Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun"

Transkript

1 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, Norrtälje Estunavägen O R G A N I S A T I O N S N U M M E R T E L E F A X W E B B B A N K G I R O norrtalje.se n o r r t a l j e. s e B A R N - O C H U T B I L D N I N G S K O N T O R E T

2 2 (15) FNs barnkonvention Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 195 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna, däribland Sverige. I Barnkonventionen finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa principer är även vägledande för vårt arbete med elevhälsa: Alla barn har samma rättigheter och lika värde Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad I barnkonventionens artikel 29 finns mer att läsa om barns rätt till utbildning. Du hittar den artikeln och resten av barnkonventionen på UNICEFs webbplats: unicef.se/barnkonventionen.

3 3 (15) Innehåll Inledning vad är elevhälsa? 4 Varför en gemensam strategi? 4 Huvudmannens ansvar 4 Rektors ansvar 5 Elevhälsa är allas ansvar 5 Vårt förhållningssätt 5 Resurser för elevhälsa 6 Strategi- och utvecklingsavdelning 6 Lokal elevhälsa 7 Elevhälsoteamets arbete 7 Elevhälsoteamets olika kompetenser 8 Lokal elevhälsoplan 10 Styrdokument 10 Så skapar du en elevhälsoplan 11 Rutiner för anmälan till socialtjänsten 13

4 4 (15) En gemensam strategi för elevhälsa Inledning vad är elevhälsa? Elevhälsa är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator samt tillgång till personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser. I skollagen (2010:800 Kap 2:25 ) betonas att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Förebyggande insatser innebär att på ett tidigt stadium identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd för att lära sig. Hälsofrämjande arbete innebär att undanröja orsaker till hälsobrister och främja hälsa för elevernas lärande och utveckling. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att snabbt vidta åtgärder för att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven. Alla elever har rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen möjlighet till en optimal utveckling. Varför en gemensam strategi? Denna strategi för elevhälsan är övergripande och syftar till att skapa en gemensam plattform för ett likvärdigt elevhälsoarbete inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Norrtälje kommun. Huvudmannens ansvar För eleverna i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Det innebär att huvudmannen Norrtälje kommun måste se till att det finns elevhälsa för varje elev. Det är huvudmannens ansvar att anordna elevhälsa och se till att eleverna har tillgång till de yrkeskategorier som räknas upp i skollagen. Den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning, som svarar mot elevernas behov av insatser.

5 5 (15) Rektors ansvar Rektor leder och organiserar arbetet på skolan. På varje skola finns tillgång till ett lokalt elevhälsoteam. Två eller flera skolor kan vara knutna till samma elevhälsoteam. Rektor leder teamets arbete och ansvarar för att en lokal elevhälsoplan tas fram, där organisering, rutiner, ansvarsområden, arbetsformer och arbetssätt förtydligas. Elevhälsa är allas ansvar En förutsättning för ett gott studieresultat är en skola där elever kan lära, växa, trivas och utvecklas. All personal i skolan har ansvar för elevhälsan. Arbetet med elevers hälsa handlar om alla faktorer som påverkar hur barn och unga mår i och omkring skolan. Även delaktighet och inflytande på lärmiljön och skolsituationen har betydelse för hur eleverna mår och trivs i skolan. Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan vårdnadshavare, pedagoger, elevhälsans personal och övrig skolpersonal samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. En väsentlig del av elevhälsoarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande. En viktig del är att ha fokus på elevens möte med lärmiljön. I detta ingår att vi skapar oss en förståelse för den individuella elevens behov och förutsättningar i skolan. Det blir därför viktigt att uppmärksamma den människosyn och kunskapssyn som ligger till grund för det pedagogiska arbetet. Vi ska erbjuda elever redskap och verktyg för att de ska få möjlighet att lära sig och utvecklas optimalt. En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. Detta innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål. Elevhälsoarbetet utgör en integrerad del av skolans uppdrag. Alla vuxna i skolan har ansvar för att vara delaktiga i genomförandet av elevhälsoinsatser att ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för elever i behov av stöd att skapa delaktighet och inflytande för elever och deras vårdnadshavare i elevhälsoarbetet Vårt förhållningssätt Elevhälsoarbetet i Norrtälje kommun utgår från en gemensam värdegrund om allas lika värde. Vårt förhållningssätt är pragmatiskt* och salutogent**, vilket innebär:

6 6 (15) att vi noggrant utforskar och uppmuntrar elevers egna förmågor och att vi lyssnar till deras synpunkter och önskemål att eleverna alltid gynnas av att de vuxna i deras omgivning samverkar positivt utifrån elevernas behov att eleven ska vara inkluderad i sin ordinarie undervisningsmiljö, så långt det är möjligt att vi arbetar utifrån en pedagogik som fungerar kompensatoriskt, vilket betyder att vi ger alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt genom att kompensera för de hinder som finns för deras utveckling. *) Ett pragmatiskt förhållningssätt innebär att vi prövar, följer upp, prövar nytt, prövar igen, alltid med en formativ bedömning av situationen som grund. **) Salutogent betyder hälsofrämjande och vilar på begreppet KASAM; känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky och han menar att KASAM uppstår då en människa upplever sin situation som begriplig, hanterbar och meningsfull. Antonovsky anser att den mänskliga tillvaron är kantad av faktorer som stressar oss och att de flesta människor klarar sig relativt väl trots en hög stressbelastning. Vidare menar Antonovsky att det inte räcker med att främja hälsa endast genom att undvika stress, utan människan måste lära sig hantera sin livssituation, såväl i medgångar som i motgångar, och att göra det bästa av tillvaron. Resurser för elevhälsa Strategi- och utvecklingsavdelning Strategi- och utvecklingsavdelningen ska bidra till att utveckla samverkan, samt arbeta för likvärdighet mellan förskolor och skolor när det gäller insatser för barn och elever. Den ska också medverka till kompetensutveckling för personal samt leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom elevhälsan. Strategi- och utvecklingsavdelningen är en central enhet inom Barn- och utbildningskontoret och har utöver den strategiska funktionen även en operativ funktion. Den operativa funktionen är att ansvara för handläggning och mottagande i särskolan, handlägga tilläggsbelopp för fristående verksamheter, handleda pedagoger inom förskola/ skola, samt vara en aktiv del av förskole- och skolutveckling i kommunen.

7 7 (15) Lokal elevhälsa Skolans elevhälsa består av flera yrkesgrupper med olika kompetenser, vilket är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av elevens behov och utforma effektiva insatser i samverkan. De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleven för att tillsammans med vårdnadshavare se möjligheter och förutsättningar för elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamets arbete Inom rektors ansvarsområde ska det finnas tillgång till ett komplett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska under rektors ledning ha huvudansvaret för att elevhälsoarbetet på skolan bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut. Elevhälsoteamet ska på ett strategiskt och operativt sätt arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor ansvarar för, deltar i och fattar beslut i elevhälsoarbetet enligt gällande bestämmelser. Elevhälsoteamets vardagliga och operativa arbete kan ledas av en person i teamet som rektor utsett. Teamet ansvarar för och kvalitetssäkrar de strategiska frågor som utgör grunden för elevhälsoarbetet. Hit hör, förutom själva elevhälsoplanen till exempel arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, likabehandlingsplanen med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar, drogförebyggande arbete, systematiskt arbete mot ogiltig frånvaro med mera. Det är viktigt att teamet arbetar aktivt och kompetensövergripande även mellan de formella elevhälsomötena. Teamet ska ha regelbundna mötestider då minnesanteckningar skrivs. Dokumentationen är viktig för att följa elevhälsoärenden och de stödåtgärder som givits, men också för att kunna utvärdera de insatser som genomförts. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska det finnas en väl utvecklad samverkan mellan elevhälsoteamet och skolans olika yrkesgrupper. Skolan ska också sträva efter ett förtroendefullt samarbete med andra skolor för att underlätta elevernas övergång mellan skolor. Samverkan med andra verksamheter, till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP), socialtjänst, habilitering och polis är också viktig del av elevhälsans arbete.

8 8 (15) Elevhälsoteamets olika kompetenser Elevhälsoteamet ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling, hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet arbetar på uppdrag av och i samverkan med rektor. Teamets medlemmar ska vara väl förtrogna med skolans styrdokument och den enskilda skolenhetens förutsättningar, strukturer och aktuella utmaningar. En viktig förutsättning för elevhälsans arbete är att utveckla och åstadkomma goda samarbetsförhållanden såväl inom skolan som med vårdnadshavare. Det är också viktigt med samverkan utanför skolan, med exempelvis hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rektor Rektor ansvarar för respektive skolas elevhälsa samt leder och utvecklar elevhälsoteamets arbete. Detta innebär att leda och utveckla elevhälsoteamets tvärprofessionella kartläggande, analyserande, förebyggande, åtgärdande arbete och koppla denna kunskap till lärarnas arbetslag. Skolsköterska och skolläkare Elevhälsans medicinska insatser är en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar mot barn och ungdomar. De medicinska insatserna lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Skolsköterskan är en sjuksköterska med specialistkompetens. Tillsammans med skolläkaren står skolsköterskan för omvårdnads- och medicinsk expertis. Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. Skolsköterskan möter regelbundet alla elever i skolan enligt ett basprogram. Detta omfattar individuella hälsobesök hos skolsköterska vartannat år, med tonvikt lagd på förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8. Det gör att skolsköterskan får en unik överblick och kunskap om elevernas hälsa. Omvårdnadsarbetet är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. Skolsköterskornas hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Individnivå: Hälsoundersökningar, vaccinationer, hälsoenkäter och hälsosamtal. Öppen mottagning och stödjande samtal med elever i svårigheter. Grupp- och organisationsnivå: Arbete med skolmiljön, främja elevers lika rättigheter, förebygga trakasserier och kränkande behandling. Hälsoundervisning om kost och fysisk aktivitet, arbete med livsstil i tjej- och killgrupper. Skolläkarens insatser ska utifrån medicinsk sakkunskap, stödja elevhälsan i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Detta sker såväl övergripande som i enskilda elevärenden.

9 9 (15) Skolpsykolog Den psykologiska kompetensen inom elevhälsan utgörs av legitimerade psykologer. Som legitimerad psykolog har man ett självständigt ansvar i sitt yrkesutövande. Psykologen tillför kompetens till skolan inom olika områden som utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi, neuropsykologi, kunskap om barns och ungdomars psykiska utveckling, kunskap om grupper och grupputveckling, samt kunskap om organisationer och organisationsutveckling. Skolpsykologerna utgår från ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär att psykologen har som fokus att stärka skolpersonalen. Skolpsykologens arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och ske på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan ske genom: psykologisk handledning och konsultation till personal och skolledare psykologisk utredning som underlag för att anpassa och utforma lämpliga stödinsatser för lärande och utveckling samt vid frågeställning om utvecklingsstörning rådgivning och stödsamtal till elever och föräldrar utifrån avgränsade och skolrelaterade svårigheter fortbildning av skolpersonal skol- och verksamhetsutveckling samt utvärdering av sådana insatser Skolkurator Skolkuratorn har socionomexamen med erfarenhet av socialt arbete och tillför skolan social och psykosocial kompetens. Skolkurator arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten om grupprocesser, barns och ungdomars utveckling och människors levnadsvillkor. Skolkuratorn verkar i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete på flera nivåer: Organisationsnivå: Medverkan i värdegrundsarbete, likabehandlingsarbete, framtagande av lokal elevhälsoplan och insatser i skolans systematiska kvalitetsarbete Gruppnivå: Arbete med grupper/ klasser där ett psykosocialt fokus behöver stärkas, i samverkan med lärare. Individnivå: Stödjande samtal med elever och deras föräldrar för att eleven ska må bättre och få en välfungerande skolgång. Vid behov hänvisa föräldrar och elever till övriga funktioner i samhället och verka för en fortsatt samverkan kring eleven. Kartläggning av elevers sociala situation i skolan, för att föreslå insatser vid t ex olovlig skolfrånvaro. Specialpedagog och speciallärare Den specialpedagogiska kompetensen innehas av specialpedagoger och/ eller speciallärare, vilka är lärare med specialpedagogexamen eller speciallärarexamen. Specialpedagogen/ specialläraren arbetar övergripande, ser helheten i verksamheten och har stor del i skolutveckling och förändringsarbete.

10 10 (15) Specialpedagogens/ speciallärarens arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och ske på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan ske genom: att sprida kunskap om det specialpedagogiska områdets vetenskapliga grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, samt visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik; att självständigt och i samverkan identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i olika lärmiljöer; att i samverkan genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå; att utifrån elevhälsoteamets gemensamma analys bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet; att i samverkan med arbetslag och lärare genomföra uppföljning, utvärdering samt delta i ledningen av skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever; att gentemot arbetslag och enskilda pedagoger/ lärare/ föräldrar vara en kvalificerad samtalspart och handledare under både längre och kortare perioder. Arbetet syftar till att skolan ska få stöd i att förebygga, förbättra och förändra arbetssätt och arbetsformer, på organisations- grupp- och individnivå för att skapa goda lärmiljöer för alla elever, där stödet i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Specialpedagogen/ specialläraren ska tillsammans med lärare/ arbetslag/ elever och vårdnadshavare utforma och genomföra åtgärdsprogram av hög kvalitet. Lokal elevhälsoplan Under rektors ledning upprättar Elevhälsoteamet och skolans personal en elevhälsoplan på lokal nivå där rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning dokumenteras för det gemensamma elevhälsoarbetet på skolan. I en sådan plan bör framgå vad varje yrkeskategori inom elevhälsan har för ansvar när det gäller att uppmärksamma, utreda, åtgärda, dokumentera och utvärdera elevhälsans insatser. Det bör också framgå hur rutinen ser ut för hur en enskild lärare, eller annan personal ska få stöd av elevhälsoteamet. Planen bör också innehålla rutiner för arbetet med pedagogiska utredningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och likabehandling på skolan liksom hänvisningar och länkar till blanketter och viktiga styrdokument. Styrdokument Elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och bestämmelser:

11 11 (15) Skollagen Läroplan för grundskola/fritidshem Läroplan för grundsärskolan Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för gymnasiesärskolan Socialtjänstlagen Hälso-och sjukvårdslagen Barnkonventionen (riksdagen.se) (skolverket.se) (skolverket.se) (skolverket.se) (skolverket.se) (riksdagen.se) (riksdagen.se) (unicef.se/barnkonventionen) Så skapar du en lokal elevhälsoplan, ett exempel Bakgrund Kort inledning Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplanens syfte Beskriv varför skolan har en lokal elevhälsoplan och hur den kan användas Elevhälsans uppdrag Beskriv skolans förebyggande och hälsofrämjande insatser för elevernas utveckling mot utbildningens mål Elevhälsans ansvar och organisering på skolan Beskriv skolans elevhälsoteam och vilka som ingår i elevhälsoteamet på skolan. Definiera ansvarsfördelning: Rektor Skolpsykolog Skolkurator Skolsköterska Skolläkare Specialpedagog Mentor/klasslärare Beskriv hur elevhälsoarbetet är organiserat och dess mötesstruktur Ansvarig för pedagogisk utredning, beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram Arbetsgång vid elevhälsoärenden Arbetsgång för pedagogernas kontakt med elevhälsan Anmälan om behov av stöd/ hjälp från elevhälsoteamet. Åtgärder som ska genomföras av mentor/ klasslärare före anmälan till elevhälsomöte

12 12 (15) Rutiner för elevhälsomöte, kallelse, deltagare och dokumentation Dokumentation Rutiner för dokumentation av elevhälsoteamets egna möten Rutiner för dokumentation av elevhälsomöten med elever och vårdnadshavare Dokumentation av kontakter med elever och vårdnadshavare Extra anpassningar Rutiner och dokumentation för extra anpassningar, pedagogisk utredning, beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Uppföljning och utvärdering Rutiner för elevhälsoteamets uppföljning och utvärdering av arbetet Så här skapar vi på bästa sätt en positiv lärandesituation för eleverna Elevhälsoteamets arbete synliggörs i skolans systematiska kvalitetsarbete Förebyggande och hälsofrämjande insatser Elevhälsans mål för det aktuella läsåret Skolans lokala mål för elevhälsans arbete Exempel på dokument som kompletterar den lokala elevhälsoplanen Riktlinjer för extra anpassningar, pedagogisk utredning, särskilt stöd och åtgärdsprogram Anmälan till socialtjänst och polis Plan för likabehandling Krisplan Skolans rutiner för frånvaro/ närvaro ---

13 13 (15) Rutiner vid anmälan till socialtjänsten Personal vid förskolor och skolor möter ibland barn och elever som väcker en oro, personalen ställer sig frågor om hur barnet/ eleven har det i livet. Något i barnets/ elevens beteende säger att allt inte står rätt till. Förskolan och skolan är skyldig att anmäla misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa till socialtjänsten. Socialtjänstlagen och Skollagen Socialtjänstlagen 14 kap: Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 1 Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. 1 a Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. 1 b Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Anmälan görs till socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp. Anmälan bör göras skriftligt och innehålla konkreta exempel på vad som väckt personalens oro eller misstankar om att barnet/ eleven far illa. Skollagen 29 kap 13, om anmälningsskyldighet: Samverkan och anmälan till socialnämnden 13 Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 2 (3) Socialtjänstens uppgift är att utreda barnets/elevens behov, barnets/elevens familj och miljö samt

14 14 (15) vårdnadshavarnas förmåga att möta upp barnets/elevens behov. Socialtjänsten kan erbjuda insatser för att stärka barnet/eleven och familjen. En elev med exempelvis mycket hög skolfrånvaro kan behöva insatser både i skolan, i hemmet och på fritiden. Därför är det viktigt att skolan och socialtjänsten samverkar och att insatserna sker parallellt. Arbetsgång vid anmälan till socialtjänsten Före anmälan Dokumentera iakttagelser och händelser och fundera på om barnet/eleven visar något som väcker oro. Arbetslaget sammanställer sina olika iakttagelser. Den/de i arbetslaget som gjort iakttagelser om misstanke om att ett barn/ elev far illa skall informera och konsultera förskolechef/ rektor före eventuell anmälan. Anmälningsskyldigheten gäller fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk försummelse, psykisk försummelse och bristande omsorg. Om förskolechef/ rektor efter konsultation inte vill göra en anmälan så måste den som känner till omständigheterna ändå fatta ett eget beslut om anmälan ska göras eller ej. Vid svårighet att bedöma om anmälan ska göras kan förskolechef/ rektor konsultera socialtjänsten. Detta kan göras utan att barnets/ elevens identitet röjs. Nämns namnet under konsultationen, har socialsekreteraren fått sådan information att han/ hon måste ta ställning om en utredning ska göras eller inte. Konsultationen eller ett samråd får dock inte medföra att en anmälan fördröjs. Anmälningsskyldighet gäller alla anställda. Förskolechef/ rektor kan aldrig hindra någon från att anmäla. Anmälan Förskolechef/ rektor eller den som gjort iakttagelser som givit misstanke om att ett barn/ elev far illa gör en skriftlig anmälan till socialnämnden. I ett akut skede görs anmälan muntligt för att senare kompletteras skriftligt. Förskola/ skola kan göra en anmälan till socialtjänsten genom att bjuda in vårdnadshavare och socialtjänst till ett gemensamt anmälningsmöte. Förskolechef/ rektor informerar vårdnadshavare om att, och varför en anmälan gjorts. Undantag: Informera inte vårdnadshavare om misstanke om brott föreligger. Det kan försvåra en polisutredning. Efter anmälan Socialkontoret mottar anmälan.

15 15 (15) Socialkontoret genomför en förhandsbedömning om utredning ska öppnas. Om utredning inte inleds sker ingen myndighetsutövning i ärendet. Socialkontoret kan också ha pågående utredning i ärendet, där anmälan kommit från någon annan eller inletts efter en ansökan om stöd. Även i de fallen kan socialförvaltningen begära uppgifter från förskola/ skola. Om oro för barnet/eleven kvarstår, trots att anmälan har lämnats in, bör en ny anmälan till socialtjänsten göras. Den som har gjort en anmälan till socialtjänsten är i allmänhet intresserad av att få veta hur det går. Reglerna om sekretess innebär mycket begränsade möjligheter att upplysa anmälaren om vilka åtgärder som vidtas efter att anmälan kommit in. Socialtjänsten kan dock alltid bekräfta att anmälan har tagits emot, vilket bör ske regelmässigt. Om anmälan gäller ett barn/ elev bör socialtjänsten till anmälaren bekräfta att anmälan tagits emot och av vem, samt telefonnumret till denne. (SOFS 2003:16.) Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. (14 kap 1 b Socialtjänstlagen Lag (2012:776)).

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer