VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012"

Transkript

1 Karleby Energi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN Affärsverket Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som svarar för energiförsörjningen i Karleby och som idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Karleby Energi skaffar energi från sina egna produktionsanläggningar, via andelar i andra produktionsanläggningar och från andra källor samt levererar energi vidare till slutförbrukarna och partimarknaden. Affärsverket Karleby Energis strategiska mål styrs på basis av de strategiska mål som fastställts för Karleby stad och utifrån stadens strategi för energiaffärsverksamhet. Affärsverket Karleby Energi äger det eldistributionsnät genom vilket elnätbolaget KENET Oy, som ägs i sin helhet av Karleby stad, idkar elnätsverksamhet på basis av ett hyresavtal. I helheten för Karleby stads energiaffärsverksamheter ingår utöver affärsverket och nätbolaget även kraftverksbolaget Oy Kokkola Power Ab, som inledde sin verksamhet Eftersom affärsverket, nätbolaget och kraftverksbolaget inte bildar en juridisk koncern presenteras inga uppgifter om bolagens ekonomi i denna verksamhetsberättelse. Karleby Energi publicerar en separat sammanställning av energiaffärsverksamhetens gemensamma ekonomiska utfall vilken inte genomgått revision. VERKSAMHETENS UTVECKLING Försäljningen av elenergi till slutförbrukarna uppgick till 333 gigawattimmar (326 GWh år 2011, förändring + 1,9 %). År 2012 var det genomsnittliga partimarknadspriset på el 36,71 euro per megawattimme (49,39 /MWh, - 25,7 %). Totalanskaffningen av elenergi, som även inkluderar elleverans till partimarknaden, uppgick till 443 gigawattimmar (476 GWh, - 6,8 %). År 2012 var medeltemperaturen i Karleby + 3,8 C (+ 5,6 C), vilket är lägre än föregående år och nära långtidsmedelvärdet (+ 4,1 C). Den faktiska anskaffningen av fjärrvärme i Karleby var 342 gigawattimmar (297 GWh, + 15,0 %), och den väderkorrigerade tillväxten var 4,4 procent (1,7 %). Den fakturerade försäljningen i Karleby uppgick till 297 gigawattimmar (259 GWh, + 14,7 %). Sammanlagt 166 nya förbrukare anslöts till nätet (125 st.), och i slutet av året hade Karleby Energi totalt kunder. Anslutningseffekten ökade med 4,4 megawatt (3,6 MW) och uppgick i slutet av året till 160,2 megawatt (155,6 MW).

2 Karleby Energi 2 I Kelviå och Lochteå kyrkbyar uppgick värmeanskaffningen till sammanlagt 8,4 gigawattimmar (7,3 GWh, + 15,1 %) och försäljningen till 7,6 gigawattimmar (6,7 GWh, + 13,6 %). Antalet förbrukare var 35 st. (34). Anslutningseffekten i slutet av året var 3,75 megawatt (3,62 MW). Fjärrvärmenätet byggdes ut med 15,9 kilometer (11,6 km) och 3,1 kilometer (0,5 km) av det gamla nätet monterades ned. Nätverkets längd i slutet av året var 210,6 kilometer (197,8 km, + 6,5 %). I det elnät som hyrs av nätbolaget överfördes under räkenskapsåret 428 gigawattimmar (424 GWh, + 0,8 %) elenergi. Den största orsaken till att överföringens volym minskade var väderförhållandena. Den väderkorrigerade tillväxten var - 1,3 procent (+ 0,9 %). OMSÄTTNINGENS UTVECKLING Omsättningen var 44,3 miljoner euro (43,6 miljoner euro år 2011, förändring + 1,7 %). På grund av en ändring i det sätt på vilket elnätsinvesteringarna behandlas i bokföringen inbegriper omsättningen för räkenskapsåret intäkter för försäljning av nätverkstillgångar (omkring fyra miljoner euro). Den jämförbara omsättningen minskade således med cirka 7,6 procent. Minskningen berodde på det sjunkande elpriset på partimarknaden. Försäljningsintäkterna för kraftekonomi och elenergi till slutförbrukarna uppgick till 21,2 miljoner euro (25,8 miljoner euro, - 17,9 %). Värmeförsäljningsintäkterna var 13,9 miljoner euro (12,7 miljoner euro, + 9,7 %). Den övriga försäljningen, som i huvudsak bestod av installationsverksamhet, utan beaktande av den ändrade behandlingen av nätverksinvesteringar uppgick till 1,8 miljoner euro (1,7 miljoner euro, + 3,2 %). I inkomster för uthyrning av nätet inflöt från nätbolaget 3,5 miljoner euro (3,4 miljoner euro, + 3,0 %). DRIFTSEKONOMINS KOSTNADER OCH RESULTAT Kostnaderna för anskaffning av energi uppgick till totalt 28,9 miljoner euro (30,2 miljoner euro, - 4,4 %). De övriga driftskostnaderna och affärsverksamhetens övriga kostnader uppgick till sammanlagt 9,6 miljoner euro inklusive köpet av nätverkstillgångar i anslutning till den bokföringsmässiga behandlingen av elnätsinvesteringar. De jämförbara operativa driftskostnaderna för verksamheten var 5,6 miljoner euro (5,4 miljoner euro, + 3,4 %).

3 Karleby Energi 3 Driftsbidraget minskade till 6,7 miljoner euro (8,7 miljoner euro, - 23,2 %). AVSKRIVNINGAR De bokföringsmässiga avskrivningarna i affärsverkets bokföring uppgick till 3,4 miljoner euro (3,1 miljoner euro, + 9,2 %). Enligt energidirektionens uppfattning motsvarar de avskrivningstider för materiella tillgångar som ska följas i affärsverkets bokföring inte tillgångarnas ekonomiska livslängd och ger därmed inte rätt bild av verksamhetens ekonomiska resultat och stadens balansställning. Av denna orsak framställde direktionen under 2010 till stadsstyrelsen ett förslag till ändring av avskrivningsplanen. Stadsstyrelsen förkastade förslaget i början av FINANSIELLA KOSTNADER En jämförelse mellan investeringarna för vilka avskrivningar ska göras och avskrivningarna under perioden finns i noterna till balansräkningen. Avskrivningarna i förhållande till investeringarna är cirka 48 procent under denna period. Det låga procenttalet beror dels på för långa bokföringsmässiga livslängder, des på verksamhetens organiska, kvalitativa och kvantitativa tillväxt. De finansiella intäkterna uppgick till 5,6 miljoner euro (0,7 miljoner ) och de finansiella kostnaderna till 0,3 miljoner euro (0,3 miljoner euro, + 0,4 %). I de finansiella intäkterna ingår 5,3 miljoner euro i dividendintäkter av engångsnatur. RESULTATUTVECKLING Vinsten före bokslutsöverföringarna och avkastningen på grundkapitalet med iakttagna avskrivningar var 8,7 miljoner euro (6,2 miljoner euro, + 41,8 %). Avkastningen på grundkapitalet uppgick till 4,9 miljoner euro (4,7 miljoner euro, + 6,2 %) och räkenskapsperiodens vinst till 3,8 miljoner euro (1,5 miljoner euro). Nyckeltal Omsättning mn 44,3 43,6 Rörelsevinst mn 3,3 5,6 Rörelsevinst, % 7,5 13,0 Avkastning på eget kapital, % 16,3 12,4 Soliditet, % 50,9 53,7

4 Karleby Energi 4 INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Under räkenskapsperioden uppgick affärsverkets materiella investeringar i byggande av el- och fjärrvärmenät, byggnader samt upphandling av inventarier till 8,9 miljoner euro (8,5 miljoner euro). Under räkenskapsåret fortsatte byggandet av Kemiravägens kraftcentral och utbyggandet av kraftcentralerna i Yxpila. Därtill byggdes en förbindelse för överföring av fjärrvärme från Björkhagen till Mesil och vissa andra överföringsledningar. Anslutningsavgifterna ökade med 0,5 miljoner euro, och därmed uppgick nettoinvesteringarna till 8,4 miljoner euro (8,1 miljoner euro). Summan av ökade anslutningsavgifter, avskrivningar och räkenskapsperiodens vinst var 7,7 miljoner euro (5,0 miljoner euro). BUDGETUTFALLET PERSONALEN Ekonomiska mål Den jämförbara omsättningen och resultatet mätt med driftsbidrag försvagades till följd av det rekordlåga partipriset på el och den försvårade bränsleförsörjningen. På grund av dividendintäkterna av engångsnatur översteg räkenskapsperiodens resultat helt klart det budgeterade resultatet. Avkastningen på grundkapitalet inklusive tilläggsposter var större än någonsin. Verksamhetsmål Inom kundverksamheten förbättrades nivån på de elektroniska tjänsterna i och med den internetbaserade rapporteringstjänsten. Försäljningen av fjärrvärmeanslutningar var framgångsrik och antalet nya anslutningar ökade avsevärt. Investeringarna i kraftcentraler genomfördes som planerat. Investeringarna i överföringsnätet framskred däremot inte enligt planerna. Det sista avsnittet av förbindelsen för överföring av fjärrvärme mellan Yxpila och Mesil färdigställdes, liksom även största delen av överföringsledningsbygget på Norraleden. Gatuledningar byggdes i livlig takt. Inga väsentliga ändringar skedde i vare sig personalens struktur eller antalet anställda. I slutet av året hade affärsverket 57 (57) anställda (i anställningsförhållande som gäller tills vidare). I löner och arvoden betalades sammanlagt 2,5 miljoner euro (2,5 miljoner euro, - 0,1 %). Personalkostnaderna i resultaträkningen uppgick till 2,4 miljoner euro (2,4 miljoner euro, + 1,5 %). Den nominella totala arbetstiden var sammanlagt 126,8 tusen arbetstimmar (121,1). Andelen sjukfrånvaro av den nominella arbetstiden var 4,9 procent (4,2 %).

5 Karleby Energi 5 MILJÖN Karleby Energis energiproduktionsanläggningar har gällande miljötillstånd. Verksamheten under året bedrevs enligt tillståndsvillkoren. Karleby Energis lokala energisystem, som består av samproduktionsanläggningar för el och värme samt av fjärrvärmesystemet, bildar en energieffektiv och miljövänlig helhet. Systemet kan utnyttja flera olika råenergikällor beroende på den rådande situationen. År 2012 var andelen koldioxidfria energikällor i den lokala energianskaffningen 59 (50) procent. Under verksamhetsåret satsade de lokala kraftverken hårt på att utveckla anskaffningen och användningen av träbaserade bränslen, vilket minskade mängden koldioxidutsläpp i energianskaffningen. Karleby Energi har inga pågående miljötillståndsprocesser. JURIDISKA ÄRENDEN Affärsverket hade inga pågående rättsprocesser. RISKHANTERING OCH ORDNANDET AV DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN Karleby Energis verksamhet utsätts för skaderisker som avvikande förhållanden eller oförutsedda skador kan orsaka produktionsanläggningarna och överföringsnäten. Eftersom det finns flera alternativa anskaffningskällor och kraftandelarna är diversifierade, är konsekvensen av en oönskad händelse emellertid begränsad. Det att Oy Kokkola Power Ab är en organisk del av energiaffärsverksamheten förbättrar det lokala energisystemets funktionssäkerhet ytterligare vid exceptionella fel. Andelskraftverken garderar sig mot egendoms- och avbrottsrisker med hjälp av försäkringar. Karleby Energi förbereder sig för den risk som orsakas av avvikande förhållanden bland annat genom beredskapsplanering och genom att upprätthålla ett joursystem bland personalen. Under räkenskapsåret vidtogs åtgärder för att utveckla driftcentralsverksamheten. Bland annat förbättrades kommunikationssystemet och fjärrdriften av elnäten. Det ekonomiska resultatet av Karleby Energis affärsverksamhet påverkas av den allmänna regleringen som begränsar energibranschens verksamhetsförutsättningar samt av många ekonomiska risker som beror på olika marknads- och slumpmässiga faktorer. Den enskilda effekten av dessa är emellertid begränsad på grund av anskaffningens och försäljningens diversifierade struktur.

6 Karleby Energi 6 Affärsverkets ekonomiska utfall uppföljs månatligen, och särskild uppmärksamhet fästs vid uppföljningens prestationsbasis. Resultaträkningar sammanställs månatligen och rapporter om dessa utarbetas för direktionen och för stadens delårsrapporter. De olika affärsverksamheternas ekonomiska utfall uppföljs med hjälp av affärsverkets interna lönsamhetskalkyl. ORGANISATIONEN OCH REVISORER Karleby Energis verksamhet utvecklas och övervakas av energidirektionen, som fram till bestod av Veikko Laitila (ordförande), Esko Hyyppä (vice ordförande) samt Tomi Hirvinen, Jouni Huhtala, Riitta Kalliokoski, Minna Korkiakoski, Tuomas Luoma-aho, Kaarina Niemi, Lillemor Sarin och Touko Virkkala (övriga ordinarie medlemmar). Från och med består direktionen av Anneli Palosaari (ordförande), Tuomas Luoma-aho (vice ordförande) samt Marko Forsell, Helen Karrola, Pirjo Nyman, Simo Raudaskoski och Juha Ruokoja (medlemmar). Diplomingenjör Petri Kokko har fungerat som energidirektör. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy har fungerat som revisorssamfund med OFR Aatos Mäkelä som ansvarig revisor. HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT OCH UTSIKTERNA FÖR ÅR 2013 Temperaturen under de två första månaderna av 2013 har varit högre än medelvärdet på lång sikt och partipriset på el har fortsättningsvis varit exceptionellt lågt. Följaktligen har produktionsvolymerna och omsättningen varit mindre än beräknat. Partipriset på el kommer sannolikt att hållas på en låg nivå också i fortsättningen. Tillgången på inhemska bränslen kan efter inkommande sommar ha en negativ inverkan på affärsverkets omsättning och resultat. Investeringarna i el- och värmenät fortsätter på samma nivå som föregående år. ENERGIDIREKTIONENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Energidirektionen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på ,94 euro överförs till eget kapital i balansräkningen under punkten överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om el- och naturgasmarknaden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition förslås att det ska stiftas en elmarknadslag,

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer