Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 14 oktober (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof Persson Anita Widman Torbjörn Parling Annika Johansson Harry Johansson Bo Olsson Peter Johansson Michael Helmersson Ersättare: Göran Andersson Benny Persson Övriga deltagande:inge Nilsson Piehl 96, 98,106, 111 Ulf Persson, controller 99, 100, 103, 104, 105,106,108, Lena Wahlgren, Per Rathsman, miljö- och stadsarkitektkontoret 97 Claes Hultgren, sekreterare Utses att justera: Harry Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 19 oktober 2009 Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Harry Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 Anslagsdatum: 19 oktober 2009 Datum för anslagets nedtagande:9 november 2009 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 96 Dnr 176/09 Information ang. förstudie avseende bolagisering Stiftelsen Filipstadsbostäder Mattias Eriksson från KPMG redovisar framtagen förstudie daterad 17 september 2009 avseende förutsättningar för bolagisering av Stiftelsen Filipstadsbostäder. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

3 9FILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 97 Dnr 139/09 Information ang. Översiktsplan för Filipstads kommun Lena Wahlgren och Per Rathsman, miljö- och stadsarkitektkontoret ger vid sammanträdet en information och förslag till detaljerad översiktsplan för Filipstads tätort. Nästa steg i processen är att planen ska ställas ut. I samband med informationen framkom ett antal synpunkter som behöver inarbetas i planen. att uppdra till miljö- och stadsarkitektkontoret att återkomma med sammanställning över synpunkter och förslag till upplägg för ny genomgång av planen den 1 december 2009.

4 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunstyrelsens teknikutskott 19 augusti 2009 Ks 98 Dnr 156/09 Tu 44 Dnr 45/2009 Driftsättning av biogasanläggning Långskogens deponi Långskogens deponi, norr om Filipstad, har idag befintlig gasanläggning där deponigasen bränns i en fackla. Mängden gas varierar mellan Nm3/timme. Att låta denna gas brännas upp via en fackla är både en miljömässig såväl som ekonomiskt dålig lösning. Enligt uppskattningar och beräkningar finns gas för utvinning i mellan år till på deponin. Teknik och Serviceförvaltningen har låtit utreda möjligheterna att tillvaratabiogasen via en biogasanläggning och finner att detta både är en miljömässigt såväl som ekonomiskt mycket gynnsam lösning. Teknik och Service föreslår att tillstyrka föreliggande utredning/förstudie om driftsättande av en biogasanläggning på Långskogens deponi och att föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka en investering om ca kr för inköp och installation av en flyttbar gasturbin för tillverkning av grön el. Teknikutskottet beslutar att godkänna föreliggande utredning/förstudie om driftsättande av en biogasanläggning på Långskogens deponi samt att utan eget beslutsförslag lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Vid sammanträdet redovisar tekniske chefen Inge Nilsson Piehl att kostnaden efter fortsatt beredning nu beräknas till kr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja teknik- och service ett investeringsanslag om kr.

5 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 99 Dnr 154/09 Ang. förnyad borgen Filipstads Tennisklubb Kommunfullmäktige har den 14 december 1995, 130, beslutat att gentemot Sparkbanken Sverige AB teckna en tidsbegränsad borgen till och med 31 december 2000 för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen vid Storbron. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om förlängning av ifrågavarande borgen enl. 93/2002 och 66/2004. Därefter har kommunfullmäktige den 29 juni 2006, 66, beslutat att teckna fortsatt tidsbegränsad borgen för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen i Storbron längst t o m 31 december 2009, att amortering ska ske med minst 20 tkr/år, att utvärdering/omprövning av borgensåtagandet ska ske inför 1 januari 2010 samt att Filipstads tennisklubb fortlöpande och minst 2 ggr/år ska informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation. Ekonomienheten noterar i yttrande 23 september 2009 att klubben redovisar minusresultat 2007 och Kommunen förutsätter därför att man arbetar aktivt för att få balans i ekonomin och att positivt resultat uppkommer. Ekonomienheten föreslår med hänsyn till tidigare skrivelser att Filipstads tennisklubb får en tidsbegränsad borgen om 3 mkr för sitt lån avseende tennishallen längst t o m 31 december 2012 och att utvärdering/omprövning av borgensåtagande ska ske inför 1 januari Vidare ska tennisklubben fortlöpande och minst 2 ggr/år informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation och vilka åtgärder man vidtar för att få en ekonomi i balans och med överskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads Tennisklubb en tidsbegränsad borgen om max 3 mkr längst till och med 31 december 2011.

6 Kommunstyrelsen 14 oktober Kultur- och föreningsutskottet 23 september Ks 100 Dnr 155/09 KFU 49 Ansökan borgensåtagande Filipstads Ridklubb I skrivelse daterad ansöker Filipstads Ridklubb om kommunal borgen för ett lån uppgående till kr med återbetalningstid på 4 år med anledning av att Filipstads Ridklubb för närvarande har stort behov av inköp av nya ridskolehästar. Kfu beslutar: att tillstyrka ett kommunalt borgensåtagande till förmån för Filipstads Ridklubb. Ekonomienheten redovisar i skrivelse inkommen 16 september 2009 att ridklubbens ekonomiska situation enligt balansrapport likviditetsmässigt är ansträngd men att ett överskott i 2009 års verksamhet ses som rimligt. Klubbens tidigare lån för inköp av hästar har amorterats enl. plan och slutbetalas under Ekonomienheten föreslår att kommunal borgen gentemot Handelsbanken beviljas ridklubben för ett lån avseende inköp av häst om 80 tkr och med återbetalningstid 4 år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads ridklubb borgen för lån om max 80 tkr med en återbetalningstid på 4 år.

7 Kommunstyrelsen 14 oktober Socialnämnden 21 september Ks 101 Dnr 136/09 SN 98 Dnr 75/09 Erbjudande om gemensam länsfärdtjänst Filipstads kommun, liksom övriga kommuner i Värmland, har fått ett erbjudande från Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst. Erbjudandet innebär att Värmlandstrafik övertar kommunens handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten i enlighet med "Lagen om färdtjänst" och. "lagen om riksfärdtjänst" vilket sammantaget innebär, trafik-beställningscentral och tillståndsbedömning. Värmlandstrafik övertar därmed beslut om regelverk inklusive beslut om resans pris (egenavgift). Kommunen skall kostnadsersätta Värmlandstrafik med ett fast pris för år baserat på kommunens tidigare faktiska nettokostnader. Avtalsförslaget gäller för år För brukaren ger detta förslag en möjlighet att resa inom hela länet och en möjlighet att köpa ett månadskort "Iänskort+" samt att ta med sig en ledsagare gratis på ordinarie kollektivtrafik. Brukarnas egenavgifter kommer att vara enhetliga. Om Filipstads kommun inte skulle tacka ja till detta erbjudande så måste kommunen starta upp myndighetsutövning (sköts idag av Värmlandstrafik), handla upp trafik (sköts idag av Värmlandstrafik) och se över samåkningsmöjligheter (sköts idag av Värmlandstrafik) alternativt finna ny entreprenör som kan åtaga sig detta. Gällande trafikavtal upphör Därtill kommer det i praktiken att bli svårt att uppnå användbarhetsmålet i en lokal hantering av färdtjänsten. Förslaget om gemensam länsfärdtjänst kommer att avhandlas i socialnämnden 21 september och på ett extra pensionärs- och handikappråd den 8 oktober, där Torbjörn Danielsson från Värmlandstrafik medverkar. Detta innebär att brukarorganisationernas eventuella yttrande/synpunkter får tillföras det beslutsunderlag som föreläggs kommunstyrelsen den 14 oktober. Beslut i frågan skall lämnas Värmlandstrafik AB senast 31 oktober. Bilagor: Populärversion Skrivelse från Värmlandstrafik inklusive avtalsförslag och bilagor Jämförande sammanställning, daterad

8 Kommunstyrelsen 14 oktober Socialnämnden 21 september Forts 98 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Filipstad kommun tecknar avtal med Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst, vilket innebär att Värmlandstrafik AB övertar handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten (trafik- beställningscentral -tillståndsbedömning). att Värmlandstrafik övertar beslut om regelverk, inklusive beslut om resans pris (egenavgift) Beslutsexp: KS Socialnämnden beslutar enligt förslaget Socialnämndens ordförande Sune Frisk redovisar vid sammanträdet att Pensionärs- och handikapprådet vid sitt sammanträde den 8 oktober 2009 ställt sig positiva till förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

9 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 102 Dnr 177/09 Årlig hälsokontroll för äldre I ekonomisk plan sid 30, framgår att kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att socialförvaltningen skall presentera Kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblematik. I skrivelse 8 september 2009 anför verksamhetsledarna Kajsa Jernberg och Ulla Kjellemar följande: Kommunstyrelsen har föreslagit att Socialförvaltningen ska redovisa kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblem. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det Landstinget som ansvarar för att genomföra hälsokontroller. En hälsokontroll innebär att en läkare ordinerar olika typer av provtagningar. Läkaren måste därefter analysera resultatet och följa upp med eventuella åtgärder. Kommunen ansvarar inte för läkarkompetensen. Detta medför att det inte är möjligt för kommunen att utföra föreslagna årliga hälsokontroller. Information om planering av förebyggande hembesök På senare år har alltfler kommuner tagit ansvar för att genomföra förebyggande hembesök till kommuninvånare vid en viss ålder. Detta utförs genom att ett brev skickas till den som uppnått en viss ålder t ex 80 år, med ett erbjudande om att ett hembesök görs av t ex sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller biståndsbedömare. Vid hembesöket får den äldre information och material om förebyggande hälsovård, hjälpmedel och var man kan vända sig med sina problem och funderingar. Inga provtagningar eller behandlingar görs vid detta hembesök. Endast rådgivning av allmän karaktär kan ges. Om behov finns kan naturligtvis hembesöket utmynna i att utredningar gällande olika insatser påbörjas. I Socialförvaltningen finns en plan för att genomföra förebyggande hembesök i de olika personalteam som verkställs till viss del genom statliga stimulansmedel och därutöver inom befintliga budgetramar för respektive verksamhet. Teamet består av verksamhetsledare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndsbedömare och omvårdnadspersonal

10 Kommunstyrelsen 14 oktober Planen är att ett brev skickas ut till de personer som fyller 80 år under 2010 och erbjuder ett hembesök aven sjuksköterska och en arbetsterapeut/sjukgymnast, dvs 2 personer gör hembesöket om den enskilde tackar ja till erbjudandet. Hembesöket kommer att genomföras efter framtagna riktlinjer och en utvärdering kommer att göras för att undersöka om de förebyggande hembesöken gett förväntat resultat och om de som fått hembesök är nöjda. Socialnämnden har vid sammanträdet 21 september 2009, 97 beslutat att till kommunstyrelsen lämna svar enligt verksamhetsledarnas redogörelse. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

11 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 103 Dnr 12/09 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Controller Ulf Persson redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 1 september 13 oktober att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 104 Dnr 38/09 Budgetuppföljning augusti 2009 Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per augusti månad 2009 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammanställningen kommenterar kortfattat kommentarer de olika verksamheternas utfall och redovisar ett prognostiserat överskott på ca 4,1 mkr vilket tillsammans med förändringar inom finansieringstiteln medför en negativ budgetavvikelse på ca 2,3 mkr. Jämfört med föregående prognos i juni månad har resultatet förbättrats med ca 1,3 mkr, bland annat beroende på gynnsammare skatteavräkning. att inom kommunstyrelsens ram omfördela 400 tkr av prognostiserat överskott till kultur/föreningsutskottet för att anslå till Filipstads kommuns 400 års jubileum 2011 samt att i övrigt lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

13 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 105 Dnr 87/09 Begäran om tilläggsanslag socialnämnden Socialnämndens prognos utifrån verksamhetsuppföljning perioden januari-augusti 2009 pekar på ett underskott på tkr. Vid socialnämndens sammanträde 21 september 2009, 92, redovisas åtgärder för att uppnå balans. Nämnden bedömer dock att genomförandet för ett antal punkter är osäkra och hemställer om ett tilläggsanslag på tkr. Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger redovisar vid sammanträdet att preliminär avräkning för färdtjänst 2009 kommer att ge ett överskott på ca 700 tkr som ej finns med i socialnämndens prognos. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 700 tkr för 2009.

14 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 106 Dnr 88/09 Budget Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har vid sammanträdet 25 juni 2009, 66, godkänt förslag till budgetramar för det fortsatta arbetet med års budget. Kommunstyrelsens ram uppgår till totalt tkr fördelat på Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknikutskottet Kultur/föreningsutskottet tkr tkr tkr Av ekonomienhetens upprättat budgetdokument daterat 7 oktober 2009 framgår att nämndens totala behov uppgår till tkr en differens med tkr fördelat på Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknikutskottet Kultur/föreningsutskottet 905 tkr tkr 70 tkr I kommunstyrelsens arbetsutskotts differens ingår 1 mkr som avser beräknad möjlig besparing vid ett genomförande av en samordnad stabsfunktion för samtliga nämnder. Kommunchefen redovisar vid sammanträdet att teknikutskottet vid sitt sammanträde 12 oktober 2009, 69, beslutat uppdra åt förvaltningen att lämna förslag på besparingsåtgärder motsvarande ytterligare 1,5 mkr i driftbudgeten samt att specificera föreslagen besparing/intäktsökning på 1 mkr gällande drift av fastigheter. Utrymmet för fastighetsunderhållet får inte understiga nu föreslagen nivå på 42/m 2 i förslaget. Att ändra föreslagen investeringsbudget på följande punkter till: -Biogasanläggning 200 tkr år Inget anslag till investering i Nämndhuset Ingen investering i Folkets Hus under Att föreslagna investeringar i bioreaktor och Folkets Hus kostnadsutreds under Kommunchefen redovisar vidare sammanställning över pågående uppdrag som är kopplade till budget Rapport läge pågående utredningar/uppdrag inom kommunstyrelsen kopplad till budget daterad 14 oktober 2009.

15 Kommunstyrelsen 14 oktober att uppdra till förvaltningen (KSAU) att till budgetberedningen den 21 oktober redovisa förslag på besparingsåtgärder för återstående 900 tkr. att med godkännande lägga kommunchefens rapport ang. pågående utredningar till handlingarna.

16 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 107 Dnr 107/09 Samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri och kommunerna - Revisionsrapport Revisorerna i Filipstads kommun anför i skrivelse 14 maj 2009 att i de diskussioner om gemensamma granskningar som revisorerna i landstinget samt kommunerna i Värmland hade vid ett erfarenhetsutbyte i februari 2008, framfördes intresse från flera kommuner att åter genomföra en granskning av samverkan mellan den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten och kommunerna. Överenskommelse om en gemensam granskning träffades mellan Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Hammarö, Karlstads och Kils kommuner samt Landstinget i Värmland. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna tillsattes och styrgruppen har varit sammanhållande för projektet. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Revisionsrapporten har tidigare delgivits kommunstyrelsen i utskicket till kommunstyrelsens sammanträde 17 juni Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet 18 augusti 2009, 51, beslutat att godkänna ett förslag till yttrande utarbetat av verksamhetschefen för skolhälsovården. Sammanfattningsvis framgår av yttrandet att förslaget att huvudmännen behöver prioritera frågan om formaliserade avtal tillstyrks. Liksom även förslaget att beredningsgruppen inom region Värmland kan vara ett organ som hanterar dessa frågor. Socialnämnden har vid sammanträdet 18 augusti 2009, 86, beslutat godkänna följande svar till revisorerna: Att det behövs avtal mellan huvudmännen är något som genomsyrar rapporten. Förvaltningen anser att detta är av yttersta vikt för att få en vårdkedja att fungera. Kontinuerliga samverkansmöten förekommer enligt rapporten inte i Filipstad. Detta är något som inte stämmer; IFO,BUN och BUP har sedan hösten 2008 regelbundna möten och kommer att utveckla samverkan ytterligare. Enligt rapporten har Filipstad en hög nyttjandegrad av BUP. Förvaltningen kan inte göra en säker analys eller reflektion eftersom det inte framgår om det är IFO eller BUN klienter. Rent generellt så har IFO väldigt få remisser och ärenden till BUP.

17 Kommunstyrelsen 14 oktober Beslutsexp: SOC BUN REV att socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens beslut får utgöra svar till revisorerna

18 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 108 Dnr 153/09 Revisionsrapport över delårsbokslut Det framgår av revisorernas skrivelse 7september 2009 att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 i kommunallagen ska behandlas på fullmäktige, är förenlig med de mål som har beslutats. Revisorernas bedömning har tidigare överlämnats till kommunfullmäktige för behandling. Ekonomienheten anför i skrivelse 7 oktober 2009 att revisionen bedömer att delårsrapporten i Filipstads kommun uppfyller de formella krav som stipuleras i den kommunala redovisningslagen, dessutom i allt väsentligt redovisar ett rättvisande resultat och visar en rättvisande ekonomisk ställning. Noteringar från revisionen: Revisionen konstaterar att delårsbokslutet i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomisk ställning. Delårsrapporten uppfyller de innehållsmässiga kraven enligt lag som god sed och att den ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Revisionen anser dock att det bör framgå hur kommunstyrelsen ser på verksamheten och det ekonomiska utfallet under rapportperioden liksom vilka eventuella åtgärder man bedömer behöver vidtas med anledning av resultat- omvärlds- och verksamhetsutvecklingen. I delårsbokslutet lämnas ingen direkt kommentar från kommunstyrelsen om kommunens övergripande läge och att rapporten inte kommer att undertecknas av styrelsen som dock sker i samband med årsredovisningen. Revisionen redovisar sin uppföljning av de finansiella målen för 2009 som visar på att kommunen inte kommer att nå resultatmålet på 1,5 % av intäkterna från skatter och statsbidrag medan det prognostiserade resultatet bör innebära en viss soliditetsförbättring och att balanskravet uppnås. Revisorerna skall således bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap 20 skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Således det är de mål som fullmäktige lagt fast som skall bedömas och inte de mål som styrelser och nämnder antagit.

19 Kommunstyrelsen 29 oktober Ekonomienhetens yttrande över revisionsrapporten över Delårsbokslut : Ordförande i kommunstyrelsen samt 2: de vice ordförandena i kommunstyrelsen avger en rapportering i samband med årsbokslutet till kommunfullmäktige och övriga intressenter, även om det inte är ett direkt krav i lagstiftningen. Liknande hantering i samband med årsbokslutet bör ses över i samband med nästa års delårsrapport och på vilket sätt informationen kan framställas. Prognostiserat resultat 2009 innebär för kommunen att man inte kommer att leva upp till resultatmålet 1,5 % av intäkter från skatter och statsbidrag. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar. Mål 2 Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostnaderna inte överstiger genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med jämförbara kommuner Här kan ekonomienheten konstatera att revisionen saknar tillräcklig information för att kunna bedöma om målet kan nås under Kommunen prognostiserar ett positivt resultat vilket innebär en ekonomi i balans med oförändrad kommunalskatt. Ekonomienheten kan dock konstatera att Filipstads kommuns delårsrapports innehåll motsvarar till alla väsentliga delar de krav som ställs i lagen om kommunal redovisning och rekommendationer som lämnats från Rådet för kommunal redovisning och Referensgruppen i redovisningsfrågor. Sammanfattningsvis har ekonomienheten tagit till sig granskningsresultatet. Ekonomienhetens målsättning är att fortsätta förbättringsprocessen gällande delårsboksluten inför framtiden. att ekonomienhetens yttrande får utgöra svar till revisorerna. Beslutsexp: Rev Ek

20 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunfullmäktige 17 september Ks 109 Kf 77 Dnr 160/09 Motion ang. datasystem - Linux/open source I motion daterad 3 september 2009 anför Miljöpartiet genom Stephanie Treviranus följande: Linux är kanske den mest kända bland de datasystem med så kallad" öppen källkod", och under flera år har dessa datasystem växt sig allt starkare bland företag, kommuner, skolor och privat. De har snabbt växt sig starka eftersom de är: Demokratiska - Alla kan och får använda dem utan avgifter Fria - de kan spridas utan restriktioner Utvecklingsbara - vem som helst kan göra förbättringar och sprida Säkra - virus är mycket ovanliga Gratis - de flesta program är helt gratis Billigare - inga eller väldigt billiga licensavgifter Varje år kostar det Filipstads Kommun stora summor i såväl mjukvara som hårdvara för att, uppdatera och köpa nya dyra licenser hos Microsoft och för att kunna upprätthålla en god prestanda. Då Filipstads kommun redan använder sig av Linuxserver i sin drift av nätverk borde det kunna intygas om hur driftsäker programvaran är även för den individuella användaren framfor skärmen. Idag har det tagits fram Linuxversioner som använder sig av ett Windowstema, vilket ger den microsoftinbitna samma miljö att arbeta i även då denne använder sig av Linux. Många kommuner i Sverige har redan gjort denna övergång och kunnat börja spara hundratusentals kronor varje år. Några exempel är: Motala, Eksjö, Kristinehamn, Gotlands kommun, Vi föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ser över och kontaktar andra kommuner som ligger före i denna utveckling för att ta del av deras värdering av övergången.

21 FILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunfullmäktige 17 september Beräkna de ekonomiska och praktiska fördelar/nackdelar som finns i en eventuell övergång till Linux/opensource - Göra en utredning om praktiska möjligheter för en övergång till Linux/ open-source programvara. - Presentera sina beräkningar för Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. att remittera motionen till IT-enheten. Beslutsexp: IT

22 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunstyrelsen 8 december Kommunstyrelsen 27 juni Ks 110 Ks 137 Ks 70 Dnr 143/05 Detaljplan för Finnshyttan Tranbo Det framgår av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 25 maj 2005, 66, att miljö- och stadsarkitektkontoret utarbetat alternativa förslag till detaljplan för område vid Finnshyttan. Planarbetets syfte är att skapa attraktiva tomter för villa/småhusbebyggelse i naturskönt och vattennära läge och i nära anslutning till Filipstads stadsområde. Området är beläget vid sjön Lersjön, 1,5 2 km nordost om Filipstads centrum. Förslaget innehåller tre möjliga utbyggnadsetapper av vilka två omger Talluddens badplats. Det tredje området är större och beläget norr om Finnshyttans bruksområde. Föreslaget planområde omfattar ca 25 ha. Området omfattas av strandskydd. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att remittera de alternativa planförslagen 1 och 2 till kommunstyrelsen för yttrande. MOB att ej uttala någon erinran mot de föreslagna alternativen men att förorda alternativ 1. Miljö- och stadsarkitektkontoret inbjuder nu i skrivelse till Programsamråd för fortsatt planläggning av del av Finnshyttan och Tranbo. Förslaget till planläggning har daterats 26 oktober att förorda att planarbetet fortsätter enl. tidigare redovisat förslag alternativ 1. MOB

23 Kommunstyrelsen 14 oktober Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträdet 15 september 2009, 99, beslutat att hos kommunstyrelsen att ovan redovisade planuppdrag dras tillbaka. Anledningen är att en ny strategi behöver arbetas fram för utformning och genomförande i enlighet med nya bestämmelser och ändrade förutsättningar. att återkalla uppdraget. Beslutsexp: MOB

24 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunstyrelsens teknikutskott 30 september Ks 111 Dnr 157/09 Tu 66 Dnr 53/2009 Nationell plan för transportsystemet samt miljökonsekvensbeskrivning Regeringen gav den Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden Filipstads kommun har tagit del av föreliggande förslag till Nationell plan samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Tekniske chefen redovisar förslag till yttrande. (bil). Teknikutskottet beslutar att tekniske chefens förslag till yttrande får utgöra svar på remissen. att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på remissen. Beslutsexp: TU Näringsdep.

25 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 112 Dnr Anmälningsärenden 1. Delegation personalenheten 2. Delegation förköpsärenden 3. Protokoll teknikutskottet Protokoll kultur/föreningsutskottet Samverkan i kommuner och landsting ny kunskaps översikt från SKL 6. Ansökan EU-projekt FFA (förebyggande friskvårdsarbete) 7. Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och Rapport från Nätverket Måttligan Individ- och familjeomsorg att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 juni 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering mellan 15.05-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Solveig

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 oktober 2009 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.15 Ajournering 19.55-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 oktober 2009 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.15 Ajournering 19.55-20. Kommunfullmäktige 29 oktober 2009 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.15 Ajournering 19.55-20.05 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck ej tjänstgörande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Sammaträdesdatum 17 augusti 2011 1 (8) Plats och tid: Servicehuset Ugglan, Lesjöfors kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Ersättare:

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Plats och tid: Lektionssalen, Spångbergshallen kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Hans Nahlbom Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134 Samm anträdesdatum Kommunstyrelsen 1 december 2010 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.10, 16.00-16.15 Beslutande: Per Ås Su Thor Annika Harry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november 2016 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer