Innovatum AB Box Trollhättan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan"

Transkript

1 Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon E-post Innovatum AB Box Trollhättan Beslut om medel till projektet Värmepump i Elbil Sökanden: Innovatum AB Sökt belopp: Projektperiod: Förslag till beslut Miljönämndens ordförande beslutar på delegation att av regionala utvecklingsmedel avsätta 49 % eller högst kr för medfinansiering av projektet. Beslutet gäller under förutsättning att de villkor som anges i villkorsbilagan uppfylls. Projektinnehåll I dagens konventionella bilar är uppvärmning av kupéluften gratis då den värms upp av överskottsvärme från förbränningsmotorn. För elfordon av olika slag krävs ett nytänkande. Uppvärmning och kylning av kupéluften är en av de största energiförbrukarna i ett elfordon. Drivs uppvärmningen och kylningen av energi från batteriet är det den utanför drivningen största bidragande orsaken till att elfordon erhåller en låg räckvidd i real life. Resultatet från en genomförd förstudie 2011 gjord av NIBE AB, Cool engineering AB tillsammans med Innovatum i projektet Koncept Arena visade att införande av ett reversibelt värmepumpskoncept ökar räckvidden för en elbil av mellanklass storlek med mer än 20%. I förstudien korsbefruktades olika branscher i svenskt näringsliv, fastighetskunnande med fordonsutveckling, för att kunna få ut maximal kunskap i denna nya tillämpning. Arbetet från förstudien skall i detta projekt verifieras i hårdvara i riggmiljö. Denna rigg kan användas av samtliga fordonstillverkare för sin klimatsystemskonstruktion innan den slutligt anpassas i fordonsmiljö (detta sista steg ingår ej i denna studie utan tas om hand av respektive tillverkare före produktionssättning. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Miljösekretariatet Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Ekenäsgatan, Solhem, Borås TELEFON: HEMSIDA:

2 Sida 2(5) Förväntade aktivitets och resultatindikatorer inom projektperiodens ram Indikatorer Kvinnor Män Totalt Antal företag och organisationer i kompetenshöjande aktiviter 4 Kostnader Stödberättigade kostnader kr Totalt Lönekostnader Externa tjänster (direktfinansierade) Externa tjänster (köpta) Resor Övrig kommunikation (telefon, porto, datakommunikation osv) Lokaler Övrigt Summa totala kostnader Finansiering Stödberättigade kostnader kr Totalt (%) Offentlig kontantfinansiering Västra Götalandsregionen Privat kontantfinansiering Nibe AB Volvo Car Privat direktfinansiering Nibe AB Volvo Car Total finansiering Motivering Transportsystemet står inför ett trendbrott; det gäller att skapa ett system som är väsentligt energieffektivare än dagen transportsystem och bygger på icke fossila drivmedel. Det ska dessutom vara transporteffektivt. Denna inriktning stöds både av gällande tillväxtprogram och miljönämndens handlingsplan för transporter och miljö. Detta projekt ligger också i linje med den inriktningen. Huvudmålet är att utveckla en högeffektiv värmepump för elfordon som därmed ger ökad räckvidd för aktuellt fordon. I projektet görs försök med Volvo Car som draglok men med alla nya regionala elfordonstillverkare som nyttiggörare efter färdigutvecklad konstruktion. E-car, Nimbell, Cubix och Coman buss har samtliga intresse av denna teknik men orkar/kan ej driva denna utveckling själva.

3 Sida 3(5) En annan utveckling är att genom korsbefruktningen av Fordonsindustri med Byggindustri är att först ta vara på den enorma kunskap som genom myndighetskrav drivits fram inom värmepumpstekniken i Sverige också föra tillbaka andra egenskaper som Fordonsindustrin själva drivit fram genom process och kundkrav. Som exempel kan nämnas Högvolyms kostnadsmedvetenhet, Ljud/vibrationskrav, Storlekskrav och Viktkrav. Dessa egenskaper kommer prägla de nya konstruktionerna och vara möjliga att föra tillbaka till Fastighetsbranschen och på så sett ge ökad konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan även i det ledet. Mot denna bakgrund beviljas projektet. MILJÖNÄMNDEN Sören Kviberg Ordförande i Miljönämnden

4 Sida 4(5) VILLKORSBILAGA Miljönämnden har beviljat stöd till projektet: Värmepump i Elbil, diarienummer MN Miljönämndens beslut gäller under förutsättning att de villkor som anges i denna villkorsbilaga uppfylls. Allmänt Villkorsbilagans original ska undertecknas av behörig firmatecknare samt projektledaren och återsändas till Västra Götalandregionen inom 2 månader efter beslutsdatum. I annat fall återgår medlen till Västra Götalandsregionen. Beslutet baserar sig på den projekt- och kostnadsplan som presenterats i ansökan. Ändringar kan ha gjorts av miljönämnden och återfinns då i beslutet. Ändringar i projektet får inte göras utan Västra Götalandsregionens miljönämnds godkännande, med undantag av förskjutningar mellan kostnadsslagen upp till 10 %. Miljönämnden förutsätter att övrig finansiering följer enligt beslutet. Projektet bör beakta de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av olika aktiviteter. Bland annat bör projektet sträva efter att minimera den egna miljöpåverkan. Särskilda villkor Vissa projekt har särskilda villkor kopplade till sitt beslut. Dessa anges i så fall i beslutet och ska följas av projektet. Redovisning I stödmottagarens bokföring ska projekt som får stöd redovisas separat så att projektets intäkter, kostnader och utfall kan utläsas direkt i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. Originalverifikationer ska sparas hos stödmottagaren i tio år efter slutredovisning av projektet. Utbetalning av medel Utbetalning av medel, motsvarande miljönämndens procentandel av totalkostnaden i projektet, sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med redovisning av nedlagda kostnader. Observera att för nedlagt arbetstid så ges endast projektmedel till den verkliga lönekostnaden, inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Lönekostnaderna ska kunna styrkas. Övriga kostnader i projektet ska kunna styrkas med fakturaunderlag Lägesrapport alternativt slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid rekvisition. Rekvisition och lägesrapport ska lämnas minst per halvår. Rapporteringen görs på Västra Götalandsregionens blanketter för rekvisition respektive projektrapport. Stödmottagaren ska rapportera skriftligen till Västra Götalandsregionen om projektet avbryts eller försenas eller annan väsentlig ändring inträffar. Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter slutdatum enligt ovan för projektet. Resultatet av projektet, d. v. s. utfallet av valda indikatorer med mera ska ingå i slutredovisningen.

5 Sida 5(5) Informationsskyldighet I informationsmaterial, vid anordnande av informationsevenemang och på plats där projektet bedrivs ska det framgå tydligt att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler. Pressmeddelanden ska utformas i samråd med Västra Götalandsregionen. Logotyp och uppgift om att projektet är del-/finansierat av Västra Götalandsregionen ska anges - på plats där projektet bedrivs, - i nyhetsbrev, annonser, broschyrer, affischer, videos, webbplatser m.m. - vid konferenser, seminarier, mässor, utbildningar och utställningar m.m. Klisterdekaler bifogas till beslutet. Uppgift om logotyp för t ex webb och broschyrer finns på Stödmottagaren ska vid kontakter med media och allmänhet informera om att projektet är del-/finansierat av Västra Götalandsregionen. Granskningsrätt Representanter för Västra Götalandsregionen har rätt att följa arbetet och ta del av alla handlingar som kan ge upplysning om projektet. Omprövning av beslut Beslut om stöd kan hävas och utbetalt stöd kan återkrävas om: - projektet inte har påbörjats inom tre månader från beslutsdatum, - förutsättningar för projektets finansiering har ändrats, - projektarbetet inte bedrivs enligt den överenskomna projektplanen, - stödet har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, - stödmottagaren inte fullgör skyldigheterna angående Västra Götalandsregionens rätt att granska handlingar om projektet samt projektredovisningen, - stödmottagaren inte anger att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna enligt ovanstående krav på informationsskyldighet, - stödmottagaren inte i övrigt uppfyller de villkor som gäller för beslutet om stöd, eller om - projektägaren inte rekvirerar medel i enlighet med villkoren. Undertecknad stödmottagare har av Västra Götalandsregionen för ovan angivet projekt beviljats stöd enligt angivna villkor och förbinder sig att följa projektplan från ansökan och villkor. Undertecknad medger enligt 10 personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Västra Götalandsregionens hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet. Ort Datum Stödmottagare (organisation) Underskrift av behörig firmatecknare Underskrift av projektledare Organisationsnummer Namnförtydligande Namnförtydligande En undertecknad villkorsbilaga returneras till: Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Miljösekretariatet, Diariet, Vänersborg

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Europaprogrammen, en ny del av Nutek Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer