H A LV Å R S R A P P O R T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4"

Transkript

1 H A LV Å R S R A P P O R T

2 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning; en varaktigt hög riskjusterad avkastning under iakttagande av låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna Avkastningsnivå: Högre än den långsiktigt förväntade avkastningen i en traditionell portfölj bestående av aktier och obligationer Risk (standardavvikelse): Lägre än aktiemarknadens risk Korrelation: Okorrelerad med aktier och obligationer AVGIFTER OCH TECKNING Fast arvode: 1,0 procent per år, debiteras månadsvis Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger avkastningströskeln 1). Debiteras månadsvis Inträdesavgift: Ingen (högst 5 procent) Teckning/inlösen av andelar: Månatligen 2) Minimiinvestering: kronor vid första teckningstillfället, därefter minst kronor per teckningstillfälle TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 30 oktober 1997 och omauktoriserades den 9 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels torg 2, Stockholm Revisorer: KPMG AB, Anders Bäckström, Box 16106, Stockholm och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB, Gliavägen 56C, Bromma FONDBOLAG Nektar Asset Management AB Organisationsnummer: Fond under förvaltning: Nektar Ägare: Brummer & Partners AB (70 procent), Namint AB (30 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7030, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Client Desk, B & P Fund Services AB Verkställande direktör: Gunnar Wiljander Vice verkställande direktör: Mikael Spångberg Styrelse: Thomas Andersson, Svante Elfving, Kent Janér, Torbjörn Olofsson (ordförande) och Ola Paulsson Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf, B & P Fund Services AB Oberoende riskkontrollansvarig: Sam Nylander, B & P Fund Services AB 1) Avkastningströskeln (se ordlistan) räknas fram med hjälp av fondens tröskelräntesats, som utgörs av genomsnittet av Riksbankens fixing av räntan på 90-dagars svenska statsskuldväxlar. F onden tillämpar high watermark, vilket innebär att andelsägare endast erlägger prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder har återhämtats. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 NEKTARS HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Nektar Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för f onden Nektar för perioden 1 januari till 30 juni Om Brummer & Partners...4 Förvaltarna har ordet...5 Svår marknadsmiljö och låg avkastning...5 Världens ögon på Federal Reserve...5 De asiatiska drakarna...6 Ljusning i södra Europa...6 Starkt brittiskt uppsving...7 Stark svensk ekonomi...7 Sämre säkerhetspolitiskt läge...7 Skäl till låga räntor...7 Centralbankerna styr marknadspriserna...9 Nektars portföljarbete...10 Rekryteringar och personalförändringar...10 Nya internationella utmärkelser...11 Oförändrad förvaltningsvolym...11 Regelverk rullas ut...11 Utsikter...11 Förvaltningsberättelse...14 Portföljrisker...16 Räkenskaper...18 Balansräkning...18 Fondförmögenhet (finansiella instrument)...20 Redovisningsprinciper...37 Övrig information...38 Rapport avseende översiktlig granskning av halvårsrapport...40 Förvaltningsorganisation...41 Ordlista...45 Nektar är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Nektar är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Nektar har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Nektar Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och m inska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Nektar Asset M anagement AB tillhanda håller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Om Brummer & Partners Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet att åstadkomma god riskjusterad absolut avkastning, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Tillsammans förvaltar vi 121 miljarder kronor 1) på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Brummer & Partners har kontor i sex länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 400 anställda. Vår affärsmodell bygger på entreprenörskap med självständiga fondbolag som ägs gemensamt av Brummer & Partners och förvaltarna av respektive fond. Brummer Multi- Strategy är en väldiversifierad portfölj av gruppens hedgefonder där fonderna inte följer varandra sinsemellan, något som gagnar såväl våra kunder som fondbolagen inom gruppen. Visionen är att skapa en diversifierad hedgefondfirma och affärsmodellen har visat sig attraktiv för skickliga fondförvaltningsteam som uppskattar vår samlade erfarenhet och solida infrastruktur. Såväl Brummer & Partners som förvaltarna investerar egna besparingar i fonderna, vilket skapar intressegemenskap mellan förvaltarna, Brummer & Partners och våra kunder. Fonderna förvaltas oberoende av varandra under ledning av den förvaltningsansvarige för respektive fond. Brummer & Partners första fond Zenit startades den 1 juli 1996 som Sveriges första hedgefond. Redan vid Brummer & Partners start 1995 hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning, något som inte erbjöds på den svenska marknaden vid den tiden. Med Zenit blev vi pionjärer inom hedgefondförvaltning i Sverige och banade vägen för en helt ny bransch i landet. Sedan dess har Brummer & Partners utvecklats till att bli en av de ledande hedgefondförvaltarna i Europa. För arbetsgivare och privatpersoner i Sverige erbjuder vi pensionssparande genom vårt försäkringsbolag Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Här kan pensionssparare placera i Brummer Multi-Strategy och gruppens övriga aktivt förvaltade svenska fonder, enskilt eller i kombination med ett brett utbud av indexfonder med låga eller inga förvaltningsavgifter. Brummer & Partners främsta fokus är hedgefondförvaltning som står för huvuddelen av det förvaltade kapitalet. Tillsammans med erfarna lokala förvaltare har vi också startat private equity-fonder i Bangladesh och Filippinerna, två tillväxtmarknader som bedöms vara särskilt intressanta. Med dessa fonder blev Brummer & Partners den första internationella aktören att investera i onoterade innehav via fonder inriktade på Bangladesh respektive Filippinerna. Gruppens fonder har uppdragit värdering samt kontroll av andelsägarregister åt tredje part för att säkerställa en oberoende kontrollfunktion. 2) Därutöver stödjer Brummer & Partners helägda dotterbolag B & P Fund Services AB ( BFS ) fondbolagen och försäkringsbolaget med infrastruktur och administrativa tjänster inom områdena distribution, ekonomi, administration, juridik, regelefterlevnad och kundservice. Utöver den värdering som görs av tredje part genomför även BFS daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. BFS står under Finansinspektionens tillsyn som ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Långa/korta aktier Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy Manticore TMT Futuris Europa Marknadsneutrala aktier Zenit Global Carve Global Krediter & aktier Archipel Global Canosa Navegar Filippinerna Global Nektar Global Lynx Systematisk makro Observatory Global Frontier Bangladesh Private Equity Övriga fonder Makro, FX & RV Kredit 1) Per 30 juni ) Gäller ej de svenska Lynx-fonderna. Gruppens fonder med utländsk hemvist värderas av tredje part genom respektive fonds administratör. Brummer M ulti-strategy investerar i Lynx (Bermuda) som värderas och administreras externt av HSBC. 4

5 Förvaltarna har ordet Nektar syftar till att ge en god avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Samtidigt ska risken vara relativt låg. På så sätt kan en traditionell portfölj som kompletteras med en investering i Nektar få både högre avkastning och lägre risk. Nektar har nått sina mål med god marginal sedan fondens start Fonden använder olika metoder och marknader för att uppfylla sina mål. Nektars förvaltare strävar efter att etablera positioner där vinstchanserna bedöms vara större än förlustriskerna. Sådana positioner grundas typiskt sett på att förvaltarna anser att den relativa prissättningen mellan olika finansiella instrument inte är logisk. Det kan exploateras genom att simultant köpa de instrument som anses vara relativt billiga och sälja dem som anses vara relativt dyra. Denna handel på relativa värderingar sker oftast i räntemarknader. Positioner som grundas på relativa värderingar är inte beroende av att marknaderna i allmänhet rör sig upp eller ner för att generera vinster. Därmed skapas möjligheter till avkastning som har låg korrelation med marknadsutvecklingen, vilket i sin tur möjliggör effektiv och risksänkande diversifiering av traditionella portföljer. Det kan också vara mindre svårt att bedöma den relativa utvecklingen mellan olika finansiella instrument än att bedöma hela marknadens riktning. Förvaltarna söker positioner där den förväntade avkastningen är hög i förhållande till risken. När fonden består av ett stort antal sådana positioner som utvecklas oberoende av varandra förstärks denna attraktiva profil. Förvaltarna arbetar aktivt och kontinuerligt med att balansera de olika positionerna mot varandra för att vid varje tillfälle uppnå önskad Frekvensfördelning sedan start Antal månadsobservationer riskprofil för fonden som helhet, vilket typiskt sett inkluderar skydd mot oväntade händelser. Över tiden ska denna profil vara neutral i förhållande till marknadsutvecklingen. SVÅR MARKNADSMILJÖ OCH LÅG AVKASTNING Nektars fondandelsvärde ökade med 0,39 procent under första halvåret Det är en svag avkastning, inte minst i relation till fondens genomsnittliga årsavkastning på 11,49 procent sedan start. Risknivån i portföljen var fortsatt låg. I vår utblick för 2014 hade vi en förhoppning om att året skulle gestalta sig annorlunda än de senaste åren och erbjuda bättre förutsättningar för ett ökat risktagande. Därmed skulle Nektar få bättre möjligheter att generera god avkastning. Mer specifikt antog vi att ännu lägre räntor, som en följd av grusade tillväxtförväntningar, inte längre skulle gå hand i hand med stigande priser på aktier och fallande kreditspreadar. Vidare bedömde vi att ett fortsatt nämnvärt fall i implicit volatilitet för optioner var osannolikt. Dessa antaganden visade sig vara felaktiga, vilket belastade fondens resultat. VÄRLDENS ÖGON PÅ FEDERAL RESERVE Sjunde året efter att den finansiella krisen gav sig till känna tvingas vi konstatera att den globala tillväxten återigen ser ut att bli lägre än vad de flesta prognosmakare förväntat sig. Det beror bland annat på att tillväxten i USA blev lägre än förväntat under första kvartalet, då BNP enligt den senaste statistiken föll relativt kraftigt. Utvecklingen kan delvis förklaras av den stränga vintern och andra kvartalet var betydligt bättre. Även om förväntningarna på tillväxten för helåret Värdeutveckling sedan start Nektar MSCI World index (lokal valuta) JP Morgan Global Govn't Bond Index (lokal valuta) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) Index = 100 per 30 juni Månadsavkastning, % Sedan starten 1998 har Nektar redovisat en månadsavkastning på m ellan 0 och 1 procent vid 56 tillfällen. 74 procent av Nektars månads observationer överstiger nollstrecket. Historiskt visar fonden därmed en asymmetrisk avkastningsprofil. Sedan starten 1998 redovisar Nektar en total avkastning på 501,20 procent jämfört med 205,39 procent för ett brett hedgefondindex. Fondens riskjusterade avkastning under perioden har varit väsentligt bättre än för ett genomsnitt av andra hedgefonder. Härtill har korrelationen med dessa varit 0,09. 5

6 Rekordlåga obligationsräntor 10-år statsobligationsränta. Källa: Macrobond Avkastning % USA Japan Tyskland skruvats ner rejält utvecklas delar av den amerikanska ekonomin i rätt riktning, inte minst arbetsmarknaden har varit överraskande stark. Den nya chefen för Federal Reserve, Janet Yellen, har konsekvent minskat obligationsköpen med 10 miljarder dollar per månad. Eftersom de penningpolitiska besluten i USA påverkar den globala kreditcykeln håller hela världen ögonen på den amerikanska centralbanken och dess kommunikation. Att inflationstakten ökat något i USA är inte något som bekymrat centralbankschefen som nyligen tonat ner riskerna kring den senaste tidens oväntat höga inflation. Det stora debattämnet kring amerikansk ekonomi har i stället handlat om arbetsmarknadssituationen och frågan om hur stora de lediga resurserna faktiskt är. Eftersom Federal Reserve i sin forward guidance tydligt kopplat sina penningpolitiska stimulansåtgärder till utvecklingen på arbetsmarknaden, är detta en kärnfråga. Även om lågräntemiljön fortsätter ännu en tid, förväntar sig marknaden i skrivande stund att de första styrräntehöjningarna kan komma något tidigare än vad som tidigare antagits. Å andra sidan signalerar Fed att den långsiktigt normala räntenivån framöver troligen kommer att ligga lägre än den gjort historiskt. och volatilitet USA volatilitetsindex. Källa: Macrobond Merrill Lynch, MOVE Index, 1 Månad CBOE, S&P 500 Volatility Index (VIX) % % 3,0 90 2,5 2,0 1,5 1,0 0, DE ASIATISKA DRAKARNA Under årets inledning ökade oron för den kraftiga kreditexpansionen i Kina, där systemet med skuggbanker av omvärlden betraktas som icke transparent och potentiellt instabilt. De kinesiska myndigheterna vidtog ett antal r iktade och begränsade stimulansåtgärder som verkade stabilisera det finan siella systemet och oron dämpades successivt. Särskilt noterbart var att centralbanken under februari intervenerade på valuta marknaden i syfte att försvaga yuanen. Det var en åtgärd som bröt såväl mot tidigare mönster som mot den trend av stabilitet och långsam förstärkning som skett av den kinesiska valutan. Trots att den kinesiska tillväxttakten m attats från tidigare mycket höga nivåer, förväntas den vara fortsatt hög i ett globalt perspektiv. Givet att rege ringen satt upp ett mål om 7,5 procents tillväxt för 2014 kommer den troligen också att hamna i närheten av detta i den officiella statistiken. Det är dock ingen garanti för att den verkliga tillväxten faktiskt når upp till denna nivå, inte heller att sammansättningen av tillväxten är långsiktigt hållbar. De kraftfulla ekonomisk-politiska stimulanserna som initierades under 2013 bidrog till att Japans ekonomi hade en stark tillväxt under första kvartalet. Efter den åtstramande momshöjningen i april har dock tillväxttakten bromsat in och utvecklingen är för närvarande svårtolkad. På den positiva sidan ser vi att inflationen stiger och ligger i linje med centralbankens prognos och strävan. Vidare har ett antal strukturreformer beslutats, något som marknaden hoppas få se mer av. LJUSNING I SÖDRA EUROPA Den europeiska ekonomin visade under första halvåret ovanligt god stabilitet och hygglig tillväxt. Skillnaderna mellan olika länder är dock alltjämt påtagliga. Den tyska ekonomin har utvecklats väl medan det i Frankrike endast tagits små reformsteg och här efterlyser de flesta ekonomer mer kraftfulla strukturåtgärder. Flera sydeuropeiska länders ekonomier har slutat att falla och tillväxtkurvorna har successivt börjat vända upp, särskilt i de länder som genomfört omfattande reformer och nu belönas för detta, bland annat genom lägre räntor. Den samlade tillväxttakten behöver dock öka inom EU något som, i kombination med mycket låg inflation, gjorde att den europeiska centralbanken under perioden på nytt sänkte styrräntan och vidtog ytterligare kvantitativa åtgärder för att försöka öka farten i ekonomin. Även om en hel del nu går i rätt riktning för Europa finns flera orosmoln. Banksystemet är alltjämt bräckligt med risk för nya bakslag. Den europeiska

7 sammanhållningen är under press och EU-parlamentsvalet innebar en ökad polarisering efter framgångar för extrema och EU-kritiska partier. Till osäkerheten bidrar också en kommande folkomröstning i Skottland om självständighet och en folkomröstning om EU-medlemskapet i Storbritannien. STARKT BRITTISKT UPPSVING Den brittiska ekonomin har överraskat på uppsidan. I ett vidare perspektiv kan man notera den kritik Storbritannien fick för sin åtstramningspolitik samtidigt som USA eldade på med stimulanser när den finansiella krisen tilltog. Sedan en tid tillbaka har dock den brittiska tillväxten varit stark medan USA har haft överraskande svag tillväxt. STARK SVENSK EKONOMI Sverige har haft en stark ekonomisk utveckling, inte minst i jämförelse med omvärlden. BNP-utvecklingen är god, sysselsättningen är den högsta någonsin och realinkomsterna stiger i snabb takt. Man kan dock få motsatt intryck, att den svenska ekonomin utvecklats svagt, när man följer debatten. Fokus brukar då ligga på den låga inflationen som under flera år varit lägre än Riksbankens tvåprocentiga mål och som anses ha lett till onödigt hög arbetslöshet; med detta synsätt skulle den starka ökningen av sysselsättning kunna ha varit ännu snabbare. Kritiker menar också att det finns en risk för att inflationsmålet som nominellt ankare kan tappa i trovärdighet. I andra vågskålen ligger hushållens höga skuldsättning, framför allt på bolånesidan, samt de höga och alltjämt stigande huspriserna. I allt väsentligt handlar detta om avvägningen mellan hur mycket mer fart vi vill stimulera fram i ekonomin på kort sikt kontra risken att dagens stimulans visar sig leda till stora framtida problem på grund av hushållens rekordhöga skulder. SÄMRE SÄKERHETSPOLITISKT LÄGE I den negativa vågskålen vad gäller första halvårets utveckling ligger det försämrade säkerhetspolitiska läget och ökade politiska risker. Konflikten i Ukraina har dominerat de västerländska tidningsrubrikerna där Rysslands agerande starkt kritiserats. Tonläget i öst-västrelationerna har skärpts och den peace dividend som den globala ekonomin fick efter det kalla krigets slut har försvunnit. Den period av nedrustning som under de senaste åren frigjort resurser för civila ändamål riskerar nu att i stället gradvis svänga om mot ökade militära investeringar och högre riskpremier för investeringar över landgränserna. Utöver ökade spänningar i Europa, har flera oroshärdar blossat upp i Mellanöstern. Bland annat har våldet tilltagit i Irak, konflikten i Syrien har fortsatt och oroligheter har förekommit i Egypten med mera. Efter rapportperiodens slut genomförde Israel en stor markoffensiv i Gaza. I Asien gör sig konflikten mellan Kina och Japan påmind genom kraftmätningar från båda länderna. Även andra länder i området, till exempel Vietnam, har upplevt försämrade förbindelser med Kina på grund av den stora grannens aggressiva politik, inte minst i omstridda havsområden. SKÄL TILL LÅGA RÄNTOR De globala räntorna är i stort sett kvar på de lägsta nivåerna någonsin, både mätt i nominella termer och i förhållande till faktisk och potentiell tillväxt. Det finns många tänkbara skäl till detta: Extremt lätt penningpolitik Alltsedan den finansiella krisen blossade upp och kulminerade med Lehman-kraschen under 2008 har centralbankerna genom olika penningpolitiska åtgärder sökt stödja den reala BNP-nivå Reallöner, snitt Bruttonationalprodukt. Konstanta priser. Säsongsjusterat. Källa: Macrobond Real disponibel inkomst per capita. Källa: Macrobond Euroområdet (omräknat 2000=100) Storbritannien (omräknat 2000=100) Sverige (omräknat 2000=100) USA (omräknat 2000=100) 140 Euroområdet 15 (omräknat 2000=100) Storbritannien (omräknat 2000=100) Sverige (omräknat 2000=100) USA (omräknat 2000=100)

8 ekonomin. En hörnpelare i denna politik har varit att hålla räntorna extremt låga under lång tid. Vidare har de köpt obligationer i massiv skala för att tillföra ytterligare stimulans. Som en konsekvens av denna politik har under senare år ett nytt fenomen uppstått. I många länder har de senaste årens budgetunderskott finansierats av centralbanker snarare än av den privata marknaden. Centralbanker har ofta varit köpare av den egna statens obligationer, köp som sker med nytryckta pengar. Men också andra länders centralbanker har uppträtt som storskaliga köpare. Oftast har de senare intervenerat på valutamarknaden för att förhindra att den egna valutan stärks, något som ökar valutareserven och därmed centralbankens placeringsbehov. Vidare har privata banker inom euroområdet gjort storskaliga köp av statsobligationer, som i sin tur finansieras förmånligt av respektive lands centralbank. De pengar som budgetunderskotten bidrar med i ekonomin har genom centralbankernas köp inte ökat utbudet av stats obligationer till den privata sektorn, exempelvis pensionsfonder och hushåll som normalt sparar i dessa. Därmed minskar möjligheterna att placera i tillgångar med låg risk. I dagens ränteläge är det också svårt för exempelvis pensionsfonder att placera i kassa. De riskerar då att inte klara av att ge sina sparare den avkastning som krävs såväl av lagen som av konkurrensskäl. De måste i stället söka avkastning på annat håll och placera sina medel i andra, typiskt sett mer riskfyllda, tillgångar såsom aktier och kreditobligationer även om de skulle tycka att dessa förefaller vara dyra i förhållande till fundamentala faktorer. Detta köptryck leder till högre priser på riskfyllda tillgångar vilket också är centralbankernas strategi. Dessa tillgångar prissätts därmed i relation till de nya rekordlåga räntor som centralbankerna producerat. Allt annat lika innebär detta en engångshöjning av förmögenheten för dem som under denna period haft finansiella tillgångar (de rika), men också en lägre förväntad framtida avkastning på sparande. Det är en icke önskvärd omfördelning av förmögenhet och framtida inkomster. Ett utförligare resonemang kring olika önskade, faktiska och tänkbara effekter av centralbankernas agerande följer längre fram i denna rapport. Men det är inte enbart den extremt lätta penningpolitiken som förklarar de låga räntorna. Andra tänkbara förklaringsfaktorer är: Sekulär stagnation Den klassiska tanken om sekulär stagnation lyftes förra året fram av nationalekonomen och USA:s tidigare finansminister Larry Summers i ett uppmärksammat tal vid Internationella Valutafonden. Summers oroade sig över den nuvarande ekonomiska situationen där mogna ekonomier balanserar på gränsen till recession trots att räntorna är rekord låga, realräntorna till och med negativa. Denna diskussion är högst relevant efter många år av stora och systematiska överskattningar av den globala tillväxten trots tilltagande finans- och penningpolitiska stimulanser under perioden. Ett fall i potentiell BNP-tillväxt, så kallad sekulär stagnation, kan i sin tur bero på olika saker. En orsak är att många länder upplever en långsammare tillväxt av den arbetsföra befolkningen än tidigare. Det dämpar förstås de totala produktionsmöjligheterna men behöver inte betyda något för vad vi kan producera per person och därmed inte heller för vår levnadsstandard. En mer allvarlig orsak vore en strukturell sänkning av produktiviteten, vilket i sin tur sänker vår levnadsstandard för varje given arbetsmängd. Dessvärre har många länder registrerat fallande produktivitet under senare år. Statistiken visar också att dynamiken i till exempel den amerikanska ekonomin fallit trendmässigt och kraftigt under de senaste år tiondena. Fallet har accelererat efter finanskrisen. Utvecklingen syns i den kraftiga minskning av antal arbetstillfällen som uppstår och försvinner, liksom antal företag som startas och går omkull. Denna utveckling stödjer hypotesen om en stelare och sämre fungerande ekonomi, lägre produktivitet och därmed lägre tillväxt. Det är alltså oklart vilka de viktigaste orsakerna till en långsammare tillväxt skulle vara. Bland hypoteserna finns att många hushåll prioriterat sanering av sina högt belånade balansräkningar framför ytterligare konsumtion med lånade pengar, ökade svårigheter för nya och växande företag att finansiera sig efter bankkrisen, ovanligt låga investeringar de senaste åren, långsammare teknikutveckling, mer reglerade och därmed stelare ekonomier (gäller inte minst nya regler för banksektorn) och att ett ökande antal icke konkurrenskraftiga företag (så kallade zombie-företag), hålls vid liv genom rekordlåga ränteutgifter och uppskov med amorteringar och räntebetalningar. Obalanser i sparandet Det finns stora obalanser i sparandet såväl inom som mellan länder, liksom växande inkomst- och förmögenhetsskillnader inom länder. Det har ökat spänningarna mellan de kapitalstarka och de kapitalsvaga. De som redan har mycket har fått mer, understödda av den lätta penningpolitiken. De kapitalstarka spenderar en mindre andel av sitt kapital och sparar i stället mer, vilket åtminstone på kort sikt dämpar tillväxten. Den omfördelning av kapital som skett och de obalanser som uppstått genererar alltså inte den tillväxtkraft som vore önskvärd ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Investeringarna växer långsammare än tidigare, kanske av goda skäl Som tidigare diskuterats finns tecken på att den globala ekonomins potentiella tillväxt fallit. Vi kan också konstatera att såväl USA som Kina, världens två största ekonomier, kommunicerat att de ser en lägre strukturell tillväxt framför sig än vad de upplevt tidigare. Om även den privata sektorn överskattat potentiell tillväxt, vilket är troligt, har de troligen investerat för mycket; dagens kapitalstock kan vara för stor och behöva anpassas nedåt. I sådana fall är kanske inte det primära problemet att, som centralbankerna antar, 8

9 det finns för låg efterfrågan i ekonomin. Då kan det snarare vara utbudet som är för stort. Detta fenomen förstärks av att delar av den äldre kapitalstocken troligen inte är konkurrenskraftig när den ställs mot nyare teknologi eller konkurrens från låglöneländer och är därmed i någon mening obsolet. Den kommer att leva vidare så länge den fungerar hyggligt och efterfrågan är god men kommer inte att ersättas när den är utsliten. Mindre kapitalkrävande investeringar En ytterligare möjlig förklaring till att tillväxttakten, som vi mäter den, fallit under senare år kan finnas i att en stor andel av de investeringar som görs är mindre kapitalkrävande än tidigare. Summan investeringar, mätt i kronor och som andel av BNP, blir då mindre. Priset på kapitalvaror, exempelvis industrirobotar, fortsätter att falla i pris relativt arbetskraft. Detta är som bekant ett fenomen som gällt länge inom informationsteknologi. Trots att ledande IT-företag gör stora investeringar i nya projekt är det praktiskt svårt för dem att på ett lönsamt sätt investera i samma höga tempo som vinsterna forsar in. De exempellöst stora kassorna i framgångsrika företag som Apple och Google stödjer denna hypotes. Om det är så att vi har tappat i tillväxtkraft så uppstår en rad problem. Bland annat växer den redan nu rekordhöga skuldbördan hos exempelvis hushåll, men även i andra sektorer av ekonomin, ytterligare i förhållande till framtida inkomster. Och om det blir en allmän uppfattning att ekonomins tillväxtmöjligheter är lägre än vad man trott så kommer de som är högt skuldsatta att behöva öka sitt sparande. Men även många av dagens sparare kommer att spara än mer när de inser att den nu lägre avkastningen på deras placeringar troligen inte räcker för att nå de egna sparmålen, exempelvis en hygglig pension. En sådan omställning vore mycket besvärlig och skulle en period leda till en tillväxt under den nya lägre trenden. CENTRALBANKERNA STYR MARKNADSPRISERNA Flera centralbanker med Federal Reserve i spetsen anser att de för närvarande bör påverka och styra priserna på värdepapper. De menar att enbart traditionella privata marknadsekonomiska överväganden skulle ge felaktiga priser och därmed ett suboptimalt resultat för hela ekonomin. Andra bedömare hävdar däremot att detta är osunt och underminerar marknadsekonomins funktionalitet. Ett pris för detta är felallokering av resurser vilket bidrar till att sänka den framtida potentiella tillväxttakten, exempelvis genom att det byggs upp stora stockar av icke-produktiva skulder. Detta kan ge en skjuts för tillväxten idag men begränsar morgondagens konsumtion och den ekonomiska politikens frihetsgrader. Konstlat låga räntor resulterar också i en stelare och mer zombie-liknande ekonomi där ineffektiva och icke konkurrenskraftiga företag hålls vid liv på bekostnad av framväxten av nya och mer effektiva företag. Det är en utveckling som påminner om den sekulära stagnationens resonemang. Låga räntor ökar risken för finansiella bubblor och kan även försvåra arbetet med att nå inflationsmål i framtiden, både uppåt och nedåt. Det är oklart om centralbankerna och deras modeller gör skillnad mellan priser på tillgångar som stiger på grund av att deras värde ökar (till exempel genom bättre ekonomisk utveckling än förväntat) och priser på tillgångar som stiger på grund av högre värdering utan att det skett någon förändring av reala faktorer (en uppvärdering idag som medför en lägre avkastning i framtiden). Vad som sker är alltså ett försök från centralbankerna att skapa en tidsförskjutning av tillväxten. Ett ökat värde bör leda till ökad riskbenägenhet och aktivitet i ekonomin. Enbart en ökad värdering kan däremot lika gärna leda till motsatsen. Federal Reserve hävdar att dess strategi för att pressa upp priserna på existerande tillgångar gör olika ekonomiska aktörer mer benägna att ta risk. Dessa aktörer gör produktiva investeringar och därigenom höjs ekonomins framtida tillväxtbana. Penningpolitiken antas således ha en positiv påverkan på ekonomins struktur och tillväxtpotential. Dagens höga priser på olika värdepapper förväntas då valideras av en god framtida ekonomi. Detta är ett teoretiskt resonemang, praktiska erfarenheter saknas. I kontrast till detta finns alltså teorier som kommer till slutsatsen att Feds strategi är kontraproduktiv och i stället sänker USA:s framtida tillväxtbana. Ingen vet med säkerhet vad som gäller. Klart är i alla fall att extrema och oprövade strategier, såsom dagens amerikanska penningpolitik, ökar riskerna för oväntade utfall. Eftersom prognosmakare i allmänhet, inkluderande centralbanker, historiskt har uppvisat en svag förmåga att förstå och prognosticera ekonomiska förlopp, ens under mer normala förhållanden, bör detta leda till eftertanke. Det verkar inte troligt att träffsäkerheten ökar när vi lämnat kartan över den kända terrängen. Vi lever idag med rekordhög skuldsättning, rekordlåga räntor och oprövad penningpolitik i form av kvantitativa lättnader. Till detta ska läggas stora strukturella förändringar i den globala ekonomin såsom globalisering och snabbt tilltagande automatisering av arbetsuppgifter som tidigare inte kunnat utföras med teknikens hjälp. Risken för negativa överraskningar har därigenom rimligen ökat. Sådana är aldrig välkomna, men de är extra besvärliga från ett utgångsläge med högt värderade och högt belånade tillgångar samtidigt som räntorna redan är noll. Vid en analys av de senaste årens faktiska utveckling är det dessvärre svårt att finna tydliga positiva spår av Federal Reserves strategi. Den helt dominerande delen av bankernas nyutlåning sedan den finansiella krisen har använts för att köpa eller refinansiera existerande tillgångar till stigande priser. En ytterst liten del av krediterna har använts för produktiva investeringar. Dessa strategier leder inte till förbättrad tillväxt, snarare till en företagssektor och en samlad ekonomi som arbetar på en högre risknivå och som är mindre motståndskraftig mot störningar. 9

10 Företagen har varit återhållsamma med att investera i ny produktiv kapacitet. I stället har de låga räntorna utnyttjats till att emittera obligationer och köpa tillbaka egna aktier eller andra företag. Man kan fråga sig om det verkligen är självklart att företag och hushåll, såsom centralbanker antar, aktivt väljer att ta mer risk i den reala ekonomin efter att de i praktiken har tvingats ta mer finansiell risk än de önskar på grund av att centralbankerna i stor skala plockar bort riskfria placeringar från investeringsmenyn? Är det kanske lika sannolikt att de blir mer försiktiga i den reala sektorn för att kompensera en oönskat hög risknivå i den finansiella sektorn? Den aggressiva cykliska politiken med nollräntor riskerar också att dölja strukturella förändringar i ekonomin. Det kan minska politikernas förståelse för behov av strukturåtgärder och försena att korrekta och nödvändiga åtgärder vidtas medan problemen växer. Vidare visar erfarenheten att långa perioder av hög värdering, låga riskpremier och låg volatilitet, också det sistnämnda i stor utsträckning ett resultat av centralbankers agerande, kan få abrupta och turbulenta slut som ställer till med stora ekonomiska skador. NEKTARS PORTFÖLJARBETE Nektars fondandelsvärde steg med 0,4 procent under första halvåret. Handel inom relativvärderingar på räntemarknaden bidrog med knappt tre procent till fondandelsvärdet, medan portföljarbetet inom övriga strategier och tillgångsklasser belastade fondens resultat. De huvudsakliga förklaringarna till det svaga resultatet var missbedömningar av den makroekonomiska utvecklingen, eller möjligen att marknadsutvecklingen rimmade illa med den realekonomiska utvecklingen, samt fortsatt fallande volatilitet. Hedgefonder inriktade på makro har haft ett svårt första halvår, typiskt sett med negativa resultat. Deras förluster förefaller ha uppstått på ungefär samma sätt som för Nektar. Kombinationen av svagt resultat, marknader som inte uppförde sig i samklang med ekonomisk utveckling och beskedliga marknadsrörelser medförde att Nektars risktagande var lågt under perioden. Risken, mätt som Value-at-Risk (VaR), var i genomsnitt drygt 0,3 procent, vilket är lägre än vad Nektar eftersträvar över tid. Uppdelat per valutaområde kan resultatbidragen sammanfattas med god intjäning i Sverige, motsvarande knappt två procent av fondandelsvärdet. Nektar har en längre tid varit av uppfattning att Riksbanken kommer att tvingas sänka reporäntan på grund av att inflationstrycket i ekonomin legat betydligt lägre än bankens egna prognoser. Lägre svenska räntor och svagare krona, framför allt mot US-dollar, har varit vinstgivande positioner. För första gången på länge belastade strategier inom euroområdet resultatet. Under andra kvartalet började fonden positionera sig för högre räntor, framför allt genom räntespreadar mot andra marknader. I stora drag ansåg vi att den svaga ekonomiska utvecklingen i euroområdet redan låg i priserna och att riskpremierna var obefintliga. Fonden var dessutom positionerad för högre aktievolatilitet och ökade kreditspreadar i euroområdet. Även dessa positioner baserades på att förvaltare upplevde att riskpremierna varit för låga och inte motsvarade den risk investerare utsatte sig för. Hittills har detta visat sig vara felaktigt. Handel inom relativvärdering gav marginella resultatbidrag, men inte alls i nivå med de senaste årens bidrag. Låg volatilitet och höga transaktionskostnader i relation till potentiella vinster höll tillbaka aktiviteten i portföljen. Den för fonden utökade verksamheten i Asien bidrog med drygt en procent till fondens avkastning. En svagare kinesisk valuta samt konvergenspositioner för en fortsatt liberalisering och global anpassning av den kinesiska ekonomin var de största bidragsgivarna. Bortsett från att fonden överraskades av styrkan i den japanska yenen i början av året, gav aktiviteterna i övriga asiatiska marknader positiva bidrag. Marknaden, liksom Nektar, har haft stort fokus på tidpunkten för när Federal Reserve ska börja normalisera amerikanska räntor. Flertalet av fondens förvaltare har trott på stigande amerikanska räntor och en starkare US-dollar, vilket gav ett negativt bidrag på en och en halv procent av fondförmögenheten, mestadels via optionspremier som fallit i värde. Förluster inom makrohandel kompenserades något av övriga räntestrategier i regionen. Fonden ägde i genomsnitt obligationer motsvarande 392 procent av fondförmögenheten under första halvåret. Justerat för sålda obligationer fås ett mått som återspeglar fondens nettofinansieringsbehov, vilket i genomsnitt uppgick till 217 procent av fondförmögenheten. Nettofinansieringsbehovet var högre än normalt och återspeglar att fonden haft relativt omfattande aktiviteter baserade på relativvärdering mellan statsobligationer och ränteswappar. Balansräkningen, mätt som tioårsekvivalenter och som även omfattar derivat, var vid halvårsskiftet 17 gånger fondförmögenheten, vilket var i linje med hävstångsnivåerna under senare tid. REKRYTERINGAR OCH PERSONALFÖRÄNDRINGAR Nektar har under första halvåret anställt sju personer medan en person har slutat. Vid halvårskiftet hade Nektar 32 anställda, inklusive verksamheterna i London och Singapore, varav tretton portföljförvaltare. I april återanställdes Jonas Andersson Tuomaala. Jonas är teknologie doktor i produktionsekonomi från Lunds universitet och arbetade som portföljförvaltare för Nektar 2003 till Därefter drev han en egen CTA-fond, Density, tillsammans med en annan före detta Nektarkollega. Efter att de bestämt sig för att lägga ner fonden och sälja fondbolaget accepterade Jonas vår invit att komma tillbaka till Nektar, nu som kvantanalytiker. I maj började Rodney Ho Degen som portföljförvaltare vid Nektars Singaporekontor. Rodney, som har en ekonomiexamen från Nanyang Technological University of Singapore, har de senaste fyra åren arbetat som förvaltare på Monetary Authority of Singapore med fokus på valutamarknader. 10

11 Nektar har även rekryterat ytterligare en tradinganalytiker, Kristofer Östberg. Efter examen från Lunds universitet 2005 och en Master i finans från LSE, arbetade Kristofer på Bank of America Merrill Lynch där han under åren hade olika roller som kundhandlare och strateg. Under 2008 och 2009 arbetade Kristofer på Daiwa SMBC för att sedan återvända till BAML. Kristofer Östberg, började i juni och är stationerad vid Nektars Londonkontor. Under senare år har Nektars organisation vuxit i takt med en allt större förvaltningsportfölj och omfattar nu tre kontor med sammanlagt tretton portföljförvaltare. För att stärka supportfunktionerna till Nektars portföljförvaltning bildade Nektar under våren en ny grupp för front office-risk, med nya specialistroller inom risk, värdering och systemutveckling. Till denna grupp har vi anställt Rickard Kjellin, Yijin Zhou och Rasmus Olsson, alla interna rekryteringar från B & P Fund Services ( BFS ). Rickard och Yijin började båda i slutet av våren medan Rasmus ansluter i september. Rickard tog examen i Industriell ekonomi och Nationalekonomi vid Chalmers och Göteborgs universitet Därefter började han som systemutvecklare på Sungard Front Arena och sedan 2011 som kvantanalytiker i BFS Risk Control & Development-grupp. Yijin tog examen vid KTH 2001 och började därefter som systemutvecklare på Nasdaq OMX Nordic. År 2007 började han på Sungard Front Arena som seniorutvecklare och 2013 på BFS som teknisk analytiker i Calypsoprojektet. Rasmus tog civilingenjörsexamen i Teknisk fysik och Elektroteknik vid Linköpings universitet Efter examen arbetade han som systemutvecklingskonsult på Combitech för att 2007 börja på BFS som kvantanalytiker i Risk Control & Development-gruppen. Vi har även skapat en ny tjänst som vi kallar tradingassistent. Funktionen syftar till att avlasta våra tradinganalytiker och portföljförvaltare. Joel Rossier har en magisterexamen i Bank och Finans från Zürich Universitet och började 2011 på BFS Middle Office i Stockholm. Joel börjar som tradingassistent hos oss i augusti. Under perioden bestämde sig, tråkigt nog, vår förvaltare Fredrik Attefall för att lämna Nektar. Fredrik, som varit på Nektar sedan 2005, har inte bara gett viktiga bidrag till Nektars resultat genom åren utan även höjt övriga portföljförvaltares förståelse för optionsmarknadens finmekanik och valutamarknadens funktion i allmänhet. Vi vill tacka vår vän och kollega och önskar honom lycka till! NYA INTERNATIONELLA UTMÄRKELSER Nektar tilldelades under året flera internationella utmärkelser för sitt förvaltningsresultat. Nektar utnämndes i maj till Best Non-directional Hedge Fund Over Three Years när branschtidskriften Hedge Funds Review delade ut sina priser under tillställningen the 14th Annual European Single Manager Awards Det var tredje året i rad Nektar tilldelades priset efter att även blivit nominerad Nektar vann också pris som bästa Macro over $500m vid branschtidningen HFMWeeks årliga European Performance Awards i London. Vi är lite extra glada och stolta över de utmärkelser som uppmärksammar och premierar Nektars affärsidé att erbjuda en långsiktigt hög riskjusterad avkastning. Under våren nominerades Nektar även till priset som bästa europeiska hedgefond inom kategorin Fixed Income av branschtidningen EuroHedge, men vann inte. Det var femte året i rad som Nektar var nominerad, och vi vann priset Nektar nominerades även till priset som bästa makrofond sett över fem år vid HFMWeeks prisceremoni, dock utan att vinna. OFÖRÄNDRAD FÖRVALTNINGSVOLYM Vid halvårsskiftet uppgick den förvaltade volymen till 30,7 miljarder kronor, jämfört med 30,8 miljarder kronor vid föregående årsskifte. REGELVERK RULLAS UT EMIR-förordningen (European Market Infrastructure Regulation) fortsätter att fasas in. Under februari blev rapportering av affärer i derivatinstrument obligatoriskt i Europa under förordningen. Nektar använder sig till största delen av delegerad rapportering för detta, det vill säga våra motparter och futures-clearingbanker rapporterar åt oss. Efter vissa inkörningsproblem, inte minst hos de centrala transaktionsregistren, fungerar nu systemen tillfredsställande. Under början av hösten kommer rapporteringen även att omfatta värdering och säkerheter. Under juli publicerade ESMA (Europeiska värdepappersoch marknadsmyndigheten) sitt konsultationspapper rörande obligatorisk clearing av OTC-derivat under EMIR, något som sköts ytterligare på framtiden. Obligatorisk clearing av ränteswappar och credit default-swappar startar troligen inte i Europa förrän i mitten av 2015 för vissa banker och i mitten av 2016 för andra finansiella aktörer, inklusive Nektar. Clearing av OTC-derivat är något som Nektar ser mycket positivt på. Nektar clearar sedan början av våren så gott som alla clearingbara ränteswappar på LCH.Clearnet. Fonden är därmed redo att möta den europeiska EMIR-förordningens kommande krav på clearing av OTC-derivat. I juni lämnade Nektar in sin ansökan om ett nytt AIFförvaltartillstånd till Finansinspektionen, i god tid före deadline 22 juli. Vi räknar med att få AIF-tillståndet beviljat i mitten av andra halvåret. Den svenska fondregleringen, som Nektar länge levt under, ligger huvudsakligen redan i linje med det nya direktivet. Vissa nya krav och regler kommer att införas avseende mätning och rapportering av fondens hävstång och likviditet. Detta kommer enligt vår bedömning inte att påverka fonden i någon större utsträckning. UTSIKTER I helårsrapporten för 2013 konstaterades att kombinationen av tillväxtbesvikelser, fallande räntor, stigande aktiekurser 11

12 och allmänt fallande riskpremier knappast kunde vara uthållig. Där hade vi fel, åtminstone för första halvåret Som nämndes i inledningen har just denna kombination åter uppträtt och lett till en svag avkastning för Nektar under årets sex första månader. Den grundläggande bedömningen att denna trend lever på lånad tid kvarstår, om än kombinerad med en ödmjukhet för hur länge den kan bestå. Den förhärskande uppfattningen hos västerländska centralbanker, liksom hos många akademiker, är att den potentiella tillväxten fallit något, men inte är dramatiskt lägre nu än före den finansiella krisen. Med detta synsätt behöver såväl korta som långa räntor stiga något i takt med att dagens cykliskt lediga resurser minskar genom god tillväxt. Utvecklingen antas dock kunna ske utan att för mycket finansiell turbulens och dramatik uppstår. I ett sådant scenario menar centralbankerna att den nuvarande lätta penningpolitiken bidragit till god efterfrågan. Den kan också indirekt ha hjälpt ekonomins utbudssida och därmed hela ekonomins tillväxtpotential. De centralbanker som tror på ett sådant scenario är ofta desamma som ansett att den lätta penningpolitik som bedrevs före finanskrisen inte hade någon nämnvärd påverkan på vare sig den snabba kreditexpansionen, de stigande tillgångspriserna eller de finansiella obalanser som då uppstod. Det kan ställas som kontrast till deras hypotes att lätt penningpolitik uthålligt kan höja ekonomins tillväxtförmåga. Ett sådant scenario vore synnerligen positivt. Vi önskar alla en sådan utveckling. Dessvärre finns det inga garantier för att det blir så. Scenariot vilar på ett flertal antaganden, av vilka en del får anses vara bräckliga och sakna stöd i de senaste årens faktiska utveckling. För att detta positiva scenario ska infrias krävs att den globala ekonomin, inkluderande den amerikanska, efter många år av systematiska prognosmissar och tillväxtbesvikelser får betydligt bättre fart. Dessutom krävs att farten kan behållas när centralbankerna gradvis minskar dagens extrema stimulanser. Låt oss hoppas att så blir fallet. Ett annat och mer besvärligt scenario är att det förvisso blir bättre fart i den globala ekonomin, men att stigande räntor tar udden av den bättre konjunkturen. En dipp till en normal konjunktur när räntorna hamnat på lite högre nivå är dock fortfarande ett bra scenario. Värre vore det om ekonomin återigen dyker som en konsekvens av högre räntor, alternativt att räntorna måste tillbaka till rekordlåga nivåer för att inte ekonomin ska vika. Det vore tecken på strukturella problem i ekonomin som inte löses av låga räntor och andra penningpolitiska stimulanser. Det kanske värsta konjunkturscenariot är att vi inte alls får något nämnvärt uppsving i ekonomin trots extrema stimulanser och att motvinden från exempelvis budgetsaneringar klingat av, samtidigt som krediter börjat bli mer tillgängliga. I ett sådant scenario måste rimligen bedömningar av ekonomins tillväxtpotential justeras ner rejält. Som diskuterats lär det få allvarliga följder för framtidstro, investeringsvilja och sparbehov. Ett sådant scenario är förhoppningsvis inte sannolikt men kan inte uteslutas. De senaste tio åren har exempelvis USA:s BNP vuxit med i genomsnitt 1,75 procent per år, klart under vad de flesta ekonomer sett som möjligt. Det är ungefär hälften av den föregående tioårsperiodens tillväxttakt. Anmärkningsvärt är att den enda period under senare tid då tillväxten antogs vara i linje med den potentiella var åren före finanskrisen. Dessa år kännetecknades dock av explosiv tillväxt i skuldsättning och tillgångspriser, det vill säga ekonomin fick stimulans från en utveckling som inte var hållbar. Den globala ekonomin vill helt enkelt inte växa så mycket som de flesta ekonomer, inte minst centralbanker, tycker att den ska göra. Verkligheten ser inte ut som kartan gestaltar sig i centralbankernas modeller. Vi har hamnat i en värld där den ränta som balanserar den reala ekonomin, dess sparande och investeringar, inte längre är samma ränta som balanserar de finansiella marknaderna. Den ränta som leder till full sysselsättning leder till finansiella excesser som vi tvingats konstatera kan ha höga samhällsekonomiska kostnader. Denna divergens mellan naturlig ränta för olika delar av ekonomin talar också för att dagens rekordlåga volatilitet bör stiga. En viktig orsak till den låga tillväxten, trots låga räntor, är troligen ekonomins rekordhöga skulder och att dessa lån främst använts till konsumtion och köp av existerande tillgångar, inte till produktiva investeringar. Detta icke produktiva skuldberg begränsar både framtida konsumtion och utrymmet för ekonomisk politik. Samtidigt sänker det olika aktörers vilja att ta risk; en nödvändighet för god tillväxt. Vi har alltså försatt oss i en besvärlig situation. Sammantaget finns det en ovanligt stor spridning mellan olika tänkbara scenarier samtidigt som ekonomkårens förmåga att förutsäga framtiden har varit ovanligt svag under senare år. Det verkar därför rimligt att vi kan få uppleva större marknadsrörelser under det andra halvåret än under det första. Detta antagande understöds också av att det säkerhetspolitiska klimatet blivit kärvare och där relationerna mellan väst och Ryssland är de sämsta på en generation. Risken för fortsatt negativ utveckling är betydande. Lägg sedan till obalanserade finansiella marknader styrda av nya regelverk som ger en del kända effekter, såsom kraftigt reducerad likviditet i andrahandsmarknaden för företagsobligationer, men också okända effekter som kan påverka beteenden på sätt som ingen ännu förstår. Det finns förutsättningar för en händelserik höst. Kent Janér Förvaltningsansvarig Nektar 12

13 NÅGRA NYCKELTAL SEDAN START 1) AVKASTNING, % Nektar (SEK) 2) Credit Suisse Hedge Fund Index Fixed Income Arbitrage (USD) Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) OMRX- TBOND Index (SEK) JP Morgan Global Govn t Bond Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari juni ,39 3,40 2,84 5,66 3,99 9,46 5, ,58 3,80 9,73 3,26 0,48 27,95 28, ,91 11,04 7,67 1,57 4,16 16,49 15, ,60 4,69 2,52 13,27 6,34 13,51 5, ,09 12,51 10,95 2,94 4,18 26,70 10, ,03 27,41 18,57 0,94 0,66 52,51 25, ,07 28,82 19,07 15,70 9,30 39,05 38, ,69 3,83 12,56 1,63 3,91 2,60 4, ,22 8,66 13,86 0,86 0,81 28,06 15, ,44 0,63 7,60 5,42 3,67 36,32 15, ,05 6,86 9,65 8,33 4,92 20,75 11, ,73 7,97 15,44 4,92 2,19 34,15 24, ,28 5,75 3,04 8,96 8,54 35,89 24, ,04 8,04 4,42 2,83 5,24 14,86 14, ,67 6,29 4,85 9,68 8,26 10,80 9, ,11 12,11 23,43 2,36 1,20 69,76 27, ,70 8,16 0,36 13,93 10,06 13,09 20,66 Sedan fondens start 501,20 108,51 205,39 132,95 105,72 327,88 121,97 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 11,49 4,56 7,00 5,26 4,47 9,21 4,95 MSCI World Index (lokal valuta) AVKASTNINGSANALYS Bästa månad, % 8,41 4,33 8,53 3,30 3,09 21,72 10,33 Sämsta månad, % 4,81 14,04 7,55 2,87 1,99 17,77 16,37 Genomsnittlig månadsavkastning, % 0,91 0,37 0,57 0,43 0,37 0,74 0,40 Andel positiva månader, % 74,24 79,80 68,69 67,17 68,18 59,09 60,10 Största ackumulerade värdefall, % 12,96 29,02 19,68 5,61 3,11 63,08 50,77 Återhämtning av största ackumulerade värdefall, antal månader Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 6,73 5,88 6,63 4,02 3,02 20,69 14,89 Downside risk, % 3,40 5,13 4,41 2,49 1,88 13,98 11,12 Sharpe-kvot 1,33 0,35 0,68 0,68 0,65 0,32 0,16 Korrelation mellan Nektar och angivet index 0,26 0,09 0,05 0,19 0,02 0,02 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 45. 2) Nektars avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. 13

14 Förvaltningsberättelse FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING Per 30 juni 2014 uppgick Nektars fondförmögenhet till ,3 miljoner kronor. Detta är en minskning med miljoner kronor sedan den 31 december Under första halvåret 2014 var andelsutgivningen 1 802,0 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 2 070,5 miljoner kronor. Härtill kommer det redovisningsmässiga resultatet för perioden på 120,0 miljoner kronor (se tabellen sidan 38). PERIODENS RESULTAT För första halvåret 2014 redovisar Nektar en avkastning på 0,39 procent efter fast och prestationsbaserat arvode. Under samma period steg ett brett hedgefondindex (Credit S uisse Hedge Fund Index) med 2,84 procent. MSCI:s världs index för aktier steg under året med 5,48 procent, medan JP Morgans globala obligationsindex steg med 3,99 procent. Nektars genomsnittliga årsavkastning under de senaste två åren har varit 4,95 procent efter arvoden, medan standardavvikelsen noteras till 3,41 procent på årsbasis. Korrelationen med andra hedgefonder har varit relativt låg (0,17). Mer utförliga kommentarer om förvaltningsresultatet under perioden återfinnes i avsnittet Förvaltarna har ordet på sidorna FÖRVALTNINGSKOSTNAD Fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget belastade fonden med 155,6 respektive 85,3 miljoner kronor under första halvåret RISKREDOGÖRELSE Fonden hade per 30 juni 2014 en Value-at-Risk på 0,26 procent av fondförmögenheten. Man kan tolka en VaR-modells prognostiserade förlustrisk på följande sätt: Baserat på statistisk analys av historiska priser förväntas den aktuella portföljen 95 dagar av 100 visa en förlust på högst 0,26 procent. Fem dagar av hundra förväntas förlusten således vara s törre än 0,26 procent. Fonden hade per 30 juni 2014 en riskprofil som berodde på ett antal olika typer av risker såsom marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, operativ risk och outsourcingrisk. Exempel på dessa är: Marknadsrisker: förändringar i hela marknadens prissättning av ett tillgångsslag, förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper, förändringar i valutakurser, risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk, att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt. Likviditetsrisker: risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris, ökade marginalsäkerhetskrav i samband med derivataffärer eller återköpsavtal (repor) som kan tvinga fonden att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt. Kreditrisker: risken att en emittent ställer in betalningarna eller riskerar att ställa in betalningarna. Operativa risker: risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera, motpartsrisken, det vill säga risken för förluster som uppstår genom att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina åtaganden, förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för fondbolagets verksamhet, modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering. Outsourcingrisker: risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör, såsom B & P Fund Services AB och Citco Fund Services (Cayman Island) Limited. Sammanställningen avser inte vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen. Fonden hade inga större risker vid årsskiftet inom dessa områden än vad som kan anses vara normalt. FONDBESTÄMMELSER Fondbestämmelserna har inte ändrats under perioden. ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR Inga väsentliga förändringar under perioden. En beskrivning av nyanställningar och avgångar under perioden återfinns i avsnittet Förvaltarna har ordet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ikraft. Lagen, som ersätter lagen 14

15 om investeringsfonder såvitt avser fondbolagets verksamhet, innebär att bolaget har behövt ansöka hos Finansinspek tionen om ett förnyat verksamhetstillstånd. Styrelsen för Nektar beslutade vid styrelsemöte den 9 maj 2014 att ansöka om Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder samt tillstånd att marknadsföra Nektar-fonden till professionella investerare inom EES. Ansökan är ett led i att anpassa bolagets nuvarande tillstånd till en förändrad svensk lagstiftning baserad på ett nytt europeiskt regelverk (AIFMD Alternative Investment Fund Manager Directive). VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Det amerikanska regelverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) trädde i kraft vid halvårsskiftet Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA åläggs att lämna information till det amerikanska skatteverket (IRS) om konton som innehas av amerikanska skattskyldiga. Särskilda regler om hur information ska lämnas till IRS kommer att finnas i de länder, däribland Sverige, som har ingått bilaterala avtal med USA. För investerare med skatterättslig hemvist i USA innebär detta att uppgifter om dem framöver kommer att rapporteras till IRS (via Skatteverket). 15

16 Portföljrisker RISKBEDÖMNINGSMETODER Nektars känslighet för marknadsrisk beräknas dagligen med hjälp av olika Value-at-Risk-metoder (parametrisk, historisk och Monte Carlo) i kombination med scenarioanalyser och stresstester. Riskmätningen utförs av B & P Fund Services AB ( BFS ). Value-at-Risk (VaR) är ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj. Måttet uttrycker den förlustnivå som portföljen inte förväntas överskrida under en given tidshorisont med en given grad av statistisk säkerhet. Vid beräkning av fondens % VaR används flera olika historiska tidsperioder. Nektars 1,00 externa rapportering avser parametrisk VaR med 95 procents konfidens, en innehavsperiod på en dag och 18 månaders 0,80 exponentiellt viktad historik. Måttet uttrycks i procent av fondförmögenheten. 0,60 Fondens stresstester utförs över en mängd scenarion för rörelser i ränte-, aktie-, valuta- och volatilitetsmarknaderna samt historiska scenarion. Fondens scenarioanalyser innefattar även vissa exceptionella marknadshändelser, till exempel 0, krisen, 11 september 2001 och LTCM-kraschen för att 0,20 ge en bild av fondens känslighet för marknadsrisk i turbulenta marknadslägen. 0,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec VALUE-AT-RISK Value-at-Risk 2014 % 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 jan feb mar apr maj jun Daglig VaR under året % ,26 Genomsnitt första halvåret ,31 Max första halvåret ,37 Min första halvåret ,25 (Parametrisk VaR, 95% CI, 1 dags horisont och 18 månaders exponen tiellt viktad historik) DERIVATINSTRUMENT Handel med derivatinstrument är en integrerad del av fondens affärsidé och har således ägt rum i avsevärd omfattning under perioden. Fonden använder derivat i stor omfattning av flera skäl: som ett normalt placeringsalternativ, för att skapa önskad riskprofil och för att täcka av oönskade risker. Fonden utnyttjar i hög utsträckning blankning, det vill säga försäljning av värdepapper som fonden inte äger men förfogar över. Nektar opererar generellt med hävstång, skapad både med derivat och belåning via återköpsavtal (repor). LEVERAGE Bruttoleverage ) 2) % Ränteinstrument inklusive derivat som tioårsekvivalenter Bruttoleverage jan feb mar apr maj jun % Bruttoleverage tioårsekvivalenter 2), % 2) Ränteinstrument inklusive derivat som tioårsekvivalenter Max första halvåret Min första halvåret Genomsnitt 400 första halvåret Bruttoleverage/exponeringstyp Exponeringstyp 800 Bruttoleverage tioårsekvivalenter 2), % OTC-derivat Obligationer Clearinghus Repomarknadsvärden 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt 2 nov dec Totalt ) Bruttoleverage = (köpta positioner + sålda positioner) / Net Asset Value. 2) Tioårsekvivalenter: Användning av tioåriga motsvarigheter underlättar en jämförelse mellan räntekänsliga produkter över olika löptider genom att durationsjustera de nominella beloppen för att motsvara risken i tioåriga svenska ränte swappar. Faktiska nominella belopp kan vara högre eller lägre beroende på exakta löptider %

17 Bruttoleverage/valutafördelning Valuta Bruttoleverage tioårsekvivalenter, % EUR 589 USD 552 GBP 192 SEK 111 AUD 94 JPY 70 KRW 18 CHF 13 NOK 12 INR 7 THB 6 MYR 6 NZD 5 CNY 5 DKK 5 Övriga 9 Totalt Fondens beräkning av leverage exkluderar valutainstrument. MÅNADSAVKASTNING 2014 AVKASTNING 2014, % Nektar (SEK) Credit Suisse Hedge Fund Index Fixed Income Arbitrage (USD) Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) OMRX- TBOND Index (SEK) JP Morgan Global Govn t Bond Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari 1,17 1,00 0,29 1,92 1,66 1,67 3,24 Februari 0,14 0,66 1,72 0,03 0,38 6,06 4,21 Mars 0,18 0,41 0,48 0,77 0,09 0,64 0,19 April 0,16 0,44 0,21 1,01 0,64 1,89 0,73 Maj 0,07 0,45 1,13 1,18 0,87 3,75 2,25 Juni 0,55 0,40 0,96 0,63 0,30 1,35 1,38 MSCI World Index (lokal valuta) Januari juni ,39 3,40 2,84 5,66 3,99 9,46 5,48 17

18 Räkenskaper BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Finansiella instrument ,45 10,09 Bankmedel ,89 1,66 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Finansiella instrument ,73 1,45 Bankmedel ,03 1,23 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument Bankmedel ,69 4,21 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument Finansiella instrument ,13 0,00 Bankmedel ,09 0,01 18

19 Belopp i tkr NOT 1 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Räntor Avgifter för repofaciliteter Obligationskuponger Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT 2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fondlikvidfordringar Övrigt Summa övriga tillgångar NOT 3 Avser obligationer och repor med negativt marknadsvärde. NOT 4 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Räntor Obligationskuponger Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 5 ÖVRIGA SKULDER Fondlikvidskulder Skuld till fondbolaget Skuld avseende inlösen Mottagna säkerheter Summa övriga skulder

20 FONDFÖRMÖGENHET PER 30 JUNI 2014 FINANSIELLA INSTRUMENT Skuldförbindelser utfärdade av stater Kupong Förfallodag Australien ACGB 20/04 1 AUD 4,50% ,11 Australien ACGB 20/08 1 AUD 4,00% ,96 Australien ACGB 22/02 1 AUD 1,25% ,35 Australien ACGB 22/07 1 AUD 5,75% ,52 Export-Import Bank of China 16/01 1 CNH 3,00% ,65 Export-Import Bank of China 17/01 1 CNH 3,25% ,18 Export-Import Bank of China 17/06 1 CNH 3,35% ,23 Kina CGB 15/06 1 CNH 1,85% ,02 Kina CGB 156/08 1 CNH 1,40% ,26 Kina CGB 16/06 1 CNH 2,87% ,36 Kina CGB 16/11 1 CNH 2,60% ,53 Kina CGB 17/05 1 CNH 2,53% ,53 Danmark inflation-indexed DGBi 23/11 1 DKK 0,10% ,84 Belgien OLO 22/09 1 EUR 4,25% ,26 Finland serieobligation RFGB 18/09 1 EUR 1,125% ,84 Finland serieobligation RFGB 19/07 1 EUR 4,375% ,81 Finland serieobligation RFGB 22/09 1 EUR 1,625% ,88 Finland serieobligation RFGB 24/04 1 EUR 2,00% ,51 Frankrike inflation-indexed OATi 24/07 1 EUR 0,25% ,24 Frankrike inflation-indexed OATi 30/07 1 EUR 0,70% ,69 Frankrike OAT 18/04 1 EUR 4,00% ,85 Frankrike OAT 18/10 1 EUR 4,25% ,68 Frankrike OAT 18/11 1 EUR 1,00% ,64 Frankrike OAT 19/04 1 EUR 4,25% ,32 Frankrike OAT 20/04 1 EUR 3,50% ,62 Frankrike OAT 20/10 1 EUR 2,50% ,51 Frankrike OAT 22/04 1 EUR 3,00% ,70 Frankrike OAT 22/10 1 EUR 2,25% ,10 Frankrike OAT 23/05 1 EUR 1,75% ,52 Frankrike OAT 24/05 1 EUR 2,25% ,82 Frankrike OAT 26/04 1 EUR 3,50% ,88 Frankrike OAT 27/10 1 EUR 2,75% ,33 Frankrike OAT 29/04 1 EUR 5,50% ,45 Frankrike OAT 30/05 1 EUR 2,50% ,46 Frankrike OAT 32/10 1 EUR 5,75% ,29 Frankrike OAT 41/04 1 EUR 4,50% ,45 Frankrike OAT 45/05 1 EUR 3,25% ,06 Frankrike OAT 60/04 1 EUR 4,00% ,78 Holland DSL 18/07 1 EUR 4,00% ,31 Holland DSL 19/01 1 EUR 1,25% ,99 Holland DSL 19/07 1 EUR 4,00% ,22 Holland DSL 22/07 1 EUR 2,25% ,80 Holland DSL 23/07 1 EUR 1,75% ,77 Holland DSL 37/01 1 EUR 4,00% ,60 Holland DSL 42/01 1 EUR 3,75% ,27 Italien BTP 16/09 1 EUR 4,75% ,12 20

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder KENT JANÉR VD för Nektar Asset Management, en marknadsneutral hedge fond som arbetar med stort inslag av makroekonomiska bedömningar.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 NEKTAR I KORTHET Strategi: Absolutavkastande. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Halvårsberättelse 2010

Hedgefonden Elexir. Halvårsberättelse 2010 Hedgefonden Elexir Halvårsberättelse 2010 Första halvårets resultat blev -6,99 %. Precis som under delar av förra året har det varit svårt att utvärdera och analysera omvärldsfaktorer. Även om de hydrologiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2013

Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2008

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2008 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2008 2008 Året som gått har varit ett av de mest turbulenta i fondbolagets historia. Vi har gjort förändringar inom analysverksamheten och vi har återöppnat fonden för

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2006 2006 Årets avkastning blev +34,42 % 1). Avkastningen överstiger den målsättning om ca 20 % som vi hade för 2006. De positiva förhoppningar som fanns i början av året

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2009

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2009 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2009 Årsberättelse 2009 Årets avkastning är -2,00 %. Svårigheterna under större delen av året har varit att utvärdera och analysera omvärldsfaktorer samt att bedöma lågkonjunkturens

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

ÅRSBERÄTTELSE 2013 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA ÅRSBERÄTTELSE 2013 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy Utdelande är specialmatarfonder

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer