INSPIRATIONSMATERIAL LÄROPLANEN av. Manilla Ernst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATIONSMATERIAL LÄROPLANEN av. Manilla Ernst"

Transkript

1 INSPIRATIONSMATERIAL LÄROPLANEN av. Manilla Ernst Läroplanen Läroplanen är en fartfylld, humoristisk och undersökande föreställning som spelas för en publik från 9 år. Uppsättningen har arbetats fram genom en undersökande process där ensemblen och det konstnärliga teamet haft sin utgångspunkt i Läroplanen, Lgr11. Det är framförallt läroplanens två inledande kapitel om Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer som legat till grund för arbetet med föreställningen. Begreppet Makt har haft en central plats genom hela arbetsprocessen liksom synen på skolan som en plats för lärande och social arena. I arbetet med föreställningen har ensemblen och det konstnärliga teamet även haft återkommande referensgruppsträffar med elever inom föreställningens målgrupp. Under dessa möten har eleverna fått tänka kring vad de är bra på och vem som bestämmer över dem och genom olika övningar diskutera detta. Dessa tankar och röster har liksom Lgr11 haft en central plats i arbetet med uppsättningen. I det följande inspirationsmaterialet finns förslag på hur och vad ni kan samtala om i relation till föreställningen. Materialet innehållet också exempel på kreativa och skapande uppgifter som kan komplettera era samtal. Se materialet som inspiration. Välj ut de övningar du tycker är intressanta och kombinera dessa så de blir relevanta för din skolklass. Vissa övningar kan

2 behöva göras mer komplexa medan andra kanske måste förenklas. Du som lärare känner din elevgrupp bäst, anpassa materialet efter era förutsättningar samt de resurser och den tid ni har till förfogande. INFÖR TEATERBESÖKET Eleverna behöver inte förberedas på något särskilt sätt kring uppsättningens tema. De kan möta och uppleva föreställningen utan någon förhandsinformation. För er som vill att eleverna ska arbeta och fundera kring föreställningen och dess tema innan ert besök i Skärholmen finns ett par inledande övningar. Dessa kan med fördel följas upp efter att ni sett föreställningen. På så sätt får ni som grupp möjlighet att reflektera över hur väl era tankar stämde med den färdiga teateruppsättningen. På Stockholms stadsteater Skärholmens hemsida finns inspirationsmaterialet Att gå på teater och Teaterordlista vem gör vad och vad finns på teatern som ger tips på hur du kan förbereda eleverna inför det kommande teaterbesöket. Exempelvis kan det vara bra att prata om vad teater är. Kanske har eleverna minnen från tidigare teaterbesök som de kan delge varandra. Kanske har ni som grupp gått på teater tillsammans. Prata om dessa upplevelser och fundera på hur ni tror besöket i Skärholmen kommer att bli denna gång. Mindmap Placera ett stort papper på golvet. Gärna 1x1 meter eller ännu större. Sitt runt pappret och ha pennor och kritor till hands. Prata om föreställningens titel Läroplanen. Filosofera tillsammans vad ni tror titeln betyder och vad som kommer hända. Gör en gemensam mindmap över era tankar. Ni kan också utgå från föreställningens affisch. Vad ger den för associationer och förväntningar? Frågor som ni tar upp innan ni ser föreställningen bör fokusera på era förväntningar och önskningar. Låta alla (även du som lärare) skriva och rita sina förväntningar och tankar. Er mindmap behöver inte ha någon särskild form eller struktur, det viktigaste är att ni får ett collage över era gemensamma förväntningar, hur de gestaltas spelar inte så stor roll. Vad kommer att hända i föreställningen? Hur kommer det se ut i salongen och på scen?

3 Vilka handlar föreställningen om? Hur många skådespelare tror ni är med? Kommer någon annan vara med? Vad kommer skådespelarna ha på sig? Hur kommer de prata om läroplanen? Hur och var kommer publiken sitta? Kommer det vara många besökare på plats? Osv... Eftersom titeln läroplanen hänvisar till ett specifikt dokument kan du som lärare, efter elevernas fria tankar, visa upp läroplanen. Berätta i grova drag varför den finns och hur den är upplagd. Visa bokens olika kapitel och läs några stycken ur den. Undersök sedan om era förväntningar på föreställningen har förändrats. Komplettera er mindmap om det behövs. Fundera på hur ni tror man gör när man ska iscensätta ett dokument som läroplanen. Avsluta med att prata om hur ni ska ta er till teatern. För många barn är teaterupplevelsen inte enbart förknippad med det som händer i salongen. Vägen dit och väntan i foajén kan ha lika stor betydelse som själva föreställningen. Prata om elevernas förväntningar på hela teaterbesöket. På så sätt har barnen en gemensam förståelse för sina egna förhoppningar liksom kamraternas. Du som lärare får också en inblick i hur barnen tänker kring det kommande besöket i Skärholmen. Detta kan vara bra att ha kunskap om när ni har ert efterarbete. Vem arbetar på teatern? Om ni inte vill diskutera den specifika föreställningen innan ert besök i Skärholmen, men ändå vill göra någon övning som kan relateras till ert teaterbesök, kan ni prata om vilka som arbetar på teatern. Gör en gemensam lista på de olika yrkena som finns på en teater. Exempelvis; skådespelare, regissör, maskör, kostymör, scenograf, rekvisitör, koreograf, ljud/ljusdesigner, ljud/ljustekniker, scentekniker, kommunikatör, producent, konstnärlig ledare osv. (se vidare i Teaterordlista vem gör vad och vad finns på teatern på Stockholm stadsteater Skärholmens hemsida). Dela in eleverna i mindre grupper och tilldela dem varsitt yrke. Be dem skriva ner punkter (minst 3) på vad man har för arbetsuppgifter inom yrkeskategorin de fick. Be dem också att skriva några kommentarer på varför det är viktigt att detta yrke finns och vad det har för betydelse för en teaterproduktion. Eleverna kan tänka fritt kring frågorna eller så kan du låta

4 dem söka på nätet, i böcker osv. När grupperna har skrivit sina punkter kan de redovisa vad de kommit fram till. Ställ gärna följdfrågor som handlar om hur de kommit fram till sina punkter och vad man skulle kunna göra för att få reda på mer information om de specifika yrkena. Efter er genomgång kan du uppmana eleverna att byta listor med varandra och fylla på dem med ytterligare punkter. De som gjort en lista på regissörens roll får istället fylla på listan med ljusteknikerns arbetsuppgifter. Genom att byta uppgift med varandra får eleverna utmana sig i att tänka utifrån något som deras kamrater har påbörjat. Denna uppgift kan anpassas efter den tid ni har till förfogande. Antingen låter ni eleverna enbart göra en kortare reflektioner över de olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter, eller så låter ni eleverna göra ett större projekt där de på djupet får undersöka yrkena ni valt ut. Kanske kan ni till och med kontakta specifika personer som kan berätta mer om sitt arbete. EFTER TEATERBESÖKET När ni pratar om ert besök i Skärholmen är det bra om ni undviker att värdera föreställningen i termer som var föreställningen bra/dålig? och förstod du/ni vad den handlade om?. Denna form av samtal fyller inget syfte och begränsar vidare diskussioner. Konstnärliga upplevelser kan inte tolkas på ett rätt eller fel sätt. Det är subjektiva upplevelser som skapas i relation till varje besökares tidigare erfarenheter och upplevelser, den så kallade förförståelsen. Även om barns upplevelse ibland kan ligga långt ifrån de vuxnas intensioner så är dessa för barnen sanna och bör inte värderas. Som ni kommer märka i de följande övningarna är den personliga upplevelsen central och syftet är att lyfta fram allas upplevelser och se mångfalden av minnen som en teaterupplevelse kan ge. I referenslistan längst bak i dokumentet finns flera texter som handlar om barns reception av teater. Dessa kan vara intressanta att ta del av, för att bättre förstå hur eleverna talar och resonerar kring sina konstupplevelser. Minnesrunda Efter ert teaterbesök kan det vara bra att börja med en minnesrunda. Uppmuntra eleverna att i tur och ordning berätta varsitt minne från föreställningen. Förutom att de får ta del av kamraters upplevelser hjälper ni varandra att minnas vad ni sett. Lyssna till allt som kommer upp under minnesrundan och fånga även upp de tankar som inte specifikt rör föreställningen och dess tema. Barnens upplevelser är subjektiva och de skapar innebörder och sammanhang utifrån sin förståelsehorisont. Bortse därför inte från de minnen som upplevs ligga utanför

5 föreställningens tema utan uppmuntra eleverna att även prata om dessa. Om det är svårt att få igång en diskussion kan ni hjälpa eleverna genom att ställa några frågor om föreställningen. Hur började föreställningen? Vilka karaktärer var med? Vad gjorde dem? Vad hände i föreställningen? Vilka händelser utspelade sig? Vad hade de på sig? Vad pratade dem om? Hur såg teatersalongen ut? Vad var kul, läskigt, tråkigt, spännande, konstigt? Hur kändes det i kroppen när de spelade upp de olika scenerna? (ge exempel på någon av scenerna: blev man sprallig, ledsen, glad, arg, fundersam osv.) Ett alternativ till minnesrundan kan vara att låta eleverna reflektera kring föreställningen individuellt eller i mindre grupper. Be dem att skriva ner sina tankar, samla in texterna och läs upp dem i helklass. Diskutera vilka likheter och skillnader som finns i deras upplevelser, och kom ihåg att det finns inget som är rätt eller fel. Är det svårt att få igång ett samtal kring föreställningen kan ni låta eleverna rita, göra collage eller varför inte en skulptur utifrån sina minnen. Det kan ibland vara enklare att tala om en scenkonsthändelse om man själv fått gestalta sin upplevelse. Återknyt till er mindmap Ta fram den mindmap om ni gjorde innan ni såg föreställningen. Var föreställningen som ni trodde? Vad var med och inte utifrån era förväntningar? Pratade dem om Läroplanen? På vilket sätt fanns den med i föreställningen? Som framkommit i inledningen så har produktionen framförallt haft läroplanen som utgångspunkt och använt delar av den för sitt arbete, snarare än att iscensätta den. Det kan vara svårt för eleverna att se detta och du som lärare kan behöva ge några exempel. Känn dock inte att ni behöver fastna i en diskussion om den specifika läroplanen om eleverna inte har intresse av att göra det. Lyft istället ut de teman som berörs.

6 Prata om föreställningens form Eftersom föreställningen är delvis fragmentarisk i sin form kan det vara intressant att prata om vilken betydelse de olika delarna av föreställningen; karaktärerna, scenografin, kostymerna, rörelserna, ljuset osv. har för föreställningens helhet och dess tema. Detta är ingen lätt uppgift men barnpubliken brukar ha ganska mycket funderingar kring scenrummets utformning om man frågar dem. Frågorna nedan är exempel på ingångar. När ni väl börjar samtala om dessa kommer säkerligen andra följdfrågor som ni spinna vidare på. Scenografi, rekvisita, ljus och ljud Vad fanns det för olika spelplatser i scenrummet? Vilken rekvisita fanns i scenrummet? Hur användas den? Vilken betydelse hade ljussättningen för att ni som publik skulle förstå var handlingen utspelar sig? Vilken betydelse hade musiken i föreställningen? Karaktärer och kostym Varför tror ni de aktuella karaktärerna var med? Vilken betydelse hade deras kostym för föreställningen? Hur använde de sina kostymer? Var det på något annat sätt som kläder? Publikens plats i salongen Vad hade er placering i salongen för betydelse för upplevelsen? Hur tror ni upplevelsen förändrats om ni suttit annorlunda? Vad hade publiken för betydelse för skådespelarna? Det viktigaste med uppgiften är inte att komma fram till rätt och fel, utan att samtala om era olika tolkningar av det som fanns i scenrummet. Även i denna uppgift kan det vara bra att låta eleverna rita/måla. I teckningarna kommer säkert karaktärernas specifika attribut och uttryck att gestaltas liksom scenrummet detaljer. Kanske blir det lättare för eleverna att diskutera när de kan utgå från sina teckningar. Testa er fram och se vad som fungerar för just din klass. För er som gått på teater tidigare kan det vara intressant att relatera en tidigare uppsättning till den aktuella. Jämför scenen, spelstilen, publikens placering i salongen osv. Förutom att det kan bli lättare att diskutera uppsättningen, kan ni också komma in på intressanta diskussioner om vad teater är och hur olika det kan vara.

7 Vad är jag bra på? I arbetet med föreställningen har det kreativa teamet träffat referensgrupper. Eleverna i dessa grupper har fått rita teckningar utifrån frågorna Vad är jag bra på? och Vem bestämmer över mig?. Låt eleverna i din klass göra en liknande uppgift. När de ritat klart kan ni fördjupa uppgiften genom att tillsammans resonera kring följande frågor i relation till barnens teckningar: Vad jag är bra på? Vad tycker andra att du är bra på? (föräldrar, mor/farförälder, grannen, kompisar, syskon, kusiner, husdjuren, kompisars föräldrar, elever i de andra årskurserna på skolan, personalen i buktiken där du handlar osv.) Är man bra på olika saker i olika åldrar? (Vad var ni bra på när ni var tre år? Vad kommer ni vara bra på när ni är trettio år, eller ännu äldre?) Vad är det som gör att man är bra på vissa saker och inte andra? Vad önskar ni att ni vore bra på? Vem bestämmer över mig? Kan det vara olika personer/varelser/ting som bestämmer över en beroende på i vilket sammanhang man befinner mig? Skiftar det över tid vem som bestämmer över en? Bestämmer du över någon/något? Varför? Varför blir det så att vissa bestämmer över mig medan andra inte kan det? Några av karaktärerna i föreställningen har superkrafter. Fundera över vilka superkrafter ni skulle vilja ha och varför? Och gör en övning på liknande sätt som ovan. När ni känner er klara med övningen gå över till att prata om karaktärerna i föreställningen. Vad var deras starka och svaga sidor? Tänk ut andra karaktärer och placera dessa i föreställningen. Vad skulle de göra? Hur skulle de agera? Arbeta gemensamt i helklass eller i mindre grupper. Kommer ni inte på några karaktärer att sätta in i föreställningen ta hjälp av tidningar, böcker, personer som ni pratar om i undervisningen osv.

8 Gör intervjuer Om det finns utrymme kan ni vidga uppgiften genom med att låta eleverna intervjua personer om vad de är bra på och vem som bestämmer över dem. Begränsa uppgiften till skolans kontext och låt eleverna intervjua andra elever, lärare, sjuksystern, kuratorn, matpersonalen, vaktmästaren, rektorn och så vidare. Ni kan också ge dem i uppgift att intervjua släktingar och vänner. Om det finns möjlighet kan det vara intressant ställa frågan till andra människor som finns runt om i skolans närmiljö; bibliotekarier, politiker, poliser, butiksbiträden, frisörer, parkeringsvakter. Låt fantasin flöda och anpassa arbetet efter klassens förutsättningar och elevernas intressen. Längst bak i häftet finns ett formulär som när kan använda när ni gör intervjuerna. Eller så gör ni egna! Att lära utifrån individuella förmågor Efter att ha pratat om vad ni är bra på och varför kan det vara intressant att reflektera över inlärning och undersöka på vilka olika sätt man kan ta in ny kunskap. Låt eleverna välja en valfri person eller figur som de skulle vilja vara under en lektion. Ge eleverna en uppgift som de ska lösa. Utgå gärna från något ämne/någon uppgift som ni arbetar med i undervisningen. På vilket sätt skulle personen som eleverna valt lösa uppgiften? I denna uppgift är det viktigt att eleverna kopplar lärande till varje individs specifika behov och förutsättningar. Därför kan det vara bra att ha lite hållpunkter att förhålla sig till. Vilka tidigare kunskaper har personen som du valt? Har den några superkrafter som den kan utnyttja? Vilken betydelse har personens nyfikenhet och intresse? Någon karaktär kanske saknar en färdighet som gör det svårt att lösa uppgiften. Denna karaktär kanske kan samarbeta med någon annan och på så sätt klara av uppgiften. Påminn eleverna om detta. Låt dem tänka brett och testa sig fram. Några av karaktärer kanske tror att de kan arbeta ihop men det kanske visar sig att deras samarbete havererar totalt. Varför blev det så? Kan deras arbete leda till något annat än det tänkta? Detta är ingen enkel uppgift och kanske kan ni behöva göra övningen i grupp kring bara en eller ett par karaktärer. Testa er fram och se vad som fungerar. Ni kan också välja att utgå från föreställningens karaktärer. Hur tror ni dessa, med sina erfarenheter, kunskaper och intressen skulle lösa de uppgifter ni har i klassen? Och tänk på att ni inte behöver komma fram till

9 något bestämt svar. Det viktiga är att eleverna får reflektera över hur olika man lär och vad olika samarbeten kan leda till. Följ upp Vem arbetar på teatern? Gå tillbaka till övningen ni gjorde innan ert teaterbesök. Fundera tillsammans eller i mindre grupper på de yrken ni valde ut och sätt dessa i relation till den aktuella föreställningen. Kanske vill ni fördjupa uppgiften ytterligare enligt anvisningarna i inför teaterbesöket Fundera på hur ni ska använda era nya kunskaper kring yrkena. Kanske ska ni dela med er av den till andra?! (Vad ni ska göra med ert arbete kan ni med fördel också diskutera inledningsvis). Det kan vara roligare att lära sig något om man får ge kunskaperna vidare. Kanske kan ni informera andra klasser på skolan om yrkesrollerna på teatern. Då kan de få erfarenheter som kan ha betydelse för deras kommande teaterbesök. Väljer ni att göra ett större projekt kan ni också fundera på hur ni vill presentera ert material. Kanske vill ni göra en utställning med text, bild och foto, improvisera, starta en blogg, göra en tidning, bygga upp scenrummet i miniatyr och så vidare. Utställningstanken och att dela med sig av sin kunskap kan omfatta flera av uppgifterna ovan. Testa och experimentera! Spin-off teman Under ert efterarbete med föreställningen kommer ni säkert komma in på teman och funderingar som inte handlar om den specifika föreställningen. Utforska dessa och arbeta med det som intresserar er. Bara för att en föreställning har specifika temaingångar behöver inte efterarbetet nödvändigtvis kretsa kring dessa. Ha föreställningen som utgångspunkt men låt era individuella intressen styra vad ni tar upp. Kanske är det någon del i föreställningen som ni kan knyta till redan pågående arbeten och projekt i undervisningen. I läroplanen förekommer bland annat temat makt. Kanske kan diskussionerna kring makt leda över till arbete kring Konventionen om barnets rättigheter. Ha associationsövningar kring begreppen barn, rättigheter och barnkonvention. Låt eleverna, enskilt eller i mindre grupper, skriva ner vad de tänker om begreppen. Samla in och skriv upp associationerna på tavlan så att alla kan se dem. Diskutera och analysera tillsammans vad orden kan betyda. Varför beskriver vi orden

10 som vi gör? Vilken funktion/innebörd har de och varför? I referenslistan finns flera länkar till material om barnkonventionen. Dessa ger också exempel på övningar och temaprojekt.

11 REFERENSER Filosofiska samtal med barn Liza Haglund, Att tänka noga En filosofibok, Stockholm: Tiden, 2001 Lisa Haglund, Anders J Persson, Självklart inte En filosofibok, Stockholm: Rabén och Sjögren, 2009 Handledning i dramapedagogik Axelsson, Fredrik, Valentin, Max, Davidsson, Tomas, rollspel i skolan upplevelsebaserat lärande, Lund: BTJ Förlag, 2007 Hägglund, Kent, Fredin, Kirsten, Dramabok, Stockholm: Liber, 2001 Grünbaum, Anita, Lika och unika: dramapedagogik om minoriteter, Göteborg: Daidalos, 2009 Att arbeta med bloggar och sociala medier i undervisningen Löfving, Christina, Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr11, Stockholm: Liber, 2012 Christina Löfvings blogg: Pedagog Stockholms: Barnkonventionen Englund, Elizabeth, Barnets bästa i främsta rummet en pedagogisk utmaning? En guide till konventionen om barnets rättigheter, Stockholm: Liber, 2009 UD UD INFO - skrift: Mänskliga Rättigheter Barnets Rättigheter - En lättläst skrift UD INFO - skrift: Mänskliga Rättigheter Barnets Rättigheter - En lättläst skrift Barnombudsmannen

12 Barnombudsmannen för barn och unga Jag vill säja något - En folder om dina rättigheter för dig som är mellan 9 och 13 år Affisch om barnkonventionen Unga Direkt - En metod för att lyssna till barn och unga Jag vill säga något! - Handledning Rädda barnen Alla barns rätt Stalfeldt, Pernilla, Alla barns rätt, Stockholm: Rabén och Sjögren, Receptionsstudier av barnpublik Helander, Karin, "'Det var roligt när mamman grät' - Barns tankar om teater". I: A. Banér (red.), Barns smak. Om barn och estetisk. skrift nr. 45 (ss ), Stockholms universitet: Centrum för barnkulturforskning, 2004 Helander, Karin"Det var roligt och så lärde man sig nånting, men jag kommer inte på vilket det var" - Om barnteater och receptionsforskning. I: K. Helander, (Red.), Locus, 3-4/ /locus-2011-nr Lidén, Ellinor & Helander, Karin, Slutrapport till Statens kulturråd "Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga": Teatern som arena för interkulturella möten? Om den lokala förankringens betydelse för scenkonstens tillgänglighet. En studie av verksamheten vid Stockholms stadsteater Skärholmen (ss.84-95), Stockholms universitet: Centrum för barnkulturforskning,

13 Vad är du bra på och varför är du bra på just det? Yrke/sysselsättning: Ålder: Vem bestämmer över dig och varför? Yrke/sysselsättning: Ålder: Vad skulle du vilja vara bra på och varför? Yrke/sysselsättning: Ålder: Vilken superkraft skulle du vilja ha och varför? Yrke/sysselsättning: Ålder:

1 Foto: Petra Hellberg

1 Foto: Petra Hellberg Foto: Petra Hellberg 1 2 Rättvisa Av: Maria Sundbom och Martin Rosengardten Medverkande: Maria Sundbom Regi: Martin Rosengardten Scenografi & kostym: Ebba Forstenberg Ljusdesign: Esko Vuonokari Ålder:

Läs mer

Barnen ifrån Frostmofjället. Inspirationsmaterial

Barnen ifrån Frostmofjället. Inspirationsmaterial 1 Barnen ifrån Frostmofjället Inspirationsmaterial 2 Detta inspirationsmaterial syftar till att ge dig som lärare tips och idéer på hur du tillsammans med dina elever kan arbeta vidare kring föreställningen

Läs mer

Minnesrunda. Samtala om föreställningen och analysera. Diskutera

Minnesrunda. Samtala om föreställningen och analysera. Diskutera Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för att njuta av en enskild konstnärlig upplevelse tillsammans?

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

PANIK I FLICKRUMMET. INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Av Manilla Ernst. Foto: Markus Gårder

PANIK I FLICKRUMMET. INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Av Manilla Ernst. Foto: Markus Gårder PANIK I FLICKRUMMET INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Av Manilla Ernst Foto: Markus Gårder Av Åsa Lindholm Regi Carolina Frände Scenografi och kostym Jenny Kronberg Ljus Karl Svensson Mask Linda Gonçalves

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

F Ö R L ÄR AR E O C H A N D RA VUXNA. Foto: Micke Sandström F N I SS V Ä R L D E N S T RÅKIGASTE PJÄS UP PSALA>>> > ST ADSTEATE R

F Ö R L ÄR AR E O C H A N D RA VUXNA. Foto: Micke Sandström F N I SS V Ä R L D E N S T RÅKIGASTE PJÄS UP PSALA>>> > ST ADSTEATE R HA NDLEDNIN G S M A T E R I A L Foto: Micke Sandström F Ö R L ÄR AR E O C H A N D RA VUXNA F N I SS V Ä R L D E N S T RÅKIGASTE PJÄS UP PSALA>>> > ST ADSTEATE R VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Fniss

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

HANDLEDNINGSMATERIAL UPPSALA>>>> STADSTEATER FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA BRÖDERNA LEJONHJÄRTA. Foto: Micke Sandström

HANDLEDNINGSMATERIAL UPPSALA>>>> STADSTEATER FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA BRÖDERNA LEJONHJÄRTA. Foto: Micke Sandström HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA BRÖDERNA LEJONHJÄRTA UPPSALA>>>> STADSTEATER Foto: Micke Sandström VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Bröderna Lejonhjärta på Uppsala stadsteater med din

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA >>SYSTRAR Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>VÄLKOMNA Vad kul att du har valt att se Systrar på Uppsala stadsteater med din klass. Vi är stolta över

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Källgren och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Källgren och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Välkommen till denna lärarhandledning för Teater Eksem föreställning FUL. Vår förhoppning med föreställningen och detta material är att öppna upp för diskussion hos eleverna kring de frågor

Läs mer

MENINGEN MED DÖDEN av. Manilla Ernst

MENINGEN MED DÖDEN av. Manilla Ernst INSPIRATIONSMATERIAL MENINGEN MED DÖDEN av. Manilla Ernst Meningen med döden Meningen med döden är en poetisk och filosofisk föreställning som spelas för en publik från 5 år. Uppsättningen har arbetats

Läs mer

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se inledning TILL DIG SOM LÄRARE Detta är lärarhandledningen

Läs mer

Lärarhandledning. funkar. KoreografI Robin Dingemans. Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook Foto: Lina Alriksson

Lärarhandledning. funkar. KoreografI Robin Dingemans. Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook Foto: Lina Alriksson Lärarhandledning Grunkan funkar KoreografI Robin Dingemans I ROLLERNA Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook 2016 Foto: Lina Alriksson Välkommen! Vi på Regionteatern Blekinge Kronoberg hälsar dig och

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

DUVA. Språkets makt och maktens språk LÄRARHANDLEDNING

DUVA. Språkets makt och maktens språk LÄRARHANDLEDNING DUVA Språkets makt och maktens språk LÄRARHANDLEDNING Stockholm november 2016 Hej och välkomna till UngaTurs föreställning DUVA. Här kommer en handledning som du som lärare kan använda dig av för att utvidga

Läs mer

FABLERNA INSPIRATIONSMATERIAL

FABLERNA INSPIRATIONSMATERIAL FABLERNA INSPIRATIONSMATERIAL Av Manilla Ernst Medverkande på scenen: Sofia Berg-Böhm Anna-Lena Efverman Astrid Kakuli Jonas Nilsson Razmus Nyström Janne Tavares Per Öhagen Regi: Carolina Frände Dramaturg:

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

Vi går på teater. en lärarhandledningdn

Vi går på teater. en lärarhandledningdn Vi går på teater en lärarhandledningdn Teater är som ett hantverk, det fungerar inte om inte alla inblandade kämpar på för att få fram den levande produkten. När det väl funkar blir det en häftig känsla.

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

Välkomna till Teater Eksem! Kontaktuppgifter. Om det här materialet

Välkomna till Teater Eksem! Kontaktuppgifter. Om det här materialet Lärarhandledning Teater Eksem 2012-2013 Välkomna till Teater Eksem! Teater Eksem är en fri teatergrupp som verkar i Göteborg, Sverige och världen. Vi strävar efter att undersöka, skildra, aktualisera,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan

LÄRARHANDLEDNING. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40. Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Förslag på uppgifter och arbetsupplägg utifrån novellerna Pälsen och Kyssen. Maja Lidbeck & Ida Karlsson LGSV40 LÄRARHANDLEDNING Att arbeta med noveller av Hjalmar Söderberg i gymnasieskolan Introduktion

Läs mer

KR-OKS-TÄ-V-EL. Teaterupplevelse från 5 år på Nya China. LÄRAR- HANDLEDNING av Manilla Ernst

KR-OKS-TÄ-V-EL. Teaterupplevelse från 5 år på Nya China. LÄRAR- HANDLEDNING av Manilla Ernst KR-OKS-TÄ-V-EL Teaterupplevelse från 5 år på Nya China LÄRAR- HANDLEDNING av Manilla Ernst KR-OKS-TÄ-V-EL Fakta: Föreställningen är från 5 år Speltid: 0:55 h, ingen paus Föreställningen är ett samarbete

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas Läsnyckel Mingla och Errol av Åsa Storck Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika

Läs mer

HELA FAMILJEN INSPIRATIONSMATERIAL FÖR SKOLOR

HELA FAMILJEN INSPIRATIONSMATERIAL FÖR SKOLOR HELA FAMILJEN INSPIRATIONSMATERIAL FÖR SKOLOR Av Helena Simonsson Ulfvebrand Medverkande: Leia - Maria Nohra Padme -Tarika Walhberg Mamma - Anna Vnuk Pappa - Per Öhagen Av och regi: Anna Vnuk Scenografi

Läs mer

Lärarhandledning. till dansföreställningen. Foto: Elin Svensén

Lärarhandledning. till dansföreställningen. Foto: Elin Svensén Lärarhandledning till dansföreställningen Foto: Elin Svensén Inledning Detta är en folder framtagen av dans- och scenkonstkollektivet Arkeolog 8 till dig som är rektor, lärare, fritidspedagog, fritidsledare

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa!

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Hej! Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Föreställningen är en saga som lånar element från verkligheten och dagens Europa. Några av temana

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli Hej handledare! Ami Hallberg-Pauli Här kommer ett material med förslag på övningar och diskussioner man kan ta

Läs mer

Lärarhandledning. Jag ska vidare. Manus Line Mørkeby. Greger Lindquist, Lilja Fredrikson Sophie Augot, Johanna Köster

Lärarhandledning. Jag ska vidare. Manus Line Mørkeby. Greger Lindquist, Lilja Fredrikson Sophie Augot, Johanna Köster Lärarhandledning Jag ska vidare Manus Line Mørkeby I ROLLERNA Greger Lindquist, Lilja Fredrikson Sophie Augot, Johanna Köster Foto: Lina Alriksson 2016 Välkommen! Vi på Regionteatern Blekinge Kronoberg

Läs mer

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING självmålet analysera Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, och det kan

Läs mer

PEDAGOGMATERIAL - SKA VI VA?

PEDAGOGMATERIAL - SKA VI VA? Illustration Pija Lindenbaum Syftet med det här materialet är att på ett enkelt sätt inspirera dig som pedagog att arbeta mer med dina och barnens teaterupplevelser. Du delar barnens upplevelse av föreställningen

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater VästmanlandsTeater Slottsgatan 11 722 11 Västerås Tel 021-470 41 00 skola@vastmanlandsteater.se vastmanlandsteater.se Lärarmaterial Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh Illustration: Malin

Läs mer

Svenhammeds journaler

Svenhammeds journaler Svenhammeds journaler För- och efterarbete för skolpersonal med dramapedagogiska metoder - att använda i skolan Att se en teaterpjäs är en konstnärlig upplevelse som talar för sig själv och kan lämnas

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Lärarmaterial. Himladrumlar. en roadmovie ovan molnen

Lärarmaterial. Himladrumlar. en roadmovie ovan molnen Lärarmaterial Himladrumlar en roadmovie ovan molnen VÄLKOMMEN TILL BYTEATERN OCH FÖRESTÄLLNINGEN HIMLADRUMLAR! Det var en gång tre änglar som kom ner till jorden eller egentligen var de två och en halv,

Läs mer

DEL 3 I VERKLIGHETSTRILOGIN AV EMMA BROSTRÖM REGI MARIE PARKER SHAW PEDAGOGISKT INSPIRATIONSMATERIAL MED STÖD AV

DEL 3 I VERKLIGHETSTRILOGIN AV EMMA BROSTRÖM REGI MARIE PARKER SHAW PEDAGOGISKT INSPIRATIONSMATERIAL MED STÖD AV DEL 3 I VERKLIGHETSTRILOGIN AV EMMA BROSTRÖM REGI MARIE PARKER SHAW PEDAGOGISKT INSPIRATIONSMATERIAL WWW.MANTEATERN.SE MED STÖD AV Vad kul att du valt att gå och se BEFORE tillsammans med din klass! Varmt

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014

PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014 PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014 www.teatertre.se / 08-669 00 60 Peka Trumma Dansa är en rytmisk, rörlig och rolig föreställning för de yngsta, fritt efter

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Koll på konst Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Inledning Här finns förslag på saker ni kan göra före och/eller efter er medverkan i Koll på

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Så Gör Prinsessor efter

Så Gör Prinsessor efter Så Gör Prinsessor efter Per Gustavssons bok 4-8 år Foto: Anna Lindkvist Aja Rodas Ulf Montan Handledarmaterial till pjäsen av Lena Yxner Regi och dramatisering: Ika Nord Scenografi/kostym: Benita Bergfeldt-Löfgren

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder LÄRARHANDLEDNING FÖR Lärarhandledningen är tänkt att användas tillsammans med programmet som ni får under föreställningen. Det finns flera olika typer av övningar och uppgifter och vår förhoppning är att

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL BORÅS STADSTEATER!

VARMT VÄLKOMNA TILL BORÅS STADSTEATER! VARMT VÄLKOMNA TILL BORÅS STADSTEATER! Vi är glada att ni vill komma och se föreställningen Kunskapens Frukt efter Liv Strömquists bok med samma titel. Föreställningen är ca 1 timme och 20 minuter, utan

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Ekvationen. www.grul.se

Ekvationen. www.grul.se Ekvationen Ekvationen Speldesign: Niklas Lindblad Carl Heath Version 1.0 Tack till: Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 50 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Fungerar bäst i grupper om 2-4

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Pedagogiskt material Jag är inte rädd för någonting som inte finns

Pedagogiskt material Jag är inte rädd för någonting som inte finns Pedagogiskt material Jag är inte rädd för någonting som inte finns Unga Scenkompaniet 1 Till dig som pedagog Det pedagogiska materialet skall tillsammans med föreställningen ses som en helhet. Vi rekommenderar

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

FÖR DINA RÄTTIG HETER

FÖR DINA RÄTTIG HETER ! S A N VÄS FÖR DINA RÄTTIG HETER Barnkonventionens grundprinciper Ett material för att introducera Barnkonventionen i klassrummet GRATTIS! Att du läser det här betyder att du vill jobba med Barnkonventionen

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Alice i Underlandet Skolmaterial

Alice i Underlandet Skolmaterial Alice i Underlandet Skolmaterial Skolmaterialet till denna föreställning är ämnat för att ge lärare tips och tankar för hur de kan arbeta vidare kring föreställningen Alice i underlandet på Helsingborgs

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Välkomna till Tage Granits föreställning KAMELEONTEN!

Välkomna till Tage Granits föreställning KAMELEONTEN! Välkomna till Tage Granits föreställning KAMELEONTEN! Kameleonten är en interaktiv föreställning som lyfter frågor om främlingsfientlighet, utanförskap och tolerans. Lärarhandledningen är till för att

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

www.tagegranit.se 08-783 77 28

www.tagegranit.se 08-783 77 28 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 Vi erbjuder din skola ett brett spektra av olika pedagogiska och konstnärliga Skapande skola paket

Läs mer

VÄLKOMNA! INNAN TEATERBESÖKET

VÄLKOMNA! INNAN TEATERBESÖKET LÄRARHANDLENING VÄLKOMNA! Vi tycker det är väldigt roligt att ni ska komma till Angereds Teater och se föreställningen Schh! Den handlar om obehagliga saker man inte vågar berätta och om vänskap, om hemligheter,

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

HEJ PEDAGOG! LÄRARMATERIAL

HEJ PEDAGOG! LÄRARMATERIAL HEJ PEDAGOG! Du och din klass/grupp har sett eller ska se föreställningen Signalisterna. En föreställning om att vilja förstå och vilja bli förstådd. Om att bli sedd för den man är. Om att avge signal.

Läs mer

Fördjupningsmaterial DIG KAN MAN GÖRA VAD MAN V ILL M ED

Fördjupningsmaterial DIG KAN MAN GÖRA VAD MAN V ILL M ED Fördjupningsmaterial DIG KAN MAN GÖRA VAD MAN V ILL M ED DIG KAN MAN GÖRA VAD MAN VILL MED Av André Nilsson och Kristian Hallberg En föreställning från 13 år Urpremiär den 31 mars 2016 Spelas i klassrum

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17: That s revolting (åk 8 & 9) RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim (åk 4-6) Att Mima Hösten (förskolan & åk F) Kroppens fantasi (åk 2-6) Did I Really? (åk 4-6) Hej!

Läs mer