Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Landstinget i Östergötland"

Transkript

1 Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfrågor Metod och avgränsning 2 3 Granskningsresultat Styrande dokument och rutiner Fakturering och faktureringsunderlag Kontroll resa mot besök 6 Landstinget i Östergötland

3 1 Sammanfattning Revisorerna i Landstinget i Östergötland har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende sjukresor. Vissa kostnader i landstingets redovisning är ett resultat av upphandling där tillfredställande intern kontroll är svårare att genomföra än i normal verksamhet. Ett sådant område bedöms sjukresor vara. Sjukresor ingår i samhällsbetalda resor där landstinget tillsammans med kommuner, länstrafik, beställningscentraler (upphandlad samordnare av samhällsbetalda resor inom länet) och externa transportörer (taxibolag) är intressenter. Årligen bekostar Landstinget i Östergötland ca sjukresor till en kostnad av ca miljoner kronor. Syftet med granskningen har varit att granska och bedöma om räkenskapsmaterialet uppfyller ställda krav och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning avseende revisionsfrågorna är följande: Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt Kommunal redovisningslag samt landstingets egna regler? Vi bedömer att räkenskapsmaterialet inte uppfyller kraven enligt kommunal redovisningslag (kap 2, 4) och landstingets egna anvisningar. Granskningen visar att räkenskapsmaterialet inte är komplett. Är den interna kontrollen i samband med fakturahantering tillräcklig? Vi bedömer att den interna kontrollen i samband med fakturahanteringen är otillräcklig. Det saknas en fastställd uppföljnings- eller internkontrollrutin för sjukresor. Riktigheten i kostnaden för fakturerade sjukresor går inte att kontrollera eller bara till del. Det går inte att fastställa om landstingets kostnad uteslutande omfattar sjukresor. Landstinget i Östergötland 1 av 8

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Landstingets revisorer genomför återkommande granskningar av den ekonomiska redovisningen och räkenskapsmaterialet för att bedöma rutiner, tillförlitlighet och kvalitet. Vilka krav som ställs på räkenskapsmaterialet finns angivet i Kommunal redovisningslag och landstingets egna regler. Vissa kostnader i landstingets redovisning är ett resultat av upphandling där tillfredställande intern kontroll är svårare att genomföra än i normal verksamhet. Ett sådant område bedöms sjukresor vara. Sjukresor ingår i samhällsbetalda resor där landstinget tillsammans med kommuner, länstrafik, beställningscentraler (upphandlad samordnare av samhällsbetalda resor inom länet) och externa transportörer (taxibolag) är intressenter. Årligen bekostar Landstinget i Östergötland ca sjukresor till en kostnad av ca miljoner kronor. Utifrån genomförd förstudie inriktas granskningen mot landstingets kostnader uppkomna vid persontransporter mellan bostad och vårdinrättning. Granskningen genomförs utifrån en risk- och väsentlighetsanalys och i enlighet med revisionsplan Revisionsfrågor Syftet med granskningen är att granska och bedöma om räkenskapsmaterialet uppfyller ställda krav och om den interna kontrollen är tillräcklig. Utifrån syftet ska följande revisionsfrågor besvaras. Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt Kommunal redovisningslag samt landstingets egna regler? Är den interna kontrollen i samband med fakturahantering tillräcklig? 2.3 Metod och avgränsning Granskningen har omfattat: Genomgång av relevanta delar av landstingets avgiftshandbok, reglemente för uppföljning och intern kontroll samt rutinbeskrivning avseende fakturabetalning. Intervjuer med enhetschef och handläggare vid patientkontoret inom Resurscentrum, enhetschef för avtalsgruppen inom ledningsstaben och affärsområdeschef inom Resurscentrum. Vidare har kontakter tagits med chefsjurist och jurist vid sakkunniggruppen inom ledningsstaben. Landstinget i Östergötland 2 av 8

5 Manuell granskning av fakturor och fakturaunderlag (taxameterkvitto och sjukreseintyg). Bearbetning och matchning av fakturaunderlag (beställningsstatistik) mot landstingets databaserade mottagningsregister med hjälp av registeranalysprogram. Fördjupad granskning utifrån registeranalysens resultat. Granskningen har avgränsats till att omfatta fakturor omfattande ca resor från tre transportörer avseende mars 2011 samt beställningsstatistik omfattande ca resor från två beställningscentraler avseende april Granskningen avser inte kostnader för ambulanstransport eller transportmedel som är särskilt inrättade för liggande patienttransporter. Ett utkast till revisionsrapporten har lämnats till berörda för synpunkter på sakinnehåll i rapporten. 3 Granskningsresultat 3.1 Styrande dokument och rutiner Lagstiftning Landstinget har sedan 1992 ansvaret för utbetalning av sjukreseersättning. Enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor ska landstinget utge resekostnadsersättning till personer som omfattas av sjukförsäkring enligt lag (1962:381) om allmän försäkring och är bosatta inom Landstinget i Östergötland. Regelverk för ersättning Landstingets regelverk för utbetalning av sjukresor regleras i avgiftshandboken vilken beslutats av fullmäktige. Ersättning enligt avgiftshandboken lämnas för resa vid sjukvård eller tandvård hos: landstingets öppna respektive slutna sjukvård landstingets tandvård vårdgivare med avtal med landstinget läkare eller sjukgymnaster med ersättning från landstinget enligt lag om läkarvårds- eller sjukgymnastersättning till Försäkringskassan ansluten tandläkare läkare inom studerandehälsovård som uppbär statsbidrag hos högskolestyrelsen. Sjukresa ska beställas genom, av för ändamålet, inrättade beställningscentraler för samhällsbetalda resor i Östergötland och ska ske med avtalsbunden transportör. För att få sjukreseersättning ska patienten redovisa sin resa på en speciell blankett (sjukreseintyg) där vårdenheten intygar att patienten av medicinska skäl behöver åka taxi i samband med vårdtillfället. Intyget ska lämnas till taxichauffören. Kostnad för Landstinget i Östergötland 3 av 8

6 sjukresa i periodiskt återkommande dagsjukvård och för färdtjänstberättigad person ersätts alltid av landstinget. Ersättning ges inte för sjukresor med egen bil eller med buss/tåg inom Östergötland med undantag för patienter i periodiskt återkommande dagsjukvård. Avtal Ersättningen grundar sig på avtal om samhällsbetalda resor som i huvudsak är upphandlade av länets kommuner. Avtalen omfattar även sjukresor. Det finns olika parter i avtal avseende lokala transportörer och lokala beställningscentraler. Parterna är dels upphandlande kommun och transportör (taxibolag) dels upphandlande kommun och beställningscentral. Landstinget har dock tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner upphandlat Samres AB som beställningscentral för inomkommunala sjukresor (Linköping och Norrköping). Här är således landstinget avtalspart. Nio kommuner har upphandlat beställningscentraler. I fyra av dessa avtal är det en transportör som ansvarar för beställningscentralen. Intern kontrollreglemente Landstingets interna kontroll styrs ytterst av Reglemente för uppföljning och intern kontroll. Inom Resurscentrum ska produktionsenhetschefen fastställa en uppföljnings- och internkontrollrutin avseende sjukresor. Den ska innehålla uppgifter om vem/vilka som skall utföra olika delmoment, hur ofta de genomförs och hur och till vem de rapporteras. Varje produktionsenhet utformar sina egna regler utifrån den struktur som återges på landstingets intranät. Inom Resurscentrum finns en upprättad rutinbeskrivning avseende fakturabetalning av sjukreseersättning. I rutinen beskrivs hur faktura ska administreras och att underlag ska arkiveras. Vidare anges de kontroller av faktura som handläggare ska genomföra samt hur ofta rutinen ska utföras. Kontroller som ska genomföras är: höga belopp, remisskontroll för resa utanför Östergötland, patienten är östgöte, sjukreseblanketten är ifylld med ja för taxi, dagvårdslistor mot fakturan, rekvisitioner. I de fall fel hittas på fakturan ska den återsändas med notering om vad som är fel. Landstinget i Östergötland 4 av 8

7 Iakttagelser och bedömning Lag om resekostnadsersättning eller landstingets regler om sjukresersättning fastställer inte den ersättning som skall utgå till avtalsbunden transportör. Lagen är en paraplylag för sjukresor och landstingets regler om sjukresersättning är allmänt hållna och fastställer inte ersättningsnivåer. Enligt upphandlade avtal om lokala beställningscentraler och lokala transportörer är landstinget inte avtalspart. Möjligheten att i samband med eventuella meningsskiljaktigheter ianspråkta vad som avtalats utöver fastställda priser, upplever vi som begränsad. Någon av Resurscentrum upprättad och fastställd uppföljnings- eller internkontrollrutin för sjukresor finns inte. Beträffande den rutinbeskrivning som finns avseende fakturabetalning är vår bedömning, utifrån uppräknade kontrollmoment, att: alla angivna kontroller inte går att genomföra väsentliga kontrollmål (fakturering och fakturaunderlag) saknas 3.2 Fakturering och faktureringsunderlag Kontroll av pris mot avtal lokala transportörer Länets kommuner har för behovet av inomkommunala samhällsbetalda resor (resor inom kommungränsen) upphandlat lokala beställningscentraler och lokala transportörer. Avtalen med lokala transportörer innehåller avsnitt om sjukresor. Ersättningen till transportören regleras i en prisbilaga omfattande bland annat grundbelopp och kilometerersättning. Vår kontroll avser om fakturerad kostnad följer avtalets prisbilaga. Iakttagelser och bedömning Vi bedömer att följsamhet råder mellan avtal och fakturerade grundbelopp och kilometerersättning. I enstaka fall förekommer dock fasta priser baserad på avvikande taxa. Kontroll av fakturering från beställningscentraler Landstinget har tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner, för behovet av samhällsbetalda resor (inomkommunala), upphandlat beställningscentral (Samres AB). Landstinget och länets kommuner har också upphandlat beställningscentral (Östgötatrafiken) för kommun- och länsövergripande resor. Faktureringen från Samres och Östgötatrafiken är baserad på beställningsstatistik vilken är översänd till landstinget i en Excel-fil. Underlag i form av taxameterkvitton saknas dock för flertalet av sjukresorna. Landstinget i Östergötland 5 av 8

8 Vår kontroll avser en skälighetsbedömning mellan angiven kostnad och resans längd. Iakttagelser och bedömning I ca 300 resor (1,6%) av granskningsunderlagets ca resor förekommer en kostnad som är högre än den kostnad som angivits som om den inte varit samordnad. Av dessa avser ca 260 Östgötatrafikens beställningsstatistik. Den förklaring som ges är att vid beställning skapas ett referensvärde i beställningsstatistiken motsvarande den totala kostnaden för resan, det vill säga den kostnad patienten ska betala vid en ensamresa. Kostnaden baseras på prissättningen för den ordinarie linjetrafiken. När patienten inte bedöms kunna åka med den ordinarie linjetrafiken klassificeras resan som övrig trafik och sker då till en högre kostnad. För dessa resor behövs tillstånd från sjukresekontoret. Det är heller inte ovanligt att resor med samma reseavstånd har en prissättning som varierar betydligt. Det förekommer prisdifferenser på 100 % eller mer. Utifrån avtalen bedöms inte prisdifferenserna som rimliga. Kontroll av underlag Till de faktureringar lokala transportörer och beställningscentraler gör gentemot landstinget följer underlag. Vår kontroll avser omfattning och status av bifogat underlag. Iakttagelser och bedömning Kontrollen visar när det gäller faktureringen från Samres AB och Östgötatrafiken AB att underlag delvis saknas. Sjukreseintygen tillställs dock sjukresekontoret. Sjukreseansvariga kan bara göra skälighetskontroller av beställningsstatistiken (fakturaunderlaget). Kontrollen av de underlag som bifogas fakturor från lokalt upphandlade transportörer visar att materialet inte är komplett. Taxameterkvitton och sjukreseintyg saknas till viss del. Faktura och underlag saknar till viss del information om resmål. Någon koppling till beställningscentralernas beställningsstatistik görs inte. Det går inte att fastställa om det är en sjukresa eller inte. Vi bedömer att delar av räkenskapsmaterialet saknas och mot bakgrund av det inte går att kontrollera riktigheten i faktureringen. 3.3 Kontroll resa mot besök Vi har genomfört en registeranalys av beställningsstatistik från Samres AB och Östgötatrafiken AB. Utifrån beställningsstatistiken har matchning gjorts mot i landstingets mottagningsregister. Mottagningsregistret omfattar inte besök till landstingets egna tandvårdsinrättningar, privata tandläkare eller röntgenmottagningar. Landstinget i Östergötland 6 av 8

9 Vår kontroll avser om resa till sjukvårdsinrättning är förenat med ett besök. Iakttagelser och bedömning Kontrollen visar att det i ca 420 fall (2,3 %) av granskningsunderlagets ca resor förekommer resor till något av länets sjukhus där en registrering i mottagningsregistret saknas. För flertalet av dessa resor, som är inresor, finns även en återresa i beställningsstatistiken. Orsaker till utfallet kan vara: ofullständig mottagningsstatistik, kommunal färdtjänstresa, beställd sjukresa som inte avser ett besök hos vårdgivare. Vi bedömer att alla fakturerade resor inte är sjukresor. Landstinget i Östergötland 7 av 8

10 Namnförtydligande Namnförtydligande Landstinget i Östergötland 8 av 8

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS

Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS Revisionsrapport 2015:3 Genomförd på uppdrag av revisorerna 25 augusti 2015 Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS På uppdrag av revisorerna i Västerås stad Innehåll

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005 Revisionsrapport Granskning av Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag Norrbottens läns landsting Oktober 2005 Namn Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Hans Rinander Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Revisionsrapport Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i hantering av kommunens och bolagens bilar Oxelösunds kommun Andreas Gustavsson Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd personal via bemanningsföretag

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd personal via bemanningsföretag Norrbottens läns landsting Juni 2009 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Dick Hedquist, Certifierad kommunal

Läs mer

KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE

KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE Utförd på uppdrag av Region Skånes Revisorer KONTROLL AV FAKTUROR FRÅN EXTERNA VÅRDGIVARE 2011-01-25 Bo Anderson Dag Ström BDO Consulting Group AB SAMMANFATTNING Revisorerna i Region Skåne har gett BDO

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer