och bostadsrättshavare i BRF Lämmeln. Framförda synpunkter föranledde vissa justeringar och kompletteringar av planförslaget inför utställelsen. Bl a gjordes en kompletterad redovisning av skidspår som berör området, inkl. utförande av planskild passage. Under utställelsen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Trafikverket, Miljönämnden, Räddningstjänsten, Skanova, Dalarnas Museum, Mora kommun, Torsby kommun och Orrlidens Stugägareförening. Dalarnas Museums yttrande föranleder en redaktionell komplettering av planbeskrivningen. Någon omdatering av förslaget görs ej. Ett utlåtande har upprättats i maj Enligt utlåtandet föreslås att detaljplanen förs vidare till antagande. Planarkitekt Hans EC Johansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2012 att det upprättade förslaget till detaljplan antas.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 148 forts. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Hans EC Johansson, daterat 14 maj Planhandlingar för Hållbrändan Norra.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 149 Detaljplan för Serveringsstuga sydväst om Sälenfjällen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Det upprättade förslaget till detaljplan antas. 2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ett förslag till detaljplan för Serveringsstuga sydväst om Sälenstugan, upprättat av Sweco Architects i Falun i mars 2012, har varit utställt för granskning. Planområdet är beläget i Sälenfjällen, ca 200 meter sydväst om Sälfjällstorget i Lindvallen. Områdets areal ca 1,4 ha. Planens syfte är att möjliggöra anläggandet av en serveringsstuga intill ett skogsparti i backen ovanför Sälenstugan. En äldre fäbodstuga planeras att flyttas till området och byggas om för att inrymma servering, kök, toaletter och förråds- och personalutrymmen. Synpunkter under samrådet framfördes av Länsstyrelsen, Miljökontoret och Kommunala handikapprådet. Sammanlagt inkom sju yttranden. Framförda synpunkter föranledde vissa justeringar och kompletteringar av planförslaget. Under utställelsen inkom yttranden från Länsstyrelsen och Polismyndigheten. Dessa ledde inte till någon justering av planförslaget. Innan planförslaget togs upp för antagande inkom önskemål från planförfattaren om att sända ut förslaget på nytt, efter att mindre ändringar av planhandlingarna gjorts. Detaljplaneförslaget sändes därför ut på en andra utställelse under perioden 20 april 18 maj Under den andra utställelsen inkom yttranden från Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Tekniska förvaltningen. Sammanlagt inkom fyra yttranden. Räddningstjänstens yttrande ledde till en mindre komplettering av planbeskrivningen, (redovisning av vattentryck i brandposter) och Tekniska förvaltningens yttrande ledde till en justering av VA-kartan. Någon omdatering av förslaget har inte gjorts. Ett utlåtande har upprättats i maj Enligt utlåtandet föreslås att detaljplanen förs vidare till antagande.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 149 forts. Planarkitekt Marina Stojkovska föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 21 maj 2012 att det upprättade förslag till detaljplan antas. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av planarkitekt Marina Stojkovska, daterat 21 maj Planhandlingar för Serveringsstuga sydväst om Sälenfjällen.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 150 Förlängning av projektet Unga till arbete Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Projektet Unga till arbete förlängs till och med oktober 2013, för gruppen år. Projektet Unga till arbete syftar till att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Region Dalarna är projektägare och kommunerna och arbetsförmedlingarna är partners i projektet. Projektet Unga till arbete påbörjades i mars Projektledare Ulf Oskarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 maj 2012 att projektet förlängs till och med oktober 2013, för gruppen år. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av projektledare Ulf Oskarsson, daterat 7 maj 2012.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 151 Måltidspolicy Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Måltidspolicy för Malung-Sälens kommun antas enligt bilaga, att gälla från den 1 september Tom Martinsson (M) deltog inte i beslutet. Hans-Petter Paulsen (FP) reserverade sig mot beslutet, till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Enligt det antagna projektdirektivet Verksamhetsgemensam kostorganisation ska en måltidspolicy för Malung-Sälens kommun utarbetas och antas. Måltidspolicyn ska vara ett styrande dokument som tydliggör ett gemensamt förhållningssätt till livsmedel och måltider inom de kommunala verksamheterna och ska utmynna i riktlinjer för måltidshanteringen inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Vid framtagandet av riktlinjer ska arbetsgrupper utses, med deltagande från respektive förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i egenskap av styrgrupp för upprättandet av föreliggande förslag till måltidspolicy, behandlat ärendet vid sammanträde den 21 februari 2012, 59, respektive den 8 maj 2012, 137. Kostchefen Fredrika Thors föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2012 att Måltidspolicy för Malung-Sälens kommun antas enligt bilaga, att gälla från den 1 september Hans-Petter Paulsen (FP) yrkar att det i förslaget till måltidspolicy tas bort, att Malung- Sälens kommun eftersträvar att öka de ekologiska inköpen. Kurt Podgorski (S) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) deltar inte i beslutet. Hans-Petter Paulsen (FP) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget förslag. av kostchefen Fredrika Thors, daterat 15 maj Bilaga KA Förslag till Måltidspolicy för Malung-Sälens kommun.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 152 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg E16, Dalarnas län 1. Föreslagna hastighetsbegränsningar tillstyrks. 2. Åtgärder och investeringar behövs mellan Värmlandsgränsen och Borlänge för att höja hastigheten till 100 km/h, för att med långa avstånd nå god tillgänglighet, konkurrenskraft och goda utvecklingsmöjligheter. Trafikverket har i en skrivelse daterad 25 april 2012 givit Malung-Sälens kommun möjlighet att lämna remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter för väg E16, Dalarnas län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2002:11) om hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 2 maj 2012 att föreslagna hastighetsbegränsningar tillstyrks. Åtgärder och investeringar behövs mellan Värmlandsgränsen och Borlänge för att höja hastigheten till 100 km/h, för att med långa avstånd nå god tillgänglighet, konkurrenskraft och goda utvecklingsmöjligheter. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Backa Siv Ivarsson, daterat 2 maj Trafikverkets skrivelse, daterad 25 april Skickas till För kännedom: Kent Söderlund, Region Dalarna Siv Ivarsson För åtgärd: Trafikverket

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 153 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 66, Dalarnas län 1. Föreslagna hastighetsbegränsningar tillstyrks. 2. Åtgärder och investeringar för väg 66 behövs för att så långt det är möjligt höja hastigheten till 100 km/h på den stora, uppsamlande tillfartsvägen från Mälardalen och södra Sverige till Norra Europas största vintersportområden. För Malung- Sälens kommun är åtgärderna på delsträckorna Malung- riksgränsen Stöa av särskilt intresse, liksom de delar som sammanfaller med E16 Malung Björbo. Trafikverket har i en skrivelse daterad 26 april 2012 givit Malung-Sälens kommun möjlighet att lämna remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter för väg 66, Dalarnas län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:291) om hastighetsbegränsning på väg 66 i Dalarnas län. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2012 att föreslagna hastighetsbegränsningar tillstyrks. Åtgärder och investeringar för väg 66 behövs för att så långt det är möjligt höja hastigheten till 100 km/h på den stora, uppsamlande tillfartsvägen från Mälardalen och södra Sverige till Norra Europas största vintersportområde. För Malung-Sälens kommun är åtgärderna på delsträckorna Malung- riksgränsen Stöa av särskilt intresse, liksom de delar som sammanfaller med E16 Malung Björbo. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Backa Siv Ivarsson, daterat 3 maj Trafikverkets skrivelse, daterad 26 april Skickas till För kännedom: Kent Söderlund, Region Dalarna Siv Ivarsson För åtgärd: Trafikverket

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 154 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 311, Dalarnas län 1. Föreslagen hastighetsbegränsning 80 km/h tillstyrks på delsträckan Sälen Fulunäs. 2. På delsträckan Fulunäs Särna bör hastighetsgränsen höjas till 90 km/h. 3. Delsträckan Sälen Tännäs bör ingå i beslutet om hastighetsbegränsning 80 km/h för väg Åtgärder och investeringar behövs för att så långt det är möjligt höja hastigheten till 90 km/h på väg 311, som på svensk sida är förlängningen av den stora, uppsamlande tillfartsvägen 66 från Mälardalen och södra Sverige till Norra Europas största vintersportområden. 5. Inom Malung-Sälens kommun har Horrmundsvalla högsta prioritet för åtgärd. Trafikverket har i en skrivelse daterad 26 april 2012 givit Malung-Sälens kommun möjlighet att lämna remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter för väg 311, Dalarnas län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:290) om hastighetsbegränsning på väg 311 i Dalarnas län. Utredningssekreterare Siv Ivarsson har upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2012, med förslag till beslut i ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Backa Siv Ivarsson, daterat 4 maj Trafikverkets skrivelse, daterad 26 april Skickas till För kännedom: Kent Söderlund, Region Dalarna Siv Ivarsson För åtgärd: Trafikverket

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 155 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 1054, Dalarnas län Föreslagen hastighetsbegränsning tillstyrks. Trafikverket har i en skrivelse daterad 25 april 2012 givit Malung-Sälens kommun möjlighet att lämna remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter för väg 1054, Dalarnas län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:861) om hastighetsbegränsning på väg 1054 i Dalarnas län. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2012 att föreslagen hastighetsbegränsning tillstyrks. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Backa Siv Ivarsson, daterat 8 maj Trafikverkets skrivelse, daterad 26 april Skickas till För kännedom: Kent Söderlund, Region Dalarna Siv Ivarsson För åtgärd: Trafikverket

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 156 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg 1024, Dalarnas län 1. Föreslagen hastighetsbegränsning tillstyrks. 2. Åtgärder och investeringar behövs för att så långt det är möjligt höja hastigheten på väg 1024 till 90 km/h. Trafikverket har i en skrivelse daterad 26 april 2012 givit Malung-Sälens kommun möjlighet att lämna remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter för väg 1024, Dalarnas län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:555) om hastighetsbegränsning på väg 1024 i Dalarnas län. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2012 att föreslagen hastighetsbegränsning tillstyrks. Åtgärder och investeringar behövs för att så långt det är möjligt höja hastigheten på väg 1024 till 90 km/h. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Backa Siv Ivarsson, daterat 8 maj Trafikverkets skrivelse, daterad 26 april Skickas till För kännedom: Kent Söderlund, Region Dalarna Siv Ivarsson För åtgärd: Trafikverket

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 157 Yttrande till Trafikverket angående hastighetsbegränsning på väg E45, Dalarnas län 1. Föreslagna hastighetsbegränsningar tillstyrks. 2. Åtgärder och investeringar behövs på hela E45 genom Dalarna, för att så långt det är möjligt höja hastigheten till 100 km/h för att med långa avstånd nå god tillgänglighet, konkurrenskraft och goda utvecklingsmöjligheter. För Malung-Sälens kommun är åtgärder på delsträckorna Malung Mora av särskilt intresse, liksom den del som sammanfaller med E16 Malung Värmlands länsgräns. Trafikverket har i en skrivelse daterad 5 maj 2012 givit Malung-Sälens kommun möjlighet att lämna remissyttrande gällande förslag till nya föreskrifter för väg E45, Dalarnas län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:89) om hastighetsbegränsning på väg E45 i Dalarnas län. Utredningssekreterare Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2012 att föreslagna hastighetsbegränsningar tillstyrks. Åtgärder och investeringar behövs på hela E45 genom Dalarna, för att så långt det är möjligt höja hastigheten till 100 km/h för att med långa avstånd nå god tillgänglighet, konkurrenskraft och goda utvecklingsmöjligheter. För Malung-Sälens kommun är åtgärder på delsträckorna Malung Mora av särskilt intresse, liksom den del som sammanfaller med E16 Malung Värmlands länsgräns. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Backa Siv Ivarsson, daterat 8 maj Trafikverkets skrivelse, daterad 4 maj Skickas till För kännedom: Kent Söderlund, Region Dalarna Siv Ivarsson För åtgärd: Trafikverket

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 158 Gymnasiesamverkan i Dalarna, GYSAM Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun ansöker om medlemskap i GYSAM. GYSAM startade 2007 som ett treårigt projekt, med målet att öka samverkan mellan kommunerna. Bakgrunden var sjunkande elevtal, inom kommunerna i Dalarna minskar elevantalet med 35 % de kommande fem åren. I den nya läroplanen för gymnasieskolan finns 60 olika inriktningar att läsa, ett utbud som varje enskild kommun inte har möjlighet att erbjuda. Genom samarbete inom GYSAM kan 53 av programmen erbjudas Dalarnas ungdomar. I GYSAM deltar idag kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Leksand, Rättvik, Hedemora och Vansbro. Barn- och utbildningsnämnden har den 26 april 2012, 42, fått information i ärendet och beslutat om att Malung-Sälens kommun bör ansöka om medlemskap i GYSAM. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår den 9 maj 2012, 57, att Malung-Sälens kommun ansöker om medlemskap i GYSAM. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag. Samverkansavtal för gymnasieskolan inom GYSAM, daterat 16 december 2010.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 159 Uppförande av industrilokal Kommunchefen uppdras att bilda en projektgrupp inför uppförandet av industrilokal, i enlighet med träffad överenskommelse. Malung-Sälens kommun har träffat överenskommelse med Normark Scandinavia AB avseende uppförande av kompletterande industrilokal på kommunens mark för förhyrning. Lokalen ska stå klar nästa höst. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchefen att bilda en projektgrupp inför uppförandet av industrilokal, i enlighet med träffad överenskommelse. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Rolf Davidsson

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 160 Besök av Leader DalÄlvarna Lasse Nygård och Elsa Wolff från Leader DalÄlvarna besöker kommunstyrelsens arbetsutskott för att informera verksamhetens nuläge och tänkbara framtid. Leader DalÄlvarna är en ideell förening som består av kommunerna Malung-Sälen (Malungs församling), Älvdalen (Älvdalens församling), Vansbro, Gagnef, Mora, Orsa, Rättvik och Leksand. Även privatpersoner och föreningar kan söka medlemskap. Från 2009 till idag har 25 projekt beviljats i Malung-Sälens kommun (Malungs församling), inom ramen för Leader DalÄlvarna. Leader handlar i grunden om att finna faktorer för att utveckla landsbygdens ekonomi, genom samverkan mellan det offentliga, privata och ideella. I arbetet betonas underifrånperspektivet och strategin är att få levande och långsiktigt hållbara bygder med offentliga och privata verksamheter samlade. Lasse Nygård och Elsa Wolff överlämnar ett dokument med aktuella frågeställningar. Arbetsutskottet konstaterar att frågeställningarna bör skickas vidare till landsbygdsutvecklare Ture Olsson.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Au 161 Näringspolitiskt program för Malung-Sälens kommun Vik. näringslivschefen och kommunikationsstrategen uppdras att bereda ärendet vidare, med beaktande av inkomna yttranden. Näringslivsenheten har upprättat förslag till näringspolitiskt program Syftet med programmet är att bredda och fördjupa arbetet med ett rikt och levande näringsliv i kommunen. Programmet ska fungera som ett stöd i dialogen mellan kommunen och näringsliv samt tydliggöra det näringspolitiska uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2012, 57, att sända programmet på samråd till branschorganisationerna, de politiska partierna och de kommunala bolagen. Som datum för återrapportering angavs den 22 maj Kommunfullmäktige har att anta programmet slutligt. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2012 att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen och att näringslivschefen och kommunikationsstrategen uppdras att revidera förslaget till Näringspolitiskt program, med beaktande av inkomna yttranden, inför behandling i kommunstyrelsen. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till vik. näringslivschefen och kommunikationsstrategen att bereda ärendet vidare, med beaktande av inkomna yttranden. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 15 maj Inkomna yttranden från Företagarna Malung-Lima-Sälen, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Malung-Sälenpartiet. Återrapporteras till/senast Till arbetsutskottet senast den 21 augusti Skickas till För kännedom: För åtgärd: Maggie Grundén Anders Löwenberg

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 162 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr Ny rapport om biblioteken och samverkansmodellen. Dnr Avtalsförslag och utredningsrapporter ang kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län. Dnr Opprettelse av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat i Trysil kommune. Dnr Landstinget Dalarnas sammanträdesplan för Dnr Länsstyrelsens beslut angående ekonomiskt stöd för kommunikationsinsatsen Tänk om under 2012.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-03-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-09:30 Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorsi (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Tom Martinsson (M) Martina Elfström (FP)

Läs mer

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30

Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 A Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Orrskogen, Malung, kl. 16:15-16:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 95-97, 99 Lilian Olsson (S) 95-100 Bitte Lindberg Ås (S) 95-99 Lars-Erik Bech (V) 95,

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl.

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. .o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 17:50-18:20 Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl ,

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00, 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl 18.30-20.00. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-13.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (S) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30 11:20 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande 127-139 Bitte Lindberg Ås (S) Pär Kindlund (C), ordförande 140

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.10, 19.10-20.30. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

o Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Pär Kindlund (C) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Tom Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-11-27 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-11.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-05-14 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.45. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Bitte Lindberg-Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lillian

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-12.00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V)

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) irzy* 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 08.00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Torbjörn Martinsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-13 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) ej 261-263 Pär Kindlund (C) ej 261 Tom

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272 o Malung-Sälens kommun 2016-10-26 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-12.20 arina Albertsson (S), ordförande 256-271, 273-297 Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl Socialnämnden 2012-11-21 1 (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl 09.00 11.20 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl

Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 17 december 2008, kl 13.00 15.00 Beslutande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, skolkansliet Kl. 09.00-13.00 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Martina Henriksson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Administrationen LSS, kl. 13:

Administrationen LSS, kl. 13: fe 3 Ä Socialnämnden 2016-04-14 1 Plats och tid Beslutande Administrationen LSS, kl. 13:00-15.45 arina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M) Birgitta Örjas (S) Jörgen Norén (S) Lars-Erik Bech (V)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer