Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell"

Transkript

1 Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet. En svensk myndighet får inte bege sig in på en annan stats territorium för att eftersöka handlingar eller tvångsvis ta hand om egendom eller personer. Sverige tillåter inte heller att en annan stats myndigheter utövar makt på svensk mark. Principen att en myndighet bara får utöva tvång inom den egna statens territorium anses även innebära att myndigheten inte utan direkt konventionsstöd med bindande verkan kan rikta förelägganden m.m. mot fysiska och juridiska personer som finns i en annan stat. Den svenska Kronofogdemyndigheten (KFM) anses t.ex. inte kunna verkställa utmätning av ett bankkonto i en bank i en annan stat. (1) Inte heller anses ett offentligrättsligt organ kunna uppträda som part i en domstol eller inför en myndighet i en annan stat. Den sistnämnda principen håller dock på att mjukas upp. (2) SvSkT 2010:5 sida 508En svensk borgenär som har en dom eller annan exekutionstitel mot en gäldenär som hör hemma eller har tillgångar i en annan stat måste därför vända sig till indrivningsmyndigheten i den stat där gäldenären eller egendomen finns. Detta gäller både borgenärer med privaträttsliga anspråk och borgenärer med offentligrättsliga anspråk, t.ex. skattemyndigheter. På motsvarande sätt har utländska borgenärer, privaträttsliga och offentligrättsliga, som vill ha utmätning hos en gäldenär som finns i Sverige eller av egendom som finns i Sverige att vända sig till KFM i Sverige. Ska indrivning av svenska skattefordringar ske i en annan stat får det ske inom ramen för ett handräckningsärende. Svenska myndigheter får begära hjälp av indrivningsmyndigheterna i den stat där gäldenären eller egendomen finns. På motsvarande sätt kan KFM vara skyldig att driva in andra staters skattefordringar. Detta förutsätter dock att staterna sinsemellan har åtagit sig ett sådant samarbete. Samarbete mellan myndigheter över nationsgränser regleras generellt genom olika typer av överenskommelser eller konventioner, samt av EU-direktiv och -förordningar. Samarbete förekommer inom flertalet rättsområden: straffrätt, processrätt, familjerätt, förmögenhetsrätt, skatterätt och obeståndsrätt. Arten av samarbete kan variera mellan olika stater. Två stater kan t.ex. ha ett väl utbyggt samarbete vad gäller straffrättsliga frågor men vara helt utan överenskommelser om samarbete i skatterättsliga ärenden. På liknande sätt finns olika överenskommelser samt EU-direktiv och -förordningar som reglerar indrivning av privaträttsliga fordringar i annan stat än där domen eller beslutet meddelats. Även här gäller principen om ömsesidighet. Är en svensk dom verkställbar i en annan stat ska KFM i Sverige verkställa domar meddelade av domstol i den staten. Med hänsyn till rörligheten över nationsgränser, inte minst inom EU, är det inte ovanligt att en skuldsatt person eller ett skuldsatt företag har både tillgångar i en annan stat och även skulder till utländska borgenärer. Det är därför av intresse att veta vilka möjligheter en konkursförvaltare (3) har att verka utanför den egna statens territorium. En konkursförvaltare har till uppgift att för samtliga borgenärers räkning ta i anspråk samtliga gäldenärens tillgångar för betalning av samtliga gäldenärens skulder. (4) På motsvarande sätt är det intressant för en borgenär att veta vilka möjligheter man har att bevaka sina fordringar i konkurser i andra stater. SvSkT 2010:5 sida 509 1

2 2. Några skillnader mellan privaträttsliga och offentligrättsliga borgenärer Det finns några skillnader mellan privaträttsliga och offentligrättsliga borgenärer. Som nämndes anses inte ett offentligrättsligt organ i motsats till en privaträttslig aktör kunna uppträda som part inför en domstol eller en myndighet i en annan stat. Vid handräckning för indrivning av skatter innebär detta att myndigheten i den sökande staten uppdrar åt myndigheterna i den anmodade staten att själva vidta alla indrivningsåtgärder. Detta gäller dels typiska borgenärsåtgärder, t.ex. att diskutera betalningsuppgörelse och ansöka om utmätning, dels att verkställa indrivning genom utmätning. Den privaträttslige borgenären får själv utföra borgenärsåtgärderna. Detta innebär att han själv måste ansöka om utmätning i den stat gäldenären eller egendomen finns. Han måste själv vända sig till rätt instans i den aktuella staten. Han måste själv utforma sin ansökan riktigt och han får själv hantera de invändningar och överklaganden m.m. som kan bli följden av hans ansökan om utmätning. I gengäld förfogar han över sitt ärende på ett helt annat sätt än den offentligrättslige borgenären som är mer eller mindre i händerna på sin kollega i den anmodade staten. En annan skillnad är att en dom (5) som meddelats av en domstol i en stat som regel inte utan vidare kan verkställas i en annan stat. I flera fall krävs att en domstol i den stat där verkställigheten ska ske prövar och godkänner domen från den främmande staten, s.k. exekvatur. (6) När det gäller skattefordringar m.m. är huvudregeln den motsatta, nämligen att skattebeslutet ska godtas av myndigheterna i den anmodade staten. (7) Utvecklingen inom EU går mot en ordning att staterna ska verkställa andra medlemsstaters privaträttsliga domar utan något exekvaturförfarande. En tredje skillnad är att innan en myndighet begär handräckning av en myndighet i en annan stat ska den sökande myndigheten först ha försvskt 2010:5 sida 510sökt driva in fordringen i sin egen stat. (8) Motsvarande krav ställs inte på en privaträttslig borgenär. 3. Privaträttsliga fordringar Viktiga författningar inom EU är Luganokonventionen från år 1998 (9) och Bryssel I- förordningen från år (10) Dessa författningar innehåller både regler om domstolars behörighet i tvister med gränsöverskridande inslag och om verkställighet av domar. Båda dessa författningar innehåller bestämmelser om exekvatur innan en dom från en annan stat kan verkställas. Dessa författningar gäller inte för familjerättsliga angelägenheter. Även konkurs, ackord och liknande förfaranden är undantagna från dessa författningar tillämpningsområden. Andra författningar av betydelse inom EU är förordningen om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, (11) förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande (12) och förordningen om europeiska småmål. (13) Dessa har det gemensamt att en dom utfärdad i en stat kan verkställas i en annan medlemsstat utan något exekvaturförfarande. Å andra sidan innehåller respektive förordning vissa bestämda förutsättningar för att domstolen i den dömande staten ska kunna tillämpa förordningen. Det är därför upp till varje borgenär vilken processform han vill använda. När det gäller Norden gäller sedan år 1977 en konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. (14) Enligt denna konvention är det möjligt för en borgenär som har en dom meddelad i ett nordiskt land att vända sig till indrivningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och utan något exekvaturförfarande få domen verkställd. 2

3 SvSkT 2010:5 sida 511Det finns vissa möjligheter att få svenska domar verkställda även utanför EU och Norden. Dessa möjligheter är som regel begränsade. (15) Vid sidan av dessa överenskommelser kan en svensk borgenär vända sig till en domstol i den stat där gäldenären eller egendomen finns och väcka talan i den staten. Den svenska domen kan då åberopas som bevis om fordran. När det gäller familjerättsliga frågor, t.ex. indrivning av underhållsbidrag, finns särskilda konventioner och förordningar, främst inom Norden (16) och EU. (17) 4. Offentligrättsliga fordringar 4.1 Behörig myndighet Det gränsöverskridande samarbetet inom skatteområdet har det övergripande syftet att ingen ska beskattas i två länder men att alla ska beskattas i något land. Samarbetet går bl.a. ut på att utbyta upplysningar, att delge handlingar och att driva in obetalda skatter och avgifter. Eftersom avtalen, konventionerna och direktiven i flera hänseenden har olika materiellt innehåll är det en grannlaga uppgift att begära handräckning i en annan stat. Av flera skäl, bl.a. för att underlätta samarbetet över gränserna, är uppgiften att begära handräckning i en annan stat och att motta motsvarande ansökningar från andra stater koncentrerad till i princip en funktion i varje stat, Behörig myndighet (Competent Authority). Funktionen som Behörig myndighet i Sverige är delad mellan Skatteverket och KFM. (18) Enkelt utryckt är Skatteverket Behörig myndighet när det gäller att beskatta och KFM Behörig myndighet när det gäller att ta in betalning. Behörig myndighet granskar alla utgående framställningar om handräckning och kontrollerar att de är formellt riktiga. På samma sätt gransvskt 2010:5 sida 512skas alla från andra stater inkommande ansökningar om handräckning. Behörig myndighet är Sveriges kontaktyta gentemot motsvarande funktioner i andra stater. Skriftväxling mellan Sverige och andra stater under pågående handläggning ska gå via Behörig myndighet. Detta gäller både handräckningsärenden från Sverige och ärenden till Sverige. På så sätt behöver de behöriga myndigheterna bara ha en kontaktyta i varje stat. 4.2 Samarbete inom EU Det nya indrivningsdirektivet (2010/24/EU) träder i kraft den 1 januari Direktivet ersätter tidigare nu gällande direktiv. (19) Med stöd av direktivet är det möjligt att begära handräckning inom hela unionen. Indrivningsdirektivet omfattar inkomst- och förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt och vissa punktskatter samt skattetillägg. Däremot omfattas inte arbetsgivaravgifter. Dessa regleras i stället enligt en särskild förordning. Det är även möjligt att begära handräckning för indrivning av fastställt företrädaransvar. 3

4 Enligt Indrivningsdirektivets ska den anmodade myndigheten driva in fordringar från andra stater på samma sätt som myndigheten driver in sin egen stats liknande fordringar. Den anmodade myndigheten förutsätts driva in fordringen utan att pröva om den är riktig eller inte. Det är även möjligt att begära indrivning för bestridda fordringar. Med stöd av indrivningsdirektivet är det även möjligt att verkställa domar och beslut om betalningssäkring (utom i Luxemburg). Det nya direktivet öppnar vissa möjligheter för tjänstemän från den sökande staten att medverka i utredningar i den anmodade staten. Likaså kan tjänstemän från den sökande staten få bistå under domstolsförfaranden i den anmodade staten. För att få begära handräckning ska fordringsbeloppet uppgå till minst euro. Bestämmelser om arbetsgivaravgifter m.m. finns i Europaparlamentets och Rådets förordningar (EG) nr 987/2009 och (EG) nr 883/2004. (20) Dessa förordningar gäller som om de vore svenska lagar. Från och med den 1 maj 2010 är det möjligt att begära handräckning inom hela EU för att driva in arbetsgivaravgifter. SvSkT 2010:5 sida 513Bestämmelserna om indrivning av arbetsgivaravgifter är tämligen likartade med bestämmelserna i Indrivningsdirektivet. 4.3 Nordiska handräckningsavtal Mellan de nordiska länderna gäller sedan 1990 ett avtal om handräckning i skatteärenden. Avtalet gäller som lag i Sverige. (21) Detta avtal omfattar i stort sett alla skatter och avgifter inklusive skattetillägg. Enligt avtalet bör det vara möjligt att begära handräckning för indrivning av företrädaransvar. Vidare är domar och beslut om betalningssäkring verkställbara. För att handräckning ska få begäras krävs att fordringsbeloppet uppgår till minst kronor. Något annat vanligt förekommande är nordiskt samarbete med indrivning av böter, viten, värdeförverkanden och rättegångskostnader. 4.4 Övriga avtal och konventioner Med hänvisning till den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden har Sverige träffat avtal med Amerikas förenta stater (dock inte vad gäller indrivning), Azerbajdjan, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike Island, Italien, Nederländerna, Norge, Polen och Tyskland. (22) I konventionen anges vilka skatter som omfattas. När det gäller indrivning är huvudregeln att skattefordran inte längre kan överklagas. Vidare gäller att en ansökan om handräckning kan avslås om inte den ansökande staten har prövat alla de möjligheter som står till förfogande inom dess eget område. I förhållande till vissa stater kan dessutom det nordiska handräckningsavtalet och/eller EU:s indrivningsdirektiv tillämpas. Behörig myndighet har då möjlighet att välja vilket avtal eller direktiv man baserar sin ansökan om handräckning på. Utöver vad ovan nämnts har Sverige handräckningsavtal med USA, Indien och Japan. Dessa avtal är mindre frekvent tillämpade. Vid sidan av skatte- och avgiftsområdet finns det ett antal avtal och konventioner som behandlar internationellt samarbete med indrivning SvSkT 2010:5 sida 514av andra typer av offentligrättsliga fordringar. Som exempel kan nämnas den europeiska brottmålskonventionen och FN:s narkotikabrottkonvention. (23) 4

5 4.5 Offentligrättsliga fordringar som inte kan bli föremål för handräckning Både Indrivningsdirektivet och de övriga nämnda författningarna och avtalen reglerar vilka fordringar som kan vara föremål för handräckning i en annan stat. Utanför dessa kan falla dels vissa typer av skatter och avgifter dels andra typer av fordringar som i Sverige handläggs som offentligrättsliga fordringsanspråk. Som exempel på fordringar som i Sverige men inte i alla stater betraktas som offentligrättsliga fordringar kan nämnas tv-avgifter och regressfordringar avseende utbetald lönegaranti. (24) När det gäller fordringar som inte omfattas av något handräckningsavtal kan inte Sverige begära biträde av någon myndighet i annan stat för att få hjälp med indrivning eller bevakningsåtgärder i t.ex. en konkurs. I händelse av ett insolvensförfarande i annan stat får Skatteverket självt bevaka dessa fordringar i den andra staten. (25) 5. Insolvensrätt 5.1 EU:s insolvensförordning Insolvensförordningen (1346/2000) gäller inom hela unionen utom Danmark. Förordningen gäller inte i förhållande till stater som inte är medlemmar i EU. (26) SvSkT 2010:5 sida 515Förordningen gäller för alla insolvensförfaranden oavsett om gäldenären är fysisk eller juridisk person. Enligt en uttrycklig bestämmelse gäller förordningen för samtliga borgenärer inom unionen, även skattemyndigheter och socialförsäkringsorgan har samma rättigheter som andra borgenärer. Detta gäller även möjligheten att agera utanför den egna statens gränser. (27) Förordningen är inte någon materiell insolvenslag. Förordningen reglerar enbart vilken eller vilka stater som är behöriga att öppna ett insolvensförfarande. Likaså regleras vilken nationell lagstiftning som ska gälla för förfarandet. I vissa situationer kan flera olika staters nationella lagstiftningar vara tillämpliga. I förordningen görs åtskillnad mellan huvudförfaranden och territoriella förfaranden. Ett huvudförfarande får inledas i den medlemsstat inom vars territorium gäldenären har sina huvudsakliga intressen (central of main interests, COMI). Detta begrepp bör motsvara platsen där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen och därför vara fastställbart för tredje man. För bolag och andra juridiska personer ska sätet anses vara platsen där de huvudsakliga intressena finns. En fysisk person har i allmänhet sina huvudsakliga intressen i den stat han är folkbokförd. I båda fallen går det dock att öppna ett huvudförfarande i en annan stat om det visas att gäldenären har sina huvudsakliga intressen där. Ett huvudförfarande har rättsverkan inom hela unionen, dvs. det omfattar gäldenärens alla tillgångar och skulder inom hela unionen. Ett territoriellt förfarande får bara öppnas i en stat inom vilken gäldenären har ett driftställe. Med driftställe avses varje verksamhetsplats där gäldenären annat än tillfälligt idkar ekonomisk verksamhet med personella och ekonomiska resurser. Det är därför inte möjligt att öppna ett territoriellt förfarande i en stat enbart av den anledningen att gäldenären t.ex. äger en fastighet där. Ett territoriellt förfarande omfattar enbart gäldenären tillhörig egendom som finns i denna stats territorium. Däremot kan alla borgenärer i unionen, dvs. även i andra stater, göra sina fordringar gällande i förfarandet. 5

6 Det finns två typer av territoriella förfaranden: sekundära territoriella förfaranden och självständiga territoriella förfaranden. Ett sekundärt territoriellt förfarande är ett territoriellt förfarande som inleds efter det att SvSkT 2010:5 sida 516ett huvudförfarande har inletts. Ett självständigt territoriellt förfarande kan under vissa förutsättningar inledas även om något huvudförfarande inte pågår. Förordningen reglerar alla typer av kollektiva insolvensförfaranden som innebär att gäldenären helt eller delvis berövas rådigheten över sina tillgångar och att en förvaltare utses. Det är alltså såväl likvidations- som rekonstruktionsförfaranden som styrs av förordningen. Varje stat har själv anmält vilka egna förfaranden som omfattas av förordningen. Sverige har anmält konkurs och företagsrekonstruktion. Finland har anmält konkurs och företagssanering. Irland har anmält sju olika typer av förfaranden. Samtliga anmälda förfaranden finns förtecknade i bilaga A till förordningen. Förordningen pekar särskilt ut likvidationsförfaranden. Med dessa avses förfaranden som innebär att gäldenärens tillgångar avyttras och förfaranden som avslutas på grund av att gäldenärens tillgångar inte räcker till att betala kostnaderna. Även här har respektive stat anmält vilka egna förfaranden som avses. Sverige har anmält konkurs. Samtliga anmälda likvidationsförfaranden finns förtecknade i bilaga B till förordningen. I förordningen används (i den svenska översättningen) genomgående beteckningen förvaltare på den person eller institution som har till uppgift att förvalta eller realisera de tillgångar över vilka gäldenären berövats sin rådighet eller att övervaka dennes angelägenheter. Även här har respektive stat anmält vilka egna aktörer som förekommer. Sverige har anmält förvaltare, rekonstruktör och god man. Samtliga anmälda förvaltare finns förtecknade i bilaga C till förordningen. Enligt förordningen kan endast ett huvudförfarande tillåtas. Ett insolvensförfarande som inleds vid en domstol i en medlemsstat ska erkännas av domstolarna i de andra medlemsstaterna utan att dessa kan pröva huruvida domstolen där förfarandet inleddes är behörig. Insolvensförfaranden som öppnas i andra stater efter det att ett huvudförfarande öppnats ska vara sekundära territoriella förfaranden. När ett förfarande enligt förordningen har inletts gäller som huvudregel att lagen i den stat inom vars territorium förfarandet inletts är tillämplig. Denna huvudregel gäller både för huvudförfaranden och för territoriella förfaranden. Från huvudregeln finns en rad undantag. Finns t.ex. materiell eller immateriell, fast eller lös egendom i en annan stat än förfarandestaten så gäller den sakrättsliga lagstiftningen i den stat egendomen finns. Beträffande fast egendomen gäller all lagstiftning i den stat inom vars territorium fastigheten är belägen. Vidare gäller för anställningsavtal och anställningsförhållanden att de regleras av den medlemssvskt 2010:5 sida 517stats lag som är tillämplig på anställningsavtalet. Likaså finns vissa specialregler, bl.a. i fråga om återvinning och rörande rättegångar som pågår när ett förfarande inleds. En av domstol utsedd förvaltare i ett huvudförfarande har samma behörighet inom hela unionen som han har enligt lagen i inledningsstaten. Han har även rätt att flytta egendom inom unionen. När förvaltaren agerar i en annan medlemsstat gäller rättsordningen i den stat inom vars territorium han avser att vidta åtgärder. Varje borgenär, även Skatteverket, har rätt att anmäla sina fordringar både i huvudförfaranden och i eventuella territoriella förfaranden. 6

7 5.2 Det nordiska konkurssamarbetet Inom konkursområdet finns sedan 1930-talet ett nordiskt samarbete. Samarbetet är manifesterat i en nordisk konkurskonvention av den 7 november I Sverige är detta samarbete numera lagreglerat genom lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land och lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land. Enligt 1 den förstnämnda lagen gäller att om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta även den egendomen. Lagen är tillämplig i förhållande till Danmark, Island och Norge. I förhållandet mellan Finland och Sverige tillämpas i stället Insolvensförordningen. Svensk lag ska då gälla i följande hänseenden: Gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i konkursboet, återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyldigheter under konkursen, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings- och förmånsrätt, utdelning samt ackord och avslutande av konkurs. I vissa fall ska dock lagstiftningen i det land egendomen fanns vid konkursutbrottet tillämpas. Det gäller t.ex. frågor om panträtt, retentionsrätt och försäljning. På motsvarande sätt stadgas i lagen om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land att om någon försätts i konkurs i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta även gäldenärens egendom i Sverige. I förhållandet mellan Finland och Sverige tillämpas dock i stället Insolvensförordningen. Beträffande tillämpningsområdet och undantagen gäller motsvarande som vid konkurs i Sverige. SvSkT 2010:5 sida 518Ingen av lagarna ger den nordiske konkursförvaltaren någon behörighet att utöva tvång på annan nordisk stats territorium. De nämnda lagarna synes inte ha tillämpats i någon betydande omfattning. 5.3 Insolvensförfaranden utanför EU och Norden I den mån en stat inte är bunden av konventioner, överenskommelser eller liknande är det respektive stats egen angelägenhet att internt bestämma om universalitets- eller territorialitetsprincipen gäller. Inte sällan har lagstiftaren duckat i frågan för att i stället lämna över till rättstillämpningen att lösa de konkreta problemen. År 1997 presenterade UNCITRAL (Förenta Nationernas kommission för internationell handelsrätt) en modellag om gränsöverskridande insolvensförfaranden ( Model Law on Cross-Boarder Insolvency ). Modellagen är avsedd att vara till hjälp för lagstiftare i olika stater när de bereder nationell lagstiftning om gränsöverskridande insolvensförfaranden. Modellagen är ägnad att förenhetliga de nationella lagarna och därigenom också underlätta det praktiska samarbetet på området. Modelllagen behandlar särskilt det gränsöverskridande samarbetet mellan domstolar och förvaltare samt erkännande av verkningarna av ett insolvensförfarande som har inletts i en annan stat. 7

8 6. Avslutning Den borgenär som upptäcker att hans gäldenär antingen själv befinner sig i en annan stat eller har tillgångar i en annan stat har två möjligheter att försöka få betalt. Antingen kan han begära utmätning i den andra staten eller så kan han ansöka om konkurs i den andra staten. Som borgenär kan man också bli indragen i ett konkurs- eller rekonstruktionsförfarande i en annan stat. Dessa möjligheter står till buds både för privata borgenärer och för staten som skatteborgenär. Regelsystemen är dock olika för de två borgenärskategorierna när det gäller ansökan om utmätning. Generellt sett kan man säga att samarbetet särskilt inom EU går framåt med stormsteg när det gäller möjligheten till gränsöverskridande indrivning av fordringar. Vad som däremot ännu inte är nära förestående SvSkT 2010:5 sida 519är att få till enhetliga rättsregler och arbetsmetoder för hur fordringar ska drivas in i olika stater. (28) Nils-Bertil Morgell är verksam som rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor. Hans inriktning är regler om borgenärsskydd. Fotnoter 1 Se Bogdan, Om svensk exekutionsbehörighet, SvJT 1981 s Däremot anses det tillåtet att en myndighet sänder betalningsuppmaningar till gäldenärer som bor i andra stater, se Riksskatteverket, Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt, RSV 942, utgåva 1, s Se dels 7 artikel i Indrivningsdirektivet dels Insolvensförordningen, ingressen p Med konkursförvaltare likställs rekonstruktör och deras motsvarigheter enligt olika staters nationella lagstiftning; se vidare under avsnittet EU:s insolvensförordning. 4 Se 1 kap. 1 konkurslagen. 5 Med dom likställs domstols beslut, utslag osv. Vidare kan nämnas att KFM:s utslag i mål om betalningsföreläggande i vissa fall i andra stater likställs med dom meddelad av svensk domstol. 6 I frågor om exekvatur i Sverige är Svea hovrätt behörig domstol, se t.ex. 4 5 lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. 7 Se dock EU-domstolens dom den 14 januari 2010 i mål C-233/08 ang. tillämpning av ett äldre indrivningsdirektiv. 8 Artikel 11 Indrivningsdirektivet. 9 Se lag (1992:794) om Luganokonventionen. 10 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. 12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. 13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättandet av ett europeiskt småmålsförfarande. 14 Konventionen den 11 oktober 1977 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område. När det gäller verkställighet inom Norden har KFM en skyldighet att upplysa enskilda borgenärer om vart borgenären ska vända sig med sin ansökan. Jfr även not Se exempel i Skatteverket, Handledning för borgenärsarbetet, SKV 237, utgåva 1, s. 565 f. 16 Se konventionen 23 mars 1962 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ang. indrivning av underhållsbidrag som resulterat i tre svenska författningar; SFS 1962: Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 ( Bryssel II- 8

9 förordningen ). Se även Haag-konventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet. Denna konvention förutsätter att resp. stat tillträder den. 18 Bestämmelser om skattehandräckning finns i lagen (1990:314) om ömsesidig skattehandräckning och förordningen (1990:320) om ömsesidig skattehandräckning. 19 Rådets direktiv (2010/24/EU) om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder utfärdades den 16 mars 1 maj Direktivet ersätter nu gällande direktivet som har beteckning 2008/55/EG. Det första indrivningsdirektivet beslutades redan år Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen trädde i kraft den 1 maj Se lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna. 22 Se lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Se även Skatteverket, Handledning för internationell beskattning, SKV 352, utgåva 12, s. 714 f. 23 Se vidare lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. Dessa konventioner och avtal reglerar internationellt samarbete i samband med brottsbekämpande verksamhet. 24 Se definitionen i 1 kap. 6 utsökningsbalken (1981:774) och 1 kap. 2 utsökningsförordningen (1981:981). Se även 2 lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Bestämmelsen har kommenterats av Walin m.fl. i Utsökningsbalken, en kommentar, 4:e upplagan, s. 25 f. I NJA 2002 s. 668 konstaterade Högsta domstolen att en tv-avgift var en sådan offentligrättslig fordran så att avräkningslagen och de särskilda preskriptionsreglerna i allmänna mål var tillämpliga. 25 Att Skatteverket företräder staten som borgenär vad gäller flertalet offentligrättsliga fordringar framgår av lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Se även förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. 26 Insolvensförordningen (1346/2000) beslutades den 29 maj 2000 och trädde i kraft den 31 maj Förordningen gäller enbart sådana förfaranden som beslutats efter den dagen. Även för nytillträdande medlemsstater gäller förordningen för förfaranden som beslutats efter den 31 maj 2002 men före resp. stats inträde i unionen. 27 Insolvensförordningens ingress p. 21. High Court of Ireland har den 8 mars 2005 försatt ett i Irland registrerat bolag (Cedarelease Ltd) i konkurs (compulsary winding up by the court) efter ansökan av en brittisk skattemyndighet (HM Customs & Excise). 28 På hemsidan kan man få en beskrivning över bl.a. hur indrivning av privaträttsliga fordringar går 9

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 59 4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 4.1 Inledning I detta kapitel beskrivs olika särskilda situationer som bl.a. har betydelse för vem beslutet om revision ska avse och vem det ska tillställas.

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin Examensarbete i Processrätt, 30 hp Examinator: Henrik Edelstam Stockholm, Vårterminen 2014 Förkortningar ABL

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg 2007-07-12 2 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Upplösta aktiebolags partshabilitet

Upplösta aktiebolags partshabilitet SKATTENYTT 2001 689 Gunilla Thorslund Upplösta aktiebolags partshabilitet i skatteprocessen Denna artikel avser att behandla det inte helt enkla spörsmålet i vilken utsträckning upplösta aktiebolag kan

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder

Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder PROMEMORIA Datum 2006-02-20 Kontakt Johan Terfelt Dnr 05-8352-399 Preskription - en studie av reglerna i Sverige och i sex andra länder Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167]

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 67/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer