Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Märta Tofeldt Siv Andersson Lars-Ove Blomryd Karl Erik Stridh Berit Österlund John-Olof Asplind Sirkka-Liisa Nevanen Ulla Arwidsson Inger Israelsson Joakim de Blanche Eva Lidman Gigi Cederholm Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan (16.30) PRO Södra (16.30) SPF Södra Väne SPF Veteranerna SPF Flundre (17.00) Finska Pensionärsföreningen MAS Ekonomichef OF Samordnare Agenda 22 Utvecklingssjuksköterska Sekreterare Utses att justera Karl Erik Stridh Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Anita Frisk-Kjell Justerande Karl Erik Stridh

2 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 21 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna. KPR 22 Läkemedel Ulla Arwidson, MAS: Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, är inbjuden för att informera om läkemedel (se bilaga 1) och berättar att äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren. Detta kan delvis förklaras med att vi lever längre och de kroppsliga förändringarna leder till sjukdom. Felaktig medicinering, som kan ge läkemedelsrelaterade biverkningar, kostar årligen tio miljarder i skattemedel och regeringen försöker på olika sätt komma till rätta med detta. MAS ser till att författningar och regler är kända för vår egen hälso- och sjukvårdspersonal i Omsorgsförvaltningen samt samverkar med läkarna i Primärvård/NU-sjukvård. Ulla Arwidsson lyfter vikten av läkemedelsgenomgångar, så att de mediciner man har passar just mig samt fungerar tillsammans och menar att det är något man kan be sin läkare eller apotek om. Olämpliga listan kan då vara bra att ha med sig, tipsar Ulla Arwidsson om: Alla har dessutom rätt till en läkemedelsberättelse då man skrivs ut från sjukhus. I NU-sjukvården finns en arbetsgrupp som bland annat gör översyn av läkemedelslistorna. I Trollhättan är det ansvarig sjuksköterska som har hand om läkemedelshanteringen för de 860 personerna inom särskilda boenden. Märta Tofeldt undrar hur man ska tänka kring att ordinerade läkemedel byts ut mot billigare preparat. - Det vore bättre och tydligare om man bytte namn på medicinen från till exempel Alvedon till den aktiva substansen i läkemedlet, i detta fall paracetamol. Man läser mycket i tidningarna och vem ansvarar för doserna som blir fel? vill Märta Tofeldt veta. - Det är Regionen som skött upphandlingen och bär ansvaret för avtalet som gäller till Man ska följa upp och se vad som gått fel. Lars-Ove Blomryd lyfter problematiken med att läkare inte får fram samtliga uppgifter enbart via personnumret och berättar om ett exempel på felordinering från en sköterska på en Vårdcentral. - Om samtliga mediciner registreras via datorprogrammet Pascal så har alla läkare i Sverige tillgång till uppgifterna. Olika Vårdcentraler kan inte ha insyn i varandras patientjournaler. Viktigt att återkoppla om man inte känner sig rätt bemött. Det är viktigt att vi tar ett eget ansvar för vår läkemedelsbehandling. Hur går brukare tillväga med läkemedelshanteringen om de har problem med synen, undrar Karl Erik Stridh.

3 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) - De får ansöka om handräckning. Finns det svårigheter med läkemedelshanteringen för dem som är dementa? frågar Anita Frisk Kjell. - Då man blir dement kommer man in i vår organisation och får den hjälp man behöver. Innan dess är det Primärvårdens ansvar. KPR 23 Ekonomisk rapport Inger Israelsson, ekonomichef OF, redovisar oktoberrapporten (se bilaga 2). Prognosen pekar på ett underskott i förvaltningen om 3,3 miljoner totalt sett. När det gäller ramförändringarna för 2014 har KS fattat ett beslut om tillskott om 11 miljoner kronor. Drar dock av 5,5 miljoner för att det tidigare år betalats ut för mycket pengar, med hänsyn till att antalet äldre inte uppgår till vad som beräknats Märta Tofeldt undrar över vad man beslutat att spara på Besparing kommer att ske av nattpatruller samt av boendestöd, som genom omorganisering kommer att flytta ut i de geografiska områdena och på så sätt minska restid. Förslag fanns om att säga upp en del av avtalet med Vänersborg gällande Regnbågen. På grund om uppsägningsreglerna blir inte det förslaget aktuellt förrän Vi måste bli bättre på att protestera då det sparas på oss äldre, menar Märta Tofeldt och tycker det är fel att spara på vård i livets slutskede. KPR 24 Tillgänglighet Joakim de Blanche är inbjuden med anledning av frågan om de höga kantstenarna på busstorget. Busschaufförer säger sig inte kunna sänka ner bussen, för då fastnar de. Det ska även ha inträffa olyckor då besökare till torget stukat fötterna på de höga kanterna. Joakim de Blanche meddelar att dagens kantstenar har samma höjd eller är något högre än vanliga kantstenar, samt att utformningen på avfasningarna för att ta sig upp på platåerna inte är tillräckligt bra. För att rätta till detta krävs att större delen av beläggningen på torget och platåerna byggs om. Detta är inte aktuellt i nuläget då en total ombyggnad av torget planeras inom ett antal år. Vid ombyggnationen kommer busstorget att bli tillgängligt. Kanterna kommer inte att bli lägre snarare högre för att ansluta bättre till bussarna, men med tydligare gångstråk utan fallkanter som man kan skada sig på. Joakim är förvånad över att det inte skulle gå att sänka bussarna på torget.

4 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Efter Pensionärsrådets möte meddelade Joakim att det ska gå att sänka bussarna på torget som på vilken annan busshållplats. Märta Tofeldt undrar om Joakim fått in några synpunkter på den Handikappolitiskaplanen och om inte snöröjningen borde tas upp i den, eftersom det påverkar de äldre som använder rollatorer? - Ja, ett litet antal remissvar har inkommit på den Handikappolitiska planen. Planen behandlar inte snöröjningen som gatukontoret samt fastighetsägare ansvarar för. Joakim tar med sig synpunkten. KPR 25 Palliativa enheten i NU-sjukvården Eva Lidman, utvecklingssjuksköterska på Palliativa enheten i NU-sjukvården, informerar om vård i livets slutskede (se bilaga 3) och att de företrädesvis har cancersjuka patienter. Palliativa enheten var från början ett projekt som permanentades Idag är det totalt 8 stycken sjuksköterskor som jobbar mot 15 olika kommuner, varav 3 stycken finns på NÄL, och träffar patienterna på sjukhus eller i hemmet. Det är läkarens ansvar att hålla brytpunktssamtal med patienten och därefter remittera till Palliativa enheten. Men remittering sker i väldigt varierande grad från de olika klinikerna. Märta Tofeldt menar att det inte är alla som känner till remisskravet och skulle önska att dialog förs kring detta så alla blir medvetna. - Varje vecka får vi samtal från förtvivlade anhöriga som inte vet vart de ska vända sig. Om diagnosen är obotlig, hur hamnar man på Regnbågen, undrar Anita Frisk Kjell. - Vi kontaktar biståndshandläggare. Får alla vårdplanering och vem tar initiativet till detta, frågar Märta Tofeldt. - På vår Palliativa enhet skickar vi aldrig hem någon utan att vi vet att det fungerar hemma. Vi kan initiera hemsjukvården. Oftast är det kontaktsköterskan som ordnar med vårdplanering. KPR 26 Övriga frågor Märta Tofeldt tar upp önskemål om upprop vid mötesstart, så vi lär oss varandras namn.

5 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Nya datum för 2014: Sjuntorpsrummet: 5/3, 21/5, 17/9 samt 19/11. Utbildningsdag i Hansson/Holmsrummet, plan 5: 21/10 Anita Frisk Kjell önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

6 BILAGA 1

7 Äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren. Många nya läkemedel och behandlingsprinciper introducerats under denna tid. Inneburit större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar och besvär, men medför också en ökad risk för läkemedelsproblem såsom biverkningar och läkemedlens påverkan på varandra

8 Socialstyrelsens och SKL:s öppna jämförelser visar att det finns påtagliga kvalitetsbrister, liksom betydande skillnader härvidlag mellan olika landsting och kommuner. I en rapport pekar också Socialstyrelsen på att geriatrik utgör en alltför liten andel av läkarnas grundutbildning och allmäntjänstgöring, vilket är oroväckande med tanke på det framtida behovet av denna kompetens i hälso- och sjukvården.

9 Kroppsliga förändringar på grund av ålder och sjukdom påverkar både omsättning och effekter av läkemedel, vilket leder till en ökad känslighet och därmed risk för biverkningar. Organisatoriska förändringar Läkarbrist

10 Marta 88 år bor ensam hemma i en lägenhet. Hon kommer in med ambulans efter att ha ramlat på toaletten på morgonen. Hon har inte brutit något men är andfådd och kan inte svara för sig, vet inte var hon är eller varför. Svårt att stödja på benet. Enligt anhöriga har hon lite hemtjänst bor ensam. Fått värkmedicin mot misstänkt gikt för en månad sedan. Har verkat lite trött på sistone. Varit klar tidigare. Enligt journal inte varit så mycket på sjukhuset tidigare. Kärlkramp vid något tillfälle. Läkemedel: Inflammationshämmande, Värktabletter, Blodförtunnande, 3 olika lkm för hjärtsvikt, högt blodtryck I status noteras ingen direkt temp lite rassel på lungorna och lite svullna ben. BT 120/80. Oregelbunden hjärtrytm. En urinsticka är positiv.

11 1. Fallit, ont i benet och kan inte gå 2. Rassel på lungor och svullna ben talar för hjärtsvikt 3. Förvirrad! Hur länge har hon varit detta och varför? 4. Förmodligen en urinvägsinfektion 5. Mer?

12 Ortopeden Marta har inte brutit sig och skall ej opereras, hon kan visserligen inte gå men Infektion Marta har visserligen en urinvägsinfektion men den kan behandlas polikliniskt i hemmet Medicin Marta har visserligen en hjärtsvikt, men hon blir kanske svår att ha på en vårdavdelning om hon är förvirrad Kardiologen Marta har visserligen ett tidigare icke känt förmaksflimmer men det är inte hennes huvudproblem

13 MÄVA platser För de personer + 75, med en/flera kroniska medicinska sjukdomar som innebär upprepade vårdtillfällen, men inte i behov av specialistsjukvård. Direktinläggning

14 2005 publicerade Socialstyrelsen ett förslag till kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelsterapi 2010 utkom: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2012 uppdaterad författning 2013 målstyrda medel 2014 Krav- och Kvalitetsbok

15 Varje äldre patient bör ha möjlighet att regelbundet stämma av sina läkemedelsordinationer med ansvarig läkare och få en fullständig och aktuell lista över dem. Varje äldre patient bör ha möjlighet att regelbundet gå igenom sina läkemedel med ansvarig läkare. Riktlinjer, rekommendationer och vårdprogram bör innehålla särskilda avsnitt om behandling av den äldre, multisjuka patienten

16 God vård i livets slutskede (Palliativregistret) God läkemedelsbehandling Preventivt arbetssätt (Senior Alert) God vård vid demens (BPSD) Sammanhållen vård och omsorg

17 Erbjuda, de kommuner som önskar, stöd i att utbilda personal på särskilda boenden om olämpliga läkemedel för äldre. Detta omfattar även dialog om etik runt läkemedel och livskvalitet. Aktivt stödja tillämpningen av VGRs handlingsplan för äldre och läkemedel genom utveckling av de interna arbetssätten och samarbetsformerna. Aktivt stödja implementering av läkemedelsmedelsgenomgångar enligt SOSFS 2012:9, i linje med regionala tillämpningshänvisningar. Uppdatera rutiner för läkemedelsavstämning inom Fyrbodal. Aktivt arbeta för ökad följsamhet till rutiner gällande läkemedel. Utvecklingsledare

18 Arbetsgrupp på Medicinkliniken läkemedelslistor, i samverkan med Trollhättans stad och Fyrbodal Arbetar aktivt med vårdcentralens chefer i resp. kommun Sjuksköterskan arbetar aktivt med läkare, mer eller mindre varje dag med frågor kring patienters läkemedel. Läkemedelsgranskningar

19 Den kommunala hälso- och sjukvården inom Omsorgsförvaltningen har övertaget läkemedelsansvar för ca. 860 personer inom särskilda boenden och hemsjukvård, vilket innebär att sjuksköterskan ansvarar för att läkemedelshanteringen utförs enligt alla lagar, författningar och rutiner. Läkaren är ansvarig för ordinationen av läkemedel

20 Se till att Författningar/ Medicinska riktlinjer/ Krav- och kvalitetsbok är kända Samverkan med Primärvården är så optimal som möjligt Kräva en Fördjupad läkemedelsgenomgång för alla patienter som flyttar in till särskilt boende eller blir inskriven i hemsjukvården Kräva en Läkemedelsberättelse för alla patienter som skrivs ut från sjukhus, oavsett ålder

21 Av ca åringar och äldre, ansvarar den kommunala hälso- och sjukvården i Trollhättan för ca 860 personer i samma ålder. Sjukhus och Primärvården har ansvar för resten av Trollhätteborna Hur arbetar de för att förändra läkemedelsbehandlingen för äldre?

22

23

24 BILAGA 2 RAMFÖRÄNDRINGAR Omsorgsnämnden Äldre- o handikappomsorg Medel till nämndens förfogande Korrigering målgrupp Nordängen 16 platser inkl kök Nya målgruppsbehov övrigt Omsorg för funktionshindrade Medel till nämndens förfogande

25 Bokslut Bokslut Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Bokslut rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 2013 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh., nämnd Funktionsh., enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Summa

26 Trollhättans Stad Omsorgsförvaltningen Christina Christiansson Verksamhetsvisa avvikelser, okt 2013 Äldreomsorg Vht Söder Öster Väster Spec enh S:a enh Bist enh Nämnd Totalt 284 Bost.anp Gemens Bem. Enh S-lgh Grb Korttid/växelv Utskr.klara Rehab Kök/dagcentr Dagverksamhet H-vård Sjukvård Färdtj T.hjälpm Övrigt OC bedömn 0 0 Summa Omsorger Vht OFF Soc psyk S:a enh Bist.enh Nämnd Total 770 Gemens Grb K-pers Korttids Utskr.klara Avlösn. stödt Daglig verks P-ass, bo stöd mm Sjukvård Övrigt Summa Summa verksamheter Ansvar 38, förvaltningsledning 600 Ansv nämnd 0 Förvaltningens bedömning Totalt

27 BILAGA 3 Palliativ vård i NU-sjukvården

28 Palliativ vård Palliativ kommer av latinets palliummantel Vård av patienter med symtomgivande, obotlig progressiv sjukdom där den förväntade överlevnaden är begränsad Aktiv helhetsvård Mål: Högsta möjliga livskvalitet

29 Palliativ vård vilar på: SOU 1995:5 Vårdens svåra val -prioriteringsutredningen SOU 2001:6 Döden angår oss alla -värdig vård vid livets slut Nationellt vårdprogram för palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, socialstyrelsen

30 Palliativa enheten i NU-sjukvården Öppenvårdsteam sen 1996 Åtgärdsavdelning på Uddevalla sjukhus med 17 vårdplatser för akut symtomlindring, öppnade 2007 Upptagningsområde, 15 kommuner Remisskrav, ja Multiprofessionellt stöd Egen kontaktsjuksköterska Kontakt via hembesök, mottagningsbesök, telefon eller avdelningsbesök Vårdsamverkan över huvudmannagränser

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-09-11 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Erik

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Lokal handlingsplan för vårdpersonal inom hälsooch sjukvården i KOLA- området; Alingsås lasarett, Primärvården, Alingsås kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun och Vårgårda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer