Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62)"

Transkript

1 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt STOCKHOLM Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62) 1. En ny, offentlig konkurstillsyn 1.1. Konkurstillsynens inriktning Stiftelsen Ackordscentralen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Förslaget att tillsynen skall vara selektiv och att dess omfattning skall anpassas till behovet av kontroll i den enskilda konkursen är ett steg i rätt riktning. Även fortsättningsvis kommer dock varje konkursärende att omfattas av baskontrollen, dvs kontroll av att föreskrivna handlingar inges i rätt tid, en aktiv medelskontroll samt en kontroll av att avslutningen av konkurser inte onödigt fördröjs. Enligt Ackordscentralens uppfattning är detta tillräckligt. Genom uppdelningen i en baskontroll och en utökad tillsyn blir tillsynsorganets roll tydligare. Några problem att avgöra när baskontroll eller utökad tillsyn skall tillämpas torde inte uppstå. Tillsynsorganet bör utarbeta riktlinjer för vad som skall utgöra kriterier för när utökad tillsyn skall ske och det när-

2 2 (15) mare innehållet i begreppet väsentlighet och risk. Dessa frågor bör också med fördel kunna diskuteras i Konkursrådet. Möjligheten att övergå från baskontroll till utökad tillsyn bör kunna ske när som helst med hänvisning till vad som kommer fram under konkursförloppet. Beslut härom skall tas av tillsynsorganet på indikationer från förvaltaren, borgenär, gäldenären eller annan. Det är av vikt att det inte finns några spärrar mot utökad tillsyn och att tillsynsorganet agerar flexibelt och lyhört. En förutsättning för att en utökad tillsyn skall fungera är också att tillsynsorganet blir mer affärsmässigt inriktat än hittills. Tillsynsorganet skall också själv besluta när s.k. temagranskning skall ske och vilka teman som skall väljas. Temagranskning bör kunna användas för att skapa förutsättningar för effektivare rutiner hos förvaltarna såväl som ökad kunskap för skattemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten om t ex stafettkunkurser o dyl. Initiativ till temagranskning bör också kunna komma från Konkursrådet som kan behöva underlag för sitt arbete med att utveckla god konkursförvaltar- och tillsynssed. Det är angeläget att frigjorda resurser hos det nya tillsynsorganet används för fördjupade kontakter med förvaltarna och att en återkoppling fortlöpande sker beträffande tillsynsorganets iakttagelser på olika plan. Tillsynsorganets helikopterperspektiv över konkursförvaltningen bör i positiv anda kunna utnyttjas av alla för att utveckla och förbättra konkurshanteringen. Utredningens förslag innebär att det ställs högre krav på borgenärernas medverkan i konkurstillsynen, vilket är positivt.

3 3 (15) 1.2. Tillsynens organisation Ackordscentralen tillstyrker på de skäl som utredningen åberopar att den nya konkurstillsynen skall utövas av en självständig myndighet. Redan förekomsten av diskussioner beträffande KFMs dubbla roller som borgenärsföreträdare och tillsynsmyndighet är till skada för en väl fungerande konkurstillsyn. Riskerna att tillsynsmyndigheten förlorar i förtroende kan dessutom öka mot bakgrund av de tankegångar som finns om ett allt närmare samarbete mellan skattemyndigheterna och KFM. Härtill kommer att RSV inte kunnat skapa en enhetlig konkurstillsyn över landet. Ett skäl härtill är att varje regionkronodirektör har ansvar för sin organisation och planeringen av den egna myndigheten. Detta leder till att tillsynen och dess organisation skiljer sig mellan olika myndigheter och att tillsynen därmed blir mindre effektiv och förutsägbar. Den nya inriktningen på tillsynen kräver som Ackordscentralen påpekat ovan en större affärsmässighet hos tillsynsorganet. Personalrekryteringsbasen bör vara bred och personer med olika yrkesbakgrund skall kunna komplettera varandra. En fristående Konkurstillsynsmyndighet kan antas främja denna utveckling. 2. Borgenärernas inflytande stärks Ackordscentralen är positiv till att borgenärernas inflytande i konkurserna stärks och delar också utredningens uppfattning att det inte finns något skäl att ge borgenärerna sedda som ett kollektiv ett formellt inflytande över konkursen.

4 4 (15) Enligt Ackordscentralens uppfattning skulle ett formellt inflytande för borgenärerna över konkurserna tynga konkursavvecklingsarbetet utan motsvarande nytta. Det är som utredningen förslagit tillräckligt att borgenärernas inflytande som kollektiv stärks genom t ex deras medverkan i Konkursrådet. Ackordscentralen tillstyrker också utredningens förslag att en borgenär skall kunna begära att en borgenärskommitté utses och att kommittén i förhållande till konkursförvaltaren enbart skall vara ett samrådsorgan utan någon beslutanderätt i konkursen. Med hänsyn till de olika och inte alltid sammanfallande intressen som finns inom borgenärskollektivet är ett längre gående inflytande för borgenärskollektivet inte praktiskt möjligt. Det är också Ackordscentralens uppfattning att antalet konkurser där formella borgenärskommittéer kommer att utses blir relativt begränsat med hänsyn till de kostnader som detta medför för borgenärerna och att konkursförvaltarna i större konkurser liksom nu har löpande och väl fungerande informella kontakter med berörda borgenärer. 3. Ändrade beslutsfunktioner i konkursförfarandet 3.1. Allmänna synpunkter Flertalet av de förslag till omfördelning av beslutsfunktioner som föreslås är praktiskt motiverade med utgångspunkt från konkurstillsynens ändrade inriktning, renodlingen av domstolarnas verksamhet och de ökade krav som enligt utredningens förslag ställs på konkursförvaltarna. Ackordscentralen är därför genomgående positivt till den föreslagna omfördelningen av beslutsfunktionerna.

5 5 (15) 3.2. Beslut om anstånd med avlämnande av förvaltarberättelse Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att frågor angående anstånd med avlämnande av förvaltarberättelser skall prövas av Konkurstillsynsmyndigheten i stället för av tingsrätten. Detta ligger väl i linje med en renodling av domstolarnas verksamhet. Dessutom har Konkurstillsynsmyndigheterna genom information från tillsynsarbetet avsevärt bättre insyn i de bakomliggande skälen till begäran om anstånd och kan därför bättre än tingsrätterna avgöra om det finns sakliga skäl för att medge anstånd Medgivande till underhandsförsäljning av pantsatt lös egendom Ackordscentralen tillstyrker på de av utredningen angivna grunderna att kravet på medgivande från tillsynsorganet till underhandsförsäljning av pantsatt lös egendom slopas. De ökade kraven på konkursförvaltarna, som utredningen föreslår, innebär också att betydelsen av medgivande minskar Gäldenärens edgångsskyldighet Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att ordningen med obligatoriskt edgångsskyldighet inför domstol avskaffas och att gäldenären i stället skall skriftligen bekräfta konkursbouppteckningens riktighet vid ett bouppteckningssammanträde inför konkursförvaltaren. Ackordscentralen tillstyrker också förslaget att Konkurstillsynsmyndigheten, förvaltaren eller en borgenär härutöver ges möjligheten att påkalla edgång av gäldenären inför domstol. I flertalet konkurser tillförs inte konkursutredningen ytterligare information vid de obligatoriska edgångssammanträdena inför domstolen. Visserligen ger förfarandet inför domstolen viss tyngd och inskärper hos gäldenären på ett sätt som ofta underlättar förvaltarens arbete vikten av att lämna korrekta och

6 6 (15) fullständiga uppgifter till bouppteckningen. Det är dock angeläget att effektivisera konkursförfarandet och därför en fördel om edgångssammanträdena inför domstol begränsas till de fall då det verkligen kan antas bidra till utredningen Beslut om inledande av bevakningsförfarande Ackordscentralen tillstyrker förslaget att beslut om bevakningsförfarande skall äga rum och åtgärder i anslutning till sådant beslut skall fattas av konkursförvaltaren. Tingsrättens prövning av framställan om inledande av bevakningsförfarande är idag i huvudsak av formell karaktär och kan därför utan men för borgenärskollektivet överföras till konkursförvaltaren. Tvister med anledning av inlett bevakningsförfarande skall som utredningen föreslagit även fortsättningsvis handhas av domstol. 4. Formerna för utseende av konkursförvaltare ändras 4.1. Kraven på konkursförvaltarna. Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att kravet på specialistkompetens hos konkursförvaltarna skall gälla generellt och att detta skall komma till klart uttryck i konkurslagen. Genom de föreslagna ändringarna i beslutsfunktionerna under konkursförfarandet ökar kraven på konkursförvaltarna och deras organisationer. Även i övrigt har kraven på konkursförvaltarna och deras organisationer ökat under senare år, inte minst mot bakgrund av att allt fler konkurser har internationell anknytning. Det är därför bra att det direkt av konkurslagen framgår att en blivande konkursförvaltare skall ha erfarenhet av konkursförvaltning. Någon

7 7 (15) negativ inverkan på rekryteringen av nya konkursförvaltare torde detta inte ha Inrättande av lokala konkursförvaltarråd m m Ackordscentralen är tveksam till förslaget att inrätta lokala konkursförvaltarråd sammansatta av företrädare för konkursförfarandets aktörer, med uppgift att fastställa en begränsad krets av konkursförvaltare. Ackordscentralen avstyrker att de föreslagna konkursförvaltarråden skall bestämma storleken av den krets av personer vilka kan anses vara lämpliga att få uppdrag som konkursförvaltare. Enligt Ackordscentralens uppfattning är det minst sagt vanskligt att i förväg förutse behovet av konkursförvaltare. Ordningen skapar också onödig byråkrati kring godkännandet av konkursförvaltarna. Det finns en uppenbar risk att förslaget innebär en konservering av nuvarande förvaltarkrets. Nya förvaltare riskerar att inte få möjlighet att visa vad de kan på marknaden om behovet av förvaltare anses täckt av redan etablerade förvaltare. Att slå sig in i kretsen om denna är antalsmässigt begränsad kan komma att bli svårt, vilket hämmar en fungerande konkurrens. Storleken på förvaltarkretsen bör i stället avgöras av de kvalifikationer, som uppställs av Konkursrådet. Samtliga personer, som uppfyller kraven och har tillgång till en för konkursförvaltning anpassad kontorsorganisation bör upptas i kretsen. Samtidigt bör de konkursförvaltare som inte längre uppfyller de av Konkursrådet uppställda kraven exkluderas ur kretsen. Initiativ till uteslutning kan t ex komma från Konkurstillsynsmyndigheten då en förvaltare missköter sig. Vidare bör varje förvaltares kretstillhörighet alltid omprövas med viss periodicitet, förslagsvis vart tredje år. På samma sätt som gäller för auktoriserade revisorer bör konkursförvaltarna då redogöra för de förvaltaruppdrag som hanterats, hur kompetensutvecklingen hanterats, vilka medarbetare förvaltaren har till sitt förfogande etc. Yttrande från Konkurstillsynsmyndigheten kan också inhämtas.

8 8 (15) Det är möjligt att prövningen av vilka som kan upptas i den nu beskrivna kretsen skall avgöras av lokala konkursförvaltarråd med kännedom om förhållandena på orten. Möjligen kan prövningen göras centralt. Det bör dock påpekas att det inte är omöjligt att förvaltarna själva kan medverka i eller till och med själva hantera uppgiften, om den inte innebär att kretsen antalsmässigt begränsas. Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att domstolen normalt bör välja en konkursförvaltare ur den krets som är godkänd och att vid valet av konkursförvaltare hänsyn skall tas till behovet av eventuell specialkunskap samt att kostnadsaspekten skall vägas in. Härigenom tillförsäkras att lämpliga och kostnadseffektiva konkursförvaltare tillsätts i samtliga konkurser. En förutsättning för ökad kostnadseffektivitet vid tillsättandet av konkursförvaltare är att domstolarna i högre grand än hittills förordnar konkursförvaltare från andra orter än domstolens kansliort. En godkänd konkursförvaltare skall således, om det är sakligt motiverat, kunna verka över hela landet, vilket är till fördel för borgenärskollektivet. Detta är av särskild vikt för Ackordscentralen och andra större aktörer, vars verksamhetsområden inte sammanfaller med tingsrätternas upptagningsområden. Eftersom borgenärerna är konkursinstitutets viktigaste intressenter är det enligt Ackordscentralens uppfattning rimligt att borgenärerna skall ha inflytande över förvaltarvalet. Borgenärerna skall därför kunna föreslå den förvaltare som borgenärerna finner vara den mest lämpade för uppdraget. Borgenärerna prioriterar normalt att erhålla bästa ekonomiska utfall, vilket överensstämmer med syftet med konkursförvarandet. Ett sådant inflytande underlättar också avvecklingsarbetet i konkursen eftersom borgenärerna redan från konkursbeslutet har kännedom om samt förtroende för den förordnade förvaltaren. Endast i undantagsfall torde skäl föreligga att frångå borgenärs förslag.

9 9 (15) Med hänsyn till den skiftande policy som idag finns bland landets tingsrätter vad gäller hanteringen av förslag till konkursförvaltare från borgenärer och gäldenärer är utredningens förslag i denna i del positivt. Några betänkligheter mot att till konkursförvaltare utse personer som föreslagit av borgenärer eller gäldenärer torde inte finnas med hänsyn till de krav som Konkursrådet kan förväntas uppställa på förvaltare. Konkurstillsynsmyndigheten har också möjlighet att yttra sig och avstyrka att viss förvaltare utses, vilket myndigheten inte bör tveka att göra då skäl härför föreligger. 5. Inrättandet av ett centralt rådgivande organ- Konkursrådet Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag om inrättandet av ett centralt rådgivande organ för att främja god konkursförvaltarsed samt effektivitet och enhetlighet i konkursförfarandet. Förslaget att rådet skall vara sammansatt av företrädare för konkursförfarandets olika aktörer inklusive fordringsägarna bidrar till att öka förtroendet för konkursförfarandet. Genom att Konkursrådet omfattar alla som sysslar med eller är berörda av konkurser bör rådet ha större förutsättningar än t ex RSV att ge rekommendationer som får acceptans och efterlevnad i frågor om konkursförvaltning, konkurstillsyn och därmed sammanhängande frågor. Detta är till gagn för utvecklingen av konkurshanteringen i stort. Erfarenheterna från Konkursråd i våra grannländer är så vitt Ackordscentralen känner till enbart positiva. Det kommer dock att ställas mycket stora krav på de personer som skall ingå i Konkursrådet för att utvecklingen av god förvaltningssed och god tillsynssed verkligen skall främjas. Dessa personer bör därför vara väl förtrogna med praktisk hantering av insolvensrättsliga problem. Utan tvekan blir Konkursrådets betydelse beroende av vilka personer som verkar i det. Detta gäller även den betydelse Konkursrådets arbete får för de intressentgrupper som finns representerad där.

10 10 (15) Med hänsyn till Konkursrådets betydelse för utvecklingen av god förvaltningssed och god tillsynssed bör Konkursrådet inrättas oavsett vad utredningens förslag i övrigt leder till. 6. Ändringar i reglerna om arvode till konkursförvaltare m m 6.1. Bestämmandet av arvode till konkursförvaltare Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att det är domstolen som skall bestämma arvodet till konkursförvaltaren. Ackordscentralen tillstyrker också förslaget att förvaltaren skall, när det behövs för att bedöma skäligheten i det begärda arvodet, ange den tid som nedlagts på uppdraget fördelad på de olika förvaltningsåtgärderna. Angivandet av tid skall såsom det idag tillämpas endast anges i grova drag, i hel eller halv dag. Någon närmare tidsangivelse är inte nödvändig. Genom detta och att tillsynsorganet ges möjlighet att yttra sig i arvodesfrågan är domstolen tillförsäkrad tillräckligt underlag för bestämmande av arvode till konkursförvaltaren. Ackordscentralen vill som utredningen framhålla att tidsåtgången enbart är en faktor bland många som skall ligga till grund för bestämmandet av arvodet till konkursförvaltaren. Skickliga förvaltare skall premieras och det bör understrykas att beträffande vissa moment är tidsåtgången en dålig måttstock för bedömandet av skäligt arvode. Betydelsen av att ange tid skall därför inte överdrivas. Av större betydelse är t ex utfallet för borgenärskollektivet. Skälighetsbedömningen måste alltid ligga till grund för arvodesbestämningen. Farhågor finns att tidredovisning är ett första steg mot taxor i alla konkurser. Detta är en utveckling som inte är önskvärd för någon, allraminst borgenärerna, och den bör därför hejdas om farhågorna visar sig besannas. Ackordscentralen bedömer det dock som naturligt att konkursförvaltare också

11 11 (15) anger tid, om tidsåtgången vid arvodesbestämningen ges den begränsade betydelse som främjar en effektiv konkurshantering och skickliga förvaltare Konkursförvaltartaxans innehåll och omfattning Ackordscentralen tillstyrker de föreslagna ändringarna i konkursförvaltartaxans innehåll och omfattning. Det är bra att omfattningen av arbetet som omfattas av taxebeloppet preciseras och att fallen av mindre överskridanden begränsas. Ackordscentralen vill dock framhålla vikten av att konkursförvaltarna även i tillgångslösa konkurser får möjlighet att göra behövliga brottsutredningar och lägga ned annat arbete som bedöms som nödvändigt. I annat fall kommer tilltron till konkursinstitutet att allvarligt skadas. 7. Ändringar beträffande kostnadsansvaret i konkurs 7.1.Uttagande av konkurskostnaderna Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att som hittills konkurskostnaderna skall täckas ur boet innan utdelning till borgenärerna blir aktuell. Enligt Ackordscentralens uppfattning skall konkursinstitutet i den mån det är möjligt bära sina egna kostnader. Någon sakligt motiverad grund för att ändra gällande ordning finns därför inte Ansvaret för konkurskostnaderna Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att - i den mån inte konkurskostnaderna inte kan tas ut av konkursboet - höja konkurssökande borgenärs

12 12 (15) kostnadsansvar för konkurskostnaderna från 10 % till 15 % av det vid tidpunkten för konkursansökan gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Konkursinstitutet skall vara en yttersta åtgärd. Visserligen skulle någon med t ex rättmätiga krav att få återvinningsanspråk prövade kunna tveka inför risken att få stå för en större del av konkurskostnaderna. Med hänsyn till konkursens ingripande karaktär innebär höjningen emellertid inte att ansvaret blir orimligt högt. Ackordscentralen hälsar med tillförsikt förslaget att en borgenär vars fordran omfattas av lönegaranti inte skall svara för kostnaderna i konkurs. Nuvarande ordning innebär en helt omotiverad rundgång Sammanförande av tillsyns-, kungörande- och kungörelseavgift till en avgift, konkursavgift Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att sammanföra tillsyns-, kungörande- och kungörelseavgift till en enda avgift kallad konkursavgift. Nuvarande ordning med tre olika avgifter är orationell. De förslagna ändringarna är därför väl motiverade Höjning av konkursansökningsavgiften från 500 kr till 1000 kr Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att höja konkursansökningsavgiften från 500 kr 100 kr. Den föreslagna höjningen är motiverad med hänsyn till bl. a motsvarande ansökningsavgifter inom exekutionsväsendet.

13 13 (15) 8. Särskilda kostnadsfrågor m m 8.1. Konkursförvaltares möjlighet att lyfta den del av yrkat arvode som motsvarar den mervärdesskatt som beräknas för arvodet Ackordscentralen tillstyrker utredningens förslag att en konkursförvaltare skall ha rätt att så snart arvodesframställan getts in till tingsrätten, lyfta den del av arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknas för det yrkade arvodet. Den nuvarande ordningen, som innebär att mervärdesskattskyldighet inträder redan i samband med att arvodesframställan inges till rätten vid konkursens avslutande trots att det kan gå tid innan konkursförvaltaren kan lyfta arvodet, innebär ofta stora likviditetspåfrestningar för konkursförvaltarna och deras organisationer. Det kan i många fall vara betydande belopp som konkursförvaltarna får ligga ute med av egna medel, särskilt i tider med många konkurser. Den föreslagna ändringen är därför enligt Ackordscentralen synnerligen motiverad. Några särskilda kontrollsvårigheter är inte förenat med förslaget Konkursförvaltarnas brottsutredningar Ackordscentralen delar i stort sett utredningens uppfattning att de reformförslag som läggs fram bör skapa förutsättningar för att konkursförvaltarna skall kunna göra behövliga utredningar om ekonomisk brottslighet i konkurser. För att brottsutredningar skall ha hög kvalité krävs dock att konkursförvaltarna tillförsäkras ersättning för nedlagt arbete, vilket innebär att konkurstaxan i många fall kommer att överskridas. Det är en angelägen uppgift för Konkursrådet att utfärda närmare rekommendationer för när och hur utredningarna skall genomföras. Önskemål från polis och åklagare om hur utredningar skall göras överensstämmer idag inte alltid med var TSM anser omfattas av för-

14 14 (15) valtarens uppdrag. Det är också viktigt att samarbetet med polis och åklagare vidareutvecklas och återkoppling sker till förvaltarna i större utsträckning än idag. 9. Förkortning av tiden för förvaring av bokföringsmaterial Ackordscentralen tillstyrker den föreslagna förkortningen av tiden för förvaring av bokföringsmaterial. Enligt Ackordscentralens uppfattning bör tiden för förvaring av bokföringsmaterial kunna förkortas ytterligare eftersom det är ytterst ovanligt att någon önskar granska bokföringsmaterialet mer än 1 2 år från konkursutbrottet. Förvaringstiden kan därför minskas med i vart fall ytterligare ett år utan att det uppstår några rättsförluster för intressenterna i konkursen. 10. Reformens ikraftträdande Många av reformförslagen är angelägna. Det gäller särskilt inriktningen på den framtida konkurstillsynen, tillsynsorganets organisatoriska tillhörighet, utseendet av konkursförvaltare och flera av de mera praktiska förslagen, såsom t. ex. möjligheten för konkursförvaltaren att så snart arvodesframställan ingetts till rätten lyfta den del av arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknas på yrkade arvodet. Även om flera av reformförslagen kräver, såsom utredningen påpekat inte obetydliga förberedelser det gäller framförallt inrättandet av Konkurstillsynsmyndigheten - är det angeläget att reformförslagen träder ikraft så snart som möjligt.

15 15 (15) Ackordscentralen är dock synnerligen tveksam till att reformförslagen kan träda ikraft redan vid årskiftet 2001/2002. Mer realistiskt är årskiftet 2002/2003. Göteborg Stiftelsen Ackordscentralen Per-Ivan Lundberg Peter Björnram u:\wordwin\remiss.doc

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Nr 8/09/TSM - Konkursförvaltarkretsen

Nr 8/09/TSM - Konkursförvaltarkretsen Nr 8/09/TSM - Konkursförvaltarkretsen Dnr 801 4916-09/121 2009-04-21 Inom konkurstillsynsverksamheten har upprättats ett dokument rörande konkursförvaltarkretsen se bilaga. Dokumentet fastställs att gälla

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80)

Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Förmånsrättskommitténs betänkande Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80) Sammanfattning Stiftelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Konkursförvaltararvoden 2010

Konkursförvaltararvoden 2010 Konkursförvaltararvoden 21 Temagranskning KFM Rapport 211:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode per tillsynsområde 2.2 Sakkunnigt biträde 2.3

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga. Sammanfattning. Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM

SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga. Sammanfattning. Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen avstyrker utredningens förslag. I

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Årsrapport 2010. Konkurstillsynen. KFM Rapport 2011:2

Årsrapport 2010. Konkurstillsynen. KFM Rapport 2011:2 Årsrapport 2010 Konkurstillsynen KFM Rapport 2011:2 2(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 4 Kronofogdemyndighetens uppdrag och mål för konkurstillsynen 5 1. Kronofogdens organisation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28. Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28. Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Herrelösa fastigheter samt

Läs mer

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 mars 2015 Ö 3938-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm Ombud: Jur.kand. JZ MOTPART JH SAKEN Ersättning till konkursförvaltare

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Advokatsamfundets yttrande omfattar endast de frågeställningar som Regeringskansliet uttryckligen bett remissinstanserna svara på i Ju2010/774/L2.

Advokatsamfundets yttrande omfattar endast de frågeställningar som Regeringskansliet uttryckligen bett remissinstanserna svara på i Ju2010/774/L2. R-2010/1856 Stockholm den 1 mars 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/774/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över valda delar över betänkandet

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009 KFM Rapport 2010:2

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009 KFM Rapport 2010:2 Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009 KFM Rapport 2010:2 1(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 3 Kronofogdemyndighetens uppdrag och mål för konkurstillsynen 4 1.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z.

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z. Advokaten borde i egenskap av konkursförvaltare ha hört Tillsynsmyndigheten i konkurser innan förlikning ingicks i återvinningstvist. Vidare borde beställning och leverans av en tjänst, som mottagits av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2008-01-15 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Fax: 08-59 88 88 01 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 Edgångssammanträde i Vänersborg Aktbilaga 148 Mål nr Sid 1 (10) Tid: 10.00-11.00, 11.50-12.10 RÄTTEN Rådmannen Cecilia Tisell FÖRARE Tingsnotarien Anna Frändberg PARTER

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Förmånsrättskommitténs huvudbetänkande, SOU 1999:1, Nya förmånsrättsregler

Förmånsrättskommitténs huvudbetänkande, SOU 1999:1, Nya förmånsrättsregler Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L 2) 103 33 STOCKHOLM Förmånsrättskommitténs huvudbetänkande, SOU 1999:1, Nya förmånsrättsregler 1. SAMMANFATTNING Stiftelsen

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 3842-10 KLAGANDE TK Ombud: Advokat PO och advokat EB KONKURSGÄLDENÄR Allobi AB i konkurs, 556601-7397 Västervallsvägen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49) Yttrande Förbundsordförande 2013-10-11 Lars Lassinantti Mobil:070-2777757 E-post:lars.lassinantti@telia.com Vice förbundsordförande Justitiedepartementet Marika af Winklerfelt 103 33 Stockholm Mobil: 070-3451542

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Dag 1 - förmiddag Inledning och deltagarpresentation Sofie Hermansson, miljöjurist Statens geotekniska institut

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Aktiebolagskommitténs slutbetänkande Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1)

Aktiebolagskommitténs slutbetänkande Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM Aktiebolagskommitténs slutbetänkande Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1) Sammanfattning Aktiebolagskommittén har lämnat

Läs mer

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011. Rapport 2012:1

Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011. Rapport 2012:1 Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2011 Rapport 2012:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Året i korthet, en sammanfattning 3 1. Kronofogdemyndighetens uppdrag och inriktning för konkurstillsynen 4 1.1

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer