Kostpolicy.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostpolicy. www.lio.se"

Transkript

1 Kostpolicy för Landstinget i Östergötland Inom landstinget serveras dagligen ett stort antal måltider till patienter, medarbetare och andra matgäster. Det är viktigt att den mat som serveras är smaklig, näringsriktig och av god kvalitet, eftersom en bra kosthållning kan främja hälsa och förebygga sjukdom. För att uppnå bästa tänkbara kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är det viktigt att det för den enskilda individen ställs samma krav på nutritionsbehandlingen som på annan medicinsk behandling. För medarbetarna strävar landstinget efter att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Det innebär bland annat att det ska vara enkelt att hitta och välja hälsosamma måltider. Landstingets verksamheter ska präglas av ett kretsloppstänkande. Hänsyn till miljöaspekter ska tas vid upphandling, vid matsedelsplanering och vid hantering av maten inom landstinget. Kostpolicyn omfattar patienter, medarbetare och besökare. Hälsa, miljö, service, kunskap, kvalitet och ansvar är aspekter som beaktas. Områden som berörs är upphandling, tillagning av mat, transport av mat, patientvård, pedagogiska måltider, personalrestauranger, caféer, kiosker och automater, konferenser och sammanträden. Målen för kostpolicyn är att: så långt det är möjligt nyttja livsmedel och måltidtjänster som baseras på ekologiska framställnings metoder samt energi- och resurshållning i alla led. hantering av livsmedel, planering av matsedel och måltider ska ske utifrån styrkt kunskap om vad som bidrar till god hälso- och miljöutveckling. måltider som serveras ska vara näringsriktiga, smakliga och av god kvalitet. Dessutom ska etiska, miljömässiga, kulturella och religiösa aspekter beaktas. identifiering av felnärda patienter och kostrelaterade problem ska ske för att kunna vidta åtgärder och förebygga relaterade komplikationer. patienter, medarbetare och övriga matgäster ska erbjudas en god måltidsservice, som innefattar lyhördhet för individens önskemål och behov. måltiden ska ge tillfälle till möte och trivsel. Den fysiska måltidsmiljön ska sträva mot att överallt vara hälsofrämjande utifrån ljus, färg, ljudnivå, musik, konst, naturkontakt och luftkvalitet. en kostkommitté ska finnas i varje länsdel. För att kunna följa kostpolicyn kompletteras den med Riktlinjer mat och nutrition. Handlingsplaner och lokala rutiner arbetas fram på produktionsenhets- eller arbetsplatsnivå. Dessa ska även innefatta mätbara mål och struktur för uppföljning.

2 juni 2008 Riktlinjer för mat och nutrition i landstinget i Östergötland Maten är viktig för alla, både patienter, medarbetare och besökare. Maten berör oss ofta känslomässigt, samtidigt som det finns en omfattande kunskapsgrund om att den näringsmässiga sammansättningen, proportionerna, tillagningen och fördelningen av maten över dagen, kan främja hälsa och förebygga sjukdom [1, 2]. Inom landstinget serveras dagligen ett stort antal måltider till patienter, medarbetare och andra matgäster. Att maten som serveras är smaklig, näringsriktig och av god kvalitet är i överensstämmelse med landstingets vision. Folksjukdomar som dominerar sjukdomsbördan i I-länder är i första hand hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2, cancer och fetma. Dessa sjukdomar är starkt relaterade till matvanorna [3]. Små förbättringar i kosten kan ha betydelse. Forskning visar tillexempel att låg konsumtion av frukt och grönsaker förklarar 31 procent av hjärt- kärlsjukdom, 19 procent av magtarmcancer och 11 procent av slaganfallen [2]. Rekommendationen i Sverige är 500 gram frukt och grönsaker per dag, bland östgötarna uppskattas 12 procent av männen och 17 procent av kvinnorna äta enligt rekommendationen år 2006 [4]. Det finns evidens för att förändringar i kosten har effekter, både i positiv och i negativ riktning. Mest betydelsefullt är kanske att förändringar i kosten inte bara påverkar hälsan just för stunden, utan är avgörande för om individen drabbas av sjukdom långt senare i livet [2, 5-11]. Vid många sjukdomstillstånd har maten en viktig roll i den medicinska behandlingen och är en del av omvårdnaden för alla patienter. Ett bra näringstillstånd är en grund för bästa möjliga resultat av övrig vård och behandling, oavsett vårdtidens längd. En tilltalande näringsriktig måltid och en avvägd måltidsordning ökar förutsättningarna för att maten upplevs positivt även vid sjukdom, då aptiten är sämre. Näringstillförseln behöver anpassas till sjukdomstillstånd och ta hänsyn till patientens förmåga att tillgodogöra sig energi och näring, till exempel i palliativ vård. Hänsyn ska också tas till olika åldersgrupper som barn och äldre och det ska finnas utrymme för individuella önskemål. Maten på sjukhus kan även ha en pedagogisk roll som till exempel vid nyupptäckt diabetes. Tillstånd av näringsbrist är ett vanligt problem inom vård och omsorg i Sverige. I genomsnitt är 28 procent undernärda [12-14]. Bland kroniskt sjuka äldre är förekomsten ännu högre, där uppskattas en av tre lida av undernäringstillstånd [15]. För en välnutrierad individ förkortas sjukhusvistelsen och vårdbehovet minskar. Undernärda patienter kan ha upp till 50 procent längre vårdtid och löper större risk att drabbas av komplikationer. Förutom ökad livskvalitet hos individen finns ekonomiska besparingar för hälso- och sjukvården/samhället att uppnå genom att patienter är välnutrierade [15]. 1

3 Vid sjukdom eller funktionsnedsättning ska det ges förutsättningar för ett liv i autonomi, värdighet och trygghet. Även den fysiska och psykiska miljön vid matsituationen är av stor betydelse. En god hälso- och sjukvård vad gäller kvalitet och patientsäkerhet omfattar att även nutritionsbehandlingen för den enskilda individen underkastas samma krav som annan medicinsk behandling För medarbetarna strävar landstinget efter att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Det innebär bland annat att det ska vara enkelt att hitta och välja hälsosamma måltider. Matrasten ger möjlighet att tillföra energi och näring samt ge avkoppling och gemenskap. Miljöbelastningen från livsmedelsförsörjningen är stor. Livsmedlen kräver en femtedel av Sveriges totala energianvändning. Det går åt mycket resurser och alstras mycket avfall i livsmedelskedjan från jordbruksproduktion och transporter till tillredning. Eftersom olika livsmedel har olika stor påverkan på miljön, har exempelvis planeringen av matsedeln en nyckelroll [16]. I landstingets uppdrag ingår att medverka till en hållbar utveckling som innebär att även kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Landstingets verksamheter ska präglas av ett kretsloppstänkande. Hänsyn till miljöaspekter ska tas vid upphandling, vid matsedelsplanering och vid hantering av maten inom landstinget. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Hälso- och sjukvården ska också arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). Visionen för landstinget i Östergötland är: Bra vård och bättre hälsa Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Landstinget i Östergötland är också medlem i WHO-nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, som bland annat arbetar med att utveckla sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för patienter och att främja en positiv hälsoutveckling hos medarbetarna (www.natverket-hfs.se). Denna kostpolicy tar hänsyn till hälsa och miljö och stärker kvaliteten och hanteringen av maten inom landstinget i Östergötland och syftet är att med mat och måltid främja hälsa och förebygga sjukdom. Hälso- och sjukvårdens politiker, tjänstemän och verksamhetschefer har ansvar för maten till patienter på sjukhus och att matkedjan fungerar från upphandling till serverad måltid. 2

4 Målen för kostpolicyn är att: kostpolicyn följs vid upphandlingar och inköp av livsmedel och måltidstjänster i köksverksamhet, och till dem som tillhandahåller måltider eller livsmedel i landstingets lokaler. Så långt det är möjligt baseras livsmedel och måltidtjänster på ekologiska framställningsmetoder samt energi- och resurshållning i alla led. hantering av livsmedel, planering av matsedel och måltider ska ske utifrån styrkt kunskap om vad som bidrar till god hälso- och miljöutveckling. måltider som serveras ska vara näringsriktiga, smakliga och av god kvalitet. Dessutom ska etiska, miljömässiga, kulturella och religiösa aspekter beaktas. identifiering av felnärda patienter och kostrelaterade problem ska ske för att kunna vidta åtgärder och förebygga relaterade komplikationer. patienter, medarbetare och övriga matgäster ska erbjudas en god måltidsservice, som innefattar lyhördhet för individens önskemål och behov. måltiden ska ge tillfälle till möte och trivsel, en strävan ska vara att den fysiska måltidsmiljön ska sträva mot att överallt vara hälsofrämjande utifrån ljus, färg, ljudnivå, musik, konst, naturkontakt och luftkvalitet. en kostkommitté ska finnas i varje länsdel. Landstinget arbetar aktivt med mat och mathantering genom att vid: Upphandling Ställa krav på ett hälsosamt utbud av livsmedel, måltider och måltidstjänster Så långt det är möjligt baseras livsmedel och måltidtjänster på ekologiska framställningsmetoder samt energi- och resurshållning i alla led. Behovsinventering och kravspecifikation grundas på kunskap. Tillämplig lagstiftning följs. Kompetenta medarbetare inom mat och näring säkerställer detta. Uppföljning av att avtal följs sker kontinuerligt. Ansvar har Försörjningscentrum. Tillagning av mat Måltiderna till patienter tillagas enligt riktlinjer i Svenska Näringsrekommendationer och Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg [1, 12, 17]. Matsedeln är näringsberäknad och planeras utifrån förstklassiga råvaror och säsongsanpassas så långt det är möjligt. Patientens måltid styrs av diagnos och nutritionsstatus, samt i möjligaste mån utifrån individuella önskemål. Det systematiska miljöarbetet följer landstingets miljöpolicy. Tillagningsprocessen ger förutsättningar för att varje måltid som serveras blir en positiv upplevelse. Regelbunden kommunikation mellan kök och mottagare krävs för ett gott resultat. Kompetent personal inom näringslära, dietetik, livsmedelshygien och matlagning sköter tillagningen. Kontinuerlig fortbildning sker av alla medarbetare. Enhetschef för köksverksamheten har ansvar för näringsinnehåll, smak, ekonomi, miljöaspekter, kompetensutveckling och uppföljning. 3

5 Transport av mat Rutiner och tider för mattransporter följer måltidsordningen på sjukhusen. Kortast möjliga varmhållningstid efterstävas. Tillämplig lagstiftning och myndighetsföreskrifter när det gäller kvalitet, hygien och miljö följs. Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt av utsedd ansvarig. Patientvård Vid öppenvårdsbesök identifieras kostrelaterade problem och vid behov upprättas en behandlingsplan som dokumenteras, följs upp och utvärderas. Vid inskrivning av patient i slutenvård görs en nutritionsbedömning där energi- och näringsbehov fastställs. Vid behov upprättas en plan för nutritionsbehandlingen som dokumenteras, följs upp och utvärderas. Vid identifiering av felnärda patienter används validerade instrument. Vid utskrivning bedöms behovet av fortsatt nutritionsstöd. Information ges till patienten och eventuellt annan vårdgivare. Läkare, sjuksköterska och dietist har gemensamt ansvar för bedömning, dokumentation och informationsöverföring [15]. På vårdavdelning serveras frukost, lunch, middag och tre mellanmål, måltiderna serveras jämnt fördelade över dagen, mellan klockan och [12]. Patienter får näringsriktig mat och vid behov specialkost [1, 12, 17]. Alla måltider serveras utifrån hälsofrämjande aspekter, så som måltidsmiljö, patientens förberedelse inför måltiden, valmöjligheter i menyn och med aptitlig servering [18]. Vid matning tas största hänsyn till patientens integritet och autonomi. Matsituationen bygger på ömsesidig tillit. Rutiner finns för mottagande av matvagnen, portionering och servering. Kostansvarig utses på varje vårdavdelning. Varje enhet har stöd av dietist. Fortbildning i kostfrågor sker kontinuerligt. Ansvarig är enhetschefen. Pedagogiska måltider Pedagogiska måltider bör följa rekommendationerna [1, 12, 17]. Måltiden är ett lärtillfälle och en hjälp för individen att förändra kosthållningen och eller beteendet i matsituationer. Ansvarig är enhetschefen. Personalrestaurang Personalrestaurangen ska utstråla matglädje! Svenska näringsrekommendationer följs. Måltiderna är vällagade av förstklassiga råvaror och aptitligt serverade. Kompetenta medarbetare inom matlagning, näringslära, service och hygien finns och fortbildning sker kontinuerligt. Måltider som serveras i personalrestaurangen är en del av landstingets satsning på en hälsofrämjande arbetsplats. Det ska vara lätt att göra hälsosamma val. 4

6 Meny, sallad, bröd och övrigt sortiment varieras och utvecklas fortlöpande utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Regelbunden uppföljning av kundtillfredsställelse genomförs. Ansvarig är enhetschef för personalrestaurang. Café, kiosk och automat Vid upphandling av kiosker, cafeterior och automater ska landstingets kostpolicy beaktas. Utbudet är i linje med landstingets inriktning som en hälsofrämjande organisation. Det ska vara lätt att göra hälsosamma val. Regelbunden uppföljning av kundtillfredsställelse genomförs. Ansvarig är respektive entreprenör. Konferens och sammanträden Vid möten och konferenser är förtäringen i linje med landstingets inriktning som en hälsofrämjande organisation. Vid upphandling av konferensanläggningar ska landstingets kostpolicy beaktas. Kostkommitté Kostkommittén är representanter för de verksamheter som hanterar mat och näring. Kostkommittén samordnar, värnar och utvecklar kostfrågorna i länsdelen, Är diskussionsforum och kunskapsstöd för verksamheterna. Initierar utbildning och fortbildning Kostpolicyn ska vara ett stöd för verksamheterna att stärka kvalitén och hanteringen av maten. Målet är också att det ska vara enkelt för patienter, medarbetare och besökare att välja måltider och livsmedel som är bra för hälsan och för miljön. För att nå målen ska policyn kompletteras med lokala rutiner och handlingsplaner på produktionsenhets- eller arbetsplats nivå. Dessa ska även innefatta mätbara mål och struktur för uppföljning. Varje enhetschef ansvarar för att kostpolicyn görs känd hos berörda medarbetare. Kostpolicyn ska ses över och revideras fortlöpande. Referenser 1. Alexander J, et al., Nordic Nutrition Recommendations th ed. 2004, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 2. WHO, Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, in WHO Tech Rep Ser 916, R.o.t.W.F.J.e. consultation, Editor. 2003: Geneva. 3. WHO, The World Health Report Reducing risks, promoting healthy life, WHO, Editor. 2002: Geneva. 5

7 4. Lindhe Söderlund L, et al., Östgötens hälsa Östgötarnas levnadsvanor och motivation att förändra dessa, in Rapport 2007:1, L.i. Östergötland, Editor. 2006, Folkhälsovetenskapligt centrum: Linköping. 5. Eriksson KF and Lindgärde F, Prevention of type 2 diabetes mellitus by diet and physical exercise. The 6-year Malmö feasibility study. Diabetologia, : p Hu FB and Willett WC, Optimal Diets for Prevention of Coronary Heart Disease. JAMA, : p International, W.C.R.F., Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, ed. A.I.f.C. Research. 2007, Washington. 8. Knowler WC, et al., Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metfromin. N Engl J Med, : p Kosaka K, Noda M, and Kuzuya T, Prevention of type 2 diabetes by lifestyle intervention: a Japanese trail in IGT males. Diabetes Res Clin Pract, : p Mozaffarian D and Rimm EB, Fish intake, Contaminants, and Human Health. Evlauating the Risks and the Benefits. JAMA, : p Tuomilehto J, et al., Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med, : p , E.-g., Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg, ed. A. Merethe. 2003, Uppsala: Livsmedelsverket. 13. Cederholm T, Undernäring vanligt inom svensk sjukvård. Värdering av evidensläget ger tydligt resultat: Hög tid satsa på klinisk nutrition. Läkartidningen, : p Johansson U, et al., Nutritionsbehandling inom slutenvården Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer. Läkartidningen, : p Mossberg T, Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling. SoSrapport 2000: , Stockholm: Socialstyrelsen. 16. Naturvårdsverket, M. Våra 16 miljökvalitetsmål. Miljömålsportalen 2008 [cited ]. 17. Livsmedelsverkets and e.f.k.-o.h.o.f.p.n. SLV, Svenska näringsrekommendationer, ed. Livsmedelsverket. 2005, Uppsala. 18. Wikby K and Fägerskiöld A, The willingness to eat. Scand j Caring Sci, : p

Den goda måltiden. Mat- och måltidspolicy för Gotlands kommun

Den goda måltiden. Mat- och måltidspolicy för Gotlands kommun Den goda måltiden Mat- och måltidspolicy för Gotlands kommun Innehåll Den goda måltiden Mat och Måltidspolicy för Gotlands kommun 5 Varför har Gotland en mat- och måltidspolicy? 6 Kommunens mål om hälsa

Läs mer

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 KOSTPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund 3 Syfte 3 Barnomsorg - o skola Mål 4 Styrdokument 4 Samverkan 5 Kostombudsträffar 5 Ansvarsfördelning 6 Matsedel

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet.

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad är framtaget på uppdrag och beslutat av Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-27 Struktur för kostpolitiskt program med policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider inom förskola, skola, vård och omsorg i Habo kommun

Läs mer

MAT OCH MILJO POLICY FÖR MÅLTIDS VERKSAMHETEN I HALLSBERGS KOMMUN.

MAT OCH MILJO POLICY FÖR MÅLTIDS VERKSAMHETEN I HALLSBERGS KOMMUN. .. MAT OCH MILJO 2012-05-14 POLICY FÖR MÅLTIDS VERKSAMHETEN I HALLSBERGS KOMMUN. Inlednin2 l Hallsbergs kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse

Läs mer

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6 Innehållsförteckning 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Bakgrund... 6 3.1 Varför är det viktigt att främja goda levnadsvanor i hälso- och sjukvården?... 6 3.2 Lagar, riktlinjer och regionala styrdokument...

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden Riktlinjer för kost och nutrition Sida 2 av 22 Sida 3 av 22 Version: maj 2010 Antagen av Omsorgsnämnden: maj 2010. Den första versionen togs fram 2006 av Kostservice och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Mat och måltider inom hälso- och sjukvården. Exempel från sjukvårdsverksamhet

Mat och måltider inom hälso- och sjukvården. Exempel från sjukvårdsverksamhet Mat och måltider inom hälso- och sjukvården Exempel från sjukvårdsverksamhet I livets slutskede, då maten inte längre smakade och vikten rasade, förmedlade Anders Paulrud följande tankar kring måltidsupplevelsen:

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Främja Hälsa. Riktiga män äter sallad. TEMA: Hälsofrämjande kost och matvanor. Måltidsglädje på sjukhus. Oroande trend om ökande kolesterolnivåer

Främja Hälsa. Riktiga män äter sallad. TEMA: Hälsofrämjande kost och matvanor. Måltidsglädje på sjukhus. Oroande trend om ökande kolesterolnivåer Främja Hälsa nr 1 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Hälsofrämjande kost och matvanor Det finns en samlad och vetenskapligt grundad kunskap om vad som är hälsosam mat Ingrid Larsson

Läs mer

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-27 Innehållsförteckning Inledning 4 Hälsa 4 Miljö 4 Kostkvalitet 4 Mål 5 Vård och omsorg 5 Måltidsordning 5 Energifördelning

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program för Katrineholms kommun Antaget i Katrineholms Kommunfullmäktige 2009-03-16 38 Text: Kostchef Camilla Wiström, Kostservice, i samarbete med Kommundietist Karin Engvall, Äldreomsorgen,

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan I Säters kommun Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2015-xx-xx,? 1 Innehållsförteckning INLEDNING/BAKGRUND... 2 GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER...

Läs mer

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar LIVSMEDELS VERKET Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar Förord n Maten på jobbet är en fråga som berör säkerhet, trivsel, samarbete, kreativitet, välbefinnande, arbetsförmåga, sjukfrånvaro eller

Läs mer

KOSTPOLITISKT PROGRAM

KOSTPOLITISKT PROGRAM Hörby 2011-12-27 KOSTPOLITISKT PROGRAM Mål Riktlinjer Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-181 08 social@horby.se www.horby.se 2 Kostpolitiskt program Inriktningsmål

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA. Kostservice 2014-12-01

1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA. Kostservice 2014-12-01 1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA Kostservice 2014-12-01 2(12) Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, en källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor har också

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat Kostprogram Askersunds kommun Matens betydelse mer än ett mål mat Bakgrund Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla och är helt nöd vändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi

Läs mer