Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2013"

Transkript

1 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport

2 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El Antalet elavbrott rekordlågt Ellinjerna dras längs kablar i tätorterna Installeringen av fjärravlästa mätare inne på slutrakan Utbudet av elförsäljningsavtal förnyades Verksamhetsmiljö Enligt konjunkturbarometrarna var det allmänna ekonomiska läget fortsatt svagt under början av året vilket återspeglas på många olika sätt även på energibranschen. Europeiska kommissionen eftersträvade att höja prisnivån på utsläppsrätter genom att flytta fram utsläppsrätter som ska auktioneras till slutet av årtiondet. EU-parlamentet avslog dock förslaget i april. Den stora frågan handlar om huruvida klimatmålen kan nås genom marknadsstyrning eller om det kommer att uppstå en brokig grupp administrativa styrmekanismer. Behandlingen av ärendet kommer sannolikt att fortsätta, men blickarna vänds nu mot fastställandet av klimat- och energimålen för I Finland inleddes beredningen av en energi- och klimatvägkarta med siktet inställt på Utifrån vägkartan bildas en åsikt om EU:s 2030-politik. Totalreformen av miljöskyddslagen är under arbete. Lagen avses träda i kraft den 1 januari Behandlingen av ändringarna av elmarknadslagen är inne i slutskedet i riksdagen. Ändringarna hänför sig bland annat till fastställandet av mål för funktionssäkerhet och definitionen av de olika betalningssätten som erbjuds kunden. Verkställandet av IE-direktivet om utsläppsgränser för kraftverk pågår. Kraftverken ska uppfylla direktivets krav före Koncernstrukturen Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energi- och nätbyggnadsverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Affärsverksamheten Energi Under årets första tertial var medelvärdet för Spot-priset i Finland 42,6 /MWh (41,0 /MWh), vilket var 4 procent högre än året innan. De nordiska vattenkraftreserverna låg under hela översiktsperioden på en nivå som var i genomsnitt lägre än normalt. I slutet av översiktsperioden var underskottet cirka 7 TWh jämfört med medeltalet på lång sikt. Under vintermånaderna undvek branschen de höga timpriserna som präglat de föregående åren. Regionprisskillnaderna mellan Finland och de övriga nordiska länderna var små. Prisnoteringarna för partiel under 2013 ökade medan noteringarna över en längre period sjönk. Det svaga vattenläget ledde till att priserna i år ökade. Det lägre marknadspriset på utsläppsrätter och kolbränsle bidrog till att partimarknadspriserna på el över en längre period sjönk. Prisnoteringen för partiel för årets slut var 43 /MWh inom Finlands prisområde.

3 Noteringen för Finlands område var omkring 3,5 /MWh högre än det nordiska systempriset i genomsnitt. Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 602 (638) GWh under översiktsperioden. Nedgången i elförsäljningen berodde på en nedgång av elförsäljningen inom företagssegmentet. 211 (164) GWh av elförsäljningen producerades med egna kraftandelar. Ökningen i produktionsmängden med bolagets egna kraftandelar berodde på det svaga vattenläget, då bolagets produktion som baserar sig på fossila bränslen ersatte underskottet i vattenkraftproduktionen Bolaget ökar den förnybara elproduktionen genom att investera både i vatten- och vindkraft. Den långsamma tillståndsprocessen har fördröjt investeringarna. Utbudet av elförsäljningsavtal förnyades från och med den 1 april Den största förändringen skedde inom tidsbundna avtal med fast pris. I fortsättningen säljs avtalet som Luontoilona Takuu-avtal och elektriciteten produceras med förnybara energikällor. Samtidigt förenhetligades prissättningen och priserna på tidsbundna avtal sänktes. Även avtalen som baserar sig på priset på elbörsen fick ett nytt namn och utseende. Affärsverksamheten Elnät Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 577 (573) GWh vilket i praktiken är samma mängd som vid motsvarande tidpunkt Antalet nya anslutningsavtal är 123 (136). Antalet nya anslutningar för egnahemshus och semesterbostäder minskade avsevärt jämfört med året innan. Det allmänna ekonomiska läget återspeglas tydligt i utvecklingen av antalet anslutningar Under perioden låg leveransstörningarna på en rekordlåg nivå. Det förekom inga störningar på grund av snö och i början av året drabbades området inte heller av några stormar. Den systematiska satsningen på förbättring av leveranssäkerheten har bidragit till den positiva utvecklingen. Kunderna hade i medeltal 0,37 (1,3) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,12 (0,8) timmar. Investeringar i kabling och i motorvägens anslutningar Under innevarande år inleds stora investeringar i kabling i områdets tätorter. Före slutet av årtiondet kommer bolaget

4 Elförsäljningsavtalen förnyades den 1 april att dra mellanspänningsnätet längs kablar i detaljplanerade tätorter. Detta höjer leveranssäkerheten av elektricitet till den nivå som den reviderade elmarknadslagen förutsätter. Bolagets system för information om störningar uppdaterades och den nya versionen av Störningsnätet tas i användning före sommaren. Den nya motorvägen E18 som löper genom bolagets distributionsområde kommer också att öka antalet fasta anslutningar. Enbart antalet fasta anslutningar som ska byggas i anslutning till motorvägen uppgår till närmare hundra. Mätarna snart fjärravlästa, överföringspriserna förblir oförändrade Installeringen av fjärravlästa mätare är inne på slutrakan. I slutet av april hade över mätare installerats. Alla mätapparater kommer att vara utbytta till fjärravlästa mätare före utgången av augusti. Anslutningsavgifterna höjdes vid årsskiftet med en mängd som motsvarar inflationseffekten. Elöverföringspriserna förblev oförändrade trots att stamnätsavgifterna och den allmänna kostnadsnivån steg avsevärt. Affärsverksamheten Nätbyggnad För Affärsverksamheten Nätbyggnad inleddes året långsammare än fjolåret eftersom snöbördorna inte orsakade störningar. Kablingen av nätet ökade vilket bidrog till en jämnare fördelning av nätbyggnadsobjekten i de olika områdena än året innan. Under översiktsperioden pågick flyttning av linjer i anslutning till motorvägen E18. Byggandet av anslutningar kring vägbyggplatserna ökade i slutet av översiktsperioden. Grensågning med helikopter längs linjegator pågick under hela översiktsperioden. Arbetet inleddes i Fredrikshamn varifrån arbetet fortsatte under våren i riktning mot Pyttis. Lagringen av nätbyggnadsutrustning gjordes effektivare i samarbete med materialleverantören. Bilbeståndet förnyades genom att beställa en terränglastbil samt flera paket- och flakbilar. Därtill förvärvades tre specialutrustade fyrhjulingar som gör det lättare att röra sig i terrängen och transportera verktyg. Ekonomi Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 49,9 (51,6) miljoner euro och rörelsevinsten var 10,0 (10,0) miljoner euro. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt var 10,0 (9,9) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före bokslutsdispositioner och skatt var 4,0 (3,5) miljoner euro och för elöverföringen 7,6 (6,8) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst var 20,1 (19,3) procent av omsättningen. Investeringarna uppgick till sammanlagt 5,8 (7,9) miljoner euro, varav investeringarna i elnät uppgick till 4,2 (6,7) miljoner euro och övriga investeringar till 1,6 (1,2) miljoner euro. Koncernens lån uppgick till 30,3 (21,9) miljoner euro. Soliditeten var utan anslutningsavgifterna 39,5 (41,7) procent och med anslutningsavgifterna 67,7 (72,2) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (1,4). Personal I slutet av april 2013 hade koncernen 163 (159) fast anställda och 16 (12) visstidsanställda. Uppskattad utveckling under resten av året Omväxlingarna i väderleken och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Investeringarna i förnyandet av elnätet och förnybar elproduktionskapacitet fortsätter. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna.

5 Koncernresultaträkning tusen euro Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Andel av intresseföretagens resultat Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Vinst före bokslutsdispositioner och skatt Inkomstskatt Kalkylerade skatter Räkenskapsperiodens vinst

6 Koncernbalansräkning tusen euro AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Uppskjuten skattefordran Finansieringstillgångar Totalt PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Främmande kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga lån Anslutningsavgifter Kortfristigt främmande kapital Totalt Nyckeltal Rörelsevinst % 20,1 % 19,3 % 19,4 % Likviditet (Quick ratio) 1,6 1,4 2,0 Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter) 39,5 % 41,7 % 43,2 % Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter) 67,7 % 72,2 % 71,3 % Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. Kouvola den 5 juni 2013 KYMMENEDALENS EL AB Styrelsen Kymmenedalens El Ab Yhdystie 7, P.O.Box 9, Elimä Tfn

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011

Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 31.8.2011 Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012

FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Börsmeddelanden 1 (11) FINGRID-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.9.2012 Ekonomiskt resultat Koncernens omsättning i juli september uppgick till 106 miljoner euro (88 miljoner euro under motsvarande period

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2005 Fortsatt god utveckling i Fortum - Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet Sammanfattning

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2011 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG Stabila elpriser och ökade leveranser levererar acceptabelt resultatet. Omsättningen steg under

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké för Tekniska verken i Linköping AB (publ) med organisationsnummer 556004-9727 för verksamhetsåret 2013.

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké för Tekniska verken i Linköping AB (publ) med organisationsnummer 556004-9727 för verksamhetsåret 2013. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké för Tekniska verken i Linköping AB (publ) med organisationsnummer 556004-9727 för verksamhetsåret 2013. Kommunikén avser koncernen om inte annat särskilt anges.

Läs mer

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet.

- Fortum slutförde förvärvet av Stora Ensos krafttillgångar samt finansieringsarrangemangen avseende förvärvet. FORTUM ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2000 Perioden i korthet - Omsättningen ökade under det andra kvartalet med 35 procent och resultatet var bra. Rörelsevinsten för perioden april-juni mer än fördubblades

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 Bilaga Energi 2/2014:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 VD-KOMMENTAR Verksamheterna Elnät, Stadsnät och biogas redovisar ett bättre resultat än budget. Inom affärsområde värme, med fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har minskat med 14 % till 149 561 tkr jämfört med 173 366 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 458 (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE 2006 Mariehamn 2007 ÅlandsTryckeriet KRAFTNÄT ÅLAND AB 2006 Innehåll VD:s översikt... 3-4 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 5-15 Elöverföring... 5-6 Elmarknaden...

Läs mer