DHRs föreningshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DHRs föreningshandbok"

Transkript

1 DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder

2 DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2

3 Innehållsförteckning Välkommen till föreningshandboken 4 Kapitel 1 Styrelsearbetet 5 Ordförandens uppgifter 6 Kassörens uppgifter Bokföringstips 7 7 Personalansvarig Övriga ledamöter 9 11 Valberedning 11 Protokoll och protokollsutdrag 12 Kapitel 2 Verksamheten 14 Kontakt 14 Förslag på sociala aktiviteter 15 Konflikthantering 17 Krishantering 18 Kapitel 3 Idé och ledarskapsutbildning 19 Steg 1 - Själva idén med DHR 19 Steg 2 Skapa ett förtroende 19 Steg 3 Fokusera på resultatet 20 Steg 4 Behåll orken som förtroendevald 21 Steg 5 Öka engagemanget bland medlemmarna 21 Steg 6 Våga möta framtiden 22 Steg 7 Ledarskapet under förändring 23 Kapitel 4 Medlemmarna 24 Medlemsvärvning 24 Argument för någon ska bli medlem 25 Sätt att bli medlem 26 Behåll medlemmarna 27 Få flera aktiva medlemmar 28 Kapitel 5 Intressepolitik och media 29 Sociala medier 29 Planera påverkansarbetet 31 Påverka politikerna 32 Arbetet i samråden 33 Få uppmärksamhet i media Prata med journalister Kapitel 6 Litteraturtips 37 3

4 Välkommen till föreningshandboken Föreningshandboken är en del av projektet med en organisationsutvecklare som sträckte sig mellan sommaren 2009 till hösten Projektet finansierades av De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse. Syftet med en organisationsutvecklare var att ge stötting till avdelningar, distrikt och utveckla nya arbetsformer. Som avslutning av projektet skulle projektet ge ut en digital föreningshandbok. Tanken med föreningshandboken är att underlätta medlemmarnas engagemang inom DHR. Föreningshandboken i tryckt och pdf-format är indelad i sex kapitel, Styrelsearbetet, Verksamhet, Idé och ledarskapsutbildning, Intressepolitik/Media och Litteraturtips. I den digitala versionen finns det länkar till ytterligare information och möjlighet att ladda ner mallarna för verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll m.m. Den digitala föreningshandboken nås via eller foreningsboken.wordpress.com Här är det några frågor eller synpunkter hör av dig till Fredrik Canerstam på eller 4

5 Kapitel 1- Styrelsearbetet En DHR-styrelse har en stor bredd på uppgifter som ska utföras under verksamhetsåret. Bedriva lokalt påverkansarbete i frågor som engagerar DHR. Hålla medlemmarna informerade och ordnar sociala aktiviteter. Sköta om verksamhetens administration och ekonomi. Utse firmatecknare som kan skriva avtal och göra utbetalningar från DHRs konton. Uppmuntra och genomföra medlemsvärvning. Ge förslag till verksamhetsplan och budget till årsmötet. Kan skriva motioner till distriktsårsmötet och förbundsmötet. Skriva verksamhetsberättelse, med bokslut, för föregående år. Skicka handlingarna, efter årsmötets godkännande till distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Jobba för samarbete med andra inom DHR eller andra föreningarna inom funktionshinderrörelsen. 5

6 Ordförandens uppgifter Ordförandes roll är att vara den som leder styrelsens arbete, det betyder inte att ordförande ska ta ansvar för allt som händer. Vara den som i första hand är ansiktet utåt, mot t.ex. medlemmar, media och myndigheter. Tillsammans med den övriga styrelsen ta fram en vision och mål över hur DHR ska utveckla sig. Utifrån målen och visionen ta fram en konkreta mål tillsammans med styrelsen och medlemmarna som DHR ska sträva efter. Delegera och fördela arbetsbördan över hela styrelsen, undvika gör allting själv. Se till att de övriga styrelseledamöterna och medlemmarna känner sig hörda, sedda och behövda. Ta sig tid att vara ledig från uppdraget som DHR-ordförande. Undvika att sitta på posten ordförande för länge och om det är möjligt fundera på hur övergången till en ny ordförande kan se ut. 6

7 Kassörens uppgifter Har huvudansvaret att ekonomin sköts, men styrelsen har hela tiden ett kollektivt och slutgiltigt ansvar. Oftast i förening med ordförande tecknar firman vilket är att rekommendera framför att kassören och ordförande tecknar firman var för sig. Att vara kassör i DHR är ett stort ansvar och kan medföra stor arbetsbelastningen inledningsvis, viktigt att en nyvald kassör får nödvändig utbildning. Inför varje nytt år föreslå en budget utifrån fastställd verksamhetsplanen och andra fasta kostnader som hyra, telefon, porto och eventuellt anställda. Ser till att den ekonomiska berättelsen blir färdigställd till årsmötet. Om det är aktuellt ser till att deklarationen blir inlämnad till Skatteverket och om anställda finns, arbetsgivaravgiften betalas in månadsvis. Följa upp under året hur ekonomin utvecklar sig och rapportera regelbundet till styrelsen. Bokföringstips I bokföringen ska alla ekonomiska händelser finnas med som verifikat. Det kan vara fakturor, kvitton, utbetalningsbesked och inbetalningsavier m.m. Ett verifikat ska innehålla vilket datum det gäller, en beskrivning om vad det är för verifikat och vilken affär eller liknande verifikat kommer ifrån. Ett förslag till budget ska tas fram till årsmötet som medlemmarna beslutar om, det är viktigt att budgeten följs. En ekonomisk berättelse består av en resultaträkning och en balansräkning. Resultaträkningen är en rapport över vad som har hänt ekonomiskt under året och en balansräkning är en rapport över tillgångar och skulder. 7

8 Hos Skatteverkets finns det tips och regler för ideella föreningar och från Bokföringsnämnden har en broschyr att ladda ner om ideella föreningar 8

9 Personalansvarig i styrelsen All verksamhet som har anställda ska utse en styrelsemedlem som blir ansvariga för personalfrågor. Det är styrelsen i avdelning/distrikt som är arbetsgivare. Utse gärna en ansvarig i styrelsen för personalärenden. Anmäla nyanställd till Folksam, eller Collectum. DHR är som arbetsgivare, enligt avtal, skyldig att teckna pensions-, trygghets- och tjänstegrupplivförsäkring. Du som arbetsgivare årligen ska genomföra lönesamtal med arbetstagarna. Vid lönesamtalet går du igenom och utvärderar arbetstagarnas kompetens, arbetsinsatser och löneutveckling. Genomföra minst ett medarbetarsamtal per år. Medarbetarsamtalet syftar bland annat till att ge chef och medarbetare en överblick över den aktuella arbetssituationen och det uppnådda arbetsresultatet. Anmäla er avdelning/distrikt som gruppmedlem till Arbetsgivarföreningen KFO. Riksförbundet DHR innehar huvudmedlemskapet i KFO och står för medlemsavgiften. Arbeta aktivt med arbetsmiljön. Du som arbetsgivare är skyldig att se till att dina anställda har en god arbetsmiljö och att de inte skadar sig eller blir sjuka på sitt arbete. Alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter på arbetsplatsen. Alltid skriva anställningsavtal. KFO rekommenderar att arbetsgivaren vid anställningstillfället upprättar ett skriftligt anställningsavtal som under-tecknas av båda parterna, detta oavsett slag av anställning, således även korta visstidsanställningar. Lagen säger att alla arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgifter för sina anställda. Arbetsgivaravgifterna kallas ofta sociala avgifter. Du som arbetsgivare, enligt Medbestämmandelagen, MBL, fortlöpande måste informera och förhandla inför viktiga förändringar i verksamheten och arbetsoch anställningsförhållanden. 9

10 Du kan hitta mer information hos Arbetsgivarföreningen KFOs hemsida Hör av dig till Susanne Wettby, tel eller e-post så kan jag registrera dig som användare på KFOs hemsida. 10

11 Övriga ledamöter Ledamöter i en styrelse har viktig uppgift genom att de möjliggör att arbetet kan fördelas jämnare och bli mer effektivt. För att alla i en styrelse ska känna ett ansvar är det bra att ge varje ledamot ett eget ansvarsområde. Ett par exempel på ansvarsområden: Medlemsansvarig en person som har huvudansvaret för avdelningens medlemsvärvning och att befintliga medlemmar vill vara kvar i avdelningen. Se avsnittet medlemsvärvning för tips hur en medlemsansvarig kan arbeta. Ansvarig för påverkansarbetet en person som bevakar vad som händer intressepolitiskt både lokalt och nationellt och ger förslag på olika intressepolitiska aktiviteter. Kan också om intresse finns skriva insändare och försöka få DHR synligt i media. Ansvarig för hemsida och sociala medier ser till att hemsidan uppdateras regelbundet med aktuell information och sköter ser till att ett konto på ett socialt medium (tex facebook fungerar). Valberedning Välja styrelseledamöter är en av avdelningens och årsmötets viktigaste beslut. Utan förarbetet som valberedningen gör finns det riskerar att personer som inte lämpar sig för styrelsearbete väljs. Valberedningen är vald av årsmötets och är självständiga från styrelsen. Valberedningen har det stora ansvaret att avdelningen får en fungerande styrelse. Valberedningen ska till årsmötet komma med förslag på : - mötesordförande, vice mötesordförande samt mötessekreterare - antal styrelseledamöter - ordförande, kassör och ledamöter till styrelsen - revisorer - ombud till distriktsårsmötet 11

12 Förslag på protokoll och protokollsutdrag Protokollet är där allt som beslutas ska finns med. Det finns två olika typer av protokoll, beslutsprotokoll och diskussionsprotokoll. Avdelningar rekommenderas att enbart använda sig av beslutsprotokoll vilket kommer att beskrivas här. Allt som beskrivs är bara ett förslag, det är upp till varje styrelse att besluta hur protokollen ska se ut. Följande uppgifter bör alltid framgå av protokollet: - avdelningens namn - typen av sammanträde (styrelsemöte, årsmöte etc) - tid och plats för sammanträdet - vilka som var närvarande - vem som valdes till justerare Nedanstående paragrafer innehåller inga beslut, utan talar endast om att sammanträdet öppnats respektive avslutats. Vad som hände i början och slutet kan också redovisas i dessa paragrafer, t ex Exempel: 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet Protokollet delas in i paragrafer/punkter som följer föredragningslistan. För att göra protokollet mer lättläst kan man inleda varje paragraf med en mycket kort beskrivning av vad punkten innehöll Exempel: 8 Aktion på stan En medlemsvärvningsaktivitet planeras den 3 maj på Järntorget klockan 16. Mötet beslutade att genomföra en medlemsvärvningsaktiviteten den 3 maj 12

13 Protokollsutdrag När firmatecknare ska ändras men även vid andra tillfällen behöver avdelningen styrka med ett protokollsutdrag att årsmötet/styrelsen beslutade på ett vist sätt. Ibland behöver man styrka (bevisa) att föreningen beslutat på ett visst sätt. Bästa sättet att meddela banken eller någon annan instans som Skatteverket om ett beslut som är att sända ett protokollsutdrag. Följande bör vara med: - rubriken: Protokollsutdrag - hela ingressen (typ av möte, namnen på de närvarande, plats och tid) -paragrafen eller punkten med beslut angående val av justerare - den eller de paragrafer/punkterna som utdraget gäller - undertecknandet och justeringen Firmatecknare När man ska göra ett protokollsutdrag för att posten eller banken ska veta vem som tecknar föreningens firma kan man använda sig av någon av följande tre formuleringar i paragrafen om firmateckning: X Val av firmatecknare A Om enbart kassören får teckna firman: Mötet beslutade att bemyndiga kassören Mona Larsson att teckna föreningens firma B Om kassören och ordföranden får teckna firman tillsammans, d v s båda måste skriva under Mötet beslutade att bemyndiga ordföranden Sven Persson och kassören Mona Larsson att i förening teckna föreningens firma C Om kassören och ordföranden får teckna var och en för sig. Mötet beslutade att bemyndiga ordföranden Sven Persson och kassören Mona Larsson att var för sig teckna föreningens firma 13

14 Kapitel 2 Verksamheten Kontakt Det alltid ska vara lätt att komma kontakt med DHR. Det betyder inte att styrelsen behöver vara tillgänglig dygnet runt men medlemmar och allmänheten ska veta när och hur det går att få tag i DHR. Ett enkelt sätt att vara nåbar och samtidigt hålla i isär sitt DHR-engagemang med övriga liv är skaffa en mobiltelefon med ett kontantkort som kan cirkulera i styrelsen. Det är en kostnad på ca kronor för telefonen och ca 200 kronor i samtalskostnader om få utgående samtal görs. Första intrycket är betydelsefullt, svara därför helst med DHR och namn som DHR-XXX det är XX. Informera vilka tider det går att nå DHR, helst ska det vara samma tider under hela veckan. Ha en e-postadress till avdelningen som inte är knuten till en person. Det finns flera gratistjänster som erbjuder e-post som gmail.com, yahoo och windows live. Adressen kan förslagsvis vara Kolla e-posten regelbundet, en bra regel att någon som har mailet bör ha svar inom tre dagar. Skaffa en hemsida, där kontaktuppgifter och aktuellt program finns. För de som vill syns inom de sociala medierna är en facebook-sida ett bra första steg, på sidan facebook-skolan går det att lära sig mer. Se mer under avsnittet om sociala medier. 14

15 Förslag på sociala aktiviteter Ibland kan det vara svårt att vara kreativ när det gäller att komma på nya aktiviteter och få medlemmar att stanna kvar som medlemmar. Här kommer några korta förslag på aktiviteter: Anordna en cirkel om en plats, avslut cirkel genom en resa till platsen. Som medlemsvärvning bjud vänner och bekanta på ett möte öppet för alla Skicka personliga inbjudningar (allas namn bör finnas med om det finns familjemedlemmar) till större aktiviteter som julfester och sommaravslutningen Uppvakta de som fyller jämt och även de som inte är aktiva medlemmar Ha medlemsmöten på intressanta platser som kan kopplas till intressepolitiska frågor som flygplatser och järnvägsstationer, i samband med besökt ta upp frågan om ens rättigheter som resenär. Stadsvandringar med DHR-profil, ta upp byggnader och platser som förbundet har arbetet med. Ordna kaféer där medlemmar har möjlighet att umgås spontant. Satsa på kortare endagars resor, är av erfarenhet att endagars resor är mer populära än fler dagars resor. För DHR lokalt som har nära till ett annat land som Norge eller Danmark, gör en utlandsresa. Bjud in någon som kan prata om ett lokalt och aktuellt ämne, t.ex. den som är ansvarig för en ny byggnation, fritt val inom hemtjänsten eller någon som har gjort en sportslig prestation. Samarbeta med andra när det gäller fester. Bjud en reseskildrare som gärna får lägga till ett DHR-perspektiv om 15

16 tillgänglighet på resmålet. Anordna olika typer av provningar, inom mat och dryck. Om DHR lokalt är med i ABF eller annat studieförbund, ta del av deras program och få in egna programpunkter i deras program. Ha soppkväll för medlemmar och allmänheten, billigt och enkelt. Filmkvällar för unga gärna på intressepolitiskt tema. Ordna datakurser för de som vi lära sig surfa, se på tv via internet och e-posta Kurser i hur en smartmobil kan användas. 16

17 Konflikthanteringen Det är inte så konstigt att det uppstår konflikter i en verksamhet som DHR. De aktiva medlemmarna träffas ofta och alla har sina egna frågor och värderingar som de brinner för. Förbundet har också en policy för hur större konflikter ska hanteras Försök alltid lösa en konflikt så tidigt som möjligt. En långdragen konflikt är alltid svårare att lösa. Var prestigelös när en konflikt uppstår. Det är aldrig bara en persons fel i en konflikt. Avgör vad konflikten handlar om, för att veta hur ni ska agera. Samarbete om ert gemensamma problem, även om alla säger att de vill samarbeta i en konflikt är det sällan så. Tank över hur ett samarbete kan bli möjligt, det handlar om att båda ska bli vinnare. Skilj på vilka intressen det finns och vilka positioner är, genom att skilja på det kan oftast konflikten lösas lättare. Ta en fråga i taget, försök inte att lösa alla problem på en gång. Var tydliga med dina intressen men var flexibel när det gäller positionerna. Försök att göra din motpart till partner i konflikten. Lyssna verkligen på motparten och kontrollera att du har förstått innan du gör ytterligare tolkningar. Tala för att bli förstådd och kontrollera att så verkligen har skett. 17

18 Krishantering Tyvärr kan alla organisationer hamna i en kris och även DHR har under de senaste åren råkat ut för ett par kriser. När en kris uppstår är det viktigt att vara snabb, vara öppen och ta ansvar. För att kunna vara det är det viktigt att vara förberedd. Se till att ha högt i tak och låt både medlemmar och eventuella anställa att få framföra kritiska synpunkter på verksamheten. Genom att ha ett öppet samtalsklimat minskas risken att medlemmar och anställda tar upp kritiken i media. Om kriser slår till kan det vara svårt att hantera situationen. Ta gärna hjälp av en utomstående person som styrelsen har förtroende, kan vara någon från en annan del av DHR eller en helt utomstående person. En kris kan kanske undvikas vid ett bra agerande från början. Det är mediernas roll att granska och ifrågasätta, precis som DHR anser att andra ska svara på kritik ska vi ställa upp vid en eventuell granskning. Se till att vara tillgänglig för både media och medlemmar. Vid en kris är det extra viktigt att ha förberett sina svar inför intervjuer med en journalist. Är det omöjligt att säga något hänvisa gärna till ett senare tillfälle. Dölja aldrig något, genom att redovisa alla fakta undviks spekulationer. Även om krisen känns liten så förminska aldrig problemet. Det är bättre att förbereda sig för det värsta och sen trappa ner. Visa gärna att ni förstår kritiken som framförs. Har ett fel begåtts, be om ursäkt och skyll aldrig ifrån er. Visa att åtgärder har vidtagits för situationen aldrig ska upprepas igen. 18

19 Kapitel 3 - Idé- och ledarskapsutbildning I en ideell organisation som DHR, är den idén varför förbundet finns central för all verksamhet. En bra verksamhet kräver att de som sitter i styrelsen visar gott ledarskap. Därför har förbundet i samarbete med Ledarinstitutet har tagit fram en utbildning i ledarskap. I föreningshandboken finns det en kort sammanfattning av utbildningen som med fördel kan beskrivas som en studiecirkel. Kontakta förbundskansliet om du vill veta mer eller beställa material. Utbildningen är i sju steg där olika ämnen tas upp i varje steg. I alla steg finns det först några påstående för att sen följas av diskussionsfrågor, skriv gärna ner svaren och ha det som underlag till en diskussion. Det finns inga helt rätta svar på frågorna. Utbildningen kan också vara ett första bra steg om en avdelningsstyrelse vill hitta ny arbetssätt. Steg 1 Själva idén med DHR Att leda med idé bygger på en personlig övertygelse Förmågan att samla människor runt en idé är avgörande för att få framgång både inom DHR och i omvärlden Frågor på steg 1: * Vilken är vår verksamhetsidé?- Ändamål- Verksamhetsidé- Uppgift idag- Kännetecken för verksamheten- Kvalitetsinriktning * Vilken är DHRs värdegrund?- Stadgebundna värderingar- Ideologiskt grundade värderingar Steg 2 Skapa ett förtroende Förtroende som ledare är alltid viktigt men i en ideell organisation är det helt grundläggande. Att bygga förtroende görs kring förbundets idé, ställningstaganden och verksamhet. Målet måste vara att skapa största möjliga förtroende mot medlemmarna och de vi ska påverka. 19

20 Att leda som man lär är ett bra sätt att skapa förtroende En stort förtroende skapas genom:- Fånga upp och uttrycka medlemmarnas önskemål och driva frågorna.- Följa och tolka omvärlden och föra den informationen till medlemmarna Ledarskapets utmaningar och svårigheter.- Att lyssna inåt och utmana utåt- Att lyssna utåt och utmana inåt Frågor på steg 2: * Har DHR ett starkt förtroende utåt? * Har DHR ett starkt förtroende inom förbundet? * Arbetar vi med de rätta frågorna? * Har vi ett tydligt medlemsmandat för den verksamhet vi bedriver? * Lever vi som vi lär? * Håller vi idén levande och i centrum för vår verksamhet? Steg 3 - Fokusera mot resultatet Lär av tidigare erfarenheterna som:- Nuvarande verksamhet. - Hur är genomförandet av våra idéer och verksamheter.- Uppföljning och utvärdering. Ha alltid resultat och målen i tankarna. Frågor på steg 3: *Är inriktningen på verksamheten rätt mot de mest angelägna och aktuella behoven? * Har vi konkreta, tidsatta och utmanande resultatmål? * Vi behöver en karta, en gemensam bild av var vi står för att veta vart vi ska gå. 20

21 Steg 4 - Behåll orken som förtroendevald Brinn och ha ett engagemang utan att bränna ut sig. Vila är en förutsättning för att kunna göra bra ifrån sig. Att leda sig själv handlar om:- Se - som handlar om att öka sin självkännedom, vad orkar jag att göra. - Vilja - som gäller att tydliggöra vad du vill och vad som är viktigt för dig. - Våga - som handlar om modet att våga försöka utan att på förhand veta resultatet.- Kunna - som gäller hur du ser på din egna kompetens och ditt eget lärande. Ta tag i alltid det viktigaste först.- Jobba med de rätta frågorna är viktigare än att jobba med frågorna.- Se till att DHR-engagemanget inte sker på bekostnad av privat livet. Ingen annan än jag själv kan hantera min egna stressen men tillsammans kan vi påverka organisationens stress. Tecken på organisationen är stressad:- sättet att formulera mål (orealistiska mål).- synen på vad som är viktigt - oförmågan att ta bort gamla arbetsuppgifter - hur organisationskulturen uttrycker sig. Frågor på steg 4: *Har DHR realistiska mål i relation till resurserna? *Uppmärksammar vi framgång när vi når målet? *Har DHR bra framförhållning i verksamheten? *Tar vi bort gamla mål när vi når nya? Steg 5 - Öka engagemanget bland medlemmarna Ideell sektor är bland de starkaste krafterna - ideellt arbete i Sverige motsvarar årsanställda Som ledare och förtroendevald är en av huvuduppgifterna att få medlemmarna känna sig engagerade. Medlemmarna måste få uppmärksamhet så de: - Känner mening sitt engagemang. - Känner sig accepterad inom DHR.- Medlemmen känner sig 21

22 behövs. Fyra eventuella faror för DHR som kan minska engagemanget hos medlemmarna. - Nedvärderar vikten av bra ledare. - Ideologisk enögdhet. - Att vara alla till lags och vågar inte ta ställning. - Frånvaron av en idé, mål och verksamhet. Ha bra möten och aktiviteter- Syftet ska vara tydligt för varje möte - Mötet ska vara ordnat - Vara nyskapande och lärande - Klart för sig vad som ska göras efter mötet Ha tid för dialog inom DHR, i en bra dialog har alla samma förutsättningar. Frågor på steg 5: * Har DHR en levande dialog? * Är vår organisation utformas så att alla som vill kan göra en insats? * Tas alla medlemmars åsikter och idéer tillvara? * Känner sig alla delaktiga i de beslut som tas? * Bekräftar och uppmuntrar vi allas insatser? * Gör vi en utvärdering/uppföljning av verksamheten? Steg 6 Våga möta framtiden DHR måste våga påverka och forma sin egna framtid:- Genom att anpassa sig till hur samhället förändras - Om det är möjligt, se det som ännu inte är - Efter diskussion och beslut gå till handling Håll flera handlingsvägar öppna- Var bered att en fråga DHR driver kan få ett alternativt förlopp och skapa handlingsutrymme för det. DHR måste våga mer inom verksamheten- våga prova både nya sociala aktiviteter och som arbetssätt för intressepolitiken. 22

23 Frågor på steg 6: * Är DHR en organisation som ligger i framkant? * Har DHR förmågan att möta oförutsedda situationer? * Vågar DHR pröva, med risk för att misslyckas? * Har vi en bra självkänsla inom organisationen? * Är DHR bra på att lära av våra erfarenheter? Steg 7 Ledarskapet under förändring Hur ser förändringstrycket ut mot DHR? - Från omvärlden mot DHR.- Från medlemmarna inom DHR. Det viktiga att hela tiden hålla förändringen igång. - Motståndet till förändring består ofta av en kärlek till den nuvarande verksamheten.- Organisation måste därför ha respekt för dessa personer. Den svåra insikten i all förändring innebär att jag som måste ändra mig själv. Frågor på steg 7: * Vågar vi i DHR ifrågasätt våran verksamhet? * Startar vi gärna förändringsprojekt? * Ger vi utrymme för nya medlemmar? * Är vi bra på att få med oss alla människor i förändringsarbetet? * Är DHR bra på att hålla drömmen levande? 23

24 Kapitel 4- Medlemmarna Medlemsvärvning Ha en i styrelsen som är ansvarig för medlemsvärvningen och medlemsfrågan i stort. Medlemsfrågan bör finnas med som en punkt på varje styrelsemöte. Vara positiv och ha allt ett leende när du värvar medlemmar. Tro verkligen på det du säger till personen du försöker värva, det märks om du har ett genuint intresse för DHR. Prata om DHR och vad som händer för vänner och bekanta, vanligaste sättet att gå med i en organisation är via personliga kontakter. Det bästa sättet att värva är ansikte mot ansikte. Ha klara argument varför en person ska bli medlem i DHR Försök inte vara något du inte är (som försöka vara ungdomlig). Lyssna mer på person du försöker att värva än du pratar själva. Gör en lokalanpassad version av förbundets välkomstbrev. Följd upp alltid en värvad medlem med ett telefonsamtal för att hälsa välkommen. Bjud in den nya medlemmen till ett möte, se till att medlemmen har en kontaktperson fadder som ser till att medlemmen kommer in i DHR. 24

25 Argument varför någon ska bli DHR-medlem Det självklara valet för dig som har nedsatt rörelseförmåga. DHR är det förbundet som ligger i framkanten när det gäller intressepolitik och syns ofta i media. DHR har omfattande sociala aktiviteter och resor. DHR finns i ca 150 kommuner och som erbjuder lokala aktiviteter och påverkansarbete Den lokala verksamheten ger möjlighet till social gemenskap och erfarenhetsutbyte. Tillsammans ges vi större möjligheter att påverka beslutsfattare och politiker. DHR kan ge råd i frågor inom tillgänglighet, assistans, kommunikationer, arbetsmarknad, socialförsäkring, färdtjänst och hemtjänst. Tillgång till fri juridisk rådgivning på telefon. Få vår tidning SHT i brevlådan 7 gånger om året. Bilrabatter mellan 8 % till 10 % hos BMW, Chrysler, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Toyota och Volkswagen. Möjligheten att hyra lägenhet förmånligt på Teneriffa. Teckna försäkring hos SalusAnsvar och få samma villkor oavsett om hemmet, villan eller bilen är anpassad eller ej. 15% rabatt hos ETAC när du handlar något ur deras sortiment på nätet eller via telefon. Billigare boende på Scandics hotell 25

26 Sätt att bli medlem Via den lokala DHR-verksamheten som finns i ca 150 kommuner. Fylla i talongen i medlemsvärvningsfoldern, skicka sen in den portofritt till förbundskansliet. Använd vår egna facebook-app och passa på att rekommendera DHR till vänner. Använd formuläret på hemsidan. Fyll i ansökningsblanketten direkt på skärmen och skicka sen den direkt in till medlemsregistret (kräver adobe reader). Kontakta medlemsregistret på telefon direkt. 26

27 Behåll medlemmarna Minst lika viktigt som att värva nya medlemmar är att behålla de som redan är medlemmar. Personer som känner sig behövda, sedda och hörda stannar nästan alltid kvar inom DHR. Låt en i styrelsen vara ansvarig för allt fungerar kring medlemmarna. Lyssna också på vad den nya medlemmen verkar intresserad och försök svara upp emot intresset. Ring runt till medlemmar som inte betalt medlemsavgiften. Människor som har valt att gå ur förbundet kommer med största sannolikhet vara ärlig vad de tycker om verksamheten. Ta som vana att ringa alla medlemmar, alla har ett behov att känna sig sedda och behövda. Uppmärksamma medlemmar som fyller jämt eller varit medlemmar länge som 10, 20 eller 30 år och mer. Alla har ett behov att känna sig sedda och bekräftade. 27

28 Få flera aktiva medlemmar Se till att medlemmarna känner sig accepterade, känner mening med sitt engagemang i DHR och att de är behövda. Erbjud alla medlemmar en uppgift att göra, som exempel se hur tillgängligheten är på en plats. Ha regelbunden personlig kontakt med alla medlemmar, som förtroendevald prata med alla som kommer på aktiviteterna. Våga pröva nya aktiviteter och låt de nya aktiviteterna få tid på sig att utvecklas. Uppmuntra nya förslag som kommer och våga lämna över ansvaret till andra. Styrelsen behöver inte göra allt, engagera medlemmar och andra person utanför styrelsen. Ha kontaktpersoner för alla aktiviteter som genomförs. Använd tillgängliga och användbara lokaler, undvik att förlägga möten på äldreboenden. Möten på äldreboende signalerar en inriktning på äldre-äldre medlemmar. Samarbeta med andra organisationer inom funktionshinderrörelsen, studieförbund som ABF, idrottsrörelsen, pensionärsorganisationer och andra intressepolitiska organisationer när det passar. Ge positiv återkoppling när en medlem har gjort något bra eller en aktivitet har lyckats. I lämplig omfattning kan det vara värt att bjuda på middag eller fika. Ibland kan det vara bra med riktade aktiviteter, unga personer har andra behov än en som är pensionär och tvärtom. 28

29 Kapitel 5 Intressepolitik och media Sociala medier Ett första steg är att tänka igenom vilka sociala medier som skulle vara bäst att använda för DHR lokalt och vilket syftet är med att börja använda sociala medier. Det finns en uppsjö av olika sociala medier och alla har sin inriktning. Vissa passar bättre för att uppdatera medlemmar och andra för att påverka beslutsfattare m.m. Försök ha ett personligt tilltal, berätta gärna vem det är som skriver och uppdaterar informationen. Om du är tveksam till att skriva något, tänk över det en extra gång och låt en annan person läsa texten först innan publicering. Få andra nämna er på sina konton, det ger en större spridning av era åsikter och aktiviteter. Uppmuntra andra att kommentera era inlägg och ställ gärna frågor, var noga med att följa upp eventuella svar. Svara på kommentarer som ni får, det gäller både på positiva som negativa saker som skrivs. Det signalerar engagemang och uppmuntrar till vidare dialog. Framförallt visar det att DHR bryr sig om medlemmarna och andra som tar sig tid att skriva. Använd flitigt bilder och även videoklipp om den möjligheten finns. Inlägg som har bilder skapar ett större intresse och delas i större utsträckning än rena textinlägg. Många tjänster ger möjligheten att koppla ihop olika sociala medier, som när du skriver på facebook kan samtidigt ett inlägg på twitter skapas. Överutnyttja inte möjligheten till korspublicering av inlägg, då personer som läser dina inlägg kan uppfatta det som skräppost. Facebook är störst inom sociala medier och i september 2012 använde cirka 4,8 miljoner svenskar tjänsten vilket motsvarar nästan 60% av befolkningen. Förutom att göra inlägg är det lätt att skapa evenemang för aktiviteter och publicera bilder. 29

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer