Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62)"

Transkript

1 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt STOCKHOLM Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62) 1. En ny, offentlig konkurstillsyn 1.1. Konkurstillsynens inriktning Stiftelsen Ackordscentralen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Förslaget att tillsynen skall vara selektiv och att dess omfattning skall anpassas till behovet av kontroll i den enskilda konkursen är ett steg i rätt riktning. Även fortsättningsvis kommer dock varje konkursärende att omfattas av baskontrollen, dvs kontroll av att föreskrivna handlingar inges i rätt tid, en aktiv medelskontroll samt en kontroll av att avslutningen av konkurser inte onödigt fördröjs. Enligt Ackordscentralens uppfattning är detta tillräckligt. Genom uppdelningen i en baskontroll och en utökad tillsyn blir tillsynsorganets roll tydligare. Några problem att avgöra när baskontroll eller utökad tillsyn skall tillämpas torde inte uppstå. Tillsynsorganet bör utarbeta riktlinjer för vad som skall utgöra kriterier för när utökad tillsyn skall ske och det när-

2 2 (15) mare innehållet i begreppet väsentlighet och risk. Dessa frågor bör också med fördel kunna diskuteras i Konkursrådet. Möjligheten att övergå från baskontroll till utökad tillsyn bör kunna ske när som helst med hänvisning till vad som kommer fram under konkursförloppet. Beslut härom skall tas av tillsynsorganet på indikationer från förvaltaren, borgenär, gäldenären eller annan. Det är av vikt att det inte finns några spärrar mot utökad tillsyn och att tillsynsorganet agerar flexibelt och lyhört. En förutsättning för att en utökad tillsyn skall fungera är också att tillsynsorganet blir mer affärsmässigt inriktat än hittills. Tillsynsorganet skall också själv besluta när s.k. temagranskning skall ske och vilka teman som skall väljas. Temagranskning bör kunna användas för att skapa förutsättningar för effektivare rutiner hos förvaltarna såväl som ökad kunskap för skattemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten om t ex stafettkunkurser o dyl. Initiativ till temagranskning bör också kunna komma från Konkursrådet som kan behöva underlag för sitt arbete med att utveckla god konkursförvaltar- och tillsynssed. Det är angeläget att frigjorda resurser hos det nya tillsynsorganet används för fördjupade kontakter med förvaltarna och att en återkoppling fortlöpande sker beträffande tillsynsorganets iakttagelser på olika plan. Tillsynsorganets helikopterperspektiv över konkursförvaltningen bör i positiv anda kunna utnyttjas av alla för att utveckla och förbättra konkurshanteringen. Utredningens förslag innebär att det ställs högre krav på borgenärernas medverkan i konkurstillsynen, vilket är positivt.

3 3 (15) 1.2. Tillsynens organisation Ackordscentralen tillstyrker på de skäl som utredningen åberopar att den nya konkurstillsynen skall utövas av en självständig myndighet. Redan förekomsten av diskussioner beträffande KFMs dubbla roller som borgenärsföreträdare och tillsynsmyndighet är till skada för en väl fungerande konkurstillsyn. Riskerna att tillsynsmyndigheten förlorar i förtroende kan dessutom öka mot bakgrund av de tankegångar som finns om ett allt närmare samarbete mellan skattemyndigheterna och KFM. Härtill kommer att RSV inte kunnat skapa en enhetlig konkurstillsyn över landet. Ett skäl härtill är att varje regionkronodirektör har ansvar för sin organisation och planeringen av den egna myndigheten. Detta leder till att tillsynen och dess organisation skiljer sig mellan olika myndigheter och att tillsynen därmed blir mindre effektiv och förutsägbar. Den nya inriktningen på tillsynen kräver som Ackordscentralen påpekat ovan en större affärsmässighet hos tillsynsorganet. Personalrekryteringsbasen bör vara bred och personer med olika yrkesbakgrund skall kunna komplettera varandra. En fristående Konkurstillsynsmyndighet kan antas främja denna utveckling. 2. Borgenärernas inflytande stärks Ackordscentralen är positiv till att borgenärernas inflytande i konkurserna stärks och delar också utredningens uppfattning att det inte finns något skäl att ge borgenärerna sedda som ett kollektiv ett formellt inflytande över konkursen.

4 4 (15) Enligt Ackordscentralens uppfattning skulle ett formellt inflytande för borgenärerna över konkurserna tynga konkursavvecklingsarbetet utan motsvarande nytta. Det är som utredningen förslagit tillräckligt att borgenärernas inflytande som kollektiv stärks genom t ex deras medverkan i Konkursrådet. Ackordscentralen tillstyrker också utredningens förslag att en borgenär skall kunna begära att en borgenärskommitté utses och att kommittén i förhållande till konkursförvaltaren enbart skall vara ett samrådsorgan utan någon beslutanderätt i konkursen. Med hänsyn till de olika och inte alltid sammanfallande intressen som finns inom borgenärskollektivet är ett längre gående inflytande för borgenärskollektivet inte praktiskt möjligt. Det är också Ackordscentralens uppfattning att antalet konkurser där formella borgenärskommittéer kommer att utses blir relativt begränsat med hänsyn till de kostnader som detta medför för borgenärerna och att konkursförvaltarna i större konkurser liksom nu har löpande och väl fungerande informella kontakter med berörda borgenärer. 3. Ändrade beslutsfunktioner i konkursförfarandet 3.1. Allmänna synpunkter Flertalet av de förslag till omfördelning av beslutsfunktioner som föreslås är praktiskt motiverade med utgångspunkt från konkurstillsynens ändrade inriktning, renodlingen av domstolarnas verksamhet och de ökade krav som enligt utredningens förslag ställs på konkursförvaltarna. Ackordscentralen är därför genomgående positivt till den föreslagna omfördelningen av beslutsfunktionerna.

5 5 (15) 3.2. Beslut om anstånd med avlämnande av förvaltarberättelse Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att frågor angående anstånd med avlämnande av förvaltarberättelser skall prövas av Konkurstillsynsmyndigheten i stället för av tingsrätten. Detta ligger väl i linje med en renodling av domstolarnas verksamhet. Dessutom har Konkurstillsynsmyndigheterna genom information från tillsynsarbetet avsevärt bättre insyn i de bakomliggande skälen till begäran om anstånd och kan därför bättre än tingsrätterna avgöra om det finns sakliga skäl för att medge anstånd Medgivande till underhandsförsäljning av pantsatt lös egendom Ackordscentralen tillstyrker på de av utredningen angivna grunderna att kravet på medgivande från tillsynsorganet till underhandsförsäljning av pantsatt lös egendom slopas. De ökade kraven på konkursförvaltarna, som utredningen föreslår, innebär också att betydelsen av medgivande minskar Gäldenärens edgångsskyldighet Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att ordningen med obligatoriskt edgångsskyldighet inför domstol avskaffas och att gäldenären i stället skall skriftligen bekräfta konkursbouppteckningens riktighet vid ett bouppteckningssammanträde inför konkursförvaltaren. Ackordscentralen tillstyrker också förslaget att Konkurstillsynsmyndigheten, förvaltaren eller en borgenär härutöver ges möjligheten att påkalla edgång av gäldenären inför domstol. I flertalet konkurser tillförs inte konkursutredningen ytterligare information vid de obligatoriska edgångssammanträdena inför domstolen. Visserligen ger förfarandet inför domstolen viss tyngd och inskärper hos gäldenären på ett sätt som ofta underlättar förvaltarens arbete vikten av att lämna korrekta och

6 6 (15) fullständiga uppgifter till bouppteckningen. Det är dock angeläget att effektivisera konkursförfarandet och därför en fördel om edgångssammanträdena inför domstol begränsas till de fall då det verkligen kan antas bidra till utredningen Beslut om inledande av bevakningsförfarande Ackordscentralen tillstyrker förslaget att beslut om bevakningsförfarande skall äga rum och åtgärder i anslutning till sådant beslut skall fattas av konkursförvaltaren. Tingsrättens prövning av framställan om inledande av bevakningsförfarande är idag i huvudsak av formell karaktär och kan därför utan men för borgenärskollektivet överföras till konkursförvaltaren. Tvister med anledning av inlett bevakningsförfarande skall som utredningen föreslagit även fortsättningsvis handhas av domstol. 4. Formerna för utseende av konkursförvaltare ändras 4.1. Kraven på konkursförvaltarna. Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att kravet på specialistkompetens hos konkursförvaltarna skall gälla generellt och att detta skall komma till klart uttryck i konkurslagen. Genom de föreslagna ändringarna i beslutsfunktionerna under konkursförfarandet ökar kraven på konkursförvaltarna och deras organisationer. Även i övrigt har kraven på konkursförvaltarna och deras organisationer ökat under senare år, inte minst mot bakgrund av att allt fler konkurser har internationell anknytning. Det är därför bra att det direkt av konkurslagen framgår att en blivande konkursförvaltare skall ha erfarenhet av konkursförvaltning. Någon

7 7 (15) negativ inverkan på rekryteringen av nya konkursförvaltare torde detta inte ha Inrättande av lokala konkursförvaltarråd m m Ackordscentralen är tveksam till förslaget att inrätta lokala konkursförvaltarråd sammansatta av företrädare för konkursförfarandets aktörer, med uppgift att fastställa en begränsad krets av konkursförvaltare. Ackordscentralen avstyrker att de föreslagna konkursförvaltarråden skall bestämma storleken av den krets av personer vilka kan anses vara lämpliga att få uppdrag som konkursförvaltare. Enligt Ackordscentralens uppfattning är det minst sagt vanskligt att i förväg förutse behovet av konkursförvaltare. Ordningen skapar också onödig byråkrati kring godkännandet av konkursförvaltarna. Det finns en uppenbar risk att förslaget innebär en konservering av nuvarande förvaltarkrets. Nya förvaltare riskerar att inte få möjlighet att visa vad de kan på marknaden om behovet av förvaltare anses täckt av redan etablerade förvaltare. Att slå sig in i kretsen om denna är antalsmässigt begränsad kan komma att bli svårt, vilket hämmar en fungerande konkurrens. Storleken på förvaltarkretsen bör i stället avgöras av de kvalifikationer, som uppställs av Konkursrådet. Samtliga personer, som uppfyller kraven och har tillgång till en för konkursförvaltning anpassad kontorsorganisation bör upptas i kretsen. Samtidigt bör de konkursförvaltare som inte längre uppfyller de av Konkursrådet uppställda kraven exkluderas ur kretsen. Initiativ till uteslutning kan t ex komma från Konkurstillsynsmyndigheten då en förvaltare missköter sig. Vidare bör varje förvaltares kretstillhörighet alltid omprövas med viss periodicitet, förslagsvis vart tredje år. På samma sätt som gäller för auktoriserade revisorer bör konkursförvaltarna då redogöra för de förvaltaruppdrag som hanterats, hur kompetensutvecklingen hanterats, vilka medarbetare förvaltaren har till sitt förfogande etc. Yttrande från Konkurstillsynsmyndigheten kan också inhämtas.

8 8 (15) Det är möjligt att prövningen av vilka som kan upptas i den nu beskrivna kretsen skall avgöras av lokala konkursförvaltarråd med kännedom om förhållandena på orten. Möjligen kan prövningen göras centralt. Det bör dock påpekas att det inte är omöjligt att förvaltarna själva kan medverka i eller till och med själva hantera uppgiften, om den inte innebär att kretsen antalsmässigt begränsas. Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att domstolen normalt bör välja en konkursförvaltare ur den krets som är godkänd och att vid valet av konkursförvaltare hänsyn skall tas till behovet av eventuell specialkunskap samt att kostnadsaspekten skall vägas in. Härigenom tillförsäkras att lämpliga och kostnadseffektiva konkursförvaltare tillsätts i samtliga konkurser. En förutsättning för ökad kostnadseffektivitet vid tillsättandet av konkursförvaltare är att domstolarna i högre grand än hittills förordnar konkursförvaltare från andra orter än domstolens kansliort. En godkänd konkursförvaltare skall således, om det är sakligt motiverat, kunna verka över hela landet, vilket är till fördel för borgenärskollektivet. Detta är av särskild vikt för Ackordscentralen och andra större aktörer, vars verksamhetsområden inte sammanfaller med tingsrätternas upptagningsområden. Eftersom borgenärerna är konkursinstitutets viktigaste intressenter är det enligt Ackordscentralens uppfattning rimligt att borgenärerna skall ha inflytande över förvaltarvalet. Borgenärerna skall därför kunna föreslå den förvaltare som borgenärerna finner vara den mest lämpade för uppdraget. Borgenärerna prioriterar normalt att erhålla bästa ekonomiska utfall, vilket överensstämmer med syftet med konkursförvarandet. Ett sådant inflytande underlättar också avvecklingsarbetet i konkursen eftersom borgenärerna redan från konkursbeslutet har kännedom om samt förtroende för den förordnade förvaltaren. Endast i undantagsfall torde skäl föreligga att frångå borgenärs förslag.

9 9 (15) Med hänsyn till den skiftande policy som idag finns bland landets tingsrätter vad gäller hanteringen av förslag till konkursförvaltare från borgenärer och gäldenärer är utredningens förslag i denna i del positivt. Några betänkligheter mot att till konkursförvaltare utse personer som föreslagit av borgenärer eller gäldenärer torde inte finnas med hänsyn till de krav som Konkursrådet kan förväntas uppställa på förvaltare. Konkurstillsynsmyndigheten har också möjlighet att yttra sig och avstyrka att viss förvaltare utses, vilket myndigheten inte bör tveka att göra då skäl härför föreligger. 5. Inrättandet av ett centralt rådgivande organ- Konkursrådet Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag om inrättandet av ett centralt rådgivande organ för att främja god konkursförvaltarsed samt effektivitet och enhetlighet i konkursförfarandet. Förslaget att rådet skall vara sammansatt av företrädare för konkursförfarandets olika aktörer inklusive fordringsägarna bidrar till att öka förtroendet för konkursförfarandet. Genom att Konkursrådet omfattar alla som sysslar med eller är berörda av konkurser bör rådet ha större förutsättningar än t ex RSV att ge rekommendationer som får acceptans och efterlevnad i frågor om konkursförvaltning, konkurstillsyn och därmed sammanhängande frågor. Detta är till gagn för utvecklingen av konkurshanteringen i stort. Erfarenheterna från Konkursråd i våra grannländer är så vitt Ackordscentralen känner till enbart positiva. Det kommer dock att ställas mycket stora krav på de personer som skall ingå i Konkursrådet för att utvecklingen av god förvaltningssed och god tillsynssed verkligen skall främjas. Dessa personer bör därför vara väl förtrogna med praktisk hantering av insolvensrättsliga problem. Utan tvekan blir Konkursrådets betydelse beroende av vilka personer som verkar i det. Detta gäller även den betydelse Konkursrådets arbete får för de intressentgrupper som finns representerad där.

10 10 (15) Med hänsyn till Konkursrådets betydelse för utvecklingen av god förvaltningssed och god tillsynssed bör Konkursrådet inrättas oavsett vad utredningens förslag i övrigt leder till. 6. Ändringar i reglerna om arvode till konkursförvaltare m m 6.1. Bestämmandet av arvode till konkursförvaltare Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att det är domstolen som skall bestämma arvodet till konkursförvaltaren. Ackordscentralen tillstyrker också förslaget att förvaltaren skall, när det behövs för att bedöma skäligheten i det begärda arvodet, ange den tid som nedlagts på uppdraget fördelad på de olika förvaltningsåtgärderna. Angivandet av tid skall såsom det idag tillämpas endast anges i grova drag, i hel eller halv dag. Någon närmare tidsangivelse är inte nödvändig. Genom detta och att tillsynsorganet ges möjlighet att yttra sig i arvodesfrågan är domstolen tillförsäkrad tillräckligt underlag för bestämmande av arvode till konkursförvaltaren. Ackordscentralen vill som utredningen framhålla att tidsåtgången enbart är en faktor bland många som skall ligga till grund för bestämmandet av arvodet till konkursförvaltaren. Skickliga förvaltare skall premieras och det bör understrykas att beträffande vissa moment är tidsåtgången en dålig måttstock för bedömandet av skäligt arvode. Betydelsen av att ange tid skall därför inte överdrivas. Av större betydelse är t ex utfallet för borgenärskollektivet. Skälighetsbedömningen måste alltid ligga till grund för arvodesbestämningen. Farhågor finns att tidredovisning är ett första steg mot taxor i alla konkurser. Detta är en utveckling som inte är önskvärd för någon, allraminst borgenärerna, och den bör därför hejdas om farhågorna visar sig besannas. Ackordscentralen bedömer det dock som naturligt att konkursförvaltare också

11 11 (15) anger tid, om tidsåtgången vid arvodesbestämningen ges den begränsade betydelse som främjar en effektiv konkurshantering och skickliga förvaltare Konkursförvaltartaxans innehåll och omfattning Ackordscentralen tillstyrker de föreslagna ändringarna i konkursförvaltartaxans innehåll och omfattning. Det är bra att omfattningen av arbetet som omfattas av taxebeloppet preciseras och att fallen av mindre överskridanden begränsas. Ackordscentralen vill dock framhålla vikten av att konkursförvaltarna även i tillgångslösa konkurser får möjlighet att göra behövliga brottsutredningar och lägga ned annat arbete som bedöms som nödvändigt. I annat fall kommer tilltron till konkursinstitutet att allvarligt skadas. 7. Ändringar beträffande kostnadsansvaret i konkurs 7.1.Uttagande av konkurskostnaderna Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att som hittills konkurskostnaderna skall täckas ur boet innan utdelning till borgenärerna blir aktuell. Enligt Ackordscentralens uppfattning skall konkursinstitutet i den mån det är möjligt bära sina egna kostnader. Någon sakligt motiverad grund för att ändra gällande ordning finns därför inte Ansvaret för konkurskostnaderna Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att - i den mån inte konkurskostnaderna inte kan tas ut av konkursboet - höja konkurssökande borgenärs

12 12 (15) kostnadsansvar för konkurskostnaderna från 10 % till 15 % av det vid tidpunkten för konkursansökan gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Konkursinstitutet skall vara en yttersta åtgärd. Visserligen skulle någon med t ex rättmätiga krav att få återvinningsanspråk prövade kunna tveka inför risken att få stå för en större del av konkurskostnaderna. Med hänsyn till konkursens ingripande karaktär innebär höjningen emellertid inte att ansvaret blir orimligt högt. Ackordscentralen hälsar med tillförsikt förslaget att en borgenär vars fordran omfattas av lönegaranti inte skall svara för kostnaderna i konkurs. Nuvarande ordning innebär en helt omotiverad rundgång Sammanförande av tillsyns-, kungörande- och kungörelseavgift till en avgift, konkursavgift Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att sammanföra tillsyns-, kungörande- och kungörelseavgift till en enda avgift kallad konkursavgift. Nuvarande ordning med tre olika avgifter är orationell. De förslagna ändringarna är därför väl motiverade Höjning av konkursansökningsavgiften från 500 kr till 1000 kr Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att höja konkursansökningsavgiften från 500 kr 100 kr. Den föreslagna höjningen är motiverad med hänsyn till bl. a motsvarande ansökningsavgifter inom exekutionsväsendet.

13 13 (15) 8. Särskilda kostnadsfrågor m m 8.1. Konkursförvaltares möjlighet att lyfta den del av yrkat arvode som motsvarar den mervärdesskatt som beräknas för arvodet Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att en konkursförvaltare skall ha rätt att så snart arvodesframställan getts in till tingsrätten, lyfta den del av arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknas för det yrkade arvodet. Den nuvarande ordningen, som innebär att mervärdesskattskyldighet inträder redan i samband med att arvodesframställan inges till rätten vid konkursens avslutande trots att det kan gå tid innan konkursförvaltaren kan lyfta arvodet, innebär ofta stora likviditetspåfrestningar för konkursförvaltarna och deras organisationer. Det kan i många fall vara betydande belopp som konkursförvaltarna får ligga ute med av egna medel, särskilt i tider med många konkurser. Den föreslagna ändringen är därför enligt Ackordscentralen synnerligen motiverad. Några särskilda kontrollsvårigheter är inte förenat med förslaget Konkursförvaltarnas brottsutredningar Ackordscentralen delar i stort sett utredningens uppfattning att de reformförslag som läggs fram bör skapa förutsättningar för att konkursförvaltarna skall kunna göra behövliga utredningar om ekonomisk brottslighet i konkurser. För att brottsutredningar skall ha hög kvalité krävs dock att konkursförvaltarna tillförsäkras ersättning för nedlagt arbete, vilket innebär att konkurstaxan i många fall kommer att överskridas. Det är en angelägen uppgift för Konkursrådet att utfärda närmare rekommendationer för när och hur utredningarna skall genomföras. Önskemål från polis och åklagare om hur utredningar skall göras överensstämmer idag inte alltid med var TSM anser omfattas av för-

14 14 (15) valtarens uppdrag. Det är också viktigt att samarbetet med polis och åklagare vidareutvecklas och återkoppling sker till förvaltarna i större utsträckning än idag. 9. Förkortning av tiden för förvaring av bokföringsmaterial Ackordscentralen tillstyrker den föreslagna förkortningen av tiden för förvaring av bokföringsmaterial. Enligt Ackordscentralens uppfattning bör tiden för förvaring av bokföringsmaterial kunna förkortas ytterligare eftersom det är ytterst ovanligt att någon önskar granska bokföringsmaterialet mer än 1 2 år från konkursutbrottet. Förvaringstiden kan därför minskas med i vart fall ytterligare ett år utan att det uppstår några rättsförluster för intressenterna i konkursen. 10. Reformens ikraftträdande Många av reformförslagen är angelägna. Det gäller särskilt inriktningen på den framtida konkurstillsynen, tillsynsorganets organisatoriska tillhörighet, utseendet av konkursförvaltare och flera av de mera praktiska förslagen, såsom t. ex. möjligheten för konkursförvaltaren att så snart arvodesframställan ingetts till rätten lyfta den del av arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknas på yrkade arvodet. Även om flera av reformförslagen kräver, såsom utredningen påpekat inte obetydliga förberedelser det gäller framförallt inrättandet av Konkurstillsynsmyndigheten - är det angeläget att reformförslagen träder ikraft så snart som möjligt.

15 15 (15) Ackordscentralen är dock synnerligen tveksam till att reformförslagen kan träda ikraft redan vid årskiftet 2001/2002. Mer realistiskt är årskiftet 2002/2003. Göteborg Stiftelsen Ackordscentralen Per-Ivan Lundberg Peter Björnram u:\wordwin\remiss.doc

Sammanfattning av samfundets inställning till förslagen. Samfundet tillstyrker att tillsynsorganet blir en självständig myndighet.

Sammanfattning av samfundets inställning till förslagen. Samfundet tillstyrker att tillsynsorganet blir en självständig myndighet. R 7023/2000 2001-04-23 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 oktober 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn,

Läs mer

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 april 2003 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge

Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge Processkarta över konkurshanteringsprocessen - nuläge Konkursansökan och registrera ansökan Bedöma behov av komplettering Domstolsverket Konkursförvaltare Tingsrätt Kompletteringsföreläggande Komplettering

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

KONKURSFÖRVALTARKOLLEGIERNAS FÖRENING

KONKURSFÖRVALTARKOLLEGIERNAS FÖRENING KONKURSFÖRVALTARKOLLEGIERNAS FÖRENING YTTRANDE Ju 2000/3207/L2 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ang. Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny

Läs mer

6 Författningskommentar

6 Författningskommentar SOU 2000:62 603 6 Författningskommentar 6.1 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) 1 kap. 3 Ändringen i andra stycket hänger samman med utredningens förslag om att den offentliga konkurstillsynen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Nr 8/09/TSM - Konkursförvaltarkretsen

Nr 8/09/TSM - Konkursförvaltarkretsen Nr 8/09/TSM - Konkursförvaltarkretsen Dnr 801 4916-09/121 2009-04-21 Inom konkurstillsynsverksamheten har upprättats ett dokument rörande konkursförvaltarkretsen se bilaga. Dokumentet fastställs att gälla

Läs mer

Planering av tillsyn i konkurser

Planering av tillsyn i konkurser 1(9) Planering av tillsyn i konkurser I processen Utöva tillsyn i konkurs har ett nytt dokument med ovanstående rubrik upprättats. Dokumentet fastställs att gälla som processägarens ställningstagande från

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:112

Regeringens proposition 2002/03:112 Regeringens proposition 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Prop. 2002/03:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80)

Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80) Sammanfattning Stiftelsen

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

5 Överväganden. 5.1 Inledning. 5.1.1 Konkurs och kontroll av konkurs SOU 2000:62 305

5 Överväganden. 5.1 Inledning. 5.1.1 Konkurs och kontroll av konkurs SOU 2000:62 305 SOU 2000:62 305 5 Överväganden 5.1 Inledning 5.1.1 Konkurs och kontroll av konkurs Konkursinstitutets grundläggande syfte är att bereda en insolvent gäldenärs borgenärer betalning för sina fordringar så

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010 30.9.2010 Publikationens titel Revidering av konkurslagen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna Betänkanden och utlåtanden Serienummer

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

2015-11-02. Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Presentationens innehåll. Efterbehandlingsansvaret

2015-11-02. Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Presentationens innehåll. Efterbehandlingsansvaret Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Redogörelse för gällande rätt, utifrån praxis och med fokus på konkurser På säker grund för hållbar utveckling Presentationens innehåll Efterbehandlingsansvaret

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

YTTRANDE 2005-07-01. Betänkandet SOU 2004:112, Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna

YTTRANDE 2005-07-01. Betänkandet SOU 2004:112, Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna 1(5) Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB YTTRANDE 2005-07-01 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2004:112, Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

Läs mer

Konkursförvaltararvoden 2010

Konkursförvaltararvoden 2010 Konkursförvaltararvoden 21 Temagranskning KFM Rapport 211:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode per tillsynsområde 2.2 Sakkunnigt biträde 2.3

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Den framtida rekryteringen av nämndemän

Den framtida rekryteringen av nämndemän Datum Dnr 2002-11-25 1335-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) (Ert diarienummer Ju2002/4974) Sammanfattning Domstolsverket avstyrker

Läs mer

R-2004/0026 Stockholm den 13 april Till Justitiedepartementet

R-2004/0026 Stockholm den 13 april Till Justitiedepartementet R-2004/0026 Stockholm den 13 april 2004 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Herrelösa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2007 Ö 4239-05 KLAGANDE 1. Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm 2. Lindebergs Grant Thornton

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 Edgångssammanträde i Vänersborg Aktbilaga 52 Mål nr Sid 1 (5) Tid: 12.35-12.55 RÄTTEN Rådmannen Cecilia Tisell FÖRARE Tingsnotarien Anna Frändberg PARTER Konkursgäldenär

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2003 Ö 4510-01 KLAGANDE Riksskatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. Café Trubaduren Bellman Kommanditbolag, 916845-9981, c/o

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 14 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 19.5.2005 NÄR EN KONKURS FÖRFALLER (Innehållet har ändrats 11.12.2013; ändringarna anges med fet stil. Även språkdräkten har setts över) 1 KONKURSLAGENS

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28. Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28. Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Herrelösa fastigheter samt

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

R 9744/2002 Stockholm den 4 december 2002

R 9744/2002 Stockholm den 4 december 2002 R 9744/2002 Stockholm den 4 december 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 september 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Förmånsrättskommitténs slutbetänkande

Läs mer

Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013

Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013 PM 2013:150 RI (Dnr 001-1128/2013) Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 mars 2015 Ö 3938-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm Ombud: Jur.kand. JZ MOTPART JH SAKEN Ersättning till konkursförvaltare

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

26/08/TSM - Prioritering och handläggning av ärenden rörande tillsyn i konkurser

26/08/TSM - Prioritering och handläggning av ärenden rörande tillsyn i konkurser 26/08/TSM - Prioritering och handläggning av ärenden rörande tillsyn i konkurser Dnr 801 678-08/121 2009-01-01 I processen Utöva tillsyn i konkurs har ett nytt dokument med ovanstående rubrik upprättats,

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2008 Ö 4397-06 KLAGANDE BA Ombud: Jur.kand. LZ MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Fastställande av utdelningsförslag i konkurs

Läs mer

1 Inledning. 1.1 Uppdraget SOU 2000:62 89

1 Inledning. 1.1 Uppdraget SOU 2000:62 89 SOU 2000:62 89 1 Inledning 1.1 Uppdraget Konkurstillsynsutredningens ursprungliga uppdrag enligt direktiven den 7 maj 1997 (Dir. 1997:74) gäller vilken inriktning och vilket närmare innehåll den offentliga

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-09-11 LS 1307-0941 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-10- 08 0 00 0 7 Yttrande över betänkandet Nämndemannauppdraget -

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Svensk Obeståndsrätt Hur effektiv är den?

Svensk Obeståndsrätt Hur effektiv är den? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Svensk Obeståndsrätt Hur effektiv är den? Datum: 2015-01-22 Kandidatuppsats HT 2014 Författare: Tara Riazi Handledare: Camilla Widerlöv

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 februari 2005 Ö 4616-04 SÖKANDE Advokaten BA SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, beslut den

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) REMISSVAR Sida 1 av 5 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) Sammanfattning är i det stora hela positivt inställd till de förslag till förändringar

Läs mer

SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga. Sammanfattning. Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM

SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga. Sammanfattning. Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen avstyrker utredningens förslag. I

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) Målnummer: Ö3143-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-06-22 Rubrik: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013.

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Kommittédirektiv En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden Dir. 2013:12 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska göra en samlad översyn

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN 1 VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN Verbala beskrivningar i nivå 5 av processtegen B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra samt B 1.3.2.2 a Sälja. 2 B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra Processled

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 Edgångssammanträde i Vänersborg Aktbilaga 88 Mål nr Sid 1 (7) Tid: 12.10-12.25 RÄTTEN Rådmannen Cecilia Tisell FÖRARE Tingsnotarien Anna Frändberg PARTER Konkursgäldenär

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

Tingsrätt skall vid handläggning av brottmål och familjemål bestå av en. och den gamla ordningen bör snarast återställas.

Tingsrätt skall vid handläggning av brottmål och familjemål bestå av en. och den gamla ordningen bör snarast återställas. 12 Motion 1984/85: 380 Allan Ekström Antalet nämndemän i tingsrätt och länsrätt Tingsrätt skall vid handläggning av brottmål och familjemål bestå av en lagfaren domare och nämnd. Genom beslut år 1983 sänkte

Läs mer

Årsrapport 2010. Konkurstillsynen. KFM Rapport 2011:2

Årsrapport 2010. Konkurstillsynen. KFM Rapport 2011:2 Årsrapport 2010 Konkurstillsynen KFM Rapport 2011:2 2(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 4 Kronofogdemyndighetens uppdrag och mål för konkurstillsynen 5 1. Kronofogdens organisation

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman får förhinder räcker det med en 0 1 0 4 8 0 0 0 A D SD

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN. Förändringar i innehållet , förändringarna anges med fet stil

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN. Förändringar i innehållet , förändringarna anges med fet stil DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 28.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS Förändringar i innehållet 5.3.2013, förändringarna anges med fet stil 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Stockholm Dnr /17

Stockholm Dnr /17 Stockholm 2016-12-14 Dnr 673-2016/17 En parlamentariskt sammansatt kommitté sammankallas med uppdrag att göra en översyn av Riksrevisionen. Översynen ska bl.a. belysa frågor som gäller riksrevisorerna,

Läs mer