Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar"

Transkript

1 * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående s offensiva borgenärsuppgifter med utlandsanknytning och s (KFM) arbetsuppgift som behörig myndighet för utlandsindrivningen. Sedan övertagit handläggningen av de offensiva borgenärsuppgifterna, men funktionen som behörig myndighet vad gäller internationell indrivning av skatt finns hos (KFM), är det: 1. hinder för Sverige att inom ramen för ett internationellt indrivningsförfarande ansöka om en konkurs, eller liknande förfarande, som en indrivningsåtgärd i en annan stat, och 2. förenat med visst onödigt merarbete för svenska myndigheter att fullgöra de åtaganden, som följer av EG-rätt och konventioner, gentemot andra stater. 1 Sammanfattning och förslag 1.1 Ansökan om konkurs som en indrivningsåtgärd utomlands För att möjliggöra en konkursansökan i andra stater, som en indrivningsåtgärd, inom ramen för ett handräckningsärende, så att kan utöva sin offensiva borgenärsuppgift med utlandsanknytning, föreslås bestämmelsen i 18 lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden (LÖHS) ändras så att den får följande lydelse, se kursiverad text: Begäran om handräckning i främmande stat för Postadress Telefon E-postadress Solna

2 * 2(12) indrivning av svensk skatt får göras endast om beslutet i skatteärendet är verkställbart i Sverige och fordringen inte kan drivas in i Sverige utan väsentlig svårighet. Begäran får avse indrivning inte bara hos den skattskyldige utan även hos arbetsgivare eller någon annan som är betalningsskyldig enligt svensk lagstiftning. Begäran får även avse att den främmande staten ska vidta åtgärder enligt lagen (2007:324) om s hantering av vissa borgenärsuppgifter. s begäran enligt sistnämnda lag ska lämnas till, som utan egen prövning ska skicka den till den främmande staten. All kommunikation mellan den främmande staten och ska i sådana fall ske genom förmedling av. Förslaget till ändring av 18 LÖHS leder även till ett behov av komplettering av 3 andra stycket punkten 1 i samma lag, se kursiverad text: Med behörig myndighet avses i denna lag 1., såvitt avser handräckning enligt första stycket 2, utbyte av upplysningar och delgivning av handlingar i ärenden om indrivning, samt förmedling av s begäran och följande skriftväxling enligt 18 andra stycket, och Dessutom leder förslaget till ändring av 18 LÖHS till ett kompletterande behov genom en ändring av 1 andra stycket, förordningen (2007:781) med instruktion för, se kursiverad text: är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning, utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och indrivning, samt förmedling av s begäran och följande skriftväxling enligt 18 andra stycket, lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

3 * 3(12) 1.2 Effektivare indrivning i Sverige av utländska skatter För att effektivisera indrivning i Sverige av utländska skatter kommer, enligt vad erfarit underhand, en ändring i förordningen (2007:789) om s hantering av vissa borgenärsuppgifter (BorgF) att ske. Genom denna ändring avses lagen (2007:324) om s hantering av vissa borgenärsuppgifter (BorgL) göras tillämplig på sådana utländska skatter och avgifter som är föremål för handräckning i Sverige. En sådan ändring behöver även kompletteras med en ändring med samma inriktning i 4 andra stycket LÖHS, dock enbart i förhållande till. Detta med hänsyn till att nuvarande reglering som ger KFM, Behörig myndighet, möjlighet att förordna annan myndighet, dvs. än, bör bibehållas. 2 Inledning, sammanfattning av problem och förslag till lösningar 2.1 Ansökan om konkurs som en indrivningsåtgärd utomlands För att genom BorgL nu ska kunna ges en möjlighet att ansöka om konkurs för svenska skattefordringar med stöd av Rådets direktiv 2008/55/EG av den 26 maj 2008 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (Indrivningsdirektivet), och konventioner med indrivningsbestämmelser, behövs det författningsändringar. EG-rätten, t.ex. artikel 6 i Indrivningsdirektivet, liksom konventioner med indrivningsbestämmelser, hänvisar till nationell rätt i den indrivande staten när det gäller att bestämma vad som ska avses med indrivningsåtgärder. Omfattningen av vad som ska avses med indrivningsåtgärder kommer därför att variera i

4 * 4(12) förhållande till vad som gäller i olika nationella lagstiftningar. Av Meddelanden för exekutionsväsendet, MEX 2006:9, notis 9, Ansökan om konkurs i annan EU-stat för svenska skattefordringar, framgår att 13 EU-stater i november 2004 ansåg att en indrivningsframställning, som rörde en ansökan om konkurs och som gjorts med stöd av Indrivningsdirektivet i den indrivande EU-staten var att betrakta som en indrivningsåtgärd. Av samma notis framgår att 9 EU-stater inte ansåg att en sådan ansökan om konkurs var att betrakta som en indrivningsåtgärd. KFM har tidigare i mycket begränsad omfattning använt sig av de möjligheter som finns att ansöka om konkurs för svenska skattefordringar med stöd av Indrivningsdirektivet. Samma förhållande avser även möjligheten till ansökan om konkurs enligt artikel 16 i avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden av den 7 december KFM är, enligt LÖHS, Behörig myndighet vad gäller handräckning för skatteindrivning. KFM handlägger sedan årsskiftet 2007/08 inte några offensiva borgenärsuppgifter. KFM företräder alltså inte längre några borgenärsintressen när det t.ex. gäller konkurs, ackord, företagsrekonstruktion och skuldsanering. De bestämmelser som tidigare gav KFM sådana befogenheter, lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar, m.m., har upphävts och har övertagit dessa befogenheter. Ska man göra det möjligt för Sverige,, att ansöka om konkurs, eller motsvarande insolvensförfaranden, i en annan stat inom ramen för ett handräckningsförfarande, som en indrivningsåtgärd, så krävs det författningsändringar, t.ex. i LÖHS. Det är önskvärt att så sker för att Sverige ska kunna bibehålla denna möjlighet till agerande inom ramen för s offensiva borgenärsuppgifter. Det innebär dock samtidigt att då får ta över det ev. kostnadsansvar som uppstår i ett förfarande då en annan stat ansöker om konkurs.

5 * 5(12) Även om s konkursansökningar skulle komma att öka, jämfört med KFM:s tidigare ansökningar, kommer de sannolikt ändå att utgöra en mycket låg andel ärenden jämfört med de internationella indrivningsärenden som hanteras inom KFM:s behöriga myndighetsfunktion. Det finns samordningsfördelar med att KFM ges i uppgift att vara förmedlande organ för s konkursansökningar med stöd av Indrivningsdirektivet och konventioner med indrivningsbestämmelser. KFM kan, i sin egenskap av behörig myndighet inom hela det internationella indrivningsområdet, fortsätta att representera Sverige i förhållande till andra stater även beträffande de relativt fåtalet ärenden som rör en framställning om indrivningsåtgärden ansökan om konkurs. har redan idag möjlighet att ansöka om konkurs i samtliga EU-stater med stöd av Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (Insolvensförordningen). Insolvensförordningen innebär att konkurser, och andra insolvensförfaranden, avseende svenska skattskyldiga kan inledas i andra EU-stater och då i enlighet med dessa staters lagstiftningar. Även om Insolvensförordningen möjliggör för att ansöka om konkurs i andra EU-stater är det ändå av intresse för Sverige,, att alternativt kunna använda möjligheten att ansöka om en konkurs, som en indrivningsåtgärd, enligt t.ex. Indrivningsdirektivet. 2.2 Effektivare indrivning i Sverige av utländska skatter Sedan den 1 januari 2008 har övertagit de offensiva borgenärsuppgifterna från KFM finns vissa problem i samband med indrivning av offentligrättsliga fordringar.

6 * 6(12) Problemen betingas främst av den omständigheten att enligt BorgL företräder svenska staten som skatte- och avgiftsborgenär vad gäller offensiva borgenärsuppgifter, t.ex. konkurs. BorgL innehåller den begränsningen att den tillämpas på svenska statens fordringar. Enligt 1 andra stycket BorgL får regeringen meddela föreskrifter att BorgL ska tillämpas även på andra liknande fordringar som inte är statens men som vid verkställighet enligt utsökningsbalken (UB) handläggs som allmänt mål. Det är alltså möjligt för regeringen att förordna att BorgL ska tillämpas även beträffande sådana utländska skatter och avgifter som är föremål för handräckning i Sverige. Något sådant förordnande har inte meddelats; se BorgF. Enligt vad verket erfarit under hand överväger Finansdepartementet att inom kort meddela ett sådant förordnande. När det gäller indrivning i Sverige av utländska staters offentligrättsliga fordringsanspråk klarar vi våra åtaganden, men detta arbete kan göras effektivare. Detsamma gäller det offensiva borgenärsarbetet. Det medför dock visst onödigt merarbete eftersom Behörig myndighet i varje enskilt fall där det kan bli aktuellt måste uppdra åt att utföra den ifrågavarande arbetsuppgiften. Detta merarbete skulle kunna elimineras om regeringen förordnade att BorgL ska tillämpas beträffande alla mål som enligt UB handläggs som allmänna mål. Detta kräver endast ändring i BorgF. Enligt vad verket inhämtat under hand förbereder Finansdepartementet en sådan ändring. 3 Handräckningsuppdrag till Sverige 3.1 Begäran om att försätta gäldenären i konkurs i Sverige på grund av utländska skatter Det kan någon gång vara så att ansökarstaten redan i sin ansökan om handräckning angett att den önskar konkurs i Sverige om gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar i Sverige. I dessa situationer kan Behörig myndighet, med stöd av 4 LÖHS, uppdra åt att ansöka om konkurs och att företräda ansökarstaten som konkursborgenär. Ett sådant uppdrag ska, enligt 4

7 * 7(12) LÖHS, lämnas i varje enskilt fall, dvs. några generellt giltiga uppdrag kan inte lämnas. Om BorgL görs tillämplig även på sådana utländska skatter och avgifter som är föremål för handräckning kommer att vid utövandet av sina offensiva borgenärsuppgifter att likställa dessa med motsvarande svenska fordringar. får då en egen behörighet att t.ex. ansöka om konkurs. All kommunikation mellan och den främmande staten ska i sådant fall ske genom förmedling av KFM. 3.2 Gäldenären har försatts i konkurs, eller företagsrekonstruktion har inletts, eller fråga om underhandsackord har uppkommit i Sverige I dessa situationer kan Behörig myndighet med stöd av 4 LÖHS uppdra åt att företräda ansökarstaten som konkursborgenär. Ett sådant uppdrag ska lämnas i varje enskilt fall, dvs. några generellt giltiga uppdrag kan inte lämnas. Om BorgL görs tillämplig även på sådana utländska skatter och avgifter som är föremål för handräckning kommer vid utövandet av sina offensiva borgenärsuppgifter att likställa dessa med motsvarande svenska fordringar. får då egen behörighet att t.ex. ansöka om konkurs. Inför en ev. sådan konkurs behöver få klargjort om ansökarstaten är beredd att åtaga sig kostnadsansvaret för förfarandet. När det gäller att ta ställning till ett ackordsförslag är huvudregeln dock att den anmodade staten själv har beslutanderätten, se prop. 1989/90:14 s. 78 och s Det kan undantagsvis tänkas att den utländska skattemyndigheten vill att svenska myndigheter ska rösta för och bevaka även de utländska skatterna. Detta meddelas då till via Behörig myndighet.

8 * 8(12) 3.3 Skuldsanering har uppkommit i Sverige Meddelanden om att en gäldenär har ansökt om skuldsanering samt övriga handlingar i skuldsaneringsärendet sänds till när gäldenären har offentligrättsliga fordringar. Finns det restförda utländska skatter kommunicerar KFM:s skuldsaneringsteam, enligt uppgift, direkt med de utländska myndigheterna. Huvudregeln är att när det gäller att ta ställning till skuldsaneringsförslaget ligger beslutanderätten hos den utländska skattemyndigheten, se 4.2 nedan. Det kan undantagsvis tänkas att den utländska skattemyndigheten vill att svenska myndigheter ska företräda den i skuldsaneringsärendet. Behörig myndighet uppdrar då, med stöd av 4 LÖHS, åt att företräda den utländska myndigheten. 3.4 Skuldsanering har beslutats i Sverige Enligt en överenskommelse under hand mellan de behöriga myndigheterna inom Norden innefattar ett handräckningsuppdrag tills vidare även att bevaka att gäldenären betalar i enlighet med en beslutad skuldsaneringsplan. Från svenskt håll framfördes uppfattningen att resp. myndighet själv skulle bevaka sin fordran även i annat land. Den svenska ståndpunkten vann dock inte gehör. Om BorgL görs tillämplig även på sådana utländska skatter och avgifter som är föremål för handräckning kommer att vid utövandet av sina offensiva borgenärsuppgifter att likställa dessa med motsvarande svenska fordringar. får då skyldighet att bevaka att betalning sker i enlighet med planen. Skulle fråga om omprövning av skuldsaneringen, 27 skuldsaneringslagen (2006:548), vara aktuell gäller motsvarande rutiner som beträffande konkursansökan i Sverige.

9 * 9(12) Det kan noteras att ovanstående endast avser nordiska skatter som är föremål för avtalshandräckning i Sverige. Är det fråga om andra nordiska fordringar eller annan utländsk skatt än nordisk skatt är det upp till resp. skattemyndighet att själv bevaka att betalning erläggs enligt planen. 3.5 Utsökningsrättsliga frågor, m.m. I överklagade utsökningsmål och i tvister enligt 2 kap. 30 andra stycket UB företräds sökanden i allmänna mål av. Denna bestämmelse får redan innan en eventuell ändring i BorgF anses innefatta även utländska skatter och avgifter som är föremål för handräckning. 4 Svenska handräckningsuppdrag till andra stater 4.1 Begära om att försätta gäldenären i konkurs i den anmodade staten på grund av svenska skatter Så länge KFM hade möjlighet att ansöka om konkurs, dvs. före årsskiftet 2007/2008, avgjorde Behörig myndighet, eventuellt efter samråd med andra inom KFM, när man ansåg det befogat att en konkursansökan skulle göras. När KFM inte längre har denna möjlighet har det från KFM:s sida hävdats att Behörig myndighet inte längre kan tillstyrka en konkursansökan i ett sådant läge. Motiveringen för denna ståndpunkt är att KFM saknar behörighet att ansöka om konkurs. Däremot kan upplysningarna från den andra staten lämnas vidare till som då i vissa fall har möjlighet att ansöka om konkurs utanför handräckningsförfarandet. 4.2 Ett insolvensförfarande, konkurs, ackord, skuldsaneringsförfarande, osv. har inletts i den anmodade staten Skatter och avgifter som omfattas av handräckningsavtal bör, efter begäran om handräckning, bevakas av

10 * 10(12) borgenärsmyndigheten i den anmodade staten. Har inte handräckning begärts tidigare bör bevaka i den stat förfarandet pågår. När det gäller att ta ställning till ett ackordsförslag, eller motsvarande förfarande, kan dock, beroende på lagstiftningen i den anmodade staten, beslutanderätten ligga kvar hos. Vill i dessa fall att den utländska borgenärsmyndigheten ska rösta för och bevaka även de svenska skatterna ska detta meddelas till Behörig myndighet som vidarebefordrar önskemålet. 4.3 Skuldsanering har beslutats i den anmodade staten Enligt en överenskommelse under hand mellan de Behöriga myndigheter inom Norden innefattar ett handräckningsuppdrag även att bevaka att gäldenären betalar i enlighet med en beslutad skuldsaneringsplan, se dock ovan under 4.4. I dessa fall bevakar den nordiska indrivningsmyndigheten att de svenska skatterna betalas enligt planen. Betalar inte gäldenären enligt planen ska den utländska indrivningsmyndigheten meddela detta till Behörig myndighet som vidarebefordrar uppgifterna till. Det bör noteras att detta bara gäller skatter, m.m. som kan vara föremål för avtalshandräckning i annan nordisk stat. Är det fråga om andra offentligrättsliga svenska fordringar, eller skuldsanering i utomnordisk stat, måste självt bevaka att gäldenären betalar enligt planen. 5 Svensk konkursansökan i annan stat utanför handräckningsförfarandet Med hänsyn till gällande lagstiftning synes, för närvarande, enda möjligheten för att

11 * 11(12) ansöka om en konkurs, eller annat insolvensförfarande, i en annan stat vara att direkt göra det hos domstolen i den stat konkurs, eller motsvarande förfarande, önskas. Enligt Insolvensförordningen är det möjligt för en stats skattemyndighet att direkt, utan att gå vägen via avtalshandräckning, ansöka om konkurs i en annan stat som är medlem i EU. Detta gäller dock inte Danmark som inte omfattas av förordningen. Samma möjlighet kan finnas även i stater som inte är medlemmar i EU. Detta är dock helt beroende på lagstiftningen i den stat där konkursansökan avses göras. En sådan direkt konkursansökan är förenad med uppenbara svårigheter. Konkurssökanden måste känna till konkurslagstiftningen och rättsordningen i konkursstaten. Handläggningen ska ske på konkursstatens språk. I konkursansökningsmålet måste bevisning om gäldenärens obestånd, dvs. insolvens i konkursstaten, åberopas. Till detta kommer att vissa stater kan ha advokattvång vad gäller domstolsförhandlingen. En direkt konkursansökan förutsätter därför i praktiken att anlitar ett ombud, oftast en advokat, i konkursstaten. Förfarandet kommer därmed att bli kostsamt. En direkt konkursansökan ska därför endast göras om det finns starka skäl för att öppna ett konkursförfarande. En sådan ansökan får, enligt s arbetsordning, endast göras med tillstånd av huvudkontoret. Reformsynpunkterna, och förslagen till författningsändringar, i denna promemoria har gemensamt och i samråd utarbetats mellan och KFM.

12 * 12(12) Nils-Bertil Morgell Verksjurist Mikael Berglund Verksjurist

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125 Sekretess, Avsnitt 8 125 8 Sekretess Skattesekretess 8.1 Allmänt Den 30 juni 2009 ersattes Sekretesslagen (1980:100) av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I denna handledning görs hänvisningar

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

10 Informationsutbyte med utlandet

10 Informationsutbyte med utlandet 137 10 Informationsutbyte med utlandet 10.1 Allmänt Vid utredning av utlandstransaktioner kan ofta information hämtas in genom medverkan från myndighet i utlandet. I lagen (1990:314) och förordning (SFS

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt 1 [9251] Den överenskommelse mellan Sverige och Ungern

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 34/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav1 lagenomömsesidighandräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

Rättegångskostnader i mål om ersättning enligt lönegarantilagen

Rättegångskostnader i mål om ersättning enligt lönegarantilagen 5/14/TSM Dnr 832 1393-14/121 Nr 1(1) Rättegångskostnader i mål om ersättning enligt lönegarantilagen För att ersättning för rättegångskostnader ska yrkas krävs att Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) åberopar

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02899/S3 EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution 1 Innehållsförteckning 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 juni 2009 Ö 1545-08 KLAGANDE LL Ombud: Advokat PMD MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

2 Grundläggande förutsättningar

2 Grundläggande förutsättningar 2 Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar, avsnitt 2 11 1 För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

71 Övriga bestämmelser om verkställighet Övriga bestämmelser om verkställighet, Avsnitt 71 1 71 Övriga bestämmelser om verkställighet Bestämmelser om verkställighet Övergångsbestämmelser 71.1 Inledning I detta avsnitt behandlas bestämmelser om

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Nr 1(6) Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet 2008-01-31, PÄST 2/08/IND. Beträffande den praktiska handläggningen

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva; SFS 2011:1269 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Sylvia Bylund 2016-06-29 STY 2016-452 Tel. 040-661 33 36 sylvia.bylund@tullverket.se Dokumentnamn Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH FÖRENADE ARABEMIRATENS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH FÖRENADE ARABEMIRATENS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH FÖRENADE ARABEMIRATENS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN Konungariket Sveriges regering och Förenade Arabemiratens regering, som önskar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Katrin Troedsson och jur. kand. Therese Andersson MAQS Law

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2003 Ö 4510-01 KLAGANDE Riksskatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. Café Trubaduren Bellman Kommanditbolag, 916845-9981, c/o

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

3 Betalningssäkringslagens tillämpningsområde

3 Betalningssäkringslagens tillämpningsområde Betalningssäkringslagens tillämpningsområde, avsnitt 3 17 3 Betalningssäkringslagens tillämpningsområde 2 Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på 1. skatt och tull samt, om så särskilt föreskrivs,

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291 Indrivning, Avsnitt 18 291 18 Indrivning 18.1 Allmänt I 20 kap. SBL, i 57 60 SBF och i 3 9 indrivningsförordningen finns bestämmelser om vad som åligger SKV i samband med att fordringar överlämnas för

Läs mer

Delgivningsförordning (2011:154)

Delgivningsförordning (2011:154) Delgivningsförordning (2011:154) Inledande bestämmelser 1 [7061] Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar delgivningslagen (2010:1932) ([7001] o.f.). Begrepp och uttryck i förordningen

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry SFS nr: 1974:191 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag Utfärdad: 1974-04-26 Ändring införd:

Läs mer

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Kapitel I Allmänna bestämmelser. Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Kapitel I Allmänna bestämmelser. Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

1 Internationell delgivning... 1

1 Internationell delgivning... 1 Förord I samband med att nätversionen av handboken Internationell verkställighet reviderades under våren 2014 lyftes avsnitt 9 Delgivning ut ur boken för att istället ingå i Kronofogdens kommande delgivningshandbok.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer