Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell"

Transkript

1 Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet. En svensk myndighet får inte bege sig in på en annan stats territorium för att eftersöka handlingar eller tvångsvis ta hand om egendom eller personer. Sverige tillåter inte heller att en annan stats myndigheter utövar makt på svensk mark. Principen att en myndighet bara får utöva tvång inom den egna statens territorium anses även innebära att myndigheten inte utan direkt konventionsstöd med bindande verkan kan rikta förelägganden m.m. mot fysiska och juridiska personer som finns i en annan stat. Den svenska Kronofogdemyndigheten (KFM) anses t.ex. inte kunna verkställa utmätning av ett bankkonto i en bank i en annan stat. (1) Inte heller anses ett offentligrättsligt organ kunna uppträda som part i en domstol eller inför en myndighet i en annan stat. Den sistnämnda principen håller dock på att mjukas upp. (2) SvSkT 2010:5 sida 508En svensk borgenär som har en dom eller annan exekutionstitel mot en gäldenär som hör hemma eller har tillgångar i en annan stat måste därför vända sig till indrivningsmyndigheten i den stat där gäldenären eller egendomen finns. Detta gäller både borgenärer med privaträttsliga anspråk och borgenärer med offentligrättsliga anspråk, t.ex. skattemyndigheter. På motsvarande sätt har utländska borgenärer, privaträttsliga och offentligrättsliga, som vill ha utmätning hos en gäldenär som finns i Sverige eller av egendom som finns i Sverige att vända sig till KFM i Sverige. Ska indrivning av svenska skattefordringar ske i en annan stat får det ske inom ramen för ett handräckningsärende. Svenska myndigheter får begära hjälp av indrivningsmyndigheterna i den stat där gäldenären eller egendomen finns. På motsvarande sätt kan KFM vara skyldig att driva in andra staters skattefordringar. Detta förutsätter dock att staterna sinsemellan har åtagit sig ett sådant samarbete. Samarbete mellan myndigheter över nationsgränser regleras generellt genom olika typer av överenskommelser eller konventioner, samt av EU-direktiv och -förordningar. Samarbete förekommer inom flertalet rättsområden: straffrätt, processrätt, familjerätt, förmögenhetsrätt, skatterätt och obeståndsrätt. Arten av samarbete kan variera mellan olika stater. Två stater kan t.ex. ha ett väl utbyggt samarbete vad gäller straffrättsliga frågor men vara helt utan överenskommelser om samarbete i skatterättsliga ärenden. På liknande sätt finns olika överenskommelser samt EU-direktiv och -förordningar som reglerar indrivning av privaträttsliga fordringar i annan stat än där domen eller beslutet meddelats. Även här gäller principen om ömsesidighet. Är en svensk dom verkställbar i en annan stat ska KFM i Sverige verkställa domar meddelade av domstol i den staten. Med hänsyn till rörligheten över nationsgränser, inte minst inom EU, är det inte ovanligt att en skuldsatt person eller ett skuldsatt företag har både tillgångar i en annan stat och även skulder till utländska borgenärer. Det är därför av intresse att veta vilka möjligheter en konkursförvaltare (3) har att verka utanför den egna statens territorium. En konkursförvaltare har till uppgift att för samtliga borgenärers räkning ta i anspråk samtliga gäldenärens tillgångar för betalning av samtliga gäldenärens skulder. (4) På motsvarande sätt är det intressant för en borgenär att veta vilka möjligheter man har att bevaka sina fordringar i konkurser i andra stater. SvSkT 2010:5 sida 509 1

2 2. Några skillnader mellan privaträttsliga och offentligrättsliga borgenärer Det finns några skillnader mellan privaträttsliga och offentligrättsliga borgenärer. Som nämndes anses inte ett offentligrättsligt organ i motsats till en privaträttslig aktör kunna uppträda som part inför en domstol eller en myndighet i en annan stat. Vid handräckning för indrivning av skatter innebär detta att myndigheten i den sökande staten uppdrar åt myndigheterna i den anmodade staten att själva vidta alla indrivningsåtgärder. Detta gäller dels typiska borgenärsåtgärder, t.ex. att diskutera betalningsuppgörelse och ansöka om utmätning, dels att verkställa indrivning genom utmätning. Den privaträttslige borgenären får själv utföra borgenärsåtgärderna. Detta innebär att han själv måste ansöka om utmätning i den stat gäldenären eller egendomen finns. Han måste själv vända sig till rätt instans i den aktuella staten. Han måste själv utforma sin ansökan riktigt och han får själv hantera de invändningar och överklaganden m.m. som kan bli följden av hans ansökan om utmätning. I gengäld förfogar han över sitt ärende på ett helt annat sätt än den offentligrättslige borgenären som är mer eller mindre i händerna på sin kollega i den anmodade staten. En annan skillnad är att en dom (5) som meddelats av en domstol i en stat som regel inte utan vidare kan verkställas i en annan stat. I flera fall krävs att en domstol i den stat där verkställigheten ska ske prövar och godkänner domen från den främmande staten, s.k. exekvatur. (6) När det gäller skattefordringar m.m. är huvudregeln den motsatta, nämligen att skattebeslutet ska godtas av myndigheterna i den anmodade staten. (7) Utvecklingen inom EU går mot en ordning att staterna ska verkställa andra medlemsstaters privaträttsliga domar utan något exekvaturförfarande. En tredje skillnad är att innan en myndighet begär handräckning av en myndighet i en annan stat ska den sökande myndigheten först ha försvskt 2010:5 sida 510sökt driva in fordringen i sin egen stat. (8) Motsvarande krav ställs inte på en privaträttslig borgenär. 3. Privaträttsliga fordringar Viktiga författningar inom EU är Luganokonventionen från år 1998 (9) och Bryssel I- förordningen från år (10) Dessa författningar innehåller både regler om domstolars behörighet i tvister med gränsöverskridande inslag och om verkställighet av domar. Båda dessa författningar innehåller bestämmelser om exekvatur innan en dom från en annan stat kan verkställas. Dessa författningar gäller inte för familjerättsliga angelägenheter. Även konkurs, ackord och liknande förfaranden är undantagna från dessa författningar tillämpningsområden. Andra författningar av betydelse inom EU är förordningen om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, (11) förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande (12) och förordningen om europeiska småmål. (13) Dessa har det gemensamt att en dom utfärdad i en stat kan verkställas i en annan medlemsstat utan något exekvaturförfarande. Å andra sidan innehåller respektive förordning vissa bestämda förutsättningar för att domstolen i den dömande staten ska kunna tillämpa förordningen. Det är därför upp till varje borgenär vilken processform han vill använda. När det gäller Norden gäller sedan år 1977 en konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. (14) Enligt denna konvention är det möjligt för en borgenär som har en dom meddelad i ett nordiskt land att vända sig till indrivningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och utan något exekvaturförfarande få domen verkställd. 2

3 SvSkT 2010:5 sida 511Det finns vissa möjligheter att få svenska domar verkställda även utanför EU och Norden. Dessa möjligheter är som regel begränsade. (15) Vid sidan av dessa överenskommelser kan en svensk borgenär vända sig till en domstol i den stat där gäldenären eller egendomen finns och väcka talan i den staten. Den svenska domen kan då åberopas som bevis om fordran. När det gäller familjerättsliga frågor, t.ex. indrivning av underhållsbidrag, finns särskilda konventioner och förordningar, främst inom Norden (16) och EU. (17) 4. Offentligrättsliga fordringar 4.1 Behörig myndighet Det gränsöverskridande samarbetet inom skatteområdet har det övergripande syftet att ingen ska beskattas i två länder men att alla ska beskattas i något land. Samarbetet går bl.a. ut på att utbyta upplysningar, att delge handlingar och att driva in obetalda skatter och avgifter. Eftersom avtalen, konventionerna och direktiven i flera hänseenden har olika materiellt innehåll är det en grannlaga uppgift att begära handräckning i en annan stat. Av flera skäl, bl.a. för att underlätta samarbetet över gränserna, är uppgiften att begära handräckning i en annan stat och att motta motsvarande ansökningar från andra stater koncentrerad till i princip en funktion i varje stat, Behörig myndighet (Competent Authority). Funktionen som Behörig myndighet i Sverige är delad mellan Skatteverket och KFM. (18) Enkelt utryckt är Skatteverket Behörig myndighet när det gäller att beskatta och KFM Behörig myndighet när det gäller att ta in betalning. Behörig myndighet granskar alla utgående framställningar om handräckning och kontrollerar att de är formellt riktiga. På samma sätt gransvskt 2010:5 sida 512skas alla från andra stater inkommande ansökningar om handräckning. Behörig myndighet är Sveriges kontaktyta gentemot motsvarande funktioner i andra stater. Skriftväxling mellan Sverige och andra stater under pågående handläggning ska gå via Behörig myndighet. Detta gäller både handräckningsärenden från Sverige och ärenden till Sverige. På så sätt behöver de behöriga myndigheterna bara ha en kontaktyta i varje stat. 4.2 Samarbete inom EU Det nya indrivningsdirektivet (2010/24/EU) träder i kraft den 1 januari Direktivet ersätter tidigare nu gällande direktiv. (19) Med stöd av direktivet är det möjligt att begära handräckning inom hela unionen. Indrivningsdirektivet omfattar inkomst- och förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt och vissa punktskatter samt skattetillägg. Däremot omfattas inte arbetsgivaravgifter. Dessa regleras i stället enligt en särskild förordning. Det är även möjligt att begära handräckning för indrivning av fastställt företrädaransvar. 3

4 Enligt Indrivningsdirektivets ska den anmodade myndigheten driva in fordringar från andra stater på samma sätt som myndigheten driver in sin egen stats liknande fordringar. Den anmodade myndigheten förutsätts driva in fordringen utan att pröva om den är riktig eller inte. Det är även möjligt att begära indrivning för bestridda fordringar. Med stöd av indrivningsdirektivet är det även möjligt att verkställa domar och beslut om betalningssäkring (utom i Luxemburg). Det nya direktivet öppnar vissa möjligheter för tjänstemän från den sökande staten att medverka i utredningar i den anmodade staten. Likaså kan tjänstemän från den sökande staten få bistå under domstolsförfaranden i den anmodade staten. För att få begära handräckning ska fordringsbeloppet uppgå till minst euro. Bestämmelser om arbetsgivaravgifter m.m. finns i Europaparlamentets och Rådets förordningar (EG) nr 987/2009 och (EG) nr 883/2004. (20) Dessa förordningar gäller som om de vore svenska lagar. Från och med den 1 maj 2010 är det möjligt att begära handräckning inom hela EU för att driva in arbetsgivaravgifter. SvSkT 2010:5 sida 513Bestämmelserna om indrivning av arbetsgivaravgifter är tämligen likartade med bestämmelserna i Indrivningsdirektivet. 4.3 Nordiska handräckningsavtal Mellan de nordiska länderna gäller sedan 1990 ett avtal om handräckning i skatteärenden. Avtalet gäller som lag i Sverige. (21) Detta avtal omfattar i stort sett alla skatter och avgifter inklusive skattetillägg. Enligt avtalet bör det vara möjligt att begära handräckning för indrivning av företrädaransvar. Vidare är domar och beslut om betalningssäkring verkställbara. För att handräckning ska få begäras krävs att fordringsbeloppet uppgår till minst kronor. Något annat vanligt förekommande är nordiskt samarbete med indrivning av böter, viten, värdeförverkanden och rättegångskostnader. 4.4 Övriga avtal och konventioner Med hänvisning till den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden har Sverige träffat avtal med Amerikas förenta stater (dock inte vad gäller indrivning), Azerbajdjan, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike Island, Italien, Nederländerna, Norge, Polen och Tyskland. (22) I konventionen anges vilka skatter som omfattas. När det gäller indrivning är huvudregeln att skattefordran inte längre kan överklagas. Vidare gäller att en ansökan om handräckning kan avslås om inte den ansökande staten har prövat alla de möjligheter som står till förfogande inom dess eget område. I förhållande till vissa stater kan dessutom det nordiska handräckningsavtalet och/eller EU:s indrivningsdirektiv tillämpas. Behörig myndighet har då möjlighet att välja vilket avtal eller direktiv man baserar sin ansökan om handräckning på. Utöver vad ovan nämnts har Sverige handräckningsavtal med USA, Indien och Japan. Dessa avtal är mindre frekvent tillämpade. Vid sidan av skatte- och avgiftsområdet finns det ett antal avtal och konventioner som behandlar internationellt samarbete med indrivning SvSkT 2010:5 sida 514av andra typer av offentligrättsliga fordringar. Som exempel kan nämnas den europeiska brottmålskonventionen och FN:s narkotikabrottkonvention. (23) 4

5 4.5 Offentligrättsliga fordringar som inte kan bli föremål för handräckning Både Indrivningsdirektivet och de övriga nämnda författningarna och avtalen reglerar vilka fordringar som kan vara föremål för handräckning i en annan stat. Utanför dessa kan falla dels vissa typer av skatter och avgifter dels andra typer av fordringar som i Sverige handläggs som offentligrättsliga fordringsanspråk. Som exempel på fordringar som i Sverige men inte i alla stater betraktas som offentligrättsliga fordringar kan nämnas tv-avgifter och regressfordringar avseende utbetald lönegaranti. (24) När det gäller fordringar som inte omfattas av något handräckningsavtal kan inte Sverige begära biträde av någon myndighet i annan stat för att få hjälp med indrivning eller bevakningsåtgärder i t.ex. en konkurs. I händelse av ett insolvensförfarande i annan stat får Skatteverket självt bevaka dessa fordringar i den andra staten. (25) 5. Insolvensrätt 5.1 EU:s insolvensförordning Insolvensförordningen (1346/2000) gäller inom hela unionen utom Danmark. Förordningen gäller inte i förhållande till stater som inte är medlemmar i EU. (26) SvSkT 2010:5 sida 515Förordningen gäller för alla insolvensförfaranden oavsett om gäldenären är fysisk eller juridisk person. Enligt en uttrycklig bestämmelse gäller förordningen för samtliga borgenärer inom unionen, även skattemyndigheter och socialförsäkringsorgan har samma rättigheter som andra borgenärer. Detta gäller även möjligheten att agera utanför den egna statens gränser. (27) Förordningen är inte någon materiell insolvenslag. Förordningen reglerar enbart vilken eller vilka stater som är behöriga att öppna ett insolvensförfarande. Likaså regleras vilken nationell lagstiftning som ska gälla för förfarandet. I vissa situationer kan flera olika staters nationella lagstiftningar vara tillämpliga. I förordningen görs åtskillnad mellan huvudförfaranden och territoriella förfaranden. Ett huvudförfarande får inledas i den medlemsstat inom vars territorium gäldenären har sina huvudsakliga intressen (central of main interests, COMI). Detta begrepp bör motsvara platsen där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen och därför vara fastställbart för tredje man. För bolag och andra juridiska personer ska sätet anses vara platsen där de huvudsakliga intressena finns. En fysisk person har i allmänhet sina huvudsakliga intressen i den stat han är folkbokförd. I båda fallen går det dock att öppna ett huvudförfarande i en annan stat om det visas att gäldenären har sina huvudsakliga intressen där. Ett huvudförfarande har rättsverkan inom hela unionen, dvs. det omfattar gäldenärens alla tillgångar och skulder inom hela unionen. Ett territoriellt förfarande får bara öppnas i en stat inom vilken gäldenären har ett driftställe. Med driftställe avses varje verksamhetsplats där gäldenären annat än tillfälligt idkar ekonomisk verksamhet med personella och ekonomiska resurser. Det är därför inte möjligt att öppna ett territoriellt förfarande i en stat enbart av den anledningen att gäldenären t.ex. äger en fastighet där. Ett territoriellt förfarande omfattar enbart gäldenären tillhörig egendom som finns i denna stats territorium. Däremot kan alla borgenärer i unionen, dvs. även i andra stater, göra sina fordringar gällande i förfarandet. 5

6 Det finns två typer av territoriella förfaranden: sekundära territoriella förfaranden och självständiga territoriella förfaranden. Ett sekundärt territoriellt förfarande är ett territoriellt förfarande som inleds efter det att SvSkT 2010:5 sida 516ett huvudförfarande har inletts. Ett självständigt territoriellt förfarande kan under vissa förutsättningar inledas även om något huvudförfarande inte pågår. Förordningen reglerar alla typer av kollektiva insolvensförfaranden som innebär att gäldenären helt eller delvis berövas rådigheten över sina tillgångar och att en förvaltare utses. Det är alltså såväl likvidations- som rekonstruktionsförfaranden som styrs av förordningen. Varje stat har själv anmält vilka egna förfaranden som omfattas av förordningen. Sverige har anmält konkurs och företagsrekonstruktion. Finland har anmält konkurs och företagssanering. Irland har anmält sju olika typer av förfaranden. Samtliga anmälda förfaranden finns förtecknade i bilaga A till förordningen. Förordningen pekar särskilt ut likvidationsförfaranden. Med dessa avses förfaranden som innebär att gäldenärens tillgångar avyttras och förfaranden som avslutas på grund av att gäldenärens tillgångar inte räcker till att betala kostnaderna. Även här har respektive stat anmält vilka egna förfaranden som avses. Sverige har anmält konkurs. Samtliga anmälda likvidationsförfaranden finns förtecknade i bilaga B till förordningen. I förordningen används (i den svenska översättningen) genomgående beteckningen förvaltare på den person eller institution som har till uppgift att förvalta eller realisera de tillgångar över vilka gäldenären berövats sin rådighet eller att övervaka dennes angelägenheter. Även här har respektive stat anmält vilka egna aktörer som förekommer. Sverige har anmält förvaltare, rekonstruktör och god man. Samtliga anmälda förvaltare finns förtecknade i bilaga C till förordningen. Enligt förordningen kan endast ett huvudförfarande tillåtas. Ett insolvensförfarande som inleds vid en domstol i en medlemsstat ska erkännas av domstolarna i de andra medlemsstaterna utan att dessa kan pröva huruvida domstolen där förfarandet inleddes är behörig. Insolvensförfaranden som öppnas i andra stater efter det att ett huvudförfarande öppnats ska vara sekundära territoriella förfaranden. När ett förfarande enligt förordningen har inletts gäller som huvudregel att lagen i den stat inom vars territorium förfarandet inletts är tillämplig. Denna huvudregel gäller både för huvudförfaranden och för territoriella förfaranden. Från huvudregeln finns en rad undantag. Finns t.ex. materiell eller immateriell, fast eller lös egendom i en annan stat än förfarandestaten så gäller den sakrättsliga lagstiftningen i den stat egendomen finns. Beträffande fast egendomen gäller all lagstiftning i den stat inom vars territorium fastigheten är belägen. Vidare gäller för anställningsavtal och anställningsförhållanden att de regleras av den medlemssvskt 2010:5 sida 517stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet. Likaså finns vissa specialregler, bl.a. i fråga om återvinning och rörande rättegångar som pågår när ett förfarande inleds. En av domstol utsedd förvaltare i ett huvudförfarande har samma behörighet inom hela unionen som han har enligt lagen i inledningsstaten. Han har även rätt att flytta egendom inom unionen. När förvaltaren agerar i en annan medlemsstat gäller rättsordningen i den stat inom vars territorium han avser att vidta åtgärder. Varje borgenär, även Skatteverket, har rätt att anmäla sina fordringar både i huvudförfaranden och i eventuella territoriella förfaranden. 6

7 5.2 Det nordiska konkurssamarbetet Inom konkursområdet finns sedan 1930-talet ett nordiskt samarbete. Samarbetet är manifesterat i en nordisk konkurskonvention av den 7 november I Sverige är detta samarbete numera lagreglerat genom lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land och lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land. Enligt 1 den förstnämnda lagen gäller att om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta även den egendomen. Lagen är tillämplig i förhållande till Danmark, Island och Norge. I förhållandet mellan Finland och Sverige tillämpas i stället Insolvensförordningen. Svensk lag ska då gälla i följande hänseenden: Gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkursboet, återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldigheter under konkursen, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och förmånsrätt, utdelning samt ackord och avslutande av konkurs. I vissa fall ska dock lagstiftningen i det land egendomen fanns vid konkursutbrottet tillämpas. Det gäller t.ex. frågor om panträtt, retentionsrätt och försäljning. På motsvarande sätt stadgas i lagen om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land att om någon försätts i konkurs i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta även gäldenärens egendom i Sverige. I förhållandet mellan Finland och Sverige tillämpas dock i stället Insolvensförordningen. Beträffande tillämpningsområdet och undantagen gäller motsvarande som vid konkurs i Sverige. SvSkT 2010:5 sida 518Ingen av lagarna ger den nordiske konkursförvaltaren någon behörighet att utöva tvång på annan nordisk stats territorium. De nämnda lagarna synes inte ha tillämpats i någon betydande omfattning. 5.3 Insolvensförfaranden utanför EU och Norden I den mån en stat inte är bunden av konventioner, överenskommelser eller liknande är det respektive stats egen angelägenhet att internt bestämma om universalitets- eller territorialitetsprincipen gäller. Inte sällan har lagstiftaren duckat i frågan för att i stället lämna över till rättstillämpningen att lösa de konkreta problemen. År 1997 presenterade UNCITRAL (Förenta Nationernas kommission för internationell handelsrätt) en modellag om gränsöverskridande insolvensförfaranden ( Model Law on Cross-Boarder Insolvency ). Modellagen är avsedd att vara till hjälp för lagstiftare i olika stater när de bereder nationell lagstiftning om gränsöverskridande insolvensförfaranden. Modellagen är ägnad att förenhetliga de nationella lagarna och därigenom också underlätta det praktiska samarbetet på området. Modelllagen behandlar särskilt det gränsöverskridande samarbetet mellan domstolar och förvaltare samt erkännande av verkningarna av ett insolvensförfarande som har inletts i en annan stat. 7

8 6. Avslutning Den borgenär som upptäcker att hans gäldenär antingen själv befinner sig i en annan stat eller har tillgångar i en annan stat har två möjligheter att försöka få betalt. Antingen kan han begära utmätning i den andra staten eller så kan han ansöka om konkurs i den andra staten. Som borgenär kan man också bli indragen i ett konkurs- eller rekonstruktionsförfarande i en annan stat. Dessa möjligheter står till buds både för privata borgenärer och för staten som skatteborgenär. Regelsystemen är dock olika för de två borgenärskategorierna när det gäller ansökan om utmätning. Generellt sett kan man säga att samarbetet särskilt inom EU går framåt med stormsteg när det gäller möjligheten till gränsöverskridande indrivning av fordringar. Vad som däremot ännu inte är nära förestående SvSkT 2010:5 sida 519är att få till enhetliga rättsregler och arbetsmetoder för hur fordringar ska drivas in i olika stater. (28) Nils-Bertil Morgell är verksam som rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor. Hans inriktning är regler om borgenärsskydd. Fotnoter 1 Se Bogdan, Om svensk exekutionsbehörighet, SvJT 1981 s Däremot anses det tillåtet att en myndighet sänder betalningsuppmaningar till gäldenärer som bor i andra stater, se Riksskatteverket, Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt, RSV 942, utgåva 1, s Se dels 7 artikel i Indrivningsdirektivet dels Insolvensförordningen, ingressen p Med konkursförvaltare likställs rekonstruktör och deras motsvarigheter enligt olika staters nationella lagstiftning; se vidare under avsnittet EU:s insolvensförordning. 4 Se 1 kap. 1 konkurslagen. 5 Med dom likställs domstols beslut, utslag osv. Vidare kan nämnas att KFM:s utslag i mål om betalningsföreläggande i vissa fall i andra stater likställs med dom meddelad av svensk domstol. 6 I frågor om exekvatur i Sverige är Svea hovrätt behörig domstol, se t.ex. 4 5 lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. 7 Se dock EU-domstolens dom den 14 januari 2010 i mål C-233/08 ang. tillämpning av ett äldre indrivningsdirektiv. 8 Artikel 11 Indrivningsdirektivet. 9 Se lag (1992:794) om Luganokonventionen. 10 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. 12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. 13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättandet av ett europeiskt småmålsförfarande. 14 Konventionen den 11 oktober 1977 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område. När det gäller verkställighet inom Norden har KFM en skyldighet att upplysa enskilda borgenärer om vart borgenären ska vända sig med sin ansökan. Jfr även not Se exempel i Skatteverket, Handledning för borgenärsarbetet, SKV 237, utgåva 1, s. 565 f. 16 Se konventionen 23 mars 1962 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ang. indrivning av underhållsbidrag som resulterat i tre svenska författningar; SFS 1962: Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 ( Bryssel II- 8

9 förordningen ). Se även Haag-konventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet. Denna konvention förutsätter att resp. stat tillträder den. 18 Bestämmelser om skattehandräckning finns i lagen (1990:314) om ömsesidig skattehandräckning och förordningen (1990:320) om ömsesidig skattehandräckning. 19 Rådets direktiv (2010/24/EU) om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder utfärdades den 16 mars 1 maj Direktivet ersätter nu gällande direktivet som har beteckning 2008/55/EG. Det första indrivningsdirektivet beslutades redan år Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen trädde i kraft den 1 maj Se lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna. 22 Se lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Se även Skatteverket, Handledning för internationell beskattning, SKV 352, utgåva 12, s. 714 f. 23 Se vidare lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. Dessa konventioner och avtal reglerar internationellt samarbete i samband med brottsbekämpande verksamhet. 24 Se definitionen i 1 kap. 6 utsökningsbalken (1981:774) och 1 kap. 2 utsökningsförordningen (1981:981). Se även 2 lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Bestämmelsen har kommenterats av Walin m.fl. i Utsökningsbalken, en kommentar, 4:e upplagan, s. 25 f. I NJA 2002 s. 668 konstaterade Högsta domstolen att en tv-avgift var en sådan offentligrättslig fordran så att avräkningslagen och de särskilda preskriptionsreglerna i allmänna mål var tillämpliga. 25 Att Skatteverket företräder staten som borgenär vad gäller flertalet offentligrättsliga fordringar framgår av lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Se även förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. 26 Insolvensförordningen (1346/2000) beslutades den 29 maj 2000 och trädde i kraft den 31 maj Förordningen gäller enbart sådana förfaranden som beslutats efter den dagen. Även för nytillträdande medlemsstater gäller förordningen för förfaranden som beslutats efter den 31 maj 2002 men före resp. stats inträde i unionen. 27 Insolvensförordningens ingress p. 21. High Court of Ireland har den 8 mars 2005 försatt ett i Irland registrerat bolag (Cedarelease Ltd) i konkurs (compulsary winding up by the court) efter ansökan av en brittisk skattemyndighet (HM Customs & Excise). 28 På hemsidan kan man få en beskrivning över bl.a. hur indrivning av privaträttsliga fordringar går 9

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5591-09 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Chefsjurist R S MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

1 Internationell delgivning... 1

1 Internationell delgivning... 1 Förord I samband med att nätversionen av handboken Internationell verkställighet reviderades under våren 2014 lyftes avsnitt 9 Delgivning ut ur boken för att istället ingå i Kronofogdens kommande delgivningshandbok.

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 12.3.2014. om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens. (Text av betydelse för EES)

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 12.3.2014. om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 12.3.2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens (Text av betydelse för EES) {SWD(2014)

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

.PROTOKOLL 2008-03-04 F öredragning i Stockholm. Gertrud Lennander, Torgny Håstad, Ella Nystt:öm, Per Virdesten (referent) v [/ V

.PROTOKOLL 2008-03-04 F öredragning i Stockholm. Gertrud Lennander, Torgny Håstad, Ella Nystt:öm, Per Virdesten (referent) v [/ V .PROTOKOLL 2008-03-04 F öredragning i Stockholm Iq..Aktbilaga Mål nr Avdelning 2 (~\ll(o~ Sida 1 (3) Inskrivet i domstolens r~ister uader nr 1J..Z ~.J:?:. Luxemburg den 1 2. 03. aoo För jdesekretema, Telefax

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Studier av insolvensförordningens artikel 5 - särskilt om sakrättsbegreppets betydelse för borgenärer med företagshypotek

Studier av insolvensförordningens artikel 5 - särskilt om sakrättsbegreppets betydelse för borgenärer med företagshypotek Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete, internationell insolvensrätt 30 HP Studier av insolvensförordningens artikel 5 - särskilt om sakrättsbegreppets betydelse för borgenärer med företagshypotek

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande. Rättsliga frågor

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande. Rättsliga frågor Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande Rättsliga frågor 2 Handbok för tillämpningen av förordningen Innehållsförteckning I. Inledning: Det europeiska civilrättsliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291 Indrivning, Avsnitt 18 291 18 Indrivning 18.1 Allmänt I 20 kap. SBL, i 57 60 SBF och i 3 9 indrivningsförordningen finns bestämmelser om vad som åligger SKV i samband med att fordringar överlämnas för

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet Lydia Lundstedt, Stockholm universitet C-145/10, Painer/Standard Verlag Österrikisk domstol Österrikisk svarande tidningar distribueras i Österrike Fyra tyska svaranden -tidningar distribueras i Fyra tyska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 oktober 2005 Ö 4968-04 KLAGANDE Fila Sport S.p.A. Viale Cesare Battisti 26 13900 Biella Italien Ombud: Advokat SB MOTPART Maersk Sverige

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 2656-13 KLAGANDE 1. DW 2. AW Ombud för 1-2: Advokat AL MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 26/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av konkurslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny konkurslag skall stiftas.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02

meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2003 Ö 3700-02 KLAGANDE InfiniCom AB under företagsrekonstruktion, 556448-8194, Karlaplan 2, 114 60 STOCKHOLM Ställföreträdare:

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete,

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL De stater som är parter i denna konvention, som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, som anser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 6 1 (16) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 EMOTTAGANDE AV BEVAKNINGAR OCH UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL UTDELNINGSFÖRTECKNING OCH BOFÖRVALTARENS UTDELNINGSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Konkursbevakningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Konsumentens skydd i handeln över landgränserna MARIE LINTON IUSTUS FÖRLAG Innehåll 15 FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 17 1 INLEDNING 23 Konsumenten i handeln över landgränserna 23 1.2 Olika typer av konsumentskyddsregler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

Internationell verkställighet

Internationell verkställighet Internationell verkställighet ISBN 978-91-86525-48-4 KFM 943 utgåva 1 Elanders Sverige 2011 3 Förord Handboken Internationell verkställighet ingår i Kronofogdemyndighetens (KFM) handboksserie och är avsedd

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 59 4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 4.1 Inledning I detta kapitel beskrivs olika särskilda situationer som bl.a. har betydelse för vem beslutet om revision ska avse och vem det ska tillställas.

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer