Patienternas kost/nutrition inom slutenvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patienternas kost/nutrition inom slutenvården"

Transkript

1 Revisionsrapport Patienternas kost/nutrition inom slutenvården Landstinget i Östergötland Eva Andlert, certifierad kommunal revisor Marlen Dagersten

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning Bakgrund Revisionsfråga och avgränsning Metod 3 3. Granskningsresultat Är policyn är känd och anses den som viktig? Sker identifiering av undernärda patienter och kostrelaterade problem? Anpassas näringstillförseln till sjukdomstillstånd? Finns lyhördhet för individens önskemål och behov? Finns handlingsplaner och lokala rutiner som innefattar mätbara mål samt struktur för uppföljning? 7

3 1. Sammanfattning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har beslutat att genomföra en granskning av patienternas kost/nutrition inom slutenvården. Kommunal sektor inom PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. Syftet med granskningen är att bedöma följsamhet till landstingets kostpolicy. Följande revisionsfråga ska besvaras: Är följsamheten till landstingets kostpolicy tillfredställande? Den sammanfattande bedömningen, utifrån kontrollmålen, är att följsamheten till landstingets kostpolicy är låg. Kostpolicyn är inte känd i verksamheterna och kan därmed inte fungera som ett stöd. Kostpolicyn beslutades av fullmäktige i november 2008 och det är angeläget att den förankras i verksamheterna. Nutritionsbedömningar görs inte i tillräcklig omfattning. Det behöver utvecklas mer systematik och struktur för att identifiera undernäring och kostrelaterade problem. Det ställs inte samma krav på nutritionsbehandling som annan medicinsk behandling och kan därmed inte anpassas till sjukdomstillstånd i tillräcklig omfattning. En större kännedom om möjligheten att beställa specialkost behövs i verksamheten. Stödet i form av dietist/motsvarande och fortbildning inom området kan förbättras. Lyhördheten för individens önskemål och behov och erbjudande om god måltidsservice varierar men ställt mot patienternas nöjdhet får den anses vara tillfredsställande. Handlingsplaner och lokala rutiner inte har tagits fram i enlighet med fullmäktiges kostpolicy. 1

4 2. Inledning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har beslutat att genomföra en granskning av patienternas kost inom slutenvården. Kommunal Sektor inom PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen. Två förtroendevalda revisorer, Monica Brodén och Ulla Pettersson Carvalho, har följt granskningen Bakgrund Det finns undersökningar som visar att undernäring är ett tillstånd som förekommer hos minst var tredje patient på sjukhus. Sjukdomsrelaterad undernäring uppmärksammas av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) i satsningen för att minska vårdskador. Sedan den nya patientsäkerhetslagen började tillämpas pågår arbete inom SKL för att utveckla kostområdet inom vård och omsorg. Landstingsfullmäktige antog i november 2008 en kostpolicy. Av kostpolicyn framgår bland annat att, för att uppnå bästa tänkbara kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, är det viktigt att det för den enskilda individen ställs samma krav på nutritionsbehandlingen som på annan medicinsk behandling. Kostpolicyn omfattar patienter, medarbetare och besökare. Områden som berörs är bland annat tillagning av mat, transport av mat, patientvård samt pedagogiska måltider. Kostpolicyn ska revideras regelbundet vilket gjordes senast och som är fastställd av landstingsdirektören. Kostpolicyn har kompletterats med riktlinjer där det framgår att näringstillförseln behöver anpassas till sjukdomstillstånd och hänsyn ska tas till patientens förmåga att tillgodogöra sig energi och näring. Vidare framgår att hänsyn ska tas till olika åldersgrupper och att det ska finnas utrymme för individuella önskemål. Kostnaderna för patientkosten inom landstinget uppgår under ett år till cirka 60 miljoner kronor. I detta ingår även kostnader för nutritionstillägg på 12 miljoner kronor per år. Uppföljning av avtal med upphandlad kostleverantör sker kontinuerligt och ansvaret för detta har FM centrum. Granskningen genomförs utifrån risk- och väsentlighetsanalys och i enlighet med revisionsplanen Revisionsfråga och avgränsning Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är följsamheten till landstingets kostpolicy tillfredställande? Revisionsfrågan skall besvaras utifrån följande kontrollfrågor: Är policyn känd och anses den som viktig? Sker identifiering av undernärda patienter och kostrelaterade problem? Anpassas näringstillförseln till sjukdomstillstånd? Finns lyhördhet för individens önskemål och behov? 2

5 Finns handlingsplaner och lokala rutiner som innefattar mätbara mål samt struktur för uppföljning. Bedömningen har gjorts utifrån landstingets kostpolicy med tillhörande riktlinjer. Granskningen avgränsas till kost/nutritionsområdet för patienter inom slutenvården på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN). Vidare avgränsas granskningen till vårdavdelningar inom följande kliniker: Hematologikliniken i Linköping (Centrum för kirurgi, onkologi och ortopedi) Lungmedicinska kliniken i Linköping (Centrum för kirurgi, onkologi och ortopedi) Ortopediska kliniken i Norrköping (Centrum för kirurgi, onkologi och ortopedi) Infektionskliniken i Norrköping (Hjärt- och medicincentrum) Urval av vårdavdelningar har skett utifrån en medelvårdtid för patienter på 6 dygn eller mer under 2010 och utifrån revisionens tidigare urval av genomförda samt pågående granskningar Metod En förstudie har genomförts för att övergripande kartlägga kosthållningen inom landstinget. Intervjuer har genomförts inom slutenvården med företrädare för kostområdet inom FMcentrum, dietister, vårdenhetschefer, sjuksköterskor/undersköterskor och läkare. Därutöver har ett urval av patienter intervjuats vid ovan nämnda vårdavdelningar. Totalt har 16 intervjuer genomförts med totalt 22 personer samt 18 patientintervjuer. Vidare har intervjuer/avstämningen genomförts med berörda produktions- och verksamhetschefer samt hälso- och sjukvårddirektör. Ett utkast till rapporten har lämnats till de intervjuade för sakgranskning. 3

6 3. Granskningsresultat 3.1. Är policyn är känd och anses den som viktig? Av den reviderade kostpolicyn 2010 framgår att kostpolicyn ska vara ett stöd för verksamheterna att stärka kvalité och hanteringen av maten. Iakttagelser Av intervjuerna framkommer att det är få som känner till landstingets kostpolicy. De som känner till den har råkat stöta på den. På frågor om kostpolicyn tagits upp på ledningsträffar svarar så gott som alla intervjuade nej. Avstämningar med produktionenhets- och verksamhetschefer verifierar bilden. Enligt dietisterna har kostpolicyn inte förankrats i verksamheten. Kost/nutritionsfrågorna är dock, enligt intervjuerna, centrala framför allt hos vårdpersonalen. Det är frågor som diskuteras i det dagliga arbetet. De intervjuade uttrycker ett engagemang och intresse för kost/nutritionsområdet. Vårdpersonalen anser att frågorna ingår i omvårdnadsansvaret och bilden som ges är att det finns en medvetenhet om kostens/nutritionens betydelse för ett bra behandlingsresultat och för att undvika olika komplikationer t ex fallskador och trycksår. På frågan om det är viktigt att det finns en kostpolicy svarar flertalet ja. Vårdenhetscheferna säger att kostpolicyn kan fungera som ett verktyg för att utveckla området. Revisionell bedömning Landstingets kostpolicy är inte känd och kan därmed inte fungera som ett stöd för verksamheterna. Kostpolicyn beslutades i november 2008 och det är angeläget att den förankras i verksamheterna. Kost/nutritionsområdet behöver lyftas i olika ledningsfora Sker identifiering av undernärda patienter och kostrelaterade problem? I riktlinjerna till kostpolicyn anges att Vid inskrivning av en patient i slutenvård görs en nutritionsbedömning där energi- och näringsbehov fastställs. Vid behov upprättas en plan för nutritionsbehandlingen som dokumenteras, följs upp och utvärderas. Skriften Undernäring åtgärder för att förebygga, framtagen av SKL, understryker att som en obligatorisk åtgärd ska riskidentifiering och riskbedömning göras av alla patienter. Iakttagelser Bilden som framträder vid intervjuerna rörande identifiering av undernäring och kostrelaterade problem är spretig. Rutinerna varierar 0ch bedömning sker på olika sätt. Några kliniker har som rutin att väga patienterna vid inläggningen och som följs upp en gång per vecka om patienterna ligger kvar så länge. Några personer framhåller vikten av att också undersöka munstatus. Det förekommer en okulär bedöm- 4

7 ning. Många äldre är undernärda redan vid ankomsten. Vidare framkommer att det är känt att med vissa sjukdomar följer ökat energi- och näringsbehov med upp till 50 procent. Någon tydlig bild av att en plan upprättas för nutritionsbehandlingen vid denna typ av behov får vi inte. Energi- och näringsbehov fastställs inte för alla patienter. Dokumenterade planer för nutritionsbehandling finns i undantagsfall. Det är känt att vissa typer av behandlingar leder till aptitlöshet med minskat kost/nutritionsintag som följd av det. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister vid vård och omsorg av äldre. Kvalitetsregistret innebär att arbeta förebyggande på ett mer strukturerat och systematisk sätt. I detta register registreras och riskbedöms sannolikheten för fall, trycksår samt undernäring. Av intervjuerna framkommer att det är en av de fyra granskade vårdenheterna som använder Senior alert för patienter äldre än 65 år. Två enheter är på gång att införa Senior alert, en annan enhet funderar på nyttan med systemet innan de vill införa det. Det framförs att registreringen i Senior alert är ett tidsödande arbete. Det framkommer dock att Senior alert kan bidra till mer fokus på kost/nutritionsområdet. Dietisterna bild är att det i stort saknas rutiner för nutritionsbedömningar. Det framförs att det i regel är korta vårdtider med stor omsättning av patienter och personalen har inte tid att göra dessa bedömningar. Revisionell bedömning Vår bedömning är att det inte görs nutritionsbedömningar i tillräcklig omfattning. Det behöver utvecklas mer systematik och struktur för att identifiera undernäring och kostrelaterade problem Anpassas näringstillförseln till sjukdomstillstånd? Av kostpolicyn framgår att För att uppnå bästa tänkbara kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är det viktigt att det för patienten ställs samma krav på nutritionsbehandling som annan medicinsk behandling. Vidare framgår i riktlinjerna: Näringstillförseln behöver anpassas till sjukdomstillstånd och ta hänsyn till patientens förmåga att tillgodogöra sig energi och näring Patienter får näringsriktig mat och vid behov specialkost. Varje enhet har stöd av dietist och fortbildning i kostfrågor sker kontinuerligt. Iakttagelser Kost/nutritionsområdet är, enligt intervjuerna, mycket en omvårdnadsfråga. Läkarna förlitar sig i stort på att vårdpersonalen sköter detta. Det framkommer dock att det finns en gråzon mellan omvårdnad och medicinska beslut. Det är läkarna som, ofta i dialog med vårdpersonalen, beslutar om näringen ska ges via sondmatning eller i form av dropp. Vid vissa behandlingar är näringsdropp oundvikligt. Det framkommer att vårdpersonalen försöker anpassa näringstillförseln utifrån sin kompetens. Uppfattningen är att ett bra näringstillstånd är grunden för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Dock framhåller både vårdpersonalen och läkarna att de inte experter inom området. Dietiststöd efterfrågas. Det framförs att 5

8 dietiststöd funnits tidigare men att det har rationaliserats bort i samband med besparingar. Det är få enheter som har tillgång till dietiststöd. Enligt intervjuerna finns behovet inte stadigt men då och då. Läkare behöver, enligt intervjuerna, stöd rörande val av t ex sondmat. Det förekommer att personalen vänder sig till dietister vid andra enheter. Vid avstämningarna med produktionsenhets- och verksamhetscheferna framkommer att kost/nutritionsområdet inte varit i fokus och instämmer i bilden av bristen på stöd. Det har dock tagits initiativ på både US och ViN till att försöka reda ut hur behovet av dietiststöd skulle kunna lösas. Personalen söker också kompetens inom nutritionsområdet på andra sätt. Läkare har nätverk av kollegor på andra kliniker, sjukhus eller söker information på internet. Vårdpersonal rådfrågar produktspecialister/konsulter som kommer från de företag som tillverkar nutritionstillägg. Vidare har några vänt sig till köket. Det är få av de intervjuade som erhållit kompetensutveckling inom området. Det framkommer att utbudet av kompetensutveckling inom området är begränsat. Det framkommer att patienter vid behov får hjälp med matning. Vid aptitlöshet görs försök med att servera mindre portioner. Ett problem som lyfts är att det finns patienter som inte vill äta, andra förmår inte äta på grund av illamående som är en följd av behandlingen. I dessa lägen försöker vårdpersonalen motivera vilket ocks å sker enligt patientintervjuerna. När vi ställer frågor om anpassning till sjukdomstillstånd kommer flertalet av de intervjuade in på näringsdrycker. Bilden som ges är att dessa är vanligt förekommande som näringskomplement. Av intervjuerna framgår att det är vanligt förekommande att näringsdrycksföretagen kommer och informerar om sina produkter. Utifrån intervjun med upphandlad matleverantör framkommer att maten tillagas utifrån gällande regler. Matleverantören har möjligheter att tillhandahålla specialkost i ytterst små portioner som innehåller mycket näring och energi. Ingen av de intervjuade från vårdenheterna nämner något om denna möjlighet. Några nämner möjligheten att beställa önskekost, men bilden är att det inte sker i någon större omfattning. Några personer framför att de enheter som omhändertar mag- och tarmproblem är bättre än andra på att anpassa kost/nutrition till sjukdomstillstånd. Goda exempel på enheter anges. Revisionell bedömning Vår bedömning är att det inte ställs samma krav på nutritionsbehandling som annan medicinsk behandling och därmed inte anpassas till sjukdomstillstånd i tillräcklig omfattning. En större kännedom om möjligheten att beställa specialkost behövs i verksamheten. Stödet i form av dietist/motsvarande och fortbildning inom området kan förbättras Finns lyhördhet för individens önskemål och behov? Av kostpolicyn framgår att Alla ska erbjudas en god måltidsservice, som innefattar lyhördhet för individens önskemål och behov. 6

9 Iakttagelser Matleverantören tillhandahåller tre olika alternativ av maträtter för lunch och middag, två varma rätter och en kall. På US, som har bricksystem för lunch och middag, väljer patienterna vad de önskar äta. Intervjuerna indikerar att dessa val kan göras dagligen eller för längre perioder. På ViN, som har kantinsystem, framkommer att patienterna vid de granskade enheterna inte väljer själva. Det är personalen som väljer och endast ett måltidsalternativ. Som skäl anges att det tar för mycket tid att gå runt och fråga alla patienter och t ex när patienterna ligger i isoleringsrum tar det ytterligare tid. Det förekommer att patienter med t ex annan kulturell bakgrund har anhöriga som tar med sig måltider till patienten. Personalen är positivt inställda till detta. Enligt matleverantören kan de även tillgodose sådana speciella behov. Bilden som ges vid intervjuerna är att det finns en lyhördhet bland personalen. Dock har vårdenheterna olika förutsättningar som begränsar möjligheten att kunna tillgodose olika behov. Några enheter har riktiga kök, andra inte. Olika exempel ges på vad som erbjuds för att patienterna ska få en god måltidsservice som baka bröd, färsk frukt, olika smårätter i frysen hemma som kan serveras om patienten så önskar mm. Lite finare småglas har köpts in för att servera näringsdrycker i dels för att det ser trevligare ut, dels för att patienterna lättare ska få i sig näringsdryckerna i små portioner. Patienternas syn Till patienterna ställdes frågor om kostens kvalitet och måltidsservice mm. Patienterna fick betygsätta på en skala på ett till fem, där betyget ett är mycket dålig och fem är utmärkt. Sammantaget får patientkosten ett gott betyg, fyra till fem. Patienterna ger också samma höga betyg på personalens servicegrad vad gäller servering av måltider samt mellanmål. Ett fåtal har klagomål på kryddning och grönsakernas tillagning. Patienterna ger även exempel på hur långt personalen sträcker sig för att tillgodose olika behov. De intervjuade patienterna på ViN känner inte till att det finns olika rätter att välja mellan men säger, efter information om möjligheten, att personalen gör bra val. Revisionell bedömning Vår bedömning är att lyhördheten för individens önskemål och behov och erbjudande om måltidsservice varierar men ställt mot patienternas nöjdhet får anses vara i stort tillfredsställande Finns handlingsplaner och lokala rutiner som innefattar mätbara mål samt struktur för uppföljning? Av kostpolicyn framgår att Handlingsplaner och lokala rutiner arbetas fram på produktionsenhetsnivå- eller arbetsplatsnivå. Dessa ska även innefatta mätbara mål och struktur för uppföljning. 7

10 Iakttagelser En av de granskade enheterna tar upp kost/nutritionsområdet i sin verksamhetsplan. Ingen av de granskade enheterna har dokumenterad handlingsplan för patienternas kost/nutrition. Alla enheter har en eller flera personer som har mer ansvar för kostområdet. Vid inskrivningen i slutenvård ställs frågor rörande kostområdet, t ex om kostallergi föreligger men även frukostvanor. Om en äldre patient är dement och inte riktigt kan prata för sig ställs frågor till eventuell medföljande anhörig eller kontakt kan tas med personal i äldrevården i kommunen. På vårdavdelningarna serveras frukost, lunch, middag och tre mellanmål. Måltiderna serveras jämt fördelat över dagen. Praxis finns för servering, portionering och beställning av patientens måltider. Det kan vara en eller flera personer som beställer lagad kost och beställning av annan kost till mellanmål kan skötas av andra personer, t ex sekreterare. Som tidigare nämnts diskuteras kostfrågor på enheterna. Dock ges ingen bild att personalen på ett strukturerat sätt diskuterat vilken kost som patienterna ska erbjudas t ex till mellanmål. Dietisternas uppfattning är man gör lite som man tycker. En vårdenhetschef utrycker att det finns svårigheter med kost/nutritionsområdet. Personalen har viljan och intresset - men hur få till det? En enhet har nyligen infört tydligare regler för beställning av både lagad kost och mellanmål. Tidigare fanns det kostkommittéer inom landstinget som var forum för kost/nutritionsområdet. Dessa var nedlagda vid vår förstudie men ska enligt uppgift startas upp igen. Rutinerna för registrering av kost och dryck varierar. I patientjournalen (Cosmic) finns en mall för rapportering om kost/nutrition. Bilden som ges vid intervjuerna är att vissa kliniker arbetar mer än andra med denna rapportering och att det framför allt är undersköterskornas uppgift. Flera av de intervjuade undersköterskorna har gått kurser om rapporteringen. Det framkommer vidare att vid viss medicinsk behandling är denna rapportering obligatorisk. Det varierar hur kost/nutritionsområdet hanteras vid ronder, från i stort inte alls till dagligen. Vårdpersonalen efterfrågar mer intresse från läkarna. Det framkommer att läkare är viktiga för att höja statusen på området inför patienterna. Mätbara mål samt struktur för uppföljning arbetar ingen av de granskade enheterna med. Svinnet av mat är det få som har en uppfattning om. Revisionell bedömning Vår bedömning är handlingsplaner och lokala rutiner inte tagits fram i enlighet med fullmäktiges kostpolicy. 8

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-03-24 Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Kostpolicy. Särskilt boende

Kostpolicy. Särskilt boende Kostpolicy Särskilt boende Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Nutritionsdagen 2015

Nutritionsdagen 2015 Nutritionsdagen 2015 Agneta Andersson Sveriges Kommuner och Landsting agneta.andersson@skl.se Nutritionsdagen 5 maj i Umeå Föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring Vad svarade SKL:

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Trycksår - handlingsplan

Trycksår - handlingsplan Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, indikator 4, 2013 Handlingsplan med mål och förbättringsarbete för att minska andelen trycksår inom Norrbottens läns landsting (NLL). Handlingsplan: NLL;s

Läs mer

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter

Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Revisionsrapport Stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheter Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Linda Sandelin IT-specialist Eva Andlert Cert. Kommunal revisor Landstinget i Östergötland 2013-01-23

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Handlingsplan 2015 för att förebygga trycksår

Handlingsplan 2015 för att förebygga trycksår Handlingsplan 2015 för att förebygga Många patienter utvecklar under sin tid på sjukhus. Konsekvenserna av ett är många, bland annat smärta, ängslan och bundenhet för patienten. För sjukvården innebär

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Oktober 2015. Rapport Näringsriktig kost vid äldreboenden Östersunds kommun

Oktober 2015. Rapport Näringsriktig kost vid äldreboenden Östersunds kommun Oktober 2015 Rapport Näringsriktig kost vid äldreboenden Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 10 Sammanfattning att de boende

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se

Miljöarbetet. Region Östergötland. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Eva Ogensjö, Cert. kommunal revisor Anders Larsson Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor Miljöarbetet Region Östergötland 27 januari 2015 Miljöarbetet Innehållsförteckning

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Förebyggande insatser vid särskilt boende

Förebyggande insatser vid särskilt boende www.pwc.se Revisionsrapport Lars Näsström Förebyggande insatser vid särskilt boende Marks kommun Förebyggande insatser vid särskilt boende Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Kostpolicy och Maj månad 2005. Reviderad november 2009. Omslagsbild: Tina Schedvin handlingsplan För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-11-20 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring Rutinen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av

Läs mer

Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy

Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy Sida: 1 (9) Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy 2015-2018 Sida: 2 (9) Inledning Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2013 en kostpolicy för Barn- och

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Kostpolicy. www.lio.se

Kostpolicy. www.lio.se Kostpolicy för Landstinget i Östergötland Inom landstinget serveras dagligen ett stort antal måltider till patienter, medarbetare och andra matgäster. Det är viktigt att den mat som serveras är smaklig,

Läs mer

(Livsmedelsverket, 2015)

(Livsmedelsverket, 2015) Enligt Folkhälsomyndigheten är det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå detta mål

Läs mer

- En kartläggning i slutenvården

- En kartläggning i slutenvården Dokumentation av nutritionsomhändertagandet för äldre patienter med risk för undernäring - En kartläggning i slutenvården Andrea Jareteg Leg. dietist, med. magister Fördjupningsarbete i klinisk nutrition,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Framtidens utmaningar

Framtidens utmaningar Framtidens utmaningar Åldrande befolkning Undernäring hos multisjuka - vi måste prioritera att patienten äter något Inte en homogen grupp med matgäster - A- och E-kost var inte lösningen Nöjda matgäster-ökade

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Tidaholm karin.artmo@tidaholm.se 2010-02-01 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor Vision Alla matgäster skall känna sig trygga i att

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Landstinget Sörmland kan bidra till en god kosthållning, som vårdgivare och arbetsgivare, genom att underlätta för patienter och personal att göra de

Landstinget Sörmland kan bidra till en god kosthållning, som vårdgivare och arbetsgivare, genom att underlätta för patienter och personal att göra de Kostpolicy Landstinget Sörmland kan bidra till en god kosthållning, som vårdgivare och arbetsgivare, genom att underlätta för patienter och personal att göra de hälsosamma valen. För patienter är kostpolicyn

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Bakgrund Kostkommission - Projekt Landstingets politiker gav Landstingsservice uppdraget att ta utreda vad som behövdes göras för att få

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Kost Kosttillägg-Näringsdryck Fastställt av Eva Blomberg Regelverk Verksamhet HSL Vård och omsorg Utarbetad av Länsövergripande VKL, Petra Ludvigson Skapat datum 150525

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Styrning av städning i vårdlokaler

Styrning av städning i vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport Eva Andlert Cert. kommunal revisor Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Styrning av städning i vårdlokaler Landstinget i Östergötland 11 november 2014 Styrning av städning i vårdlokaler

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2008-05-22, 48, Ansvarig: Stefan Augustsson Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: Reviderad 2012-02-15 Handlingsplan

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), huvudmän i enskild verksamhet med ansvar för vård

Läs mer

PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011

PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011 PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011 Inledning I den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet ingår att bekämpa förekomsten av trycksår. Landstinget

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Nationell satsning för. Ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för. Ökad patientsäkerhet Nationell satsning för Ökad patientsäkerhet Förord I denna broschyr redovisas en kort sammanställning av riskreducerande åtgärder mot vanligt förekommande vårdskador i svensk hälso- och sjukvård. Åtgärderna

Läs mer

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Säker vård - alla gånger Patientsäkerhet är ett av Landstinget i Jönköpings läns strategiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Härlagad måltidsglädje med patienten i fokus

Härlagad måltidsglädje med patienten i fokus Härlagad måltidsglädje med patienten i fokus Ett annat sätt att tänka Vi vill skapa något nytt. Men det är ändå lätt att man hamnar i gamla hjulspår. Sveriges friskaste län 2025 Framtidens utmaningar Åldrande

Läs mer