Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20"

Transkript

1 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare

2 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET BETALAS UT?... 3 I BESLUTET STÅR DET GRUNDLÄGGANDE... 4 VAD STÅR I BESLUTET?... 4 ÄNDRINGAR I PROJEKTET EFTER BESLUTET MÅSTE MEDDELAS... 4 PROJEKTET MÅSTE SÄRREDOVISAS... 5 VAD INNEBÄR SÄRREDOVISNING?... 5 INTERNDEBITERINGAR... 9 REKVISITIONEN BLANKETT, UNDERLAG, RAPPORT OCH INTYG.. 5 VAD SKA REKVISITIONEN INNEHÅLLA?... 5 LÄGESRAPPORT... 6 SLUTRAPPORT...6 SÅ FYLLER MAN I REKVISITIONSBLANKETTEN... 7 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 KOSTNADER OCH FINANSIERING... 7 A PERIODENS BOKFÖRDA KOSTNADER... 7 B PERIODENS DIREKTFINANSIERADE KOSTNADER... 7 C PROJEKTETS TOTALA KOSTNADER... 7 D PERIODENS OFFENTLIGA FINANSIERING... 7 E PERIODENS PRIVATA FINANSIERING... 7 F PERIODENS OFFENTLIGA DIREKTFINANSIERING... 8 G PERIODENS PRIVATA DIREKTFINANSIERING... 8 H PROJEKTETS TOTALA FINANSIERING... 8 ATT REKVIRERA... 8 BAKSIDAN PÅ REKVISITIONEN... 8 VILKA KOSTNADER GODKÄNNS?... 8 GRUNDLÄGGANDE KRAV... 8 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER... 9 STÖDET FÖRUTSÄTTER SVENSK MEDFINANSIERING STÖDBESLUT KAN OMPRÖVAS VISSA MYNDIGHETER HAR RÄTT ATT GRANSKA PROJEKTET

3 INLEDNING I Urban II kan man beviljas stöd från en av EU:s strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Ur vilken åtgärd medel beviljats framgår av beslutet. Projektmedlen betalas ut successivt i efterskott mot verifierade kostnader. Utbetalningarna baseras på rekvisitioner och underlag som ska skickas in minst var tredje månad. Rekvisitionsblanketterna skickas ut tillsammans med Strukturfondsdelegationens beslut med villkorsbilaga. Denna utbetalningsguide för projektägare ger vägledning under följande rubriker: Rekvisition och utbetalning när, var, hur? I beslutet står det grundläggande Projektet måste särredovisas Rekvisitionen blankett, underlag, rapport och intyg Så fyller man i rekvisitionsblanketten Vilka kostnader godkänns? Stödet förutsätter svensk medfinansiering Stödbeslut kan omprövas Vissa myndigheter har rätt att granska projektet REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR? När kan medlen rekvireras? Rekvisition av medel ska ske minst var tredje månad. Detta framgår av beslutet. Rekvisitionsblanketter följer med när Strukturfondsdelegationens beslut med villkorsbilaga skickas ut. Du hittar alltid den senaste uppdateringen på vår webbplats under EU-stöd\URBAN II\Projektadministration. Vart skickas rekvisitionen och hur betalas medlen ut? Stödet betalas ut i efterskott mot verifierade kostnader till projektägarens post- eller bankgiro. Rekvisitionen och underlaget skickas till: Länsstyrelsen i Örebro län, Utbetalande myndighet Urban II, ÖREBRO. Hur mycket betalas ut? Medel från Regionalfonden betalas ut under förutsättning att medfinansiärerna minst betalat ut sin andel (se beslutet) av de stödberättigande kostnaderna vid rekvisitionstillfället. Detta innebär alltså att all nationell medfinansiering inte behöver ha betalats ut först. Kom ihåg att 3

4 även den utbetalda medfinansieringen ska verifieras vid rekvisitionen, t.ex. genom en kopia på insättningsavin eller liknande. Utbetalningen kan aldrig överstiga projektets bokförda kostnader. I BESLUTET STÅR DET GRUNDLÄGGANDE Vad står i beslutet? Diarienummer Diarienummer ska anges vid kontakt med förvaltningsmyndigheten/utbetalande myndighet. Projekt Namn på projektet. Sökande Juridisk eller fysisk person som är projektägare och ansvarig för genomförande av projektet. Beviljat belopp I beslutet anges det beviljade beloppet från EU:s strukturfonder med ett fast belopp, dock med begränsningen till högst en viss procentsats av projektets totala finansiering. Beslutet grundas på uppgifter som projektägaren lämnat i ansökan. Projektstart och projektslut Den tid under vilket projektet löper. Ändringar av projektperioden ska beslutas av förvaltningsmyndigheten. Projektet ska slutredovisas inom projektperioden. Förväntat resultat/indikatorer Förväntat resultat grundar sig på uppgifter i ansökan. Resultat och indikatorer följs upp och redovisas löpande under projekttiden. Kostnader De kostnader som strukturfondsdelegationen godkänt som stödberättigande i projektet. Se nedan under Vilka kostnader godkänns? Finansieringsplan Projektets medfinansiärer. OBS! Beslut om EU-medel fattas per kalenderår. Medel som inte upparbetats kommer att återföras till ramen för Urban II. Detta innebär att beviljade men ej upparbetade medel inte kan nyttjas kommande år. Ändringar i projektet efter beslutet måste meddelas Redovisningen av projektet grundas på beslutet. Alla ändringar av finansierings- eller kostnadsplanen, projektverksamheten, tidsplanen eller ett byte av projektansvariga efter beslutet ska meddelas skriftligen till förvaltningsmyndigheten. Detta bör göras så snart ändringen är känd, dock senast i den lägesrapport som skickas med rekvisitionen. 4

5 PROJEKTET MÅSTE SÄRREDOVISAS Vad innebär särredovisning? I stödmottagarens bokföring ska projekt som får stöd från EU:s strukturfonder redovisas separat, så att projektets intäkter (stöd), kostnader och utfall kan utläsas direkt i redovisningen oavsett om någon annan verksamhet pågår samtidigt (= projektredovisning). REKVISITIONEN BLANKETT, UNDERLAG, RAPPORT OCH INTYG Vad ska rekvisitionen innehålla? Delrekvisition: Ifylld rekvisitionsblankett med specifikation Ekonomiskt underlag: a) kopia på verifikationer (=fakturakopior), och b) utdrag ur särredovisad bokföring. Det måste framgå att och när kostnaderna är betalda. Kostnadsslagens delsummor på rekvisitionsblanketten ska klart och tydligt kunna härledas ur det ekonomiska underlaget. Tidrapportering Verifiering av utbetald medfinansiering. Lägesrapport (där bl.a. utfallet av indikatorerna anges). Se nedan vad lägesrapporten minst bör innehålla. Revisorsintyg efter varje avslutat kalenderår, om inte projektets slutdatum infaller under tiden 1 januari 1 mars innevarande kalenderår. Intyget ska vara den utbetalande myndigheten tillhanda senast den 1 februari. Revisorsintyget ska vara undertecknat av en auktoriserad eller av Revisorsnämnden godkänd revisor. För sådana projekt som bedrivs av kommuner eller landsting godkänns även Komrev. Blankett för revisorsintyget finns på vår webbplats: under EU-stöd\URBANII\Projektadministration. Slutredovisning: Ifylld rekvisitionsblankett med specifikation Ekonomiskt underlag: a) kopia på verifikationer (=fakturakopior), och b) utdrag ur särredovisad bokföring. Det måste framgå att och när kostnaderna är betalda. Kostnadsslagens delsummor på rekvisitionsblanketten ska klart och tydligt kunna härledas ur det ekonomiska underlaget. Tidrapportering Verifiering av utbetald medfinansiering Slutrapport (där bl.a. utfallet av indikatorerna anges). Se nedan vad slutrapporten minst bör innehålla. 5

6 Revisorsintyg. Revisorsintyget ska vara undertecknat av en auktoriserad eller av Revisorsnämnden godkänd revisor. För sådana projekt som bedrivs av kommuner eller landsting godkänns även Komrev. Blankett för revisorsintyget finns på vår webbplats: under EU-stöd\URBAN II\Projektadministration. En sammanställning över projektets kostnader enligt mall som finns på vår webbplats: under EU-stöd\URBAN II\Projektadministration, Mall sammanställning. Förteckning över inventarier som köpts in under projektperioden. De sista 20 % av det beviljade stödet betalas ut först efter det att projektet slutredovisats och i vissa fall ska även förvaltningsmyndigheten/utbetalande myndigheten ha besökt projektet. Slutredovisningen ska göras inom projektperioden. Se beslutet från Urban II. Moms I de fall projektägaren inte är momsskattepliktig (dvs. momsen är en slutlig kostnad) ska ett intyg från skatteverket bifogas rekvisitionen, för att momsen ska godkännas som stödberättigad kostnad. Det beviljade beloppet i beslutsbrevet är fastställt efter projektägarens uppgifter i ansökan, och eventuella extrakostnader som kommit till senare i projektet, t.ex. moms, medför inte att det beviljade beloppet utökas. Observera att även om den övriga verksamheten är skattepliktig, behöver inte projektet vara det. Därför är det av högsta vikt att stödmottagaren kontaktar skatteverket för att avgöra om projektet är skattepliktigt eller inte. Lägesrapport Till varje delrekvisition ska bifogas en lägesrapport (blankett finns på webbplatsen). I lägesrapporten ska projektägaren kortfattat beskriva hur projektet utvecklas. Inrikta beskrivningen på de huvudaktiviteter som ligger till grund för beslutet om stöd. Beskriv även utfallet hittills av indikatorerna. Lägesrapporten ska vara utformad så att det lätt går att koppla aktiviteterna till redovisade kostnader. I lägesrapporten ska också anges hur det offentliggjorts att projektet fått stöd från EU:s strukturfonder. Broschyrer, fotografier eller tidningsurklipp kan bifogas. Lägesrapporten kan med fördel kompletteras med fotografier, broschyrer, deltagarförteckningar, tidningsurklipp eller annat material som gör det tydligt hur projektet framskrider. Slutrapport Till den sista redovisningen ska projektägaren bifoga en utförligare slutrapport (blankett finns på webbplatsen). I slutrapporten anges bl.a. utfallet av indikatorerna, dvs. det resultat som uppnåtts i form av sysselsättning eller annat. Jämför med förväntat resultat i beslutet. De skillnader som kan finnas mellan förväntat resultat och faktiskt resultat ska motiveras. Slutrapporten och den ekonomiska slutredovisningen ska skickas till den utbetalande myndigheten inom projektperioden. I slutrapporten ska också anges hur det offentliggjorts att projektet fått stöd från EU:s strukturfonder. Broschyrer, fotografier eller tidningsurklipp kan bifogas. Slutrapporten kan med fördel kompletteras med fotografier, broschyrer, deltagarförteckningar, tidningsurklipp eller annat material som gör projektets resultat tydligt. 6

7 SÅ FYLLER MAN I REKVISITIONSBLANKETTEN Allmänna uppgifter Samtliga uppgifter i rekvisitionen ska vara ifyllda för att förvaltningsmyndigheten ska kunna börja sin granskning. Det postgiro- eller bankgironummer som anges ska överensstämma med det som finns angivet i ansökan. Mervärdesskatt (moms) ska inte ingå i kostnaderna hos de stödmottagare, som är momsredovisningsskyldiga. Rekvisitionen ska sändas till: Länsstyrelsen i Örebro län Utbetalande myndighet Urban II ÖREBRO Ange om denna rekvisition är projektets första, andra eller tredje osv. Detta underlättar om det uppstår frågor vid granskningen av rekvisitionen. Projektet måste även ange vilken tidsperiod som den aktuella rekvisitionen avser. Denna period får inte börja före projektets startdatum, som finns angivet i beslutet, och periodens slutdatum får inte ligga senare än det stoppdatum som även det finns angivet i beslutet. Inga kostnader får ligga utanför den period som anges på rekvisitionen. Kostnader och finansiering A Periodens bokförda kostnader Under denna rubrik ska projektets bokförda kostnader anges. Bokförda kostnader innebär kostnader som projektet har betalat och som finns med i projektets särredovisade bokföring. B Periodens direktfinansierade kostnader Med direktfinansierade kostnader menas sådana kostnader som inte är någon egentlig utgift för projektet. Kostnaderna ligger istället hos den direktfinansierande medfinansiären. Dessa kostnader kan vara både offentliga och privata och ska inte finnas med i projektets bokföring. C Projektets totala kostnader För att få fram projektets totala kostnader för den period som rekvisitionen avser, adderar man projektets bokförda kostnader (A) med projektets direktfinansierade kostnader (B). Denna summa utgör projektets totala stödberättigande kostnader. D Periodens offentliga finansiering Offentlig finansiering består av kontant medfinansiering från offentliga finansiärer. E Periodens privata finansiering 7

8 Privat finansiering består av kontant medfinansiering från en privat medfinansiär eller eventuella projektintäkter. F Periodens offentliga direktfinansiering Direktfinansiering är sådan finansiering av projektet som direkt motsvaras av en kostnad som belastar projektet. Dessa finansieringar och kostnader ska inte finnas med i projektets bokföring. Exempel på offentlig direktfinansiering är APR, arbetsinsatser från kommun. G Periodens privata direktfinansiering Samma typ av finansiering och kostnader som under F (Periodens offentliga direktfinansiering) men av privata aktörer. Exempel på privat direktfinansiering är ideellt arbete och materiella gåvor. H Projektets totala finansiering Under denna rubrik ska projektet ange summan av all finansiering som projektet tagit emot under den period som angivits i rekvisitionen, inklusive det EU-bidrag som rekvirerats för perioden. Den totala finansieringen får man genom att addera periodens EU-bidrag med periodens offentliga och privata kontanta finansiering samt periodens offentliga och privata direktfinansiering. På rekvisitionsblanketten räknas den ut som summan av D + E + F + G + EU- MEDEL. Att rekvirera Hur mycket EU-medel som projektet är berättigat till beräknas på följande sätt: EU:s medfinansiering beräknas som procentuell andel av de totala godkända kostnaderna minus eventuella projektintäkter. Baksidan på rekvisitionen Var noga med att fylla i alla punkter på checklistan. Om svaret saknas på någon av punkterna, så kan rekvisitionen inte behandlas av den utbetalande myndigheten och således kommer inga EUmedel att betalas ut. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare hos stödmottagaren. VILKA KOSTNADER GODKÄNNS? Grundläggande krav De kostnader som tas upp i rekvisitionen av EU-stöd måste vara additionala, dvs. ha kommit till utöver projektanordnarens ordinarie verksamhet 8

9 relaterade till projektverksamheten faktiska, dvs. inte schablonberäknade marknadsmässiga när det gäller priserna betalda, dvs. bokförda inom rekvisitionsperioden och betalda när projektet undertecknar rekvisitionen verifierade, dvs. kunna intygas med betalda fakturor, lönelistor o. dyl. vid en granskning. Observera att fakturorna inte får vara utställda efter rekvisitionsperioden. Förutom i några få undantagsfall betalas EU-stödet inte ut i förskott. Vid slutredovisningen ska kostnaderna i sin helhet vara betalda inom projektperioden. Interndebiteringar Vid interndebitering av exempelvis lokaler, personalkostnader, material eller utrustning ska ett tydligt underlag med motiveringar som styrker dessa interna debiteringar bifogas rekvisitionen. Stödberättigande kostnader I Strukturfondsdelegationens beslut framgår vilka kostnadsslag och vilken totalsumma för varje kostnadsslag som godkänts. På rekvisitionsblanketten fyller projektanordnaren i kostnaderna efter kostnadsslag. Delsummorna ska tydligt kunna härledas ur underlaget som bifogas rekvisitionen. KOSTNADSSLAG Bokförda kostnader: Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Indirekta kostnader Övriga kostnader Direktfinansierade kostnader: Deltagarersättning Egen arbetsinsats Ideellt arbete (OBS! inte stödgrundande) Direktfinansierad lokal Övriga kostnader Om fördelningen mellan kostnadsslagen förändras betydligt (mer än ca 20 procentenheter), ska förändringen motiveras och beskrivas i läges- och slutrapporten samt godkännas av förvaltningsmyndigheten. a) Egen personal 9

10 Definition: lönekostnader inkl. sociala avgifter för personal som är anställd och avlönad av projektet. Inom detta kostnadsslag ska redovisas såväl projektanställd personal som sådan personal som är anställd sedan tidigare men som avdelas för arbete i projektet och som ska betalas av projektet. Observera att kostnaden för personal som är anställd av någon annan än projektägaren och vars arbete utgör medfinansiering i projektet inte ska redovisas här. Detta gäller även i de fall projektägaren själv medfinansierar projektet med personalkostnader och inte avser att täcka dessa kostnader med likvida medel från projektet. All personal som inte är anställd för att enbart arbeta i projektet ska redovisa sin arbetade tid. Av tidredovisningen ska framgå hur många timmar man arbetat per dag, huvudsakliga arbetsuppgifter och den timkostnad man beräknar kostnaden på. Vid beräkningen av timkostnaden ska månadslönen inkl. semesterersättning och sociala avgifter fördelas på 165 timmar per månad. Någon schablonbokning av lön enligt budgeterad sysselsättningsgrad godtas inte som stödberättigande kostnad i projektet, utan det är den verkliga kostnaden med tidredovisningen som grund som godkänns för stöd. Mall för tidredovisning finns på vår webbplats. Att bifoga: lönespecifikation / anställningsbevis för anställd personal tidredovisning ett intyg med följande innehåll: o namn och personnummer på personen som avses o dokumentation som styrker att tjänsten eller delar av tjänsten ingår i projektet samt vilken tidsperiod som avses o intyg som visar att den personen är frikopplad från ordinarie verksamhet under de timmar han eller hon arbetar i projektet. Mall finns på vår webbplats under projektadministration. b) Externa tjänster Definition: Kostnader för köpta tjänster som faktureras och betalas av projektet. Om projektet anlitar konsulter, ska kostnaderna för dessa redovisas här. Fakturor för konsultkostnader bör vara tydligt preciserade så att det framgår vad konsulten använts för och hur många timmar eller dagar arbetet omfattat. För underentreprenader gäller följande: En underentreprenad som ökar kostnaderna utan att tillföra något motsvarande värde berättigar inte till stöd. Ett underentreprenörskontrakt med mellanhänder eller konsulter där betalningen definieras som en procentuell andel av insatsens totalkostnad berättigar i princip inte till stöd. För närmare information, kontakta Urban II. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas av dem som omfattas av lagen. Det finns inte några generella regler för när upphandling ska göras, men som allmän riktlinje kan man säga 10

11 att många aktörer kan tillämpa direktupphandling för kostnader upp till två basbelopp. Observera dock att detta enbart kan betraktas som en vägledning. För ytterligare information hänvisas till lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Att bifoga i samband med rekvisition: Upphandlingsunderlag, öppningsprotokoll, tilldelningsbeslut samt avtal med valt företag. Krav på upphandlingsliknanden förfaranden kan även ställas på projektägare som inte är upphandlande enheter. Detta krav skrivs då in som ett särskilt villkor i beslutet. Innebörden är ofta att anbud ska tas in från minst 3 olika leverantörer. Skälet är helt enkelt att säkerställa att projekten använder det ekonomiskt bästa alternativet. c) Lokalkostnader Definition: Kostnader för en sådan lokal där hela eller delar av projektet drivs och som är avgränsad för projektet i både tid och rum. Lokalkostnader kan uppstå på flera olika sätt: 1) Projektägaren kan hyra en lokal enbart för projektverksamheten. 2) Projektägaren hyr lokaler och kan avsätta en del av dessa för projektets räkning. 3) Projektägaren kan avsätta en del av sina egna lokaler för projektets räkning. Till detta kommer projektets kostnader för el, vatten, lokalvård etc. 1) Om en lokal hyrs enbart för projektets verksamhet ska fakturan på hyreskostnaden bifogas. 2) Om projektägaren hyr en större lokal och en del av denna avsätts enbart för projektets verksamhet, är den andel av hyreskostnaden stödberättigande som motsvarar den yta som projektet nyttjar. Ett hyresavtal mellan projektet och projektägaren ska upprättas, kostnaden per kvadratmeter ska beräknas och den yta projektet nyttjar ska anges. Hyreskostnaden verifieras med det hyresavtal som avser hela lokalen. 3) Om en del av den egna lokalen avsätts för projektets verksamhet ska de verkliga kostnaderna för fastigheten som helhet visas. Denna kostnad fördelas sedan med hänsyn till den yta projektet nyttjar. Ett hyresavtal mellan projektet och projektägaren ska upprättas, kostnaden per kvadratmeter ska beräknas och den yta projektet nyttjar ska anges. Stödberättigande kostnader är driftskostnader, såsom uppvärmning, städning m.m. Observera att räntor och avskrivningar inte är stödberättigande och således inte får ingå i beräkningsunderlaget. Exempel på hyresavtal finns på vår webbplats: under EU-stöd\URBAN II\Projektadministration d) Investeringar Definition: Kostnader för inköp av sådan utrustning som är avsedd för stadigvarande bruk, dvs. som inte är av karaktären förbrukningsmaterial. 11

12 Begagnad utrustning Kostnader för inköp av begagnad utrustning är stödberättigande under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda: 1) Säljaren av utrustningen har lämnat ett intyg om utrustningens ursprung och styrker att den inte köpts in någon gång under de senaste sju åren med hjälp av nationellt bidrag eller strukturfondsmedel. 2) Priset på den begagnade utrustningen överstiger inte marknadsvärdet och är lägre än kostnaden för en liknande ny utrustning. 3) Utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen och uppfyller tillämpliga normer och standarder. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling ska tillämpas av dem som omfattas av lagen. Att bifoga i samband med rekvisition: Upphandlingsunderlag, öppningsprotokoll samt tilldelningsbeslut. Krav på upphandlingsliknanden förfaranden kan även ställas på projektägare som inte är upphandlande enheter. Detta krav skrivs då in som ett särskilt villkor i beslutet. Innebörden är ofta att anbud ska tas in från minst 3 olika leverantörer. Skälet är helt enkelt att säkerställa att projekten använder det ekonomiskt bästa alternativet. Inköp av en bebyggd eller obebyggd fastighet omfattas av följande särskilda regler: Obebyggd fastighet Inköp av en obebyggd fastighet, dvs. mark, är stödberättigande om följande tre villkor är uppfyllda: 1) Det finns en direkt koppling mellan markinköpet och syftet med det medfinansierade projektet. 2) Markinköpets andel av de totala stödberättigande kostnaderna överstiger inte 10 % (med undantag för insatser för miljöskydd). 3) En oberoende behörig värderingsman eller ett behörigt officiellt organ har utfärdat ett intyg som bekräftar att inköpspriset inte överstiger marknadsvärdet. För insatser för miljöskydd måste alla nedanstående villkor vara uppfyllda för att utgiften ska berättiga till bidrag: Inköpet kräver ett positivt beslut från förvaltningsmyndigheten. Tiden som marken ska användas för det avsedda ändamålet är bestämd i beslutet. Marken är inte avsedd för jordbruk. Detta villkor gäller utom i vederbörligen motiverade fall som godtagits av förvaltningsmyndigheten. Inköpet görs av en offentlig organisation eller ett organ som regleras av offentlig lagstiftning eller på dess vägnar. Bebyggd fastighet Inköp av en bebyggd fastighet berättigar till stöd från strukturfonderna om det finns en direkt koppling mellan inköpet och målen för det aktuella projektet och följande villkor är uppfyllda: 12

13 En oberoende behörig värderingsman eller ett behörigt officiellt organ har utfärdat ett intyg som fastställer att priset inte överstiger marknadsvärdet. Efter besiktning ska också intygas antingen att byggnaden uppfyller det nationella regelverket eller om detta inte är fallet på vilken punkt den inte uppfyller regelverket och att stödmottagaren kommer att åtgärda detta i samband med att insatsen genomförs. Byggnaden har under de senaste tio åren inte fått nationella bidrag eller gemenskapsbidrag som skulle innebära en stöddubblering om strukturfonderna medfinansierar inköpet. Fastigheten ska användas för det ändamål och under den period som beslutats av förvaltningsmyndigheten. Byggnaden ska endast användas i överensstämmelse med projektets syfte. Särskilt gäller att byggnaden bara får inhysa offentlig administration om en sådan användning berättigar till stöd enligt bestämmelserna i den berörda strukturfonden. e) Indirekta kostnader Definition: Kostnader som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till projektet men som är väsentliga för dess genomförande. Indirekta kostnader berättigar endast i undantagsfall till stöd och ska godkännas av strukturfondsdelegationen i samband med beslut Om indirekta kostnader godkänts som berättigade till stöd i det enskilda projektet, ska samtliga kostnader som ingår i underlaget verifieras med huvudboken. Kostnaderna fördelas sedan och förs in i beräkningsunderlaget. f) Övriga kostnader Definition: Övriga kostnader som projektet har haft, t.ex. telefon, porto, resor, logi, leasing etc. Representation OBS! För att fakturor som avser representation, resor, logi etc. ska kunna godkännas, måste alltid syfte och deltagare framgå. Med syfte menas på vilket sätt projektgenomförandet gynnats. Alkohol är dock aldrig en stödberättigad kostnad. Tänk även på att bifoga eventuella följesedlar. Leasing För leasing gäller följande regler för att kostnaden ska berättiga till stöd: Leasingtagaren ska vara den direkta mottagaren av stöd. De leasingavgifter som projektägaren betalar till leasinggivaren ska styrkas med kvitterade fakturor eller bokföringsunderlag med motsvarande värde. För leasingkontrakt med en återköpsklausul eller med en bestämmelse om kortare leasingperiod än livslängden hos den tillgång som avtalet avser får det maximala beloppet som berättigar till stöd från strukturfonderna inte överstiga marknadsvärdet för den leasade tillgången. Övriga kostnader som hör samman med leasingkontraktet (skatt, leasinggivarens marginal, räntefinansieringskostnader, indirekta kostnader, försäkringsavgifter etc.) är inte stödberättigande. 13

14 Finansiella utgifter Skuldräntor, avgifter för finansiella transaktioner, valutaväxlingsavgifter och kursförluster samt andra rent finansiella utgifter berättigar inte till medfinansiering från strukturfonderna. Bankavgifter för konton är stödberättigande om ett specifikt konto öppnas för projektets genomförande. Rådgivning Kostnader för juridisk rådgivning, inskrivningsavgifter, kostnader för teknisk eller ekonomisk expertis samt bokförings- eller revisionskostnader är stödberättigande om de är direkt kopplade till projektet och nödvändiga för dess genomförande. Böter, påminnelseavgifter m.m. Böter, straffavgifter och rättegångskostnader är inte stödberättigande. g) Deltagarersättning Definition: Ersättning från a-kassa, försäkringskassa, länsarbetsnämnd eller liknande direkt till den enskilde. Denna kostnad svarar till 100 % mot offentlig medfinansiering in natura. Med deltagarersättning avses olika former av offentlig medfinansiering av projekt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis APR eller OTA. Fyll i vilken typ av deltagarersättning som avses, ange vilka personer som ersättningen omfattar samt beräkna det totala beloppet. Detta belopp redovisas även som offentlig medfinansiering in natura. Vid redovisningen ska dessa kostnader styrkas med utdrag från personernas a-kassor eller ett intyg från arbetsförmedlingen. Ta gärna kontakt med respektive a-kassa i ett tidigt skede. h) Egen arbetsinsats Definition: Lönekostnader för sådan personal som är anställd utanför projektet. Denna kostnad svarar till 100 % mot medfinansiering in natura. Eget arbete utförs av en offentligt eller privat anställd och alltid inom ramen för den befintliga anställningen (till skillnad från ideellt arbete som alltid utförs av privatpersoner och som alltid är privat finansiering). Eget arbete kan vara offentligt eller privat beroende på vem som är arbetsgivare. Det förs således in dels som en kostnad och dels som finansiering in natura i form av eget arbete, privat eller offentligt. Kostnaden och finansieringen utgörs alltid av den faktiska lönekostnaden med påslag för sociala avgifter, semesterersättning m.m. 14

15 Eget arbete ska tidredovisas, dvs. dagbok ska föras över utförda arbetsuppgifter, liksom antalet arbetade timmar i projektet. Denna tidredovisning ska, undertecknad av arbetsledaren, bifogas vid rekvisition av strukturfondsmedel. Att bifoga: lönespecifikation / anställningsbevis tidredovisning ett intyg med följande innehåll: o namn och personnummer på personen som avses o dokumentation som styrker att tjänsten eller delar av tjänsten ingår i projektet samt vilken tidsperiod som avses o intyg som visar att den personen är frikopplad från ordinarie verksamhet under de timmar han eller hon arbetar i projektet. i) Ideellt arbete Definition: Fiktiv lönekostnad för arbete som utförts av privatpersoner. Denna kostnad svarar till 100 % mot privat medfinansiering in natura. Med ideellt arbete menas att man tar upp en lönekostnad för personer som arbetar oavlönat i projektet. Timkostnaden ska motsvara en skälig verklig kostnad, maximalt 165 kr per timme. Personerna ska föra dagbok över utförda arbetsuppgifter samt antal arbetade timmar i projektet. Denna redovisning ska, underskriven av arbetsledare, sedan bifogas rekvisitionen. Mall för tidredovisning finns på vår webbplats. OBS! att ideellt arbete aldrig kan vara en stödgrundande kostnad. j) Direktfinansierad lokal Definition: Kostnader för en sådan lokal där hela eller delar av projektet drivs och som är avgränsad för projektet i både tid och rum. Denna kostnad svarar till 100 % mot medfinansiering in natura. Lokalkostnader kan uppstå på flera olika sätt: 1) Projektägaren eller någon annan medfinansiär kan hyra en lokal enbart för projektverksamheten. 2) Projektägaren eller någon annan medfinansiär hyr lokaler och kan avsätta en del av dessa för projektets räkning. 3) Projektägaren eller någon annan medfinansiär kan avsätta en del av sina egna lokaler för projektets räkning. Till detta kommer projektets kostnader för el, vatten, lokalvård etc. 1) Om en lokal hyrs enbart för projektets verksamhet ska fakturan på hyreskostnaden bifogas. 15

16 2) Om projektägaren eller någon annan medfinansiär hyr en större lokal och en del av denna avsätts enbart för projektets verksamhet, är den andel av hyreskostnaden stödberättigande som motsvarar den yta projektet nyttjar. Hyresavtalet ska bifogas, kostnaden per kvadratmeter ska beräknas och den yta projektet nyttjar ska anges. Kostnaden verifieras med fakturakopia. 3) Om en del av den egna lokalen avsätts för projektets verksamhet ska de verkliga kostnaderna för fastigheten som helhet visas. Denna kostnad fördelas sedan med hänsyn till den yta projektet nyttjar. Ett hyresavtal mellan projektet och medfinansiären ska upprättas, kostnaden per kvadratmeter ska beräknas och den yta projektet nyttjar ska anges. Stödberättigande kostnader är driftskostnader, såsom uppvärmning, städning m.m. Observera att räntor och avskrivningar inte är stödberättigande och således inte får ingå i beräkningsunderlaget. Exempel på hyresavtal finns på vår webbplats: under EU-stöd\URBAN II\Projektadministration k) Övriga kostnader (gåvor) Med övriga kostnader som finansieras in natura avses t.ex. när medfinansiärer betalat fakturor för projektets räkning. Det kan också vara gåvor där en medfinansiär skänker exempelvis material. Gåvorna ska värderas och intygas av en oberoende och kvalificerad värderingsman. STÖDET FÖRUTSÄTTER SVENSK MEDFINANSIERING I beslutet anges medfinansieringen från EU:s strukturfonder som ett fast belopp, dock med begränsningen till högst en viss procentsats av projektets totala finansiering. Medfinansieringen från EU:s strukturfonder förutsätter svensk medfinansiering. Utbetalning av EU-medlen sker alltid under förutsättning att svenska medfinansiärer minst betalat ut sin andel (se beslutet) av de stödberättigande kostnaderna vid rekvisitionstillfället. Nationell medfinansiering in natura kan ingå i stödunderlaget. Den kan t.ex. ha formen tillförsel av egendom eller eget arbete. Dessa kostnader kan dock inte i sig själva generera utbetalningar från strukturfonderna, eftersom de inte belastat projektet ekonomiskt. Om naturakostnader ingår i redovisningsunderlaget måste dessa beaktas vid utbetalningen. Då grundas utbetalningen på de bokförda kostnader som projektet redovisar. Nationell medfinansiering in natura kan utgöra privat eller offentlig medfinansiering. Ideellt arbete är alltid privat. 16

17 STÖDBESLUT KAN OMPRÖVAS Beslut om stöd kan återkallas och utbetalt stöd kan återkrävas om förutsättningarna för projektets finansiering ändrats, projektarbetet inte bedrivs enligt den överenskomna projektplanen, stödet beviljats på grund av att stödmottagaren lämnat en oriktig eller ofullständig uppgift, stödmottagaren använder stödet för något annat ändamål än för projektarbetet, stödmottagaren inte fullgör skyldigheten att låta behöriga myndigheter granska handlingar om projektet samt projektredovisningen, stödmottagaren inte uppfyller de villkor som gäller för beslutet om stöd, ett stödberättigat projekt överlåts eller ändrar verksamhet på ett sådant sätt att projektet inte bedrivs enligt överenskommen projektplan, något annat förhållande inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få behålla det, eller projektet inte rekvirerar medel i enlighet med beslut Statligt stöd Enligt artikel 87 i Romfördraget om statligt stöd gäller som villkor att stödåtgärderna får upphävas eller ändras och stödet återkrävas om Europeiska kommissionen eller EG-domstolen finner att stödet strider mot artikel 87 i fördraget 25 mars 1957 om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen. Det är regeringen som fattar beslut om att upphäva eller ändra beslut om stödåtgärder. I varje enskilt fall fastställer också regeringen villkoren för återbetalning av stöd. (Förordning om statligt stöd till näringslivet SFS 1988:764) VISSA MYNDIGHETER HAR RÄTT ATT GRANSKA PROJEKTET Representanter för Strukturfondsdelegationen Urban II, Övervakningskommittén för Urban II, förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten, Riksrevisionen, Europeiska kommissionen och Revisionsrätten i Luxemburg har rätt att följa arbetet hos stödmottagaren och ta del av alla handlingar som kan ge upplysning om projektet. Rekvisitionen skickas till: Länsstyrelsen i Örebro län Utbetalande myndighet Urban II ÖREBRO Vid eventuella frågor om utbetalning av EU-medel, ta kontakt med den utbetalande myndigheten, tfn:

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

HANDLEDNING. till ansökningsblanketten. Del 1 - Allmän del Del 2 - Budget. INNOVATIVA ÅTGÄRDER Industriell Dynamik Västra Götalandsregionen

HANDLEDNING. till ansökningsblanketten. Del 1 - Allmän del Del 2 - Budget. INNOVATIVA ÅTGÄRDER Industriell Dynamik Västra Götalandsregionen EG:s Strukturfonder INNOVATIVA ÅTGÄRDER Industriell Dynamik Västra Götalandsregionen HANDLEDNING till ansökningsblanketten Del 1 - Allmän del Del 2 - Budget Version 2 2003-08-29 ALLMÄNNA RIKTLINJER - för

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblanketten

Anvisningar till ansökningsblanketten Anvisningar till ansökningsblanketten För att praktiskt kunna använda anvisningarna i anslutning till ifyllandet av blanketten rekommenderas att göra en utskrift. Här får ni hjälp och instruktioner om

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Indelning av kostnader

Indelning av kostnader 1 (6) Indelning av kostnader När ni budgeterar för projektets kostnader ska ni dela in dem i nedanstående kostnadsslag. Läs under respektive rubrik här nedan, för mer information och exempel hur ni ska

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: 0702-502405 E-post: hanna.m.jonsson@vgregion.se Till miljönämnden

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC)

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC) Information First level control (FLC) 1 Regler som styr stödberättigande kostnader EU-förordningar: -1080/2006, 1083/2006 och 1828/2006 Programmanual Svensk lagstiftning (ex LOU) 2 Projektavgränsning ORDINARIE

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: House of Dalarna

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier Datum 1 (10) Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier I samband med att ett företag rapporterar in till Energimyndigheten ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag

Läs mer

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd.

Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt enligt din projektplan och beslutet

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader JSA64:2 Februari 2010 1 Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader 1. Läs om de miljöinvesteringar du kan ansöka om inom ditt län. Informationen hittar

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

First Level Control Tillväxtverket

First Level Control Tillväxtverket First Level Control Tillväxtverket Karlskrona 7 februari 2012 1 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet med ca 340 medarbetare på 9 orter i Sverige Ansvarar för granskningen av svenska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Inlandet MIKRO PROJEKT. Leader. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling

Inlandet MIKRO PROJEKT. Leader. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling MIKRO PROJEKT Viktig information till er om genomför ett mikroprojekt Leader Trädgårdsgatan 1 641 33 KATRINEHOLM www.leaderinlandet.se

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Lite hålltider för eftermiddagen; 13.00 Presentation och kort info om programmet 13.30 Om hållbar utveckling

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald 1(7) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat arealstöd

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer