H A LV Å R S R A P P O R T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4"

Transkript

1 H A LV Å R S R A P P O R T

2 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning; en varaktigt hög riskjusterad avkastning under iakttagande av låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna Avkastningsnivå: Högre än den långsiktigt förväntade avkastningen i en traditionell portfölj bestående av aktier och obligationer Risk (standardavvikelse): Lägre än aktiemarknadens risk Korrelation: Okorrelerad med aktier och obligationer AVGIFTER OCH TECKNING Fast arvode: 1,0 procent per år, debiteras månadsvis Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger avkastningströskeln 1). Debiteras månadsvis Inträdesavgift: Ingen (högst 5 procent) Teckning/inlösen av andelar: Månatligen 2) Minimiinvestering: kronor vid första teckningstillfället, därefter minst kronor per teckningstillfälle TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 30 oktober 1997 och omauktoriserades den 9 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels torg 2, Stockholm Revisorer: KPMG AB, Anders Bäckström, Box 16106, Stockholm och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB, Gliavägen 56C, Bromma FONDBOLAG Nektar Asset Management AB Organisationsnummer: Fond under förvaltning: Nektar Ägare: Brummer & Partners AB (70 procent), Namint AB (30 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7030, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Client Desk, B & P Fund Services AB Verkställande direktör: Gunnar Wiljander Vice verkställande direktör: Mikael Spångberg Styrelse: Thomas Andersson, Svante Elfving, Kent Janér, Torbjörn Olofsson (ordförande) och Ola Paulsson Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf, B & P Fund Services AB Oberoende riskkontrollansvarig: Sam Nylander, B & P Fund Services AB 1) Avkastningströskeln (se ordlistan) räknas fram med hjälp av fondens tröskelräntesats, som utgörs av genomsnittet av Riksbankens fixing av räntan på 90-dagars svenska statsskuldväxlar. F onden tillämpar high watermark, vilket innebär att andelsägare endast erlägger prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder har återhämtats. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 NEKTARS HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Nektar Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för f onden Nektar för perioden 1 januari till 30 juni Om Brummer & Partners...4 Förvaltarna har ordet...5 Svår marknadsmiljö och låg avkastning...5 Världens ögon på Federal Reserve...5 De asiatiska drakarna...6 Ljusning i södra Europa...6 Starkt brittiskt uppsving...7 Stark svensk ekonomi...7 Sämre säkerhetspolitiskt läge...7 Skäl till låga räntor...7 Centralbankerna styr marknadspriserna...9 Nektars portföljarbete...10 Rekryteringar och personalförändringar...10 Nya internationella utmärkelser...11 Oförändrad förvaltningsvolym...11 Regelverk rullas ut...11 Utsikter...11 Förvaltningsberättelse...14 Portföljrisker...16 Räkenskaper...18 Balansräkning...18 Fondförmögenhet (finansiella instrument)...20 Redovisningsprinciper...37 Övrig information...38 Rapport avseende översiktlig granskning av halvårsrapport...40 Förvaltningsorganisation...41 Ordlista...45 Nektar är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Nektar är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Nektar har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Nektar Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och m inska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Nektar Asset M anagement AB tillhanda håller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Om Brummer & Partners Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet att åstadkomma god riskjusterad absolut avkastning, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Tillsammans förvaltar vi 121 miljarder kronor 1) på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Brummer & Partners har kontor i sex länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 400 anställda. Vår affärsmodell bygger på entreprenörskap med självständiga fondbolag som ägs gemensamt av Brummer & Partners och förvaltarna av respektive fond. Brummer Multi- Strategy är en väldiversifierad portfölj av gruppens hedgefonder där fonderna inte följer varandra sinsemellan, något som gagnar såväl våra kunder som fondbolagen inom gruppen. Visionen är att skapa en diversifierad hedgefondfirma och affärsmodellen har visat sig attraktiv för skickliga fondförvaltningsteam som uppskattar vår samlade erfarenhet och solida infrastruktur. Såväl Brummer & Partners som förvaltarna investerar egna besparingar i fonderna, vilket skapar intressegemenskap mellan förvaltarna, Brummer & Partners och våra kunder. Fonderna förvaltas oberoende av varandra under ledning av den förvaltningsansvarige för respektive fond. Brummer & Partners första fond Zenit startades den 1 juli 1996 som Sveriges första hedgefond. Redan vid Brummer & Partners start 1995 hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning, något som inte erbjöds på den svenska marknaden vid den tiden. Med Zenit blev vi pionjärer inom hedgefondförvaltning i Sverige och banade vägen för en helt ny bransch i landet. Sedan dess har Brummer & Partners utvecklats till att bli en av de ledande hedgefondförvaltarna i Europa. För arbetsgivare och privatpersoner i Sverige erbjuder vi pensionssparande genom vårt försäkringsbolag Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Här kan pensionssparare placera i Brummer Multi-Strategy och gruppens övriga aktivt förvaltade svenska fonder, enskilt eller i kombination med ett brett utbud av indexfonder med låga eller inga förvaltningsavgifter. Brummer & Partners främsta fokus är hedgefondförvaltning som står för huvuddelen av det förvaltade kapitalet. Tillsammans med erfarna lokala förvaltare har vi också startat private equity-fonder i Bangladesh och Filippinerna, två tillväxtmarknader som bedöms vara särskilt intressanta. Med dessa fonder blev Brummer & Partners den första internationella aktören att investera i onoterade innehav via fonder inriktade på Bangladesh respektive Filippinerna. Gruppens fonder har uppdragit värdering samt kontroll av andelsägarregister åt tredje part för att säkerställa en oberoende kontrollfunktion. 2) Därutöver stödjer Brummer & Partners helägda dotterbolag B & P Fund Services AB ( BFS ) fondbolagen och försäkringsbolaget med infrastruktur och administrativa tjänster inom områdena distribution, ekonomi, administration, juridik, regelefterlevnad och kundservice. Utöver den värdering som görs av tredje part genomför även BFS daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. BFS står under Finansinspektionens tillsyn som ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Långa/korta aktier Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy Manticore TMT Futuris Europa Marknadsneutrala aktier Zenit Global Carve Global Krediter & aktier Archipel Global Canosa Navegar Filippinerna Global Nektar Global Lynx Systematisk makro Observatory Global Frontier Bangladesh Private Equity Övriga fonder Makro, FX & RV Kredit 1) Per 30 juni ) Gäller ej de svenska Lynx-fonderna. Gruppens fonder med utländsk hemvist värderas av tredje part genom respektive fonds administratör. Brummer M ulti-strategy investerar i Lynx (Bermuda) som värderas och administreras externt av HSBC. 4

5 Förvaltarna har ordet Nektar syftar till att ge en god avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Samtidigt ska risken vara relativt låg. På så sätt kan en traditionell portfölj som kompletteras med en investering i Nektar få både högre avkastning och lägre risk. Nektar har nått sina mål med god marginal sedan fondens start Fonden använder olika metoder och marknader för att uppfylla sina mål. Nektars förvaltare strävar efter att etablera positioner där vinstchanserna bedöms vara större än förlustriskerna. Sådana positioner grundas typiskt sett på att förvaltarna anser att den relativa prissättningen mellan olika finansiella instrument inte är logisk. Det kan exploateras genom att simultant köpa de instrument som anses vara relativt billiga och sälja dem som anses vara relativt dyra. Denna handel på relativa värderingar sker oftast i räntemarknader. Positioner som grundas på relativa värderingar är inte beroende av att marknaderna i allmänhet rör sig upp eller ner för att generera vinster. Därmed skapas möjligheter till avkastning som har låg korrelation med marknadsutvecklingen, vilket i sin tur möjliggör effektiv och risksänkande diversifiering av traditionella portföljer. Det kan också vara mindre svårt att bedöma den relativa utvecklingen mellan olika finansiella instrument än att bedöma hela marknadens riktning. Förvaltarna söker positioner där den förväntade avkastningen är hög i förhållande till risken. När fonden består av ett stort antal sådana positioner som utvecklas oberoende av varandra förstärks denna attraktiva profil. Förvaltarna arbetar aktivt och kontinuerligt med att balansera de olika positionerna mot varandra för att vid varje tillfälle uppnå önskad Frekvensfördelning sedan start Antal månadsobservationer riskprofil för fonden som helhet, vilket typiskt sett inkluderar skydd mot oväntade händelser. Över tiden ska denna profil vara neutral i förhållande till marknadsutvecklingen. SVÅR MARKNADSMILJÖ OCH LÅG AVKASTNING Nektars fondandelsvärde ökade med 0,39 procent under första halvåret Det är en svag avkastning, inte minst i relation till fondens genomsnittliga årsavkastning på 11,49 procent sedan start. Risknivån i portföljen var fortsatt låg. I vår utblick för 2014 hade vi en förhoppning om att året skulle gestalta sig annorlunda än de senaste åren och erbjuda bättre förutsättningar för ett ökat risktagande. Därmed skulle Nektar få bättre möjligheter att generera god avkastning. Mer specifikt antog vi att ännu lägre räntor, som en följd av grusade tillväxtförväntningar, inte längre skulle gå hand i hand med stigande priser på aktier och fallande kreditspreadar. Vidare bedömde vi att ett fortsatt nämnvärt fall i implicit volatilitet för optioner var osannolikt. Dessa antaganden visade sig vara felaktiga, vilket belastade fondens resultat. VÄRLDENS ÖGON PÅ FEDERAL RESERVE Sjunde året efter att den finansiella krisen gav sig till känna tvingas vi konstatera att den globala tillväxten återigen ser ut att bli lägre än vad de flesta prognosmakare förväntat sig. Det beror bland annat på att tillväxten i USA blev lägre än förväntat under första kvartalet, då BNP enligt den senaste statistiken föll relativt kraftigt. Utvecklingen kan delvis förklaras av den stränga vintern och andra kvartalet var betydligt bättre. Även om förväntningarna på tillväxten för helåret Värdeutveckling sedan start Nektar MSCI World index (lokal valuta) JP Morgan Global Govn't Bond Index (lokal valuta) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) Index = 100 per 30 juni Månadsavkastning, % Sedan starten 1998 har Nektar redovisat en månadsavkastning på m ellan 0 och 1 procent vid 56 tillfällen. 74 procent av Nektars månads observationer överstiger nollstrecket. Historiskt visar fonden därmed en asymmetrisk avkastningsprofil. Sedan starten 1998 redovisar Nektar en total avkastning på 501,20 procent jämfört med 205,39 procent för ett brett hedgefondindex. Fondens riskjusterade avkastning under perioden har varit väsentligt bättre än för ett genomsnitt av andra hedgefonder. Härtill har korrelationen med dessa varit 0,09. 5

6 Rekordlåga obligationsräntor 10-år statsobligationsränta. Källa: Macrobond Avkastning % USA Japan Tyskland skruvats ner rejält utvecklas delar av den amerikanska ekonomin i rätt riktning, inte minst arbetsmarknaden har varit överraskande stark. Den nya chefen för Federal Reserve, Janet Yellen, har konsekvent minskat obligationsköpen med 10 miljarder dollar per månad. Eftersom de penningpolitiska besluten i USA påverkar den globala kreditcykeln håller hela världen ögonen på den amerikanska centralbanken och dess kommunikation. Att inflationstakten ökat något i USA är inte något som bekymrat centralbankschefen som nyligen tonat ner riskerna kring den senaste tidens oväntat höga inflation. Det stora debattämnet kring amerikansk ekonomi har i stället handlat om arbetsmarknadssituationen och frågan om hur stora de lediga resurserna faktiskt är. Eftersom Federal Reserve i sin forward guidance tydligt kopplat sina penningpolitiska stimulansåtgärder till utvecklingen på arbetsmarknaden, är detta en kärnfråga. Även om lågräntemiljön fortsätter ännu en tid, förväntar sig marknaden i skrivande stund att de första styrräntehöjningarna kan komma något tidigare än vad som tidigare antagits. Å andra sidan signalerar Fed att den långsiktigt normala räntenivån framöver troligen kommer att ligga lägre än den gjort historiskt. och volatilitet USA volatilitetsindex. Källa: Macrobond Merrill Lynch, MOVE Index, 1 Månad CBOE, S&P 500 Volatility Index (VIX) % % 3,0 90 2,5 2,0 1,5 1,0 0, DE ASIATISKA DRAKARNA Under årets inledning ökade oron för den kraftiga kreditexpansionen i Kina, där systemet med skuggbanker av omvärlden betraktas som icke transparent och potentiellt instabilt. De kinesiska myndigheterna vidtog ett antal r iktade och begränsade stimulansåtgärder som verkade stabilisera det finan siella systemet och oron dämpades successivt. Särskilt noterbart var att centralbanken under februari intervenerade på valuta marknaden i syfte att försvaga yuanen. Det var en åtgärd som bröt såväl mot tidigare mönster som mot den trend av stabilitet och långsam förstärkning som skett av den kinesiska valutan. Trots att den kinesiska tillväxttakten m attats från tidigare mycket höga nivåer, förväntas den vara fortsatt hög i ett globalt perspektiv. Givet att rege ringen satt upp ett mål om 7,5 procents tillväxt för 2014 kommer den troligen också att hamna i närheten av detta i den officiella statistiken. Det är dock ingen garanti för att den verkliga tillväxten faktiskt når upp till denna nivå, inte heller att sammansättningen av tillväxten är långsiktigt hållbar. De kraftfulla ekonomisk-politiska stimulanserna som initierades under 2013 bidrog till att Japans ekonomi hade en stark tillväxt under första kvartalet. Efter den åtstramande momshöjningen i april har dock tillväxttakten bromsat in och utvecklingen är för närvarande svårtolkad. På den positiva sidan ser vi att inflationen stiger och ligger i linje med centralbankens prognos och strävan. Vidare har ett antal strukturreformer beslutats, något som marknaden hoppas få se mer av. LJUSNING I SÖDRA EUROPA Den europeiska ekonomin visade under första halvåret ovanligt god stabilitet och hygglig tillväxt. Skillnaderna mellan olika länder är dock alltjämt påtagliga. Den tyska ekonomin har utvecklats väl medan det i Frankrike endast tagits små reformsteg och här efterlyser de flesta ekonomer mer kraftfulla strukturåtgärder. Flera sydeuropeiska länders ekonomier har slutat att falla och tillväxtkurvorna har successivt börjat vända upp, särskilt i de länder som genomfört omfattande reformer och nu belönas för detta, bland annat genom lägre räntor. Den samlade tillväxttakten behöver dock öka inom EU något som, i kombination med mycket låg inflation, gjorde att den europeiska centralbanken under perioden på nytt sänkte styrräntan och vidtog ytterligare kvantitativa åtgärder för att försöka öka farten i ekonomin. Även om en hel del nu går i rätt riktning för Europa finns flera orosmoln. Banksystemet är alltjämt bräckligt med risk för nya bakslag. Den europeiska

7 sammanhållningen är under press och EU-parlamentsvalet innebar en ökad polarisering efter framgångar för extrema och EU-kritiska partier. Till osäkerheten bidrar också en kommande folkomröstning i Skottland om självständighet och en folkomröstning om EU-medlemskapet i Storbritannien. STARKT BRITTISKT UPPSVING Den brittiska ekonomin har överraskat på uppsidan. I ett vidare perspektiv kan man notera den kritik Storbritannien fick för sin åtstramningspolitik samtidigt som USA eldade på med stimulanser när den finansiella krisen tilltog. Sedan en tid tillbaka har dock den brittiska tillväxten varit stark medan USA har haft överraskande svag tillväxt. STARK SVENSK EKONOMI Sverige har haft en stark ekonomisk utveckling, inte minst i jämförelse med omvärlden. BNP-utvecklingen är god, sysselsättningen är den högsta någonsin och realinkomsterna stiger i snabb takt. Man kan dock få motsatt intryck, att den svenska ekonomin utvecklats svagt, när man följer debatten. Fokus brukar då ligga på den låga inflationen som under flera år varit lägre än Riksbankens tvåprocentiga mål och som anses ha lett till onödigt hög arbetslöshet; med detta synsätt skulle den starka ökningen av sysselsättning kunna ha varit ännu snabbare. Kritiker menar också att det finns en risk för att inflationsmålet som nominellt ankare kan tappa i trovärdighet. I andra vågskålen ligger hushållens höga skuldsättning, framför allt på bolånesidan, samt de höga och alltjämt stigande huspriserna. I allt väsentligt handlar detta om avvägningen mellan hur mycket mer fart vi vill stimulera fram i ekonomin på kort sikt kontra risken att dagens stimulans visar sig leda till stora framtida problem på grund av hushållens rekordhöga skulder. SÄMRE SÄKERHETSPOLITISKT LÄGE I den negativa vågskålen vad gäller första halvårets utveckling ligger det försämrade säkerhetspolitiska läget och ökade politiska risker. Konflikten i Ukraina har dominerat de västerländska tidningsrubrikerna där Rysslands agerande starkt kritiserats. Tonläget i öst-västrelationerna har skärpts och den peace dividend som den globala ekonomin fick efter det kalla krigets slut har försvunnit. Den period av nedrustning som under de senaste åren frigjort resurser för civila ändamål riskerar nu att i stället gradvis svänga om mot ökade militära investeringar och högre riskpremier för investeringar över landgränserna. Utöver ökade spänningar i Europa, har flera oroshärdar blossat upp i Mellanöstern. Bland annat har våldet tilltagit i Irak, konflikten i Syrien har fortsatt och oroligheter har förekommit i Egypten med mera. Efter rapportperiodens slut genomförde Israel en stor markoffensiv i Gaza. I Asien gör sig konflikten mellan Kina och Japan påmind genom kraftmätningar från båda länderna. Även andra länder i området, till exempel Vietnam, har upplevt försämrade förbindelser med Kina på grund av den stora grannens aggressiva politik, inte minst i omstridda havsområden. SKÄL TILL LÅGA RÄNTOR De globala räntorna är i stort sett kvar på de lägsta nivåerna någonsin, både mätt i nominella termer och i förhållande till faktisk och potentiell tillväxt. Det finns många tänkbara skäl till detta: Extremt lätt penningpolitik Alltsedan den finansiella krisen blossade upp och kulminerade med Lehman-kraschen under 2008 har centralbankerna genom olika penningpolitiska åtgärder sökt stödja den reala BNP-nivå Reallöner, snitt Bruttonationalprodukt. Konstanta priser. Säsongsjusterat. Källa: Macrobond Real disponibel inkomst per capita. Källa: Macrobond Euroområdet (omräknat 2000=100) Storbritannien (omräknat 2000=100) Sverige (omräknat 2000=100) USA (omräknat 2000=100) 140 Euroområdet 15 (omräknat 2000=100) Storbritannien (omräknat 2000=100) Sverige (omräknat 2000=100) USA (omräknat 2000=100)

8 ekonomin. En hörnpelare i denna politik har varit att hålla räntorna extremt låga under lång tid. Vidare har de köpt obligationer i massiv skala för att tillföra ytterligare stimulans. Som en konsekvens av denna politik har under senare år ett nytt fenomen uppstått. I många länder har de senaste årens budgetunderskott finansierats av centralbanker snarare än av den privata marknaden. Centralbanker har ofta varit köpare av den egna statens obligationer, köp som sker med nytryckta pengar. Men också andra länders centralbanker har uppträtt som storskaliga köpare. Oftast har de senare intervenerat på valutamarknaden för att förhindra att den egna valutan stärks, något som ökar valutareserven och därmed centralbankens placeringsbehov. Vidare har privata banker inom euroområdet gjort storskaliga köp av statsobligationer, som i sin tur finansieras förmånligt av respektive lands centralbank. De pengar som budgetunderskotten bidrar med i ekonomin har genom centralbankernas köp inte ökat utbudet av stats obligationer till den privata sektorn, exempelvis pensionsfonder och hushåll som normalt sparar i dessa. Därmed minskar möjligheterna att placera i tillgångar med låg risk. I dagens ränteläge är det också svårt för exempelvis pensionsfonder att placera i kassa. De riskerar då att inte klara av att ge sina sparare den avkastning som krävs såväl av lagen som av konkurrensskäl. De måste i stället söka avkastning på annat håll och placera sina medel i andra, typiskt sett mer riskfyllda, tillgångar såsom aktier och kreditobligationer även om de skulle tycka att dessa förefaller vara dyra i förhållande till fundamentala faktorer. Detta köptryck leder till högre priser på riskfyllda tillgångar vilket också är centralbankernas strategi. Dessa tillgångar prissätts därmed i relation till de nya rekordlåga räntor som centralbankerna producerat. Allt annat lika innebär detta en engångshöjning av förmögenheten för dem som under denna period haft finansiella tillgångar (de rika), men också en lägre förväntad framtida avkastning på sparande. Det är en icke önskvärd omfördelning av förmögenhet och framtida inkomster. Ett utförligare resonemang kring olika önskade, faktiska och tänkbara effekter av centralbankernas agerande följer längre fram i denna rapport. Men det är inte enbart den extremt lätta penningpolitiken som förklarar de låga räntorna. Andra tänkbara förklaringsfaktorer är: Sekulär stagnation Den klassiska tanken om sekulär stagnation lyftes förra året fram av nationalekonomen och USA:s tidigare finansminister Larry Summers i ett uppmärksammat tal vid Internationella Valutafonden. Summers oroade sig över den nuvarande ekonomiska situationen där mogna ekonomier balanserar på gränsen till recession trots att räntorna är rekord låga, realräntorna till och med negativa. Denna diskussion är högst relevant efter många år av stora och systematiska överskattningar av den globala tillväxten trots tilltagande finans- och penningpolitiska stimulanser under perioden. Ett fall i potentiell BNP-tillväxt, så kallad sekulär stagnation, kan i sin tur bero på olika saker. En orsak är att många länder upplever en långsammare tillväxt av den arbetsföra befolkningen än tidigare. Det dämpar förstås de totala produktionsmöjligheterna men behöver inte betyda något för vad vi kan producera per person och därmed inte heller för vår levnadsstandard. En mer allvarlig orsak vore en strukturell sänkning av produktiviteten, vilket i sin tur sänker vår levnadsstandard för varje given arbetsmängd. Dessvärre har många länder registrerat fallande produktivitet under senare år. Statistiken visar också att dynamiken i till exempel den amerikanska ekonomin fallit trendmässigt och kraftigt under de senaste år tiondena. Fallet har accelererat efter finanskrisen. Utvecklingen syns i den kraftiga minskning av antal arbetstillfällen som uppstår och försvinner, liksom antal företag som startas och går omkull. Denna utveckling stödjer hypotesen om en stelare och sämre fungerande ekonomi, lägre produktivitet och därmed lägre tillväxt. Det är alltså oklart vilka de viktigaste orsakerna till en långsammare tillväxt skulle vara. Bland hypoteserna finns att många hushåll prioriterat sanering av sina högt belånade balansräkningar framför ytterligare konsumtion med lånade pengar, ökade svårigheter för nya och växande företag att finansiera sig efter bankkrisen, ovanligt låga investeringar de senaste åren, långsammare teknikutveckling, mer reglerade och därmed stelare ekonomier (gäller inte minst nya regler för banksektorn) och att ett ökande antal icke konkurrenskraftiga företag (så kallade zombie-företag), hålls vid liv genom rekordlåga ränteutgifter och uppskov med amorteringar och räntebetalningar. Obalanser i sparandet Det finns stora obalanser i sparandet såväl inom som mellan länder, liksom växande inkomst- och förmögenhetsskillnader inom länder. Det har ökat spänningarna mellan de kapitalstarka och de kapitalsvaga. De som redan har mycket har fått mer, understödda av den lätta penningpolitiken. De kapitalstarka spenderar en mindre andel av sitt kapital och sparar i stället mer, vilket åtminstone på kort sikt dämpar tillväxten. Den omfördelning av kapital som skett och de obalanser som uppstått genererar alltså inte den tillväxtkraft som vore önskvärd ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Investeringarna växer långsammare än tidigare, kanske av goda skäl Som tidigare diskuterats finns tecken på att den globala ekonomins potentiella tillväxt fallit. Vi kan också konstatera att såväl USA som Kina, världens två största ekonomier, kommunicerat att de ser en lägre strukturell tillväxt framför sig än vad de upplevt tidigare. Om även den privata sektorn överskattat potentiell tillväxt, vilket är troligt, har de troligen investerat för mycket; dagens kapitalstock kan vara för stor och behöva anpassas nedåt. I sådana fall är kanske inte det primära problemet att, som centralbankerna antar, 8

9 det finns för låg efterfrågan i ekonomin. Då kan det snarare vara utbudet som är för stort. Detta fenomen förstärks av att delar av den äldre kapitalstocken troligen inte är konkurrenskraftig när den ställs mot nyare teknologi eller konkurrens från låglöneländer och är därmed i någon mening obsolet. Den kommer att leva vidare så länge den fungerar hyggligt och efterfrågan är god men kommer inte att ersättas när den är utsliten. Mindre kapitalkrävande investeringar En ytterligare möjlig förklaring till att tillväxttakten, som vi mäter den, fallit under senare år kan finnas i att en stor andel av de investeringar som görs är mindre kapitalkrävande än tidigare. Summan investeringar, mätt i kronor och som andel av BNP, blir då mindre. Priset på kapitalvaror, exempelvis industrirobotar, fortsätter att falla i pris relativt arbetskraft. Detta är som bekant ett fenomen som gällt länge inom informationsteknologi. Trots att ledande IT-företag gör stora investeringar i nya projekt är det praktiskt svårt för dem att på ett lönsamt sätt investera i samma höga tempo som vinsterna forsar in. De exempellöst stora kassorna i framgångsrika företag som Apple och Google stödjer denna hypotes. Om det är så att vi har tappat i tillväxtkraft så uppstår en rad problem. Bland annat växer den redan nu rekordhöga skuldbördan hos exempelvis hushåll, men även i andra sektorer av ekonomin, ytterligare i förhållande till framtida inkomster. Och om det blir en allmän uppfattning att ekonomins tillväxtmöjligheter är lägre än vad man trott så kommer de som är högt skuldsatta att behöva öka sitt sparande. Men även många av dagens sparare kommer att spara än mer när de inser att den nu lägre avkastningen på deras placeringar troligen inte räcker för att nå de egna sparmålen, exempelvis en hygglig pension. En sådan omställning vore mycket besvärlig och skulle en period leda till en tillväxt under den nya lägre trenden. CENTRALBANKERNA STYR MARKNADSPRISERNA Flera centralbanker med Federal Reserve i spetsen anser att de för närvarande bör påverka och styra priserna på värdepapper. De menar att enbart traditionella privata marknadsekonomiska överväganden skulle ge felaktiga priser och därmed ett suboptimalt resultat för hela ekonomin. Andra bedömare hävdar däremot att detta är osunt och underminerar marknadsekonomins funktionalitet. Ett pris för detta är felallokering av resurser vilket bidrar till att sänka den framtida potentiella tillväxttakten, exempelvis genom att det byggs upp stora stockar av icke-produktiva skulder. Detta kan ge en skjuts för tillväxten idag men begränsar morgondagens konsumtion och den ekonomiska politikens frihetsgrader. Konstlat låga räntor resulterar också i en stelare och mer zombie-liknande ekonomi där ineffektiva och icke konkurrenskraftiga företag hålls vid liv på bekostnad av framväxten av nya och mer effektiva företag. Det är en utveckling som påminner om den sekulära stagnationens resonemang. Låga räntor ökar risken för finansiella bubblor och kan även försvåra arbetet med att nå inflationsmål i framtiden, både uppåt och nedåt. Det är oklart om centralbankerna och deras modeller gör skillnad mellan priser på tillgångar som stiger på grund av att deras värde ökar (till exempel genom bättre ekonomisk utveckling än förväntat) och priser på tillgångar som stiger på grund av högre värdering utan att det skett någon förändring av reala faktorer (en uppvärdering idag som medför en lägre avkastning i framtiden). Vad som sker är alltså ett försök från centralbankerna att skapa en tidsförskjutning av tillväxten. Ett ökat värde bör leda till ökad riskbenägenhet och aktivitet i ekonomin. Enbart en ökad värdering kan däremot lika gärna leda till motsatsen. Federal Reserve hävdar att dess strategi för att pressa upp priserna på existerande tillgångar gör olika ekonomiska aktörer mer benägna att ta risk. Dessa aktörer gör produktiva investeringar och därigenom höjs ekonomins framtida tillväxtbana. Penningpolitiken antas således ha en positiv påverkan på ekonomins struktur och tillväxtpotential. Dagens höga priser på olika värdepapper förväntas då valideras av en god framtida ekonomi. Detta är ett teoretiskt resonemang, praktiska erfarenheter saknas. I kontrast till detta finns alltså teorier som kommer till slutsatsen att Feds strategi är kontraproduktiv och i stället sänker USA:s framtida tillväxtbana. Ingen vet med säkerhet vad som gäller. Klart är i alla fall att extrema och oprövade strategier, såsom dagens amerikanska penningpolitik, ökar riskerna för oväntade utfall. Eftersom prognosmakare i allmänhet, inkluderande centralbanker, historiskt har uppvisat en svag förmåga att förstå och prognosticera ekonomiska förlopp, ens under mer normala förhållanden, bör detta leda till eftertanke. Det verkar inte troligt att träffsäkerheten ökar när vi lämnat kartan över den kända terrängen. Vi lever idag med rekordhög skuldsättning, rekordlåga räntor och oprövad penningpolitik i form av kvantitativa lättnader. Till detta ska läggas stora strukturella förändringar i den globala ekonomin såsom globalisering och snabbt tilltagande automatisering av arbetsuppgifter som tidigare inte kunnat utföras med teknikens hjälp. Risken för negativa överraskningar har därigenom rimligen ökat. Sådana är aldrig välkomna, men de är extra besvärliga från ett utgångsläge med högt värderade och högt belånade tillgångar samtidigt som räntorna redan är noll. Vid en analys av de senaste årens faktiska utveckling är det dessvärre svårt att finna tydliga positiva spår av Federal Reserves strategi. Den helt dominerande delen av bankernas nyutlåning sedan den finansiella krisen har använts för att köpa eller refinansiera existerande tillgångar till stigande priser. En ytterst liten del av krediterna har använts för produktiva investeringar. Dessa strategier leder inte till förbättrad tillväxt, snarare till en företagssektor och en samlad ekonomi som arbetar på en högre risknivå och som är mindre motståndskraftig mot störningar. 9

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

A2009:001. Finanskrisen. Eller hur det väntade oväntat hände. Sandro Scocco

A2009:001. Finanskrisen. Eller hur det väntade oväntat hände. Sandro Scocco A2009:001 Finanskrisen Eller hur det väntade oväntat hände Sandro Scocco Finanskrisen Eller hur det väntade oväntat hände Sandro Scocco ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer