Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2"

Transkript

1 Elevhälsoplan Knappekullaskolan Skolenhet 1 Skolenhet 2

2 Innehåll 1. Bakgrund Vision för Sektor lärande i Lerums kommun Kommunövergripande elevhälsoplan Elevhälsan på Knappekullaskolan Elevhälsans organisation Elevhälsans uppdrag Professionsbeskrivningar... 5 Specialpedagog... 5 Elevhälsopedagog... 6 Skolsköterska och skolläkare... 6 Skolpsykolog... 6 Skolkurator Externa stödfunktioner i elevhälsoarbetet... 8 Coacher 8 Specialpedagog med inriktning på tal och språk Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete Hälsofrämjande arbete Förebyggande elevhälsoarbete Arbetsgång för elevhälsoärenden Uppföljning och utvärdering av elevhälsans arbete Uppföljning av elevärenden Utvärdering av elevhälsans arbete... 12

3 1. Bakgrund Knappekullaskolan består av två skolenheter, skolenhet 1 och 2, där alla elever är allas ansvar och där alla elever ska få det de behöver för att lära och utvecklas. Det är skolenheter som arbetar med kunskap, trygghet, trivsel och samverkan. Tillsammans lyfter vi fram allas unika förmågor genom att verka för att det finns utrymme för Inspiration, Lust, Gemenskap, Engagemang och Nyfikenhet. Knappekullaskolan innehåller grundskola, grundsärskola samt fritidshem och är uppdelad på två skolenheter. I Knappekullaenheten ingår även två förskolor med en förskolechef som ansvarig. Denna elevhälsoplan är övergripande och syftar till att skapa en gemensam plattform för elevhälsoarbetet på Knappekullaskolan. Det är elevhälsoteamets mål- och styrdokument och innehåller riktlinjer för skolpersonalens elevhälsoarbete samt information till vårdnadshavare. Planen revideras regelbundet. Elevhälsoplanen grundar sig på för elevhälsan aktuell lagstiftning och aktuella läroplaner samt på de föreskrifter, allmänna råd som gäller elevhälsans arbete. På lokal nivå utgår elevhälsoplanen ifrån kommunens övergripande styrdokument samt Sektor lärandes vision, verksamhetsidé och elevhälsoplan. 1.1 Vision för Sektor lärande i Lerums kommun God kunskap i en trygg miljö 1.2 Kommunövergripande elevhälsoplan Alla barn är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter barn och elevers behov. I Lerums kommuns pedagogiska verksamheter har vi ett inkluderande förhållningssätt, vilket innebär att varje barn och elev i möjligaste mån får sin omsorg och skolgång på vald skola, och i den grupp som är positiv för barnets/ elevens kunskapsutveckling och sociala trygghet. Verksamheterna ska stärka barns och elevers känsla av tillhörighet och sammanhang samt arbeta hälsoförebyggande. Lerums kommuns förskolor och skolor arbetar förebyggande och gör tidiga insatser för att främja alla barn och elevers utveckling och lärande. På alla skolenheter finns barn och elevhälsoteam som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska kompetenser. Dessa team arbetar enligt den lokala elevhälsoplan som finns på varje skolenhet. Barn på våra förskolor eller elever på våra skolor som befaras inte få tillräckligt med stöd och stimulans för god kunskapsutveckling eller uppnå kunskapsmålen eller om ett barn/elev varaktigt visar tydliga tecken på missförhållande skall detta

4 anmälas till förskolechefen/rektor som då ansvarar för att en allsidig utredning görs i syfte att identifiera barns behov för att kunna sätta in rätt åtgärder Arbetslagens personal och pedagoger har alltid barnens/elevernas behov och kunskapsutveckling i fokus och planerar arbetet därefter genom att anpassa pedagogik, metoder och lärmiljö. En helhetssyn på barn och elever präglar arbetet i kommunen vilket innebär att vid behov samverkar förskola och skola med andra, för barnet/eleven viktiga aktörer enligt Västbusmodell. Denna samverkan sker efter samtycke med vårdnadshavare 2. Elevhälsan på Knappekullaskolan 2.1 Elevhälsans organisation Enligt skollagen (2010:800 Kap 2:25 ) skall elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. På Knappekulla ingår elevhälsopedagog i elevhälsan. Elevhälsan på Knappekullaskolans skolenheter består av två elevhälsoteam. Elevhälsoteam för skolenhet 1 - förskoleklass, årskurs 1 och 2, grundsärskola och fritidshem leds av rektor och består av grundskolans specialpedagog, skolsköterska och konsulterande skolläkare, skolpsykolog, kurator och elevhälsopedagog. Elevhälsoteam för skolenhet 2 - årskurs 3, 4 och 5 och fritidshem leds av rektor och består av grundskolans specialpedagog, skolsköterska och konsulterande skolläkare, skolpsykolog, kurator, elevhälsopedagog. Vid behov finns tillgång till specialpedagoger och coacher från Enheten för central elevhälsa och utveckling. Elevhälsan samverkar, då det är aktuellt, med Västragötalandsregionens hälso- och sjukvård t.ex. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMLE), Barn och ungdomshabiliteringen (BUH) samt med Socialtjänsten, Polisen. 2.2 Elevhälsans uppdrag Elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande för eleverna utveckling mot utbildningens mål (2010:800 Kap 2:25 ). Förebyggande insatser innebär att på ett tidigt stadium identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd. Hälsofrämjande arbete innebär att undanröja orsaker till hälsobrister och främja hälsa för elevernas lärande och utveckling. Knappekulla är två enheter där alla elever är allas ansvar och där varje elev ska få det de behöver för att lära och utvecklas. Det ska vara roligt för både elever och vuxna att komma till enheten. Alla ska känna sig trygga och omtyckta. All personal i skolan har ansvar för arbetet med elevers hälsa. Detta arbete omfattar

5 alla faktorer som påverkar hur elever mår i och omkring skolan. Av särskild betydelse har elevernas känsla av sammanhang, delaktighet och inflytande i sin lärmiljö och skolsituationen. Arbetet med elevhälsa utmärks av ett ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande i nära samarbete med pedagoger, rektorer och vårdnadshavare. Elevhälsan ska i sitt generellt riktade arbete: Främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska i sitt individuellt riktade arbete: Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Uppmärksamma och på rektors uppdrag skyndsamt utreda orsaker till inlärningsproblem eller andra svårigheter i skolsituationen. Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. Särskilt stöd. 2.3 Professionsbeskrivningar Specialpedagog Specialpedagogens uppgift är att bistå skolan med specialpedagogisk kompetens och insatser i syfte att möjliggöra för eleverna att nå de uppsatta kunskaps- och hälsomålen. Elevhälsans specialpedagogiska insatser är att: Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genomföra kartläggning och analys (av hinder och möjligheter) som ligger till grund för att skapa en god lärandemiljö på individ-, grupp- och skolnivå. Kartlägga elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Genomföra specialpedagogiska utredningar, samt vara behjälplig vid upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram. Ge handledning, konsultation och rådgivning till pedagogisk personal. Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer. Medverka i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete. Organisera planering och utvärdering av resurser och särskilt stöd. Vid behov arbeta med enskilda elever

6 Elevhälsopedagog Elevhälsopedagogen, EHP, jobbar på uppdrag från EHT runt enskilda elever och/eller grupp med att kartlägga skolsituationen utifrån perspektivet och syftet att skapa en inkluderande lärmiljö. Utifrån kartläggningen upprättas en handlingsplan i samarbete med pedagoger, vårdnadshavare och elev/elever. Arbetsgång vid elevärende för EHP: Insamling av information om tidigare insatser samt nuläget från elev/elever, skola och hem. Observationer/kartläggning. Upprättande av handlingsplan med beskrivning av anpassningar av lärmiljön, vilket bl.a. kan innebära strukturerat schema, användande av digitala verktyg, tidshjälpmedel, individuell planering utifrån elevens förutsättningar. Presentation av handlingsplanen. Stödja lärare, vårdnadshavare och elev/elever med anpassningar i handlingsplanen så att de implementeras i vardagen. Utvärdering och eventuellt ny handlingsplan. Skolsköterska och skolläkare Med skolhälsovård menas insatser av skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovårdens arbete skall främst vara förebyggande. Arbetsuppgifterna för elevhälsans medicinska insats är bl.a. att: Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Enligt fastställt basprogram träffa elever i förskoleklass samt årskurs 2 och 4 för hälsobesök. Uppföljningsbesök görs vid behov i alla årskurser. Träffa elever i årskurs 5 för pubertetssamtal. Tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal. Arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till ohälsa. Bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. Utföra lättare sjukvårdsinsatser. Ta till vara kunskap om elevernas hälsa i elevhälsans övriga arbete. Skolpsykolog Psykologens uppgift är att bistå skolan med psykologisk kompetens och psykologiska insatser i syfte att möjliggöra för eleverna att nå de uppsatta

7 kunskaps- och hälsomålen. Psykologen arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att bidra med sin kunskap om barns psykologiska och kognitiva utveckling i samverkan med andra yrkesgrupper. Psykologen arbetar på uppdrag av rektor med skolrelaterade problem t.ex. genom: Skolkurator Deltagande i elevhälsoteamet, där psykologens roll är att tillföra psykologisk kunskap som en del i ett helhetsperspektiv. Konsultation till skolans personal. Information och fortbildning till skolans personal, vårdnadshavare och/eller elever. Psykologiska utredningar och bedömningar av elevers förutsättningar och behov. Hänvisning/remittering till annan utrednings- och/eller behandlingsinstans. Samverka med externa instanser. Rådgivning och stöd till vårdnadshavare kring skolrelaterade frågor. Stödsamtal med elever under begränsad tid kring skolrelaterade frågor. Medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete. Kurators uppgift är att bistå skolan med psykosocial kompetens och insatser i syfte att möjliggöra för eleverna att nå de uppsatta kunskaps- och hälsomålen. Skolkuratorns mål är att främja elevers hälsa så att sociala och psykologiska faktorer ses i ett sammanhang. Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på individ-, grupp- och organisationsnivå, där elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola bearbetas. Kuratorn arbetar på uppdrag av rektor med skolrelaterade problem t.ex. genom: Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer. Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola. Ge handledning och konsultation till skolpersonal. Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem. Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

8 Ta till vara kunskap om elevers generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete. 2.4 Externa stödfunktioner i elevhälsoarbetet Vid enheten för elevhälsa och utveckling finns ytterligare resurser för skolan och elevhälsan i elevhälsoarbetet. Coacher Coacherna arbetar med avgränsade ärenden på uppdrag av rektorn och elevhälsan. Det kan t.ex. handla om utbildningsinsats runt frågor som berör elevhälsa, coaching/ vidareutveckling av pedagogiskt arbete och/eller åtgärder kring problemskapande beteende. Ansökan om insats sker genom chef för elevhälsa och utveckling. Ansökan görs av rektor i samråd med elevhälsan. Specialpedagog med inriktning på tal och språk Specialpedagog med inriktning på tal och språk arbetar liksom coacherna på uppdrag av rektor och elevhälsan. Insatserna kan till exempel vara språkutredning, handledning till arbetslag, observationer och kompetensutveckling för pedagoger. Ansökan om insats sker genom chef för elevhälsa och utveckling. Ansökan görs av rektor i samråd med specialpedagog och, om det anses behövligt, med elevhälsan. 3. Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete Arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser bedrivs på olika nivåer skola, grupp och individ. 3.1 Hälsofrämjande arbete Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan på Knappekulla arbetar hälsofrämjande t.ex. genom att samarbeta med rektor och övrig personal vid organisationsarbete. Arbetet handlar om att skapa goda lärmiljöer och gott skolklimat genom att hitta bra metoder och innehåll för varje elev. Elevhälsan deltar också aktivt med skolans värdegrundsarbete genom föreläsningar, handledning, värderingsövningar etc. Det hälsofrämjande arbetet handlar dessutom om att utarbeta och uppdatera olika planer.

9 Elevhälsan kan bidra med sin kompetens genom information i klasser, ute i arbetslagen och vid träffar med vårdnadshavare. Ett annat exempel är skolsköterskans hälsosamtal i samband med hälsobesöken. Elevhälsan kan stödja personalen i det pedagogiska arbetet med t.ex. elevers internetanvändning. 3.2 Förebyggande elevhälsoarbete Förebyggande arbete handlar om att se eleven utifrån ett helhetsperspektiv. Elevhälsan arbetar med att minska risken för ohälsa genom att minska riskfaktorers inverkan och stärka skyddsfaktorerna. Elevhälsan ska arbeta med de miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter att nå utbildningens mål. Elevhälsan på Knappekulla arbetar förebyggande t.ex. genom att medverka vid kommunens policyarbete i elevhälsofrågor. Elevhälsan arbetar också genom att sammanställa information från enkäter och hälsobesök (avidentifierade uppgifter på gruppnivå) för att få en bild av elevernas hälsa och hur arbetsmiljön på skolan eller i en klass ser ut. Det förebyggande arbetet handlar även om att fånga upp elever som är särskilt sårbara för olika typer av belastningar t.ex. elever med sjuk nära anhörig, elev med långvarig sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, nyanlända eller placerade barn. I Elevhälsans arbete ingår att vara väl förtrogen med organisationen och den dagliga verksamheten. De olika professionerna arbetar aktivt och uppsökande för att se behov och riskfaktorer i organisationen genom t.ex. screening, klassrumsobservationer, samtal, uppföljning av nya elever och hälsokontroller. Elevhälsan har en viktig roll i att handleda och utbilda arbetslag för att öka deras förmåga att reflektera och agera kring elevgrupper, enskilda elever, gemensamma normer och lärprocesser. Som underlag i det förebyggande arbetet kartläggs och identifieras riskområden, t.ex. bristande måluppfyllelse, frånvaro, avvikande beteende, trötthet, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, utanförskap, somatiska symtom, språk-, kommunikations- och relationssvårigheter och inlärningssvårigheter.

10 4. Arbetsgång för elevhälsoärenden Alla som arbetar i skolan skall: Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. (Lgr 11) 1. Elevärendet diskuteras i arbetslaget och dokumenteras. När oro uppstår kring elevens mående eller förmåga att uppnå kunskapskraven diskuteras ärendet i arbetslaget och dokumenteras. Elevhälsan är behjälplig konsultativt. 2. Extra anpassningar utefter arbetslagets kartläggning. När man som mentor bedömer att elevens behov inte kan tillgodoses utan extra anpassningar sker en kartläggning, som syftar till att samla kunskap kring elevens behov och vilka extra anpassningar som skulle kunna hjälpa eleven. Elevhälsan finns tillgänglig för konsultation. De extra anpassningarna skall dokumenteras i Unikum, följas upp och utvärderas. Det är även viktigt att föra en dialog med elev och vårdnadshavare kring elevens behov av stöd och de extra anpassningar som man arbetar med kring eleven. 3. De extra anpassningarna utvärderas och intensifieras vid behov. Om man vid utvärderingen av de extra anpassningarna kommer fram till att dessa inte är tillräckliga ska insatserna intensifieras. Detta dokumenteras i Unikum. Även här finns Elevhälsan tillgänglig för konsultation. 4. Vid ytterligare behov kontaktas Elevhälsan för ansökan om stöd. Om det efter en tid visar sig att eleven trots intensifierade extra anpassningar inte utvecklas mot kunskapskraven eller förbättrar sitt mående kontaktas Elevhälsan via blanketten Ansökan om stöd hos Elevhälsan. 5. Elevhälsan diskuterar insatser och åtgärder. När Elevhälsan fått till sig ärendet behandlas det på EHT. Insatser och åtgärder diskuteras. En ansvarig för ärendet i Elevhälsan utses. Ärendet dokumenteras. 6. Elevhälsan återkopplar för vidare samverkan med arbetslaget. Elevhälsans ansvarige i ärendet återkopplar till arbetslaget. 7. Åtgärder/insatser i samverkan med arbetslaget. Exempel på åtgärder och insatser kan handla om konsultation, metodhandledning, kartläggningsverktyg, observationer, stödsamtal, EHM och samverkan med externa instanser. 8. Anmälan om behov av särskilt stöd till rektor. Räcker inte de extra anpassningarna samt Elevhälsans insatser, görs en anmälan till rektor. Rektor ser till att elevens behov skyndsamt utreds. Behovet av särskilt

11 stöd ska även utredas om eleven upplever andra svårigheter i sin skolsituation (3. kap 8, skollagen). För att ge fördjupad förståelse och kunskap om en elevs behov kan en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och/eller en social utredning utföras. I vissa fall kan en allsidig elevutredning på basnivån behöva genomföras vilket innefattar samtliga fyra delar. Utredningen skall i första hand tjäna som underlag för åtgärder i lärandemiljön i skolan. Utredningen kan även ligga till grund för remiss till specialist. 9. Särskilt stöd/åtgärdsprogram eller intensifierade extra anpassningar. Utredningen ligger till grund för rektors beslut om upprättande eller inte upprättande av åtgärdsprogram. Efter att rektor beslutat om att ett åtgärdsprogram ska upprättas, gör mentor detta i samråd med elev och vårdnadshavare. Vid behov konsulteras en eller flera ur Elevhälsan. Mentor har huvudansvaret för att upprätta, dokumentera vidtagna åtgärder samt följa upp och utvärdera åtgärdsprogrammet i Unikum. Berörd personal informeras. Om rektor beslutar att åtgärdsprogram inte ska upprättas, intensifieras de extra anpassningarna. 10. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet eller extra anpassningar. Mentor ansvarar för uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram. Uppföljningen syftar till att se om det som är bestämt genomförs. Utvärdering är en analys av om åtgärderna har gett önskat resultat. Detta sker tillsammans med elev och elevens vårdnadshavare vid planerad tidpunkt. I samband med utvärderingen beslutas om åtgärdsprogrammet ska kvarstå, om nytt åtgärdsprogram ska upprättas eller om åtgärdsprogrammet ska avslutas. 11. Ärendet avslutas. Om önskat resultat har uppnåtts och vidare insatser inte krävs avslutas ärendet hos elevhälsan. Nödvändiga anpassningar kvarstår.

12 Arbetsgång för elevhälsoärende flödes schema. 5. Uppföljning och utvärdering av elevhälsans arbete 5.1 Uppföljning av elevärenden Två gånger per läsår följer Elevhälsan upp de ärenden som behandlats på EHT. 5.2 Utvärdering av elevhälsans arbete Elevhälsan tillsammans med rektorerna utvärderar elevhälsans arbete i slutet av varje läsår. Frågeställningar som tas upp är hur vi medverkat till att skapa positiva lärandesituationer för eleverna, hur vi arbetat på individ-, grupp- och organisationsnivå med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Utvärderingen blir underlag för planeringen av elevhälsans mål för kommande läsår som sker vid planeringsdagen vid höstterminens start

13

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Dokumenttyp Rutin Fastställd/upprättad 2014-11-14 av Rektorsgrupp och Elevhälsan Senast reviderad - Detta

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola

LOKAL ELEVHÄLSOPLAN. Vedby skola 150909 LOKAL ELEVHÄLSOPLAN Vedby skola Inledning Enligt skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2011 behandlas elevhälsan i 2 kap 25-28. I dessa paragrafer regleras allt från personalens kompetenser

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning.

Elevhälsoplanens syfte Elevhälsoplanen ska beskriva elevhälsoarbetets arbetsgång och ansvarsfördelning. Kvarngärdesskolans elevhälsoplan Hälsa och lärande hänger ihop. Eleverna måste känna sig trygga och må bra för att kunna lära sig på bästa sätt. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola

ELEVHÄLSOPLAN. Vid Dalbackens friskola ELEVHÄLSOPLAN Vid Dalbackens friskola Sammanfattning I detta dokument finner du information om hur elevhälsoarbetet vid Dalbackens friskola är tänkt att vara. I elevhälsoteamet så ingår ett antal olika

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handlingsplan elevhälsoteamet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Geijerskolan 2016-2017 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola.

INLEDNING. Det systematiska kvalitetsarbetet inom området synliggörs i den årliga verksamhetsberättelsen för Åre gymnasieskola. Elevhälsoplan 16 17 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i skolans

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Hösten 2016 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Detta är Backatorpsskolans

Detta är Backatorpsskolans Detta är Backatorpsskolans Elevhälsoplan Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund

NORRA SKOLAN ELEVHÄLSOPLAN. F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL Norra skolan Residensgränd 26 Östersund NORRA SKOLAN F-klass - åk 5, förberedelseklass åk 1-5 fritidshem/klubb LOKAL ELEVHÄLSOPLAN 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Elevhälsa 3 2. Ansvar 3 3. Organisation 4 4. Representanter EHT 4 5. Beskrivning

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan

Elevhälsoplan för Kristinedalskolan Elevhälsoplan för Kristinedalskolan 2016-2017 Vi utbildar världsmedborgare En skola för alla Reviderad 160810 1. Inledning Kristinedalskolans vision är att alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Trygghet, ansvar, respekt

Trygghet, ansvar, respekt Trygghet, ansvar, respekt Elevhälsoplan Stenkulans Skolenhet F-3 Skolenhet 4-9 2015-02-13 Innehåll 1 Bakgrund 7 1.1 Stenkulans vision... 7 2 Elevhälsoplanens syfte 7 3 Styrdokument 7 3.1 Lagar, föreskrifter

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Almtunaskolans elevhälsoplan 2016/17 1 (9) Innehållsförteckning Elevhälsoplanens syfte... 2 Forum för samverkan samt förebyggande arbete... 6 Utvecklingssamtal... 6 Samtal med

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 1 (5) Sandeplanskolan Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 2 (5) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och special- pedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017

Elevhälsoplan. för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsoplan för Bräcke kommuns skolområden 2014-2017 Elevhälsans vision är att varje elev får ett livslångt lärande i en trygg och lustfylld skola 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3

Läs mer

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevhälsoplan. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsoplan En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. En elev som känner sig trygg, trivs och har god hälsa har goda förutsättningar

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15

GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 GOTTSUNDASKOLANS OCH TREKLANGENS SKOLAS ELEVHÄLSOPLAN HT14/VT15 Inledning Gottsundaskolan (år 6-9) och Treklangens skola(år F-5) är två grundskolor belägna i södra Uppsala. Skolorna leds av var sin rektor,

Läs mer

Beskrivning av elevhälsans kompetenser och insatser

Beskrivning av elevhälsans kompetenser och insatser 2017-02-24 Beskrivning av elevhälsans kompetenser och insatser Avseende 1. medicinska insatser 2. specialpedagogiska insatser 3. psykologiska insatser 4. psykosociala insatser Elevhälsans medicinska insats

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 1 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 2 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA GYMNASIESÄRSKOLAN POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 451 81 Uddevalla Östergatan 12 Mariebergsväg 8 0522-69 74 39 0522-6968 69 5345-2819 E-POST bjorn.lindeberg@uddevalla.se

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoplan Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Petri Partanen Att utveckla elevhälsa 2012, sid 43 29 september

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun

Lokal elevhälsoplan. Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan. Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun 2016-02-24 Lokal elevhälsoplan Umeå Gymnasiesärskola Dragonskolan Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Gymnasiesärskolan, Umeå Kommun Dokumentnamn Lokal elevhälsoplan Dokumentansvarig Samordnare Inger

Läs mer

Elevhälsoplan för Alléskolan

Elevhälsoplan för Alléskolan 1 (7) Lärande Alléskolan Elevhälsoplan för Alléskolan "Den lilla skolan i den stora" Elevhälsa är ett uppdrag för alla som arbetar på en enhet. I den här planen beskrivs hur arbetet med elevhälsa ser ut

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Plan för barn- och elevhälsan på Hästhagen-Uddaredsenheten

Plan för barn- och elevhälsan på Hästhagen-Uddaredsenheten LERUM400, v 1.0, 2007-06-15 1 (11) Datum 2014-03-03 2013-2014 Plan för barn- och elevhälsan på Ledstjärnor för barn- och elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. All personal som

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

BARN- OCH ELEVHÄLSAPLAN I GISLAVEDS KOMMUN

BARN- OCH ELEVHÄLSAPLAN I GISLAVEDS KOMMUN BARN- OCH ELEVHÄLSAPLAN I GISLAVEDS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-15. Reviderad 2016-04-25, 45. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 BARN-

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 Johannesbäcksskolans elevhälsoplan Läsåret 2014 2015 (Bilderna hämtade från Samverkan vt 2014) Johannesbäcksskolans vision Johannesbäcksskolan en skola att längta till Johannesbäcksskolans verksamhetsidé

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Barn -och elevhälsoplan Central plan för arbetet med barn- och elevhälsa i Marks kommun

Barn -och elevhälsoplan Central plan för arbetet med barn- och elevhälsa i Marks kommun Barn -och elevhälsoplan Central plan för arbetet med barn- och elevhälsa i Marks kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-25 Barn- och utbildningsförvaltningen, Marks kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Backatorpsskolans elevhälsoplan

Backatorpsskolans elevhälsoplan Backatorpsskolans elevhälsoplan 2016/2017 Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att

Läs mer