SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga. Sammanfattning. Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga. Sammanfattning. Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM"

Transkript

1 Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö STOCKHOLM SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring en partsfråga Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen avstyrker utredningens förslag. I likhet med promemorian från samma enhet vid Näringsdepartementet, Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer, saknar förslaget praktisk förankring. Dessutom har konkursförvaltarens nyckelroll vid lönegarantihanteringen, enligt Ackordscentralens uppfattning, på ett olyckligt sätt förbisetts. Arbetstagarnas situation vid arbetsgivarens konkurs riskerar att försämras avsevärt med de föreslagna ändringarna, framförallt när det gäller snabbhet vid utbetalning men även när det gäller rättssäkerhet. Tvärtemot utredningens intentioner menar Ackordscentralen att det föreslagna systemet skulle medföra minskad effektivitet i lönegarantihanteringen, i vart fall utifrån de anställdas perspektiv. Ackordscentralen utesluter inte heller att förslaget totalt sett skulle innebära högre kostnader. Ackordscentralen kommer att lämna synpunkter på de delar av förslaget där Ackordscentralen menar sig besitta viss sakkunskap, nämligen praktisk lönegarantihantering.

2 2 (9) Allmänt Möjligheten till lönegarantiersättning vid arbetsgivarens konkurs är en betydelsefull social lagstiftning. Lönegarantihanteringen är därför en viktig och stundtals omfattande uppgift för konkursförvaltaren och dennes organisation. För att kunna fatta snabba och korrekta lönegarantibeslut krävs förutom god kännedom om den speciella arbetsrätten i obeståndssituationer också praktisk kunskap om löneberäkning samt goda kontakter med fackliga organisationer och förmåga till smidigt samarbete med olika företags löneadministratörer. I de flesta fungerande företag finns en löneadministration med stor kunskap och kompetens. Nyckeln till snabb och korrekt lönegarantihantering ligger ofta i konkursförvaltarens samarbete med dessa personer. Idag är ett öppet och flexibelt samarbete med den utbetalande myndigheten, länsstyrelsen, också av vikt för att systemet skall fungera väl. Det bör inledningsvis framhållas att ett bevakningsförfarande aldrig bör inledas innan all känd lönegarantiutbetalning har skett. Förfarandet med lönegarantibeslut under pågående bevakningsförfarande är så omständigt att det inte bör användas. Inte sällan inträffar konkurser strax före en löneutbetalningsdag. Det är Ackordscentralens policy att så långt möjligt tillse att de anställda inte drabbas onödigtvis i sådana situationer, ibland genom att tillse att löner på lämpligt sätt förskotteras de anställda. Som praktiskt exempel kan nämnas en koncern med åtta bolag i resebyråbranschen som försattes i konkurs kring jul Genom snabb och smidig hantering och direktkontakt med koncernens löneadministration kunde flera anställda få sin innestående lön redan dagen efter konkursutbrottet den 22 december, medan resterande fick sin lön förskotterad första vardagen på det nya året. Hade löner inte förskotterats hade de anställda fått vänta till mitten av januari innan decemberlönen betalats ut.

3 3 (9) De flesta löntagare är helt beroende av att lönen kommer en gång i månaden och stora problem kan uppstå om löneutbetalningen försenas. Med nuvarande regler kan de anställda tillförsäkras löneutbetalningar utan nämnvärda förseningar via lönegarantisystemet. Ackordscentralen befarar att dessa snabba och för arbetstagarna betydelsefulla åtgärder kommer att omöjliggöras om lönegarantibesluten läggs hos en försäkringsgivare. Utredningen förefaller utgå från den felaktiga förutsättningen att lönegarantibeslut fattas vid ett enda tillfälle under konkursen. Tvärtom fattas regelmässigt flera beslut avseende varje arbetstagare. Ofta är den första utbetalningen av innestående lön brådskande, som ovan beskrivits. Beslut härom fattas ibland innan uppsägning av personalen skett. Underlag till utbetalningen en vanlig lönespecifikation kan ofta relativt lätt tas fram av konkursbolagets löneadministration. Sedan uppsägningar skett fattas beslut om utbetalning av uppsägningslöner och semesterersättning på denna. Ofta kan i samband härmed också fattas beslut om utbetalning av innestående semesterersättningar och övriga förekommande ersättningar, t ex provisioner. Härefter kan det krävas ytterligare beslut på grund av avtalsenliga löneökningar, kompensationer som behöver beräknas på särskilt sätt, korrigeringar o dyl, samt inte minst avräkningsbeslut. Vid avräkningar, som kan pågå i vart fall ett halvår efter konkursutbrottet, har konkursförvaltaren ofta kunskap om huruvida anställda fått eller erbjudits nya anställningar, varit sjuka eller tagit semester. Läggs besluten hos annan utan direktkontakt med konkursgäldenären, de anställda och ev förvärvare av verksamheten riskerar sådan kunskap att gå förlorad. Det är inte Ackordscentralens uppfattning att det befintliga systemet är ineffektivt. Det kan visserligen skilja sig något över landet hur väl systemet fungerar, beroende på vilken utbetalande myndighet som är aktuell. Har Ackordscentralen någon synpunkt på förändringar av systemet skulle det vara att antalet inblandade parter minskade inte ökade. Om konkursförval-

4 4 (9) taren kunde rekvirera medel för utbetalning av lönegarantiersättningar och själv sköta överföringarna skulle systemet kunna effektiviseras. Lönegaranti en partsfråga? Ackordscentralen ifrågasätter om lönegarantin är lämplig att se som en fråga mellan arbetsmarknadens parter. Lönegarantiersättning lämnas till alla arbetstagare hos arbetsgivare som försätts i konkurs, oavsett om arbetstagaren eller arbetsgivaren är organiserad eller ej. Parterna råder inte på något sätt över villkoren för försäkringens utbetalning det gör EU och den svenska lagstiftande församlingen. En privat lönegarantiförsäkringslösning skulle kunna fungera, menar utredningen, endast om regelverket kring lönegarantin, dvs stora delar av den svenska insolvensrätten och arbetsrätten, under lång tid skulle vara oförändrad. Detta är en förutsättning som förefaller såväl omöjlig som direkt olämplig att utgå ifrån. Utredningens utgångspunkter Bland utredningen utgångspunkter står allmänt att arbetstagarnas trygghet vid konkurs skall inte försämras. Ackordscentralen förutsätter naturligtvis att storleken av arbetstagarnas ekonomiska ersättningar inte förändras. Ackordscentralen menar dock att det finns andra aspekter på arbetstagarnas trygghet än lönegarantiutbetalningarnas belopp. Hit hör t ex snabbhet i systemet samt närhet till beslutsfattare och överklagandeinstans. Ackordscentralen kan inte se att utredningen tagit tillräcklig hänsyn härtill. När det gäller den långsiktiga ekonomiska hållbarheten ifrågasätter Ackordscentralen om arbetstagarnas intressen i tillräcklig omfattning tas tillvara vid den privata försäkringsgivarens eventuella konkurs. Frågan har, såvitt Ackordscentralen kan finna, inte behandlats av utredningen.

5 5 (9) Val av förebild för ett nytt system Såsom Ackordscentralen uppfattat saken har utredningen hittat förebilder för det nya systemet främst i miljöskadeförsäkringen samt i det danska lönegarantisystemet. Några synpunkter kan lämnas med anledning av dessa val. Miljöskadeförsäkringen var när den infördes en ny lagstiftning som inte funnits tidigare. Lönegarantilagen har funnits under lång tid och bl a har en rikhaltig rättspraxis utvecklats. Dessutom finns hos alla konkursförvaltarbyråer i landet en gedigen kunskap om detta rättsområde, liksom av den praktiska hanteringen en kunskap som med den föreslagna ordningen skulle behöva byggas upp från grunden på annat håll. Antalet ärenden kan beräknas bli avsevärt många fler när det gäller lönegaranti än vad gäller miljöskador. Själva ersättningen är också av fundamentalt olika karaktär, då ersättningen enligt lönegarantilagen bestäms av enskildas anställningsavtal, kollektivavtal, diverse lagstiftning på arbetsmarknadens område samt konkurs- och förmånsrättslagstiftningen. Ytterst är Sverige bundet av EUs regelverk. Härtill kommer för varje enskild arbetstagare en mängd omständigheter som sparad semester, förskottssemester, innestående tidbanker, övertidsersättning, provisioner, utlägg i tjänsten, reseräkningar, avdragna men ej inbetalade fackavgifter etc. När det gäller det danska systemet ifrågasätter Ackordscentralen för det första om den svenska och danska konkurs- och arbetsrättslagstiftningen är jämförbar. Ackordscentralen kan av den beskrivning som ges också se uppenbara praktiska nackdelar med den danska ordningen. Såvitt framgår är principen att arbetstagaren själv ansöker om lönegaranti till beslutande myndighet, LG. Sett ur en praktikers perspektiv är principen olämplig. Arbetstagarna själva är sällan den bästa källan till information när det gäller t ex innestående löner, sparad semester och genomsnittliga provisioner. Det är istället företagets löneavdelning. Åtskillig tid sparas om kontakterna

6 6 (9) primärt sköts direkt mellan konkursförvaltaren (beslutsfattaren) och löneavdelningen på det berörda företaget. Konkursförvaltaren har också regelmässigt kontakt med berörda fackförbund och får på så sätt information som kan vara av betydelse för det specifika företaget. Facket är däremot inte den bästa källan vad gäller de enskilda arbetstagarnas löneanspråk. Efter att ha tagit del av den danska Anmeldelseblanket til LG, som varje dansk arbetstagare med eventuell assistans av facket förutsätts fylla i för att få lönegarantiersättning, har Ackordscentralen svårt att inte ifrågasätta påståendet att det danska systemet skulle fungera effektivt. Enligt vad Ackordscentralen kunnat finna av uppgifter från danska fackföreningar är också handläggningstiden för dansk lönegarantiutbetalning 4 8 veckor. Med hänsyn till det viktiga sociala skyddsbehov som lönegarantin fyller samt den snabba och smidiga handläggning som kan uppnås med nuvarande svenska system är det danska systemet inte någon bra förebild. Beslutanderätten avseende lönegarantiersättning Enligt förslaget skall beslutanderätten övergå från konkursförvaltaren till den private försäkringsgivaren. Förvaltaren skall dock fortfarande undersöka vilka fordringar som kan göras gällande, specificera dessa med angivande av art och period, ange om och i så fall varför vissa fordringar inte kan anses klara, sammanställa dessa uppgifter och översända sammanställningen till den private försäkringsgivaren. Denne förutsätts härefter fatta beslut. Ackordscentralen menar att den föreslagna ordningen har betydande nackdelar. Systemet kan antas bli totalt sett dyrare än det nuvarande, eftersom förvaltarens utredning avseende lönefordringarna inte i nämnvärd mån kommer att minska. Samtidigt måste beslutande organ rimligen lägga resurser på granskning av underlagen om inte beslutanderätten i sig skall bli innehållslös. Ett betydande dubbelarbete kommer alltså att bli följden. Att konkursförvaltaren, som utredningen konstaterar, ersätts med tillämpning av 14 kap 2 konkurslagen utgör inte ett skäl att acceptera det omständiga förfarandet. Vidare

7 7 (9) befarar Ackordscentralen att möjligheten till snabbhet och smidighet vid lönegarantihanteringen går förlorad om beslutanderätten läggs på en central instans långt från det konkursdrabbade företaget och dess anställda. En stor del av de uppgifter som konkursförvaltaren utför visavi de anställda uppsägningar, informations- och förhandlingsskyldighet beträffande formerna för avvecklingsarbetet m m berörs inte av förslaget, men påverkar direkt eller indirekt lönegarantiutbetalningarna. Vidare har konkursförvaltaren i uppgift att upprätta konkursbouppteckningen och kommer med den föreslagna ordningen att behöva få uppgifter om prioriterade och oprioriterade lönefordringar från den private försäkringsgivaren. Även i dessa avseenden innebär den föreslagna ordningen ett betydande mer- och dubbelarbete främst vad avser informationsutbyte. Högre totala kostnader och mer tidsödande handläggning kan därför befaras. Ett principiellt skäl mot att lägga beslutanderätten avseende lönegarantin hos en privat försäkringsgivare är att försäkringsgivaren, till skillnad mot flertalet andra försäkringsersättningar, inte råder över villkoren för försäkringens utbetalning. Som tidigare understrukits är detta en lagstiftningsfråga. Överprövning av beslut Utredningen föreslår att alla avslagsbeslut och även principiella bifallsbeslut skall underställas en lönegarantinämnd för utlåtande. Lönegarantinämnden föreslås också allmänt svara för tolkning och tillämpning av lagen om lönegarantiförsäkring samt lönegarantilagen. Lönegarantinämnden skall enligt förslaget tillsättas av den private försäkringsgivaren. Vidare föreslås att tvister mellan försäkringsgivaren och arbetstagare avgörs av skiljenämnd. Ackordscentralen känner inte till om det idag är så att lönegarantibeslut inte hanteras enhetligt. Ackordscentralen har därför svårt att bedöma om det finns behov av en ny instans som skulle svara för en rättvis och likformig

8 8 (9) tillämpning. Att tillämpningen av lönegarantibestämmelserna idag faktiskt inte skulle vara rättvis och likformig förefaller osannolikt. När det gäller tvistelösning i skiljenämnd finns enligt Ackordscentralens mening några icke oväsentliga nackdelar. För den anställde sker en markant försämring eftersom prövning sker på försäkringsgivarens ort, vilket geografiskt kan vara långt från den anställde. Detta är praktiskt för försäkringsgivaren, normalt den starkare parten, men opraktiskt och dyrt för den anställde. Överprövningen kommer att ske i en instans, vilket kan synas praktiskt och enhetligt, men det kan ifrågasättas om inte rättssäkerheten försämras. Offentlighet är ett annat problem hur skall förvaltarna få nödvändig kunskap om besluten? Det är ju förvaltarna som skall göra den första bedömningen av huruvida lönekrav skall ersättas eller inte. Det enda rimliga är att alla avgöranden genast blir offentliga, vilket inte blir fallet om avgörandet sker i skiljenämnd. Om det vid införandet av en regel genast krävs generella undantag från den valda lösningens normala principer tyder det enligt Ackordscentralens mening på att regeln i sig är mindre lämplig. Vidare ifrågasätter Ackordscentralen om inte den myndighetsutövning som fattande av lönegarantibeslut innebär förutsätter offentlighet. Den föreslagna ordningen med önskemål om att arbetsmarknadens parter träffar kollektivavtal innehållande skiljeklausul, som enligt lag skall omfatta även icke kollektivavtalsbundna parter, är enligt Ackordscentralens mening också mindre lämplig. Det mönster från förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal m.m. som anges för den föreslagna lösningen kan Ackordscentralen inte förstå. Den angivna paragrafen binder endast arbetsgivaren, inte arbetstagaren, att tillämpa ett avtal som arbetsgivaren är part i, på samtliga anställda. Tillsammans med övriga nackdelar med skiljeförfarandet väger dessa klart tyngre än de eventuella fördelar som kan finnas.

9 9 (9) Bevakning i konkurs Utredningen har såvitt Ackordscentralen kunnat finna inte föreslagit några förändringar avseende bevakning av lönefordringar. Ackordscentralen förutsätter därför att bevakningsförfarande under pågående lönegarantiutbetalningsperiod absolut skall undvikas även fortsättningsvis. Konkursförvaltaren måste därför, om hanteringen ligger hos en privat försäkringsgivare, kontrollera med denna när lönegarantiperioden avslutas innan han eller hon begär att bevakningsförfarande skall inledas. Om beslutanderätten avseende lönegaranti läggs hos en privat försäkringsgivare är det lämpligt att denne också bevakar samtliga fordringar i detta avseende Stiftelsen Ackordscentralen Per-Ivan Lundberg Peter Björnram

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62)

Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Konkurstillsynsutredningens betänkande Ny konkurstillsyn (SOU 2000:62) 1. En ny, offentlig konkurstillsyn 1.1.

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Missbruk av statlig lönegaranti

Missbruk av statlig lönegaranti Samverkan mellan myndigheter mot ekonomisk brottslighet (SAMEB) SAMEB-projekt Stockholms län Missbruk av statlig lönegaranti Slutrapport 2011-11-30 2(24) Innehållsförteckning: Sida: Sammanfattning 4 1.

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

13 Förvaring av räkenskapsinformation

13 Förvaring av räkenskapsinformation 13 Förvaring av räkenskapsinformation 13.1 Informationssäkerhet 13.1.1 Varaktig och lätt åtkomlig räkenskapsinformation Regeringens förslag: Nuvarande bestämmelser om att bokföringsinformation skall vara

Läs mer

8.2 Arbetstillstånd - anställning

8.2 Arbetstillstånd - anställning Migrationsverket Utlänningshandboken Arbetstillstånd - anställning Skapad 2008-12-15 Uppdaterad 2009-02-15 8.2 Arbetstillstånd - anställning Innehållsförteckning Inledning Villkor för att bevilja arbetstillstånd

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 130/2014 Hedvig Forsselius Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A2014/2170/ARM 2014-10-31 Remissvar Visselblåsare Stärkt

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Skiljeklausuler i kollektivavtal

Skiljeklausuler i kollektivavtal UMEÅ UNIVERSITET EXAMENSARBETE Juridiska Institutionen HT 2007 Juristprogrammet Handledare: Catharina Calleman Skiljeklausuler i kollektivavtal Skiljeklausul KOLLEKTIV- AVTAL Martina Axelsson AD Arbetsdomstolen

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Av Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Det brukar sägas att en väl fungerande aktiemarknad

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer