Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun"

Transkript

1 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, Norrtälje Estunavägen O R G A N I S A T I O N S N U M M E R T E L E F A X W E B B B A N K G I R O norrtalje.se n o r r t a l j e. s e B A R N - O C H U T B I L D N I N G S K O N T O R E T

2 2 (15) FNs barnkonvention Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 195 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna, däribland Sverige. I Barnkonventionen finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa principer är även vägledande för vårt arbete med elevhälsa: Alla barn har samma rättigheter och lika värde Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad I barnkonventionens artikel 29 finns mer att läsa om barns rätt till utbildning. Du hittar den artikeln och resten av barnkonventionen på UNICEFs webbplats: unicef.se/barnkonventionen.

3 3 (15) Innehåll Inledning vad är elevhälsa? 4 Varför en gemensam strategi? 4 Huvudmannens ansvar 4 Rektors ansvar 5 Elevhälsa är allas ansvar 5 Vårt förhållningssätt 5 Resurser för elevhälsa 6 Strategi- och utvecklingsavdelning 6 Lokal elevhälsa 7 Elevhälsoteamets arbete 7 Elevhälsoteamets olika kompetenser 8 Lokal elevhälsoplan 10 Styrdokument 10 Så skapar du en elevhälsoplan 11 Rutiner för anmälan till socialtjänsten 13

4 4 (15) En gemensam strategi för elevhälsa Inledning vad är elevhälsa? Elevhälsa är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator samt tillgång till personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser. I skollagen (2010:800 Kap 2:25 ) betonas att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Förebyggande insatser innebär att på ett tidigt stadium identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd för att lära sig. Hälsofrämjande arbete innebär att undanröja orsaker till hälsobrister och främja hälsa för elevernas lärande och utveckling. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att snabbt vidta åtgärder för att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven. Alla elever har rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen möjlighet till en optimal utveckling. Varför en gemensam strategi? Denna strategi för elevhälsan är övergripande och syftar till att skapa en gemensam plattform för ett likvärdigt elevhälsoarbete inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Norrtälje kommun. Huvudmannens ansvar För eleverna i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Det innebär att huvudmannen Norrtälje kommun måste se till att det finns elevhälsa för varje elev. Det är huvudmannens ansvar att anordna elevhälsa och se till att eleverna har tillgång till de yrkeskategorier som räknas upp i skollagen. Den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning, som svarar mot elevernas behov av insatser.

5 5 (15) Rektors ansvar Rektor leder och organiserar arbetet på skolan. På varje skola finns tillgång till ett lokalt elevhälsoteam. Två eller flera skolor kan vara knutna till samma elevhälsoteam. Rektor leder teamets arbete och ansvarar för att en lokal elevhälsoplan tas fram, där organisering, rutiner, ansvarsområden, arbetsformer och arbetssätt förtydligas. Elevhälsa är allas ansvar En förutsättning för ett gott studieresultat är en skola där elever kan lära, växa, trivas och utvecklas. All personal i skolan har ansvar för elevhälsan. Arbetet med elevers hälsa handlar om alla faktorer som påverkar hur barn och unga mår i och omkring skolan. Även delaktighet och inflytande på lärmiljön och skolsituationen har betydelse för hur eleverna mår och trivs i skolan. Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan vårdnadshavare, pedagoger, elevhälsans personal och övrig skolpersonal samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. En väsentlig del av elevhälsoarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande. En viktig del är att ha fokus på elevens möte med lärmiljön. I detta ingår att vi skapar oss en förståelse för den individuella elevens behov och förutsättningar i skolan. Det blir därför viktigt att uppmärksamma den människosyn och kunskapssyn som ligger till grund för det pedagogiska arbetet. Vi ska erbjuda elever redskap och verktyg för att de ska få möjlighet att lära sig och utvecklas optimalt. En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. Detta innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål. Elevhälsoarbetet utgör en integrerad del av skolans uppdrag. Alla vuxna i skolan har ansvar för att vara delaktiga i genomförandet av elevhälsoinsatser att ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för elever i behov av stöd att skapa delaktighet och inflytande för elever och deras vårdnadshavare i elevhälsoarbetet Vårt förhållningssätt Elevhälsoarbetet i Norrtälje kommun utgår från en gemensam värdegrund om allas lika värde. Vårt förhållningssätt är pragmatiskt* och salutogent**, vilket innebär:

6 6 (15) att vi noggrant utforskar och uppmuntrar elevers egna förmågor och att vi lyssnar till deras synpunkter och önskemål att eleverna alltid gynnas av att de vuxna i deras omgivning samverkar positivt utifrån elevernas behov att eleven ska vara inkluderad i sin ordinarie undervisningsmiljö, så långt det är möjligt att vi arbetar utifrån en pedagogik som fungerar kompensatoriskt, vilket betyder att vi ger alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt genom att kompensera för de hinder som finns för deras utveckling. *) Ett pragmatiskt förhållningssätt innebär att vi prövar, följer upp, prövar nytt, prövar igen, alltid med en formativ bedömning av situationen som grund. **) Salutogent betyder hälsofrämjande och vilar på begreppet KASAM; känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky och han menar att KASAM uppstår då en människa upplever sin situation som begriplig, hanterbar och meningsfull. Antonovsky anser att den mänskliga tillvaron är kantad av faktorer som stressar oss och att de flesta människor klarar sig relativt väl trots en hög stressbelastning. Vidare menar Antonovsky att det inte räcker med att främja hälsa endast genom att undvika stress, utan människan måste lära sig hantera sin livssituation, såväl i medgångar som i motgångar, och att göra det bästa av tillvaron. Resurser för elevhälsa Strategi- och utvecklingsavdelning Strategi- och utvecklingsavdelningen ska bidra till att utveckla samverkan, samt arbeta för likvärdighet mellan förskolor och skolor när det gäller insatser för barn och elever. Den ska också medverka till kompetensutveckling för personal samt leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom elevhälsan. Strategi- och utvecklingsavdelningen är en central enhet inom Barn- och utbildningskontoret och har utöver den strategiska funktionen även en operativ funktion. Den operativa funktionen är att ansvara för handläggning och mottagande i särskolan, handlägga tilläggsbelopp för fristående verksamheter, handleda pedagoger inom förskola/ skola, samt vara en aktiv del av förskole- och skolutveckling i kommunen.

7 7 (15) Lokal elevhälsa Skolans elevhälsa består av flera yrkesgrupper med olika kompetenser, vilket är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av elevens behov och utforma effektiva insatser i samverkan. De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleven för att tillsammans med vårdnadshavare se möjligheter och förutsättningar för elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamets arbete Inom rektors ansvarsområde ska det finnas tillgång till ett komplett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska under rektors ledning ha huvudansvaret för att elevhälsoarbetet på skolan bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut. Elevhälsoteamet ska på ett strategiskt och operativt sätt arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor ansvarar för, deltar i och fattar beslut i elevhälsoarbetet enligt gällande bestämmelser. Elevhälsoteamets vardagliga och operativa arbete kan ledas av en person i teamet som rektor utsett. Teamet ansvarar för och kvalitetssäkrar de strategiska frågor som utgör grunden för elevhälsoarbetet. Hit hör, förutom själva elevhälsoplanen till exempel arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, likabehandlingsplanen med nolltolerans mot trakasserier och kränkningar, drogförebyggande arbete, systematiskt arbete mot ogiltig frånvaro med mera. Det är viktigt att teamet arbetar aktivt och kompetensövergripande även mellan de formella elevhälsomötena. Teamet ska ha regelbundna mötestider då minnesanteckningar skrivs. Dokumentationen är viktig för att följa elevhälsoärenden och de stödåtgärder som givits, men också för att kunna utvärdera de insatser som genomförts. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska det finnas en väl utvecklad samverkan mellan elevhälsoteamet och skolans olika yrkesgrupper. Skolan ska också sträva efter ett förtroendefullt samarbete med andra skolor för att underlätta elevernas övergång mellan skolor. Samverkan med andra verksamheter, till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP), socialtjänst, habilitering och polis är också viktig del av elevhälsans arbete.

8 8 (15) Elevhälsoteamets olika kompetenser Elevhälsoteamet ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling, hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet arbetar på uppdrag av och i samverkan med rektor. Teamets medlemmar ska vara väl förtrogna med skolans styrdokument och den enskilda skolenhetens förutsättningar, strukturer och aktuella utmaningar. En viktig förutsättning för elevhälsans arbete är att utveckla och åstadkomma goda samarbetsförhållanden såväl inom skolan som med vårdnadshavare. Det är också viktigt med samverkan utanför skolan, med exempelvis hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rektor Rektor ansvarar för respektive skolas elevhälsa samt leder och utvecklar elevhälsoteamets arbete. Detta innebär att leda och utveckla elevhälsoteamets tvärprofessionella kartläggande, analyserande, förebyggande, åtgärdande arbete och koppla denna kunskap till lärarnas arbetslag. Skolsköterska och skolläkare Elevhälsans medicinska insatser är en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar mot barn och ungdomar. De medicinska insatserna lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Skolsköterskan är en sjuksköterska med specialistkompetens. Tillsammans med skolläkaren står skolsköterskan för omvårdnads- och medicinsk expertis. Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. Skolsköterskan möter regelbundet alla elever i skolan enligt ett basprogram. Detta omfattar individuella hälsobesök hos skolsköterska vartannat år, med tonvikt lagd på förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8. Det gör att skolsköterskan får en unik överblick och kunskap om elevernas hälsa. Omvårdnadsarbetet är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete. Skolsköterskornas hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Individnivå: Hälsoundersökningar, vaccinationer, hälsoenkäter och hälsosamtal. Öppen mottagning och stödjande samtal med elever i svårigheter. Grupp- och organisationsnivå: Arbete med skolmiljön, främja elevers lika rättigheter, förebygga trakasserier och kränkande behandling. Hälsoundervisning om kost och fysisk aktivitet, arbete med livsstil i tjej- och killgrupper. Skolläkarens insatser ska utifrån medicinsk sakkunskap, stödja elevhälsan i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Detta sker såväl övergripande som i enskilda elevärenden.

9 9 (15) Skolpsykolog Den psykologiska kompetensen inom elevhälsan utgörs av legitimerade psykologer. Som legitimerad psykolog har man ett självständigt ansvar i sitt yrkesutövande. Psykologen tillför kompetens till skolan inom olika områden som utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi, neuropsykologi, kunskap om barns och ungdomars psykiska utveckling, kunskap om grupper och grupputveckling, samt kunskap om organisationer och organisationsutveckling. Skolpsykologerna utgår från ett konsultativt förhållningssätt, vilket innebär att psykologen har som fokus att stärka skolpersonalen. Skolpsykologens arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och ske på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan ske genom: psykologisk handledning och konsultation till personal och skolledare psykologisk utredning som underlag för att anpassa och utforma lämpliga stödinsatser för lärande och utveckling samt vid frågeställning om utvecklingsstörning rådgivning och stödsamtal till elever och föräldrar utifrån avgränsade och skolrelaterade svårigheter fortbildning av skolpersonal skol- och verksamhetsutveckling samt utvärdering av sådana insatser Skolkurator Skolkuratorn har socionomexamen med erfarenhet av socialt arbete och tillför skolan social och psykosocial kompetens. Skolkurator arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten om grupprocesser, barns och ungdomars utveckling och människors levnadsvillkor. Skolkuratorn verkar i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete på flera nivåer: Organisationsnivå: Medverkan i värdegrundsarbete, likabehandlingsarbete, framtagande av lokal elevhälsoplan och insatser i skolans systematiska kvalitetsarbete Gruppnivå: Arbete med grupper/ klasser där ett psykosocialt fokus behöver stärkas, i samverkan med lärare. Individnivå: Stödjande samtal med elever och deras föräldrar för att eleven ska må bättre och få en välfungerande skolgång. Vid behov hänvisa föräldrar och elever till övriga funktioner i samhället och verka för en fortsatt samverkan kring eleven. Kartläggning av elevers sociala situation i skolan, för att föreslå insatser vid t ex olovlig skolfrånvaro. Specialpedagog och speciallärare Den specialpedagogiska kompetensen innehas av specialpedagoger och/ eller speciallärare, vilka är lärare med specialpedagogexamen eller speciallärarexamen. Specialpedagogen/ specialläraren arbetar övergripande, ser helheten i verksamheten och har stor del i skolutveckling och förändringsarbete.

10 10 (15) Specialpedagogens/ speciallärarens arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och ske på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan ske genom: att sprida kunskap om det specialpedagogiska områdets vetenskapliga grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, samt visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik; att självständigt och i samverkan identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i olika lärmiljöer; att i samverkan genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå; att utifrån elevhälsoteamets gemensamma analys bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet; att i samverkan med arbetslag och lärare genomföra uppföljning, utvärdering samt delta i ledningen av skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever; att gentemot arbetslag och enskilda pedagoger/ lärare/ föräldrar vara en kvalificerad samtalspart och handledare under både längre och kortare perioder. Arbetet syftar till att skolan ska få stöd i att förebygga, förbättra och förändra arbetssätt och arbetsformer, på organisations- grupp- och individnivå för att skapa goda lärmiljöer för alla elever, där stödet i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Specialpedagogen/ specialläraren ska tillsammans med lärare/ arbetslag/ elever och vårdnadshavare utforma och genomföra åtgärdsprogram av hög kvalitet. Lokal elevhälsoplan Under rektors ledning upprättar Elevhälsoteamet och skolans personal en elevhälsoplan på lokal nivå där rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning dokumenteras för det gemensamma elevhälsoarbetet på skolan. I en sådan plan bör framgå vad varje yrkeskategori inom elevhälsan har för ansvar när det gäller att uppmärksamma, utreda, åtgärda, dokumentera och utvärdera elevhälsans insatser. Det bör också framgå hur rutinen ser ut för hur en enskild lärare, eller annan personal ska få stöd av elevhälsoteamet. Planen bör också innehålla rutiner för arbetet med pedagogiska utredningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och likabehandling på skolan liksom hänvisningar och länkar till blanketter och viktiga styrdokument. Styrdokument Elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och bestämmelser:

11 11 (15) Skollagen Läroplan för grundskola/fritidshem Läroplan för grundsärskolan Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för gymnasiesärskolan Socialtjänstlagen Hälso-och sjukvårdslagen Barnkonventionen (riksdagen.se) (skolverket.se) (skolverket.se) (skolverket.se) (skolverket.se) (riksdagen.se) (riksdagen.se) (unicef.se/barnkonventionen) Så skapar du en lokal elevhälsoplan, ett exempel Bakgrund Kort inledning Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplanens syfte Beskriv varför skolan har en lokal elevhälsoplan och hur den kan användas Elevhälsans uppdrag Beskriv skolans förebyggande och hälsofrämjande insatser för elevernas utveckling mot utbildningens mål Elevhälsans ansvar och organisering på skolan Beskriv skolans elevhälsoteam och vilka som ingår i elevhälsoteamet på skolan. Definiera ansvarsfördelning: Rektor Skolpsykolog Skolkurator Skolsköterska Skolläkare Specialpedagog Mentor/klasslärare Beskriv hur elevhälsoarbetet är organiserat och dess mötesstruktur Ansvarig för pedagogisk utredning, beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram Arbetsgång vid elevhälsoärenden Arbetsgång för pedagogernas kontakt med elevhälsan Anmälan om behov av stöd/ hjälp från elevhälsoteamet. Åtgärder som ska genomföras av mentor/ klasslärare före anmälan till elevhälsomöte

12 12 (15) Rutiner för elevhälsomöte, kallelse, deltagare och dokumentation Dokumentation Rutiner för dokumentation av elevhälsoteamets egna möten Rutiner för dokumentation av elevhälsomöten med elever och vårdnadshavare Dokumentation av kontakter med elever och vårdnadshavare Extra anpassningar Rutiner och dokumentation för extra anpassningar, pedagogisk utredning, beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Uppföljning och utvärdering Rutiner för elevhälsoteamets uppföljning och utvärdering av arbetet Så här skapar vi på bästa sätt en positiv lärandesituation för eleverna Elevhälsoteamets arbete synliggörs i skolans systematiska kvalitetsarbete Förebyggande och hälsofrämjande insatser Elevhälsans mål för det aktuella läsåret Skolans lokala mål för elevhälsans arbete Exempel på dokument som kompletterar den lokala elevhälsoplanen Riktlinjer för extra anpassningar, pedagogisk utredning, särskilt stöd och åtgärdsprogram Anmälan till socialtjänst och polis Plan för likabehandling Krisplan Skolans rutiner för frånvaro/ närvaro ---

13 13 (15) Rutiner vid anmälan till socialtjänsten Personal vid förskolor och skolor möter ibland barn och elever som väcker en oro, personalen ställer sig frågor om hur barnet/ eleven har det i livet. Något i barnets/ elevens beteende säger att allt inte står rätt till. Förskolan och skolan är skyldig att anmäla misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa till socialtjänsten. Socialtjänstlagen och Skollagen Socialtjänstlagen 14 kap: Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 1 Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. 1 a Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. 1 b Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Anmälan görs till socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp. Anmälan bör göras skriftligt och innehålla konkreta exempel på vad som väckt personalens oro eller misstankar om att barnet/ eleven far illa. Skollagen 29 kap 13, om anmälningsskyldighet: Samverkan och anmälan till socialnämnden 13 Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 2 (3) Socialtjänstens uppgift är att utreda barnets/elevens behov, barnets/elevens familj och miljö samt

14 14 (15) vårdnadshavarnas förmåga att möta upp barnets/elevens behov. Socialtjänsten kan erbjuda insatser för att stärka barnet/eleven och familjen. En elev med exempelvis mycket hög skolfrånvaro kan behöva insatser både i skolan, i hemmet och på fritiden. Därför är det viktigt att skolan och socialtjänsten samverkar och att insatserna sker parallellt. Arbetsgång vid anmälan till socialtjänsten Före anmälan Dokumentera iakttagelser och händelser och fundera på om barnet/eleven visar något som väcker oro. Arbetslaget sammanställer sina olika iakttagelser. Den/de i arbetslaget som gjort iakttagelser om misstanke om att ett barn/ elev far illa skall informera och konsultera förskolechef/ rektor före eventuell anmälan. Anmälningsskyldigheten gäller fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk försummelse, psykisk försummelse och bristande omsorg. Om förskolechef/ rektor efter konsultation inte vill göra en anmälan så måste den som känner till omständigheterna ändå fatta ett eget beslut om anmälan ska göras eller ej. Vid svårighet att bedöma om anmälan ska göras kan förskolechef/ rektor konsultera socialtjänsten. Detta kan göras utan att barnets/ elevens identitet röjs. Nämns namnet under konsultationen, har socialsekreteraren fått sådan information att han/ hon måste ta ställning om en utredning ska göras eller inte. Konsultationen eller ett samråd får dock inte medföra att en anmälan fördröjs. Anmälningsskyldighet gäller alla anställda. Förskolechef/ rektor kan aldrig hindra någon från att anmäla. Anmälan Förskolechef/ rektor eller den som gjort iakttagelser som givit misstanke om att ett barn/ elev far illa gör en skriftlig anmälan till socialnämnden. I ett akut skede görs anmälan muntligt för att senare kompletteras skriftligt. Förskola/ skola kan göra en anmälan till socialtjänsten genom att bjuda in vårdnadshavare och socialtjänst till ett gemensamt anmälningsmöte. Förskolechef/ rektor informerar vårdnadshavare om att, och varför en anmälan gjorts. Undantag: Informera inte vårdnadshavare om misstanke om brott föreligger. Det kan försvåra en polisutredning. Efter anmälan Socialkontoret mottar anmälan.

15 15 (15) Socialkontoret genomför en förhandsbedömning om utredning ska öppnas. Om utredning inte inleds sker ingen myndighetsutövning i ärendet. Socialkontoret kan också ha pågående utredning i ärendet, där anmälan kommit från någon annan eller inletts efter en ansökan om stöd. Även i de fallen kan socialförvaltningen begära uppgifter från förskola/ skola. Om oro för barnet/eleven kvarstår, trots att anmälan har lämnats in, bör en ny anmälan till socialtjänsten göras. Den som har gjort en anmälan till socialtjänsten är i allmänhet intresserad av att få veta hur det går. Reglerna om sekretess innebär mycket begränsade möjligheter att upplysa anmälaren om vilka åtgärder som vidtas efter att anmälan kommit in. Socialtjänsten kan dock alltid bekräfta att anmälan har tagits emot, vilket bör ske regelmässigt. Om anmälan gäller ett barn/ elev bör socialtjänsten till anmälaren bekräfta att anmälan tagits emot och av vem, samt telefonnumret till denne. (SOFS 2003:16.) Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. (14 kap 1 b Socialtjänstlagen Lag (2012:776)).

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer

Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer Barn- och elevhälsan i Håbo kommun Riktlinjer Barn- och elevhälsan i Håbo kommun arbetar främjande för barn och elevers hälsa, lärande och utveckling. 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Barn- och elevhälsan

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016

Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016 Fridas Hage Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016 En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Arbetsplan för Elevhälsan

Arbetsplan för Elevhälsan EKTORPSRINGEN Arbetsplan för Elevhälsan 2013-12-03 Målsättning och arbetsplan Arbetet med eleverna utgår från klassen. Det är av stor vikt att det finns en specialpedagogisk medvetenhet inom arbetslaget,

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser:

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser: BILD 1 ELEVHÄLSA Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården försvinner som begrepp och ersätts av

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 20150130 Gunnmari Nordström Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 1 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola Sida 1 av 10 HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola (2004-01-29, reviderad 2015-04-01) Sida 2 av 10 Handlingsplan mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola Missbruk av alkohol och narkotika

Läs mer

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen 2014 Råd- och Stödteamet Information från Utbildningsförvaltningen Råd- och Stödteamet (RoS) Allmänt Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro RIKTLINJER 1 2010-03-31 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-157773 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro Fastställda av barn- och

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Elevhälsoplan 2013/2014

Elevhälsoplan 2013/2014 2014-03-24 1 (11) Herrestorpskolan Tove Svensson Rektor Elevhälsoplan 2013/2014 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Elevhälsan i skollagen... 3 Elevhälsans uppdrag... 3 Trygghetsrådet... 4

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer