Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsstrategi för Tibro kommun"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter i syfte att nå målbilderna som beskrivs i visionen. Ett av dessa program är att utveckla Tibros varumärke. Visionen: Vi skapar miljöer som sticker ut Vilket innebär: Boplats som lockar och inspirerar Mötesplats för allas intressen Trygghet för ett aktivt liv i världen Inredning för varje kunds behov och drömmar Kunskap och design i fokus Logistik som fungerar hela vägen fram 1.2 Varumärket den allmänna uppfattningen om Tibro Ett varumärke är ett löfte och en uppsättning förväntningar som upplevs av dem som exponeras för dess symboler (t ex logotypen) och representanter (människor, produkter etc). På så sätt är varumärket Tibro kommun det löfte och de förväntningar som alla de som kommer i kontakt med kommunen och dess invånare, representanter och omgivning uppfattar. Att leva sitt varumärke och vara en god ambassadör för ett varumärke är att ständigt leverera på dess löften genom sitt sätt att kommunicera och agera. Tibro kommun Centrumgatan TIBRO Växel: Plusgiro: Bankgiro: Org nr:

2 1.3 Varför varumärke? Vi konkurrerar ständigt om uppmärksamheten med kommuners, företags och andra aktörers varumärken. Det är därför viktigt att tydliggöra Tibros värden och fördelar i syfte att vara attraktiv för de som bor och verkar i samt besöker Tibro och låta dessa värden genomsyra allt vi gör. Därför har vi gjort ett aktivt val att arbeta med Tibros varumärke. 1.4 Varumärkeslöftet Tibro kommuns varumärkeslöfte: Tibro kommun präglas av balans och sammanhang. Vår hemmaplan erbjuder ett innehållsrikt liv där vi har nära till varann samtidigt som vi tar aktiv del i världen. Med en framtidstro sprungen ur tryggheten i den egna förmågan bygger vi framåt genom samverkan och delaktighet mellan medborgare, föreningsliv och näringsliv. 1.5 Värderingar som ligger till grund för Tibro och vår kommunikation: Jordnära och framtidsinriktad. Vi vill utveckla och förädla det vi har och det vi kan. Delaktighet och helhet. Vi samverkar för att skapa förutsättningar för framtiden genom att tillsammans lyfta blicken och ta tillvara på våra möjligheter. Äkthet, uppriktighet och ett väl utfört arbete. Det vi gör, gör vi grundligt, hållbart och med stolthet. 1.6 Varumärket sammanfattat med fyra ord, Tibros kärnvärden. Omtanke Självtillit Samverkan Handlingskraft 2. Kommunikationens mål Målet för all verksamhet i Tibro är att kunna leva upp till varumärkeslöftet: Tibro kommun präglas av balans och sammanhang. Vår hemmaplan erbjuder ett innehållsrikt liv där vi har nära till varann samtidigt som vi tar aktiv del i världen. Med en framtidstro sprungen ur tryggheten i den egna förmågan bygger vi framåt genom samverkan och delaktighet mellan medborgare, föreningsliv och näringsliv. För att nå detta mål krävs en aktiv och genomtänkt kommunikation och ett medvetet agerande. Vi skriver inte ut varumärkeslöftet i vår kommunikation. Däremot vill vi att alla som möter någon som representerar varumärket Tibro ska uppleva att det som står i varumärkeslöftet stämmer.

3 För att kunna leva upp till varumärkeslöftet ska Tibro kommuns kommunikation vara utformad på följande sätt: Den ska sprida budskapet om vad Tibro står för. I Tibro är vi måna om att utveckla och förädla den kunskap och de verksamheter som finns i kommunen tillsammans med medborgare, förenings- och näringsliv. Denna samverkan ska genomsyra vårt sätt att kommunicera men även avspeglas i vårt fokus på design och i de miljöer vi aktivt formar tillsammans. Den ska inbjuda till dialog och konversation. Dels för att låta kommuninvånare och andra intressenter komma till tals och utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter, dels för att ta vara på den kraft och utveckling som dialogen skapar. Den ska vara marknadsförande och inspirerande, d v s den ska med varumärkesplattformen som utgångspunkt skapa och kommunicera aktiviteter, händelser och kampanjer i syfte att ge ett verkligt och upplevt mervärde av Tibro som kommun. Den ska vara saklig och korrekt av formella och juridiska skäl, så att kommunens intressenter har rätt underlag och förutsättningar för att kunna påverka och agera. 3. Målgrupper I en kommun, med dess uppdrag från och ansvar gentemot medborgare och besökare, är det av stor vikt att vara inkluderande mot alla målgrupper. Beroende på situation, syfte och kommunikationsmål anpassas budskapet och kanalerna så att de samverkar och skapar bästa möjliga information och dialog. För att nå ut på ett effektivt sätt måste vi i kommunen fortlöpande skaffa oss kunskap om hur olika målgrupper nås och i vilka kanaler vi bör finnas. 3.1 Vilka är våra målgrupper? Kommuninvånare på individnivå: Barn, ungdom och studerande Studerande (högre utbildning) Invånare i arbetsför ålder, med eller utan arbete Yrkesverksamma i kommunen Pensionärer Kommuninvånare på gruppnivå: Kommunens organisation (inkl politiker) Näringsliv Föreningsliv Besökare och framtida invånare: Nya invånare Nya företag potentiella näringsidkare Design- och inredningsstuderande Besökare vid publika evenemang och föreningsarrangemang som läger och tävlingar Turister i västra Sverige, Skaraborg och Tibro

4 4. Huvudbudskap och bemötande 4.1 Huvudbudskap Så här sammanfattar vi Tibro kommuns huvudbudskap i kommunikationen: Att lita på vår egen förmåga. Att tro att allt är möjligt så länge vi gör det tillsammans. Att planera för framtiden men leva i nuet. Att bry oss om oss själva och andra. Det är Tibro. Värderingarna som ligger till grund för detta är: Jordnära och framtidsinriktad. Vi vill utveckla och förädla det vi har och det vi kan. Delaktighet och helhet. Vi samverkar för att skapa förutsättningar för framtiden genom att tillsammans lyfta blicken och ta tillvara på våra möjligheter. Äkthet, uppriktighet och ett väl utfört arbete. Det vi gör, gör vi grundligt, hållbart och med stolthet. Varumärket sammanfattat med fyra ord, kärnvärden: Omtanke Självtillit Samverkan Handlingskraft Uppfattningar om vad Tibro är och står för skapas alltid i mottagarens huvud och påverkas av de sätt på vilka en person kommer i kontakt med Tibro eller representanter för Tibro. Med hjälp av medveten kommunikation och ett medvetet bemötande ska vi alltid sträva efter att upplevelsen av Tibro ska vara densamma oavsett tid, plats eller situation. 4.2 Ton Tonen i all kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, ska utgå från våra kärnvärden och ha som syfte att lyfta fram och tydliggöra dessa. Genom att utgå från dessa värden kan tonen uppfattas som enkel men fylld av tilltro på den egna förmågan. Delaktighet och samverkan innebär att vi är inkluderande i vårt sätt att kommunicera. Att i ord och handling visa att vi tror på framtiden och visa handlingskraft skapar energi och kraft, vilket också är viktigt att förmedla. Såväl det skrivna som det talade språket ska förstärka de värden som finns i varumärket. Det ska uppfattas lika, oavsett om det skrivs på nätet, i trycksaker eller uttrycks muntligen. De ord som förekommer i våra kärnvärden används med fördel på ett sådant sätt att de särskiljer, förstärker och tydliggör det Tibro vill stå för.

5 4.3 Bilder och bildspråk Bilder är ett kraftfullt redskap för att nå ut med budskap och kan högst medvetet användas för att förstärka den bild av Tibro som förmedlas i olika sammanhang. Därför är det viktigt att de bilder som används väljs ut med omsorg. Bilderna som används på kommunens webbplatser och i trycksaker eller sprids via sociala medier ska ha en direkt koppling till textinnehållet i de aktuella kanalerna och/eller förmedla en känsla av det som är typiskt för Tibro som ort och det som Tibro står för. De ska vara välkomponerade och av god teknisk kvalitet. Bilder bör inte användas som dekorelement. Det är bättre att låta en bild få ta lite större plats än att använda flera mindre bilder på motsvarande yta. Bilder kan användas i syfte att: öka kunskapen om Tibro som ort och kommunens vision och utvecklingsarbete öka kunskapen om kommunens olika verksamheter förmedla information om evenemang och aktuella händelser skapa en känsla av gemenskap och stolthet göra information mer tillgänglig för personer med funktionshinder som inte kan eller har svårt för att läsa 4.4 Bemötande När man kommer i kontakt med någon som representerar Tibro, dess invånare, företag eller organisationer, ska man mötas av samma känsla och få samma bemötande oavsett plats, tid eller situation. Bemötandet är en viktig del av kommunikationen och ska därför också utgå från de värden som beskrivits i avsnitten Huvudbudskap och Ton. Alla som i något sammanhang representerar Tibro ska känna till och förstå innehållet och syftet med varumärkesarbetet samt ha insikt om hur känslan av Tibro ska kunna förmedlas i varje given situation. En varumärkeschecklista ska ge chefer, politiker och kommunens övriga medarbetare stöd för ett sådant agerande i olika situationer. Bemötandet ska naturligtvis vara vänligt och ge en känsla av att vi kan och vill hjälpa till samt erbjuda god service. Det ska också präglas av att det är enkelt att få svar eller få veta var man ska vända sig i olika frågor. Som ett bevis på vår förmåga att samarbeta ska varje enskild kontakt innebära att man kommer vidare i sitt ärende, på ett enkelt och effektivt sätt. Vi kommunicerar också genom vårt agerande. Som representanter för Tibro och kommunen kommer allt vi gör och säger att signalera något som leder till en uppfattning om oss som personer i våra roller och om varumärket. Man talar om att leva varumärket. Det är viktigt att poängtera att Tibro kommuns varumärke inte ska ersätta individernas unika egenskaper utan snarare utgå från de egenskaper som finns hos Tibros invånare och på ett positivt sätt förstärka dessa.

6 5. Kanaler 5.1 Tibros hemsida När den digitala närvaron blir allt viktigare kommer Tibros hemsida, spela en ännu tydligare roll som ett nav för kommunikationen. All relevant information ska finnas på hemsidan: Det ska vara enkelt att navigera sig dit man önskar och att hitta det man söker. Det ska finnas tydliga länkar till och från alla samverkande digitala kanaler. Det ska med andra ord vara enkelt och intuitivt att förstå var man befinner sig och vart man vill komma. Detta ställer krav på en korrekt, uppdaterad, attraktiv och lustfylld hemsida som inbjuder till dialog. Dialogen ska ha möjlighet att påverka och inspirera samtliga målgrupper och bit för bit utvecklas till att vara en naturlig landningsplats för alla, snarare än en informationsplats för Tibro kommuns organisation. Genom att ligga i framkant inom detta område bygger vi varumärket Tibro. 5.2 Andra digitala platser De digitala platser man kan ta sig till från hemsidan kan till exempel vara MyNewsdesk.com när det handlar om PR, vastsverige.se rörande turism och skaraborg.se rörande Skaraborgskommunernas samverkan och utveckling samt de sociala medier kommunen väljer att finnas i. Så mycket information som möjligt bör skapas på en och samma plats för att därifrån kunna publiceras eller länkas vidare till andra platser. Sociala medier kan användas i flera olika syften. De kan användas till att bjuda in och skapa intressegrupper inför evenemang, aktiviteter eller enskilda frågor. Där kan det föras dialog mellan olika intresserade individer samtidigt som vi publicerar och länkar till relevanta nyheter på hemsidan. Det viktiga är att vi ser hur de olika kanalerna kan förstärka och forsla fram ett budskap så att det sätter sig, gör den nytta och skapar de förväntningar vi tänkt oss. En separat strategi för sociala medier finns framtagen och kommer att vara ett viktigt verktyg för att öka närvaron och dialogen via dessa kanaler.

7 5.3 Tibros trycksaker Tryckta medier är viktiga även framöver. Informationsbroschyrer, annonser etc kommer också att användas för att nå ut med budskap. Mängden information får anpassas efter behov och målgrupp och det är viktigt att i alla lägen tydliggöra att det finns en hemsida, där kompletterande information finns. Följande trycksaker har vi i nuläget identifierat som relevanta: Kommunguiden inklusive information som visar var man hittar vad på Tibros digitala plattformar Besöksbroschyr Plats- och kungörelseannonser Årsredovisning Aktivitetsstödjande trycksaker, t ex i samband med evenemang Varumärkeschecklista för chefer, politiker och kommunens övriga medarbetare Varumärkesguide i fickformat för Tibroambassadörer (företag, föreningar och kommuninvånare) Etableringskoncept 5.4 Kanalernas inbördes samverkan Sannolikt är det så att de satsningar som görs på digitala kanaler delvis, men inte helt, kan ersätta det som vi av hävd gjort i traditionella kanaler på sikt. Varje enskild satsning och aktivitet bör därför värderas utifrån frågeställningen om vi befäster det traditionella sättet att agera eller skapar förutsättningar för det framtida. Det är viktigt att se till att digitala och tryckta medier tillsammans med det muntliga ordet samverkar i syfte att skapa intresse och relationer samt främja upplevelsen av Tibro. Exempel: Information om kommande evenemang/aktivitet initieras genom att behov eller önskemål har uppstått och diskuterats i någon social mediekanal. Det fattas beslut om att evenemanget/aktiviteten ska genomföras och information om detta läggs ut på hemsidan. Ett informationsmaterial i tryckt form tas fram och från hemsidan delas info/läggs länkar till en social mediekanal. Där initieras kanske en tävling i syfte att engagera och göra målgruppen delaktig. När evenemanget/aktiviteten närmar sig tas också annonser fram. Kommunen och/eller den/de föreningar och organisationer som ansvarar för genomförandet kan också via sociala medier involvera målgrupper i syfte att öka kvaliteten på och upplevelsen av evenemanget/aktiviteten. Även uppföljning kan ske via sociala mediekanaler och allt, inklusive en dokumentation i bildform, kan publiceras på och länkas till hemsidan.

8 6. Planering och aktivitet I kommunikation gäller det att vara lyhörd för vad som händer runt omkring, vilket leder till att vi alltid måste prioritera vilka kommunikationsinsatser som ska genomföras. Därför måste planeringen av kommunikationsinsatser ske både i god tid före en aktivitet och vid behov kunna justeras nära inpå aktiviteten. Det gäller att ständigt vara närvarande och agera utifrån dialogen. Det som styr den långsiktiga planeringen är de kommunikationsmål som ska uppnås och som kan kopplas till varumärket och visionen. Varje år definieras kommunikationsmål som utgår från varumärkeslöftet och stöttar verksamhetsmålen. Verksamhetsmålen finns uttryckta i verksamhetsplaner, kommunikationsmålen i informations- och marknadsföringsplaner. I informations- och marknadsföringsplanerna presenteras de aktiviteter som ska genomföras och de resurser som behövs för att genomföra dessa. 7. Uppföljning Det är oerhört viktigt att det görs en uppföljning av genomförda kommunikationsinsatser. Uppföljning kan ske på många sätt. Huvudsyftet är att fastslå om kommunikationen har skett på det önskade sättet och om den har fått önskat resultat. Når vi våra mål? Uppfattas vi på det sätt som vi önskar? Lever vi upp till de förväntningar som varumärket skapar? Upplevs vi som närvarande? Svaren på dessa frågor ger oss kunskap att förändra, förbättra och utveckla om så behövs. Och det är väl just det som är vår drivkraft. Att ständigt bli bättre.

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

INLEDNING. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola

INLEDNING. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola VARUMÄRKESPLATTFORM INLEDNING För att upplevas som en tydlig och relevant aktör behöver Malmö högskola bedriva ett kontinuerligt och målmedvetet varumärkesarbete. Vår verksamhet finansieras till stor del

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Delar av Nacka vatten och avfalls varumärkesplattform och logotyp

Delar av Nacka vatten och avfalls varumärkesplattform och logotyp Delar av Nacka vatten och avfalls varumärkesplattform och logotyp Följande delar ingår Underlaget: - Varumärke - Identitet - Drivkraft - Personlighet - Vision - Varumärkeslöfte - Logotyp Nacka vatten och

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2018-05-03 KFN 2018/0113 50661 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun www.hassleholm.se Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Kännetecken för kommunikationen... 1 2.1 Öppen och

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Kommunikationspolicy Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2019-01-28 Innehållsförteckning Kommunikationspolicy... 3 Inledning... 3 Grundläggande värderingar... 3 Övergripande mål...

Läs mer

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande.

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. POLICY FÖR Kommunikation Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-05-07 52 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. Kommunikationschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Version 17 Beslutad i KS

Kommunikationsstrategi. Version 17 Beslutad i KS Kommunikationsstrategi 2017 2020 Version 17 Beslutad i KS Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

ÖREBRO FÄLTRITTKLUBBS VARUMÄRKESPLATTFORM

ÖREBRO FÄLTRITTKLUBBS VARUMÄRKESPLATTFORM ÖREBRO FÄLTRITTKLUBBS VARUMÄRKESPLATTFORM version 1.0 2018-05-06 INNEHÅLL INLEDNING 3 VÄRDEGRUND 4 MÅL 5 BUDSKAP 6 KOMMUNIKATIONSKANALER 7 HUR 8 UTVÄRDERING OCH AVSLUT 9 INLEDNING Örebro Fältrittklubb

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem?

Karin Bajlo. Att bygga varumärke. Kommunikatör. - Vad? - Varför? - För vem? Karin Bajlo Kommunikatör Att bygga varumärke - Vad? - Varför? - För vem? Sveriges starkaste varumärken 2015 1. IKEA 2. VOLVO 3. ICA 3 Varför är det viktigt med ett starkt varumärke? Starkt varumärke en

Läs mer

Regler för kommunikation

Regler för kommunikation Vår ref: Tobias Edoff Kommunikatör Datum: 2018-11-06 Regler för kommunikation 1. Inledning Reglerna tar sin utgångspunkt i Tranemo kommuns kommunikationspolicy KS/2018:629. 2. Syfte Syftet med reglerna

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Återrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38

Återrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38 Återrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38 Sida 3 av 7 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-12-17 Dnr: KS 2017/38 Kommunstyrelsen Återrapportering av uppdrag & direktiv

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Fyrbodals kommunalförbund Kommunikationsstrategi 2019 2022 Version 1.0 Beslutat 2019-xx-xx Reviderad 2019-xx-xx Ansvarig: Morgan Ahlberg Innehåll Om kommunikationsstrategin... 3 Mål och syfte... 3 Målgrupper...

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Varumärkesstrategi för Region Blekinge

Varumärkesstrategi för Region Blekinge Varumärkesstrategi för Region Blekinge Innehåll Sida 1. Inledning...2 2. Varumärkesplattform... 4 3. Logotyp... 6 4. Varumärkeshierarki...7 5. Samarbeten... 9 6. Uppföljning...11 1 1. Inledning Den 1 januari

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer för strategisk kommunikation. Innehåll

Riktlinjer för strategisk kommunikation. Innehåll STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2018-03-28 DNR: 2018-000063 Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2018. Gäller från och med den 14 mars 2018 tills vidare. Riktlinjer för strategisk kommunikation Innehåll Inledning...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för Norrtälje kommun

Riktlinjer för kommunikation för Norrtälje kommun 2018-02-10 Riktlinjer för kommunikation för Norrtälje kommun Inledning Kommunikation genomsyrar alla Norrtälje kommuns verksamheter. Varje dag har vi hundratals kontakter och möten. Oavsett om det är en

Läs mer

Täby kommuns kommunikationsplattform

Täby kommuns kommunikationsplattform 1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

I d e n ti te ts - o ch va r u m ä r k e s p o l i cy

I d e n ti te ts - o ch va r u m ä r k e s p o l i cy Beslutad av: Regionfullmäktige 2019-04-19 62 Diarienummer: RS 2016 07455 Giltighet: från 2019-04-09 till 2024-05-01 I d e n ti te ts - o ch va r u m ä r k e s p o l i cy 2 01 9-2 02 4 Styrdokumentet gäller

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Kommunikationspolicy. 21 Dnr 2016/00446

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Kommunikationspolicy. 21 Dnr 2016/00446 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 21 Den 2017-04-24 21 Dnr 2016/00446 Kommunikationspolicy Kommunfullmäktiges beslut Kommunikationspolicyn fastställs enligt utarbetat

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATONSSTRATEGI ÅTVIDABERGS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATONSSTRATEGI ÅTVIDABERGS KOMMUN ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATONSSTRATEGI ÅTVIDABERGS KOMMUN ÅKF: 2018:16 Dnr: ATVKS 2018-00509 105 Antagen: Kommunfullmäktige 98 2018-09-26 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Dokumentet gäller för: samtliga

Läs mer

Extern kommunikationsstrategi

Extern kommunikationsstrategi Extern kommunikationsstrategi Gäller från november 2017 Version 2.0 1 (8) Innehåll 1 Avgränsningar... 2 2 Långsiktigt mål... 2 3 Syfte med kommunikationsstrategin... 2 4 Kondenserad strategi... 2 5 Varumärke

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle INNEHÅLL Övergripande om kommunikation... 3 Definitioner... 3 Information... 3 Kommunikation... 3 Relation... 3 Kommunikationens innehåll...

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Tillsammans är vi Eductus

Tillsammans är vi Eductus Tillsammans är vi Eductus Du är Eductus I varje möte med omvärlden bygger vi bilden av Eductus och vi gör det tillsammans. För att vi ska lyckas kommunicera en enhetlig, tydlig och attraktiv bild är det

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Verksamhetsplan Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun

Verksamhetsplan Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun Barn & Utbildning Verksamhetsplan 2018-19 Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun Reviderad och fastställd 180920 Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

B R A N D B O O K B Y K A L M A R

B R A N D B O O K B Y K A L M A R BRANDBOOK BY KALMAR Vårt hjärta klappar för Kalmar. KALMARS STADSSIGILL FRÅN 1247 ÄR NORDENS ÄLDSTA HERALDISKA STADSVAPEN. Nordens äldsta varumärke. REDAN FÖR 600 ÅR SEDAN var Kalmar en stad med aktning.

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting HR, Service & Kommunikation HR- och kommunikationsdirektör Christina Hallberg 2017-11-23 ÄRENDE 12 Bilaga 1 YTTRANDE 1(2) Diarienummer 2017-10-26 LOC 1710-0978 LS 2016-0567 Informationssäkerhetsklass Öppen

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG 2012/2013

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG 2012/2013 KOMMUNIKATIONSPLAN Dnr: 110-2011 Handläggare: Anna Grill Beslutat datum: 2011-12-07 Styrande dokument Sakkod: 9 KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför

Läs mer

Kommunikationsplan år 2015

Kommunikationsplan år 2015 KOMMUNIKATIONSPLAN ÅR 2015 1 Kommunikationsplan år 2015 I God revisionssed i kommunal verksamhet 1 lyfter man fram öppenhet och kommunikation som ett grundläggande värde och förhållningssätt för den kommunala

Läs mer

Policy för kommunikation

Policy för kommunikation Policy för kommunikation Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 december Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för kommunikation Kommunfullmäktige 2017-12-11

Läs mer

Plan för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi

Plan för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi Publicerad: Beslutsfattare: Anders Fällström, rektor Handläggare: Kicki Strandh, kommunikationschef Beslutsdatum: Giltighetstid: 2019-2023 Sammanfattning:

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Varumärkesplattform. Huddinge kommun Varumärkesplattform. Huddinge kommun. Kommunikationsavdelningen

Varumärkesplattform. Huddinge kommun Varumärkesplattform. Huddinge kommun. Kommunikationsavdelningen Varumärkesplattform Huddinge kommun Varumärkesplattform Huddinge kommun Kommunikationsavdelningen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012 Varumärkesplattform Huddinge kommun Kommunikationsavdelningen och Huddinge

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT SKAPAR VI EN BRA ARBETSMILJÖ OCH GER SAMHÄLLSSERVICE MED HÖG KVALITET. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Varför en jobbmässa i Jönköping?

Varför en jobbmässa i Jönköping? Varför en jobbmässa i Jönköping? Arbetsmarknaden behöver fler mötesplatser där arbetssökande och arbetsgivare möts. Det fysiska mötet har allt mer begränsats till digitala processer som minskar möjligheten

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer