Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar"

Transkript

1 Promemoria : Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar : ekonomiska basfakta Valuta: dollar (SGD), 1 SGD ca 5,2 SEK BNP: SGD 345,6,8 mrd (2012) BNP/capita: SGD (PPP) (2012) BNP-tillväxt: 1,5 % (2013) Inflation: 4,6 % (2012) Arbetslöshet: 2,1 % (2013) Valutareserv: SGD 316,7 (2012) Export: SGD 510,3 mrd (2012) Import: SGD 474,6 mrd (2012) är högt industrialiserat med en framgångsrik marknadsekonomi. Största ekonomiska sektorn är tillverkningsindustrin följt av handelssektorn samt den finansiella tjänstesektorn. Landet har en av världens största hamnar. Jordbruk saknas nästan helt. Viktigaste tillverkningsindustrin är elektronik, följt av den petrokemiska industrin. Utländska multinationella storföretag dominerar tillverkningsindustrin. Ett fåtal inhemska storföretag finns, flertalet statsägda. Beroendet av omvärlden är mycket högt, omfattning på export och import är stor. Andelen reexport är hög. Största handelspartners är Malaysia, EU, Kina, Indonesien, USA och Hong Kong. Bakgrund är ett välmående land med en BNP per capita (PPP) som är bland de fem högsta i världen. Landet har en av världens mest öppna ekonomier med transparanta och affärsvänliga regelverk och man rankas mycket högt i listan över de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Korruptionen är också mycket låg, konkurrerar med de nordiska länderna om förstaplatsen i världsrankingen. Landet har den tredje största valutamarknaden i världen, efter London och New York. Vidare kommer på andraplats World Economic Forum s ranking över världens mest konkurrenskraftiga ekonomier. toppar fortsatt Världsbankens lista över var det är enklast att göra affärer, ease of doing business ranking.

2 Sveriges Ambassad Promemoria 2(8) Många internationella företag har valt att etablera sig i landet. Kontoren i har ofta ett stort regionalt ansvar som ofta inkluderar hela Sydostasien och ibland även Oceanien samt andra delar av Asien. har en strategisk geografisk position, omkring hälften av all handel till havs passerar sundet utanför landet vilket har gjort det till en viktig knutpunkt och logistikcentrum för hela regionen. har världens näst största hamn för containertrafik och en av världens största raffinaderikapaciteter. Flygplatsen är av världsklass med utmärkta förbindelser. Allt detta genererar viktiga inkomster. Landet saknar nästan helt naturtillgångar vilket gör ekonomiskt beroende av omvärlden för import och export. Det stora omvärldsberoendet gör landet sårbart och utvecklingen styrs i hög grad av vad som händer i världsekonomin. De ekonomiska problemen i Europa och USA har i viss mån kunnat kompensera genom ökad handel i närområdet, särskilt med Kina. När Kinas tillväxt nu avmattats får det genomslag även i. BNP & Tillväxt År * ** BNP per Capita 59,813 64,451 65,048 N/A N/A N/A Tillväxt 14,5 % ** 5,2 % 1,3 % 1-3 % 3-4 % /år 2-3 % /år Produktivitetsökning 10,7% 1,3 % -2,6 % N/A 2-3 % /år 1-2 % /år *prognos, **målsättning Det senaste decenniet har tillväxten i genomsnitt legat på 5-6 % årligen. Den biomedicinska sektorn (BMS) och tillverkningsindustrins framgång har varit en starkt bidragande faktor till detta. En ökad efterfrågan på bl.a. läkemedel har möts av en expansion av BMSklustret. Nya kemiska industrianläggningar har gynnat tillverkningsindustrin. Även byggnadssektorn, finanssektorn och turistindustrin har gått bra. s goda ekonomiska tillväxt de senaste åren har också till stor del åstadkommits genom befolkningsökning. Tillväxttakten accelererade under de år då tog emot stora mängder utländsk arbetskraft.

3 Sveriges Ambassad Promemoria 3(8) Under 2012 bromsade tillväxten in. Detta ses till stor del som ett resultat av en ekonomiskt orolig omvärld vilken i sin tur lett till negativa resultat inom framförallt elektronik-, tillverkning- och transportsektorn. Trots detta fokuserar 2013 års budget inte på kortsiktiga åtgärder för att få fart på tillväxten. Istället prioriteras strukturreformer som på längre sikt skall ge en mer kvalitativ tillväxt där produktivitetsökningar i större utsträckning skall driva tillväxten, istället för import av billig utländsk arbetskraft. Åtgärder som stöd till låginkomsttagare, skattelättnader och subventionerade lönehöjningar kommer sannolikt ha en positiv inverkan på tillväxten. Dock kommer den minskade arbetskraftsinvandringen agera dämpande på tillväxten den närmsta tiden, innan de eftersträvade produktivitetsökningarna får genomslag. Tillväxtprognosen för 2013 ligger på 1-3 %. Tillverkningsindustrin, finans- och försäkringsbranschen och byggsektorn förväntas agera drivkraft medan detaljhandeln spås sämre tillväxt. Prognosen bygger på modesta nedskärningar i den amerikanska ekonomin och en någorlunda stabil utveckling i eurozonen, där framförallt det senare är ett stort orosmoln för den singaporianska ekonomin. I samband med omställningen till en mer kvalitativ, produktivitetsdriven tillväxt räknar med att denna i framtiden kommer vara lägre än det senaste decenniet. Målsättningen är att ha en tillväxt på mellan 3-4 % under åren fram till 2020 och därefter mellan 1-2 % fram till Förhoppningen är att denna bara till hälften ska drivas av ökad arbetskraft och att produktivitetsökningar ska stå för resten. En förutsättning för att uppnå detta är dock att man lyckas bibehålla och utveckla redan gjorda landvinningar inom en rad sektorer (t.ex. den biomedicinska), samtidigt som man är öppen för förändringar och nyskapande. Därför läggs stor energi på att stimulera nytänkande och attrahera utländska aktörer till "nya" näringssektorer och affärsidéer. Kreativa yrken, kultur och livsstil, miljö/ clean tech, transport och utbildning är områden där man ser stor framtidspotential. Målet är att fortsätta utveckla landet till en stark kunskapsbaserad ekonomi.

4 Sveriges Ambassad Promemoria 4(8) Regeringen önskar också bibehålla s attraktionskraft som bas för multinationella företags regionala aktiviteter. Samtidigt varslas det om att statens kostnader för att behålla dessa företag i landet kan stiga med tiden och att den ekonomiska strukturen på sikt måste ge större plats åt inhemska små- och medelstora företag med lönsamhetspotential. Därför satsas mer på entreprenörskap och stöd till småföretagare. Arbetsmarknad År * ** ** Befolkning (milj) 5,077 5,184 5,312 N/A 5,8 6 6,5 6,9 Arbetskraft (milj) 3,136 3,237 3,362 N/A +1-2% /år +1% /år Arbetslöshet (%) 2,2 2,1 2,0 2,1 N/A N/A Utl. arbetstillstånd 871, , ,100 N/A +1% /år +1 % /år *preliminära siffror, **prognos En åldrande befolkning tillsammans med mycket låga nativitetstal ställer den singaporianska ekonomin inför stora utmaningar framöver. Man talar om en silver tsunami och beräkningar visar att om nuvarande trend håller i sig kommer endast 2,1 medborgare i arbetskraften försörja en pensionär år Förutom olika åtgärder för att öka barnafödandet är därför fortsatt beroende av den arbetskraftinvandring som hittills drivit en stor del av den ekonomiska utvecklingen. Att regeringen nu söker reformera den singaporianska ekonomin till mer kvalitativ, produktivitetsdriven tillväxt beror till stor del på ökat missnöje från den singaporianska befolkningen över den stora arbetskraftsinvandringen. Man upplever dels att billig utländsk arbetskraft håller nere lönenivån och att högutbildad utländsk arbetskraft stjäl arbeten från Singaporianer. Dessutom upplevs en överbelastning i landets infrastruktur, ökad trängsel och stigande bostadspriser. Regeringen har svarat med att strama åt beviljandet av arbetstillstånd och man har även stramat åt de kvoter som finns för antal utländska anställda på företagen. Den stramare policyn, kombinerat med s redan låga arbetslöshet, har dock lett till att vissa företag upplever brist på

5 Sveriges Ambassad Promemoria 5(8) arbetskraft och ökade kostnader. Situationen är något av ett dilemma för då attraktionskraften för utländska företag är en viktig del av ekonomin. Löner, inflation & växelkurs År * * BNI per capita 57,603 63,921 64,310 N/A N/A Inflation 2,8 % 5,2 % 4,6 % 3-4,5 % 3-4,5 % Växelkurs mot Euro 1,71(dec) 1,68(dec) 1,62(dec) 1,61(apr) N/A *prognos Den strypta arbetskraftsinvandringen kommer sannolikt pressa lönerna uppåt, speciellt i tillverkningsindustrin. Prognosen pekar dock på att en allt större del av arbetskraften i framtiden kommer arbeta i högutbildade sektorer, s.k. PMET-arbeten (Professional, Managerial, Executive och Technical jobs). Prognoserna för löneutvecklingen i dessa sektorer är mer osäkra och beror delvis på i vilken utsträckning de eftersträvade produktivitetsökningarna infrias. I budgeten för 2013 lanserade regeringen en Wage Credit Scheme. Genom att subventionera 40 % av löneökningarna inom de närmsta tre åren vill regeringen hjälpa företagen att ställa om till den nya kvalitativa tillväxten. De senaste åren har känt av en hög inflation jämfört med de senaste decennierna, en nivå som sannolikt också kommer bestå under de närmsta åren framöver. Den strypta arbetskrafttillgången med löneökningar som följd är en viktig orsak till detta, ökade bostadspriser en annan. bedriver en ovanlig form av penningpolitik där växelkursen, inte räntorna, är centralbankens huvudsakliga styrmedel. Denna policy är ett resultat av landets stora handelsberoende där nästan alla konsumtionsvaror och livsmedel importeras. Penningpolitiken fungerar effektivt mot importerad inflation men sämre mot inhemskt som löner och bostadspriser. Inflationsläget gör att den singaporianska centralbanken (Monetary Authority of ) troligtvis fortsätter låta den redan starka dollarn uppvärderas (appreciera) under 2013.

6 Sveriges Ambassad Promemoria 6(8) Handel År Import 18,8 8,6 3,2 N/A Export 20,7 7,5-0,9 N/A Import från Sverige 27 5,5 2,7 N/A Export till Sverige 19 7,2-42 N/A Förändring mot föregående år i % s ekonomi är alltså starkt exportberoende. De ekonomiska problemen i Europa och USA avspeglas tydligt i exportsiffrorna, som har en nedåtgående trend. Speciellt är det elektroniksektorn som går trögt och den starka dollarn gör att trenden ser ut att bestå. Grannlandet Malaysia är s viktigaste handelspartner, tätt följt av EU och Kina. och EU lyckades i december 2012 nå enighet om ett frihandelsavtal, till vilket kopplas ett partnerskaps- och samarbetsavtal. EU-kommissionen och enades om de sista detaljerna i frihandelsavtalet i september 2013 varmed avtalet paraferades av chefsförhandlarna från Europeiska kommissionen och s regering. EU hoppas att avtalet ska bana väg för fler frihandelsavtal med länder i Sydostasien. Avtalet ska nu godkännas av s parlament, EU-parlamentet och EU:s medlemsländer. Sedan 2010 finns även ett frihandelsavtal mellan ASEAN och Kina. Det finns en politisk vilja att ytterligare stärka handelssamarbetet i regionen. och Kina har sedan 2008 genom undertecknade av frihandelsavtal stärkt samarbetet ytterligare för att liberalisera handeln mellan länderna. Större bilaterala projekt mellan och Kina inkluderar China- Suzhou Industrial Park, Sino- Tianjin Eco-City and Sino- Quangzhou Knowledge City. I november 2012 lanserades avsikten att uppnå en Regional Comprehensive Economic Partnership, på sikt ett frihandelsområde som skulle omfatta ASEAN+6 (Kina, Korea, Japan, Australien, Indien och Nya Zeeland). tillhör också kretsen stater som förhandlar ett frihandelsavtal inom ramen för det USA-drivna frihandelsprojektet TPP ( Trans Pacific Partnership ).

7 Sveriges Ambassad Promemoria 7(8) Den 1 september 2013 trädde ett frihandelsavtal mellan och GCC (Gulf Cooperation Council) i kraft. GCC består av sex länder i Mellanöstern (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.) är det första landet som inte är beläget i Mellanöstern som GCC ingått ett frihandelsavtal med. Detta avtal knyter an till de redan existerande bilaterala och ekonomiska banden mellan och GCC- länderna. är Sveriges största exportmarknad i Sydostasien och sjätte största i Asien. Under 2012 ökade Sveriges export till marginellt. Totalt omfattade Sveriges export till 8,618 miljoner SEK under 2012, dvs. 0,7 % av Sveriges totala export. Den svenska företagsnärvaron i är betydande. Omkring 250 svenskrelaterade företag finns i landet, vilka har över 7,000 personer anställda. Försäljning och service är inriktningen för de flesta företagen men några har även tillverkning (ABB, Tetra Pak, Perstorp och Berg Propulsion). Andra företag har regionala centrallager i landet (SKF, Sandvik och Seko Tools). De svenska bankerna SEB, Handelsbanken och Nordea har större regionkontor i och Svensk Exportkredit har sitt kontor i. som finansiellt centrum År Fixed Asset Investments, SGD (mdr) 12,9 13,7 16 N/A rankas högst på Världsbankens lista över var det är enklast att göra affärer och landet är ett viktigt regionalt finanscenter med ca 700 lokala och utländska finansiella institutioner. s börs, som leds av svensken Magnus Böcker, har ca 800 listade företag och växer stadigt. Börsen har en hög representation av internationella företag och har på senare tid bl.a. sett en kraftigt växande obligationsmarknad. I januari 2013 fick Industrial & Commercial Bank of China klartecken till att börja bedriva valutahandel med kinesiska Renminbin (RMB) i, något som tidigare endast Hong Kong och Taipei haft tillstånd att göra utanför kinesiska fastlandet. Möjligheten stärker ytterligare s status som ett av de främsta finansiella naven, inte

8 Sveriges Ambassad Promemoria 8(8) minst vad gäller valutahandel. Vidare etablerades nyligen ett Yuan Clearing institut i för att ytterligare effektivisera hanteringen RMB valutahandeln. s redan starka position som ett center för handel med järnmalm (iron ore trading) förväntas stärkas ytterligare med hänsyn till RMB valutahandelskapaciteterna i. Investeringarna ökar också kraftigt i landet och förra året noterades nytt rekord av Fixed Asset Investments. Utländska företag erbjuds konkurrenskraftiga villkor, skatten för företag är 17 % och skatten för varor och tjänster (GST) är 7 %. är en framgångsrik marknadsekonomi men har också starka inslag av statliga ekonomiska intressen i flera sektorer. De två stora statliga investmentbolagen Temasek Holdings och Government Investment Corporation (GIC) hör till de största statliga investmentbolagen i världen.

2015-04-08. Landfakta

2015-04-08. Landfakta Promemoria 2015-04-08 Singapore Landfakta Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 716 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,5 miljoner. (3,8 miljoner

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

TILLVÄXT STOCKHOLM. Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor

TILLVÄXT STOCKHOLM. Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor TILLVÄXT STOCKHOLM Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor INLEDANDE ORD Stockholm utgör en tredjedel av den svenska ekonomin och fungerar som en tillväxtmotor för hela landet. Näringslivet i huvudstaden

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

A2007:007. Handel, direktinvesteringar och tillväxt. Trender och tendenser. Anne-Christine Strandell

A2007:007. Handel, direktinvesteringar och tillväxt. Trender och tendenser. Anne-Christine Strandell A2007:007 Handel, direktinvesteringar och tillväxt Trender och tendenser Anne-Christine Strandell Handel, direktinvesteringar och tillväxt Trender och tendenser Anne-Christine Strandell ITPS, Institutet

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer