Plats och tid Stadshuset kl 15:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (5) Plats och tid Stadshuset kl 15: Beslutande Sven-Åke Möll Hans Hoffman Hilkka Andersson Ing-Britt Andersson Roland Åkerlund Stig Hansson Lars-Ove Blomryd Mari-Anne Alfredsson Roland Buller Stig Swenson Barbro Åkerblad Birgitta Karlsson Sirkka-Liisa Nevanen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan PRO Sjuntorp PRO Södra PRO Upphärad SPF Seniorerna Södra Väne SPF Seniorerna Flundre RPG Missionskyrkan SKPF avd 13 Finska Pensionärsföreningen Övriga deltagande Per Johansson Lena Johansson Inger Israelsson Lena Lindell Katja Pulkkinen Gigi Cederholm Personalchef Förvaltningschef OF Ekonomichef OF Enhetschef Dagverksamheter, Träffpunkter & Anhörigstöd Aktivitetspedagog Sekreterare Utses att justera Stig Swenson Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Sven-Åke Möll Justerande Stig Swenson

2 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (5) KPR 15 Presentation ledamöter Eftersom många ledamöter är nya tar vi en presentationsrunda. KPR 16 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna. KPR 17 Utredning gemensam köksorganisation Per Johansson har fått i uppdrag att hålla samman en översyn av gemensam köksorganisation och förtydligar att det inte är tal om att tillagningen ska centraliseras utan handlar endast om hur personalen ska organiseras. En konsult har anlitats som har genomlyst hela organisationen och resultatet har utmynnat i en rapport som beskriver nuläge, analys samt förslag. Per Johansson redogör för delar ur rapporten som pekar på att antingen har vi det som vi har idag och då blir konsekvenserna att vi inte lever upp till lagstiftningen och kommer att stå inför stora kostnader framöver. Detta på grund av att många lokaler är undermåliga och inte lever upp till de krav som finns. Då det gäller organisationen råds all personal att föras ihop under en chef samt tillsättande av en specialistfunktion tillhörande en och samma organisation. Beslut ska fattas 2 dec i Kommunstyrelsen (bilaga 1). Stig Swenson undrar om inköp av råvaror till de olika lunchrestaurangerna fortsättningsvis i så fall ska skötas centralt? Och hur går det då med önskan om att lunchgästerna gärna vill ha närproducerad mat? - Per Johansson svarar att det inte finns någon samordning idag. I viss mån kan man kanske samordna matsedeln och kan då sköta gemensamma inköp. KPR 18 Ekonomi, junirapporten Inger Israelsson redovisar omsorgsnämndens junirapport. Prognosen för året visar ett beräknat överskott mot budget med 4,9 mkr (bilaga 2).

3 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (5) Roland Åkerlund frågar när det gäller rehabilitering, vad har det fått för konsekvenser för de boende att bemanningen felar? - Inger Israelsson svarar att det saknas ett antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster på boendeenheterna på grund av svårigheter att rekrytera. KPR 19 Planering äldreboende Lena Johansson och Inger Israelsson informerar om förstudien att göra om 10 stycken servicelägenhet på Örtagården, Stavre, till 8 stycken demensplatser. Enligt planen för äldre fram till 2030 ska alla 40 lägenheterna omvandlas till demensboende. Tre av lägenheter har haft fuktskador och eftersom Eidar behövde renovera dem gjordes denna förändring redan nu. De som bodde i lägenheterna har fått andra lägenheter på Stavregården. Eidar ska renovera Klockaregården och renoveringen kan inte genomföras med boende i lokalerna. Därför beslutades i september om intagningsstopp på Klockaregården, för att antalet boende ska bli färre. I gruppboendet finns 9 st platser för somatiskt sjuka som ska ersättas med ett nytt boende. Tanken är att det boendet ska placeras på tomten på Blåvingen, där Omsorgsnämnden har gett uppdrag om en förstudie. Man tittar nu på hur man ska planera på tomten på Blåvingen. Birgitta Karlsson undrar om de befintliga boendeformerna runt Humlan, där både vårdcentral och apotek är belägna, och om det finns planer på att bygga nytt? - Lena Johansson och Inger Israelsson svarar att det finns cirka 15 stycken servicelägenheter på Humlan samt många gruppboenden. Det är viktigt att trygghetsboenden byggs på många ställen i staden och placeras nära affärer och service, men i dagsläget finns inga planer på att bygga på Sylte och Humlan. KPR 20 Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringen har fattat beslut om stimulansmedel till kommunerna och Lena Johansson och Inger Israelsson berättar att Trollhättan får 11 miljoner under ett år för att förstärka budgeten. Beslutet gäller från och med 1 juli 2015 och stimulansmedlen är avsedda till att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Trollhättan har inrätta pooltjänster för att öka bemanningen av baspersonalen i vården.

4 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (5) Efter dragningen ställs ett antal frågor som Lena Johansson och Inger Israelsson svarar på. Roland Åkerlund undrar hur det ser ut i Trollhättan och om de äldre får den servicen de behöver, då personalen ofta har så bråttom. Många behöver lite mer tid att prata. - Vi vet att vi har bekymmer i hemvården. Cheferna ska hålla budget. Förhoppningsvis får Omsorgsnämnden besluta om förstärkning av budgeten. I medeltal träffar varje brukare 15 stycken olika personer inom vården per månad. Roland Åkerlund frågar hur introduktionen av ny personal går till, sker överlappning av erfaren personal och vet de nya om vilka krav som ställs? - Introduktion sker av de nyanställda under en viss tid då man exempelvis går bredvid, men det kunde vara bättre. Det är ett område vi vill bli bättre på. Birgitta Karlsson menar att det är viktigt att plocka fram personal som passar för yrket och att de ska ha adekvat utbildning. Förs dialog med facket? - Vi kräver att baspersonalen är utbildade undersköterskor. Om man börjar som timvikarie men inte är utbildad på omvårdnadsprogrammet finns ingen möjlighet till fast anställning. Vi har mycket samverkan med facket. KPR 21 Finsk träffpunkt Lena Lindell och Katja Pulkkinen berättar om finsk träffpunkt. Bakgrunden är ett projekt under 2013 där man undersökte vilka önskemål som fanns och hur intresset såg ut för finsk verksamhet. Man märkte då att det fanns ett stort intresse för svensk/finsk verksamhet i form av café och fester. Idag finns Träffpunkter på 10 olika platser i Trollhättan, på lite olika tider beroende på plats. Forskningen visar att det är viktigt att finnas lokalt i de närområdena där seniorer bor. Man utökar sitt sociala nätverk och kan komma som man är, höra sitt modersmål och umgås med dem som har samma bakgrund. Att arbeta med anhörigstöd på finska är också viktigt och Katja Pulkkinen är en resurs som gör punktinsatser. Finns det förening för finsktalande i arbetsför ålder, undrar Stig Swenson. - Katja Pulkkinen svarar att det finns en förening i Trollhättan som vänder sig till finsktalande i alla åldrar - Finska Föreningen. Träffpunkterna i sin tur vänder sig i första hand till seniorer som fortfarande bor hemma, men man kan komma även som anhörig eller volontär i arbetsför ålder. Alla är välkomna.

5 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (5) Seniorkulturen fungerar väldigt bra i Trollhättan. Forskningen visar på att kulturen har stor betydelse för äldres hälsa. I Trollhättan sker samverkan för att kulturen ska bli tillgänglig för de äldre som inte har så lätt att ta sig till kulturen och det finns ett stort utbud av kulturaktiviteter att välja på. Ett exempel är Seniorkulturveckan v 40, 28/9-2/10, där bland annat seniorer underhåller seniorer. Under veckan arrangerar man även filmfestival på Strömkarlen som är gratis. När det gäller dagverksamheter finns det i dag 3 stycken dagverksamheter i Trollhättan. Dagverksamheten är behovsprövad, till skillnad från träffpunkter. På Tallbacken är dagverksamheten demensinriktad och verksamheten planeras att utvidgas eftersom det i dagsläget är kö till den. På Humlan och Stavre finns dagverksamhet med funktionsbevarande inriktning. Torsdagen den 1 oktober arrangeras en dag för de äldres säkerhet då man på Strömkarlsgården kan möta bland annat Räddningstjänst och Brottsofferjouren för brottsförebyggande information (bilaga 3).

6 Utredning av måltidsorganisationen i Trollhättans stad Uppdraget -Utreda förutsättningarna för en samlad organisation för måltider i Trollhättans stad -Syftet är ökad kostnadseffektivitet och minskad sårbarhet vad avser personal, kompetens och resurser -En förutsättning för ny organisation är att kvalitetskraven uppnås, liksom kraven på specialkost och målen för ekologiska livsmedel - Utredningen ska beskriva en eller flera alternativa organisationsformer samt dess effekter Tidplan 1 maj Uppstart 9 juni Delrapport till styrgruppen 25 juni Avstämning till styrgrupp av förslag till slutrapport Aug Avstämning med politiker, fackliga m fl 17 aug Slutrapportering 7 okt Beslut i KS 1 jan Genomförande

7 Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2015 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh. nämnd Funktionsh. enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Äldreomsorg Vht Söder Öster Väster Spec enh S:a enh Bist enh Nämnd Totalt 284 Bost.anp Gemens Bem. Enh S-lgh Grb Korttid/växelv Utskr.klara Driftinv Rehab Kök/dagcent Dagverksamhet H-vård Sjukvård Färdtj T.hjälpm Övrigt Förvaltningens bedömning Summa

8 Omsorger Vht OFF Soc psyk S:a enh Bist.enh Nämnd Total 770 Gemens Grb K-pers Korttids Utskr.klara Driftinv Avlösn. stödt Daglig verks P-ass, bo stöd mm Sjukvård Övrigt OC bedömning 0 0 Summa Summa verksamheter Ansvar 38, förvaltningsledning 500 Ansv nämnd 0 Förvaltningens bedömning 0 Totalt 4 870

9 Bakgrund: April December 2013 projekt med syftet att utveckla träffpunktsaktiviteter för finsktalande boende i området Kronogården, Lextorp och Sylte. Vi undersökte intresset för en träffpunkt för finsktalande Trollhättebor, samt prövade en sådan verksamhet i praktiken på Blåvingen. Resultat: Stort intresse för caféverksamhet, finska fester och finsk/svenskt kulturutbyte. Stor uppslutning på träffpunkten överlag Anhörigstöd enskilt visst st behov samtalscirklar dock inte moget ännu. Nuläge Mars 2015 inrättande av tjänst Aktiverings Pedagog för Finsk Träffpunkt på heltid. Rekrytering under våren. Tjänsten tillsatt från och med den 15/6. Introduktion plus planering under sommaren. Start träffpunkter 31/8.

10 Framtidsplanering Blåvingen; Måndagar Finskt Café, Onsdagar med vid ordinarie Träffpunkt. Klockaregården; Tisdagar med vid ordinarie Träffpunkt, fredagar Finskt Café Humlan; Varannan onsdag med vid ordinarie Träffpunkt, varje torsdag med vid Arbeta med anhörigstöd Vara resurs inom äldreomsorgen för finsktalande Trollhättebor. Träffpunkter Aktivitetshuset Strömkarlen Klockaregården* Rådjuret Humlan* Blåvingen* Landbogården Nordängen Norra Björke (Församlingshemmet) Tallbacken Stavre *Finska Träffpunkter

11 Öronmärkt budget :- per år sedan Syfte: Göra kulturen tillgänglig för våra äldre Trollhättebor. Kulturen kommer till de äldre eller görs tillgänglig på annat sätt.

12 Seniorkulturen siffror under åren: besök besök besök besök Seniorkulturveckan 2015 äger rum 28/9 2/ olika programpunkter på 13 olika platser. Samverkan med 10 föreningar, Svenska Kyrkan, och ABF

13 Dagverksamhet Dagverksamhet med Demensinriktning Tallbacken 10 platser x 5 dagar Dagverksamhet med Funktionbevarande inriktning. Humlan 8 platser x 5 dagar Stavre 8 platser x 5 dagar (utökad 2014) Vi brukar har mellan beslut (brukare) inom demens och inom funktionsbevarande.

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-09-11 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Erik

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-11-21 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Märta Tofeldt Siv Andersson Lars-Ove Blomryd Karl Erik

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 2014-2030. Del 1 Bakgrund och strategiska vägval. Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund och strategiska

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Beslutande Lars Holmström PRO, Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

2014-12-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2014-12-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-12-10 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid Plats Tisdagen den 16 december 2014, kl. 09.00 (handlingar finns tillgängliga från kl. 8.30) Sammanträdeslokalen Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda, Nr Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan 07.30 12.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Utredning Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 1 Var det bättre på den gamla tiden?

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer