Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor"

Transkript

1 (5) Chefsekonomavdelningen Joakim Wallenklint Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 1. Allmänt om jävsreglernas funktion Jävsregler, liksom andra förvaltningsrättsliga regler för en myndighet, har dubbla syften: dels att styra hur arbetet vid myndigheten organiseras och bedrivs för att garantera en objektiv och opartisk hantering av ärendena, dels att skapa förtroende hos berörda och allmänheten för att myndigheten sköter sin uppgift på ett opartiskt sätt. I det förra avseendet lägger jävsreglerna ett ansvar på såväl myndigheten som på enskilda befattningshavare; i det senare avseendet samverkar jävsreglerna med andra regler som kortfattat berörs i avsnitt 4 nedan. 2. Jävsreglernas grund i Förvaltningslagen (1986:223) Bestämmelser om jäv finns i Förvaltningslagen, som är en generell lag för alla myndigheter. 3. Precisering av jävsreglerna med hänsyn till Rådet för forskningsfrågor (Rådet) uppgift Förvaltningslagen är generellt formulerad och gäller alla myndigheter. Rådets verksamhet skiljer sig på flera sätt från verksamheten vid andra myndigheter, kanske främst genom att majoriteten är utsedda som representanter för det kollektiv av forskare som direkt berörs av rådets beslut. Detta skapar speciella risker för delikatessjäv. Det finns därför skäl att skapa interna riktlinjer för hur man inom Rådet ska sträva efter att undvika brott mot jävsreglerna. Eftersom jäv i grunden är en personlig oförmåga att handlägga ett ärende opartiskt är det svårt att finna objektiva kriterier på jäv och därför också att formulera praktiskt tillämpbara riktlinjer som med precision fångar de situationer där jäv i lagens mening verkligen föreligger. Rådets arbete bör därför utformas så att man såvitt möjligt förebygger inte bara jävssituationer i strikt mening utan även oklara och känsliga situationer. Detta sker genom att man identifierar generella typsituationer där risken för jäv anses särskilt påtaglig och/eller som kan uppfattas som särskilt riskabla ur förtroendesynpunkt. Adress Stockholm Besöksadress Sveavägen 167 Telefon Fax

2 (5) 3.1 Situationer som bör undvikas på grund av risk för jäv eller såsom riskabla ur förtroendesynpunkt De vanligaste sakägarna i förhållande till Rådets beslut är enskilda forskare (och i någon mån organisationer) som ansöker om bidrag. De som främst riskerar att hamna i jävsförhållanden till dem är de handläggare vid Konkurrensverket som själva är vetenskapligt verksamma. Följande generella situationer ska betraktas som känsliga eftersom de kan anses innebära särskilt påtaglig risk för jäv och/eller kan uppfattas som särskilt riskabla ur förtroendesynpunkt: när en handläggare vid Konkurrensverket deltar i beredningen vid rådet, när en handläggare tillhör samma institution eller motsvarande självständig ekonomisk enhet som en sökande, när ledamot i ett visst ärende samtidigt i ett annat sammanhang står i ett möjligt beroendeförhållande till en sökande i det första ärendet, till exempel om denne har uppdrag som utvärderare av ledamotens kompetens, anslagsansökan, institution eller ämne, när en ledamot har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete, till exempel i form av lärare/elev-förhållande eller gemensamt bedriven forskning, med en sökande. 3.2 Riktlinjer för att förebygga jävssituationer Listor över ansökningar bör på ett tidigt stadium skickas till ledamöter med en anmodan att ledamöterna anmäler de ansökningar för vilka de är jäviga eller där särskild fara för jäv föreligger. Särskilt bör ledamöterna uppmanas att uppmärksamma om det i enskilda fall kan finnas andra särskilda skäl att befara delikatessjäv 1 än dem som direkt nämns i 3.1. När ansökningar fördelas på dessa bör man så långt möjligt se till att känsliga situationer enligt ovan inte uppstår. Ingen skall utses till att vara en av de huvudbedömarna för ansökningar där jäv eller jävsliknande förhållanden föreligger. 3.3 Procedurregler då jäv föreligger De ovanstående riktlinjerna kan inte alltid förhindra att jävssituationer uppstår. De vanligaste fallen är följande: En ledamot söker själv anslag. En ledamot söker själv anslag och ämnet är sådant att ansökan inte kan överflyttas till annan huvudbedömare. En ansökan faller inom ett område som är så starkt specialiserat att det inte går att finna huvudbedömare som inte står i nära relation till den sökande. 1 Se bilaga

3 (5) I dessa och andra fall då jäv föreligger kan skriftliga yttranden inhämtas från minst två utomstående sakkunniga. När ett ärende behandlas ska den som är jävig lämna lokalen. Jäv ska antecknas i protokollet. Även fall där jäv prövats men inte ansetts föreligga ska protokollföras. Om det inte förs protokoll vid mötet i övrigt ska likväl jävsprotokoll föras. 4. Närbesläktade frågor Förtroende hos berörda och allmänheten för att myndigheten sköter sin uppgift på ett opartiskt sätt bygger inte bara på att jävsreglerna iakttas utan även på andra principer som därvid samverkar med jävsreglerna. Två sådana principer gäller öppenhet och dokumentation. 4.1 Öppenhet I Förvaltningslagen stadgas "En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild". Rådet bör visa öppenhet även när det inte gäller myndighetsutövning mot någon enskild. 4.2 Dokumentation Det är angeläget att Rådet dokumenterar det underlag som har funnits för beslut i så stor utsträckning som möjligt. Av Förvaltningslagens 20 framgår att ett beslut skall innehålla de skäl som har bestämt utgången om ärendet rör myndighetsutövning mot någon enskilt. Dock får skälen utelämnas "om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart". Men om skälen utelämnats "bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand". Reglerna ska ses som ett skydd för den enskilde mot utlämnande av ofördelaktiga uppgifter till andra. Så länge detta intresse inte skadas bör de skäl redovisas som finns dokumenterade.

4 (5) BILAGA Förvaltningslagen (1986:223) De beteckningar som anges inom parentes nedan är de vedertagna namnen på de olika typer av jäv som nämns i lagen men de ingår inte i själva lagtexten. 11 Den som skall handlägga ett ärende är jävig: 1. om saken angår honom själv, hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående (sakägar-, intresse- och släktskapsjäv) 2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendet utgång (ställföreträdarjäv) 3. om ärendets har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken (tvåinstansjäv) 4. om han fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken (ombuds eller biträdesjäv) 5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet (grannlagenhets- eller delikatessjäv). Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 12 Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutsför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet. Kommentarer Begreppet "handläggare" omfattar i jävssammanhang alla som kan påverka ett ärendes utgång, både under förberedelserna, som till exempel en forskningssekreterare, och vid beslutet, som till exempel en rådsledamot. Jävsreglerna gäller alla handläggare.

5 (5) Begreppet "närstående" i formuleringen av släktskapsjävet ska tolkas i privat snarare än professionell mening och kan inrymma andra intima och nära relationer än de formellt familjerättsliga. Ett nära samarbete i enbart professionell mening kan dock innebära delikatessjäv. Ställföreträdarjäv kan till exempel tänkas föreligga för en institutionschef inför en större ansökan från personer vid hans egen institution även om han inte alls själv är inblandad i projektet. Observera att det inte krävs att ställföreträdaren själv skulle dra nytta av beslutet. Personer med till exempel prefekt- eller dekanuppdrag vid universiteten kan därför lätt råka i jävssituationer. Tvåinstansjäv kräver att någon deltagit i den slutliga handläggningen vid en annan myndighet och dessutom att ärendet formellt remitterats mellan myndigheterna. Att någon deltar i prövningen av samma ärende på olika nivåer inom samma myndighet är alltså inte tvåinstansjäv, men skulle under vissa omständigheter kunna vara delikatessjäv. Punkten om delikatessjäv är ett slags generalklausul och är därför också den mest svårtolkade.

Jävsregler för Vetenskapsrådet

Jävsregler för Vetenskapsrådet Jävsregler för Vetenskapsrådet 2006-02-21 Dnr: 111-2006-623 Beslutade av Vetenskapsrådets styrelse 2001-04-03. Denna förkortade version fastställdes av GD 2006-02-21 på styrelsens uppdrag. 1. Vad är jäv?

Läs mer

Jävsregler vid Högskolan i Jönköping

Jävsregler vid Högskolan i Jönköping Jävsregler vid Högskolan i Jönköping Med jäv menas en omständighet som rubbar förtroendet till en viss ledamots eller tjänstemans opartiskhet vid handläggningen av ett ärende. Högskolan i Jönköping (HJ)

Läs mer

Jävsregler Peter Engström föredragning inför Styrelsen för samefonden, 2012-09-05 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter

Läs mer

Beslutad av Vetenskapsrådets styrelse Varför har Vetenskapsrådet en jävspolicy?

Beslutad av Vetenskapsrådets styrelse Varför har Vetenskapsrådet en jävspolicy? Vetenskapsrådets styrelse, protokoll nr. 2, 2014 Bilaga 1 2014-04-10 Dnr: 113-2014-1792 Jävspolicy Beslutad av Vetenskapsrådets styrelse 2014-04-10. 1. Varför har Vetenskapsrådet en jävspolicy? Jävspolicyn

Läs mer

Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy?

Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy? Jävspolicy 2016-04-05 Dnr: Skolfi 2016/22 Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy? Jävspolicyn är ett verktyg för att den grundlagsfästa objektivitetsprincipen ska säkerställas

Läs mer

Tillägg i Övervakningskommitténs arbetsordning

Tillägg i Övervakningskommitténs arbetsordning 1(5) 2017-06-16 Diarienummer:2017/00021 Anne Ronkainen Tillägg i Övervakningskommitténs arbetsordning Allmänt om jävsreglerna i förvaltningslagen För svenska förvaltningsmyndigheter finns jävsbestämmelserna

Läs mer

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Innan disputationen Avhandlingen skickas normalt till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande

Läs mer

Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv

Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv Vetenskapsrådet Datum: 11 februari 2019 Diarienummer: 1.2.4-2019-00139 Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv 1. Utgångspunkter Ett utmärkande drag för Vetenskapsrådets organisation och beslutsformer

Läs mer

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER Regler om jäv återfinns i förvaltningslagen och personalföreträdarförordningen. Innebörden av de jävsregler som gäller för beslutsfattare, ledamöter och handläggare inom

Läs mer

Riktlinjer om jäv. Dessa riktlinjer har fastställts av rektor Dnr HS 2015/906

Riktlinjer om jäv. Dessa riktlinjer har fastställts av rektor Dnr HS 2015/906 Riktlinjer om jäv Dessa riktlinjer har fastställts av rektor 2015-11-16. Dnr HS 2015/906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Objektivitetsprincipen... 2 3 Handläggare... 2 4 Förvaltningslagens reglering

Läs mer

Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist

Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist Vilka rättigheter och skyldigheter har en nämndrepresentant respektive en programstudierektor? Linnéa Littorin, Universitetsjurist Generella utgångspunkter Universitetet har tre roller: myndighet, arbetsgivare,

Läs mer

Beredningsarbetet för utlysningen SU - SLL 2017

Beredningsarbetet för utlysningen SU - SLL 2017 1 Dnr SLL Beredningsarbetet för utlysningen SU - SLL 2017 Ett samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting 1 2 Innehållsförteckning Tidplan för beredningsarbetet under 2016...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223); utfärdad den 22 maj 2002. SFS 2003:246 Utkom från trycket den 5 juni 2003 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 5 förvaltningslagen

Läs mer

Myndigheternas serviceskyldighet

Myndigheternas serviceskyldighet SFS 1986:223 Källa: Rixlex Utfärdad: 1986-05-07 Omtryck: SFS 2003:246 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:703 Förvaltningslag (1986:223) [Fakta & Historik] Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas

Läs mer

Prövning av jäv. Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att jäv inte föreligger. 2. Beslutet justeras omedelbart

Prövning av jäv. Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att jäv inte föreligger. 2. Beslutet justeras omedelbart Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Dnr 1.4.1-8543/2014 Sida 1 (5) 2014-10-21 Handläggare Ingrid Olsson Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Prövning av jäv Förvaltningens

Läs mer

Jäv. Georg Lagerberg Marie Zernig Avdelningen för regler och behörighet/enheten för förvaltningsjuridik

Jäv. Georg Lagerberg Marie Zernig Avdelningen för regler och behörighet/enheten för förvaltningsjuridik Jäv Georg Lagerberg Marie Zernig Avdelningen för regler och behörighet/enheten för förvaltningsjuridik 2016-10-05 1 kap. 9 regeringsformen (1974:152) Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som

Läs mer

3BSamverkan mellan myndigheter 6 Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.

3BSamverkan mellan myndigheter 6 Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. 0BLag (1986:223) - Förvaltningslagen 1BLagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Energi AB

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Energi AB 1 / 8 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S) ersätter Karin

Läs mer

Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 april 2013, kl 18:30

Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 april 2013, kl 18:30 Kallelse 2013-04-18 1 (5) Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 april 2013, kl 18:30 Plats: Sammanträdesrum Duvbo, Kommunhuset Förhinder anmäls till: Gunilla Andersson, tel 08-706 84 08,

Läs mer

REGLER U 2012/47. Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå

REGLER U 2012/47. Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå REGLER U 2012/47 Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå Detta dokument är fastställt av Konstnärliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2012-02-21

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m.

Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m. ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Samtliga fakultetsnämnder Dnr 1.2.1-00262/2015 Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m. Riktlinjerna har beslutats av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård

utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård Landstingsstyrelsens förvaltning 2016-10-11 LS 2016-0720 Beredningsarbetet 2016 utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård 2017-2018 Stockholms läns

Läs mer

SKOLLAGEN (www. riksdagen.se - tillgänglig )

SKOLLAGEN (www. riksdagen.se - tillgänglig ) Vem beslutar vilket betyg eleven skall ha? 3 kap. Rektorns ansvar 14 Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar. Information om grunderna för betygssättningen

Läs mer

Kent Ylvesson (förvaltningschef) Peter Gunnarsson (kulturchef) Kristina Kamsten (sekreterare) Sekreterare... Kristina Kamsten.

Kent Ylvesson (förvaltningschef) Peter Gunnarsson (kulturchef) Kristina Kamsten (sekreterare) Sekreterare... Kristina Kamsten. 1 / 5 Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Getberget kl. 08:00-10:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Catharina Karlsson (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) (vice ordförande)

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 PROTOKOLL 2018-05-17 2018-05-29 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 29 Mål nr M 7509-17 RÄTTEN F.d. hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, hovrättsråden Hans Nyman, referent,

Läs mer

Jävsregler Objektivitetsprincipen Innehåll "Handläggare" Jäv

Jävsregler Objektivitetsprincipen Innehåll Handläggare Jäv Nr 2 - Etiska nämndens skriftserie Jävsregler Objektivitetsprincipen I 1 kap 9 regeringsformen och i förvaltningslagen (FL, 1986:223) finns bestämmelser som syftar till att garantera att handläggning och

Läs mer

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Björn Magnusson (C) Mai Karlsson (VF) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S)

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Björn Magnusson (C) Mai Karlsson (VF) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S) 1 / 8 Plats och tid Flataklocken kl. 09:00-12:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Björn

Läs mer

Reglemente. Bygg- och miljönämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 5/

Reglemente. Bygg- och miljönämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 5/ Reglemente Bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 5/2012-02-27 Reglemente för bygg- och miljönämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900) ger de grundläggande reglerna

Läs mer

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Sida: 1 av 9 Dnr: Af-2010/121363 Datum: 2011-02-04 Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Säljaren deltar i Arbetsförmedlingens

Läs mer

Sonja Martinsson (S) (ordförande) Jonny Jonsson (S) (vice ordförande) Ulf Stecksén (S) Birgitta Vistrand Elvén (C) Hans Forsström (VF)

Sonja Martinsson (S) (ordförande) Jonny Jonsson (S) (vice ordförande) Ulf Stecksén (S) Birgitta Vistrand Elvén (C) Hans Forsström (VF) 1 / 9 Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Rankleven kl. 11:00-14:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sonja Martinsson (S) (ordförande) Jonny Jonsson (S)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSMARKNADENS DISCIPLINNÄMND

STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSMARKNADENS DISCIPLINNÄMND STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSMARKNADENS DISCIPLINNÄMND Disciplinnämnden har sitt säte i Stockholm. 1 Verksamhet Disciplinnämndens syfte är att verka för att upprätthålla allmänhetens förtroende för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Socialnämnden

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Socialnämnden Tid: kl. 08:15 Plats: Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Ledamöter kallas Ersättare underättas Ordförande Birgitta Sjögren (S) Ledamöter Mikael Ahnström (S), vice ordförande Maud Lyberg (S) Birgitta Liivlaid

Läs mer

Hur skapar man en framgångsrik dialog med näringslivet? Fredrik Berglund Avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad

Hur skapar man en framgångsrik dialog med näringslivet? Fredrik Berglund Avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad Hur skapar man en framgångsrik dialog med näringslivet? Fredrik Berglund Avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad Precis som med vilken annan som helst Samhällsutveckling berör företagen, bjud in till

Läs mer

Reglemente. Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 3/ Reviderat av kommunfullmäktige KF 16/

Reglemente. Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 3/ Reviderat av kommunfullmäktige KF 16/ Reglemente Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 3/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 16/2016-03-29 Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S)

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S) 1 / 8 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 10:00-12:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mai Karlsson

Läs mer

Jan Filipsson (S) (ordförande) Leif Lindström (S) (vice ordförande) Mats Karlsson (S) ersätter Irené Melin (S) Sven Helmersson (M) Lina Lindman (VF)

Jan Filipsson (S) (ordförande) Leif Lindström (S) (vice ordförande) Mats Karlsson (S) ersätter Irené Melin (S) Sven Helmersson (M) Lina Lindman (VF) 1 / 6 Plats och tid Ånge kommunkontor, sammanträdesrum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Filipsson (S) (ordförande) Leif Lindström

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

8qje!&? Kontroll av Jävsförhallanden. Landstingets revisorer Revisionschef Lennart Ledin Certifierad revisor Ulf Rubensson,

8qje!&? Kontroll av Jävsförhallanden. Landstingets revisorer Revisionschef Lennart Ledin Certifierad revisor Ulf Rubensson, 1 (7.1 Landstingets revisorer Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor, 063-1475 29 Dnr REV /10/2009 Kontroll av Jävsförhallanden Pi vårt uppdrag liar rerisiolislrontoret ined genomfört

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 1011-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-15 i mål nr P 1570-14, se

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB 1 / 11 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S) ersätter Karin

Läs mer

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S) Jörgen Dahlin (S)

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S) Jörgen Dahlin (S) 1 / 14 Plats och tid Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Stefan Åsén (V) Mikael Granlund (S)

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Åke Nylén (S) ersätter Kjell Grip (KD)

Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Åke Nylén (S) ersätter Kjell Grip (KD) 1 / 10 Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 08:30-11:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V)

Läs mer

Jävsregler för Karolinska Institutet

Jävsregler för Karolinska Institutet Jävsregler för Karolinska Institutet Gäller från och med 2006-04-26 Ersätter jävsregler från 1997 Beslut Dnr: 900/06-608 2006-04-26 Rektor Fastställande av reviderade jävsregler Vid Etikrådets internat

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

Jäv, mutor och andra intressekonflikter 1. Jäv

Jäv, mutor och andra intressekonflikter 1. Jäv Jäv, mutor och andra intressekonflikter All offentlig förvaltning utförs på medborgarnas uppdrag och innefattar därmed ett särskilt ansvar att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Inom Kulturrådet

Läs mer

Sonja Martinsson (S) (ordförande) Jonny Jonsson (S) (vice ordförande) Ulf Stecksén (S) Birgitta Vistrand Elvén (C) Hans Forsström (VF)

Sonja Martinsson (S) (ordförande) Jonny Jonsson (S) (vice ordförande) Ulf Stecksén (S) Birgitta Vistrand Elvén (C) Hans Forsström (VF) 1 / 8 Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Rankleven kl. 08:30-15:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sonja Martinsson (S) (ordförande) Jonny Jonsson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunallagens bestämmelser kompletterande med lokala bestämmelser för Nora kommun

Arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunallagens bestämmelser kompletterande med lokala bestämmelser för Nora kommun Kommunstyrelsen Arbetsordning för kommunstyrelsen kompletterande med lokala bestämmelser Antal ledamöter och ersättare 6:9 Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige

Läs mer

En studie av jävsbestämmelserna i förvaltningslagen och kommunallagen

En studie av jävsbestämmelserna i förvaltningslagen och kommunallagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson En studie av jävsbestämmelserna i förvaltningslagen och kommunallagen JUAN03 Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Kursuppgift Termin: HT 2016 Innehåll

Läs mer

Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Kjell Grip (KD)

Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Kjell Grip (KD) 1 / 5 Plats och tid Medborgarhuset, Gillet kl. 09:00-09:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Kjell Grip

Läs mer

Högskolan Dalarnas samarbete med Folkuniversitetet

Högskolan Dalarnas samarbete med Folkuniversitetet Högskolan Dalarna Rektor Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Högskolan Dalarnas samarbete med Folkuniversitetet Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammats på att Högskolan Dalarna skulle ha ett

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB 1 / 12 Plats och tid Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S) ersätter Karin

Läs mer

Jan Filipsson (S) (ordförande) Leif Lindström (S) (vice ordförande) Lina Lindman (VF) Sven Helmersson (M) Mats Karlsson (S) ersätter Irené Melin (S)

Jan Filipsson (S) (ordförande) Leif Lindström (S) (vice ordförande) Lina Lindman (VF) Sven Helmersson (M) Mats Karlsson (S) ersätter Irené Melin (S) 1 / 8 Plats och tid Forum, Ljungaverk kl. 13:00-17:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Filipsson (S) (ordförande) Leif Lindström (S) (vice ordförande) Lina

Läs mer

Riktlinje för bisysslor

Riktlinje för bisysslor Riktlinje för bisysslor Riktlinje 2/2010 Gäller fr o m 101101 I bilagan nedan återfinns en listning över lagrum och kollektivavtal som kan härröras till bisyssloverksamhet. Bilaga 1 Lagrum och kollektivavtal

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Förvaltningslagen. Ny från 1 juli 2018

Förvaltningslagen. Ny från 1 juli 2018 Förvaltningslagen Ny från 1 juli 2018 Förvaltningslagen Viktig för att allmänheten ska ha ett stort förtroende för att uppgifterna sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt Ger en struktur för kontakterna

Läs mer

Styrelsen i Sörmlandskusten ideell förening har vid sammanträde den 20 januari 2016 fastställt följande;

Styrelsen i Sörmlandskusten ideell förening har vid sammanträde den 20 januari 2016 fastställt följande; LEADER Sörmlandskusten 1 (7) Arbetsordning för styrelsen samt interna styrdokument Styrelsen i Sörmlandskusten ideell förening har vid sammanträde den 20 januari 2016 fastställt följande; Innehåll Arbetsordning

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Jäv och korruption. Ann Sofi Agnevik Avdelningen för juridik

Jäv och korruption. Ann Sofi Agnevik Avdelningen för juridik Jäv och korruption Ann Sofi Agnevik annsofi.agnevik@skl.se Avdelningen för juridik Cecilia Berglin cecilia.berglin@skl.se Avdelningen för ekonomi och styrning Medborgarnas tillit - nepotism Ersta Sköndal

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret,

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, 1 (10) MILJÖKONTORET Datum Diarienummer 2014-02-07 2014-000694- AD Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, Uppsala kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden och det kommunala

Läs mer

Riktlinjer för att utse betygsnämnd m.m.

Riktlinjer för att utse betygsnämnd m.m. ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Samtliga fakultetsnämnder 2018/05643 Riktlinjer för att utse betygsnämnd m.m. Riktlinjerna har beslutats av samtliga fakultetsnämnder 2005 (CF 10-165/2005). Riktlinjerna har

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Riktlinje för att förhindra jäv samt givande och tagande av muta bland förtroendevalda

Riktlinje för att förhindra jäv samt givande och tagande av muta bland förtroendevalda Riktlinje för att förhindra jäv samt givande och tagande av muta bland förtroendevalda 0 Riktlinje för att förhindra jäv samt givande och tagande av muta bland förtroendevalda Diarienr: Ansvarig: HR-direktör

Läs mer

Klinisk forskare med vårdutbildning 2019 Beredningsarbetet 2018

Klinisk forskare med vårdutbildning 2019 Beredningsarbetet 2018 1 DNR LS 2018-0792 2018-06-18 Klinisk forskare med vårdutbildning 2019 Beredningsarbetet 2018 2 Innehållsförteckning Sida 1 Inledning 3 2 Tidplan för beredningsarbetet 3 3 Förteckning över ledamöter Forskningsrådet

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Beslutsdatum Ansvarig sektor Gäller för Gäller från Gäller till Revideras Ansvarig för revidering

Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Beslutsdatum Ansvarig sektor Gäller för Gäller från Gäller till Revideras Ansvarig för revidering Dokumenttyp Beslutad av Beslutsdatum Ansvarig sektor Gäller för Gäller från Gäller till Revideras Ansvarig för revidering Styrdokument Bestämmelse Kommunchef 2017-xx-xx Sektor kommunstyrelsen Hela organisationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förvaltningslag; utfärdad den 28 september 2017. SFS 2017:900 Utkom från trycket den 10 oktober 2017 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Beredningsordning 2018 Bilaga till Utlysningstexten: Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården

Beredningsordning 2018 Bilaga till Utlysningstexten: Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation 1 (11) Handläggare Annette Alkebo Telefon 072-569 41 15 E-post annette.alkebo@sll.se Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården Beredningsordning

Läs mer

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Kommunstyrelsens arbetsutskott

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid: kl. 11:00 Plats: mötesrum Flataklocken Ledamöter kallas Ersättare underättas Ordförande Sten-Ove Danielsson (S) Ledamöter Åke Nylén (S), vice ordförande Örjan Olsson (V) Kjell Grip (KD), 2:e vice

Läs mer

Viktigt att veta som förtroendevald. Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson Kommunledningskontoret

Viktigt att veta som förtroendevald. Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson Kommunledningskontoret Viktigt att veta som förtroendevald Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson Kommunledningskontoret Utbildningsdag för förtroendevalda 22 januari 2019 Kommunernas befogenheter Kommunalt beslutsfattande

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde

Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde Diarienr: Beslutsdatum: 2001-08-01 Beslutsfattare: Rektor Dokumenttyp: Riktlinje Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium. Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde Förord

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Utbildningsnämnden

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Utbildningsnämnden Tid: kl. 09:30 Plats: Flataklocken Ledamöter kallas Ersättare underättas Ordförande Mikael Johansson (S) Ledamöter Anna Arvidson (S), vice ordförande Linda Häreby (S) Birgitta Bolin (V) Lina Lindman (VF)

Läs mer

Fastställd av Cancerfondens styrelse Inledning

Fastställd av Cancerfondens styrelse Inledning 1. Inledning Fastställd av Cancerfondens styrelse 2017-04-06 1.1. För att besegra cancer ska Cancerfonden finansiera den främsta cancerforskningen. Det är därvid självklart att denna forskning bedrivs

Läs mer

1(6) Handlingsplan för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet inom miljösektionens verksamhet. Styrdokument

1(6) Handlingsplan för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet inom miljösektionens verksamhet. Styrdokument 1(6) Handlingsplan för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet inom miljösektionens verksamhet Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Handlingsplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2018-12-04,

Läs mer

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet?

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet? Mutor och jäv Vad gäller i kommunal verksamhet? 1 Hur vill vi ha det i samhället.. och i vår egen kommunala verksamhet? I och med det som hänt i Göteborg har vi vaknat för att detta fenomen finns även

Läs mer

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas 1. (5) 2008-06-17 Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket,

Läs mer

Arbetsordning för etik- och besvärsnämnden (EBN) med regler för handläggning av etik- och besvärsärenden

Arbetsordning för etik- och besvärsnämnden (EBN) med regler för handläggning av etik- och besvärsärenden 2010 05 03 1 (7) Arbetsordning för etik- och besvärsnämnden (EBN) med regler för handläggning av etik- och besvärsärenden 1. EBN:s organisation Svenska psykoanalytiska föreningens stadgar 11 ger följande

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Socialnämnden

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Socialnämnden 1 / 14 Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken kl. 08:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Sjögren (S) (ordförande) Mikael Ahnström (S) (vice

Läs mer

Reglemente för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reglemente för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Reglemente för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmelserna

Läs mer

Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Kjell Grip (KD)

Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Kjell Grip (KD) 1 / 10 Plats och tid Mötesrum Flataklocken kl. 08:30-11:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Filipsson (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Kjell Grip (KD)

Läs mer

Utbildning för valnämnden. Rebecka Isaksson, kommunjurist

Utbildning för valnämnden. Rebecka Isaksson, kommunjurist Utbildning för valnämnden Rebecka Isaksson, kommunjurist Utgångspunkter som anges i regeringsformen (RF) 1 kap. 1, all offentlig makt utövas under lagarna 1 kap. 2, respekt för alla människors lika värde

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Rekryteringsutskottet

Arbets- och beslutsordning. Rekryteringsutskottet Arbets- och beslutsordning Rekryteringsutskottet Arbets- och beslutsordning för rekryteringsutskottet Innehåll Inledning... 1 Övergripande ansvar och uppdrag... 1 Sammansättning... 1 Arbetsformer... 2

Läs mer

Ny förvaltningslag vad innebär det? Carl Braunerhielm, verksjurist

Ny förvaltningslag vad innebär det? Carl Braunerhielm, verksjurist Ny förvaltningslag vad innebär det? Carl Braunerhielm, verksjurist carl.braunerhielm@uka.se Bakgrund Behov av modernisering och reformering av den gamla förvaltningslagen Stärka den enskildes rättsställning

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060303 DOM 2015-04-16 Stockholm Mål nr P 7439-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-07 i mål nr P 1601-14, se bilaga A KLAGANDE 1. A 2. B

Läs mer

Policy för att motverka mutor och jäv

Policy för att motverka mutor och jäv Policy för att motverka mutor och jäv Fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-27, 52 Policy för att motverka mutor och jäv Sida 2(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy mot mutor och andra förmåner...

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Hjo kommuns riktlinjer mot mutor, bestickning och jäv

Hjo kommuns riktlinjer mot mutor, bestickning och jäv Hjo kommuns riktlinjer mot mutor, bestickning och jäv Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2012-01-18 av Kommunstyrelsen 4 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunens alla medarbetare

Läs mer

Upphandling i ljuset av ny kommunallag och ny förvaltningslag m.m. Professor Olle Lundin SOI Jönköping

Upphandling i ljuset av ny kommunallag och ny förvaltningslag m.m. Professor Olle Lundin SOI Jönköping Upphandling i ljuset av ny kommunallag och ny förvaltningslag m.m. Professor Olle Lundin SOI 180417 Jönköping Vad har hänt/händer? Ny kommunallag sen 180101 SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan,

Läs mer

Oberoendet i den kommunala revisionen

Oberoendet i den kommunala revisionen Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU16 Oberoendet i den kommunala revisionen Sammanfattning I detta betänkande behandlas proposition 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen. Propositionen

Läs mer

Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond

Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation ARBETSORDNING 1 (5) Handläggare: Jakob Hellman Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond Beskrivning Nedan följer en kort beskrivning

Läs mer

7 Beredning. 7.1 Jäv. Beredning, Avsnitt 7 75

7 Beredning. 7.1 Jäv. Beredning, Avsnitt 7 75 Beredning, Avsnitt 7 75 7 Beredning Objektivitet Gäller alla som handlägger ett ärende Jävsgrunder 7.1 Jäv Med jäv avses en omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till opartiskhet hos den som

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer